Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:05
Zachód słońca: 16:09
Dzień trwa:
10 Godzin 03 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:30
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

IVO JIMA "Serce wyspy" - dzienniki zwiadu vol II
16 dzie?
Mówi? na mnie Tom. Jestem dowódc? Teamu prowadz?cego rekonesans Narodów Zjednoczonych na IVO JIMA w rSercu Wyspyr1; gdzie niedawno wielu z nas znikn??o w niewyja?nionych okoliczno?ciach. Szeptaj? ludzie, ?e to rduchy wyspyr1;. Nikt ich nie widzia?. ?lady s? bardzo niewyra?ne i prowadz? donik?d. Do tej pory znale?li?my jedynie ponownie skrzynie po zrzucie. Do?? ?wie?a sprawa. Wg ogl?dzin wywnioskowali?my, ?e by?y tam granaty i inne ?adunki wybuchowe. Skrzynie nie zdradzaj? pochodzenia zrzutu.

Po tym jak znikn?? Szmugler ka?dy jest czujny i chodzi nawet w asy?cie si? odla?. Oczy szeroko otwarte. Naprzeciw du?ej wilgotno?ci wyspy oczy wysychaj? ?ledz?c sektory. Staramy si? porusza? po spirali wed?ug wskazówek zegarka, aby nie omin?? tego co mo?e by? istotne dla kontrwywiadu. Mamy zwraca? uwag? na wszystko co rnienaturalner1; w tej zapomnianej przez Najwy?szego cz??ci wyspy. Znale?li?my jak na razie puszki po ?arciu. Bez oznacze?.17 dzie?
Us?yszeli?my ha?as ok. 200m od nas. Co? co przypomina?o uderzenie drzewa. Niestety nasza czujno?? nie pozwala?a si? szybko przemieszcza?. Rozci?gn?li?my tyralier?. Ruszyli?my w stron? us?yszanego g?uchego uderzenia. Na zewn?trz Fiszer i elPadaka. Zabezpieczali skrzyd?a i mo?na powiedzie?, ?e oczy mieli wsz?dzie. Nagle us?yszeli?my krzyk! Przera?liwy i mro??cy krew w ?y?ach!
W ciszy która ostatnio ?widrowa?a nasze uszy ten krzyk zabrzmia? jak eksplozja C4 pod w?asnymi stopami. Zwolnili?my kroku. Stawiaj?c pi?t? i opuszczaj?c palce stóp szukali?my czego? co przeszkodzi w cichym poruszaniu si?. Rzuci?em do radia:
- Pierwsza flankowa? w prawo, druga na dwunast?
Nie czeka?em d?ugo, ch?opaki wiedzieli co robi?. Kontynuowali oddalaj?c si? w praw? stron?. Jeszcze w zasi?gu wzroku. Skaut szed? blisko ?ciskaj?c w spoconych r?kach emk?. W my?lach przerzuci?em, ?e granatnik nie zawiedzie. Ka?dy wiedzia?, ?e pierwszy strza? rozpoczyna rajd. Ka?dy liczy? si? z zerwaniem kontaktu i przegrupowaniem do ostatniego wyznaczonego checkpointa gubi?c trop. Tego nas uczono. Krok po kroku czu?em jak s?ysz? coraz wyra?niej w swojej g?owie bicie serca. Us?yszeli?my j?czenier30; Przystan?li?my na chwil?, ?eby nas?uchiwa?. Kierunek d?wi?ków by? niezmienny. Poza tym ta cholerna cisza w?eraj?ca si? w b?benki uszu. Natrafiamy na du?e zaro?la, a j?ki wydaj? si? coraz bli?sze. W pewnym momencie Skaut podaje radiem dwa uderzenia w PTT. Stajemy. Sygna? STOP. Zamieramy w bezruchu.

Krew kapie i ocieka z belki wbitej w tubylca. Kawa? kloca na odci?gu tkwi w jego klatce piersiowej. Nie ma szans na uratowanie nieszcz??nika. Po choler? tutaj laz?. Ka?dy boi si? tutaj zapuszcza?. W ostatnich drgawkach agonii zmia?d?ony pechowiec wskazuje kierunek palcem po czym opuszcza go niespokojny duch.
Fiszer sprawdza trupa. Nie ma przy nim nic co zwróci?oby nasz? uwag?. W tym czasie podaj? komunikat:
- Robimy ko?ow?, pierwsza sprawd?cie po naszej prawej. Czekamy.
Taksujemy swoje sektory przesuwaj?c wzrokiem kawa?ek po kawa?ku szukaj?c czego? nietypowego jak cho?by z?amana ga???, li??, ruch.
Otrzymuj? komunikat:
- Pierwsza czysto
Ruszamy w stron? wskazan? przez umieraj?cego zgniecionego przez pu?apk? nieszcz??nika. Moje my?li biegn? w stron? pyta?, kto lub co stworzy?o t? ?mierciono?n? prymitywn? pu?apk?. Nie s?u?y?a do pozyskania po?ywienia. By?a ustawiona na dwuno?n? rzwierzyn?r1;. Zbyt wysoko aby zmia?d?y? zwierzyn?, której ta cz??? lasów nie wydawa?a si? skrywa?.
- Pierwsza do??cz, wyrównaj.
Ruszyli?my dalej w napi?ciu i skupieniu obserwuj?c. Nie maj?c ochoty wypuszcza? zwiadu. W Teamie czuli?my si? bezpieczniej. Widz?c kolegów w zasi?gu wzroku przekonani, ?e nie znikn? jak pozostali. Cholerna d?ungla. Cholerne rserce wyspyr1;!

Po przej?ciu kilometra zarz?dzi?em odpoczynek. Napi?te do granic mo?liwo?ci zmys?y oraz skr?cone z g?odu wn?trzno?ci wymaga?y regeneracji. Posilali?my si? na zmian? nie pozostawiaj?c niechronionych sektorów. Oczy jedz?cych cho? na chwil? mog?y odpocz?? i skupi? si? na zatopionej w MRE ?y?ce. Te chwile odpoczynku s? zbawienne. Cho? na chwil? napi?cie ust?puje tym paru chwilom regeneracji. Navigator Soko zakre?la na mapie zerwanie spirali i miejsce rznaleziskar1;. Nakre?la kierunek na zewn?trz spirali w stron? wskazan? przez nieszcz??nika.
Ruszamy.

18 Dzie?
Nie mog? zaliczy? tej nocy do udanej. Jedynie znaleziony zasobnik z jedzeniem namierzony wg urz?dzenia emituj?cego fale radiowe podniós? morale. Ch?opaki z logistyki i piloci idealnie okre?lili nasz? pozycj? wg nadanego sygna?u przez Pitera, który wlaz? na najwy?sze drzewo, ?eby nada? sygna? i przes?a? raport. Przecieraj?c oczy wygramoli?em si? z pod li?ci rozkoszuj?c si? my?l? o tym co skrywaj? nades?ane MRE. Mo?e tym razem ananasowe ciastko albo czekoladowy shake. To tak wiele w tym miejscu. Namiastka luksusu. Pakuj?c sprz?t poczu?em co? twardego pod kolanem. Nie by?o to mi?e uczucie.
- Mina kur..a r11; sykn??em
- Gdzie, co, mów do mnie cz?owieku r11; odpowiedzia? ju? za moim ramieniem Bro? nasz spec od ?adunków wybuchowych.
- Kl?cz? lewym kolanem. Rozci?gn?? kordon na bezpieczn? odleg?o?? r11; rzuci?em do radia. Wiem, ?e wykonali. To by?o pewne.
W tym czasie Bro? zaj?? si? sprawdzaniem ziemi pod moim lewym kolanem. Czu?em jak dr?twieje mi noga, pot kapie z czo?a, a ostatkiem napi?tych mi??ni utrzymywa?em cia?o w bezruchu. S?ysz? t?pe zgrzyty sprawdzania tego czego? pod moim kolanem. Napi?cie ro?nie, przebiegaj? ró?ne my?li:
- Nikt nie lubi z rana wylatywa? w powietrze. Ku..a jeszcze nie dzi?! Pozwól mi w ca?ym kawa?ku nawet jak w plastikowym worku trafi? do miejsca gdzie si? urodzi?em. Ku..wa jeszcze nie dzi?! Nie pisa?em si? na to dowodzenie, ale nie chc? zostawi? ch?opaków! Co to za gó..no!
Bro? drapie dalej metalowy przedmiot i sprawdza z kamienn? twarz? w wielkim skupieniu. Sprawdza struktur? cal po calu nie mog?c odgadn?? czym jest to co?. Mówi:
- Du?e to kur30;stwo. Spokojnie. Wytrzymaj. Ju? ko?cz?. Jeszcze troch?. To pewnie jaka? puszka. Co? okr?g?ego, ale spoko. Po prostu kl?kn??e? na jakim? z?omie po czyim? ?niadaniu. Spoko. Nie masz si? co martwi?. Wytrzymaj jeszcze troch?.
Mówi?c to dalej operuje w ziemi us?anej li??mi podnosz?c zapach ?wie?ej ziemi. Pi?kny zapach r11; my?l?. Nie doceniamy tak wielu zapachów i tego co nas otacza, tych wszystkich drobiazgów, które komponuj? ca?o?? pi?kna tej planety. To mo?e by? ostatni dobry zapach jaki czuj?.
- Ju?. Podnie? powoli nog?.
Wspieram si? na koledze. Nie mog? wyprostowa?. Nie mog? ruszy?. Jestem ca?y zdr?twia?y. Czuj? ból mi??ni, ale nie mog? si? ruszy?. Przewracam si? jak ?ci?te drzewo na moj? lew?. Padam na manierk?, prostuj?c odruchowo praw? nog?, przesuwaj?c si?? rozp?du plecak. Uderzy?em ca?ym ci??arem w ziemi?. Jestem! ?yj?! Kolano jest ju? par? cali nad ziemi?, nad tym kures..em!
Bro? po woli odgarnia ziemi? okalaj?c? przedmiot. Mamrocze co? pod nosem i odgrzebuje. Skaut rzuca przez s?uchawk?:
- Czy ju? wiadomo co to jest bo sr..? mi si? chce!
W tym Momocie wybuchamy z Bro?r17;em ?miechem. Ufff Emocje opad?y i daj? uj?cie szcz??ciu. Rado?ci z kolejnego dnia sp?dzonego z tymi wariatami. Z nimi przy boku warto przej?? przez piek?o i wróci?.
- To jaka? pieprzona puszka?!! r11; mówi zdziwiony Bro?.WYWIAD NARODÓW ZDJEDNOCZONYCH DONOSI: ODNALEZIONO NA IVO JIMA TA?M? Z FILMEM. TA?MA DATOWANA JEST NA OKRES II WOJNY ?WIATOWEJ. NIESTETY MIMO WIELU STARA? NIE UDA?O SI? ZREKONSTRUOWA? D?WI?KU. PRZEKAZUJEMY ZREKONSTRUOWANY I POPRAWIONY KOMPUTEROWO OBRAZ. WG. DANYCH FILM NAKR?CONO NA IVO JIMA W LATACH 40-STYCH. WG DANYCH NA WYSPIE KONSTRUOWANO RZECZONY PRZEDMIOT. NIGDY URZ?DZENIE NIE OPU?CI?O WYSPY. NIE WIEMY CZEMU S?U?Y?O. NALE?Y JE NIEZW?OCZNIE ZLOKALIZOWA? ORAZ DOTYCZ?C? TEGO URZ?DZENIE DOKUMENTACJ?.Tekst: Mario 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC
Realizacja: Klaps - Kacper, Naukowiec - Sokom, Wsparcie techniczne - Sebi, Kamera i Monta? - Mario
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Jacek1246 dnia February 15 2011 10:09:27
Predator w sercu wyspy... Niez?y tekst i film. Szykuje si? nie?le... dc)
#2 | ZizuPrzezZzKropkami dnia February 15 2011 11:19:19
?i?u my?la? ?e oni konstruuj? ?wietlny miecz, ale to... eee, ustrojstwo te? jest fajne.
#3 | Hit dnia February 15 2011 12:59:23
Nie wiem czemu ale kojarzy mi si? to z Battlefield : Bad Company 2 gdzie to japsy mia?y emiter EMP skonstruowany w?a?nie ju? w czasie 2 W? Pokazuje j?zyk
#4 | Fiszer dnia February 15 2011 16:28:18
Mario ....nie wiedzia?em ,?e macie u siebie w teamie mojego imiennika Szeroki u?miech uuu ...dobry jest OK)
#5 | Mario75 dnia February 15 2011 16:47:11
Fiszer to jest Team "fabularny", a ?e o Tobie ju? nawet dziewki po wioskach z wypiekami na twarzy opowiadaj?, a dziadkowie wnuki strasz? to i twój "kuzyn" znalaz? si? w tak zacnym gronie dalekiego zwiadu "w sercu wyspy". OK)
#6 | Yava dnia February 16 2011 12:37:46
Ahh ten Bro? xD Haha
#7 | Yava dnia February 16 2011 12:56:14
Haha siema ?i?u masz swoje ciastka ? Pokazuje j?zyk
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Tajna bro? Act od Valor Elektryczny Blow Back Nowe pistolety WP Zmiana Makarov KWC Survival Zbrojownia Skarby... Taktyka zielona
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:3,049
Wczoraj:37,788
W tym tygodniu:226,285
W tym miesiącu:866,945
W tym roku:5,736,442
Wszystkich:54,224,846
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: