Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:00
Zachód słońca: 15:22
Dzień trwa:
8 Godzin 21 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 10:13
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Mity airsoftu
Mity airsoftu r11; cz??? pierwsza
Piotr "Procent" ?opaci?ski

?ród?o: www.blog.gunfire.pl

Nie sugerujcie si? tytu?em r11; nie wiem czy b?dzie cz??? druga i kolejne. Po prostu nic lepszego nie wymy?li?em, ale wielce prawdopodobne, ?e co? jeszcze z tej serii si? pojawi, gdy? znalaz?oby si? troch? twierdze? i historii, które mo?na nazwa? mitami.
W ka?dym razie mit, który dzisiaj we?miemy na warsztat to teza: Airsoftowiec jest lepiej przygotowany do s?u?by w wojsku / do walki w razie rWr1;, ni? zwyk?y cz?owiek (w domy?le nie-airsoftowiec).
Dla jednych to twierdzenie w oczywisty sposób wyda si? prawdziwe, dla innych (w tym mnie), w oczywisty sposób jest bzdur?. Prawda czy mit?


www.abkevents.co.uk


Na czym zasadza si? taka? teza?
Ano na tym, ?e po d?u?szym kontakcie z airsoftem mo?na naby? zdolno?ci pos?ugiwania si? broni?, strzelania, ogólnego obycia z broni?, a tak?e posi??? tajniki walki w ró?nych rodzajach terenu, czy te? ogólne informacje o armiach ?wiata i ich wyposa?eniu.
Zwolennicy powy?szej tezy z grubsza nale?? do dwóch grup r11; s? to albo osoby, które nie bawi? si? w airsoft, tylko obserwuj? go z zewn?trz, albo dopiero co o nim us?ysza?y i s? tym zafascynowane.
Drug? grup? natomiast s? airsoftowcy, którzy swoje decyzje ?yciowe i w?tpliwo?ci rozwi?zuj? przez telefon do wró?bity Macieja, krótko mówi?c s? naiwni i maja problemy z samodzielnym ocenianiem otaczaj?cego ich ?wiata, w oparciu o tak zwane obiektywne wska?niki.
Mo?emy do tego dorzuci? te? trzecia grup? r11; ludzie, którzy kompletnie nie wiedz? o czym mówi?. Zero bohaterów pozytywnych? Ano zero.http://duczki.pl


No to le?my od pocz?tku, argument najcz??ciej si? pojawiaj?cy, czyli obycie z broni?, umiej?tno?ci strzelania itp. ?miem twierdzi?, ?e je?li mia?bym komu? da? bro? paln? do r?ki, to pr?dzej zdecydowa?bym si? na osob? rzielon?r1; w temacie, ni? na airsoftowca. Dlaczego?
Gdy? Maniacy bardzo cz?sto (i w pe?ni zgodnie ze stanem faktycznym) traktuj? repliki jak zabawki (bo tym te? s?).
Tak wi?c nabywaj? obycia z czym? co wygl?da jak bro?, co dzieli cz??? funkcjonalno?ci z broni?, ale obchodz? si? z tym jak z zabawk?.
Jest to mieszanka samych negatywnych cech. Jak to mo?e wygl?da? w praktyce? Osoba rz ulicyr1; w wi?kszo?ci przypadków b?dzie si? ba?a broni, b?dzie si? ba?a wzi?? ja nawet do r?ki, boj?c si?, ?e przypadkowo wystrzeli, boj?c si? by nie nacisn?? czego? przypadkiem. Osoba obyta z broni? paln?, b?dzie si? ni? pos?ugiwa?a pewnie, ale b?dzie tak?e czu?a respekt do tej broni, wiedz?c z jak? moc? ma do czynienia, czyli b?dzie mia?a na wzgl?dzie wszystkie zasady bezpiecze?stwa.
Im wi?ksze obycie z bronia paln?, tym bardziej zasady bezpiecze?stwa s? realizowane bezrefleksyjnie, jako odruchy bezwarunkowe czy wynikaj?ce z pami?ci mi??niowej, jednak zawsze b?d? one przestrzegane (palec poza spustem, kierowanie lufy w odpowiednim kierunku, zwalnianie iglicy roz?adowanej jednostki w bezpieczny sposób itp.).www.airsoftxtreme.pl


https://lh3.googleusercontent.com


Miksem jakich elementów jest natomiast airsoftowiec?
Po pierwsze wydaje mu si?, ?e ?wietnie zna bro? paln?, bo przecie? jego replika rto prawie to samor1;, tak wi?c pewnie si? ni? pos?uguje.
Cz?sto jednak nie zna, albo nie stosuje zasad bezpiecze?stwa, a wr?cz przeciwnie robi rzeczy, które s? ich zaprzeczeniem. Chodzi g?ównie o kierowanie lufy z odpowiedni? stron?, czy np. oddawanie rstrza?ów kontrolnychr1;. Gdy chcemy sprawdzi?, czy replika strzela, czy ma pod??czon? bateri?, lub czy nie ma kulek, bardzo cz?sto strzelamy w ziemi?.
Nie trzeba chyba mówi? o ile niebezpieczniejszy jest strza? w ziemi? z broni palnej, szczególnie w utwardzone pod?o?e. Nie mówi?c ju? o tym, ?e jako airsoftowcy jeste?my przyzwyczajeni do do?? frywolnych zabaw z replikami, nie mówi?c ju? o tym, ?e czasami w ramach dobrego ?artu strzeli si? komu? w ty?ek, czy w buta.http://lh6.ggpht.com

Kolejnym aspektem jest faktyczna umiej?tno?? obs?ugi broni.
O ile takie AK w obs?udze jest dziecinne proste (chocia? widzia?em ju? airsoftowców próbuj?cych przeci?gn?? suwad?o, gdy selektor by? w pozycji rzabezpieczonyr1;), to ju? zapewne wielu u?ytkowników rodziny M4/M16 nie ma poj?cia do czego s?u?y bolt catch, nie mówi?c ju? o forward assist.
Nie potrafili by zapewne poprawnie wykona? procedury wymiany magazynka w momencie, gdy poprzedni zosta? opró?niony. Podobnie sytuacja mog?aby wygl?da? z rodzin? G36, SCARem, ACRem i wieloma innymi. Je?eli natomiast przebrn?liby przez ten element, to ju? na pewno po?o?y?oby ich rozk?adanie broni do czyszczenia i sam czyszczenia proces, podobnie procedura w przypadku zaci?cia.http://imageshack.us


Nast?pnym aspektem obs?ugi broni jest samo strzelanie z niej, a dok?adnie poprawna postawa strzelecka, która jest podstaw? stabilnego i celnego oddawania strza?ów, w drugiej kolejno?ci tak?e wygody samego strzelca, czy jego bezpiecze?stwa na polu walki, przez minimalizacje rozmiarów sylwetki.
Nie mówi?c ju? o tym, ze bardzo wielu airsoftowców nie potrafi poprawnie z?o?y? si? do strza?u. Pomijam niuanse takie jak u?o?enie nóg, ale chodzi mi g?ównie o poprawne podparcie broni.
...http://bi.gazeta.pl


Nie zgodz? si? natomiast z osobami, które twierdz?, ze na replikach nie mo?na sobie wypracowa? poprawnej postawy strzeleckiej, gdy? tylko strzelanie z broni palnej pozwala wyrobi? pewne jej cechy i zauwa?y? niektóre rzeczy.
Odpowiednie ?wiczenia, w szybkim a jednocze?nie precyzyjnym strzelaniu na ma?e odleg?o?ci (bo tylko na takie mo?emy mówi? o precyzji replik), pozwalaj? tak samo zadba? o stabilno?? sylwetki i wyrobi? tak? postaw?, która pozwoli na szybkie i skuteczne celowanie, nawet w ruchu.http://bi.gazeta.pl


Kolejnym argumentem do obalenia jest rzekome twierdzenie, ?e walcz?c na airsoftowym polu walki nabywa si? zdolno?ci walki w ró?nego rodzaju terenie.
I tak i nie. Tzn. nabywa si? i bardzo dobrych i bardzo negatywnych nawyków.
Na pewno airsoft sprzyja zgrywaniu ekipy we wspó?dzia?aniu, uczy dzia?ania w dwójkach, sekcjach, dru?ynie, na pewno mo?e uczy? szybkiej reakcji na kontakt/strza?y, czyli albo natychmiastowe zalegniecie na glebie, albo szukanie najbli?szej zas?ony.
I ju? z t? zas?on? mo?e by? problem, bo jak wiemy kulka airsoftowa zatrzymuje si? z grubsza na byle czym. Nie mówi? ju? nawet o krzakach, które w oczywisty sposób s? zas?on? nierealistyczn?, ale tak samo lich? zas?on? s? wszelkie ?cianki dzia?owe z p?yt, czy nawet drzewa mniejszego kalibru. To wszystko po prostu bez problemu zosta?oby przebite przez amunicje po?redni?, a ju? na pewno karabinow?www.freewebs.com


http://www.airsoft.clubumd.com


Tak samo r?miertelnym nawykiemr1; jest opieranie si? na odleg?o?ciach z airsoftu, gdzie zasi?g strza?u w ekstremalnych przypadkach nie jest wi?kszy ni? 100 m, a zwykle widz?c kogo? z odleg?o?ci wi?kszej ni? 50m, nic sobie z jego obecno?ci nie robimy, rbo i tak nie dostrzelir1;, a jak nawet dostrzeli, to zd??ymy uciec, nim kulki do nas dolec?. To samo tyczy si? wystawiania ?ba z za rogu na terenie zurbanizowanym, w prze?wiadczeniu, ?e zd??y si? go schowa? nim dolec? kulki.http://13atablelan.comTrzecim argumentem na rzecz airsoftu jako dobrego rprzeszkolenia wst?pnegor1; jest rzekome posiadanie ogólnej wiedzy militarnej, chocia?by z zakresu rarmii obcych i ich wyposa?eniar1;.
Niestety, jak pisa?em w poprzednim wpisie, je?li kto? nie potrafi poprawnie nazwa? orygina?u swojej repliki, to tak?e w?tpi? w jego wszechstronn? wiedz? militarn?, któr? najcz??ciej czerpi? z gier komputerowych.
Dlatego nie maj? cz?sto poj?cia nawet o indywidualnym wyposa?eniu ?o?nierza, nie rozró?niaj? wk?adów mi?kkich i twardych w kamizelkach balistycznych, zapewne w ich opinii kevlar zatrzyma pocisk 5,56.
Chocia? nale?y przyzna?, ?e i tak ta kategoria cz?sto jeszcze jest najlepiej reprezentowana, je?li chodzi o poziom wiedzy w?ród airsoftowców.
Potrafi? oni z grubsza odró?nia? kamufla?e (nawet z wi?kszych odleg?o?ci) i wiedz? jakiego kraju to mundur. Tak samo cz?sto z wi?kszych odleg?o?ci potrafi? ju? poda? typ broni/repliki. Takie umiej?tno?ci wymusza po prostu sama specyfika airsoftowych rozgrywek.http://www.kawalerskie.pl


Tak wiec wszystko co powy?ej jednoznacznie pokazuje, ?e airsoft w obecnym kszta?cie w ?aden praktycznie sposób nie pomaga w nabyciu umiej?tno?ci potrzebnych w wojsku, czy tym bardziej na realnym polu walki.
Nawet je?li s? nieliczne elementy, które wyrabiaj? dobre zachowania, to jest ca?a gama takich, które to niweluj?, ucz?c czego? wr?cz gro?nego przy kontakcie z broni? paln? itp.
Czy airsoft wobec tego jest antywojskowy? Nie, w ?adnym wypadku.
Wystarczy samemu chcie?, b?d? mie? konkretn? ekip?, z któr? opracuje si? odpowiedni program szkolenia, gdzie airsoft b?dzie tylko ?rodkiem, a nie celem samym w sobie. Gdzie wykorzysta si? podobie?stwo replik, do broni palnej, ale b?dzie si? te? te repliki jak taka bro? traktowa?. Gdzie same strzelanki b?d? swoistym treningiem z OpForem, na którym w praktyce b?dzie si? wykorzystywa? procedury i rozwi?zania poznane na szkoleniach i szlifowane na innych treningach. Tak samo powinno si? te? traktowa? MilSimy, gdzie z kolei w praktyce doskonali si? inne umiej?tno?ci.
Wtedy mo?na osi?gn?? naprawd? przyzwoity poziom wyszkolenia, przydatny w razie realnego konfliktu zbrojnego, czy schodz?c bardziej na ziemie, przy ewentualnej s?u?bie w wojsku. Airsoft jako taki, powinien po prostu by? elementem szerszego planu szkoleniowego, którego realizacja wymaga o wiele wi?cej samozaparcia i wk?adu w?asnego.http://imageshack.us


Autor: Piotr "Procent" ?opaci?ski Link
Na portal wstawi?: Jacek1246CA?Y TEKST PRZECZYTASZ TUTAJ - Link

Prosz? o komentarze, bo to do?? kontrowersyjny temat.

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | miller44 dnia February 20 2011 19:38:42
Temat ciekawy i Procent w wielu momentach ma racj?, co nie zmienia faktu, ?e by? napisany przez cywila co nigdy smrodu onuc nie w?cha?.
Nie mog? si? zgodzi? z tez? postawion?, ?e airsoft nie mo?e polepszy? umiej?tno?ci wojskowych, szczególnie ?e teza ta jest postawiona przez osob?, która NIGDY we wojsku nie by?a s swoje umiej?tno?ci osi?gn?? dzi?ki YouTube i Google.
Owszem, teza ta sprawdza si? przy zwyk?ych jebankowiczach, nie sprawdza si? przy zaanga?owanych maniakach.
#2 | Sundowner dnia February 20 2011 19:48:37
Je?eli airsoft b?dzie celem sam w sobie, a nie ?rodkiem do czego? innego to b?dzie równie dobrze przygotowywa? na czas W co gra komputerowa i równie dobrze mo?na by si? szkoli? na sapera graj?c w bierki ;P

Pod tym wzgl?dem zgadzam si? ca?kowicie z autorem artyku?u.
#3 | Dooode dnia February 20 2011 20:00:21
Tego typu oceny nie maj? zdanego odniesienia do rzeczywisto?ci. Chyba ?e pisz?cy artyku? osi?gn?? My?litrzostwo w ogólnie poj?tych "sztukach wojennych" nie tylko na poziomie szkolenia ale i realnych walk mog?c jednocze?nie obserwowa? poczynania osób z oraz bez do?wiadczenia ASG.
#4 | SKURA dnia February 20 2011 21:14:19
Nast?pnym aspektem do poruszenia przy wybuchu hipotetycznej wojny, ilu dostanie karabin i zostanie wcielonych do armii a ilu b?dzie uczestniczy?o w partyzantce, bo nie dostan? broni do r?k - po?owa graczy airsoftu jest nieletniFotkaw czasie II WW strzela?y 8-10 letnie dzieci i jako? nikt im nie mówi? jak? maj? postaw? przyj?? by celnie zabi? wroga ) a nast?pna na sam? my?l ?e mo?e zgin?? za Ojczyzn? pop?dzi do lasu lub schowa si? w najciemniejszym k?cie ciemnej piwnicy czekaj?c na dzia?ania regularnej armii i ?rodków masowego ra?enia bo nie oszukujmy si? ale wi?kszo?? konfliktów zbrojnych na du?? skal? tak b?dzie rozwi?zywana. I wtedy ?adne szkolenia nie pomog? skoro nie b?dziemy posiadali ?rodków ochrony przed nimi.
#5 | Hit dnia February 20 2011 21:15:57
Mia?em do?? d?ugi komentarz ale go usun??em. Mog? w skrócie zamie?ci? go jako my?l:

Autor opisa? buractwo paintbollowe - teren 500 na 500 ze 100 osób i napierdzielanka.

Airsoft mój, jedyny i s?uszny, prawdziwy i ukochany - po??czenie MilSima, marszobiegów, biegów na orientacje, z zadaniami wymagaj?cymi od ekipy zgrania i kooperacji.

Daje to umiej?tno?ci, zachowania, reakcje czy te? przygotowanie fizyczne jak i psychiczne przydatne w?a?nie we woju.

Przyk?ad nr. 1 - wzi?? wi?ksze desanty, zak?ada? do nich grub? skarpet?. Bana?? 95% moich falusiów nawet tego nie wiedzia?o. Skutki op?akane i bolesne.

Plus do tego wylatany na niejednej strzelance, po wykrotach i transzejach "asgej" nie b?dzie p?aka? do mamusi ?e go nó?ki bol? biegn?c po pasie taktycznym. Bo to , do czego zmusza?o wojsko - tacy ludzie jak Ty czy ja - na w?asn? r?k? musz? szuka?.

Przyk?adów z ?ycia wzi?tych - milion pincet Szeroki u?miech
#6 | Technofilia dnia February 21 2011 13:05:27
Nó? si? w kieszeni otwiera jak to czytam.

Artyku? dobry lecz napisany w sposób ewidentnie ukierunkowany na NIE. Kolega Procent chyba s?ab? mia? ocen? na polskim z rozprawek.

Trzeba by?o zacz?? od tego ?e sami AS dziel? si? na co najmniej trzy grupy.

Pierwsi to tacy którzy kupili zabaweczk? i chc? wali? do wszystkiego co si? rusza (tym poleci?bym paintbolla).

S? drudzy którzy wk?adaj? troszk? wi?cej serca w to co robi?. Staraj? si? zachowywa? w miar? adekwatnie do zaistnia?ej sytuacji. Nie marudz? zbytnio ?e trzeba zrobi? par? kilometrów z buta itd.

Ci trzeci to ludzie którzy podnosz? poprzez AS swoje umiej?tno?ci i kondycj?. Dzia?aj? sprawnie w grupie i nie robi? g?upiej miny gdy kto? ich od ty?u zajdzie. Dlaczego? Bo zadaj? sobie tyle trudu by chocia? pozna? podstawy taktyki i nie dopuszczaj? do takich sytuacji.

Oczywi?cie bardzo to uogólni?em ale chyba rysuj? si? wystarczaj?co wyra?ne sylwetki owych grup.

Teraz trzeba pomy?le? o której tu grupie w artykule mowa. Je?eli o pierwszej, to artyku? idealnie oddaje przydatno?? tych ludzi do s?u?by wojskowej.

Je?eli o drugiej to zacz??bym si? tu ju? troszk? krzywi?. Je?eli kto? z czytaj?cych ostatnimi laty ko?czy? s?u?b? zasadnicz? to sam dobrze wie ?e czasem przeprawa przez wi?kszy Milsim jest ci??sza ni? to co w wojsku prze?y?.

Je?eli o ostatniej to ju? nawet komentarza szkoda. Nie mówi? tu o zawodowych ?o?nierzach (cho? kolega Miller sam przyzna ?e co z nie którymi kolegami po fachu to strach sta? przy zabezpieczonym granacie a co dopiero go odbezpiecza?) tylko o s?u?bie (R.I.P) zasadniczej. Wojsko nauczy?o ?cieli? ?ó?ko, rozebra? i z?o?y? bro?, odda? z niej strza? i sprz?tania rejonów. Tak! To jest naprawd? osi?gni?cie! Ale zaraz, przecie? jakie? taktyczne zaj?cia te? by?y nie?! Niom. Z w?asnego do?wiadczenia to pami?tam kopanie okopów i pozorowan? walk? bez cho?by ?lepej amunicji. No to by?o naprawd? pouczaj?ce.
Gwarantuj? ?e trzecia grupa, która (hipotetyczne) zosta?aby wcielona do wojska, przyprawi?aby o chorobowe niejednego kadrowicza.

Kolega Procent uczepi? si? takiego aspektu jak porównanie zasi?gu repliki a wersji ostrej oraz os?on. Powiem tylko jedno. Niedorzeczno??! Ci którzy wal? na o?lep to zdecydowanie nic nie wynios? z takiej walki. Natomiast Ci którzy na jednej imprezie potrafi? wystrzeli? zaledwie 200-300 kulek ju? s? m?drzejsi o jedn? rzecz która jest lekcewa?ona nawet wojsku czyli ekonomia. Nie sztuk? jest po?o?y? cz?owieka ?aduj?c do niego ze wszystkiego co mamy lecz jednym lub dwoma strza?ami. ?eby to zrobi? trzeba trzeba posiada? szereg innych umiej?tno?ci jak np. skradanie si? lub te? precyzja.
Kwestia os?on jest tu oczywi?cie stosunkowo umowna gdy? w wojsku sp?dza si? kilka godzin na ryciu w ziemi okopów które w sytuacji realnego zagro?enia ?ycia s? mrzonk?. Pod ostrza?em raczej nikt owego okopu nie zd??y wykopa? cho?by nie wiem jakie normy czasowe by to obejmowa?y. Je?eli mamy na to czas to owszem. Przyk?ad krzaka jest oczywi?cie jak najbardziej trafiony ale z drugiej strony je?eli jeste?my na równinie bez jakichkolwiek zag??bie? to cienkie drzewo b?dzie lepsze ni? jego brak. Zatem ?miem twierdzi? i? kwesti? os?on i zasi?gu mo?na by by?o zakopa? g??boko po ziemiom.

Temat jak rzeka wi?c nie b?d? si? nad tym dalej rozpisywa?.

Mimo wszystko wielki szacun dla autora artyku?u ?e chcia? si? zmierzy? z takim tematem. Salut.
#7 | Galik dnia February 21 2011 16:15:01
Sam artyku? napisany przyjemnie dobrze si? czyta. Jasno,klarownie i przejrzy?cie. Jednak tre??...
Z wieloma twierdzeniami w nim zawartymi zgodzi? si? niestety nie mog?.
Kolega procent twierdzi, ?e My Airsoftowcy nie mamy szacunku do broni ,,ostrej". Swój pogl?d argumentuje z tym co robimy z replikami w czasie siedzenia na respie no i czasem w czasie walki. Wg. Procenta dla nas zaciera si? granica mi?dzy replik? a broni?. A mo?e jest wr?cz przeciwnie? Mo?e my po prostu wiemy ?e to tylko replika? Oczywi?cie wykluczmy te przypadki kompletnej g?upoty jak rzucanie granatów pod nogi na respie czy strzelanie bez okularów itp. Bez bicia si? przyznam moja wiedza na temat broni palnej jest ograniczona par? razy w ?yciu strzela?em tylko na strzelnicy, jednak?e osobi?cie uwa?am, czuj? ?e mam respekt do tej broni i na pewno gdybym takow? posiada?/u?ywa? zwraca? bym w szczególno?ci uwag? na ludzi postronnych. W sumie twierdzenia kolegi procenta nie jest uzasadnione niczym, przynajmniej moim zdaniem.
Nie b?d? si? bardziej rozpisywa? bo jak napisa? Technofilia temat jest ,,d?ugi i szeroki".

W artykule jest du?o prawdy i sporo bzdur ale fajnie si? czyta U?miech.
Pozdro.
#8 | Procent dnia February 21 2011 22:07:05
Dzi?ki informacji od waszego kolegi, tak?e mog? si? tutaj wypowiedzie?, dlatego postaram si? ustosunkowa? jako? do waszych komentarzy.

Przede wszystkim dzi?ki za te wpisy, które zawieraj? konstruktywn? krytyk? tudzie? polemik? (o tych, które jej nie zawieraj? - potem ). Po to tworze wprost prowokacyjne tre?ci, by po cz??ci wywo?a? dyskusje, po cz??ci namys? osób czy grup, nad tym, czy wszystko w tym airsofcie jest tak, jak nam si? wydaje. Czasami s? przejaskrawione, ale niestety, jestem do?? radykalny w swoich twierdzeniach na temat airsoftu i jestem tego ?wiadom.

Po pierwsze chc? zaznacza?, ?e tak?e uwa?am si? za airsoftowca, wi?c nie opisuje jakiej? abstrakcyjnej grupy zewn?trznej.

Oczywi?cie w pe?ni zgadzam si? z tym, ze artyku? napisany jest w?a?ciwie tylko z jednej strony, tzn. ukazuj?c szeroko z?e nawyki, jakie w airsofcie s? do wyrobienia. Jest taki, gdy? w innych wpisach ukazywa?em ju? t? pozytywn? stron? airsoftu. Mimo wszystko jednak, ostatni akapit wyra?nie wskazuje, w jakich sytuacjach i okoliczno?ciach airsoft jest bardzo pozytywnym narz?dziem treningowym, czy?by nie chcia?o Wam si? doczyta? artu do ko?ca? Je?li nie, to Wam go streszcz? - airsoft jest bardzo warto?ciowy, tylko przy specyficznym podej?ciu i pewnej ?wiadomo?ci tego, czym jest. Wyrabia ca?y szereg pozytywnych nawyków i warto?ciowych umiej?tno?ci, tylko pod powy?szymi warunkami.

Tak wi?c w artykule pisz? tylko o osobach, które ponad czysty, strzelankowy airsoft nie maj? du?o wi?cej do czynienia z militariami. Ich airsoft zaczyna si? i ko?czy na weekendowym spotkaniu. A takich airsoftowców (rekreacyjnych, a nie pasjonatów ) jest niestety coraz wi?cej i zaryzykuje stwierdzenie, ?e dominuj? w co najmniej paru ?rodowiskach, jakie znam.

Nie pisz? tutaj w ?adnym wypadku o ekipach, które trenuj?, maj? kontakt z kompetentnymi (s?owo klucz ) lud?mi ze s?u?b, szkol? si? pod ich okiem, szkol? si? tak?e w technikach przetrwania czy bawi? si? na strzelnicy. Je?li uskuteczniaj? jeden z kilka z powy?szych elementów, to wiadomo, to mo?na domniemywa?, ze s? jednak pasjonatami.

Tak jak te? pisa?em powy?ej, kluczowe jest podej?cie do airsoftu, jako do ?rodka, a nie celu samego w sobie. To my?l? jest klucz do rozró?nienia niedzielnych strzelankowiczów, od ludzi bardziej zaanga?owanych.

Nie trafia do mnie natomiast nigdy argument, ze ludzie, którzy nie s? b?d? nie byli w "firmie", nie maj? kompetencji, by wypowiada? si? w jej temacie i ocenia?, co w niej jest przydatne. To jest takie magiczne zakl?cie "nie by?e? w wojsku, to gówno wiesz". Dziwne, ?e wiele osób, które znam i w wojsku s? (niekoniecznie Ci, co byli na Z-tce ), w ogóle si? z tym twierdzeniem nie zgadza. Ludzie, którzy s? w wojsku, a dzia?aj? równolegle w ?rodowiskach militarnych (np. takim, jak moja ekipa ), o wiele wy?ej oceniaj? wiele aspektów szkolenia i profesjonalizm takich z pozoru amatorskich ekip, w porównaniu do WP. Mówi? o pewnych aspektach, bo na poziomie amatorskim tylko pewne aspekty szkolenia wojskowego mo?na ?wiczy?, co jest jasne (ograniczone mo?liwo?ci pracy na radiokomunikacji, symulowania dzia?a? wi?kszych formacji ni? dru?yna, maks pluton itp). Po prostu wojsko daje w kwestii szkolenia wielkie mo?liwo?ci, ale te? w polskich realiach posiada pewne ograniczenia (ostatnim hitem jest odwo?anie zaj?? survivalowych z powodu ci??kich warunków pogodowych ), których nie posiadaj? nieformalne grupy i które mog? wykorzysta?.

A teraz troch? o tej cz??ci komentarzy, które s? ukierunkowane nie merytorycznie, a personalnie.

@miller44: To ju? nie pierwszy raz, jak czytam komentarz personalnie wycelowany we mnie (przypomina si? temat o Magpul PTS na forum KPM ), który nasycony jest informacjami o mnie, o których nie mam poj?cia. Widzia?em Cie par? razy w ?yciu, pogadali?my par? razy, a z tego co piszesz wynika, ze znasz mnie ?wietnie. Je?li co? o mnie wiesz, to na pewno nie ode mnie. Musz? Cie wiec rozczarowa?, bo swoj? wiedz? w kwestiach wojskowego rzemios?a w nik?ym stopniu czerpie z internetu, a g?ównie z do?wiadczenia ludzi, którzy wiedz? wi?cej ode mnie i którzy decyduj? si? to wiedz? podzieli? (za kas? b?d? po znajomo?ci ). Bardzo jestem ciekaw sk?d twój pomys?, ?e wykorzystuje internet, jako ?ród?o szkoleniowe. Jak chcesz si? czego? o mnie dowiedzie?, to wystarczy zapyta?, z ch?ci? odpowiem. Powstrzyma?em si?, by cokolwiek na ten temat pisa? wcze?niej, bo z zasady nie lubi? tanich prowokacji, ale jak kolejny raz czytam o sobie jakie? bzdury, to jednak chcia?em si? do nich ustosunkowa?.

Chyba tyle

Pozdrawiam

Procent

P.S.
@Technofilia: Mo?e i or?em z rozprawek na polskim nie by?em, ale wiem, ?e s? rozprawki zawieraj?ce hipotez? i tez?. To pierwsz? rozwa?amy z dwóch stron (argumenty na tak i na nie ), a na ko?cu konstruujemy tez?. W tym drugim przypadku stawiamy tez? i popieramy j? argumentami. Jak wida?, wybra?em jedna z dwóch opcji Pokazuje j?zyk
#9 | Technofilia dnia February 22 2011 14:52:19
Procent nie bierz tego do siebie ale rozprawk? pisze si? inaczej.
To co poda?e? to prawda ale Ty sam z?ama?e? te zasady.

Przyk?ady mo?na mno?y? ale najbardziej jest to widoczne przy podejmowaniu tematu zasi?gu i os?on. Wszystko napisa?e? w negatywnym wyd?wi?ku a nic w pozytywnym.
tak samo ma si? to do obs?ugi broni. Napisa?e? ?e jej niema i niczego to nie uczy. Zapomnia?e? o tym ?e replika jest z lekka bardziej skomplikowane ni? bro? palna. Je?eli kto? potrafi grzeba? w takim cude?ku to znacznie rozwija zdolno?ci manualne takiego My?liiaczka; w razie potrzeby on nauczy si? obs?ugi jak i konserwacji broni palnej trzy razy szybciej ni? zwyk?y zjadacz chleba U?miech

Celowo nie wymienia?em tu negatywów bo ju? sam je poda?e?, ale gdyby? zrobi? to w podobny sposób jak ja i nadal pozostawi?by? wnioski bez zmian to nikt by si? nie przyczepi?. Bo trzeba pami?ta? i? potwierdzenie lub zaprzeczenie tezie jest subiektywn? opini? autora opart? takom samom ilo?ci? za i przeciw. Ty kolego niestety wyda?e? wyrok nie opini?.

Mam nadziej? ?e nie b?dziesz do mnie mia? urazy. Pozdrawiam.
#10 | Procent dnia February 22 2011 15:32:42
Urazy nie mam ani troch?, uznaje to po prostu za polemiczn? dyskusje i ciesz? si?, ze s? ludzie gotowi ja podejmowa?.

W?a?ciwie to jestem coraz bli?szy stworzenia tekstu, który pokazywa?by w skondensowanej formie drug? stron? medalu, by niejako odpowiedzie? na powy?sze komentarze.

Nie chc? te? si? spiera? zbytnio w kwestiach warsztatowych, ale wg mnie to w?a?nie wyda?em swoja subiektywn? opini?. Jednostronn?, bo jednostronn?, ale to opinia.
#11 | Technofilia dnia February 22 2011 16:25:53
Je?eli to nie problem, to chcia?bym napisa? swoj? wersj? artyku?u.
#12 | Mario75 dnia February 22 2011 18:56:11
Techno przecie? ten Portal jest od Maniaków dla Maniaków, wi?c pisz ?mia?o.

Na tym Portalu ka?dy mo?e zosta? Redaktorem i dzieli? si? przemy?leniami z innymi Pasjonatami.

Zatem czekamy na obydwa artyku?y.
#13 | Kysio dnia February 22 2011 22:54:57
Przeczyta?em To. I w?asn? nog? si? prze?egna?em. Takiego steku pierdó? dawno nie czyta?em. Drogi autorze, moja droga w wojsku by?a dluga i owocna. Szkolili mnie ludzie z L?borka co nasze wybrze?e "ochraniali". Nauczyli du?o i powiem szczerze, ?e gdyby wtedy by?o co? takiego jak jest teraz, to mój sier?ant pop?aka?by si? z rado?ci. Nim napiszesz takie cosik jak to g....o to poczytaj literatur? fachow?, czego u?ywaj? do szkolenia nawyków i reakcji na zasadzie boli/wolny, nie boli/szybki. I nie zamierzam by? mi?y ani uprzejmy, tylko dla tego, ?e moderator tego wymaga. G?upote i indolencj? b?d? nazywa? po imieniu!!!
#14 | Mario75 dnia February 22 2011 23:39:30
"Moderator" wymaga tylko jednego: wulgaryzmy zast?powa? kropkami Szeroki u?miech i nie obra?a? ludzi wyzywaj?c ich okrutnie Z przymru?eniem oka

Komentarze chcieliby?my, aby nadal pozosta?y na zasadzie dzia?ania Hide Parku. Raz tylko zdarzy?o si?, ?e w wyniku awarii serwera stracili?my par? komentarzy, a Moderator to w tym przypadku bardziej Korektor, który usuwa kolokwializmy, albo je wykropkuje, a nie steruje rozmow?. Pozdrawiam Kysio.
#15 | miller44 dnia February 23 2011 20:04:01
Jak zauwa?yli?cie nie tylko ja twierdz?, ?e autor artku?u podszed? do tematu tendencyjnie.
Stawiana teza o nieprzydatno?ci wyszkolenia airsoftowego w s?u?bie wojskowej jest podparta nik?ymi argumentami.
Autor przedstawia trzy grupy airsoftowców kompletnie zapominaj?c o dwóch innych: o zaanga?owanych airsoftowcach oraz o ?o?nierzach w grupach ASG. Pomin? ostatni? grup?, chyba wszyscy wiedz? dlaczego.

W artykule autor przedstawia postulat jakoby bzdur? by?o twierdzenie, ?e airsoftowiec jest lepiej przygotowany do s?u?by w wojsku / do walki w razie „W”, ni? zwyk?y cz?owiek (w domy?le nie-airsoftowiec). W komentarzach do artyku?u ju? sobie zaprzecza. To ju? pewnie kwestia stylistyki i nie o tym rzecz.

Autor stara si? przedstawi? aspekty szkolenia wojskowego, bez jego przej?cia. To tak jakbym rozprawia? o rybo?ówstwie dalekomorskim s?ysz?c opowie?ci kolegi rybaka i zajadaj?c si? szprotkami; tak jakbym by? na tym samym poziomie co skoczkowie narciarscy cho? nigdy na skoczni? nie w?az?em. Nie mo?na ocenia? czego?, czego si? nigdy nie prze?y?o; równocze?nie nie mo?na ocenia? s?u?by wojskowej na przyk?adzie tylko jednego pododdzia?u czy jednostki.

Autor zak?ada, ?e osoba obyta z broni? b?dzie pewniejsza. I tu wed?ug mnie przeci?tny zaanga?owany airsoftowiec b?dzie dla mnie lepszym partnerem do zaj?? czy rozmowy ni? przeci?tny ?o?nierz. Dlaczego? Dlatego, ?e ten airsoftowiec ma swój karabin na co dzie? a nie tylko na ?wi?ta czy par? razy w miesi?cu na zaj?ciach. Przeci?tny ?o?nierz (nie pisze o pododdzia?ach stricte bojowych) kontakt z broni? ogranicza do pobrania jej, wrzucenia do szafki, przeniesienia na strzelnic?, wystrzelenia 6 nabojów, wyczyszczenia karabinu i zdania broni do magazynu. Wiem o czym mówi? bo w takiej armii przysz?o i teraz s?u?y?. Swój pistolet wyci?gam dwa razy w roku, ?eby si? przewietrzy?. Czy w takich warunkach mo?na mówi? o jakimkolwiek obyciu z broni?? Zdecydowanie nie! Bardzo cz?sto ?o?nierze nie potrafi? samodzielnie usuwa? prostych zaci?? czy uszkodze? broni i czekaj? na rusznikarzy. O trzymaniu palca na spu?cie nie wspomn? bo to jest dla wi?kszo?ci trepów czarna magia. Podobnie sprawa wygl?da?a z tzw. manualem; gdy ?o?nierz próbowa? po?wiczy? np. zmian? magazynka poza zaj?ciami by? ganiony za bawienie si? broni?. Jak w takich warunkach doj?? do perfekcji? W zupe?nie innym po?o?eniu jest airsoftowiec, bo mo?e to sobie robi? ca?y czas, nawet w czasie posi?ku czy k?pieli. ?o?nierz by? traktowany jako zb?dny dodatek do karabinu. Do dzi? pami?tam jak kiedy? przynie?li?my ?o?nierza ze z?amanym otwarciem nogi na izb? chorych. Pierwsze co zrobi? lekarz to nie by?o zapytanie o stan pacjenta tylko opierdolenie nas, ?e wchodzimy z karabinami i z b?otem na butach.
Czy w takich warunkach mo?na mówi? o obyciu z broni?? Nie.

Autor podaje przyk?ad airsoftowców próbujacy prze?adowa? zabezpieczonego ka?acha. Ja mog? poda? przyk?ad chor??ego z dwudziestoletnim sta?em co boi si? rzuca? granatem czy plutonowego z jedenastoma latami s?u?by NA PIECHOCIE (!) co nie potrafi? odpali? ?wiecy dymnej. Zdecydowana wi?kszo?? airsoftowców zrobi to bez najmniejszego problemu.
Argument o postawie strzeleckiej jest te? marny. Osobi?cie poza niektórymi terenami (strzelnica, p?yta lotniska czy pla?a.. nie bez pla?y) prawie nigdy nie udaje mi si? przyj?? takiej postawy jak w podr?czniku. Zawsze co? przeszkadza ,zawsze co? jest nie tak. Prawd? jest, ?e postawa wp?ywa na wyniki. Cholernie du?a liczba ?o?nierzy pope?nia b??dy przy postawie nawet w tak komfortowych warunkach jak strzelnica. A ju? znikoma liczba ?o?nierzy potrafi wykona? strzelania sytuacyjne, gdzie airsoftowcy s? w tym o wiele lepsi ze wzgl?du na szybsze celowanie na skróconych odleg?o?ciach.


Trzecim argumentem na rzecz airsoftu jako dobrego „przeszkolenia wst?pnego” jest rzekome posiadanie ogólnej wiedzy militarnej, chocia?by z zakresu „armii obcych i ich wyposa?enia”.
Niestety, jak pisa?em w poprzednim wpisie, je?li kto? nie potrafi poprawnie nazwa? orygina?u swojej repliki, to tak?e w?tpi? w jego wszechstronn? wiedz? militarn?, któr? najcz??ciej czerpi? z gier komputerowych.
Dlatego nie maj? cz?sto poj?cia nawet o indywidualnym wyposa?eniu ?o?nierza, nie rozró?niaj? wk?adów mi?kkich i twardych w kamizelkach balistycznych, zapewne w ich opinii kevlar zatrzyma pocisk 5,56.


Ten argument jest znowu nietrafiony. Wed?ug mnie przeci?tny airsoftowiec zaanga?owany ma o wiele wi?ksz? wiedz? o wyposa?eniu. Poza tym wie, czego potrzebuje i co jest najlepsze. W armii pokutuje prze?wiadczenie, ?e nie wezm? ze sob? niczego innego ni? to co mi wojsko da?o. Bo nie b?d? wydawa? w?asnych pieni?dzy czy nie wezm? tego czego mi nie wydali. Zdecydowana wi?kszo?? ?o?nierzy NIGDY nie widzia?a kamizelki kuloodpornej ( bo takowych po prostu nie ma ) czy nie potrafi okre?li? co to jest chest-rig. Nie mówi? ju? o rozró?nianiu wk?adów balistycznych ani o ich odporno?ci.
Mia?em przyjemno?? szkoli? i zwyk?ych szarych ludków i airsoftowców (oczywi?cie chodzi o wojsko). Ci drudzy ZAWSZE przedstawiali wy?szy poziom ju? na starcie; czy to chodzi?o o trzymanie karabinu, zajmowanie stanowiska czy spakowanie oporz?dzenia. Zawsze ci ?o?nierze wiedzieli co robi? i po co robi?. Nie byli to ludzie jako? perfekcyjnie wyszkoleni – mieli po prostu podstawy do dalszej pracy. A? przyjemnie si? z takimi pracowa?o, nie trzeba ich by?o zmusza? do zaj?? i wiedzieli co pi??, co dziewi??. Nota bene dwóch z nich by?o z dolno?l?skiego.


@Procent – mój komentarz nie by? wycelowany w Ciebie tylko w Twój artyku?, który wed?ug mnie jest totaln? bzdur?. Poka? mi gdzie jest mój komentarz nasycony informacjami o Tobie? Czy chodzi Ci o fragment dotycz?cy Google i YouTube? Nota bene internet jako medium jest bogata kopalni? wiedzy na prawie ka?dy temat i KA?DY z tego korzysta. Ja swoj? wiedz? czerpi? równie? z internetu. Cz?sto wykorzystuj? zawarte w internecie informacje jako szkoleniowe. Nigdzie w wojsku nie mamy oficjalnych materia?ów dotycz?cych CFF czy MEDEVAC – bierzemy to z internetu. Nigdzie nie napisa?em, ?e znam Ci? ?wietnie, wska? mi to prosz? bo nie mog? tego znale??. Prze?lij mi te? jakby? móg? na PW link do mojego komentarza o PTS bo za choler? nie mog? tego znale??.
W takim razie gdzie by?y jakie? bzdury o Tobie? ?e nie jeste? w wojsku i wykorzystujesz internet jako ?ród?o wiedzy? Tak samo jako 90 % airsoftowców! Ty za?o?y?e? w swoimi artykule niski poziom airsoftoweców jako ?o?nierzy, ja za?o?y?em co innego. Nie znam Ci?, tak samo jak Ty nie znasz mnie, cho? mi ?atwiej niektóre informacje uzyska?...
Je?li masz ochot? to zapraszam na PW – ch?tnie porozmawiam, tu piszmy tylko o artykule.
Pozdrawiam
#16 | Technofilia dnia February 24 2011 08:13:34
bz)
#17 | Procent dnia February 24 2011 19:39:47
Po pierwsze chyba przeoczy?e? 2 akapity z mojego ostatniego komentarza, gdzie wyra?nie zaznaczam jak? grup? airsoftowców opisuje i dlaczego.

Tak wi?c w artykule pisz? tylko o osobach, które ponad czysty, strzelankowy airsoft nie maj? du?o wi?cej do czynienia z militariami. Ich airsoft zaczyna si? i ko?czy na weekendowym spotkaniu. A takich airsoftowców (rekreacyjnych, a nie pasjonatów ) jest niestety coraz wi?cej i zaryzykuje stwierdzenie, ?e dominuj? w co najmniej paru ?rodowiskach, jakie znam.

Nie pisz? tutaj w ?adnym wypadku o ekipach, które trenuj?, maj? kontakt z kompetentnymi (s?owo klucz ) lud?mi ze s?u?b, szkol? si? pod ich okiem, szkol? si? tak?e w technikach przetrwania czy bawi? si? na strzelnicy. Je?li uskuteczniaj? jeden z kilka z powy?szych elementów, to wiadomo, to mo?na domniemywa?, ze s? jednak pasjonatami.


A Ty piszesz na przyk?ad o airsoftowcach, których mia?e? okazje szkoli?. Je?li chc? si? szkoli?, to jak dla mnie ju? wychodz? ponad norm? i to nie o nich traktuje mój tekst.

Po drugie przez wi?kszo?? swojej wypowiedzi, bardzo rzeczowo opisujesz przyk?ady wprost z WP, tyle ?e w moim wpisie nie by?o porównania airsoftowca do ?o?nierza WP, a airsoftowca do zwyk?ego "cywila". Stan wyszkolenia polskich ?o?nierzy i stopie? ?wiadomo?ci ich kadry, to zupe?nie osobny temat, chocia? pokrewny.

Autor stara si? przedstawi? aspekty szkolenia wojskowego, bez jego przej?cia. To tak jakbym rozprawia? o rybo?ówstwie dalekomorskim s?ysz?c opowie?ci kolegi rybaka i zajadaj?c si? szprotkami; tak jakbym by? na tym samym poziomie co skoczkowie narciarscy cho? nigdy na skoczni? nie w?az?em. Nie mo?na ocenia? czego?, czego si? nigdy nie prze?y?o; równocze?nie nie mo?na ocenia? s?u?by wojskowej na przyk?adzie tylko jednego pododdzia?u czy jednostki.

Nie zgodz? si? z tym, jak ju? pisa?em wcze?niej. Nie trafia do mnie argument, ?e tylko ludzie "z wewn?trz" mog? co? ocenia?. To tak jakbym nie móg? ocenia? obecnych wydarze? w Libii na podstawie relacji, opracowa? czy rozmów z jej mieszka?cami, nie mieszkaj?c tam, czy wi?cej, nie b?d?c obywatelem tego kraju. To tak jakbym nie móg? powiedzie?, ?e dany kierowca je?dzi niebezpiecznie czy stwarza zagro?enie, nie b?d?c kierowc?. To tak jakbym nie móg? ocenia? dzia?a? rz?du, nie b?d?c cz?onkiem administracji rz?dowej. Przyk?adów mo?na mno?y? zarówno w jedna jak i druga stron?. Oczywi?cie, ze im bli?ej centrum si? cz?owiek znajduje, czy je?li jest w organizacji, to najcz??ciej potrafi lepiej pewne procesy czy zjawiska ocenia?, ale jak dla mnie nie zabiera to prawa do oceny osobom, które praktycznie na co dzie? maj? do czynienia z lud?mi z wojska i nie jest to kontakt tylko na zasadzie "chod?my na piwo, opowiem Ci co w firmie", które przez takie osoby s? szkolone, które s? poddawane wojskowym zasadom czy dyscyplinie, gdzie wida? jakie zachowania i nawyki ludzie z WP posiadaj?.

Co do kwestii personalnych, to ju? ?le PW, my?l?, ze sobie tam wszystko wyja?nimy.

Pozdrawiam

Procent
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Listopad 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Tajna bro? Taktyka zielona Combat Elektryczny Blow Back Odda? r?k? Radio ASG Zmiana LIGA ASG Homemade Libia Makarov KWC
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:21,177
Wczoraj:33,315
W tym tygodniu:165,777
W tym miesiącu:1,002,766
W tym roku:7,027,567
Wszystkich:55,515,971
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: