Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 172
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:14
Zachód słońca: 15:55
Dzień trwa:
8 Godzin 41 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:53
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Wywiad z Shadow dowódc? Shadows Ustka

Wywiad przeprowadzi?: Dantee D-ca 1st Fireteam 75th Ranger RGT Koszali KOALICJA PÓ?NOC Zapraszam do przeczytania wywiadu z Shadow'em, Dowódc? team'u Shadows Ustka. Forum Shadows Ustka Koalicja Pó?noc: http://www.shadowsasg.fora.pl


Koalicja Pó?noc: Czym jest dla Ciebie Airsoft?

Shadow: Airsoft to przede wszystkim dobr? zabaw?, odskoczni? od szarej codzienno?ci jaka Nas otacza. Sposób na zdrowo sp?dzony weekend. W czasach gdy w pracy siedzimy kilka godzin przed komputerem, a pieszo chodzimy jedynie do i z samochodu takie hobby jest jak skarb, który trzeba pieczo?owicie piel?gnowa?.

KP: Jak zacz??a si? przygoda z ASG w Twoim przypadku?

Shadow: Moja przygoda z ASG zacz??a si? 2 lata temu kiedy, to zosta?em zaproszony na spotkanie kilku osób na jedno z ich spotka? jako... fotograf. Zawsze fascynowa?y mnie militaria wi?c nie by?o trzeba mnie d?ugo namawia?. Pierwsz? bro? kupi?em ju? po kilku dniach (MK 12 SPR). Po bodaj?e miesi?cu wraz z innymi maniakami za?o?yli?my swój pierwszy team

KP: Jaka jest historia powstania SHADOWS i jakie osoby bra?y udzia? przy tworzeniu waszego Teamu? Shadow: Pomimo m?odego wieku SHADOWS, jego cz?onkowie s? bardzo dobrze znani w szerszym kr?gu maniaków ASG pó?nocnej Polski. Wszyscy wywodzimy si? z grupy Navy Team, któr? to reprezentowali?my na wielu spotkaniach i zlotach. Niestety ze wzgl?du na zbyt du?? liczb? cz?onków teamu zapad?a decyzja o wydzieleniu mniejszej grupy, która b?dzie cechowa?a si? wi?ksz? mobilno?ci? i szybko?ci? podejmowania decyzji. W zwi?zku z tym dnia 29 stycznia 2011 roku grupa najaktywniejszych cz?onków NT zawi?za?a now? grup?, która przyj??a nazw? SHADOWS. W tworzeniu grupy brali udzia? jej tera?niejsi cz?onkowie tj. Szwagier, Piorun, Gosia, Cezi, Asia no i oczywi?cie ja - Shadow.

KP: Sk?d si? wzi??a nazwa SHADOWS? Kto by? jej pomys?odawc? i kto stworzy? logo Teamu?

Shadow: Zawsze na takie pytania odpowiadam jednakowo, ?e nazwa, jak wszystkie ?wietne nazwy ;) zosta?a wymy?lona przy ... goleniu ;) Natomiast pomys? na logo teamu zosta? mi podsuni?ty przez Mario75. Troch? musia?em dodatkowo poszpera? w necie, pó?niej posiedzie? w Photoshopie i efekt wyszed? taki jaki wida?.

KP: Jakie s? najbli?sze plany na przysz?o?? odno?nie rozwoju Teamu?

Shadow: Jak ju? unormujemy wszystkie podstawowe rzeczy zwi?zane z funkcjonowaniem grupy, zaczniemy organizowa? w Naszej okolicy spotkania maniaków ASG, bo z tego w?a?nie byli?my tu znani. By?o Nas zawsze wsz?dzie pe?no :) A z takich powa?niejszych planów, to na pewno b?dziemy stara? si? o przyj?cie Nas do Koalicji Pó?noc, gdy? uwa?amy, ?e ASG powinno rozwija? si? w sposób jaki w?a?nie reprezentuje Koalicja.

KP: Czy SHADOWS ma pe?n? dowolno?? umundurowania i uzbrojenia, czy istniej? jakie? wytyczne w tym temacie? Czy planowane s? w tej kwestii jakie? zmiany na przysz?o???

Shadow: U?ywany przez Nas kamufla? jest potocznie nazywany „polakiem”. Na t? chwil? preferujemy mundur wzoru WZ93 cho? nie jest on jedynym jaki mo?na nosi?. W Naszym przypadku wa?ny jest rodzaj maskowania, a nie sam krój munduru. Mo?e kiedy? zdecydujemy si? na doposa?enie grupy w dodatkowe mundury np.: w maskowaniu MARPAT czy WOODLAND. Na t? chwil? w grupie mamy kilka rodzai broni jednak?e zaczynamy ujednolica? sprz?t chocia?by pod k?tem ewentualnej wymiany mi?dzy sob? magazynków podczas akcji. Najbardziej popularnym rodzajem broni jak? u?ywamy jest M4 w ró?nych odmianach, ale tak?e w oddziale mamy MASADE, MP5, SR25

KP: Obecno?ci? na jakich imprezach ASG mo?ecie si? poszczyci?? Na jakie wa?ne imprezy ASG si? wybieracie w tym roku ?

Shadow: Jak ju? mówi?em byli?my chyba na wi?kszo?ci, wi?kszych czy mniejszych imprez ASG, które od co najmniej roku odbywa?y si? w Naszym rejonie (od ?arnowca zaczynaj?c, na Szczecinie ko?cz?c). Z tych, które pami?tam wymieni? mog?: Zimowy Odwrót, ?nie?ne Wzgórza I i II, Panzerfaust IV, Front Line, Atak na Bia?y Dom, jako NT organizowali?my tak?e Eagle Eye, które by?o dla Nas niezapomnian? imprez? pod wieloma wzgl?dami. Nie mo?na te? pomin?? imprez u So?tysa, które to przynosz? zawsze wiele ciekawych wra?e?. Z imprez, na które si? wybieramy, na pewno s? w grafiku IVO JIMA III, Panzerfaust V, Borneo, Front Line II, równie? sami b?dziemy chcieli co? zorganizowa?. Co? co mo?e b?dzie mo?na wpisa? jako imprez? coroczn?? Któ? to wie?!

KP: Ilu ludzi liczy sk?ad SHADOWS?

Shadow: Sk?ad grupy SHADOWS to siedem cieni: Gosia, Asia, Szwagier, Piorun, Cezi, Hunter i ja czyli Shadow jako dowódca

Gosia
Szwagier
Piorun
Cezi
Asia
Hunter
Shadow

KP: Jak wygl?da sprawa rekrutacji w SHADOWS? Czy na do??czenie do Waszego Teamu mog? liczy? tylko znani i ciesz?cy si? dobr? opini? w ?rodowisku Airsoftowcy, czy równie? ludzie nowi, którzy w ASG stawiaj? dopiero swoje pierwsze kroki? Czy istnieje jaki? okres próbny w Waszych szeregach?

Shadow: Rekrutacja do SHADOWS jest ?ci?le okre?lona. Staramy si? przyjmowa? ludzi, których znamy cho? nie jest wymaganym, aby znajomo?? ta by?a zwi?zana z ASG. Ka?dy, kto chce przy??czy? do naszej grupy, musi mie? osob? polecaj?c? b?d?c? cz?onkiem naszego teamu, która we?mie za dan? osob? odpowiedzialno?? i b?dzie j? wdra?a?a w tajniki grupy jak i samego ASG. Jako REKRUT musi wykaza? si? zapa?em oraz energi?, uczestnicz?c w imprezach, na które je?dzi team. Po czasie rekrutacji nast?puj? g?osowanie cz?onków teamu i je?eli jest wszystko OK rekrut staje si? pe?noprawnym cz?onkiem grupy SHADOWS. Pomimo restrykcyjnego przyjmowania do grupy o przyj?cie mog? si? stara? nie tylko ludzie znani i lubiani w ?rodowisku ASG ale tak?e ludzie, którzy nie mieli z tym nic wspólnego. Wa?ne, aby tylko chcie?! W ca?ej reszcie pomo?emy!

SzczupaK – staraj?cy si? o rekrutacj? w SHADOWS

KP: Co si? Tobie podoba w ASG, a co razi?

Shadow: W ASG najbardziej podoba mi si? atmosfera jak? tworzymy na spotkaniach. Pomimo bardzo militarnego spojrzenia na ?wiat mo?na liczy? tu na dobre s?owo, zawi?zuj? si? przyja?nie. Nie mo?na tu tak?e nie wspomnie? o samych militariach, które od dzieci?stwa by?y w kr?gu moich zainteresowa?. Ka?dy z Nas za dzieciaka biega? gdzie? z karabinem udaj?c postacie ze znanych Nam filmów wojennych. Teraz robimy, to samo tylko zabawki troch? zdro?a?y ;) Z rzeczy, które mnie ra??, to przede wszystkim zbyt powa?ne podej?cie do tematu, a jeszcze bardziej zmuszanie innych do takiego traktowania ASG. Ka?dy na swój sposób powa?nie traktuje t? zabaw?, a zmuszanie np. m?odego cz?owieka do brodzenia po kolana w wodzie przy 5 czy 10 stopniowym mrozie … hmmm... pozostawi? bez komentarza. Oczywi?cie jedn? z g?ównych rzeczy jaka razi ka?dego maniaka s? oszustwa w trakcie rozgrywek.

Musieli?my najpierw zabi? fireteam Rangers'ów aby sobie zrobi? z nimi zdj?cie... ;)

KP: Czy droga skierowana w stron? combatów, milsimów jest drog?, w której kierunku ASG powinno zmierza??

Shadow: Jestem jednym z tych, którzy uwa?aj?, ?e ASG nie powinno si? szufladkowa?, a rozwój naszego hobby powinien i?? w taki kierunku, aby ka?dy móg? znale?? co? dla siebie. Imprezy organizowane jako milsim czy combat tworz? wokó? siebie pewn? otoczk? i cz?owiek uczestnicz?cy w tym mo?e poczu? si? jakby uczestniczy? w realnych dzia?aniach. My?l?, ?e to w?a?nie jedna z dróg, ale nie powinna by? te? jedyn?. Niedzielne spotkania w?ród zaprzyja?nionych teamów po??czone wymian? kompozytu bez jakiego? szczególnego scenariusza, to zawsze sposób na odreagowanie trudów mijaj?cego tygodnia. A przecie?, o to w tym wszystkim chodzi :)

Gdzie? w terenie

KP: W jaki sposób uda?o Wam si? namówi? Wasze ?ony lub partnerki do uczestnictwa w ASG?

Shadow: Moja ?ona jeszcze nie da?a si? namówi? na bieganie po lesie z M4A1 w r?kach. I raczej nie pr?dko j? zobaczycie! No ale w naszym teamie s? te? przedstawicielki p?ci pi?knej, a ?eby by?o ciekawiej to wcale nie trzeba by?o ich namawia?. Same zg?osi?y si? do grupy i dzielnie daj? sobie w niej rad?. Powiem wi?cej - jedna z nich tj. Gosia w?a?nie dosta?a si? do NSR-ów! Bójcie si? panowie!

KP: Czy kobiety w Waszym Teamie s? traktowane ze szczególn? atencj? czy wed?ug zasady równouprawnienia ponosz? takie same trudy w walce czy innych przedsi?wzi?ciach jak m??czy?ni ?

Shadow: Mo?na powiedzie?, ?e w teamie jest pe?ne równouprawnienie, a co za tym idzie dziewczyny maj? takie same obowi?zki jak i przywileje co pozostali brzydsi cz?onkowie teamu (oczywi?cie w gr? wchodzi tu jeszcze wychowanie ka?dego faceta ale nie o tym tu teraz mowa). Tak jak mówi?em wcze?niej dziewczyny wywi?zuj? si? ze swoich obowi?zków na medal, a mo?na by nawet rzec, ?e co niektórzy asg-maniacy mogli by si? od nich uczy?.

Nasze dziewcz?ta ... i Szwagier

KP: Jaki karabin nie koniecznie istniej?cy jeszcze wspó?cze?nie, jako replika, podoba si? Tobie najbardziej i czemu?

Shadow: No oczywi?cie, ?e ACR SS 16M4BF T (kurcze - sam jestem pod wra?eniem tej nazwy ;)) lepiej znany pod prototypow? nazw? jako MASADA) Dlaczego akurat ten mi si? podoba? Bo go mam! ;)

KP: Dali?cie si? ju? pozna? jako organizatorzy imprezy urodzinowej, jak równie? jako uczestnik imprez organizowanych przez innych. Czy nadal zamierzacie tworzy? lub stworzy? imprez? z któr? b?dziecie identyfikowani?

Shadow: Organizuj?c Eagle Eye nabyli?my pewnych do?wiadcze?, dzi?ki którym b?dzie mo?na ?atwiej zorganizowa? jakie? wi?ksze przedsi?wzi?cie skupiaj?ce airsoftowców. I taki te? b?dzie jeden z g?ównych celów Naszej grupy - zlot rozpoznawalny w ?rodowisku ASG, który b?dzie mo?na wpisa? w kalendarz jako imprez? coroczn?. Jednak?e w naszej okolicy dali?my si? pozna? jako organizatorzy wielu mniejszych spotka? i tak?e w tym kierunku mamy zamiar si? rozwija?. Czas poka?e.

Dzi?kuj? za rozmow?.W imieniu Koalicji Pó?noc wywiad przeprowadzi? Dantee

 

Forum Shadows Ustka Koalicja Pó?noc: http://www.shadowsasg.fora.pl

 

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Mario75 dnia March 12 2011 11:03:36
Dobry kawa? wywiadu. ?yczymy SHADOWS powodzenia i wielu godzin sp?dzonych w polu walki.

Dodano w wywiadzie film prezentuj?cy Team Shadows. Zapraszam do obejrzenia.
#2 | Darecki dnia March 12 2011 19:53:04
Wywiad spoko ! Cieszy, fakt ?e coraz wi?cej jest osób i teamów którym si? chce Z przymru?eniem oka
#3 | Gosia dnia March 13 2011 21:02:45
Jakie my tam ?adne foty mamy hihi
A tak powa?nie.... pewnie ?e si? chce, i ciesz? si? bardzo ?e tworzymy taki ?wietny zespó? jak shadows i mamy tak wielu przyjació? i kolegów i kolezanek w gronie asg! tak jak powiedzia? Marcin id? w czerwcu na szkolenie do sluzby przygotowawczej, i zamierzam jak najwi?cej sie nauczy?...
Pozdrawiam wszystkich maniaków ASG!!dc)dc)
#4 | Dantee dnia March 13 2011 21:56:42
Mam ju? kolejnego ch?tnego do zaprezentowania swojej ekipy. Je?li kto? ma tak?e takie ?yczenie to zapraszam na PW. Przygotuj? zestaw pyta?.Wiadomo ,?e fotki to ju? sami przygotowujecie.
#5 | Mario75 dnia March 16 2011 09:25:41
Marduk, a mo?e Ty napiszesz swoje wspomnienia z NSRu ?
#6 | muniekole dnia August 29 2017 21:37:49
tr?dzik ró?owaty na twarzy oczyszczenie organizmu z toksyn domowe sposoby http://bejsment.com/groups/zmarszczki/ mezoterapia na zmarszczki krem do biustu
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2018 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Szkolenie Certyfikowane Homemade Libia KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Zmiana Survival Niemcy zamykaj? Podcast ASG Arctic Combat Alice Custom Odda? r?k?
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...