Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 172
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 5:03
Zachód słońca: 19:39
Dzień trwa:
14 Godzin 36 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 3:58
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Wywiad z Shadow dowódc? Shadows Ustka

Wywiad przeprowadzi?: Dantee D-ca 1st Fireteam 75th Ranger RGT Koszali KOALICJA PÓ?NOC Zapraszam do przeczytania wywiadu z Shadow'em, Dowódc? team'u Shadows Ustka. Forum Shadows Ustka Koalicja Pó?noc: http://www.shadowsasg.fora.pl


Koalicja Pó?noc: Czym jest dla Ciebie Airsoft?

Shadow: Airsoft to przede wszystkim dobr? zabaw?, odskoczni? od szarej codzienno?ci jaka Nas otacza. Sposób na zdrowo sp?dzony weekend. W czasach gdy w pracy siedzimy kilka godzin przed komputerem, a pieszo chodzimy jedynie do i z samochodu takie hobby jest jak skarb, który trzeba pieczo?owicie piel?gnowa?.

KP: Jak zacz??a si? przygoda z ASG w Twoim przypadku?

Shadow: Moja przygoda z ASG zacz??a si? 2 lata temu kiedy, to zosta?em zaproszony na spotkanie kilku osób na jedno z ich spotka? jako... fotograf. Zawsze fascynowa?y mnie militaria wi?c nie by?o trzeba mnie d?ugo namawia?. Pierwsz? bro? kupi?em ju? po kilku dniach (MK 12 SPR). Po bodaj?e miesi?cu wraz z innymi maniakami za?o?yli?my swój pierwszy team

KP: Jaka jest historia powstania SHADOWS i jakie osoby bra?y udzia? przy tworzeniu waszego Teamu? Shadow: Pomimo m?odego wieku SHADOWS, jego cz?onkowie s? bardzo dobrze znani w szerszym kr?gu maniaków ASG pó?nocnej Polski. Wszyscy wywodzimy si? z grupy Navy Team, któr? to reprezentowali?my na wielu spotkaniach i zlotach. Niestety ze wzgl?du na zbyt du?? liczb? cz?onków teamu zapad?a decyzja o wydzieleniu mniejszej grupy, która b?dzie cechowa?a si? wi?ksz? mobilno?ci? i szybko?ci? podejmowania decyzji. W zwi?zku z tym dnia 29 stycznia 2011 roku grupa najaktywniejszych cz?onków NT zawi?za?a now? grup?, która przyj??a nazw? SHADOWS. W tworzeniu grupy brali udzia? jej tera?niejsi cz?onkowie tj. Szwagier, Piorun, Gosia, Cezi, Asia no i oczywi?cie ja - Shadow.

KP: Sk?d si? wzi??a nazwa SHADOWS? Kto by? jej pomys?odawc? i kto stworzy? logo Teamu?

Shadow: Zawsze na takie pytania odpowiadam jednakowo, ?e nazwa, jak wszystkie ?wietne nazwy ;) zosta?a wymy?lona przy ... goleniu ;) Natomiast pomys? na logo teamu zosta? mi podsuni?ty przez Mario75. Troch? musia?em dodatkowo poszpera? w necie, pó?niej posiedzie? w Photoshopie i efekt wyszed? taki jaki wida?.

KP: Jakie s? najbli?sze plany na przysz?o?? odno?nie rozwoju Teamu?

Shadow: Jak ju? unormujemy wszystkie podstawowe rzeczy zwi?zane z funkcjonowaniem grupy, zaczniemy organizowa? w Naszej okolicy spotkania maniaków ASG, bo z tego w?a?nie byli?my tu znani. By?o Nas zawsze wsz?dzie pe?no :) A z takich powa?niejszych planów, to na pewno b?dziemy stara? si? o przyj?cie Nas do Koalicji Pó?noc, gdy? uwa?amy, ?e ASG powinno rozwija? si? w sposób jaki w?a?nie reprezentuje Koalicja.

KP: Czy SHADOWS ma pe?n? dowolno?? umundurowania i uzbrojenia, czy istniej? jakie? wytyczne w tym temacie? Czy planowane s? w tej kwestii jakie? zmiany na przysz?o???

Shadow: U?ywany przez Nas kamufla? jest potocznie nazywany „polakiem”. Na t? chwil? preferujemy mundur wzoru WZ93 cho? nie jest on jedynym jaki mo?na nosi?. W Naszym przypadku wa?ny jest rodzaj maskowania, a nie sam krój munduru. Mo?e kiedy? zdecydujemy si? na doposa?enie grupy w dodatkowe mundury np.: w maskowaniu MARPAT czy WOODLAND. Na t? chwil? w grupie mamy kilka rodzai broni jednak?e zaczynamy ujednolica? sprz?t chocia?by pod k?tem ewentualnej wymiany mi?dzy sob? magazynków podczas akcji. Najbardziej popularnym rodzajem broni jak? u?ywamy jest M4 w ró?nych odmianach, ale tak?e w oddziale mamy MASADE, MP5, SR25

KP: Obecno?ci? na jakich imprezach ASG mo?ecie si? poszczyci?? Na jakie wa?ne imprezy ASG si? wybieracie w tym roku ?

Shadow: Jak ju? mówi?em byli?my chyba na wi?kszo?ci, wi?kszych czy mniejszych imprez ASG, które od co najmniej roku odbywa?y si? w Naszym rejonie (od ?arnowca zaczynaj?c, na Szczecinie ko?cz?c). Z tych, które pami?tam wymieni? mog?: Zimowy Odwrót, ?nie?ne Wzgórza I i II, Panzerfaust IV, Front Line, Atak na Bia?y Dom, jako NT organizowali?my tak?e Eagle Eye, które by?o dla Nas niezapomnian? imprez? pod wieloma wzgl?dami. Nie mo?na te? pomin?? imprez u So?tysa, które to przynosz? zawsze wiele ciekawych wra?e?. Z imprez, na które si? wybieramy, na pewno s? w grafiku IVO JIMA III, Panzerfaust V, Borneo, Front Line II, równie? sami b?dziemy chcieli co? zorganizowa?. Co? co mo?e b?dzie mo?na wpisa? jako imprez? coroczn?? Któ? to wie?!

KP: Ilu ludzi liczy sk?ad SHADOWS?

Shadow: Sk?ad grupy SHADOWS to siedem cieni: Gosia, Asia, Szwagier, Piorun, Cezi, Hunter i ja czyli Shadow jako dowódca

Gosia
Szwagier
Piorun
Cezi
Asia
Hunter
Shadow

KP: Jak wygl?da sprawa rekrutacji w SHADOWS? Czy na do??czenie do Waszego Teamu mog? liczy? tylko znani i ciesz?cy si? dobr? opini? w ?rodowisku Airsoftowcy, czy równie? ludzie nowi, którzy w ASG stawiaj? dopiero swoje pierwsze kroki? Czy istnieje jaki? okres próbny w Waszych szeregach?

Shadow: Rekrutacja do SHADOWS jest ?ci?le okre?lona. Staramy si? przyjmowa? ludzi, których znamy cho? nie jest wymaganym, aby znajomo?? ta by?a zwi?zana z ASG. Ka?dy, kto chce przy??czy? do naszej grupy, musi mie? osob? polecaj?c? b?d?c? cz?onkiem naszego teamu, która we?mie za dan? osob? odpowiedzialno?? i b?dzie j? wdra?a?a w tajniki grupy jak i samego ASG. Jako REKRUT musi wykaza? si? zapa?em oraz energi?, uczestnicz?c w imprezach, na które je?dzi team. Po czasie rekrutacji nast?puj? g?osowanie cz?onków teamu i je?eli jest wszystko OK rekrut staje si? pe?noprawnym cz?onkiem grupy SHADOWS. Pomimo restrykcyjnego przyjmowania do grupy o przyj?cie mog? si? stara? nie tylko ludzie znani i lubiani w ?rodowisku ASG ale tak?e ludzie, którzy nie mieli z tym nic wspólnego. Wa?ne, aby tylko chcie?! W ca?ej reszcie pomo?emy!

SzczupaK – staraj?cy si? o rekrutacj? w SHADOWS

KP: Co si? Tobie podoba w ASG, a co razi?

Shadow: W ASG najbardziej podoba mi si? atmosfera jak? tworzymy na spotkaniach. Pomimo bardzo militarnego spojrzenia na ?wiat mo?na liczy? tu na dobre s?owo, zawi?zuj? si? przyja?nie. Nie mo?na tu tak?e nie wspomnie? o samych militariach, które od dzieci?stwa by?y w kr?gu moich zainteresowa?. Ka?dy z Nas za dzieciaka biega? gdzie? z karabinem udaj?c postacie ze znanych Nam filmów wojennych. Teraz robimy, to samo tylko zabawki troch? zdro?a?y ;) Z rzeczy, które mnie ra??, to przede wszystkim zbyt powa?ne podej?cie do tematu, a jeszcze bardziej zmuszanie innych do takiego traktowania ASG. Ka?dy na swój sposób powa?nie traktuje t? zabaw?, a zmuszanie np. m?odego cz?owieka do brodzenia po kolana w wodzie przy 5 czy 10 stopniowym mrozie … hmmm... pozostawi? bez komentarza. Oczywi?cie jedn? z g?ównych rzeczy jaka razi ka?dego maniaka s? oszustwa w trakcie rozgrywek.

Musieli?my najpierw zabi? fireteam Rangers'ów aby sobie zrobi? z nimi zdj?cie... ;)

KP: Czy droga skierowana w stron? combatów, milsimów jest drog?, w której kierunku ASG powinno zmierza??

Shadow: Jestem jednym z tych, którzy uwa?aj?, ?e ASG nie powinno si? szufladkowa?, a rozwój naszego hobby powinien i?? w taki kierunku, aby ka?dy móg? znale?? co? dla siebie. Imprezy organizowane jako milsim czy combat tworz? wokó? siebie pewn? otoczk? i cz?owiek uczestnicz?cy w tym mo?e poczu? si? jakby uczestniczy? w realnych dzia?aniach. My?l?, ?e to w?a?nie jedna z dróg, ale nie powinna by? te? jedyn?. Niedzielne spotkania w?ród zaprzyja?nionych teamów po??czone wymian? kompozytu bez jakiego? szczególnego scenariusza, to zawsze sposób na odreagowanie trudów mijaj?cego tygodnia. A przecie?, o to w tym wszystkim chodzi :)

Gdzie? w terenie

KP: W jaki sposób uda?o Wam si? namówi? Wasze ?ony lub partnerki do uczestnictwa w ASG?

Shadow: Moja ?ona jeszcze nie da?a si? namówi? na bieganie po lesie z M4A1 w r?kach. I raczej nie pr?dko j? zobaczycie! No ale w naszym teamie s? te? przedstawicielki p?ci pi?knej, a ?eby by?o ciekawiej to wcale nie trzeba by?o ich namawia?. Same zg?osi?y si? do grupy i dzielnie daj? sobie w niej rad?. Powiem wi?cej - jedna z nich tj. Gosia w?a?nie dosta?a si? do NSR-ów! Bójcie si? panowie!

KP: Czy kobiety w Waszym Teamie s? traktowane ze szczególn? atencj? czy wed?ug zasady równouprawnienia ponosz? takie same trudy w walce czy innych przedsi?wzi?ciach jak m??czy?ni ?

Shadow: Mo?na powiedzie?, ?e w teamie jest pe?ne równouprawnienie, a co za tym idzie dziewczyny maj? takie same obowi?zki jak i przywileje co pozostali brzydsi cz?onkowie teamu (oczywi?cie w gr? wchodzi tu jeszcze wychowanie ka?dego faceta ale nie o tym tu teraz mowa). Tak jak mówi?em wcze?niej dziewczyny wywi?zuj? si? ze swoich obowi?zków na medal, a mo?na by nawet rzec, ?e co niektórzy asg-maniacy mogli by si? od nich uczy?.

Nasze dziewcz?ta ... i Szwagier

KP: Jaki karabin nie koniecznie istniej?cy jeszcze wspó?cze?nie, jako replika, podoba si? Tobie najbardziej i czemu?

Shadow: No oczywi?cie, ?e ACR SS 16M4BF T (kurcze - sam jestem pod wra?eniem tej nazwy ;)) lepiej znany pod prototypow? nazw? jako MASADA) Dlaczego akurat ten mi si? podoba? Bo go mam! ;)

KP: Dali?cie si? ju? pozna? jako organizatorzy imprezy urodzinowej, jak równie? jako uczestnik imprez organizowanych przez innych. Czy nadal zamierzacie tworzy? lub stworzy? imprez? z któr? b?dziecie identyfikowani?

Shadow: Organizuj?c Eagle Eye nabyli?my pewnych do?wiadcze?, dzi?ki którym b?dzie mo?na ?atwiej zorganizowa? jakie? wi?ksze przedsi?wzi?cie skupiaj?ce airsoftowców. I taki te? b?dzie jeden z g?ównych celów Naszej grupy - zlot rozpoznawalny w ?rodowisku ASG, który b?dzie mo?na wpisa? w kalendarz jako imprez? coroczn?. Jednak?e w naszej okolicy dali?my si? pozna? jako organizatorzy wielu mniejszych spotka? i tak?e w tym kierunku mamy zamiar si? rozwija?. Czas poka?e.

Dzi?kuj? za rozmow?.W imieniu Koalicji Pó?noc wywiad przeprowadzi? Dantee

 

Forum Shadows Ustka Koalicja Pó?noc: http://www.shadowsasg.fora.pl

 

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Mario75 dnia March 12 2011 11:03:36
Dobry kawa? wywiadu. ?yczymy SHADOWS powodzenia i wielu godzin sp?dzonych w polu walki.

Dodano w wywiadzie film prezentuj?cy Team Shadows. Zapraszam do obejrzenia.
#2 | Darecki dnia March 12 2011 19:53:04
Wywiad spoko ! Cieszy, fakt ?e coraz wi?cej jest osób i teamów którym si? chce Z przymru?eniem oka
#3 | Gosia dnia March 13 2011 21:02:45
Jakie my tam ?adne foty mamy hihi
A tak powa?nie.... pewnie ?e si? chce, i ciesz? si? bardzo ?e tworzymy taki ?wietny zespó? jak shadows i mamy tak wielu przyjació? i kolegów i kolezanek w gronie asg! tak jak powiedzia? Marcin id? w czerwcu na szkolenie do sluzby przygotowawczej, i zamierzam jak najwi?cej sie nauczy?...
Pozdrawiam wszystkich maniaków ASG!!dc)dc)
#4 | Dantee dnia March 13 2011 21:56:42
Mam ju? kolejnego ch?tnego do zaprezentowania swojej ekipy. Je?li kto? ma tak?e takie ?yczenie to zapraszam na PW. Przygotuj? zestaw pyta?.Wiadomo ,?e fotki to ju? sami przygotowujecie.
#5 | Mario75 dnia March 16 2011 09:25:41
Marduk, a mo?e Ty napiszesz swoje wspomnienia z NSRu ?
#6 | muniekole dnia August 29 2017 21:37:49
tr?dzik ró?owaty na twarzy oczyszczenie organizmu z toksyn domowe sposoby http://bejsment.com/groups/zmarszczki/ mezoterapia na zmarszczki krem do biustu
#7 | clibin009 dnia April 10 2018 09:04:57
chanyuan2018.04.10
tory burch outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
new balance pas cher
cazal sunglasses
ray ban sunglasses
pandora charms
ugg outlet
nike roshe one
fitflops
longchamp handbags
jordan shoes
burberry outlet
yeezy boost
coach outlet
nike trainers
nike air max 90
michael kors outlet
michael kors outlet
canada goose jackets
oakley sunglasses
tods outlet
ugg outlet
canada goose outlet
coach outlet
cheap jordans
air max 90
ray ban sunglasses
oakley sunglasses
coach outlet
canada goose jackets
chelsea jersey
coach outlet
cheap nfl jerseys
birkenstock sandals
kate spade outlet
pandora jewelry
ralph lauren outlet
nike shoes
michael kors uk
pandora charms
louboutin shoes
basketball shoes
clippers jerseys
canada goose outlet
adidas trainers
ferragamo outlet
kate spade outlet
cheap jordans
air max 90
bucks jerseys
valentino outlet
canada goose outlet
nike outlet
coach outlet canada
ray ban sunglasses
soccer jerseys
mulberry handbags
pandora charms
coach outlet
jordan shoes
yeezy boost
cheap football shirts
wizards jerseys
coach outlet
ray ban sunglasses
coach outlet
canada goose parka
ralph lauren polo
canada goose outlet
ugg outlet
canada goose jackets
polo ralph lauren
jordan shoes
manchester united jersey
mulberry bags
oakley sunglasses
lakers jerseys
fitflops sale clearance
nike store uk
michael kors outlet
nike blazer pas cher
ugg outlet
fitflops sale clearance
ugg boots
oakley sunglasses
cleveland cavaliers jersey
jordan shoes
michael kors outlet
polo ralph lauren
bottega veneta outlet
oakley sunglasses
mizuno running shoes
christian louboutin outlet
oakley sunglasses wholesale
ugg boots
coach outlet
coach outlet store online
coach outlet online
oakley sunglasses
michael kors handbags
heat jerseys
air max 2017
hermes belt
yeezy boost 350
asics pas cher
true religion outlet
ugg boots clearance
michael kors
canada goose outlet
nike foamposite
michael kors outlet online
canada goose jackets
coach outlet
canada goose outlet
jordan shoes
true religion outlet
hornets jerseys
ralph lauren polo
nba jerseys
canada goose outlet
true religion outlet
ysl outlet
true religion jeans
christian louboutin online
coach handbags
chrome hearts outlet
cheap jordans
fitflops sale
canada goose jackets
coach factory outlet
swarovski outlet
canada goose outlet
mavericks jerseys
coach outlet online
ferragamo shoes
fitflops sale clearance
new balance shoes
new balance pas cher
coach factory outlet
nfl jerseys wholesale
canada goose outlet
uggs
tory burch outlet
adidas nmd
canada goose outlet
lebron james shoes
cheap jordans
soccer jerseys
longchamp handbags
kobe shoes
canada goose jackets
michael kors outlet
pandora charms
jazz jerseys
michael kors outlet
michael kors
pandora charms
pandora charms
ugg outlet
longchamp handbags
michael kors outlet
mac makeup
coach handbags
louis vuitton outlet
ugg outlet
ugg outlet
rolex watches
longchamp solde
longchamp handbags
ray ban sunglasses
mulberry outlet
mulberry bags
fitflops
puma outlet
air max 90
moncler outlet
magic jerseys
nba jerseys
ray ban sunglasses
chicago blackhawks jerseys
ralph lauren polo shirts
rolex watches
michael kors outlet
michael kors outlet
true religion jeans
michael kors outlet
cheap mlb jerseys
true religion jeans
air max trainers
ray ban sunglasses
longchamp outlet
gucci outlet
ferragamo outlet
oakley sunglasses
nike pas cher
true religion jeans
barcelona jersey
cheap jordans
mulberry sale
michael kors outlet
cheap jordans
polo ralph lauren
76ers jerseys
spurs jerseys
michael kors outlet
true religion jeans
ugg outlet
michael kors outlet
coach outlet
pistons jerseys
ray ban sunglasses
nike shoes
air huarache
adidas wings
oakley sunglasses
cheap snapbacks
burberry outlet
michael kors outlet
prada sunglasses
christian louboutin outlet
air jordan 4
hawks jerseys
michael kors outlet
air max uk
pacers jerseys
kate spade outlet
futbol baratas
christian louboutin outlet
rolex watches
michael kors outlet
stephen curry shoes
canada goose jackets
coach outlet online
ray ban sunglasses
converse shoes
trailblazers jerseys
mulberry handbags
air huarache
cavaliers jerseys
canada goose jackets
canada goose jackets
oakley sunglasses
adidas uk
michael kors handbags
polo outlet
true religion jeans
canada goose outlet
soccer shoes
reebok trainers
air force 1
tory burch outlet
mbt shoes
nike presto
gucci outlet
michael kors outlet
ray ban sunglasses
true religion jeans
coach outlet
longchamp pliage
christian louboutin shoes
pandora jewelry
asics shoes
real madrid jersey
nobis outlet
longchamp pas cher
christian louboutin outlet
michael kors outlet online
warriors jerseys
fitflops outlet
ray ban sunglasses
ugg outlet
ferragamo shoes
birkenstock outlet
gucci outlet
denver broncos jerseys
nike pas cher
moncler outlet
nike air force 1
michael kors outlet online
pandora charms
longchamp solde
ralph lauren polo
nfl jersey wholesale
asics pas cher
kate spade outlet
pandora charms sale clearance
michael kors bags
polo shirts
mulberry outlet
ferragamo outlet
coach outlet online
michael kors outlet
polo ralph lauren
tory burch outlet
fred perry polo shirts
cheap nhl jerseys
pandora outlet
michael kors outlet
ralph lauren polo shirts
adidas outlet store
uggs outlet
canada goose jackets
oakley sunglasses
christian louboutin outlet
michael kors handbags
cheap jordans
polo outlet
nike air max 2015
pandora jewelry
oakley sunglasses
true religion jeans
swarovski outlet
michael kors wallets
true religion jeans
suns jerseys
coach outlet
herve leger outlet
uggs outlet
rockets jerseys
michael kors handbags
lacoste polo shirts
world cup jerseys
polo ralph lauren
ecco shoes
ray ban sunglasses
cheap jerseys
swarovski crystal
cheap mlb jerseys
michael kors outlet
nhl jerseys
adidas nmd
louboutin pas cher
coach outlet online
kings jerseys
moncler jackets
polo ralph lauren
canada goose coats
air max 1
chrome hearts outlet
pandora charms
mulberry handbags
grizzlies jerseys
kevin durant shoes
oakley sunglasses
coach outlet
canada goose outlet
kobe 9
air jordan pas cher
kate spade outlet
canada goose
ugg boots
oakley sunglasses
kate spade outlet
louboutin shoes
rolex watches for sale
louis vuitton outlet
wellensteyn jackets
michael kors outlet
tory burch outlet
christian louboutin outlet
polo outlet
canada goose outlet
montblanc pens
air max 90
true religion uk
louis vuitton outlet
mcm outlet
canada goose outlet
polo outlet
jordan shoes
oakley sunglasses
fitflops shoes
prada outlet
golden state warriors jerseys
kate spade outlet
raptors jerseys
reebok outlet store
prada shoes
pandora charms
knicks jerseys
burberry outlet
coach outlet
jordan shoes
ray ban sunglasses
ray ban sunglasses
coach outlet
louis vuitton outlet
burberry outlet
prada handbags
mulberry handbags
coach outlet online
michael kors outlet
nike shoes
canada goose outlet
nhl jerseys
michael kors outlet
nike air max
nike roshe
cheap jerseys
bulls jerseys
nuggets jerseys
longchamp outlet
polo ralph lauren
ugg outlet
fitflops sale
ralph lauren polo shirts
salomon shoes
true religion jeans
coach outlet online
cheap jordans
lakers jerseys
ferragamo outlet
ray ban sunglasses
tory burch outlet
dansko shoes
kate spade outlet
oakley sunglasses wholesale
true religion outlet
ugg outlet
celtics jerseys
ray ban sunglasses
polo outlet
nike outlet
michael kors handbags
coach factory outlet
swarovski crystal
canada goose jackets
barbour outlet
ed hardy clothing
michael kors handbags
ugg outlet
ugg outlets
oakley sunglasses
pandora charms sale clearance
mont blanc pens
polo ralph lauren
air max 90
canada goose outlet
san antonio spurs jerseys
coach outlet
polo ralph lauren
coach factory outlet
kobe bryant shoes
polo ralph lauren
oakley sunglasses
gucci outlet
swarovski outlet
links of london
cartier outlet
hermes outlet
longchamp outlet
nike store
pelicans jerseys
coach outlet online
canada goose outlet
michael kors outlet
christian louboutin shoes
tory burch outlet
supra shoes
true religion jeans
air jordan pas cher
canada goose outlet
denver broncos jerseys
coach outlet
michael kors
oakley sunglasses
swarovski outlet
nets jerseys
michael kors
coach canada
moncler jackets
air jordan shoes
timberwolves jerseys
pandora
michael kors outlet
polo outlet
[url=http://www.poLolacostepaschers.fr]lacoste soldes[/url]
ugg outlet
ray-ban sunglasses
ralph lauren pas cher
pandora charms
polo ralph lauren
canada goose outlet
michael kors outlet
thunder jerseys
nike factory outlet
tory burch outlet
ugg boots
coach outlet
marc jacobs outlet
hermes outlet
football shirts
hermes birkin
coach outlet online
coach outlet
ray ban sunglasses
canada goose jackets
longchamp bags
moncler outlet
michael kors outlet
coach outlet
ferragamo outlet
pandora outlet
uggs outlet
canada goose jackets
oakley sunglasses
air max 90
ray ban sunglasses
nba jerseys
christian louboutin shoes
uggs outlet
giuseppe zanotti outlet
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Kwiecień 2018 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Skarby... Podcast ASG Elektryczny Blow Back Zbrojownia Szkolenie Certyfikowane Nowe pistolety WP Survival ?o?nierz Specnazu Homemade Libia Act od Valor
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[color=#cc3366][url=ht...
[color=#ff3300] [u...
I would go so far as t...
[url=http://www.replic...
[url=http://www.replic...
I paid in good faith. ...
If you are still in th...
The alternative is tha...
That is a breitling re...
Each rolex replica sal...
Brother Customer Servi...
HP Customer Service Nu...
HP Customer Service Nu...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
Brak komentarzy. Mo?e ...
Brak komentarzy. Mo?e ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
<P>Epoch [url=http://w...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:520
Wczoraj:7,241
W tym tygodniu:30,997
W tym miesiącu:138,576
W tym roku:1,325,002
Wszystkich:42,932,298
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

CurtisDob
22-04-2018 00:59
Gh Ormone Della Crescita Fa Male Thrift purchasing and consignment store shopp

CurtisDob
20-04-2018 08:45
Asics High Tops Womens If you do not desire to use smoking replacing treatment to Pomocy you give up smoking, look at requesting your per

CurtisDob
15-04-2018 22:03
Oxandrolone Sale Using a innovative name can Pomocy one's post

KateSpadestomb
10-12-2017 09:04
istochnik ooo lux @usapost brend yaroslavl sebe bez problem Posrednik Ssha Instagram @usapost belarus platya ! ; ôčđěŕ Ćĺíńęčĺ ďëŕňü˙ ęóďčňü ďëŕňüĺ Âĺá-ńŕéň usapost

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portĂŠe
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-portĂŠ.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: