Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:09
Zachód słońca: 16:02
Dzień trwa:
8 Godzin 53 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:40
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Zespó? Upo?ledzenia Percepcyjnego...
Autor poni?szego tekstu: KocurZespó? Upo?ledzenia Percepcyjnego... Jak z tym walczy?.


Charakterystyka choroby:
Upo?ledzenie percepcyjne to choroba która dotyka praktycznie ka?dego z nas.
Mimo pocz?tkowo lekkiego przebiegu mo?e przeobrazi? si? w ?mierteln? chorob? która odseparuje nas od bliskich, mo?e spowodowa? chorob? psychiczn? a nawet trwa?e kalectwo. Odznacza si? wysok? niewra?liwo?ci? na uderzenia ma?ych przedmiotów. Upo?ledzeniem s?uchu oraz dotyku. W ci??kich przypadkach zmianami w psychice i syndromami opisanymi ni?ej.

Sposoby zara?enia:
Najbardziej nara?eni s? osobnicy m?odzi i ambitni. Dotyka te? cz??ci Elitarnych formacji.
Zarazi? mo?e si? praktycznie ka?dy. S? przypadki samoistnych wylecze? i w?a?ciwie ka?dy przechodzi? ?agodn? lub ostr? wersje zaka?enia. Mocna kondycja psychiczna jest podstawowym czynnikiem który u?atwia walk? z chorob?.

Rady i zalecenia:
Upo?ledzenie percepcyjne zazwyczaj nabywa si? ju? na pierwszych manewrach.
Je?eli próbujesz walczy? z doskonale wyekwipowanymi przeciwnikami przy pomocy taniej spr??ynki - cz?sto dostrzegasz ze zespó? upo?ledzenia percepcyjnego jest twoim jedynym ratunkiem. Na pocz?tku nie dostrzegasz dra?ni??... potem nawet ca?e serie ulegaj? w twoim umy?le przek?amaniu i rozmywaj? si? w niebycie.
Pierwsze objawy s? niby niegro?ne ... niedostrzegalne dla otoczenia.
Pogorszenie nast?puje z chwila kiedy nawet na dosadne i krytyczne uwagi odpowiadasz ca?kowitym odrzuceniem. Mnie trafi?e? ? Z 20 metrów przecie? nie wida? kulek ! Wcale nie poczu?em - jakbym poczu? to bym wyszed?! Kupujesz lepsz? bro? i nadal nie widzisz efektu prawdziwego terminatora. Jako?? nie przenosi si? w ilo??.
Potem ju? zazwyczaj nie ma odwrotu. Traci reputacje ca?a twoja dru?yna... odsuwasz si? od przyjació? i rodziny...
Nie trafi?e? mnie! Nie dosta?em!
Roznoszenie choroby:
Zespó? upo?ledzenia percepcyjnego roznosi si? zw?aszcza w du?ych grupach ludzkich.
O ile ma?e odizolowane skupiska s? w wi?kszo?ci odporne i posiadaj? swoist? zdolno?? "samoleczenia" o tyle du?e grupy ludzi s? bardzo podatne na chorob?.
Zazwyczaj osobniki zara?one poprzez swój kontakt z otoczeniem powoduj? obni?enie odporno?ci u pozosta?ych cz?onków grupy. Tylko od si?y wszystkich cz?onków grupy, oraz ich systemu immunologicznego zale?y czy przezwyci??? chorob?, czy sami nie stan? si? nast?pnymi ogniskami choroby.
Leczenie objawowe:
W przypadku pocz?tków choroby przydaje si?:
-Mi?a atmosfera w grupie
-Próby poznania i zaprzyja?nienia si? z wszystkimi uczestnikami zgrupowania
-Krytyka poparta przyk?adami, bez jednak zbytniej natarczywo?ci. Choroba ta poprzez swoje oddzia?ywanie na psychik? powoduje swoisty efekt negacji - im bardziej otoczenie próbuje wp?yn?? na zara?onego - tym bardziej on utrwala swoje upo?ledzenie i brnie coraz dalej.
Terapia przy przypadkach klinicznych:
Terapia niestety jest przykra dla wszystkich zainteresowanych. Tylko silne osobniki o doskona?ej percepcji potrafi? powstrzyma? chorob?.
Leczenie polega na celnych oraz bolesnych... najlepiej dokrewnych strza?ach w okolice g?owy, krocza lub d?oni.
Wymagana jest absolutna precyzja - chodzi o wyleczenie a nie sprezentowanie choremu totalnego cierpienia. Umiar jest spraw? pierwszorz?dna, a jakiekolwiek r?koczyny s? niemile widziane z uwagi na destruktywny wp?yw na spoisto?? grupy.
Wymaga to specjalistycznego przeszkolenia i nie zalecam próbowa? na w?asn? r?k?.

Rady i zalecenia:
Najlepiej leczy? przypadki m?ode, nowe, nie utrwalone.
Nie leczony Zespó? upo?ledzenia percepcyjnego powoduje zmiany psychiki.
Mo?emy zidentyfikowa? chorych uwa?nie analizuj?c par? kluczowych czynników.
Oczywi?cie najpro?ciej sprawdzi? to w terenie podczas walki ... jednak zwracamy uwag? na:
-Czy osobnik alienuje si? od grupy, czy ?atwo zawiera przyja?nie i wspó?gra z ekip? ?
Osobnicy którzy nie czuj? si? cz??ci? grupy - uczucie odrzucenia przemieniaj? w rozpoczynaj?cy si? ZUP.
-Czy osobnik jest cz??ci? niewielkiej, bardzo elitarnej, ambitnej i doskonale wyekwipowanej grupy. Wydawa? by si? mog?o ?e tacy osobnicy s? najmniej nara?eni na chorob?. Nic bardziej mylnego - Duma nie pozwala im przegrywa? i cz?sto padaj? ofiarami najci??szych przypadków ZUP. Na uwagi odpowiadaj? agresj?, odrzuceniem i wy?wiczonymi argumentami.
Cz?sto te? nabywaj? odruchu znanego pod nazw? kliniczn? "Foch"
Uwagi ko?cowe:
ZUP dotyka coraz wi?ksza ilo?? ludzi w Polsce.
?rodowisko airsoftowe boryka si? z t? trudn?, i troch? wstydliw? chorob?.
Cz??? ludzi próbuje nawet terapii przy pomocy niedu?ych kulek z farb?, lecz nie o to przecie? chodzi. Ka?demu zdarzaj? si? chwilowe napady choroby. Zazwyczaj spo?eczny system immunologiczny potrafi wyleczy?, jednak w szczególnych przypadkach mo?liwa jest krwawa i niebezpieczna zaraza.
Uwa?aj na siebie ! Zachowaj czujno?? !
Przecie? nie chcesz by twoi bliscy ... dla tego przyk?adu narzeczona powiedzia?a za jaki? czas "Niczego nie poczu?am"


Autor: Kocur
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#36 | Dantee dnia February 07 2011 15:13:03
Witam.
Ciesz? si? ?e uwzgl?dnili?cie moj? skromn? osob? w swoich wcze?niejszych wypowiedziach.Dzi?kuj?.
Artyku? jak artyku? za to jego tematyka rozpocz??a dyskusj? .Oczywi?cie s? ró?ne punkty widzenia i do Nas nale?y czy b?d? one zbie?ne czy nie. Wczoraj mia?em napisa? w temacie , ale dzisiaj ju? mi si? nie chce.
Czytaj?c Wasze czyli dwóch panów na M argumenty , s?owne potyczki, k?sanie, szarpanie itp , które zboczy?y ju? dawno z tematu powoduje ?e powoli trac? do Was szacunek. Przykro mi z tego powodu i ?al ?e jedni i drudzy w swojej dzikiej zajad?o?ci nie potrafi? po raz enty rozej?? si? w pokoju lub umówi? si? i da? sobie po mordzie. By? mo?e to roz?aduje atmosfer?.Wasza dziwna wojna zaczyna m?czy? ju? wszystkich a do tego prowadzi do nieporozumie? .
?egnam oschle i polecam dla roz?adowania emocji odejd?cie od komputerów i wyjd?cie na spacer.Oby by? tak d?ugi by starczy?o Wam czasu na przemy?lenia.
#37 | Mario75 dnia February 07 2011 15:53:51
Przede wszystkim nikomu ju? nie chce si? chyba tego czyta? U?miech a mi pisa?.

"Od?wie?y?" si? w terenie b?dzie okazja na Manewrach 2011.02.13 kryptonim "KR3A7 - SULA" http://www.asgpol...admore=433
Do zobaczenia w polu walki!
#38 | Gefrajter dnia February 07 2011 23:34:32
Doskona?? metod? [ bo zboczylismy z tematu ] leczenia tej paskudnej choroby jest trafianie tymi malutkimi plastykowymi przedmiocikami w twarz osoby zara?onej , cho? przyznam trafiaj? sie jednostki wyj?tkowo uodpornione na szczepionke.
#39 | Patol dnia February 08 2011 00:06:30
No ok jak ju? strzelamy, to proponuj? strza? w twarz ale w t? z "pionowym u?miechem" ups) najlepiej ze gun'a zaprzyja?nionego snajpera Szeroki u?miech

ps
Jazz zrobi? list? i pogadamy o Twoim M82 OK? bz)
#40 | Kysio dnia February 16 2011 00:07:03
Strzelam si? od lat. Wielu lat. Przeczya?oem To dwa razy, dla pewno?ci,?e dobrze rozumiem. Jestem cz?onkiem szeregowym T40/30 dok?adne info kto ja jestem do Partii T40. Nie podoba mi si? klimat tej dyskusji, nie podoba mi si? wzajemne obwinianie, a zw?aszcza to, ?e ten portal mia? integrowa?, a dzieli!!! Sr..ie we w?asne gniazdo nikomu nie wychodzi na zdrowie. Ch?opaki mam propozycje by zako?czy? to bezsensowne pier...enie: dam Wam linijk? i zmierzcie sobie, kto ma d?u?szego ku...sa i suwmiarke kto ma wi?ksze jaja. Do cholery wstydu nie macie?!?!?! Nie podoba si? to pogadajcie sobie prosto w oczy! Mam w du..e tak? zas...n? internetow? odwag?! Forumowi twardziele! Wku...em si?! Taka poruta przed Krajem!
#41 | Mario75 dnia February 16 2011 21:15:57
Kysio cieszy mnie, ?e kto? to w ogóle przeczyta? U?miech Mi by si? nie chcia?o U?miech

Je?li chodzi o Twoje wypowiedzi to zapewne masz racj?, ale nie u?ywaj wi?cej kolokwializmów, bo b?d? zamiast wykropkowania musia? wyci?? ca?e po?acie Twojego tekstu U?miech Mi?ego dnia U?miech
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Zmiana Act od Valor Elektryczny Blow Back LIGA ASG Podcast ASG Szkolenie Certyfikowane Odda? r?k? Mndur Gorka E SPOS Niemcy zamykaj? Taktyka zielona
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:17,427
Wczoraj:35,078
W tym tygodniu:17,427
W tym miesiącu:847,787
W tym roku:847,787
Wszystkich:57,565,287
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: