Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:18
Zachód słońca: 15:49
Dzień trwa:
8 Godzin 31 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 10:03
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

20110312-13 Kurs Piechoty
Dotyczy? battle drills, czyli zasad dzia?ania sekcji w okre?lonych sytuacjach bojowych. Przez t? jedn? godzin? zosta?a nam przekazana elementarna wiedza odno?nie reagowania na kontakt w ró?nych sytuacjach takich, jak bunkier czy zasadzka. Przedstawiono nam manewry, jakimi mo?emy si? pos?u?y? w trakcie kontaktu oraz wyja?nione ide? pos?ugiwania si? battle drills. Potem czeka?y nas ju? tylko ?wiczenia praktyczne w okolicznych lasach, gdzie w ?ycie nale?a?o wcieli? teori? przekazan? przez inspektora Makowca.Do zmierzchu wszystkie dru?yny dzielnie ?wiczy?y pod czujnym okiem instruktorów. Przerabiali?my wszystkie schematy przedstawione na wyk?adach, a je?li mieli?my do?? czasu, to by?y pokazywane nam czasem nadprogramowe rzeczy. W szkoleniu pomagali nam tak?e pozoranci pe?ni?cy rol? naszych "kontaktów". By?o to bardzo pomocne, bo dzi?ki temu nie nacierali?my jedynie na kawa?ek lasu, a na ?ywych ludzi. Ponadto do dyspozycji ka?dej dru?yny by?y te? granaty dymne oraz petardy. Niestety, nie mieli?my mo?liwo?ci oddawania strza?ów, a jedynie ich markowania. O ile pozoranci zwi?kszali realizm naszych ?wicze?, o tyle bycie na kodach na nie?miertelno?? zdecydowanie dzia?a?o na niekorzy?? realno?ci. Jednak?e warto nadmieni?, i? Kurs Piechoty mia? na celu przede wszystkim nauczenie tych podstawowych umiej?tno?ci reagowania na kontakt i to zadanie zosta?o wype?nione, przynajmniej dla mnie, rekruta, który dopiero wszystkiego uczy. S?dz? jednak, ?e nawet do?wiadczeni FIAcy wynie?li ca?kiem sporo z tego szkolenia, mieli przede wszystkim wiele godzin do wykorzystania na szlifowanie zdobytych wcze?niej umiej?tno?ci.Po intensywnych ?wiczeniach nast?pi? czas na przerw? obiadow? oraz drug? cz??? wyk?adów. Dotyczy?y one organizacji oddzia?ów lekkiej piechoty, ich uzbrojenia oraz czynników wp?ywaj?cych na zwyci?stwo na polu bitwy. Ta cz??? wyk?adów by?a prowadzona przez inspektora Makowca oraz podporucznik Mroszczyk. Potem mieli?my czas wolny, który postanowili?my wykorzysta? na ?wiczenia. Zach?ceni przez inspektora Makowca prze?wiczyli?my jeszcze raz wszystkie manewry na skróconych odleg?o?ciach. Do dyspozycji mieli?my ca?y teren wokó? szko?y. Zdecydowanie pomog?o nam to wszystkim utrwali? zdobyte wiadomo?ci, których sprawdzian mia? si? odby? w niedziel?.

Pobudka 6:00 rano drugiego dnia ?wicze?, wszyscy przygotowuj? si? do wyj?cia na egzamin. Nikt si? nie denerwuje, pomimo tego, ?e forma egzaminu nie jest nam znana. Po krótkiej odprawie wyruszamy znów do pobliskich lasów, jednak?e sprawdzian odbywa? si? w troch? innym miejscu ni? ?wiczenia dnia poprzedniego. Egzamin mia? bardzo prost? form? - dru?yna, której mia?a nadej?? kolej dostawa?a informacje od którego? z instruktorów lub dru?ynowej, odno?nie kierunku marszu. Na sygna? zaczyna?a rusza?. Nawet je?li domy?lali?my si? tego, jakie b?d? zadania, to nie wiedzieli?my, które dostaniemy najpierw. Zada? by?o ??cznie trzy. Po ka?dym nast?powa? komentarz instruktora, który zleci? dane zadanie i ewentualnie nast?powa?o jego powtórzenie, je?li pojawi?o si? zbyt du?o b??dów. Wszystkie dru?yny FIA z powodzeniem zda?y ten egzamin. Kiedy by?o ju? po wszystkim, udali?my si? z powrotem do bazy noclegowej, gdzie nast?pi?a odprawa, a nast?pnie powrót do Warszawy.

Podsumowuj?c, uwa?am ?e program Kursu Piechoty zosta? przez nas w pe?ni zrealizowany. Zarówno rekruci jaki i cz?onkowie FIA wyci?gn?li co? z tego szkolenia dla siebie. Pomimo tego, ?e wielu FIAkom brakowa?o strzelania, to uwa?am szkolenie za naprawd? dobrze zorganizowane i cenne dla nas. Da?o nam narz?dzia, które z powodzeniem mo?emy wykorzysta? na w?asnych szkoleniach oraz zmodyfikowa? pod?ug potrzeb oddzia?u. Ponadto poznali?my kilku fajnych ludzi, co mo?e zaowocowa? pó?niejsz? wspó?prac?. Du?a ilo?? ?wicze? pozwoli?a nam utrwali? ?wie?o nabyte umiej?tno?ci, a tak?e zweryfikowa?a nasz? kondycj?, zw?aszcza osób bior?cych udzia? w kursie bojowo-kondycyjnym. Innymi s?owy, szkolenie, które odbyli?my ze "Strzelcami" uwa?am za jak najbardziej udane, pomimo drobnych niedogodno?ci. Poza tym jest o tyle wa?ne dla nas, i? jako grupa ludzi zajmuj?ca si? ASG, mieli?my okazj? odby? szkolenie organizowane przez Ruch na rzecz Obrony Terytorialnej, a jak stwierdzi? m?drze Czubaka na forum, jest to dla nas milowy krok.FIA Rekrut Nikola

Poni?ej przedstawiam list? pricelessów, bez których relacja ze szkolenia by?aby niepe?na:

SZACH
Przerwa pomi?dzy ?wiczeniami, nasz instruktor co? nam t?umaczy. Jakie? poruszenie za nami. Widoczno?? dobra. Biegnie takich dwóch z Silvanem na czele i co chwila skradanka, pach za drzewo... bieg... pach za drzewo. Podbiegaj? w ko?cu do nas i s?ysz? .... kur... to nie ci - salwa ?miechu z naszej strony.

SASZA
1.
220 pompeczek pierwszego dnia (a ?eby szko?y nie zamkn?li by?oby i wi?cej) i 80 drugiego razem równe 300) Sekcja pal?ca, wiecznie ?wicz?ca!
2.
Stoj? sobie przed szko?? ,popalam pecika, bawi? si? z pieskiem (husky), Basaj sk?ada si? do t?oczenia pompeczek, a tutaj nagle piesek si? zrywa, podlatuje do Basaja, i zaczyna go nosem tyka? w szyj?, w usta, w uszy, skaka? po nim, próbuj?c mu pomóc.STAN
Dzie? pierwszy, ju? szarawo. Jest nas 12, dowodz? ja (Sosna), MAKu drug? sekcj? (Brzoza).
Sko?czyli?my po?cig za pozoracj? (odkrzykni?ty koniec ?wiczenia), sekcja MAKa zajmowa?a si? sprawdzaniem trupa, moja sekcja roz?o?ona ok 80m od nich. Zostawiam na chwil? Sosn? (wirtualnie dowodzi Chmielu, mnie postrzeli? zaniedbany ranny wróg) i id? zebra? granat ?wiczebny w okolicy sekcji MAKa. Nagle od strony Sosny dobiega gard?owa kanonada, hucz? petardy, "kontakt, kontakt!". Ch?opaki MAKa jakby we ?nie, tak przyzwyczajeni do strza?ów w lesie ?e pocz?tkowo nie reaguj?.
Pytam MAKa: Co tu robicie, wasi si? strzelaj? z kim??
- jak to strzelaj??
- no zobacz - mówi? wskazuj?c na sosn? w g??bi lasu.

MAKu pogalopowa? do nich mrucz?c pod nosem "co si? tam k.. dzieje"
Nie mija minuta i wida? ju? ?e nasi si? wycofuj?, Chmielu cofa Sosn? za napr?dce rozstawion? Brzoz?, s?ycha? "Sosna gotów!" "Id?!" Brzoza id?" itd. W kilka chwil piknik zamienia si? w skoordynowan? parusetmetrow? ucieczk?, a potem w Alamo w kr?gu powalonych pni. Udaje si? nam utrzyma?, wci?gamy skrzyd?o atakuj?cych strzelców pod lufy. bior? nas za swoich i podchodz? pod granaty.
Na koniec id? znów zebra? granaty ?wiczebne, gubi? jeden ale za to znajduj? fotoobiektyw Czubaki wart 1000 moich granatów.
To by?a chyba najfajniejsza akcja pierwszego dnia w 2 dru?ynie ?wiczebnej.

CZUBAKA
Sko?czy?em robi? zdj?cia z jedn? grup? i wracam z powrotem do pocz?tku, czyli w stron? grupy insp. Makowca. Po drodze mijam Strzelców i powoli na s?uch wykrywam weso?? grup? insp. Mroszczyka. Nagle wybiega na mnie pozorantka w czapce mud?ahedina, krzycz?c: "Panie fotograf, panie fotograf, pana koledzy mówi?, ?e zgubi? pan obiektyw." Wiecie jak to jest? w sekund? ca?e ?ycie przelatuje cz?owiekowi przed oczami, a przede wszystkim mina w?a?ciciela tego obiektywu (sprz?t by? po?yczony) i bardzo wysoki rachunek jaki wystawia.
No ,ale skoro mówi?, ?e zgubi?em to pewnie znale?li. Rzeczywi?cie torb? od aparatu mam nie zapi?t? a du?o skaka?em i biega?em. Robi? si? czerwony ze wstydu. Wiem, ?e b?dzie ze mnie polewka. Grupa ma akurat przerw?, wszyscy patrz? jak podchodz?, czekam na uszczypliwe komentarze. Zaczyna lider, czyli Inspektor: "No podobno czego? ci brakuje w asortymencie", czy co? w tym stylu, wszyscy si? rechotaj?. Nie chc? si? ?atwo poddawa?, wi?c si? odcinam: "A co zwin?li?cie mój obiektyw, który zostawi?em sobie specjalnie, ?eby go nie nosi? bo ci??ki?" Spodziewam si? jaki? karnych pompek albo co?, wi?c gram twardego i unikam wzroku kolegów, szczególnie, ?e nie w g?owie mi ?arty, bo jestem ju? ledwo ?ywy. Dopiero historia, która opowiada mi Stan, totalnie zmienia moje samopoczucie. Okazuje si?, ?e w czasie jednego z ?wicze?, Stan rzuca granat ?wiczebny, który odbija si? niefortunnie od drzewa i upada gdzie? pod krzakiem. Podchodz?c w poszukiwaniu swojego granatu, Stan ze zdumieniem widzi, ?e ten upad? dok?adnie obok mojego obiektywu. Przyznaj? z u?miechem i szokiem: "G?upi ma zawsze szcz??cie" szczerze mówi?c czego? podobnego jeszcze nie do?wiadczy?em.YAHOO
Pierwsza dru?yna ustawia si? do zadania. Instruktor ka?e nam rusza? w danym kierunku. Nie wiemy kompletnie co nas czeka. Idziemu dwoma klinami. Prowadzi sekcja Brawo. Za ni? sekcja Alfa os?ania ty? i flanki. Nagle kontakt z przodu! Padamy na pysk. Sekcja Brawo otwiera ogie?. Zaczynaj? sp?ywa? meldunki. "Kontakt! Dwunasta! Sto pi??dziesi?t metrów!" Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Cholera - za du?o ich. Odwracam si? i zdzieraj?c nadwyr??one gard?o krzycz?: "Alfa! Zrywamy! Roluj w prawo!" Otrzymuj? potwierdzenie i zaczynamy si? ostrzeliwa? czekaj?c na znak od Alfa, ?e s? na pozycji do os?ony. Czas d?u?y si? niemi?osiernie. Walcz? z ch?ci? dopytywania si? co chwil? przez radio dowódcy Alfy jak sytuacja i kiedy b?d? gotowi? Strzelamy. "Basaj! Przygotuj dym!" Basaj przestaje strzela? i pod os?on? Saszki wyci?ga i "uzbraja" ekran dymny. Odk?ada przed sob? na ziemi?, podnosi karabin i dalej strzela w stron? przeciwnika. Co chwil? s?ycha? meldunki o zmianie magazynków. Idealnie si? to wszystko sk?ada. Jednocze?nie przynajmniej po?owa sekcji Brawo prowadzi ogie? os?aniaj?c pozosta?? cz??? pierwszej dru?yny.

Po reorganizacji i podsumowaniu ruszamy dalej na punkt odprawy na kolejne zadanie. Nie ma luzu. Dryl jest dryl. Kolumna rozproszona po ?cie?ce. Alfa przodem. Ruszamy. Po przej?ciu kilkudziesi?ciu metrów nagle s?ysz? "Kontakt z przodu! Sto metrów!". Wszyscy padaj? na pysk. Zalegamy na chwil?. Szybka decyzja. Krzycz? do przodu "Australia! Australiaaa!". Od razu dwóch pierwszych z Alfy zaczyna strzela?, po czym ten z przodu podrywa si? i rusza biegiem do ty?u pomi?dzy kolegami. S?ysz? tylko jak rzuca do odwróconych do ty?u Endera i Domino: "Ostatni!". Po chwili biegnie ju? nast?pny i nast?pny i nast?pny. Do jasnej cholery! Szkoda, ?e nie mamy drugiej ?wiecy dymnej. Ze skracaj?cego si? przodu kolumny ca?y czas s?ysz? odg?os naszej broni. Nagle z ty?u zjawia si? instruktor i s?ysz? g?o?ne "Przerwa? ?wiczenie!!" po czym jak mnie mija s?ysz? ciche: "Nogi im z dupy powyrywam. Mieli was nie rusza?".Przechodzimy na miejsce odprawy przed drugim zadaniem. Automatycznie obrona okr??na ca?? dru?yn?. Wewn?trz perymetru instruktor podaje kierunek i za?o?enia zadania. Mamy d??y? do zniszczenia wszelkiego oporu. Znowu ruszamy drog?. Kolumna rozproszona. Tym razem prowadzi Brawo. Nagle kontakt na 1400! Padamy. Czy to bunkier? Czy tylko okop z dwoma strzelcami? Nie mog? tego jasno okre?li?. Zdawkowe meldunki o kontakcie. Trudno. Trzeba dzia?a?. "Brawo! Ognia! Alfa! Atakuj!". Zalegamy i strzelamy. Lec? granaty. BUM! BUM! Nikt nie dosta?. Próbuj? si? podnie?? aby oceni? sytuacj?. Nic z tego. Kule ?wiszcz? za blisko he?mu. Widz? kontem oka jak Alfa flankuje punkt oporu z prawej. S?ysz? granaty. Strza?y. Alfa jest ju? prawie na pozycji wroga. "Brawo! Przenie?? ogie? w lewo!". "Tajest! Przenie?? ogie? w lewo!". Drzewa mi zas?aniaj? ale widz? i s?ysz?, ?e co? si? tam dzieje. Jaka? niespodziewana wymiana ognia. Bunkier (?) dalej strzela, ale s?abiej. Co si? sta?o z Alf?? Zabili ich wszystkich? Zastanawiam si? co robi?. Nagle s?ysz? pe?en emocji meldunek Alfy przez radio, z którego prawie nic nie rozumiem - zak?ócenia w eterze. Jestem ju? spokojniejszy. Jeszcze ?yj?. "Alfa powtórz!". Znów meldunek. Rozumiem tylko "... DO??CZCIE...". Pewnie si? broni?. Ostrzeliwuj?. Trzeba do nich! Szybko!. "Vitez! Rolujemy do ty?u! Dawaj! Dawaj! dawaj!". Basaj, Sasza, Domino i Ender ci?gle strzelaj?. "Gotów! Basaj! Sasza! W ty?!". "Gotów!". "Ender! Domino! Dawajcie!". "Gotowi!". Po cofni?ciu si? do punktu w którym Alfa zacz??a manewr flankowania ruszamy ich ?ladami. "Sekcja Brawo. Za mn?". Biegniemy kilkadziesi?t metrów i padamy na gleb?. Wypatrujemy ruchu. Nagle s?ysz? w radiu: "Brawo! Jeste?my pi??dziesi?t metrów przed wami! Do??czcie!" Morda mi si? cieszy. Opanowali sytuacj?. "Brawo! Za mn?!". Wpadamy pomi?dzy drzewka. Widz? dwa wrogie trupy. Nasi cali. Pó?perymetr rozstawiony. Szybko dope?niamy do okr??nej. Widz? Silvana, który zbiera meldunki od ludzi. Szybkie sprawdzenie statusu, reorganizacja i ... koniec zadania. Podsumowanie naszych akcji i gratulacje. Egzamin zdany.
Wracamy spokojnie ca?? dru?yn? (kolumn? rozproszon?) na miejsce startu, gdzie mamy okazj? podzieli? si? mi?dzy sob? uwagami i spostrze?eniami z odbytego egzaminu.www.fia.com.pl
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Mario75 dnia March 20 2011 22:56:52
Na takich ?wiczeniach mimo braku kompozytu, który urealnia cho? na krótkim dystansie, warto by?. Gratulacje dla Organizatorów. Dobrze, ?e wielu jest ludzi w Polsce, którym si? chce. w)
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Tajna bro? Mndur Gorka E SPOS Odda? r?k? Homemade Libia Radio ASG LIGA ASG Elektryczny Blow Back Podcast ASG KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Nowe pistolety WP
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:18,840
Wczoraj:34,061
W tym tygodniu:225,643
W tym miesiącu:568,126
W tym roku:568,126
Wszystkich:57,285,626
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: