Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:05
Zachód słońca: 16:09
Dzień trwa:
10 Godzin 03 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:30
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Walentynki w Bicha?u "KR3A7 - SULA"
13 luty przeddzie? Walentynek, dobrze ?e nie pi?tek. W rejonie walk o wiosk? Bicha? zostaje zrzucony oddzia? specjalny sk?adaj?cy si? z 75th Ranger RGR Koszalin "Koalicja Pó?noc" oraz 6th FRD Koszalin. Jak wiemy Wolna Wie? Bicha? rz?dzona jest przez wodza o imieniu Leon, czczony przez swoich podw?adnych jako S?o?ce, Wielki Sutan, Opiekun Aesgejów,Wielki So?tys Wolnej Wsi Bicha?. Wielki Leon mia? do dyspozycji po swojej stronie Milicj? Bicha? w szeregach której od lat walcz? Team 20/30/40 (S?upsk/ Dar?owo/ S?awno) oraz wojownicy z pobliskich lasów: SPZ, Shadow Ustka, 13PBP L?bork, Black Widow S?upsk KP.
Niestety nie wszyscy byli zadowoleni z rz?dów Wielkiego Leona przeciw któremu Grupa Szersze? wystawi?a swoje najlepsze jednostki: S.H.A.F.T. Ustka KP, Rats S?upsk, Navy Team Ustka, Czyste Niebo Pi?a - nieznane nam do tej pory lecz dzielnie i honorowo walcz?ce.Przedstawiciele Bichackiej Milicji


Godzina 9:00 jednostka specjalna zostaje zrzucona w okolicach wioski.
Cel: Zdobycie pakunków o bli?ej nie zidentyfikowanej zawarto?ci.
Ok godziny 9:10 dowodzenie w Rangers przejmuj? Dantee i Skura. Ruszamy do boju.
Godzina 9:15 r11; na zwiad rusza FireTeam Skury
Godzina 9:40 Dowódca zwiadu melduje kontakt z wrogiem najprawdopodobniej jest to Grupa Szersze?, gdy? tylko oni s? tak szybcy i zwinni. Ich nazwa wzi??a si? od sposobu ich dzia?ania podchodz? do wroga, znienacka ??dl? i uciekaj?.
Ta misja nie b?dzie nale?a?a do tych "niedzielnych spacerków"
Ok godziny 9:55 wywi?zuje si? walka z Grup? Szersze?.
W nasze dzia?ania zaczyna wkrada? si? chaos i dezinformacja spowodowana brakami w ?rodkach ??czno?ci po stronie Teamu Forest. Jak zapisane jest w prawach Murphiego "Plan operacji wygl?da ?wietnie do pierwszego kontaktu z nieprzyjacielem", cholera ten gbur ma racje nie ma planów doskona?ych.
Godzina 10:20 kto ?yw wycofuje si? do wcze?niej zabezpieczonego okopu celem przegrupowania, Ci którzy dostali znak od Natury w postaci postrza?u w klatk? zostaj?, znowu Murphy mia? racje "W okopach nie ma niewierz?cych".


Oddzia?y "Specjalne" w trakcie przegrupowania


Godzina 10:30 jeste?my ju? podzieleni na nowo. Po oderwaniu si? od wroga zapada decyzja, walka z wrogiem tylko w ostateczno?ci je?li wróg nas nie widzi i nie stanowi zagro?enia nie ?ci?ga? niepotrzebnie na siebie ognia.
Godzina 11:00 rozstawiamy pierwszego respa
W mi?dzyczasie wynika ma?o przyjemna sytuacja, któr? udaje si? opanowa? dopiero po jakim? czasie, ale to jest najmniej wa?ne.
Ok 11:30 Gruby jako "Z?y Sier?ant" dostaje rozkaz przej?cia dowództwa nad 6th Forest Recon Division i zaatakowania respa przeciwnika. Nawet po d?u?szym czasie z oddali by?o s?ycha? jego rozkazy. Biedni 6th FRD zostawieni sami na pastw? "Sier?anta". S?ysza?em jak niektórzy twierdzili, ?e w szale bojowym w Grubego wst?puje duch sier?anta Hartmana znanego z filmu "Full Metal Jacket".
Tracimy poczucie czasu. Jest (chyba) godzina 1200. W ko?cu, nasi przeciwnicy s? zdezorientowani. Niestety nie mo?emy tego wykorzysta? w trakcie ataku na Bicha?, si?y wroga w wiosce s? zbyt dobrze zorganizowane. Wywi?zuje si? regularna bitwa mi?dzy wszystkimi 3 frakcjami ka?dy strzela do siebie. Wi?kszo?? ludzi wychodzi?a z za?o?enia "masz w?tpliwo?ci wypruj ca?y magazynek" w sumie metoda sprawdza si? za ka?dym razem.
Ko?o godziny 13:00 przechwycili?my tajn? depesz?:
"(...) straty wielkie STOP W wyniku potyczki stracili?my: 3 partyzantów + 1 prawdopodobnie + 2 ?winie = 37 zabitych w walce STOP Wszyscy do Wolnej Wioski Bicha? STOP Nie strzelajcie do siebie STOP(...)".
Mimo pewnych w?tpliwo?ci postanowili?my uda? si? do wioski. Na miejscu okaza?o si? ?e Wielki Su?tan postanowi? pocz?stowa? wszystkich strudzonych bojami ludzi kubeczkiem miejscowego specyfiku z b?belkami.


Od lewej: McGregor i Wielki So?tys Wolnej Wsi Bicha? - LeonPo degustacji tego boskiego nektaru So?tys wraz z resztk? ludzi która prze?y?a spo?ycie szybko ulotni? si? z Wioski pozostawiaj?c nas samych. Po krótkiej chwili wróci?a nam w?adza we wszystkich ko?czynach i byli?my ju? w stanie przetransportowa? artefakty które o dziwo Milicja Bicha? zostawi?a nam pod opiek?. Udali?my si? na wcze?niej ustalone miejsce zbiórki. Niestety by? to tylko prowizoryczny odwrót Leona i jego niedobitków. Po kilkuset nasz konwój zosta? zaatakowany, Bicha?cy wojownicy dobrze wiedzieli ?e nie mamy szans. Jedynie brawurowa akcja Grubego, który to sam rzuci? si? na 4 przeciwników pozwoli?a nam w jaki? sposób zachowa? twarz. Reszta dru?yny która przed rozstrzelaniem dowodzi? Gruby nie by?a w stanie doprowadzi? si? do porz?dku i w jakikolwiek racjonalny sposób prowadzi? dzia?a?. W nied?ugim czasie pozostali cz?onkowie konwoju zostali równie? wybici. Podobno paczki dotar?y do ko?ca drogi. Konwój zdziesi?tkowany przez nadprzyrodzone si?y lasu Bicha?kiego, dotar? resztkami si?. Czy prze?yli, nie wiadomo? Mówi?, ?e paczki o nieznanej zawarto?ci ocala?y...
Kocur(Team40) przedstawiciel Milicji Wolnej Wsi Bicha?, z?o?liwi twierdz? ?e nawet zapach mia? dobrany do stylizacji. Sam zainteresowany twierdzi ?e to zazdro?? z powodu sweterkaPodsumowanie


Marduk 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC

Wiemy jak by?o miejmy nadziej?, ?e nast?pnym razem scenario potoczy si? wed?ug my?li Orgów. Tutaj chcia?em nadmieni?, ?e Rangers za ka?dym razem ch?tnie pojawiaj? si? na imprezach organizowanych przez Team 20, Team 30 i Team 40, bo dobra zabawa zawsze jest gwarantowana. Dlatego czekamy na wi?cej.

Marduk
Mario D-ca 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC
Uczestniczyli?my ju? wcze?niej w ró?nych epizodach historii Bichacia. Na pewno zaanga?owania nie mo?na odmówi? Organizatorom. ?wietnie przygotowane mobilne Respy. S?dziowie starali si? z Orgami zbudowa? klimat w tym Leon w kamizelce Milicji Bichacia. Zjecha?o naprawd? wielu Airsoftowców cho? przez chwil? poczu? klimat Bicha?kiego lasu. Jak na wojnie by? i chaos. By?a te? dobra organizacja. Za niefortunne nale?y uzna? zmian? zasad manewrów. Wida? w lesie Bichacia dziej? si? podejrzane zjawiska, poniewa? mimo du?ego zaanga?owania manewry straci?y spójno?? i kiedy najlepiej si? rozkr?ca?a o godz. 13:00 So?tys og?osi? rozejm. Chwilowy co prawda, ale rozlu?nienie wkrad?o si? w szeregi. Organizatorzy zarz?dzili zatem element scenariusza z Konwojem przy którym uczestnicy mogli nasyci? ch?? wymiany ognia. Mo?na powiedzie? tak: klimat niepowtarzalny, zaanga?owanie i przygotowanie du?e, ale co? nie do ko?ca posz?o jak trzeba. Bicha? miewa swoje tajemnice.
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Patol dnia February 18 2011 13:44:08
Konwój w?a?ciwie dotar? do celu, a przynajmniej w jego okolice gdzie nawi?za? kontakt z Bicha?ckimi "wie?niakami" i pozyska? informacj? o zako?czeniu dzia?a?. Wcze?niej podczas gdy skrzyd?a os?aniaj?ce konwój nawi?za?y kontakt ogniowy, a po?owa trzonu eskorty poleg?a nast?pi? taktyczny manewr wymijaj?cy. Poszed?em przodem ?ladami dru?yny Grubego wci?? s?ysz?c jego strza?y z "tragarzami" na plecach. Po osi?gni?ciu jego ostatniej pozycji nawi?za?em ??czno?? z niedobitkami prawego skrzyd?a i rozkaza?em odwrót pomimo kontaktu. W krótkim czasie mia?em do pomocy Patri'ego z Navy Seal's Koszalin KP oraz Dawida wspieraj?cego Rangers'ów. Chwila przegrupowania, rzut oka na map?/gps i byli?my w drodze do celu po cichu czesz?c drog? przed "kurierami". W okolicach drogi asfaltowej dostrzegli?my swobodnie poruszaj?c? si? le?n? drog? grup?. Przypadli?my do ziemi gotowi otworzy? ogie?. Gdy grupa zbli?y?a si? na kilka metrów wiadomo by?o, ?e nasta? pokój. Szeroki u?miech Chwa?a i Zdrowie Su?tanowi! HOOAH! Z przymru?eniem oka
#2 | Jacek1246 dnia February 18 2011 14:32:13
Co do ostatniego akapitu tekstu:

Po pocz?stunku So?tysa Wolnej Wsi Bicha? oddzia? sk?adaj?cy si? z 75thRangersRGT i 6thForest Recon Division wyruszy? za konwojem. Pierwsze kontakty napotkali?my po przej?ciu oko?o 300 metrów. Dru?yna pod dowództwem Grubego mia?a za zadanie porusza? si? lew? stron? przeczesywanego terenu. Dru?yna pod dowództwem Mario wykonywa?a rozkazy po prawej stronie. 6thFRD po stracie dowodz?cego przesz?o do zorganizowanego dzia?ania. Dowództwo przej?? Jacek, oddzia? ruszy? skokami w kierunku oddalaj?cych si? kontaktów. Po przemierzeniu pierwszych stu metrów 6thFRD odda?o pierwsze strza?y, dwie osoby zlikwidowane. 6thFRD przesz?o do zdobywania kolejnych pozycji wroga znajduj?cych si? przy drodze. Dwie osoby wykonywa?y zadania dywersyjne, reszta ?ci?ga?a na siebie ogie? wroga, jednocze?nie wspomagaj?c kolegów, którzy flankowali od lewej strony. Z dru?yny 6thFRD poleg?a w nast?pstwie jedna osoba, natomiast u wrogich oddzia?ów kolejne trzy, dwie w okopie i jedna za górk? poleg?y. Organizator w tym momencie og?osi? koniec rozgrywki. OK)
#3 | Patol dnia February 18 2011 15:10:41
Po pierwsze praw? stron? dowodzi? Dantee, a po drugie konwojem byli?my my... Czyli Skura i Ja z przodu, Mario i Sokom z "towarem" z ty?u.

Swoj? drog? d?ugo oporu nie stawiali?cie - ca?y czas widzia?em Wasze plecy...

BTW
Fajnie, ?e kto? poda? po radiu info o ko?cu rozgrywki... Ca?y czas próbowa?em nawi?za? kontakt i jedynie Patri si? odezwa? ale sam nie wiedzia?, ?e jest koniec. Tyle w temacie.
#4 | Jacek1246 dnia February 18 2011 15:57:00
Tzn, my mieli?my i?? i nadzia? si? na wroga, tak by?o. Na pocz?tku dzia?ali?my sprawnie z Grubym, kiedy Gruby dosta?, to ruszyli?my do przodu, potem prawej strony ju? nie widzieli?my. D?ugo jeszcze jak konwój znikn?? zdobywali?my pozycje wroga, dawno nie by?o ju? nikogo na drodze, a po naszej lewej stronie dalej by?o kilka kontaktów, które uda?o si? zlikwidowa?. bzz)
#5 | Mario75 dnia February 18 2011 16:30:56
Mo?e i nas nikt nie poinformowa? z ?yj?cych F6thFRD, którzy mieli od nas radio, ale za to jaki mieli?my klimat, z nasz? szpic? z przodu i nas?uchiwaniem ka?dego d?wi?ku. Ten So?tysowy las wp?ywa? na wyobra?nie i wydawa?o si?, ?e gdzie? czaj? si? jakie? si?y przeciwnika. Sz?o si? zatem wolno z ubezpieczeniem, ale bardzo klimatycznie Z przymru?eniem oka
#6 | Patol dnia February 18 2011 17:02:03
Powtórz? si?, bo chyba nie do?? jasno napisa?em.
Konwój szed? drog? i w?a?ciwie do kontaktu szpica wyprzedza?a wszystkich, wiem bo by?em t? szpic? na spó?k? ze Skur?. Gdy prowadz?cy dosta? ruszy?y skrzyd?a m.in. Wy [ca?y czas widzia?em Was w odró?nieniu do Dantego., który ruszy? z team'em na wzgórze]. W momencie gdy Nas wyprzedzili?cie zeszli?my w lewo z drogi jakie? 10m na Wasze plecy. Szli?my tak za Wami do zakr?tu, za którym wróg przypu?ci? rajd w dó? zbocza. Oczy?cili?cie lew? i owszem dalej walczyli?cie. My tymczasem kontynuowali?my mijaj?c Wasze niedobitki z lewej.

Fakt, ?e nie widzia?e? konwoju nie znaczy, ?e my nie widzieli?my Ciebie. Wszystko by?o pod kontrol?. Priorytetem by?o eskortowa? "tragarzy". ?ci?gn?li?cie na siebie ogie? w/g planu. W mi?dzyczasie przeskoczyli?my poza stref? dzia?a? tam na moment zatrzymali?my si? by nawi?za? ??czno?? i zebra? tych co jeszcze ?yli. Po czym kontynuowali?my marsz.

Na tym mo?na zako?czy? dywagacje. ;]

Impreza z kilkoma ma?ymi "ale" zaliczona w/g mnie do udanych.
Miejscówka jest ?wietna. Zró?nicowanie terenu, flory, do?y i jeziorko daj? dobry klimat. Mam nadzieje, ?e jeszcze tam zawitamy. :]

BTW
Nie za?apa?em si? na bomby_elki bs)
#7 | Dantee dnia February 18 2011 18:54:17
Mój fireteam porusza? si? jak mówi? Patol po prawej.Weszli?my wy?ej ?eby mie? os?on? g?stych drzew i nie by? nara?onymi na atak wroga.Pierwszy poleg? chyba Fabio.Kontakt zlikwidowa?em.Kontynuowali?my patrol.Nast?pny kontakt z g?stego ?wierka i nie mia?em szans.Niestety nie wiem jak dalej walczy? mój oddzia?.
#8 | Jazzman dnia February 18 2011 19:22:53
?wietny opis. Bardzo przyjemnie si? czyta.
Szkoda ze mnie tam nie by?o.
#9 | kocurteam40 dnia February 18 2011 19:52:34
Tak powinien wygl?da? Bichacki partyzantbz)
#10 | Dantee dnia February 18 2011 19:54:14
Dok?adnie.Pami?tam Zimow? Wojn? w tych okolicach jak stylizowali?my si? na Rosjan. Wtedy te? by? klimat.
#11 | Marduk dnia February 18 2011 20:01:41
Kocur dlatego Twoje zdj?cie jest powi?kszone Szeroki u?miech
Jazz dzi?ki staram si?.
#12 | Kysio dnia February 18 2011 22:19:37
Zapami?tajcie! Bicha? to nie tylko wygl?d, Bicha? to przede wszystkim ludzie! Ale o tym dopiero w XX wieku. Zapraszam na forum Team 40 na Kroniki Bichacia http://www.team40...,1189.html Autor.
#13 | Mario75 dnia February 19 2011 14:54:17
Kysio mo?e pozwolisz Leonowi publikowa? na Portalu lub sam machniesz, bo nie zawsze czasu starcza?
#14 | Kysio dnia February 20 2011 18:22:55
Nie widze powodu by dublowa? Kroniki na tym forum. Ka?dy mo?e wej?? na forum TEAM 40 i poczyta?. Da mi to gwarancj? kontroli nad tre?ci?, jak i zamieszczanymi zdj?ciami, zazwyczaj bez mojej zgody. Mam nadzieje ?e wyrazi?em si? jasno i bez niedomówie?, czy nadinterpretacji.
#15 | Mario75 dnia February 20 2011 22:21:44
Oczywi?cie. Na Portalu mo?e zamieszcza? artyku?y ka?dy osobi?cie równie? i Ty. Jednak to ?aden problem Kysio.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Makarov KWC Skarby... Arctic Combat Zwyci?zcy wrzesie? Homemade Libia Mndur Gorka E SPOS Alice Custom MG 42 by MG Schutze Tajna bro? Survival
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:907
Wczoraj:37,788
W tym tygodniu:224,143
W tym miesiącu:864,803
W tym roku:5,734,300
Wszystkich:54,222,704
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: