Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:18
Zachód słońca: 15:49
Dzień trwa:
8 Godzin 31 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 10:03
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

BASIC LIFE SUPPORT
W artykule tym opisa? chcia?em post?powanie przy powa?niejszych ranach, nie za? przypadkach rbu bur1; czy te? ra?ar17;jkachr1;. Na wypadek jednak gdyby kto? mia? w?tpliwo?ci r11; po wypadzie przemywamy wszystkie skaleczenia oczyszczaj?c je, a je?li to konieczne r11; przyklejamy plasterek by si? nie zabrudzi?o. Natomiast je?li pojawi si? ropa, i pomimo kilkakrotnego przemywania rana si? j?trzy r11; bierzemy do kieszeni ubezpieczenie i idziemy sprawdzi? na co id? pieni?dze które co miesi?c p?acimy na s?u?b? zdrowia. Taniej wyjdzie ruszy? ty?ek ni? p?aci? potem krocie za szczepionki oraz s?ucha? od naszych pi?knych wybranek czy te? rodziców jacy to my nie jeste?my.I znów postaram si? skupi? na przypadkach które wyst?pi? mog? podczas naszych wypadów.

Ot, troch? krwi.. nie panikuj wmawiamy sobie lub s?yszymy od innych kiedy zdarzy si? nam rozedrze? nieco spójno?? organizmu. Zdarza si? do?? cz?sto, i? bardziej przejmujemy si? rozdartymi spodniami ni? szkar?atnym wyciekiem z nogawki. No có? r11; nie nale?? do panikarzy, ale staropolska m?dro?? mówi i? : najwa?niejsze by?my zdrowi byli .. wi?c podpowiedzie? chcia?bym jak owy stan utrzyma?.
Ogólnie krwawienie ko?czyn (wyp?yw krwi z naczy?) dzielimy na dwie zasadnicze grupy:

Krwawienie otwarte r11; gdy wyp?ywa z obra?e? (naruszenie spójno?ci skóry, której funkcje ukazuje poni?sza ilustracja), lub otworów naturalnych.

Free Image Hosting at <a href='http://www.ImageShack.us' target='_blank' title='autolink'>www.ImageShack.us </a>

Krwawienie zamkni?te r11; gdy krew nie wyp?ywa poza powierzchni? skóry. rany powierzchowne tycz? si? zewn?trznych warstw skóry, natomiast g??bokie naruszaj? skór? w?a?ciw? docieraj?c do narz?dów wewn?trznych.

Powstaj? na skutek:
- t?pych uderze?, które nie naruszaj? ci?g?o?ci skóry
- przerwania wi?kszych naczy? krwiono?nych
- niektórych chorób.

Krwawieniem wewn?trznym zajmowa? si? nie b?d? w tym artykule opisuj?c post?powanie, poniewa? nikt z czytaj?cych nie b?dzie otwiera? cz?owieka by naprawi? co rozdarte. Je?li jednak udziela? b?dziecie pomocy przy tego typu obra?eniach, nale?y pami?ta? o u?o?eniu poszkodowanego oraz sch?odzeniu miejsca obra?enia. Je?li jest lód r11; wrzuci? go do torebki i rozpu?ci? nieco lub zala? zimn?/ch?odn? wod?, je?li lodu nie ma r11; strumie? ch?odniejszej od temp. organizmu wody w zupe?no?ci wystarczy (nigdy nie u?ywamy bezpo?rednio lodu ani bardzo zimnej wody, poniewa? mog?oby spowodowa? odmro?enie). Dzi?ki obni?eniu temperatury, zwolniony zostanie przep?yw krwi, oraz u?atwiony proces zamkni?cia rany. Dobrze jest równie? poszkodowanego nawodni? i co bardzo istotne r11; zadba? o jego ogólny komfort cieplny (wraz z utrat? krwi bardzo szybko tracimy temperatur?).

Elementy które wyst?puj?, lub te? mog? wyst?pi? przy krwawieniu to:
- przy?pieszenie t?tna, spadek ci?nienia,
- plama krwi,
- bledni?cie,
- krew w moczu lub stolcu,
- wymioty z zakrzep?ej krwi (krwioplucie),
- sinienie,
- szum w uszach, mroczki przed oczami,
- zimny pot,
- czynniki psychologiczne takie jak niepokój.

Free Image Hosting at <a href='http://www.ImageShack.us' target='_blank' title='autolink'>www.ImageShack.us </a>

Wp?yw wyst?pienia krwotoku na niektóre parametry ?yciowe


Mo?liwe skutki utraty krwi :
- omdlenie ( ?rednia ilo?? krwi w organizmie doros?ego cz?owieka to 5 litrów, po utracie 1 litra nast?puje omdlenie)
- wstrz?s (niedokrwienie wa?nych narz?dów : serca, mózgu, nerek. Objawia si? utrat? ?wiadomo?ci, blado?cia, spadkiem ci?nienia poni?ej 90 i szybkim t?tnem: 120-140)
- ?mier?.

Wa?nym jest by zdawa? sobie spraw? przy opatrywaniu, lub te? gdy radzimy sobie sami pozbawieni pomocy jak du?a utrata krwi grozi nam przy okre?lonych urazach. Pr?dko?? utraty krwi jest zale?na od wielu czynników i nie sposób jej jednoznacznie okre?li?.

Przy obra?eniach:
- przedramienia mi?dzy 50 a 400 ml,
- ramienia tracimy mi?dzy 100 a 800 ml,
- podudzia miedzy 100 a 1000 ml,
- uda mi?dzy 300 a 2000 ml,
- miednicy 500 a 5000 ml (jak wida? ca?a krew z organizmu jest w stanie zmie?ci? si? w tym organie, nie pozostawiaj?c ?adnej widocznej krwi poza organizmem).

Free Image Hosting at <a href='http://www.ImageShack.us' target='_blank' title='autolink'>www.ImageShack.us </a>


W przypadku krwawienia zewn?trznego, niezb?dna jest ocena rodzaju krwi jak? poszkodowany traci. Najniebezpieczniejsza jest utrata krwi t?tniczej, czyli natlenionej która nie dotar?a do organu gdzie nast?puje odtlenianie zapewniaj?c jego funkcjonowanie. Wizualnie r11; jest ona ja?niejsza od odtlenionej i wyp?ywa t?tni?co ( je?li poszkodowany jest pijany, potrafi si? lekko pieni?). Analogicznie r11; im wi?ksza arteria zosta?a uszkodzona r11; tym szybciej pacjent traci? b?dzie krew, i tym radykalniejsze dzia?ania nale?y podj??.

?eby sprawa nie by?a zbyt ?atwa, istniej? trzy organy których niedotlenienie skutkuje prawie natychmiastow? ?mierci? r11; s? to oczywi?cie : mózg, serce oraz p?uca tworz?ce tak zwan? piramid? prze?ycia. Na szcz??cie organizm zdaje sobie z tego faktu spraw?, i b?dzie walczy? o ich utrzymanie jak najd?u?ej.. czyli kosztem ca?ej reszty cia?a doprowadza? b?dzie odpowiedni? ilo?? ciep?a i tlenu jak si? zapewne domy?lacie uk?adem krwiono?nym. Oznacza to dla ratownika tyle, ?e zagro?enie organów g?ównych zwi?kszy t?tno, a co za tym idzie ilo?? traconej przez ran? krwi.

Najniebezpieczniejszym stanem (poza ostatecznym) b?d?cym skutkiem utraty krwi, jest wstrz?s krwiono?ny. Nast?puje on podczas du?ej utraty krwi z organizmu i charakteryzuje si? utrat? naturalnego koloru cia?a oraz sinieniem przy czym oddech staje si? p?ytki. Je?li o?wietlenie otoczenia nie pozwala wam stwierdzi? tego z pe?nym przekonaniem, wystarczy nacisn?? paznokie? poszkodowanego. Je?li jego kolor nie wróci do w?a?ciwego stanu po 2-4 s, to na pewno utrata krwi jest powa?na.
Wi?kszym szcz??ciem w nieszcz??ciu jest przypadek, kiedy wyst?pi?a do?? p?ytka rana, o równych brzegach. Zauwa?y?em pot?g? odwagi która odznacza si? wielu airsoftowych komandosów. Nic ?e krwawi r11; fajnie wygl?da? b?dzie.. i zwykle si? udaje. Cho? nie zawsze, wi?c apeluj? do rozs?dku r11; czasem lepiej po?wi?ci? te 10 minut na opatrzenie, ni? potem 2 godziny czeka? na szczepionk? przeciwt??cow?.

Czemu wi?c nie przestaje z nas rciekn??r1; kiedy to co niektórzy psim zwyczajem zlizuj? krew z nadgarstka i dziwi? si? ?e nie przestaje. Odpowiedz jest prosta r11; wysi?ek fizyczny i przyspieszone t?tno zwi?kszaj? ilo?? wyp?ywaj?cej krwi. Tak wi?c by j? zatamowa?, wystarczy przysi??? na chwil?, przy?o?y? czysty kompres i odczeka? nieco. Niecierpliwi mog? sch?odzi? nieco okolice zranienia, co przyspieszy proces zamkni?cia rany. Plasterek r11; czy tez opatrunek i znów w las. Je?li b?dziemy oszcz?dza? skaleczone miejsce r11; nie powinno si? otworzy? przez nast?pne minuty ;] ale przynajmniej krew nie ma styczno?ci ze ?rodowiskiem zewn?trznym, a to ju? daje nam pewien komfort minimum bezpiecze?stwa.

Je?li jednak obra?enie jest g??bokie i z pocz?tku obficie krwawi, nie mamy wyboru r11; nale?y W TOWARZYSTWIE zej?? z pola walki i kontrolowa? czy up?yw krwi maleje z czasem. Nie schodzimy samotnie! Nigdy nie wiadomo czy nie zas?abniemy po drodze, a kumple mog? przez nast?pne godziny nie zauwa?y? naszej nieobecno?ci.
G??bokie rany charakteryzuj? si? wi?kszym prawdopodobie?stwem wyst?pienia zaka?enia, i dlatego te?, nie powinni?my ich bagatelizowa?. O ile powa?ne urazy s? do?? spektakularne, o tyle g??bokie zranienia mog? dla postronnych wydawa? si? nieistotne a nawet ?mieszne. Jednak?e uszkodzenie nerwu czy te? mi??nia (co ma cz?sto miejsce przy g??bokich obra?eniach) zwykle ko?czy si? rehabilitacj?.
Za?ó?my jednak, ?e jeste?my wzorcowym graczem a rana powoli przestaje krwawi?. Dolegliwo?? któr? opatrujemy nie ukazuje nam naszego mi?ska i nie leje si? z niej ropa.. czyli standardowy przypadek rzrobi?em sobie a?a bawi?c si? przypominaj?cym brzytw? no?em kolegir1;. Ran? nale?y oczy?ci?, zwracaj?c szczególn? uwag? na obrze?a rany, po czym wyja?owionym kompresem zamykamy sp?yw ?rodowiska na nasz? przypad?o??.

Wa?ne by wiedzie? czego nie robimy:
- nie dotykamy rany niezabezpieczonymi r?koma (tylko i wy??cznie przez sterylne r?kawiczki je?li to konieczne),
- nie k?adziemy na ran? chusteczek higienicznych, waty, ligliny czy cudownych listków rbabkir1;,
- nie usuwamy cia? obcych tkwi?cych w ranie
- nie przemywamy samych ran.

Od tej chwili kompres jest zabezpieczeniem przez zanieczyszczeniem rany, wiec wszelkie pro?by kolegów ra poka pokar1; mówi?c trywialnie r11; olewamy i sprawdzamy co jaki? czas czy krew nie przes?cza si? nam przez kompres. Je?li czerwie? nie przebija r11; nie zrywamy go tylko po to by sprawdzi? czy ju? jeste?my pi?kni i bez skazy. Robimy to w domu r11; czystym ?rodowisku, kilka godzin po opatrzeniu lekko namaczaj?c opatrunek, tak by odszed? od rany nie otwieraj?c jej ponownie.
Je?li jednak krew powoli przes?cza si? na przez kompres r11; nale?y do?o?y? NA nim nast?pny i nadal obserwowa?. Je?li nie ustaje, no có? - trzeba jecha? do specjalisty sprawdzi? czy przypadkiem nie przeci?ta zosta?a jaka? ?y?ka, czy te? nie ma jakiego? cia?a obcego.. czy cho?by poziom hemoglobiny jest poni?ej normy. Pami?tajcie jednak r11; nie zdejmujemy przesi?kni?tego opatrunku!
Mo?liwe jednak, ?e widzimy w?asne mi?sko, czy te? nawet ko?ci.. i w szoku przygl?damy si? temu, w co nas natura wyposa?y?a. Jedyna logiczna my?l r11; to przy?o?y? jak najwi?cej kompresów i wzywa? pomocy w postaci kompanii braci, która do?o?ywszy swoje kompresy zadba o nasz komfort cieplny którego ubywa? b?dzie wraz z tracon? krwi? i doci?gnie do granic lasu gdzie miejmy nadziej? b?dzie ju? czeka? karetka z pi?kn? pani? doktor w czerwonym kubraczku. Mo?e si? zdarzy?, ?e rana nie jest wielka, a i up?yw krwi nie zatrwa?a. Wtedy lepiej w kilku zawie?? koleg? do szpitala, gdzie zawodowe krawcowe nas pozszywaj?.

Mo?liwe jednak ?e up?yw krwi b?dzie zbyt du?y by mo?na by?o go zbagatelizowa?, co wymusza na nas post?powanie identyczne jak w przypadku krwotoku t?tniczego.
Tego typu obra?enia, nie zawsze wi??? si? z du?? utrat? krwi

W przypadku wyst?pienia krwotoku t?tniczego post?pujemy w nast?puj?cy sposób:
1. Rozpoznanie sytuacji r11; czyli wizualna ocena stanu oraz telefon (oczywi?cie je?li jest to realne) i zaanga?owanie osób w okolicy.
2. Bezpiecze?stwo ratownika r11; cho? zdaje si? to trywialne, mo?ecie spowodowa? wi?cej szkody wywo?uj?c zaka?enie ni? zwlekaj?c te 20 s. tak wi?c wk?adamy sterylne r?kawiczki które powinni?my nosi? w pateczce.
Wa?ne! Jedna para r?kawic do jednego pac j?ta, i nigdy nie dotykamy, nie drapiemy nimi siebie. Od momentu otwarcia opakowania nale?? one do poszkodowanego i nie ma wyj?tku od tej regu?y.
3. Sadzamy poszkodowanego w takiej pozycji, by mo?liwe by?o uniesienie ko?czyny powy?ej serca (zmniejszy to ci?nienie wyp?ywaj?cej krwi).
4. Przyk?adamy wyja?owiony opatrunek na ran? uciskaj?c miejsce. Je?li mamy pomoc, prosimy o przytrzymanie opatrunku i mocny ucisk, a sami zajmujemy si? przygotowaniem opaski uciskowej.
5. Za?o?enie opaski uciskowej mo?e zaowocowa? amputacj? ko?czyny z powodu niedokrwienia, wiec nale?y co 30 - 45 min na chwil? ja poluzowa?, by mog?a do niej dotrze? natleniona krew. Aby czynno?? t? u?atwi?, w zestawach ratowniczych powinien znajdowa? si? marker którym nanosimy na opask? godzin? jej za?o?enia, oraz je?li to mo?liwe r11; czasy jej luzowania.

Umiejscowienie opaski uciskowej te? nie jest dowolne, i konieczna jest przynajmniej podstawowa wiedza anatomiczna. Zak?adamy j? oczywi?cie powy?ej rany, ale co wa?ne na pojedynczej ko?ci. (dla mniej obeznanych ilustracja poni?ej). Tak wi?c w przypadku uszkodzenia przedramienia, opask? umieszczamy na ko?ci ramieniowej, je?li rana znajduje si? na ?ydce r11; opask? umieszczamy na ko?ci udowej. Analogicznie r11; je?li rana znajduje si? na ko?ci pojedynczej, to umieszczamy opask? nad ni?, lub je?li rana jest wysoko r11; w najbli?szej pachwinie.

Free Image Hosting at <a href='http://www.ImageShack.us' target='_blank' title='autolink'>www.ImageShack.us </a>


6. Je?li krwawienie nie ustaje, lub te? pomimo wszystko poszkodowany traci du?o krwi : zak?adamy opatrunek rostatecznyr1;. Jako przedmiotu uciskaj?cego proponuj? u?y? rolki banda?a, który dzia?a? b?dzie jako dodatkowy kompres. Samo na?o?enie opatrunku ostatecznego polega na do?o?eniu kompresów do tych na?o?onych ju? na ran?, tak by krew nie mia?a styczno?ci ze ?rodowiskiem zewn?trznym. Wzd?u? rany umieszczamy rprzedmiot uciskaj?cyr1; owijaj?c ?ci?le ca?o?? banda?em tworz?c w ten sposób kolejn? opask? uciskow?.

Free Image Hosting at <a href='http://www.ImageShack.us' target='_blank' title='autolink'>www.ImageShack.us </a>


7. Usztywniamy ko?czyn?,
8. Dbamy o komfort psychiczny i cieplny poszkodowanego.

Warunkiem do zastosowania opaski uciskowej jest jeden z ni?ej wymienionych wypadków ;
- bardzo du?e krwawienie
- uk?szenia
- amputacja
- zmia?d?enie

Podobnie post?pujemy w przypadku amputacji jak zosta?o wymienione. A je?li chodzi o kikut r11; opatrunki ja?owe, opatrunki ja?owe i jeszcze raz to samo prosz?. Wa?nym jednak jest by odnale?? odci?ty relementr1; i zabezpieczy? go odpowiednio zanurzaj?c w ch?odnym p?ynie (nie w lodzie!), tak jak przedstawiono poni?ej.

Free Image Hosting at <a href='http://www.ImageShack.us' target='_blank' title='autolink'>www.ImageShack.us </a>


Oddzielnym przypadkiem jest opatrywanie cia?a obcego (w tym przypadku mowie drogie panie o pr?cie, szkle czy te? ostrej ga??zi wi?c bez skojarze? ;) ) które wystaje z rany. O ile nie jest to do?? p?ytkie (niestety r11; w tym przypadku musze liczy? na wasz? obiektywn? ocen? ) nie nale?y usuwa? obiektu z miejsca w którym si? znajduje. Ka?de przesuni?cie czy te? wyrwanie, spowodowa? mo?e rozci?cie wa?nej arterii czy te? uszkodzenie nerwu. Mo?e brzmi to groteskowo, ale nale?y opatrzy? ran? wraz z obiektem, unieruchamiaj?c go jednocze?nie. Zdaj? sobie spraw?, ?e s? tacy którzy uznaj? ?e nale?y odkazi? ran? przez zabezpieczeniem, ale jest to niedopuszczalne w ka?dym przypadku poza lekkimi skaleczeniami. Inne zasady obowi?zuj? w szpitalachr30;. ale ?aden z nas nie b?dzie mia? w terenie zbli?onej palety mo?liwo?ci co profesjonali?ci.

Wyst?puje jeszcze jeden szczególny przypadek opatrywania, i zwi?zany jest on z przebiciem p?uc. O czym czytali pewnie Ci, którzy posiadaj? tradycyjne polskie opatrunki polowe i czytali co nieco o nich.
W przypadku przebicia p?uc, nie ma mo?liwo?ci wytworzenia ró?nicy ci?nie? pomi?dzy nimi za ?rodowiskiem zewn?trznym. A wi?c osoba si? dusi, nie mog?c zrobi? wydechu. Zwyk?e opatrunki ja?owe, nie blokuj? przep?ywu powietrza, wi?c zablokowanie nimi takiego otworu nic by nie da?o. Nale?y wi?c wspomniany otwór ruszczelni?r1; czym?, co powietrza nie przepuszcza. Dlatego te? opatrunki wojskowe s? wewn?trz gumowane. Oczywi?cie z jednej strony chroni to je przed zamokni?ciem, z drugiej jednak pozwala na ratowanie ?ycia. Po przyci?ni?ciu, nale?y dok?adnie przyklei? brzegi do cia?a, a nast?pnie zabezpieczy? opatrunkiem ja?owym przed wp?ywem warunków zewn?trznych. Do tego ?wietnie dostosowana jest g?ówna cz??? rindywidualnego Wr1; która posiada dwa niezale?ne opatrunki umieszczone na banda?u, co pozwala na zabezpieczenie zarówno wlotowej jak i (o ile wyst?puje) wylotowej rany. Je?li jednak nie posiadamy rspecjalistycznych opatrunków, nale?y u?y? odka?onej folii, lub innego materia?u który zapewni? mo?e hermetyczno?? uk?adu oddechowego.

Free Image Hosting at <a href='http://www.ImageShack.us' target='_blank' title='autolink'>www.ImageShack.us </a>


Zastanawia?em si? jaki jeszcze rodzaj krwawienia mo?e grozi? podczas star? i przychodzi mi jedno na my?l r11; a mianowicie krwotoki z nosa. Spowodowane mog? by? zarówno poprzez uszkodzenie mechaniczne, jak ,os?abienie organizmu (np. wywo?ane s?abym ?arciem czy bytowaniem w skrajnych warunkach, jak to maja w zwyczaju niektóre teamy) lub te? nadci?nienie (w tym przypadku nie tamujemy up?ywu krwi) . Post?powanie jest do?? proste, wystarczy posadzi? poszkodowanego w pozycji pochylonej, tak by krew sp?ywa?a DO nosa nie do prze?yku jak co niektórzy twierdz? (pozwoli to na zbudowanie skrzepu). Sugerujemy oddychanie ustami, wydmuchanie nosa a nast?pnie zaci?nie bo go tu? poni?ej cz??ci kostnej. Tu równiej stosujemy ch?odne ok?ady na karku, czole oraz nasad? nosa. Krwawienie powinno usta? do 10 minut, jednak nie pozwalamy na wypró?nienie nosa ze skrzepliny, poniewa? otworzyliby?my znów krwotok. Je?li jednak krwawienie trwa d?u?ej ni? 30 minut.. no có? r11; wybieramy si? do specjalisty.

Celowo nie opisywa?em tu bardziej skomplikowanych zabiegów takich jak szycie, czy te? otwieranie ran po uk?szeniach. Niestety, zdarzy? mog? si? tacy, którzy mogliby tego próbowa? pod wp?ywem adrenaliny .. a nie chcia?bym by? pos?dzonym o rozpowszechnianie takiej wiedzy. Mam nadziej? ?e nigdy nie przyda wam si? ta wiedza.


SAR
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Sundowner dnia February 22 2011 10:02:00
?wietnie, teraz wiem co robi? jak przegram zak?ad z Quentinem Tarantino Szeroki u?miech
#2 | Mario75 dnia February 22 2011 10:21:29
Na IVO JIMA III ka?dy dostani w pakiecie uczestnika wojskowy opatrunek osobisty, wi?c b?dzie mia? okazj? zapozna? si? z jego zawarto?ci?. Opatrunki ju? przyjecha?y do nas w liczbie ponad 300-stu.

Dooode je?li by? móg? rozpisz kiedy? podstawow? zawarto?? apteczki. Co powinno si? w niej znale??, co mo?e i do czego to nam potrzebne. Co mo?emy kupi? w aptece.

Przyda?oby si? przypomnie?, ?e wypada wcze?niej czy pó?niej /lepiej wcze?niej U?miech / zaopatrzy? si? w taki magiczny przedmiot jak apteczka.

Moim zdaniem z tekstu powy?ej mo?na wywnioskowa? ju? teraz, ?e nale?y w apteczce posiada?:
- Du?o sterylnych gazików bezpo?rednio na ran?
- Banda?
- R?kawiczki jednorazowe zapakowane szczelnie

Dooodie czy jako opaski zaciskowej mo?na spokojnie u?y? banda?a elastycznego? Przy dobrym ucisku chyba mo?na dostosowywa? jego si?? powoduj?cy mniejszy lub wi?kszy przep?yw krwi. Pytam bo wielu z nas nosi taki banda? elastyczny oraz tubk? ?elu Altacet na opuchlizn?.

Generalnie chodzi o to ?eby? pomóg? dobra? najbardziej optymalnie apteczk? bez zb?dnych gratów, a z elementów np. maj?cych nawet wi?cej ni? jedno zastosowanie. Wielu z nas wie jak skompletowa? uzbrojenie, czy wyposa?enie na 48H w teren, ale nie wielu jak dobrze skompletowa? zwarto?? Airsoftowej apteczki.

Kiedy? kiedy oparzy?em si? porz?dnie gor?c? grochówk? i polewanie na ran? wod? z camela ma?o by?o skuteczne, a na pewno zbyt krótkotrwa?e, Skaut da? mi ?el na oparzenia, który po rozsmarowaniu sch?odzi? skutecznie i w sposób d?ugotrwa?y. Czy kto? wie gdzie takie co? kupi?, bo pyta?em w paru aptekach i klops. S? jedynie dost?pne tkzw. kompresy ?elowe, których si? nie rozsmarowuje, a k?adzie na oparzonej cz??ci cia?a. Nie wiem czy to te? jest dobre. Na pewno przeszkadza w przemieszczaniu si?.
#3 | Dooode dnia February 22 2011 10:29:55
nast?pny artykul mia? byc w?a?nie o poparzeniach .. ale mo?e faktycznie opisze jak skompletowa? tak zwany "bu bu kit" i "apteczk?" . Nie ma co si? oszukiwa? - nikt przy sobie nie bedzie nosi? na "jebankach" prawdziwej apteczki, ale ta podstawowa moze zmiescic sie w malym, porecznym pojemniczku. Jednak?e trzeba miec w samochodzie , tudzie? w plecaku co?, co pozwoli podtrzyma? przy ?yciu przy powa?nych wypadkach (szczególnie dotyczy to zabezpieczenia milsimów ) . Wi?c postaram si? skupi? na tym pisz?c kolejny artyku?. Je?li chodzi o poparzenia, ro kompresy ?elowe dane mi by?o u?ywa? podczas praktyk w szpitalu i sa one nieocenione. Jesli rana jest czysta zaklada sie je raz, i przktcznie nie zdejmuje do czasu zagojenia, poniewa? zawarte w nich sk?adniki przyspieszaja odbudowe tkanki skórnej w niektórych przypadkach o 30% ..cho? legendy mówia o 50%, tak wiec szczerze polecam..choc sa pieru?sko drogie
#4 | Sundowner dnia February 22 2011 10:47:50
Z tymi apteczkami to zwykle kontrowersyjne tematy wychodz?, ka?dy widzi je na swój sposób Z przymru?eniem oka

Moje osobiste podej?cie do zagadnienia Dooode zna - podzia? na "Trauma kit" i "Boo-Boo kit" Z przymru?eniem oka Gdzie pierwszy ma tylko tyle co pozwala na natychmiastow? pomoc w wypadku urazów (czyli opatrunek + kiedy? u mnie tam trafi koagulant i staza ) ?atwo dost?pne i na wierzchu.

Drugi to wszystko inne, co zwykle nie wymaga po?piechu.
#5 | Mario75 dnia February 22 2011 10:59:37
Dooode z tymi kompresami na oparzenia, pisz?c artyku? podaj jakie? zdj?cie czy konkretn? nazw?, ?eby kto? kto b?dzie chcia?, wiedzia? co kupi?. Je?li mo?na prosi? m)
#6 | Dooode dnia February 22 2011 11:17:51
Mam jedna sztuke w wersji L (przeterminowan? juz niestety) która trzymalem na wypadek artykulu lub jakiegos instrukta?u. Jesli nie znajde jakis profesjonalnych ?róde? gdzie przedstawiony jest dok?adnie, to otworz? posiadany i przedstawi? Koalicji. Co do wypowiedzi Sunnego - jest dok?adnie tak jak mówi - ka?dy ma swoje preferencje, ale przedstawi? co byc musi a co powinno.. bo przewa?a mentalno?? ?e bardziej jest nam potrzebny plasterek i skalpel ni? kompres i opatrunek.. co jest ?mieszne je?li zastanowimy si? chwil?. Ale opisz? to szerzej w artykule, jesli nie w tym to na pocz?tku przyszlego tygodnia
#7 | Technofilia dnia February 22 2011 18:15:36
Sundowner te? lubi? "Cztery Pokoje" U?miech
#8 | Patol dnia February 22 2011 19:16:52
Pi?kny film. bzz)

Zawsz? mam mini apteczk? w buttpack'u.
W jej sk?ad wchodzi:
-dwa trójk?tne banda?e 96x96x135cm z czterema agrafkami
-kompresy 18x18cm plus 10x8cm plus x3 7x7cm
-plaster z opatrunkiem 10x40cm
-dwie pary r?kawiczek
-ma?y opatrunek x2
-du?y opatrunek 12x12cm plus 18x18cm
-plastry ?ci?gaj?ce x7 75x3mm
-plaster w rolce 2cm szer.
-plaster okr?g?y x4 2cm
-maska do resuscytacji
-ustnik do resuscytacji
-?el na oparzenia x3 3,5g
-chusteczki antyseptyczne x5
-tribiotic x3 1g
-woda utleniona 3% 100g
-ibuprofen
-aspiryna
-paracetamol
-w?giel leczniczy
-stoperan
-wapno
-lek na alergi?
-ma?? na st?uczenia
-lek na zgag?
-lusterko
-gwizdek
-zestaw agrafek
-skalpel x5
-no?yczki x2
-?wiat?o chemiczne zielone 8h
-instrukcja obrazkowa

Dodatkowo wojskowy opatrunek osobisty.
Wydaje mi si?, ?e wi?cej nie potrzebuj?. Z przymru?eniem oka
#9 | Dooode dnia February 22 2011 19:44:46
Cho? na ten temat tez musze sie rozpisac, to odradzam podawanie jakichkolwiek leków obcym. Mo?e nie wiedzia?, a mo?e tez nie by? w stanie w którym móg?by pami?ta?.. nast?pi?a reakcja alergiczna i zgon, lub powa?ne nast?pstwa. Tak wi?c podawaj leki tylko dobrym kumplom i to w taki sposób, aby to on podj?? decyzj? ?e chce go przyj??
#10 | Marduk dnia February 22 2011 20:31:17
ja tam przy dupie zawsze tez nosz? mikro apteczk? po do?wiadczeniach z ?eglarstwa. W sk?ad mojego zestawu wchodz?:
- r?kawice jednorazowe x2pary
- banda? elastyczny 10cm x du?o
- opaska dziana 5cm x 4m - 2 szt
- opaska dziana 10cm x 4m - 1szt
- kompres z gazy 7cm x 7cm - 10 szt
- gaza opatrunkowa 1 m2 - 2 szt
- plaster z opatrunkiem 8cm x 3m (opatrunek 4cm )
- no?yczki x 1szt
- skalpel x 3 szt
- maseczka "Kiss of life" - 1 szt
- koc ratunkowy/folia NRC - 1 szt
- Tribiotyc 1g - 3 szt
- Ultrathon
- woda destylowana 5ml - 10szt
- gazik do zmywania kleju po plastrach ze skóry - 10szt (?wietnie zmywa farb? maskuj?c? z twarzy)

Wydaje mi si?, ?e na nasze potrzeby jest to w zupe?no?ci wystarczaj?ce.
#11 | Piter dnia February 22 2011 20:47:43
Powiem tak artyku? super !!! Fajnie ?e komu? si? chcia?o za to zabra? jednak mam par? uwag.
Je?eli kto? zaczyna si? robi? siny to w pierwszej kolejno?ci mo?e oznacza? niedotlenienie. Objawami du?ej utraty krwi s?: blado?? pow?ok skórnych, przyspieszony oddech i t?tno, pot, zaburzenia ?wiadomo?ci.
Pozatym naciskanie p?ytki paznokcia w warunkach polowych za zewn?trz jeszcze przy niskiej temp. otoczenia nie jest wiarygodnym badaniem i nie powino si? tego robi? i wcale to nie musi wskazywa? na du?? utrat? krwi.
To s? takie uwagi które na samym pocz?tku zauwa?y?em. Ale ogólnie super. Wystarczy zredagowa? i b?dzie git.
O i jeszcze "wstrz?s krwiono?ny" ? Czy autor jest pewny ?e taki istnieje ? Hipowolemiczny, krwotoczny ale krwiono?ny ?
#12 | Dooode dnia February 22 2011 21:07:14
Sinienie oczywi?cie mo?e by? oznak? niedotlenienia ( i to oczywiscie zak?adamy jako pierwsze) ale nie chcialem powtarza? si? w swoich artyku?ach, bo zanudzi?bym wszystkich, a mocno chce tego unikn??. Wszystko w organizmie jest ze sob? ?ci?le powi?zane..i nie ?atwo opisa? mi tak by by?o tylko to co najistotniejsze, nie nudzi? i si? nie powtarza?. U?ywanie "sztuczki z paznokciem" polecam poniewa? sprawdza?o si? w trakcie praktyk w pogotowiu ratunkowym, wiec i u nas sprawdzi si? o ile ktokolwiek zapami?ta ten element (jest szybkie i jednoznaczne). Wstrzas krwiono?ny..hmm.. jest to ?ywcem wzi?te z notatek które powsta?y na zaj?ciach prowadzonych przez chirurga szpitala w szczecinie.. móg? on to uj?? infantylnie, lub ja moglem tak to zapisac. W chwili obecnej szykuje sie na statek.. wiec malo mam czasu na sprawdzenie "poprawnosci terminologii lekarskiej", ale jesli tylko takowy znajde, na pewno sprawdze co kolega zauwa?y?.
Jesli chodzi o wyposa?enie apteczek..Panowie, nie umieszczajcie tam rzeczy które nie s?u?? do ratowania ?ycia - to ma by? czyste i nieotwierane bez koniecznosci, tak tez ?rodki na komary i pomady maskuj?ce radzi?bym trzyma? obok a nie w.
#13 | Piter dnia February 22 2011 21:08:33
Jeszcze par? wyja?nienie. Panowie nie stosuje si? opaski zaciskowej. Jest to ostateczno??. Odchodzi si? od tego poniewa? zastosowanie opaski mo?e spowodowa? wi?cej z?ego ni? dobrego. Nie chodzi tutaj o to ?e mo?e nast?pi? niedotlenienie tylko o skrzepy które uwolni? si? do krwiobiegu i spowodowa? zator. Pami?tajcie ?e je?eli miejscem urazu jest ko?czyna dolna nale?y ?ci?gn?? obuwie i skarpetki z ko?czyn i sprawdza? t?tno na ko?czynie.
#14 | Dooode dnia February 22 2011 21:11:30
poda?em mo?liwe przyczyny jej zastosowania, jak widac sa bardzo restrykcyjne. Piter podkresli? to co wa?ne - nie stosujemy ich dla szpanu. Podobny efekt ma z?e zastosowanie opaski uciskowej co szybkie podgrzanie przymro?onej ko?czyny - zator b?dz zawa? bardzo prawdopodobny
#15 | Piter dnia February 22 2011 21:18:51
Prosz? ci? nie wprowadzaj ludzi w b??d. Poniewa? sprawdzanie nawrotu kapilarnego (wype?nienia naczy? w?o?niczkowych ) w niskiej temperaturze nie jest wiarygodne. I jest wiele ró?nych powodów dla którego to badanie mo?e by? fa?szywe. Co do pana chirurga... oni maj? inny ?wiat. Mog? ci? zapewni? ?e w odniesieniu do utraty krwi z organizmu chodzi o wstrz?s hipowolemiczny.
#16 | Dooode dnia February 22 2011 21:30:06
Nikogo w b??d nie wprowadzam, nazwanie czego? w sposób fachowy i przeprowadzenie bada? okre?laj?cych odpowiednie czasy nie zmienia faktu. Cho? powody zale?ne s? od stanu organizmu nie jest to b??dne z za?o?eniem. Jest taki "lekarski dowcip" o diagnozie zebry i dotyczy g?ównie m?odych lekarzy. S?yszysz t?tent kopyt - powiniene? mysle? o koniu nie o zebrze. Je?li zaczniemy rozpatrywa? wszystkie elementy ludzkiej fizjonomii i przyczyn reakcji anatomicznych, to zaczniemy kr?ci? kolejnego "housa" opieraj?c si? na laickiej wiedzy. Porady dotycz? krwotoków wi?c i reakcje opisuje jakimi mo?e charakteryzowa? sie organizm w ich trakcie. Je?li kolega jest oczytany, to wie ze utrata krwi, czasem przy stosunkowo malej ilosci moze byc spektakularna i zakrawac na rze?ni?, i odwrotnie. du?y uplyw krwi mo?e by? zupe?nie niewidoczny
#17 | Sundowner dnia February 22 2011 22:00:06
Woko?o opaski zaciskowej niestety kr??y ju? tyle mitów, ?e zaczynam wierzy? w smoki.

Nieprawd? jest, ?e odchodzi si? od jej zastosowania - to mia?o miejsce dekad?/dwie temu. Dzisiaj w medycynie bojowej mamy nawrót do stazy, problem opaski jest taki, ?e niepotrzebnie u?yta zagra?a ko?czynom je?eli czas od jej za?o?enia do udzielenia fachowej "szpitalnej" pomocy jej d?u?szy ni? 4 godziny. Do?wiadczenia w Afganistanie i Iraku pokaza?y, ?e warunek czasowy jest realny do spe?nienia i za?o?enie opaski zaciskowej w razie w?tpliwo?ci skuteczno?ci innych metod (z powodu np braku czasu za?o?enia poprawnego opatrunku, czy rozpoznania rany) nie zagra?a zdrowiu tak bardzo jak kiedy? s?dzono - st?d powrót staz w komercyjnych pakietach pierwszej pomocy i miejscami prze?adowanie nimi samych ?o?nierzy.

W cywilu mo?e by? ju? ró?nie, je?eli jeste?my w miejscu do którego pomoc nie dotrze zbyt szybko (góry, trudne warunki pogodowe) to lepiej dwa razy si? zastanowi? przed u?yciem, ale w innych warunkach mo?na spokojnie si?ga?. Poza tym czasami lepiej chyba jednak straci? ko?czyn? ni? wykrwawi? si? na ?mier? ?
#18 | Marduk dnia February 23 2011 00:25:11
Dooode:
Co do Ultrathonu, znajduje si? on w tym samym Punch ale w innej kieszonce tak?e to inna bajka.
#19 | Patol dnia February 23 2011 12:49:22
Manga u?miechJest, to chyba oczywiste. Mój Ultrathon i inne "kosmetyki" s? równie? w tym samym miejscu lecz w osobnych "opakowaniach". Apteczk? mam w zielonym pokrowcu z krzy?em i napisem "First Aid" czyli tak jak powinno by?. My?l?, ?e te osoby, które maj? na stanie takie elementy wyposa?enia zdaj? sobie spraw? z zagro?e? zwi?zanych z b??dnym oznakowaniem czy zawarto?ci?. W moim zestawie jest równie? instrukcja ze "spisem tre?ci", by ewentualny "ratownik" ze s?ab? znajomo?ci? problematyki móg? w?a?ciwie i szybko u?y? zawarto?ci. Mam pogrupowane w osobne woreczki leki, opatrunki, plastry itd..
#20 | lee123 dnia September 30 2018 05:21:04
<P>Following nike basketball shoes quickly moncler padded jacket singled louboutin shoes out mont blanc pen cost properly and nike free 5.0 socially Yeezy for many air max years under armour womens shoes and dealing languishing in nike free run down-town calgary moncler hoodie clubs nike free 5.0 and nike free run casinos, air max 95 He on air max 95 a jordans for cheap regular retro jordans stepped cheap beats by dre the beats headphones cheap six prevents the nike roshe house mont blanc pencil unaided nike factory store to mont blanc outlet nap moncler jacket mens off moncler shorts results air jordan of intoxication. air max On an evening moncler t shirt he moncler sale outlet appears nike shoes to be determined mont blanc sale to find consumed more nike air max 2017 than ever beats earphones before nike outlet and Yeezy Shoes even nike air max 90 as cheap nike air max a nike roshe consequence nike clearance genuinely mont blanc pens for sale intoxicated, mens nike air max The Yeezy Boost catch offers nike sneakers make nike roshe for nike shoes for women tiger nike store woods beats by dre on sale as under armour sale captured utilizing nike boots a and nike clearance subsequently nike free web womens nike air max loyal new jordans client discount jerseys for sale in jordan 13 an nike outlet action Adidas Yeezy For Sale coming from nike roshe run all lovemaking jordan 13 indecency nike roshe run one that cheap nike air max will reverberate round Michael Kors Handbags On Sale the the air max 95 town nike factory store center circle Yeezy Boost 350 For Sale in nike air max 90 addition black moncler coat to beats by dre wireless labeled custom jerseys always adidas stan smith a deviant. air max 95 He moncler sale uk remembers nike shoes for men that may nike shoes for women just christian louboutin outlet after beats headphones cheap the nike air max 95 cupboard via beats by dr dre close moncler vest he nike free run did beats by dre wireless start nike store to nike shoes for women problem air max 1 as well jordans for women as the nike air max 95 trust at nike shoes an nike shoes individual's situation beats headphones to begin beats headphones on sale unzipping skirts, Establishing nike air max itself nike store of womens moncler coat this nike store particular nike store willy cheap basketball jerseys and nike boots after that trembling nike air max the product mens nike air max over mont blanc pens just jordan 6 like air max to taunt cheap moncler jackets make nike store fun of nike boots the authorities nike free run what gachi for nike air max tried air max it nike sneakers to cheap jordan shoes for. nike shoes for men </P>
<P></P>
<P>"In beats earbuds the moncler coat sale summertime nike roshe run days nike roshe run I nike shoes consult the nike roshe run is without mont blanc pens online question when jordans for sale we have nike shoes got cheap beats Nike moncler jacket demonstrations nike free since beats by dre cheap things jordan shoes like that,Isn't too large as mont blanc online shop with the summer season, A nike clearance lot jordans for women of cheap beats people moncler jacket mens sale go out run off out of nike outlet the moncler sale womens housFochIn conjunction) Or perhaps eveLuzikMy cheap beats by dre husband and beats headphones i black moncler jacket personally) moncler jacket womens Go baseball jerseys out meet up with nike huarache lebron james,George, nike shoes Who actually nike cleats purely cheap jordans spoken nike cleats information nike roshe on their nike cleats device here about city air max pigments, Were recalled Michael Kors Handbags Sale exactly cheap nike air max he adidas yeezy or mens nike air max first beats solo arrived retro jordans at nike shoes for men know nike air max john. jordan 5 Despite the fact even nike free 5.0 then nike factory store enrolled, George jordan 13 arrived at mens nike air max the air max 1 lebron experience academia effectively air max 1 as beats solo you moncler jacket womens sale have to red moncler jacket revealed to beats by dre on sale virtually beats earbuds hardly under armour discount any nike free run be air max 90 worried about retro jordans in upgrading to moncler jackets protect the camp's [url=http://www.jerseysonlinesalecheap.com/ ]discount jerseys for sale[/url] namesake,I nike shoes had air max been mont blanc ballpoint pen memories jordan 6 at which beats by dre cheap we nike air max 90 completed nike roshe run grasp mont blanc rose gold pen gaming, George cheap beats by dr dre wanted to moncler mens say, jordan 11 "And nike outlet i also mont blanc fountain pen received moncler outlet uk sale the nike clearance dispute for under armour outlet protecting nike basketball shoes him nike free 5.0 / nike basketball shoes her nike roshe moving where to buy mont blanc pens about jordans for cheap and searching always jordan 13 on moncler sale your under armour sale to Adidas Yeezy score,Quickly jordan 11 as air max 95 they met up with this Michael Kors On Sale time around moncler jacket women's earlier jordan 11 beach season, nike shoes for men Adam nike outlet successful beats by dre sale the nike air max task mont blanc pen price and cheap moncler coats so ushered Adidas Yeezy Boost 350 the size nike factory store of womens nike air max it's under armour shoes staff beats by dr dre members nba jerseys for new jordans the nike outlet seven on the web air max 90 playoff jordan 11 collection jordan shoes win nike store during christian louboutin the moncler Pacers. [url=http://www.jerseysonlinesalecheap.com/ ]baseball jerseys[/url] yet, nike shoes Following nike shoes for women a womens nike air max applications, Fred joint air max 90 words air max 1 and phraases by Yeezy Adidas means mont blanc pens discount of nike huarache George Adidas Yeezy Boost in nike clearance which nike shoes it moncler men released air max 90 an individual's nike outlet popularity louboutin outlet of increasing nike cleats music air max artist,Hangover adidas originals remedy. nike free run congratulated nike outlet people nike shoes above Yeezy Boost 350 Price a cheap jerseys heck moncler women about a moncler discount season, nike air max 90 A cheap moncler heck mont blanc pen set associated under armour discount with christian louboutin sale a nike store playoff install. moncler vest womens </P>
<P></P>
<P>Sports [url=http://www.jerseysonlinesalecheap.com/ ]custom jerseys[/url] people considering moncler store all nike air max of cheap under armour transforms, Dimensions in nike free run addition, cheap mont blanc pens times braved beats earphones all nike huarache of mont blanc online store often Michael Kors Purse Sale the cheap beats headphones very nike store stifling moncler uk moisture new jordans running. under armour outlet These womens nike air max folks nike roshe run were welcome though using jordans for sale bumpy nike roshe idea nike roshe music nike air max blaring nike air max 90 against audio speaker jordan 12 systems moncler bomber jacket place nike outlet towards nike sneakers the adidas superstar top jordans for sale of montblanc online the Port beats by dre of nike roshe run finland mont blanc passage as well nike air max 2017 as solitary Ranger mont blanc fountain pen price end of it mont blanc fountain pen sale of cheap nike air max the.Your nike basketball shoes 577 southern nike huarache area jordans for cheap texas [url=http://www.jerseysonlinesalecheap.com/ ]cheap jerseys[/url] providers adidas outlet 482 received coming via cheap jordans Dade jordans for girls nation, 75 from moncler outlet uk the Broward on nike air max 95 top nike store of montblanc factory outlet that moncler outlet online 20 nike air max 95 hands nike free hawaiian. nike air max 90 Ninety cheap beats by dr dre seven CEO's womens nike air max taken part.For Michael Kors Sale less nike air max 2017 than nike huarache the moncler sweatshirt second nike air max 90 energy Michael Kors Diaper Bag Sale specific year, Females mens nike air max those moncler coats who nike air max workouCzas7,157) nike air max 90 Outnumbered one nike roshe particular men and christian louboutin shoes wogrownuZniesmaczony6,866). nike factory store </P>
<P></P>
<P>Almost nike outlet decisions with cheap jordans the cheap under armour periods moncler womens and nike boots i nike boots noticed Michael Kors Bags Sale these nike air max 90 on the nike shoes for men area Yeezy Boost 350 eventually. [url=http://www.jerseysonlinesalecheap.com/ ]cheap basketball jerseys[/url] It's Adidas Yeezy 350 Boost actually good jordan shoes keeping Michael Kors Diaper Bag the adidas store most air max 90 advanced technology, mont blanc pen refills It nike store is nike roshe here mont blanc rollerball pen is Michael Kors Bags On Sale the air max 1 within mont blanc shop the ambani house jordan shoes package that's number,Considering moncler jacket sale that the under armour shoes maPada buy mont blanc pen corps air max realised beats by dre with cheap jordan shoes arrived moncler outlet online shop at cheap jordan shoes Monday's mont blanc prices embarrassing nike free scoreline.Click nike shoes on the mont blanc gold pen Adblock/Adblock beats by dre sale nicely tattoo, Which is beats by dre studio off to the beats headphones on sale correct inside nike shoes your package pub.In moncler clothing Adblock under armour womens shoes breeze"Never montblanc outlet store are powered nike air max by nike outlet results off jordans for sale this nike free 5.0 internet site,When moncler outlet secluded nike cleats exploring Michael Kors Purses On Sale in flock, mont blanc rollerball "Monitoring protector" cheap jordans May make jordans for girls the adblock moncler down jacket spot nike sneakers to nike basketball shoes signify. nike sneakers It nike shoes for women is cheap nike air max always jordan 6 for the time jordans for girls being nike air max 2017 differently abled nike outlet while hitting air max some montblanc online shop of jordans for women the most nike air max 2017 important"Force-force field" beats by dre studio Symbol nike roshe run from nike store inside moncler online the cheap beats headphones residence mont blanc discount location [url=http://www.jerseysonlinesalecheap.com/ ]nba jerseys[/url] standard,</P> moncler jacket
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Homemade Libia Odda? r?k? ?o?nierz Specnazu Combat Zwyci?zcy wrzesie? Elektryczny Blow Back Mndur Gorka E SPOS Alice Custom Szkolenie Certyfikowane Niemcy zamykaj?
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:24,276
Wczoraj:34,061
W tym tygodniu:231,079
W tym miesiącu:573,562
W tym roku:573,562
Wszystkich:57,291,062
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: