Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:57
Zachód słońca: 17:19
Dzień trwa:
10 Godzin 22 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:11
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

20110312-13 Kurs Piechoty
Dotyczy? battle drills, czyli zasad dzia?ania sekcji w okre?lonych sytuacjach bojowych. Przez t? jedn? godzin? zosta?a nam przekazana elementarna wiedza odno?nie reagowania na kontakt w ró?nych sytuacjach takich, jak bunkier czy zasadzka. Przedstawiono nam manewry, jakimi mo?emy si? pos?u?y? w trakcie kontaktu oraz wyja?nione ide? pos?ugiwania si? battle drills. Potem czeka?y nas ju? tylko ?wiczenia praktyczne w okolicznych lasach, gdzie w ?ycie nale?a?o wcieli? teori? przekazan? przez inspektora Makowca.Do zmierzchu wszystkie dru?yny dzielnie ?wiczy?y pod czujnym okiem instruktorów. Przerabiali?my wszystkie schematy przedstawione na wyk?adach, a je?li mieli?my do?? czasu, to by?y pokazywane nam czasem nadprogramowe rzeczy. W szkoleniu pomagali nam tak?e pozoranci pe?ni?cy rol? naszych "kontaktów". By?o to bardzo pomocne, bo dzi?ki temu nie nacierali?my jedynie na kawa?ek lasu, a na ?ywych ludzi. Ponadto do dyspozycji ka?dej dru?yny by?y te? granaty dymne oraz petardy. Niestety, nie mieli?my mo?liwo?ci oddawania strza?ów, a jedynie ich markowania. O ile pozoranci zwi?kszali realizm naszych ?wicze?, o tyle bycie na kodach na nie?miertelno?? zdecydowanie dzia?a?o na niekorzy?? realno?ci. Jednak?e warto nadmieni?, i? Kurs Piechoty mia? na celu przede wszystkim nauczenie tych podstawowych umiej?tno?ci reagowania na kontakt i to zadanie zosta?o wype?nione, przynajmniej dla mnie, rekruta, który dopiero wszystkiego uczy. S?dz? jednak, ?e nawet do?wiadczeni FIAcy wynie?li ca?kiem sporo z tego szkolenia, mieli przede wszystkim wiele godzin do wykorzystania na szlifowanie zdobytych wcze?niej umiej?tno?ci.Po intensywnych ?wiczeniach nast?pi? czas na przerw? obiadow? oraz drug? cz??? wyk?adów. Dotyczy?y one organizacji oddzia?ów lekkiej piechoty, ich uzbrojenia oraz czynników wp?ywaj?cych na zwyci?stwo na polu bitwy. Ta cz??? wyk?adów by?a prowadzona przez inspektora Makowca oraz podporucznik Mroszczyk. Potem mieli?my czas wolny, który postanowili?my wykorzysta? na ?wiczenia. Zach?ceni przez inspektora Makowca prze?wiczyli?my jeszcze raz wszystkie manewry na skróconych odleg?o?ciach. Do dyspozycji mieli?my ca?y teren wokó? szko?y. Zdecydowanie pomog?o nam to wszystkim utrwali? zdobyte wiadomo?ci, których sprawdzian mia? si? odby? w niedziel?.

Pobudka 6:00 rano drugiego dnia ?wicze?, wszyscy przygotowuj? si? do wyj?cia na egzamin. Nikt si? nie denerwuje, pomimo tego, ?e forma egzaminu nie jest nam znana. Po krótkiej odprawie wyruszamy znów do pobliskich lasów, jednak?e sprawdzian odbywa? si? w troch? innym miejscu ni? ?wiczenia dnia poprzedniego. Egzamin mia? bardzo prost? form? - dru?yna, której mia?a nadej?? kolej dostawa?a informacje od którego? z instruktorów lub dru?ynowej, odno?nie kierunku marszu. Na sygna? zaczyna?a rusza?. Nawet je?li domy?lali?my si? tego, jakie b?d? zadania, to nie wiedzieli?my, które dostaniemy najpierw. Zada? by?o ??cznie trzy. Po ka?dym nast?powa? komentarz instruktora, który zleci? dane zadanie i ewentualnie nast?powa?o jego powtórzenie, je?li pojawi?o si? zbyt du?o b??dów. Wszystkie dru?yny FIA z powodzeniem zda?y ten egzamin. Kiedy by?o ju? po wszystkim, udali?my si? z powrotem do bazy noclegowej, gdzie nast?pi?a odprawa, a nast?pnie powrót do Warszawy.

Podsumowuj?c, uwa?am ?e program Kursu Piechoty zosta? przez nas w pe?ni zrealizowany. Zarówno rekruci jaki i cz?onkowie FIA wyci?gn?li co? z tego szkolenia dla siebie. Pomimo tego, ?e wielu FIAkom brakowa?o strzelania, to uwa?am szkolenie za naprawd? dobrze zorganizowane i cenne dla nas. Da?o nam narz?dzia, które z powodzeniem mo?emy wykorzysta? na w?asnych szkoleniach oraz zmodyfikowa? pod?ug potrzeb oddzia?u. Ponadto poznali?my kilku fajnych ludzi, co mo?e zaowocowa? pó?niejsz? wspó?prac?. Du?a ilo?? ?wicze? pozwoli?a nam utrwali? ?wie?o nabyte umiej?tno?ci, a tak?e zweryfikowa?a nasz? kondycj?, zw?aszcza osób bior?cych udzia? w kursie bojowo-kondycyjnym. Innymi s?owy, szkolenie, które odbyli?my ze "Strzelcami" uwa?am za jak najbardziej udane, pomimo drobnych niedogodno?ci. Poza tym jest o tyle wa?ne dla nas, i? jako grupa ludzi zajmuj?ca si? ASG, mieli?my okazj? odby? szkolenie organizowane przez Ruch na rzecz Obrony Terytorialnej, a jak stwierdzi? m?drze Czubaka na forum, jest to dla nas milowy krok.FIA Rekrut Nikola

Poni?ej przedstawiam list? pricelessów, bez których relacja ze szkolenia by?aby niepe?na:

SZACH
Przerwa pomi?dzy ?wiczeniami, nasz instruktor co? nam t?umaczy. Jakie? poruszenie za nami. Widoczno?? dobra. Biegnie takich dwóch z Silvanem na czele i co chwila skradanka, pach za drzewo... bieg... pach za drzewo. Podbiegaj? w ko?cu do nas i s?ysz? .... kur... to nie ci - salwa ?miechu z naszej strony.

SASZA
1.
220 pompeczek pierwszego dnia (a ?eby szko?y nie zamkn?li by?oby i wi?cej) i 80 drugiego razem równe 300) Sekcja pal?ca, wiecznie ?wicz?ca!
2.
Stoj? sobie przed szko?? ,popalam pecika, bawi? si? z pieskiem (husky), Basaj sk?ada si? do t?oczenia pompeczek, a tutaj nagle piesek si? zrywa, podlatuje do Basaja, i zaczyna go nosem tyka? w szyj?, w usta, w uszy, skaka? po nim, próbuj?c mu pomóc.STAN
Dzie? pierwszy, ju? szarawo. Jest nas 12, dowodz? ja (Sosna), MAKu drug? sekcj? (Brzoza).
Sko?czyli?my po?cig za pozoracj? (odkrzykni?ty koniec ?wiczenia), sekcja MAKa zajmowa?a si? sprawdzaniem trupa, moja sekcja roz?o?ona ok 80m od nich. Zostawiam na chwil? Sosn? (wirtualnie dowodzi Chmielu, mnie postrzeli? zaniedbany ranny wróg) i id? zebra? granat ?wiczebny w okolicy sekcji MAKa. Nagle od strony Sosny dobiega gard?owa kanonada, hucz? petardy, "kontakt, kontakt!". Ch?opaki MAKa jakby we ?nie, tak przyzwyczajeni do strza?ów w lesie ?e pocz?tkowo nie reaguj?.
Pytam MAKa: Co tu robicie, wasi si? strzelaj? z kim??
- jak to strzelaj??
- no zobacz - mówi? wskazuj?c na sosn? w g??bi lasu.

MAKu pogalopowa? do nich mrucz?c pod nosem "co si? tam k.. dzieje"
Nie mija minuta i wida? ju? ?e nasi si? wycofuj?, Chmielu cofa Sosn? za napr?dce rozstawion? Brzoz?, s?ycha? "Sosna gotów!" "Id?!" Brzoza id?" itd. W kilka chwil piknik zamienia si? w skoordynowan? parusetmetrow? ucieczk?, a potem w Alamo w kr?gu powalonych pni. Udaje si? nam utrzyma?, wci?gamy skrzyd?o atakuj?cych strzelców pod lufy. bior? nas za swoich i podchodz? pod granaty.
Na koniec id? znów zebra? granaty ?wiczebne, gubi? jeden ale za to znajduj? fotoobiektyw Czubaki wart 1000 moich granatów.
To by?a chyba najfajniejsza akcja pierwszego dnia w 2 dru?ynie ?wiczebnej.

CZUBAKA
Sko?czy?em robi? zdj?cia z jedn? grup? i wracam z powrotem do pocz?tku, czyli w stron? grupy insp. Makowca. Po drodze mijam Strzelców i powoli na s?uch wykrywam weso?? grup? insp. Mroszczyka. Nagle wybiega na mnie pozorantka w czapce mud?ahedina, krzycz?c: "Panie fotograf, panie fotograf, pana koledzy mówi?, ?e zgubi? pan obiektyw." Wiecie jak to jest? w sekund? ca?e ?ycie przelatuje cz?owiekowi przed oczami, a przede wszystkim mina w?a?ciciela tego obiektywu (sprz?t by? po?yczony) i bardzo wysoki rachunek jaki wystawia.
No ,ale skoro mówi?, ?e zgubi?em to pewnie znale?li. Rzeczywi?cie torb? od aparatu mam nie zapi?t? a du?o skaka?em i biega?em. Robi? si? czerwony ze wstydu. Wiem, ?e b?dzie ze mnie polewka. Grupa ma akurat przerw?, wszyscy patrz? jak podchodz?, czekam na uszczypliwe komentarze. Zaczyna lider, czyli Inspektor: "No podobno czego? ci brakuje w asortymencie", czy co? w tym stylu, wszyscy si? rechotaj?. Nie chc? si? ?atwo poddawa?, wi?c si? odcinam: "A co zwin?li?cie mój obiektyw, który zostawi?em sobie specjalnie, ?eby go nie nosi? bo ci??ki?" Spodziewam si? jaki? karnych pompek albo co?, wi?c gram twardego i unikam wzroku kolegów, szczególnie, ?e nie w g?owie mi ?arty, bo jestem ju? ledwo ?ywy. Dopiero historia, która opowiada mi Stan, totalnie zmienia moje samopoczucie. Okazuje si?, ?e w czasie jednego z ?wicze?, Stan rzuca granat ?wiczebny, który odbija si? niefortunnie od drzewa i upada gdzie? pod krzakiem. Podchodz?c w poszukiwaniu swojego granatu, Stan ze zdumieniem widzi, ?e ten upad? dok?adnie obok mojego obiektywu. Przyznaj? z u?miechem i szokiem: "G?upi ma zawsze szcz??cie" szczerze mówi?c czego? podobnego jeszcze nie do?wiadczy?em.YAHOO
Pierwsza dru?yna ustawia si? do zadania. Instruktor ka?e nam rusza? w danym kierunku. Nie wiemy kompletnie co nas czeka. Idziemu dwoma klinami. Prowadzi sekcja Brawo. Za ni? sekcja Alfa os?ania ty? i flanki. Nagle kontakt z przodu! Padamy na pysk. Sekcja Brawo otwiera ogie?. Zaczynaj? sp?ywa? meldunki. "Kontakt! Dwunasta! Sto pi??dziesi?t metrów!" Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Cholera - za du?o ich. Odwracam si? i zdzieraj?c nadwyr??one gard?o krzycz?: "Alfa! Zrywamy! Roluj w prawo!" Otrzymuj? potwierdzenie i zaczynamy si? ostrzeliwa? czekaj?c na znak od Alfa, ?e s? na pozycji do os?ony. Czas d?u?y si? niemi?osiernie. Walcz? z ch?ci? dopytywania si? co chwil? przez radio dowódcy Alfy jak sytuacja i kiedy b?d? gotowi? Strzelamy. "Basaj! Przygotuj dym!" Basaj przestaje strzela? i pod os?on? Saszki wyci?ga i "uzbraja" ekran dymny. Odk?ada przed sob? na ziemi?, podnosi karabin i dalej strzela w stron? przeciwnika. Co chwil? s?ycha? meldunki o zmianie magazynków. Idealnie si? to wszystko sk?ada. Jednocze?nie przynajmniej po?owa sekcji Brawo prowadzi ogie? os?aniaj?c pozosta?? cz??? pierwszej dru?yny.

Po reorganizacji i podsumowaniu ruszamy dalej na punkt odprawy na kolejne zadanie. Nie ma luzu. Dryl jest dryl. Kolumna rozproszona po ?cie?ce. Alfa przodem. Ruszamy. Po przej?ciu kilkudziesi?ciu metrów nagle s?ysz? "Kontakt z przodu! Sto metrów!". Wszyscy padaj? na pysk. Zalegamy na chwil?. Szybka decyzja. Krzycz? do przodu "Australia! Australiaaa!". Od razu dwóch pierwszych z Alfy zaczyna strzela?, po czym ten z przodu podrywa si? i rusza biegiem do ty?u pomi?dzy kolegami. S?ysz? tylko jak rzuca do odwróconych do ty?u Endera i Domino: "Ostatni!". Po chwili biegnie ju? nast?pny i nast?pny i nast?pny. Do jasnej cholery! Szkoda, ?e nie mamy drugiej ?wiecy dymnej. Ze skracaj?cego si? przodu kolumny ca?y czas s?ysz? odg?os naszej broni. Nagle z ty?u zjawia si? instruktor i s?ysz? g?o?ne "Przerwa? ?wiczenie!!" po czym jak mnie mija s?ysz? ciche: "Nogi im z dupy powyrywam. Mieli was nie rusza?".Przechodzimy na miejsce odprawy przed drugim zadaniem. Automatycznie obrona okr??na ca?? dru?yn?. Wewn?trz perymetru instruktor podaje kierunek i za?o?enia zadania. Mamy d??y? do zniszczenia wszelkiego oporu. Znowu ruszamy drog?. Kolumna rozproszona. Tym razem prowadzi Brawo. Nagle kontakt na 1400! Padamy. Czy to bunkier? Czy tylko okop z dwoma strzelcami? Nie mog? tego jasno okre?li?. Zdawkowe meldunki o kontakcie. Trudno. Trzeba dzia?a?. "Brawo! Ognia! Alfa! Atakuj!". Zalegamy i strzelamy. Lec? granaty. BUM! BUM! Nikt nie dosta?. Próbuj? si? podnie?? aby oceni? sytuacj?. Nic z tego. Kule ?wiszcz? za blisko he?mu. Widz? kontem oka jak Alfa flankuje punkt oporu z prawej. S?ysz? granaty. Strza?y. Alfa jest ju? prawie na pozycji wroga. "Brawo! Przenie?? ogie? w lewo!". "Tajest! Przenie?? ogie? w lewo!". Drzewa mi zas?aniaj? ale widz? i s?ysz?, ?e co? si? tam dzieje. Jaka? niespodziewana wymiana ognia. Bunkier (?) dalej strzela, ale s?abiej. Co si? sta?o z Alf?? Zabili ich wszystkich? Zastanawiam si? co robi?. Nagle s?ysz? pe?en emocji meldunek Alfy przez radio, z którego prawie nic nie rozumiem - zak?ócenia w eterze. Jestem ju? spokojniejszy. Jeszcze ?yj?. "Alfa powtórz!". Znów meldunek. Rozumiem tylko "... DO??CZCIE...". Pewnie si? broni?. Ostrzeliwuj?. Trzeba do nich! Szybko!. "Vitez! Rolujemy do ty?u! Dawaj! Dawaj! dawaj!". Basaj, Sasza, Domino i Ender ci?gle strzelaj?. "Gotów! Basaj! Sasza! W ty?!". "Gotów!". "Ender! Domino! Dawajcie!". "Gotowi!". Po cofni?ciu si? do punktu w którym Alfa zacz??a manewr flankowania ruszamy ich ?ladami. "Sekcja Brawo. Za mn?". Biegniemy kilkadziesi?t metrów i padamy na gleb?. Wypatrujemy ruchu. Nagle s?ysz? w radiu: "Brawo! Jeste?my pi??dziesi?t metrów przed wami! Do??czcie!" Morda mi si? cieszy. Opanowali sytuacj?. "Brawo! Za mn?!". Wpadamy pomi?dzy drzewka. Widz? dwa wrogie trupy. Nasi cali. Pó?perymetr rozstawiony. Szybko dope?niamy do okr??nej. Widz? Silvana, który zbiera meldunki od ludzi. Szybkie sprawdzenie statusu, reorganizacja i ... koniec zadania. Podsumowanie naszych akcji i gratulacje. Egzamin zdany.
Wracamy spokojnie ca?? dru?yn? (kolumn? rozproszon?) na miejsce startu, gdzie mamy okazj? podzieli? si? mi?dzy sob? uwagami i spostrze?eniami z odbytego egzaminu.www.fia.com.pl
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Mario75 dnia March 20 2011 22:56:52
Na takich ?wiczeniach mimo braku kompozytu, który urealnia cho? na krótkim dystansie, warto by?. Gratulacje dla Organizatorów. Dobrze, ?e wielu jest ludzi w Polsce, którym si? chce. w)
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Elektryczny Blow Back Szkolenie Certyfikowane Survival Homemade Libia ?o?nierz Specnazu Zmiana Podcast ASG Act od Valor Combat MG 42 by MG Schutze
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:21,175
Wczoraj:35,892
W tym tygodniu:57,067
W tym miesiącu:697,727
W tym roku:5,567,224
Wszystkich:54,055,628
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: