Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:17
Zachód słońca: 15:51
Dzień trwa:
8 Godzin 33 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 10:00
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Eurosoft: May Day
Data:29.04.11-04.05.11
Typ imprezy: Zlot (strzelanie z elementami larpu)
Organizator: Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Airsoftowych http://soia.org.pl/
Wpisowe: 80-120PLN
Miejsce: Skierniewice, poligon Makowo
Wiecej info i Zapisy: http://eurosoft-event.eu

Zredagowa?: Moron, Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Airsoftowych

Informacje:

Eurosoft: May Day to integracyjny zlot ASG organizowany przez Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Airsoftowych w dniach 29.04.11-04.05.11. Za?o?eniem imprezy jest dobra zabawa w doborowym towarzystwie. Chc?c odej?? od dotychczasowych konwencji w postaci walk w klimatach Arabsko-Ameryka?sko-Rosyjskich wymy?lili?my ca?kowicie nowy scenariusz. Zlot nie jest milsimem, ani larpem, jest to impreza gdzie w dzie? si? strzela, a w wieczorem integruje - priorytetem jest dobra zabawa.

Dzieki opracowanej na potrzeby zlotu polityce finansowej 'in game' ka?dy uczestnik dostanie specjaln? wyp?ate w zlotowej walucie za któr? bedzie móg? sobie kupi? co? do jedzenia i picia. Na potrzeby zlotu zostan? tak?e wydrukowane specjalne identyfikatory które uczestnicy b?d? musieli no?ic non stop, oraz karty medyczne.

Eurosoft: May Day odbedzie sie na poligonie Makowo pod Skierniewicami. Na terenie go?cimy dzieki upszejmo?ci miasta Skierniewice.


Scenariusz:

W drugiej po?owie XVIII wieku du?a jednostka wojskowa zosta?a odci?ta od swojej armii na odleg?ej, niego?cinnej ziemi. Brak zaopatrzenia oraz kontaktu z naczelnym dowództwem zmusi? ?o?nierzy do walki za pieni?dze. S?awa jak? szybko zdobyli spowodowa?a, ?e zostali wynaj?ci do przeprowadzenia du?ej operacji wojskowej, której celem by?o przywrócenie na tron Królestwa Nirvanii prawowitego dziedzica. W zamian mieli otrzyma? ziemi?, na której b?d? si? mogli osiedli? i cieszy? si? autonomi?. Jedynym warunkiem by?o nie podejmowanie dzia?a? militarnych wobec suwerena oraz ochrona jednej z granic przed najazdem s?siadów.Po krótkiej wojnie, król Edgar zasiad? na nale?nym mu tronie i spe?ni? swoj? obietnic?. Sfinansowa? równie? sprowadzenie do nowo powsta?ego kraju rodzin najemników. Ziemia nie by?a p?odna, ale i jej mieszka?cy nie byli rolnikami. Kraj utrzymywa? si? z wojen, które m??czy?ni prowadzili dla tych, którzy byli im w stanie zap?aci?. W czasie gdy m??czy?ni walczyli, kobiety zajmowa?y si? rozwojem swojej nowej ojczyzny. Kwit? handel a umowy najemnicze by?y coraz bardziej intratne. Pa?stwo z kawa?ka pustej ziemi zmieni?o si? w silny kraj, w którym nikomu niczego nie brakowa?o. Mieszka?cy wprowadzali swoje w?asne prawa, których trzonem by?a konstytucja. Po ponad pó? wieku spokoju, nast?pca suwerena postanowi? przej?? intratny interes i najecha? na swojego wasala. Rozgorza?a wojna, która po ponad 10 latach sko?czy?a si? zwyci?stwem najemników. Kraj powi?kszy? si? i proklamowa? niepodleg?o??. Niestety w czasie dzia?a? zagin??a konstytucja kraju. Wed?ug legend, zosta?a podzielona i schowana przed naje?d?c?, nikt jednak nie wiedzia? gdzie. W czasie wojny najlepsi wojownicy, stratedzy i naukowcy powo?ali do ?ycia Zakon, którego celem by?o trenowanie elitarnych jednostek oraz kultywowanie podstawowych warto?ci, które w czasie wojny na wyniszczenie zacz??y podupada?. Honor, odwaga, hart ducha i cia?a sta?y si? opok? na której stan?? Zakon. Zakon przyczyni? si? te? do zmiany proporcji m??czyzn i kobiet w pa?stwie. Poniewa? m??czy?ni walczyli i gin?li, Zakon opracowa? metod? kontroli pozwalaj?cej na rodzenie si? wi?kszej liczby ch?opców poprzez za?ywanie specjalnego eliksiru zio?owego. W ten sposób kraj sta? si? zasiedlony g?ównie przez m??czyzn. Kobiety tradycyjnie zajmowa?y si? zarz?dzaniem rozwojem kraju. Z biegiem czasu wykszta?ci?a si? tradycja a pó?niej prawo, które dawa?o prawo do rz?dzenia wy??cznie kobietom. Prawo stanowiono na bazie spisanych z pami?ci fragmentów konstytucji. Sama konstytucja przesz?a do legendy. Jedni mówili, ?e za?o?yciele w konstytucja przekazali ca?? w?adz? kobiet?, drudzy utrzymywali, ?e konstytucja zagin??a, poniewa? wskazywa?a m??czyzn jako prawowitych w?adców kraju.


W drugiej po?owie XX wieku, gdy po za tradycyjnym biznesem w kraju zacz?to wydobywa? kamienie szlachetne oraz stworzono najnowocze?niejsze na ?wiecie, wolne od podatków centrum teleinformatyczne, zacz??y si? podnosi? g?osy o niesprawiedliwo?ci systemu matriarchalnego. Kobiety jednak dalej mia?y bardzo du?e poparcie spo?eczne. Kraj by? bogaty, gwarantowa? wysoki standard ?ycia a wszystko za spraw? sprawowanych przez nie rz?dów. Oczywi?cie nikt nie umniejsza? wk?adu m??czyzn, którzy byli najwy?ej cenionymi na ?wiecie ?o?nierzami, doradcami wojskowymi i specjalistami od ochrony bezpiecze?stwa osób, firm czy ca?ych krajów. Równie? Zakon zaadoptowa? si? do zmian w ?wiecie. Zakonnicy zyskali s?aw? kuloodpornych. Ich trening fizyczny i mentalny spowodowa?, ?e byli bardzo trudni do zabicia. Ich organizmy wytrzymywa?y rany od których nawet doby wojownik by? by wielokrotnie martwy. Zakonnicy od pocz?tku XXI wieku zajmowali si? jednak g?ównie utrzymywaniem wysokiego morale armii, szkoleniem elitarnych oddzia?ów specjalnych oraz nielicznymi ultra trudnymi misjami. M?odzi akolici Zakonu, zwani Eldarami stanowili równie? trzon gwardii zapewniaj?cej spokój wewn?trz kraju. Zakon by? autonomiczny i sta? si? swoist? trzeci? w?adz? po rz?dzie i s?dach.

Pod koniec pierwszej dekady XXI wieku w kraju wybuch?o powstanie ... ale to ju? wiecie.Zdj?cie: www.asg.qrde.pl


Osi?gni?cia. Cz?onkowie S.O.I.A. razem z Mazowieck? Grup? Paramilitarn? rPlutonr1; brai udzia? w zabezpieczeniu medycznym uroczysto?ci ?a?obnych tragedii smole?skiej w Warszawie. Na obchodach dnia dziecka na Agrykoli S.O.I.A. zorganizowa?a stoisko militarne ze strzelnic? ASG. Klub Mi?o?ników Historii zajmuje si? rekonstruowaniem oddzia?ów Rycerzy z XV wieku, Armii Krajowej, Ludowego Wojska Polskiego, Wojska Polskiego z 1939 r., Niemieckich Naziemnych Wojsk Luftwaffe. Cz?onkowie KMH S.O.I.A. bior? udzia? w produkcjach filmowych np. Teledysk Sabatona rUprisingr1; i Bitwa warszawska 1920 r. Jerzego Hoffmana. Poza grupami rekonstrukcji historycznej w S.O.I.A. dzia?aj? inne grupy np.: 2nd CEB (odwzorowanie drugiego batalionu in?ynieryjnego Marines).
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Jazzman dnia March 10 2011 10:42:26
Jak impreza mo?e by? w doborowym towarzystwie skoro nie jest na zaproszenie.
To raczej skierowane jest do firm a nie do koalicjantów.
#2 | Mario75 dnia March 10 2011 12:31:00
Portal czyta bardzo wielu Pasjonatów z Warszawy i okolic. Propozycja skierowana jest g?ównie do nich bo maj? najbli?ej.

Wg. statystyk czy chcemy czy nie U?miech Warszawa zajmuje 3-cie miejsce pod wzgl?dem ilo?ci czytelników Portalu.
#3 | Marduk dnia March 10 2011 16:59:07
Jazz ty si? tylko czepiasz i czepiasz Ty jeste? gorszy od mojej by?ej te?ciowej, która notabene mia?em ochot? wysadzi? w powietrze. Popatrz na to z pozytywnej strony mo?e nie koniecznie ch?opaki maj? ochot? posiedzie? przy ognisku z marudami ?
#4 | Jazzman dnia March 10 2011 17:46:54
Skoro tak mówisz.
#5 | Radzio dnia March 11 2011 00:01:30
Pami?taj, ?e nie zawsze poka?e Ci gdzie jeste?, prawid?owo i z tego miejsca informacje o odwiedzinach traktowa?bym z przymru?eniem oka.

Mnie po sprawdzeniu po IP gdzie jestem pokazuje na ten przyk?ad, dzisiaj to Gliwice.

Wi?c nic nie szkodzi na stawianie na obecn? chwil? na "nasze" najbli?sze okolice Z przymru?eniem oka
#6 | Jazzman dnia March 11 2011 08:38:22
Radzio, Mario ma swoje ?ród?a, tak g??bokie ?e sam diabe? si? nie zapuszcza Szeroki u?miech
#7 | Patol dnia March 13 2011 14:39:16
Komórka wywiadu KP w sposób ci?g?y analizuje sp?ywaj?ce dane oraz okresowo przeprowadza tzw. HUMINT. Regularnie s? tworzone raporty i notatki operacyjne. Ka?dy wyjazd czy organizowana impreza jest poprzedzona research'em. hehehe Z przymru?eniem oka

BTW
Ja lokacj? kr??? mi?dzy W-wa, a P-?. Z przymru?eniem oka
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Skarby... Szkolenie Certyfikowane Combat ?o?nierz Specnazu Tajna bro? Niemcy zamykaj? Survival KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Alice Custom Arctic Combat
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:18,791
Wczoraj:34,292
W tym tygodniu:18,791
W tym miesiącu:602,369
W tym roku:602,369
Wszystkich:57,319,869
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: