Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:14
Zachód słońca: 15:55
Dzień trwa:
8 Godzin 41 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:52
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Chi?skie repliki
Witam.
Dzisiaj b?d? prawi? o tym, czy warto inwestowa? w Chi?skie repliki.

Zacznijmy histori? od pocz?tku:

Spodoba?a nam si? replik? firmy JG, kosztuje nie wiele bo 550z?, odpowiednik wyprodukowany w Japonii 3 do 5 x tyle. Szybka kalkulacja, sta? mnie, ale na Chi?sk?.
Tutaj pojawia si? pytanie: Czy jestem tak nadziany by kupowa? tani? kopi? repliki?
Jak wiadomo, cena gra rol?, bo przecie? kto nie ma ochoty postrzela? tanim kosztem? Replika za 550z? i to z akumulatorem, paczka kulek, jaki? mundur, pingle i zabawa si? kr?ci.
Jednak przychodzi czas kiedy nasza replika wystrzeli?a ju? troch? kulek, w ko?cu odmówi?a pos?usze?stwa. Wtedy przychodzi czas aby nawiedzi? miejscowego znachora czyli serwisanta.
To niby te? ma by? ta?sze od "profesjonalnego" serwisu.

Mo?e jak wam to policz?, otworz? wam oczy na pewne sprawy:

Najcz?stsze awarie AEG wyprodukowanych w Chinach:

- P?ywaj?ca lufa
- Klekocz?ce body
- Kompletna nieszczelno?? mi?dzy dysz? a komor? i luf?
- Utrata kompresji spowodowan? kiepskiej jako?ci g?owicami
- Kiepskiej jako?ci t?ok w po??czeniu z li-pol daje m?ynek do... t?oków ;)
- Szybko wycieraj?ce si? ?o?yska ( Co powoduje skrzywianie szkieletu GB )
- Marnej jako?ci kostka stykowa która cz?sto p?ka i wpada w z?batki
- Dysza gorszej jako?ci ni? plastik z bombonierki
- Nadlewy na body
- Krzywe body
- Krzywa komora Hop Up
- Niskiej jako?ci instalacja elektryczna
- ?adnej jako?ci, akumulator.

Czy srogo si? wyrazi?em? Czy mo?e kto? powie "Moja replika tak nie ma"?
Takie s? najcz?stsze przypadki serwisowania repliki, tych przyk?adów mo?na mno?y? i mno?y?.
Replika z Chin, wyprodukowana o godzinie X w dniu Y i roku Z nie jest równa replice o tych samych warto?ciach. Jest bardzo s?aba powtarzalno?? serii.

Dlaczego musimy by? "nadziani" aby kupi? sobie replik? z Chin?
Cho?by dlatego ?e jaka kolwiek awaria, poci?gnie za sob? koszty nie mniejsze ni? w przypadku "Japo?czyka".
Gdy siada nam np. t?ok, przyczyn? awarii nie jest sam t?ok, mo?e by? ich wiele.

Osoby które zacz??y zabaw? niedawno, maj? taki wachlarz mo?liwo?ci przy zakupie repliki, ?e idzie oszale?. Ceny, promocje itd. Jednak co taki ktosiek mo?e powiedzie? nam o ró?nicy mi?dzy Chi?sk? replik? a Japo?sk?? W sumie "no kolega ma TM i nie widz? ró?nicy" ( skoro ta? To po co przep?aca?? )
Wyja?ni? to w miar? zrozumiale:
Kupujemy sobie nowe Audi, pe?en wypas, full elektryka, skóra itd. Je?dzimy sobie nim, czujemy si? ?wietnie bo samochód zdaje si? by? uszyty na miar? dla nas.
Nasze zadowolenie si?ga zenitu. Wyda?e?, po?yczy?e? ale jest twój!
Przyszed? jednak czas ?e musicie je?dzi? firmow? KIA, trzeba przecie? zarobi? na kredyt ;)
Tutaj od razu wida? ró?nic?, kierownica jest jaka? inna, gorsza, ca?o?? oblewa tandetny plastik a w czasie jazdy, samochód jak by si? ( dos?ownie ) rozkr?ca? i nie wiadomo kiedy sko?czy i wyl?dujemy w rowie.
To s? dwa ró?ne samochody, wygl?daj? podobnie, ale podczas u?ytkowania, czujemy ogromn? ró?nic? i tak samo jest z naszymi replikami: Trzeba kupi? tak, aby nie dok?ada? tyle co cena za wersj? luksusow?.

Prosty przyk?ad:
Dosta?em na serwis, replik? APS, replik? przywióz? do mnie w?a?ciciel w stanie... przyjecha?a w pude?ku po czajniku elek.
Ów emka jest tak osobliwa, ?e po mimo wymianie prawie ca?ego wn?trza GB, nie chce strzela?.
Có? si? okaza?o, po telefonie do AnR'a ( bo ju? z si? opada?em ) licytacji co jest przyczyn?, okaza?o si? ?e ?o?yska plastikowe si? tak mocno wytar?y, ?e po wymianie na stalowe, siedzia?y krzywo w otworach. Skutkowa?o to blokowaniem si? t?oka i replika nie by?a zdatna do u?ytku.
Koszt naprawy i cz?sci wyniós? 500z?. Dlaczego tyle? Powiem wam ?e skasowa?em za robocizn? tylko 40z? bo ?al mi si? zrobi?o w?a?ciciela, za to ?e kto? go zrobi? w... bambucz? ;)
Dlaczego dzwoni?em do innego serwisanta? Bo ka?dy z nas robi repliki Chi?skie i nie ka?dy t? sam?.

Wielokrotnie czytamy na forach " wol? plastik TM od chi?skiego metalu" i jest w tym du?o prawdy.
Stop cynku i aluminium z Chin, na w sobie du?o p?cherzyków powietrza, w ?rodku ma struktur? g?bki a jak wiadomo, taki p?cherzyk znacznie os?abia konstrukcj?. ?eby nasz element by? wytrzyma?y, trzeba form? odlewnicz? wstawi? do komory pró?niowej, jednak to kosztuje i opó?nia produkcj?.

Dlaczego wybieramy tanie repliki:
- S? tanie ( na pocz?tku )
- S? ta?sze od Japo?skich
- Maj? dobr? cen?
- S? w promocji
- Zostali?my sko?owaniWiem ?e wi?kszo?? z was u?ywa chi?skich replik, nie wy??czaj?c mnie.
Niektóre jak np. AK cymy s? wr?cz, rewelacyjnie wykonane, wymagaj? niskiego nak?adu pracy aby zniwelowa? klekotania body itd.
Jednak to i tak "chinol" pr?dzej czy pó?niej ( z naciskiem na pr?dzej ) i tak co? si?dzie, za to b?dziemy musieli zap?aci?.
Jednak rynek nawet Chi?ski, wychodzi nam na przeciw, mo?na przecie? kupi? cz?sci ta?sze i nie wiele gorsze od Japo?skich. Tutaj mo?emy zaoszcz?dzi? ( znowu ) i zakupi? cz?sci firm Element, Hornbill, PJ itd. Jak przebierzemy te które s? bardzo s?abe a te które maj? sens, mo?emy napraw? skróci? o po?ow?.

Zapytam raz jeszcze: WARTO?
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Sundowner dnia February 14 2011 08:05:32
Chi?czyk mo?e dzia?a?, ale tylko je?eli spe?nimy 2 warunki (bez odst?pstw!):
- zmienimy spr??yn? na S?ABSZ?
- b?dzie cz?sto serwisowany

Osobi?cie kupi?em Dboya bo biedny student by?em i po prostu nie sta? mnie by?o na nic innego, a na mechanice si? znam, wi?c sam go serwisuj? i zwykle jest ok. Zwykle, bo niestety awarie si? zdarzaj? i im wi?cej kulek opu?ci luf? tym ryzyko kolejnej wzrasta.

Wymieniona jest preclufa, gumka HU, spr??yna, silnik, ?o?yska, cylinder, pow?oka cz??ci zewn?trznych, bateria, kable.

W sobot? z?batki urwa?y tyln? cz??? t?oka i lista cz??ci wymagaj?cych wymiany si? wyd?u?y?a:
- prowadnica spr??yny
- t?ok
- g?owica t?oka
- g?owica cylindra
- dysza

Cholera cz?owieka bierze, bo zaraz z chi?czyka zrobi si? markówka, tylko po astronomicznych kosztach, a niestety nie ma tyle zielonych by zakupi? od razu markow? replik?.

Szczerze po tych latach z chi?skim elektrykiem i tak bym kupi? gaziaka, przyjemniejszy w serwisie - 50 stopniowy proces demonta?u repliki elektrycznej potrafi doprowadzi? do szewskiej pasji.
#2 | Jazzman dnia February 14 2011 10:02:07
Jak kto? ma pojecie jak Ty, gaziak jest rewelacyjny dla takiej osoby.
#3 | Sundowner dnia February 14 2011 10:17:32
Prawd? mówi?c patrz? na to i w zasadzie mam do wymiany kompletny gearbox, np Systema Energy kosztowa?aby mnie 700z?, dodaj?c do tego 500z? mia?bym karabin GBB King Armsa z kilkoma magazynkami. Musz? poszuka? informacji na jego temat, czy warto si? w co? takiego ?adowa?.
#4 | Jazzman dnia February 14 2011 10:41:11
Systema Energy to wielkie G. Nie kupuj tego bo jest trefny towar.
#5 | Sundowner dnia February 14 2011 13:51:13
Inna opcja któr? rozwa?am to po prostu zakup tylko nowego t?oka, tak ?eby doprowadzi? replik? do u?ytku i za miesi?c - pó?tora kupi? M4A1 WE, które jest raczej sprawdzon? replik?. King Armsa recenzji jako? znale?? nie mog? co by mówi?y o czym? wi?cej ni? o wst?pnych odczuciach.
#6 | Piter dnia February 14 2011 14:22:35
Witam.
WARTO kupowa? chi?skie repliki. Tylko jest ró?nica mi?dzy chi?ska dobr? ,a chi?ska kijow? replik?. I kupuj?cy powinien sobie najpierw poczyta? i dopiero potem stwierdzi? czy warto. Ja osobi?cie u?ywa?em replik Cymy i uwa?am je za genialne. Wstawia?em spr??yn? M150 i to chodzi?o. Stosunek ceny to jako?ci jest rewelacyjny. Teraz strzelam z A&K Masada i tak?e uwa?am j? za jeden z lepszych AEG na rynku, a przecie? to jak by nie by?o "chinol" nie ?adne G&G, Classic Army czy inne tego typu znane marki.

Chinole s? tanie w serwisie i mog? powiedzie? ?e s? wdzi?cznymi replikami o ile kto? o nie dba i nie grzebie w GB za wiele. Przyk?ad: CM036 od ponad 4 lat nic nie by?o robione w GB. Replika posiada stabilne 420fps i rof: 18 kulek na sekunde. Jest mocno tyrana i dalej strzela na baterii lipo 11,1V. Ale to chinol.

Z AEG jest tak samo jak z samochodami je?eli si? nie grzebie i nie kombinuje za wiele to b?d? wdzi?cznie s?u?y?. Czasem trzeba przesmarowa? to i owo wymieni? olej itd. Lecz to jest normalne. Z kolei je?eli kto? b?dzie grzeba? to b?dzie mia? wicznie problem i co? si? b?dzie psu?.
Chi?skie repliki nale?y traktowa? jak samochody. Jak si? starzeje to normalne ?e trzeba j? sprzeda? do?o?y? i kupi? nast?pn?, a nie inwestowa? bóg wie ile, a pó?niej p?aka? ile to si? wyda?o.

I ostatnie co pragn? napisa?. Je?eli kto? ma wyda? na naprawd? GB ponad 500z? to nich si? rozp?dzi lepiej i uderzy g?ow? w ?cian?. Przecie? ca?y GB co prawda u?ywka kosztuje w granicach 200z?. To jest chinol i nie oczekujmy cudów. Je?eli si? sypie to znak ?e czas go sprzeda? do?o?y? i kupi? co? nowszego.
#7 | Jazzman dnia February 14 2011 14:27:57
Widzisz, Piter, jeden woli pomara?cz?, drugi jak mu nogi ?mierdz?.
Jeste? zadowolony z Chinola a kto? nie.
Jeden wyda na GB 1000z? a inny kupi gównianego chi?skiego JG za 200z?
Jeste? tym przypadkiem który wyhodowa? si? na chinolach, jak mo?na Ci wyt?umaczy? ?e jest inaczej?
Komu? kto ma w r?kach CM.028 a nie mia? nigdy AK 104 G&G ci??ko b?dzie.
#8 | Sundowner dnia February 14 2011 15:45:21
Wybacz Piter ale wyra?nie nadajemy na zupe?nie ró?nych falach, bo nie jestem kompletnie w stanie zrozumie? filozofii wed?ug której mia?bym jeszcze raz kupowa? co? co pokaza?o, ?e jest za s?abe aby dzia?a?.

Je?eli dosz?o do zniszczenia danej cz??ci to wyra?nie jest najs?abszym ogniwem i wymaga wymiany na lepsz? bo skutkiem wsadzenia tej samej b?dzie identyczny efekt ko?cowy - awaria i wymóg wymiany tej cz??ci na now?.
#9 | Piter dnia February 14 2011 16:27:51
Zgadza si? nadajemy na zupe?nie innych falach.
Co do wypowiedzi Jazzmana:
Wiesz nie wszystkich sta? aby wyda? kup? kasy na replik? za np. 1600z? która b?dzie mia?a np. zasi?g strza?u taki jak np. replika za 800z?. Uwa?am te? ?e wydawanie sporej ilo?ci kasy za zabawk? która s?u?y mi do strzelania góra 2 razy w tygodniu za bezsensowne. Bo jak? masz ró?nice mi?dzy np. CM048 a CA SLR 105 ?
Wska?esz mi jak?? naprawd? znacz?c? ró?nic? mi?dzy tymi replikami (nie mówi? o cenie) ?
Chyba ?e chodzi ci o lans ?e kto? ma markow? replik? to spoko.

Co do wypowiedzi Sundownera:
Fakt mam dziwn? filozofie. I nadaje na innych falach. Jak sam napisa?e? sam go serwisujesz. Wi?c pami?taj jak si? w czym? grzebie i to si? to psuje. Ja tak?e w ostatniej swojej M-ce tak?e Dboya zjecha?em t?ok, a by?a to wina tego ?e bawi?em si? podk?adkami. Wystarczy?o tylko poprawi? podk?adki i wymieni? t?ok na u?ywany JG i replika dalej strzela?a. Co kosztowa?o mnie troszk? czasu i 15z? za u?ywany t?ok.

Ka?dy wie co kupuje, wie ile mo?e wyda?, oraz co chce uzyska? po zakupie danej rzeczy.

Je?eli kupujesz AEG z plastikowymi ?o?yskami to logiczne ?e jest to element który mo?e wcze?niej ulec zepsuciu.
Je?eli masz wyda? ponad 1000z? za co? co mog? mie? za np. 700z? to ju? jest przegi?cie mimo tego ?e jest troszk? dok?adniej wykonane ale ma mniejsz? moc czy zasi?g.
Je?eli kupuje si? replik? za 600-700 i si? oczekuje cudów no to chyba wypada si? zastanowi?.

Reasumuj?c:
Moim zdaniem nie ma zbyt du?ej ró?nicy flagowymi replikami takich firm jak Cyma czy JG a replikami np. G&P.
Jedyna ró?nica jak? widzia?em to tylko troszk? lepsze wykonanie dodatkowe oznaczenia i chyba to by by?o tyle.

"Jak kto? ma pecha to i palec w du..ie z?amie."
#10 | Zwierzu dnia February 14 2011 17:34:13
Kurcze tyle mia?em ju? chinoli i markowych replik, ?e w g?owie si? nie mie?ci.
Teraz u?ywam tylko chinoli. Zrazi?em si? do markowych replik. M4 G&P, M16G&P. W obu przypadkach GB - poezja. ?adnych problemów (dopóki si? nie chcia?o wkr?ci? - wymiana po?owy podzespo?ów ), natomiast zewn?trznie masakra. Kolba lata?a, lufa p?ywa?a, ok?adziny lata?y, a na dodatek luzy pomi?dzy po?ówkami korpusów. Interwencja m?otkiem, tona teflonu i izolki, podk?adki, wi?kszy m?otek i jako? uda?o si? zniwelowa? luzy. Na plus oznaczenia.

Chinoli troszeczk? te? mia?em. Pomin? takie produkcje jak R4 wella czy r5, bo to na prawd? historia.
M249 A&K. Luzów tyle co w G&P, ale nie by?o problemów z ustawieniem tego, skr?ceniem itd. Po 2 godzinach mia?em rozkr?cone m249 do ostatniego elementu, z?o?one, skr?cone tak, ?e mucha nie siada?a. ?adnych luzów poza delikatnymi na kolbie. Do tego mo?liwo?? tuningu. Jedyne co to komora hop up nie by?a standardowa, ale wytrzyma?em koszt 99z? na now?. Na chi?skich cz??ciach mia?em pot??ne przebiegi - m130 i 12v.
HK416 JG. jedyne co trzeba by?o w nim zrobi, to usun?? podk?adki z pod delta ringu (o ile mo?na to tak nazwa?) Plastikowy korpus wytrzyma? 3 lata, wn?trzno?ci do tej pory dzia?aj? (s? w ró?nych replikach )
AKM cm.048m. Te male?stwo dzia?a?o w 99% stocku na m150 jakie? 40k kulek. Pó?niej zmniejszy?em moc na 470 fps. 2 tygodnie temu poszed? mi t?ok. Zasi?g i szybkostrzelno?? robi?a bardzo dobre wra?enie na 470 fpsach.

Chinole u mnie wytrzymywa?y wi?cej ni? markowe repliki. Teraz mam same chinole, poza customem z?o?onym z markowego z?omu.
#11 | Jazzman dnia February 14 2011 19:28:18
Piter, ?eby Twój ?wiat z ta?my izolacyjnej si? nie rozklei?.
#12 | Fiszer dnia February 14 2011 19:30:46
Panowie..... bo z "chinolami" jest tak jak to okre?li? nasz elbl?ski "rusznikarz" Sparhawk cyt:" wszystko zale?y od przys?owiowej ,dodatkowej My?lieczki ry?u"
Czasami trafi si? dobrze z?o?ona ,spasowana chi?ska replika , a czasami badziewie...I to tyle U?miech
#13 | kocurteam40 dnia February 14 2011 19:42:47
By?em posiadaczem G36 z CA psu?a si? mia?em M15A2 z CA psu?a si? mam teraz chi?czyka posk?adanego z cymy i boya u kolegi w szopie i od 2 lat odpuka? nic si? z nim nie dzieje pc) dziale pi?knie
#14 | Piter dnia February 14 2011 19:44:47
Nie bój nic mój ?wiat jest mocno posk?adany i nie posklejany, a takich rzeczy jak izolka to staram si? unika? wol? sprawdzone sposoby a nie improwizacje Pokazuje j?zyk.
#15 | Jazzman dnia February 14 2011 19:47:21
Fiszer, ale Piter mo?e Ci za?atwi? replik? chi?sk? lepsz? od markowej.
We?my w swoje r?ce AK którego? od G&G, cho?by suwad?o i t?ok rury gazowej, mo?e si? poszczyci? tym tylko G&G jako jedyne montuje w stoku.
We? Piter sobie M60 PJ i VFC. Serwisowa?e? je kiedy?? Porównaj.
Najwa?niejsze jest to aby? przesta? pisa? takie pierdo?y bo ?al tego czyta?. Nie mia?e?, nie widzia?e? nigdy markowej repliki i st?d ten ból bo inni maj? a ty my?lisz ?e zrobi?e? zajebisty interes i kupi?e? BOYI'a.
Ludzie trzymajcie mnie bo zwymiotuj? na LCDka.
#16 | Piter dnia February 14 2011 20:16:21
Nie ?al mi du..y nie ?ciska bo nie ma powodu. Wali mnie to czy kto? ma markow? czy te? nie. Jak ma markow? i strzela tak jak mój chinol to o czym to ?wiadczy ?e ja jestem g?upi ?e zaoszcz?dzi?em kas? czy o tym ?e jak to uj??e? "?AL MI D..P? ?CISKA" ?
Pozatym Jazzman jak by? nie zauwa?y? komentarze s? po to aby komentowa? dany artyku?. Widocznie nie potrafisz uszanowa? opinii innej ni? twoja. Lecz to ?wiadczy tylko o tobie.
Nie jeste? obiektywny w tym co mówisz i piszesz.
Jak mi tak ju? wyje?d?asz to we? sobie AK od Krakmanów i AK od G&G i powiedz co jest lepsze ?
We? pod uwag? prosty ma?o skomplikowany stosunek ceny do wykonania repliki oraz tego co otrzymujemy.

Aha tak pozatym zauwa?y?em nie czytasz tego co inni pisz? ja nie mam BOYI'a !!! Tylko Masade. Radz? ci sprawdzi? dodatkowo wynik plebiscytu Airsoft Players' Choice Awards. I sprawdzi? jaka replika wygra?a.
#17 | Kocur dnia February 14 2011 20:20:42
Coz ... u nas w Szczecinie repliki KA lubia sie psuc i wymagaja duzo zachodu. Sam mialem nieszczelna jak cholera replike m14 TM - z m120 miala 350 fps z uwagi na dysze. Mialem tez markowe emki ktore pluly i sie sypaly. Mam tez lub mialem 14 w sumie aegow z ktorych kazdy przechodzi rozne kosmiczne tuningi (w sumie bardziej lubie je modyfikowac niz z nich strzelac). Mam tez dwa augi ktore przechodza tuning od 320 fps i 42 rps do 550 fps i tylko semi... Nic sie nie sypie. Nic nie pada. Tylko ze w zyciu bym nie kupil repliki APS. Sa po prostu baaardzo kiepsko wykonane. Nie generalizowalbym... Zle uzytkowanie potrafi zabic kazda replike - nawet markowa. Zle nasmarowane (a raczej nie nasmarowane) repliki KA to zmora... Oczywiscie w druga strone - nikt chyba nie widzial chinskiego p90 ktory nie bylby zawalony smarem ze az nim pluje - ale to jest przedabrzanie w druga strone.
ps. Moj glowny aug ma 4 lata juz. Przemielone srednio liczac 1 k kulek co tydzien, przez 3 lata (odliczam swieta, i kiedy strzelam z czegos innego). To jest 150 k kulek.
Owszem - silnik juz jest inny (ale stary jest w drugim augu). Lufa wymieniona bo systema po 80 k zaczela swirowac. Komory hopa mam trzy - ale wszystkie dobrze dzialaja i rotoja w replikach. Dwa zestawy bore up guardera - przy czym w jednym padla i jest posklejana glowica tloka bo nie przezyla m165. Zebatki ktore byly orginalnie sa spowrotem po polrocznej zabawie z rofem 35 przy 450 fps. W zadne replice nic mi sie nie blokuje, lozyska nie krzywia ... Zebatki dzialaja jak trzeba (nie ma odchylek w gearboxach).
Ale ... nie uzywam emek. Nie cierpie kiepskiego gearboxa v2. Tylko fn2000 ma zmodyfikowany i sklejony... Bo oczywiscie pekl przy m90.
Ja bym sie pokusil o stwierdzenie ze stare, dobre, markowe chinole daja rade. To te nowe wynalazki z dziwnych rebrandow sa koszmarne.
#18 | Tuksiak dnia February 19 2011 20:38:45
?e tak powiem. Kocur odwal si? od KA, bo jestem fanem ;-) szczególnie ich wyrobów FAL-opodobnych ;-).
Z nienasmarowaniem tego to prawda co napisa?e?, o P90 to tez ju? historie kr???, co mo?na i dlaczego par? ton frytek, na tym co si? z GB wyci?nie usma?y? ;-).

Ogólnie kto? zacytowa? moje powiedzenie, chi?czyk kraje jak ry?u dostaje, repliki za dodatkow? mich? ry?u s? naprawd? dobrze wykonane, te? tego troch? ju? przerobi?em z Wellami i CG starymi (czyli ka?achopodobne bodaj DE w brandzie CyberGruza na czele ;-) ), Takim moim ulubionym przyk?adem jest porównanie MP5K TM i Galaxy, gdzie w chinolu co najwy?ej sypie si? body (i to te? g?ównie przez g?upot? u?ytkownika ), a tak byle nie dotyka? to zawsze b?dzie strzela?o o niebo lepiej od japo?ca. Z drugiej ma?ki CA mojej ?ony to te? dobry przyk?ad, jak to repliki CA s? gówniane w drug? stron?, jest to chyba jedna z lepszych replik jakie zdarza?o mi si? robi?. Po poprawce "tuningu" wykonanego przez markowy ;-) serwis, w tym roku pierwszy raz od lat prawie 3 otworzy?em GB, bo zjara? si? styk i musia? by? wymieniony, w replice pomimo du?ego przebiegu, na moje oko podchodz?cego pod 100k, nic nie musia?o by? wymieniane. A tuning polega? na wymianie cylindra, g?owic na ciche, springa i prowadnicy na ?o?yskowan? + zmieni?em jej teraz kable, oraz na dzie? dobry by?a wymieniona lufa i guma hopa.

Tak, ?e IMHO ka?da firma ma swój naprawd? dobry model repliki, z któr? nie za du?o si? b?dzie dzia? i ?adnie ona i d?ugo b?dzie strzela?, wi?c generalizowanie "to kup, a tego nie" czasem si? nie sprawdza, szczególnie w przypadku chinoli i klasy 1 i 1/2 (czyli CA na ten przyk?ad).
#19 | chenjinyan dnia October 10 2018 10:47:19
20181010xiaoke
nike revolution
kate spade new york
cheap uggs
coach factory outlet
coach factory outlet
cheap jordan shoes
canada goose
polo ralph lauren outlet
polo ralph lauren outlet online
pandora jewelry
coach outlet store online
coach factory outlet online
canada goose outlet
michael kors handbags
nfl jerseys
coach handbags online outlet
christian louboutin
ralph lauren
uggs outlet
canada goose outlet store
nba jerseys wholesale
christian louboutin outlet
christian louboutin
christian louboutin sale
polo ralph lauren factory store
christian louboutin sale
canada goose outlet store
cheap jordan shoes
coach outlet store online
coach factory outlet
north face
cheap jordan shoes
the north face
polo ralph lauren outlet
supreme shirts
michael kors outlet online
polo ralph lauren outlet online
christian louboutin
ugg outlet online
michael kors uk
pandora charms
pandora charms
ugg boots clearance
canada goose jackets
ugg boots
coach outlet canada
coach outlet store online
canada goose outlet
cheap jordan shoes
michael kors factory outlet
golden state warriors jersey
louboutin shoes
canada goose outlet store
red bottoms
oakley sunglasses sale
montblanc pens
kate spade handbags
moncler outlet store
canada goose coats
cheap ugg boots
christian louboutin
kate spade new york
michael kors outlet clearance
coach outlet store online
coach outlet online
cheap ugg boots
polo pas cher
nike outlet online
coach outlet online store
broncos jersey
barbour jackets outlet
nfl jerseys wholesale
canada goose outlet online
uggs outlet
christian louboutin
coach factory outlet online
[url=http://www.poLolaurenoutlet.us.com]polo outlet[/url]
michael kors outlet online
coach outlet store
polo ralph lauren outlet online
michael kors handbags
cheap jordans
michael kors outlet clearance
polo ralph lauren outlet
canada goose outlet store
louboutin shoes
polo ralph lauren
ray ban sunglasses outlet
christian louboutin shoes
michael kors outlet clearance
ugg outlet,ugg outlet stores
uggs outlet online
ugg boots
pandora outlet
coach factory outlet
air jordan shoes
mbt outlet
cheap jordan shoes
kate spade handbags
pandora jewelry outlet
lacoste pas cher
coach outlet store online
pandora jewelry
canada goose
kate spade outlet store
ugg outlet online
ralph lauren polo shirts
michael kors outlet store
michael kors outlet clearance
pandora outlet
coach factory outlet
miu miu outlet
cheap jordans
coach outlet online
coach outlet online
coach outlet store
coach factory outlet
canada goose outlet store
pandora jewelry
tory burch outlet online
ugg boots clearance
ugg boots
coach outlet
ugg outlet
under armour outlet
michael kors outlet store
coach outlet store online
cheap ray ban sunglasses
air jordan shoes
michael kors outlet online
nike shoes on sale
michael kors outlet clearance
fitflops sandals
canada goose jackets
pandora charms sale clearance
coach factory outlet online
jordan shoes
canada goose outlet online
polo ralph lauren
polo ralph lauren shirts
coach outlet online
canada goose
ray ban sunglasses outlet
coach outlet online
ugg outlet
balenciaga sandals
cheap jordan shoes
cheap air jordans
ralph lauren factory store
pandora charms outlet
louboutin shoes
coach outlet online
ray ban sunglasses outlet
jordan shoes
ralph lauren polo
pandora jewelry
coach outlet store online
ugg boots
canada goose
moncler jackets
mbt scarpe
canada goose outlet online
ugg boots on sale
ugg boots clearance
uggs outlet
coach factory outlet
polo outlet online store
ugg outlet store
cheap jordans
ugg outlet
coach factory outlet online
michael kors outlet
canada goose coats
gucci outlet online
uggs outlet online
uggs on sale
michael kors outlet clearance
kate spade handbags
michael kors outlet clearance
coach factory outlet
michael kors outlet clearance
christian louboutin
cheap ugg boots
chrome hearts clothing
air jordan shoes
michael kors outlet clearance
harden vol 2
michael kors outlet clearance
jordan shoes
uggs outlet
coach factory outlet
pandora charms outlet
kate spade outlet online
polo ralph lauren outlet
moncler outlet
ugg boots clearance
tory burch outlet store
air jordan shoes
michael kors outlet
mbt shoes outlet
kate spade outlet online
ugg boots on sale 70% off
pandora jewelry
kate spade purses
canada goose jackets
moncler outlet store
coach factory outlet
canada goose uk
longchamp solde
canada goose outlet store
nhl jerseys wholesale
nike outlet
houston texans jersey
burberry outlet stores
kate spade
ugg outlet store
uggs outlet online
michael kors outlet
christian louboutin
cheap oakley sunglasses
coach factory outlet
canada goose outlet sale
supreme shirts
off white outlet
cheap michael kors handbags
air jordan shoes
oakley sunglasses wholesale
christian louboutin sale
coach factory outlet
ugg outlet online
canada goose outlet store
coach outlet store online
chrome hearts jewelry
ralph lauren outlet
ugg boots
barbour mens jackets
pandora jewelry
kate spade outlet store
michael kors outlet store
christian louboutin shoes
michael kors outlet clearance
michael kors outlet clearance
kate spade handbags
coach factory outlet
ugg boots
canada goose outlet store
ugg outlet online
moncler outlet online
christian louboutin sale
manolo blahnik
christian louboutin
michael kors
cheap jordans
ugg boots
michael kors outlet
uggs outlet
canada goose
cheap air jordans
ugg outlet
coach factory outlet online
canada goose
ralph lauren outlet
ugg boots on sale
christian louboutin sale
jimmy choo shoes
longchamp pas cher
supreme
coach outlet store online
oakley sunglasses wholesale
mbt shoes clearance
canada goose outlet online
true religion outlet store
red bottoms
san antonio spurs jersey
pandora outlet
prada shoes on sale
coach outlet
michael kors outlet clearance
louboutin outlet
michael kors outlet clearance
polo ralph lauren shirts
coach outlet online
uggs canada
ralph lauren outlet
canada goose uk
nike shoes on sale
ugg boots outlet
kate spade purses
michael kors outlet clearance
pandora outlet
christian louboutin sale
uggs outlet online
cheap jordans
ugg boots clearance
cheap jordan shoes
uggs outlet
pandora jewelry
cheap jordan shoes
coach outlet store online
adidas outlet store
kate spade new york
michael kors outlet online
uggs outlet online
kate spade
cheap jordans
ugg boots clearance
nike air max schweiz
pandora outlet
oakley sunglasses wholesale
coach outlet
polo outlet
coach outlet store online
uggs outlet online
red bottoms
jordan shoes
ugg boots for women
chrome hearts sunglasses
louboutin shoes
jerseys wholesale
pandora outlet
cheap jordan shoes
ugg boots outlet
air jordan shoes
coach outlet store online
kate spade handbags
coach outlet online
ugg outlet online
polo ralph lauren shirts
uggs outlet
baltimore ravens jersey
kate spade sale
christian louboutin sale
michael kors outlet clearance
canada goose sale
adidas shoes
michael kors outlet online
ralph lauren homme
coach outlet store online
nike outlet store
christian louboutin sale
ugg outlet store
tory burch handbags
michael kors outlet clearance
cheap oakley sunglasses
uggs outlet
coach outlet online
coach outlet store
ralph lauren
christian louboutin
coach factory outlet
ray ban sunglasses outlet
canada goose
moncler outlet
cheap jordan shoes
nike nba jerseys
cheap jordan shoes
michael kors outlet online
hermes online
canada goose jackets
ralph lauren polo
coach outlet store online
pandora jewelry
mbt outlet
michael kors outlet online
uggs outlet online
uggs outlet online
ugg outlet
ugg outlet online
ray ban sunglasses sale
uggs outlet online
nike shoes on sale
christian louboutin
canada goose jackets
ralph lauren polo outlet
cheap oakley sunglasses
pandora charms
moncler outlet store
true religion jeans sale
ralph lauren outlet
christian louboutin
canada goose jackets
cheap air jordans
canada goose jackets for women
michael kors outlet clearance
true religion outlet store
burberry outlet sale online
pandora outlet
ralph lauren
air jordan shoes
ugg boots
canada goose jackets outlet
tory burch sandals
coach factory outlet
kate spade
broncos jerseys
canada goose outlet online
canada goose uk
longchamp outlet online
49ers jerseys
ralph lauren outlet online
cheap ugg boots
coach outlet online
ray ban outlet online
christian louboutin
basketball sneakers
adidas outlet store
new york knicks jerseys
tory burch outlet store
christian louboutin sale
canada goose
polo ralph lauren shirts
nike shoes sale
air jordan retro
denver broncos jersey
colts jersey
coach factory outlet
tory burch outlet store
ralph lauren
canada goose outlet
lacoste outlet
moncler
kate spade
ugg boots on sale 70% off
kate spade new york
cheap ray bans
north face
north face
jordan shoes
michael kors outlet clearance
christian louboutin shoes
nfl jerseys wholesale
pandora jewelry
kate spade handbags
cheap ray ban sunglasses
michael kors outlet clearance
christian louboutin
michael kors outlet online
jordan shoes
christian louboutin
canada goose jackets clearance
fitflops shoes
cheap oakley sunglasses
red bottoms
coach outlet store online
cheap ray ban sunglasses
cheap jordan shoes
malone souliers shoes
mbt shoes clearance
michael kors online
cheap ugg boots
swarovski jewellery
ugg boots clearance
ugg boots
adidas shoes
michael kors outlet store
kate spade purses
pandora jewelry
canada goose outlet
coach factory outlet
christian louboutin sale
coach factory outlet online
coach factory outlet online
christian louboutin
cheap uggs
polo ralph lauren outlet
the north face
oakley sunglasses wholesale
cheap jordan shoes
canada goose outlet
ugg outlet online
supreme uk
ugg boots
coach outlet store online
christian louboutin sale
ugg outlet online
coach outlet online coach factory outlet
canada goose jackets
coach factory outlet
coach factory outlet
supreme shirts
cheap air jordans
givenchy handbags
pandora charms sale clearance
canada goose outlet online
coach outlet store online
ray ban outlet store
uggs outlet online
canada goose jackets
michael kors outlet online
pandora charms
cheap ugg boots
nhl jerseys for sale
pandora jewelry outlet
red bottoms
north face outlet
jordan shoes
ugg outlet online
true religion jeans sale
ugg outlet
longchamp pas cher
coach outlet store online
ray ban sunglasses outlet
uggs outlet online
coach outlet online
ugg boots clearance
coach outlet online
cheap jordan shoes
canada goose jackets sale
adidas crazy
air jordan shoes
ralph lauren polo shirts
louboutin shoes
polo ralph lauren outlet
canada goose jackets clearance
christian louboutin sale
canada goose outlet store
nike factory shoes
mulberry bags
polo ralph lauren
michael kors outlet online
canada goose outlet online
ugg boots clearance
polo ralph lauren outlet online
uggs outlet online
ugg outlet
coach factory outlet
cheap air jordans
canada goose jackets
true religion jeans
christian louboutin sale
jordan shoes
michael kors uk
coach factory outlet
air jordan shoes
michael kors outlet clearance
moncler jackets
kate spade purses
nfl jersey wholesale
mlb jerseys wholesale
moncler coats
jordan shoes
light up shoes
ugg boots
suicoke sandals
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses outlet
ugg outlet
ugg boots outlet
michael kors outlet store
cheap ugg boots
ugg boots
coach factory outlet
canada goose outlet store
cheap oakley sunglasses
polo ralph lauren outlet online
michael kors outlet clearance
michael kors outlet store
swarovski crystal
ugg boots
coach factory outlet online
christian louboutin sale
christian louboutin
coach outlet store
ralph lauren polo shirts
swarovski crystal
true religion jeans for men
#20 | kakakaoo dnia March 04 2019 04:28:09
kate spade outlet
coach factory outlet online
air max 97
hermes bags
michael kors outlet store
coach outlet clearance
air max shoes
jordan 12
chaussure louboutin femme
nike outlet
christian louboutin outlet
nike blazer
cheap mlb jerseys
nike sneakers
gucci outlet store
ralph lauren uk
ed hardy outlet
converse shoes
kobe 11
bape hoodie
nike outlet online
adidas outlet
uggs outlet
miu miu shoes
true religion outlet
nike outlet store
asics shoes
ronaldo jerseys
coach factory outlet
coach factory outlet store
coach outlet online
air max 2017
red bottoms
pandora outlet
san diego chargers jerseys
yeezy shoes
lacoste outlet
ralph lauren outlet
michael kors outlet
adidas ultra boost
christian louboutin shoes
coach factory outlet online
christian louboutin outlet
oakley sunglasses outlet
vans sneakers
fila shoes
pandora jewelry canada
coach factory outlet online
cheap jordan shoes
cardinals jerseys
adidas uk
prada outlet
jordan 4
coach handbags
dolce & gabbana sunglasses
pandora jewelry
cheap snapbacks
pandora charms
ugg boots outlet
coach factory outlet online
nike outlet online
coach outlet store online
pandora charms
cheap jordan shoes
coach outlet online
michael kors factory outlet
coach outlet store online
nike shoes
cheap jordans
coach outlet store
coach outlet online
canada goose outlet
canada goose outlet store
nike basketball shoes
polo ralph lauren outlet
air max
fitflops sale clearance
mcm outlet store
coach outlet canada
coach outlet online
pandora charms outlet
coach factory outlet online
cheap mlb jerseys
ralph lauren outlet
indianapolis colts jerseys
louis vuitton
true religion outlet
nike factory store
moncler jacka
cheap nfl jerseys
moncler jackets
uboutin shoes
coach handbags
houston texans jerseys
pandora jewelry
kyrie 2
philipp plein outlet
minnesota vikings jersey
true religion outlet
coach factory outlet online
converse shoes
ed hardy
michael kors outlet store
coach outlet store
nike outlet store
adidas outlet store
fred perry
coach outlet online
nike outlet store
ralph lauren outlet online
michael kors outlet clearance
fitflops
packers jersey
toms
coach outlet online
oakley outlet
coach outlet canada
pandora outlet
coach outlet online
coach factory outlet online
ferragamo belts
coach outlet online
moncler
kobe shoes
coach factory outlet
coach factory outlet online
adidas yeezy shoes
canada goose coats
nike free run
coach outlet store online
true religion jeans
ugg boots
miu miu handbags
seattle seahawks jersey
louboutin shoes
true religion outlet
ecco outlet
air jordan 14
timberland boots
vibram fivefingers outlet
pandora jewelry outlet
celine outlet
kobe shoes
canada goose outlet
louboutin outlet
canada goose jackets
nobis outlet
coach outlet online
cheap nike shoes
true religion jeans
cnaada goose outlet store
curry shoes
michael kors outlet online
louboutin outlet
canada goose
coach factorty outlet store
true religion outlet
louis vuitton outlet store
fitflops sale clearance
raiders jerseys
toms shoes
cazal outlet
cheap snapbacks
coach outlet online
converse shoes
mbt shoes
coach outlet online
coach handbags clearance
gucci bags
coach outlet online
coach factory outlet online
fitflops outlet
mbt shoes
ugg boots
guess clothing
hermes bags
hermes belt
cheap jerseys
vikings jerseys
phillies jerseys
cheap air max
moncler outlet online
air jordan shoes
coach outlet store online
coach outlet store
mcm handbags
north face outlet online
kate spade outlet online
vans shoes
clarks shoes
adidas nmd
nike kd 10
michael kors outlet online
uggs outlet
ed hardy outlet
givenchy handbags
nike hyperdunk
fitflops sale clearance
louboutin outlet
ugg outlet store
michael kors outlet online
pandora charms
air max
oakley sunglasses outlet
coach factory outlet
cheap handbags
rolex replica watches for sale
coach outlet store
coach factory outlet
moncler jackets
coach outlet canada
coach factory outlet
nike air force
prada outlet
air jordan shoes
foamposite shoe
coach factorty outlet online
mac cosmetics
valentino
adidas nmd r1
coach factory outlet
mlb jerseys
balenciaga shoes
coach outlet online
prada outlet online
twins jerseys
coach outlet sale
yeezy shoes
pandora rings
nike max
curry 4 shoes
gucci outlet online
ray ban sunglasses outlet
ralph lauren outlet
coach outlet online
adidas ultra boost
louis vuitton purses
coach outlet store
coach outlet store online
coach factory outlet online
ralph lauren uk
canada goose coats
air jordan
mlb jerseys
canada goose outlet
soccer shoes
air jordan retro
michael kors outlet online
cheap jordan shoes
swarovski jewelry outlet
christian louboutin shoes
louboutin outlet
cheap air jordans
patriots jerseys
moncler jackets
ralph lauren pas cher
fjallraven kanken
coach outlet store
ed hardy
supra shoes
ugg
jordan shoes
orioles jerseys
ferragamo outlet
canada goose
fitflops
adidas nmd runner
jordan 12
nike blazer
jordan pas cher
ralph lauren polo
coach outlet online
true religion outlet store
michael kors purse
buffalo bills jersey
ed hardy
true religion jeans outlet
coach outlet
balenciaga triples
nike roshe
miu miu shoes
nike sneakers
pandora charms
adidas slides
true religion jeans
canada goose outlet store
pandora charms sale
michael kors outlet canada
ugg outlet sale
gucci outlet online
pandora jewelry canada
kate spade outlet store
adidas ultra boost
adidas nmd
air max 270
ferragamo outlet
birkin handbags
michael kors outlet clearance
coach outlet online
adidas outlet online
pandora outlet
ugg boots women
moncler jacken
saints jerseys
ed hardy shoes
white sox jerseys
pandora jewelry outlet
canada goose sale
north face outlet store
celine outlet
discount oakley sunglasses
coach factory outlet
nfl jerseys
true religion jeans
ralph lauren polo
chaussures christian louboutin
cowboys jerseys
air jordan shoes
cheap oakley sunglasses
ugg boots
fila
uggs
coach outlet online
jets jersey
true religion outlet store
cheap ray ban sunglasses
moncler outlet online
rolex replica watches
pandora charms
red sox jerseys
canada goose coats
nike free flyknit
adidas wings shoes
giants jerseys
pandora canada
christian louboutin sale
coach bags
nba jerseys for sale
coach factorty outlet store
coach outlet online
louboutin outlet
moncler sito ufficiale
ugg outlet clearance
mbt shoes
ralph lauren outlet online
coach outlet online
pandora charms sale clearance
cheap jordan shoes
birkenstock sandals
coach outlet clearance
valentino outlet store
seahawks jerseys
rolex watches
adidas outlet online
cheap air jordans
[url=http://www.poLolaurenoutlet.us.com]ralph lauren outlet[/url]
canada goose canada
lululemon outlet
nike flip-flops
fitflops outlet
mulberry bags sale
moncler outlet online
malone souliers shoes
nike tn
nike roshe run
new england patriots jersey
pandora jewelry store
air max plus
reebok outlet
polo ralph lauren outlet online
birkenstocks
mont blanc pen
ralph lauren sale clearance uk
air max pas cher
nike outlet store
nfl jerseys
cheap jordans
lions jerseys
air max 2017
yeezy shoes
uggs outlet
toms outlet store
cheap ugg boots
christian louboutin sale
yeezy boost 350
canada goose coats
superdry clothing
nike outlet
ralph lauren polo
ysl outlet
coach handbags outlet
eagles jersey
louboutin outlet
blue jays jerseys
coach factory outlet online
nike shoes
mcm outlet
city royals jerseys
coach outlet online
diamondbacks jerseys
fivefingers shoes
canada goose outlet store
devil rays jerseys
fitflops sale clearance
adidas outlet store
ugg
kate spade outlet online
manolo blahnik
durant shoes
canada goose outlet store
adidas store
nike factory store
cheap soccer jerseys
hermes outlet store
columbia outlet store
coach handbags
barcelona jersey
pandora jewelry outlet
louboutin outlet
ubiq shoes
brewers jerseys
pittsburgh steelers jersey
fred perry
coach factory outlet
ugg pas cher
nike air max 90
coach factory outlet
fitflops
ray ban sunglasses
michael kors outlet clearance
michael kors outlet clearance
christian louboutin shoes
toms shoes
valentino outlet
air jordan 4
hermes
fitflops sale clearance
nike outlet store online
uggs outlet
christian louboutin shoes
mbt shoes outlet
asics running shoes
michael kors outlet clearance
instyler ionic styler
juicy couture
yankees jerseys
nike factory outlet
cheap jordan shoes
ralph lauren pas cher
coach factory outlet
rangers jersey
nike air force 1
coach factory outlet online
suicoke sandals
kate spade outlet online
jaguars jersey
true religion
louboutin pas cher
christian louboutin
ugg outlet
nike shoes
moncler outlet online
polo ralph lauren outlet online
north face outlet
ugg outlet
arcteryx jackets
lacoste polo shirts
pandora charms outlet
pandora jewelry outlet
air force 1
air max 2015
adidas neo shoes
kate spade outlet
patriots jerseys
coach outlet sale
salvatore ferragamo shoes
coach outlet
uggs outlet
timberland outlet
ralph lauren outlet online
jordans
chelsea jersey
kate spade outlet online
nike air max schweiz
valentino outlet
manolo blahnik outlet
valentino outlet
true religion outlet store
louis vuitton outlet online
coach purse
michael kors outlet store
nobis jackets
kappa clothing
kevin durant shoes
coach outlet online
adidas outlet online
supreme clothing
mulberry handbags
nike outlet
air max outlet
curry 5 shoes
ralph lauren uk
air max
snapback hats
canada goose coats
coach outlet store
kate spade outlet online
michael kors outlet online
cheap nfl jerseys
prada outlet
north face jackets
off-white clothing
coach factory outlet online
coach outlet online
fitflops
ugg boots
coach outlet online
marlins jerseys
air jordan retro
coach outlet online
kate spade handbags
air max
coach outlet
versace clothing
coach outlet clearance
y3 shoes
pandora charms sale clearance
true religion jeans
adidas shoes
cheap jordans
coach outlet online
giuseppe zanotti outlet store
coach outlet online
coach handbags
mont blanc
uggs outlet online
coach outlet online
jimmy choo shoes
pandora jewelry outlet
kate spade outlet
caMy?lietas futbol baratas
ugg italia
coach outlet online
ugg boots sale
mbt shoes
moncler outlet online
michael kors outlet clearance
canada goose coats
cheap snapbacks
adidas superstars
mac makeup
coach outlet online
coach outlet online
north face outlet
coach outlet
coach outlet store
cubs jerseys
polo ralph lauren outlet online
coach factory outlet online
jordan 3
yeezy shoes
coach outlet online
louis vuitton outlet online
polo outlet store
lebron 13
kate spade outlet online
ravens jerseys
jimmy choo shoes
moncler coats
nike outlet online
kate spade handbags
kate spade outlet sale
kate spade outlet
adidas shoes
michael kors outlet clearance
le coq sportif
coach bags
kobe 12
cheap mbt shoes
oakley sunglasses outlet
coach outlet online
kate spade bags
giuseppe zanotti shoes
polo ralph lauren outlet
coach outlet online
nike factory store
prada outlet
coach canada outlet
coach outlet store
pandora charms
puma shoes
michael kors bags
birkenstock outlet store
pandora charms outlet
pandora charms sale clearance
pandora sale clearance
angels jerseys
nike outlet online
jordan 31
adidas wings
coach outlet store online clearance
ralph lauren polo
adidas sneakers
michael kors bags
true religion
new balance shoes
michael kors outlet
titans jersey
moncler jackets
birkenstock outlet
revolution 3
cincinnati bengals jersey
ugg italia
dolce & gabbana Outlet
nike outlet store
nike outlet store
true religion outlet store
denver broncos jersey
jordans
prada handbags
true religion outlet
pandora charms
christian louboutin shoes
michael kors handbags outlet
louboutin outlet
coach factory outlet
pandora charms sale clearance
air jordan 3
marc jacobs handbags
kate spade outlet
cheap jordan shoes
cheap jordans free shipping
uggs canada
air jordan uk
ugg outlet
rockies jerseys
coach factory outlet
kate spade
nhl jerseys
canada goose coats
valentino shoes
true religion outlet store
polo outlet store
tigers jerseys
kate spade outlet online
polo ralph lauren outlet online
gucci outlet online
tods outlet online
air jordan
polo outlet
cardinals jerseys
salomon shoes
browns jerseys
ed hardy
toms outlet online
michael kors outlet clearance
yeezy shoes
north face outlet store
cheap jordans for sale
pandora charms
fitflops outlet
ralph lauren outlet
dodgers jerseys
nike outlet online
chrome hearts outlet store
adidas yeezy boost
air jordan shoes
adidas yeezy boost 350
ferragamo outlet store
pandora jewelry outlet
prada sunglasses
birkenstock shoes
chi flat iron
coach factory outlet
coach outlet clearance
moncler pas cher
fitflops sale clearance
clarks
ed hardy outlet
pandora charms sale
yeezy boost 350 v2
soccer jerseys
jordan shoes for sale
coach outlet store
bathing ape
nike tn
broncos jerseys
tory burch outlet store
true religion jeans sale
christian louboutin outlet
coach outlet online
gucci outlet online
the north face jackets
nike presto
falcons jerseys
canada goose
ugg boots clearance
suicoke sandals
toms
birkenstock sandals
asics shoes
adidas yeezy boost
reds jerseys
air huarache
coach outlet
coach outlet online
juicy couture
coach factory outlet online
moncler outlet online
under armour shoes
off white clothing
adidas outlet store
air max 2017
nike air max 2018
parajumpers jacket
christian louboutin outlet
air jordans
ugg outlet
190304yueqin
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Szkolenie Certyfikowane Survival Elektryczny Blow Back Taktyka zielona Odda? r?k? Skarby... Act od Valor Radio ASG MG 42 by MG Schutze Zwyci?zcy wrzesie?
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:32,560
Wczoraj:35,236
W tym tygodniu:136,123
W tym miesiącu:719,701
W tym roku:719,701
Wszystkich:57,437,201
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: