Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:09
Zachód słońca: 16:02
Dzień trwa:
8 Godzin 53 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:40
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

ICS - repliki firmy I Chih Shivan Enterprise Taiwan w jej ta?szej odmianie czyli Universal Version

Zapraszam te? do szerokiego tematu u?ytkowników ICS z Szczeci?skiego ?rodowiska maniaków ASG: Link


Wst?p


Repliki firmy ICS uchodz? za rnajlepsze z najlepszychr1; r11; niestety nie nale?? do tanich. Za klasyczne M4A1 zap?aci? trzeba 1150 z?otych. Cho? pomimo wysokiej ceny ch?tnych na repliki rI Chih Shivanr1; nie brakuje, producent innowacyjnych eMek (i nie tylko) zdecydowa? si? zawalczy? o klienta z mniej zasobnym portfelem. Jesieni? roku 2008 na rynek wesz?a pierwsza replika linii Universal, koncepcyjnie podobna do tanich odmian G&G, oferuj?ca rto samo w ta?szym opakowaniur1;. Od wersji znanej i lubianej od lat, repliki maj? odró?nia? si? tylko i wy??cznie materia?em z którego wykonano korpus i chwyt transportowy. Mamy tu wi?c do czynienia z zupe?nie inn? strategi? ni? w przypadku np. Sport Line CA.

Dzi?ki uprzejmo?ci sklepu MadOnion.eu mog?em przetestowa? M4A1 Universal Version. Poni?ej prezentuje moje obserwacje, oparte na próbach bojowych i warsztatowych, a tak?e do?wiadczeniu innych u?ytkowników.Do dzie?a!


Wygl?d zewn?trzny


Replik? otrzymujemy w praktycznym kartonie z uchwytem, na kszta?t tego spotykanego w walizkach. W ?rodku, pomniejsze elementy zestawu znajduj? swoje miejsce w plastikowej wydmuszce. Oprócz repliki otrzymujemy a? dwa magazynki hi-cap (300 BB) w wydaniu kanadyjskim (karbowane thermholdr17;y), wycior, kluczyk do regulacji muszki, kulki 0,2g, zatyczk? na luf? oraz tradycyjn? broszur? instrukta?ow?. Przy zakupie otrzymujemy te? gwarancj? i p?yt? CD z katalogiem i filmami prezentuj?cymi sposób rozk?adania replik.Jakkolwiek replika od pierwszych chwil sprawia ca?kiem pozytywne wra?enie, to jednak w sytuacji, gdy wi?kszo?? sprzedawanych aktualnie rchi?czykówr1; ma ju? metalowe korpusy, ABSr17;owe body eMki ICSr17;a odrobin? razi. Szczególnie nie przypad?y mi do gustu jaskrawe, krzywo naniesione napisy zawieraj?ce nieprzyjemne dla ucha i oka ka?dego Maniaka s?owo Cybergunr30;

Tyle je?li chodzi o wady r11; ca?a reszta jest bowiem bez zarzutu: bardzo ?adna faktura tworzywa korpusu, magazynków oraz kolby, troch? gorsza, ale oczywi?cie do przyj?cia jako?? os?ony ch?odnicy i imitacji zamka.Magazynki b?d?ce elementem zestawu s? typowej dla ASG d?ugo?ci. Umieszczone w gnie?dzie prezentuj? si? bardzo ?adnie. Wydaj? mi si? lepszym rozwi?zaniem, od stosowanych powszechnie przez ICS magazynków ro wymiarach takich jak orygina?r1;, które owszem, w ?adownicy prezentuj? si? ?adnie, ale ju? podczepione pod replik? wystaj? 2 cm wi?cej ni? magazynki innych firm, przez co wygl?daj? komicznie.Mo?na by ew. zastanowi? si? czy nie przyjemniejsze w obiorze wizualnym s? bardziej zró?nicowane odcieniami elementy r11; jak w replikach G&P, aczkolwiek to ju? kwestia gustu.KonstrukcjaKonstrukcja oczywi?cie nie ró?ni si? od tej znanej od lat, ale poniewa? odbiorcami repliki b?d? praktycznie wy??cznie osoby niemaj?ce wcze?niej do czynienia z karabinkami ICS, na pewno warto j? pokrótce opisa?.Korpus repliki r?amie si?r1; na wzór ostrego pierwowzoru, umo?liwiaj?c dost?p do GB, komory HU, lufy itd. Rozwi?zanie to poci?ga za sob? pewne zmiany w stosunku do tzw. standardu Marui. Komora HU jest pozbawiona poprzecznej rp?etwyr1; (s? te? inne drobne ró?nice, o których pó?niejr30;), GB dzieli si? na dwie cz??ci: pierwsza mie?ci zespó? cylindra, druga z?batki. Kolba nie jest mocowana do prowadnicy spr??yny. Lower receiver z upper receiverr17;em ??cz? oczywi?cie s?ynne ruszyr1;, co akurat w modelu z korpusem z tworzywa mo?e si? ?le sko?czy?. Nie nale?y jednak dramatyzowa?, materia? jest bardzo spr??ysty, co na pewno zmniejsza ryzyko wyst?pienia tej typowej dla eMek awarii.Os?ona spustu posiada, spotykany w wi?kszo?ci eMek, otwierany kab??k.W wyrobie tej klasy brakuje mi metalowych gwintów do mocowania pokrywy silnika r11; nie powinno si? oszcz?dza? na dwóch kawa?kach metalu wielko?? ?ebka od szpilkir30;W replice nie odnajdziemy imitacji przewodu gazowego, brak te? imitacji pina spustowego. Ta druga cecha nie jest moim zdaniem wad?. Zawsze zastanawia?em si?, dlaczego w pochodnych M16 TM gearbox osadzony jest w tak wielu punktach (mi?dzy innymi na wspomnianym pinie). W ICS punkty zaczepienia s? tylko dwa: mag catch i ?ruby chwytu pistoletowego. Te? dzia?a bez zarzuty, a robota przy rozkr?caniu repliki jest prostsza!Co najwa?niejsze wszystkie elementy repliki trzymaj? si? pewnie, bez luzów i skrzypni??, a pomimo plastikowego body lufa jest bardzo stabilna.
Gearbox i elementy wewn?trzner30;Innowacyjny GB ICSr17;a jest jednym z wa?niejszych powodów, dla których tajwa?ska marka ma grono oddanych zwolenników. Zwalniacz spr??yny ukryty w atrapie dosy?acza zamka, mocne cz??ci wewn?trzne zmniejszaj?ce koszty tuningu i pot??ny silnik to tylko niektóre jego cechy.W szczegó?ach rzecz ma si? nast?puj?co:

* Z?batki stalowe wykonane s? precyzyjnie. Z?batka silnikowe posiada 4 zapadki przeciwpowrotne. Wedle zapewnie? producenta i opinii u?ytkowników dobrze radz? sobie nawet z M140. Oryginalny shimming zas?uguje na pochwa??, wida?, ?e w ICS (w przeciwie?stwie do firm chi?skich) istniej kontrola jako?ci.Prowadnica spr??yny niestety plastikowa, felerna dla ca?ej partii. Znane s? ju? liczne przypadki z?amania przy wspó?pracy z oryginaln? spr??yn?r30; tak z reszt? sta?o si? w moim egzemplarzu. Awaria nast?pi?a po wystrzeleniu dos?ownie kilku magazynków.Cylinder r11; rtyp 2r1;, mosi??ny, z ?adnymi naci?ciami w kszta?cie ?ezek.G?owica cylindra r11; do?? zwyczajna, z tworzywa, ale szczelna.T?ok r11; wygl?da troch? jak z repliki firmyr30; Well. Tym niemniej w trakcie testów radzi? sobie bez zarzutu.Dysza z popychaczem r11; z tworzywa, elementy niestandardowe. Dysza o prze?wicie krzy?owym.* Spr??yna g?ówna - o równomiernym skoku i twardo?ci porównywalnej do M100.
* Kable r11; o do?? przyzwoitej ?rednicy, ale niestety z fabrycznie uszkodzon? izolacj?. Co mnie zszokowa?o, rozgrzany, pozbawiony rkoszulkir1; kabel stopi? fragment szkieletu! Uwieczni?em to niespotykane zjawisko na zdj?ciach.

Silnik r11; s?ynny TURBO-3000 r11; o mocnych magnesach, poz?acanych konektorach, niskim zapotrzebowaniu na pr?d oraz do?? nietypowo ?ci?tej z?batce, który wedle zapewnie? MadOnion nie powinien si? nawet zaj?kn?? przy zaci?ganiu spr??yny M180!

* ?o?yska - 6 mm stalowe
* Mechanizm spustowy z posrebrzanymi stykami, nie mia?em z nim ?adnych problemów


Ca?y GB jest wzorowo przesmarowany, zarówno z?batki, jak i cylinder, prowadnice t?oka itd. Odg?os jego pracy jest przyjemny dla ucha, z?batki i t?ok pracuj? cicho.Pomijaj?c prowadnic? spr??yny, cz??ci powinny harmonijnie wspó?pracowa? ze spr??ynami sporo mocniejszymi od oryginalnej. Pami?tajmy jednak, ?e przy zastosowaniu M120 (i jeszcze twardszych spr??yn) tracimy gwarancj? na cz??ci GB!Zwalniacza spr??yny nale?y u?ywa? tylko po sko?czonej rozgrywce r11; w innym przypadku anormalny ruch z?batek mo?e spowodowa? dublet.


W?ród u?ytkowników replik ICSr17;a nie brakuje Maniaków, którzy sk?adaj? sobie dwa komplety górnej cz??ci GB, by wymienia? je zale?nie od charakteru rozgrywki. Nie przecenia?by jednak zalet wynikaj?cych z takiego rozwi?zania. Dlaczego? Osobi?cie uwa?am, ?e przygotowanie dwóch w pe?ni sprawnych zestawów rgórnego GBr1; jest zbyt kosztowne. Szczególnie, ?e zamiast s?abszego modu?u mo?emy naby? dowolnie wybrany chi?ski rozpylacz do CQB r11; wyjdzie to znacznie taniej i ?atwiej. Podobaj? mi si? za to mo?liwo?ci serwisowe, jakie daje ICSr17;owski GB r11; mo?na bardzo ?atwo wyczy?ci?, przesmarowa? czy wreszcie kontrolowa? zu?ycie cz??ci wewn?trznych.


Komora HU posiada odmienny system regulacji od modeli CA czy G&P. Si?? podkr?cenia kulki regulujemy nie przy u?yciu 3 ma?ych kó?ek z?batych, ale jednym du?ym pokr?t?em r11; zbli?onym do tego z komory w G3 i G36. Do zmiany po?o?enia pokr?t?a u?y? trzeba znacznie wi?kszej si?y ni? w tradycyjnej komorze (w moim egzemplarzu, trzeba si? by?o dos?ownie mocowa? z karbowanym kawa?kiem plastikur30;). Opisana konstrukcja powoduje zmniejszenie si? podatno?ci uk?adu na samoistne rozregulowanie.Oryginalna komora jest bardzo dobra, ale nie mo?na przecie? wykluczy?, ?e kto? za?yczy sobie, w przypadku awarii lub tuningu, wymieni? j? na topowy model w standardzie TM. Co wtedy? W typowej komorze b?dzie trzeba usun?? p?ytki w kszta?cie litery rTr1; znajduj?ce si? z przodu rurki dosy?aj?cej kulki. Kolejnym krokiem b?dzie improwizowane przed?u?enie wy?ej wymienionej rurki o oko?o 2 mm. Na koniec pozostaje przeszlifowanie górnego kó?ka z?batego, tak by ca?o?? zmie?ci?a si? w korpusie repliki. Osobi?cie uwa?am, ?e stopie? skomplikowania tych operacji w po??czeniu z przyst?pn? cen? komory ICSr17;a czyni przeróbk? przedsi?wzi?ciem bezsensownym.Dystanser zastosowany replice jest odrobin? w??szy od typowego. Gumka HU bez problemu podkr?ca kulki, równie? te ci??sze. Mo?na z powodzeniem u?ywa? fabrycznej gumki w warunkach zimowych. Lufa wewn?trzna, wedle zapewnie? producenta ma ?rednic? 6,08 r11; nie ma bezwzgl?dnej konieczno?ci wymieniania jej na luf? precyzyjn?.Osi?giOsi?gi r11; na stockowych cz??ciachr11; 335fps (wobec obiecywanych 330fps). Wyniki by?y bardzo stabilne. Odchylenia wynosi?y poni?ej 3 fps.

Je?li komu? ma?o, za drobne pieni?dze mo?na (bez wi?kszego ryzyka) przeprowadzi? mini-upgrade, polegaj?cy na wymianie prowadnicy spr??yny, t?oka i spr??yny g?ównej - od M110 do M140 r11; wedle uznania.


PodsumowanieW trakcie krótkiego testu ujawni?a si? niejedna usterka, jednak jako ca?o??, jako idea, M4 Universal przekona? mnie do siebie. Doceniam stworzon? przez tajwa?skiego producenta mo?liwo?? zakupu solidnej, przemy?lanej repliki w akceptowalnej cenie. Karabinek na swój sposób ??czy w sobie zalety SL CA i ECO G&G r11; jest wyra?nie ta?szy od wersji rpror1;, a za razem prawie wcale nie jest od niej gorszy.Ze wzgl?du na 18 miesi?czny okres gwarancyjny i znany z niejednej relacji, liczony w latach czas bezawaryjnego u?ytkowania innych replik ICSr17;a, polecam zakup Universala w szczególno?ci osobom, które nie zamierzaj? samodzielnie wprowadza? modyfikacji, nie przywi?zuj? przesadnej wagi do wygl?du zewn?trznego repliki, ale za to licz? na d?ug? bezproblemow? zabaw? (z wyj?tkiem problemu z prowadnic? spr??yny).


ZALETY:

+ Przyst?pna cena

+ ?atwo?? serwisowania

+ Du?y potencja? tunningowy (w szczególno?ci silnika)

+ Wysoka jako? zastosowanych materia?ów

+ Trwa?a konstrukcja

+ Innowacyjna komora HU

+ Sposób mocowania lufy zewn?trznej pozwalaj?cy ?atwo dopasowa? front pod konwersj?


WADY:

- Irytuj?ce niedoróbki r11; jak prowadnica spr??yny

- Niestandardowe cz??ci


Replik? do testów dostarczy? sklep: MADONION link: Link


?ród?o: http://www.wmasg....universal/ Link
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | miller44 dnia April 04 2010 10:58:51
Mia?em kiedy? ICSa. Moje zdanie na temat tej firmy si? nie zmieni. Nigdy wi?cej nie kupi? repliki tej firmy. Wywali?em mas? kasy i czasu aby mie? co? co nie dzia?a?o i psu?o si? co chwil?. Tuning ICSa jest prawie niemo?liwy, wi?kszo?? cz??ci jest niestandardowa i jeste?my ograniczeni do produktów jednej firmy.
#2 | Mario75 dnia April 04 2010 15:30:05
Miller w którym roku mia?e? replik? ICS i jaki model, jaka generacja. Jest to potrzebne do oceny ICS. Na forum Szczeci?skim ASG: http://www.asg.st...mp;start=0 chwal? sobie raczej ICS, cho? nie jest to na pewno tak dobre rozwi?zanie jak dro?sze CTW czy PTW.
#3 | kakakaoo dnia March 04 2019 04:30:02
kate spade outlet
coach factory outlet online
air max 97
hermes bags
michael kors outlet store
coach outlet clearance
air max shoes
jordan 12
chaussure louboutin femme
nike outlet
christian louboutin outlet
nike blazer
cheap mlb jerseys
nike sneakers
gucci outlet store
ralph lauren uk
ed hardy outlet
converse shoes
kobe 11
bape hoodie
nike outlet online
adidas outlet
uggs outlet
miu miu shoes
true religion outlet
nike outlet store
asics shoes
ronaldo jerseys
coach factory outlet
coach factory outlet store
coach outlet online
air max 2017
red bottoms
pandora outlet
san diego chargers jerseys
yeezy shoes
lacoste outlet
ralph lauren outlet
michael kors outlet
adidas ultra boost
christian louboutin shoes
coach factory outlet online
christian louboutin outlet
oakley sunglasses outlet
vans sneakers
fila shoes
pandora jewelry canada
coach factory outlet online
cheap jordan shoes
cardinals jerseys
adidas uk
prada outlet
jordan 4
coach handbags
dolce & gabbana sunglasses
pandora jewelry
cheap snapbacks
pandora charms
ugg boots outlet
coach factory outlet online
nike outlet online
coach outlet store online
pandora charms
cheap jordan shoes
coach outlet online
michael kors factory outlet
coach outlet store online
nike shoes
cheap jordans
coach outlet store
coach outlet online
canada goose outlet
canada goose outlet store
nike basketball shoes
polo ralph lauren outlet
air max
fitflops sale clearance
mcm outlet store
coach outlet canada
coach outlet online
pandora charms outlet
coach factory outlet online
cheap mlb jerseys
ralph lauren outlet
indianapolis colts jerseys
louis vuitton
true religion outlet
nike factory store
moncler jacka
cheap nfl jerseys
moncler jackets
uboutin shoes
coach handbags
houston texans jerseys
pandora jewelry
kyrie 2
philipp plein outlet
minnesota vikings jersey
true religion outlet
coach factory outlet online
converse shoes
ed hardy
michael kors outlet store
coach outlet store
nike outlet store
adidas outlet store
fred perry
coach outlet online
nike outlet store
ralph lauren outlet online
michael kors outlet clearance
fitflops
packers jersey
toms
coach outlet online
oakley outlet
coach outlet canada
pandora outlet
coach outlet online
coach factory outlet online
ferragamo belts
coach outlet online
moncler
kobe shoes
coach factory outlet
coach factory outlet online
adidas yeezy shoes
canada goose coats
nike free run
coach outlet store online
true religion jeans
ugg boots
miu miu handbags
seattle seahawks jersey
louboutin shoes
true religion outlet
ecco outlet
air jordan 14
timberland boots
vibram fivefingers outlet
pandora jewelry outlet
celine outlet
kobe shoes
canada goose outlet
louboutin outlet
canada goose jackets
nobis outlet
coach outlet online
cheap nike shoes
true religion jeans
cnaada goose outlet store
curry shoes
michael kors outlet online
louboutin outlet
canada goose
coach factorty outlet store
true religion outlet
louis vuitton outlet store
fitflops sale clearance
raiders jerseys
toms shoes
cazal outlet
cheap snapbacks
coach outlet online
converse shoes
mbt shoes
coach outlet online
coach handbags clearance
gucci bags
coach outlet online
coach factory outlet online
fitflops outlet
mbt shoes
ugg boots
guess clothing
hermes bags
hermes belt
cheap jerseys
vikings jerseys
phillies jerseys
cheap air max
moncler outlet online
air jordan shoes
coach outlet store online
coach outlet store
mcm handbags
north face outlet online
kate spade outlet online
vans shoes
clarks shoes
adidas nmd
nike kd 10
michael kors outlet online
uggs outlet
ed hardy outlet
givenchy handbags
nike hyperdunk
fitflops sale clearance
louboutin outlet
ugg outlet store
michael kors outlet online
pandora charms
air max
oakley sunglasses outlet
coach factory outlet
cheap handbags
rolex replica watches for sale
coach outlet store
coach factory outlet
moncler jackets
coach outlet canada
coach factory outlet
nike air force
prada outlet
air jordan shoes
foamposite shoe
coach factorty outlet online
mac cosmetics
valentino
adidas nmd r1
coach factory outlet
mlb jerseys
balenciaga shoes
coach outlet online
prada outlet online
twins jerseys
coach outlet sale
yeezy shoes
pandora rings
nike max
curry 4 shoes
gucci outlet online
ray ban sunglasses outlet
ralph lauren outlet
coach outlet online
adidas ultra boost
louis vuitton purses
coach outlet store
coach outlet store online
coach factory outlet online
ralph lauren uk
canada goose coats
air jordan
mlb jerseys
canada goose outlet
soccer shoes
air jordan retro
michael kors outlet online
cheap jordan shoes
swarovski jewelry outlet
christian louboutin shoes
louboutin outlet
cheap air jordans
patriots jerseys
moncler jackets
ralph lauren pas cher
fjallraven kanken
coach outlet store
ed hardy
supra shoes
ugg
jordan shoes
orioles jerseys
ferragamo outlet
canada goose
fitflops
adidas nmd runner
jordan 12
nike blazer
jordan pas cher
ralph lauren polo
coach outlet online
true religion outlet store
michael kors purse
buffalo bills jersey
ed hardy
true religion jeans outlet
coach outlet
balenciaga triples
nike roshe
miu miu shoes
nike sneakers
pandora charms
adidas slides
true religion jeans
canada goose outlet store
pandora charms sale
michael kors outlet canada
ugg outlet sale
gucci outlet online
pandora jewelry canada
kate spade outlet store
adidas ultra boost
adidas nmd
air max 270
ferragamo outlet
birkin handbags
michael kors outlet clearance
coach outlet online
adidas outlet online
pandora outlet
ugg boots women
moncler jacken
saints jerseys
ed hardy shoes
white sox jerseys
pandora jewelry outlet
canada goose sale
north face outlet store
celine outlet
discount oakley sunglasses
coach factory outlet
nfl jerseys
true religion jeans
ralph lauren polo
chaussures christian louboutin
cowboys jerseys
air jordan shoes
cheap oakley sunglasses
ugg boots
fila
uggs
coach outlet online
jets jersey
true religion outlet store
cheap ray ban sunglasses
moncler outlet online
rolex replica watches
pandora charms
red sox jerseys
canada goose coats
nike free flyknit
adidas wings shoes
giants jerseys
pandora canada
christian louboutin sale
coach bags
nba jerseys for sale
coach factorty outlet store
coach outlet online
louboutin outlet
moncler sito ufficiale
ugg outlet clearance
mbt shoes
ralph lauren outlet online
coach outlet online
pandora charms sale clearance
cheap jordan shoes
birkenstock sandals
coach outlet clearance
valentino outlet store
seahawks jerseys
rolex watches
adidas outlet online
cheap air jordans
[url=http://www.poLolaurenoutlet.us.com]ralph lauren outlet[/url]
canada goose canada
lululemon outlet
nike flip-flops
fitflops outlet
mulberry bags sale
moncler outlet online
malone souliers shoes
nike tn
nike roshe run
new england patriots jersey
pandora jewelry store
air max plus
reebok outlet
polo ralph lauren outlet online
birkenstocks
mont blanc pen
ralph lauren sale clearance uk
air max pas cher
nike outlet store
nfl jerseys
cheap jordans
lions jerseys
air max 2017
yeezy shoes
uggs outlet
toms outlet store
cheap ugg boots
christian louboutin sale
yeezy boost 350
canada goose coats
superdry clothing
nike outlet
ralph lauren polo
ysl outlet
coach handbags outlet
eagles jersey
louboutin outlet
blue jays jerseys
coach factory outlet online
nike shoes
mcm outlet
city royals jerseys
coach outlet online
diamondbacks jerseys
fivefingers shoes
canada goose outlet store
devil rays jerseys
fitflops sale clearance
adidas outlet store
ugg
kate spade outlet online
manolo blahnik
durant shoes
canada goose outlet store
adidas store
nike factory store
cheap soccer jerseys
hermes outlet store
columbia outlet store
coach handbags
barcelona jersey
pandora jewelry outlet
louboutin outlet
ubiq shoes
brewers jerseys
pittsburgh steelers jersey
fred perry
coach factory outlet
ugg pas cher
nike air max 90
coach factory outlet
fitflops
ray ban sunglasses
michael kors outlet clearance
michael kors outlet clearance
christian louboutin shoes
toms shoes
valentino outlet
air jordan 4
hermes
fitflops sale clearance
nike outlet store online
uggs outlet
christian louboutin shoes
mbt shoes outlet
asics running shoes
michael kors outlet clearance
instyler ionic styler
juicy couture
yankees jerseys
nike factory outlet
cheap jordan shoes
ralph lauren pas cher
coach factory outlet
rangers jersey
nike air force 1
coach factory outlet online
suicoke sandals
kate spade outlet online
jaguars jersey
true religion
louboutin pas cher
christian louboutin
ugg outlet
nike shoes
moncler outlet online
polo ralph lauren outlet online
north face outlet
ugg outlet
arcteryx jackets
lacoste polo shirts
pandora charms outlet
pandora jewelry outlet
air force 1
air max 2015
adidas neo shoes
kate spade outlet
patriots jerseys
coach outlet sale
salvatore ferragamo shoes
coach outlet
uggs outlet
timberland outlet
ralph lauren outlet online
jordans
chelsea jersey
kate spade outlet online
nike air max schweiz
valentino outlet
manolo blahnik outlet
valentino outlet
true religion outlet store
louis vuitton outlet online
coach purse
michael kors outlet store
nobis jackets
kappa clothing
kevin durant shoes
coach outlet online
adidas outlet online
supreme clothing
mulberry handbags
nike outlet
air max outlet
curry 5 shoes
ralph lauren uk
air max
snapback hats
canada goose coats
coach outlet store
kate spade outlet online
michael kors outlet online
cheap nfl jerseys
prada outlet
north face jackets
off-white clothing
coach factory outlet online
coach outlet online
fitflops
ugg boots
coach outlet online
marlins jerseys
air jordan retro
coach outlet online
kate spade handbags
air max
coach outlet
versace clothing
coach outlet clearance
y3 shoes
pandora charms sale clearance
true religion jeans
adidas shoes
cheap jordans
coach outlet online
giuseppe zanotti outlet store
coach outlet online
coach handbags
mont blanc
uggs outlet online
coach outlet online
jimmy choo shoes
pandora jewelry outlet
kate spade outlet
caMy?lietas futbol baratas
ugg italia
coach outlet online
ugg boots sale
mbt shoes
moncler outlet online
michael kors outlet clearance
canada goose coats
cheap snapbacks
adidas superstars
mac makeup
coach outlet online
coach outlet online
north face outlet
coach outlet
coach outlet store
cubs jerseys
polo ralph lauren outlet online
coach factory outlet online
jordan 3
yeezy shoes
coach outlet online
louis vuitton outlet online
polo outlet store
lebron 13
kate spade outlet online
ravens jerseys
jimmy choo shoes
moncler coats
nike outlet online
kate spade handbags
kate spade outlet sale
kate spade outlet
adidas shoes
michael kors outlet clearance
le coq sportif
coach bags
kobe 12
cheap mbt shoes
oakley sunglasses outlet
coach outlet online
kate spade bags
giuseppe zanotti shoes
polo ralph lauren outlet
coach outlet online
nike factory store
prada outlet
coach canada outlet
coach outlet store
pandora charms
puma shoes
michael kors bags
birkenstock outlet store
pandora charms outlet
pandora charms sale clearance
pandora sale clearance
angels jerseys
nike outlet online
jordan 31
adidas wings
coach outlet store online clearance
ralph lauren polo
adidas sneakers
michael kors bags
true religion
new balance shoes
michael kors outlet
titans jersey
moncler jackets
birkenstock outlet
revolution 3
cincinnati bengals jersey
ugg italia
dolce & gabbana Outlet
nike outlet store
nike outlet store
true religion outlet store
denver broncos jersey
jordans
prada handbags
true religion outlet
pandora charms
christian louboutin shoes
michael kors handbags outlet
louboutin outlet
coach factory outlet
pandora charms sale clearance
air jordan 3
marc jacobs handbags
kate spade outlet
cheap jordan shoes
cheap jordans free shipping
uggs canada
air jordan uk
ugg outlet
rockies jerseys
coach factory outlet
kate spade
nhl jerseys
canada goose coats
valentino shoes
true religion outlet store
polo outlet store
tigers jerseys
kate spade outlet online
polo ralph lauren outlet online
gucci outlet online
tods outlet online
air jordan
polo outlet
cardinals jerseys
salomon shoes
browns jerseys
ed hardy
toms outlet online
michael kors outlet clearance
yeezy shoes
north face outlet store
cheap jordans for sale
pandora charms
fitflops outlet
ralph lauren outlet
dodgers jerseys
nike outlet online
chrome hearts outlet store
adidas yeezy boost
air jordan shoes
adidas yeezy boost 350
ferragamo outlet store
pandora jewelry outlet
prada sunglasses
birkenstock shoes
chi flat iron
coach factory outlet
coach outlet clearance
moncler pas cher
fitflops sale clearance
clarks
ed hardy outlet
pandora charms sale
yeezy boost 350 v2
soccer jerseys
jordan shoes for sale
coach outlet store
bathing ape
nike tn
broncos jerseys
tory burch outlet store
true religion jeans sale
christian louboutin outlet
coach outlet online
gucci outlet online
the north face jackets
nike presto
falcons jerseys
canada goose
ugg boots clearance
suicoke sandals
toms
birkenstock sandals
asics shoes
adidas yeezy boost
reds jerseys
air huarache
coach outlet
coach outlet online
juicy couture
coach factory outlet online
moncler outlet online
under armour shoes
off white clothing
adidas outlet store
air max 2017
nike air max 2018
parajumpers jacket
christian louboutin outlet
air jordans
ugg outlet
190304yueqin
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
LIGA ASG Tajna bro? KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Act od Valor Taktyka zielona Skarby... Arctic Combat Combat Mndur Gorka E SPOS Zbrojownia
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:19,719
Wczoraj:35,078
W tym tygodniu:19,719
W tym miesiącu:850,079
W tym roku:850,079
Wszystkich:57,567,579
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: