Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:15
Zachód słońca: 15:54
Dzień trwa:
8 Godzin 39 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:55
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Mity airsoftu Suplement

Mity airsoftu – suplement

Autor: Piotr "Procent" ?opaci?ski


Mój poprzedni wpis o analogicznym tytule (LINK) wywo?a? wiele kontrowersji zarówno na blogu, jak i w innych miejscach w sieci, gdzie by? publikowany (na blogu w?a?ciwie stosunkowo ma?o co si? dzia?o :P ).
Dlatego te? zdecydowa?em si? poszerzy? t? tematyk? o nowe tre?ci, chocia? b?dzie to ten sam punkt widzenia.
Nie b?dzie to autonomiczny twór, gdy? b?d? nawi?zywa? do wpisu – matki o airsoftowych mitach.

 

Przede wszystkim chcia?bym podzi?kowa? wszystkim, którzy podj?li si? konstruktywnej krytyki tre?ci wpisu, oraz tym, którzy z moimi tezami si? zgadzali.
Ciesz? si?, gdy wpisy problemowe rozpoczynaj? dyskusje, o to w tym wszystkim chodzi chyba.
Nie dzi?kuje tym, których komentarze zamyka?y si? w jednym schemacie „autor artyku?u jest g?upi, bo tak”, oraz tym, którzy nie posiedli jeszcze umiej?tno?ci czytania ze zrozumieniem. Na szcz??cie o wiele wi?cej by?o tych, którym mog? podzi?kowa?.

 

 

W dzisiejszym wpisie nie zmieniam jakkolwiek zdania wyra?onego w poprzednim, jednak?e po pierwsze poka?e te elementy i nawyki,  mo?liwe do nabycia przy zwyk?ych strzelankach, które mog? si? przyda? w realnych dzia?aniach, a po drugie wska?e na to jaki poziom i w jakim zakresie mo?na osi?gn?? stawiaj?c na co? poza airsoftem, b?d? te? b?d?c zorganizowan? grup? airsoftow?.

 

 

Zaczynaj?c jednak od umiej?tno?ci, które potencjalnie mo?emy sobie wyrobi? bior?c udzia? w zwyk?ych strzelaninach, to na pewno jest to umiej?tno?? walki na ma?ych dystansach, tzn. takich, an których walczy si? w airsofcie.
Po pierwsze techniki skrytego przemieszczania si? i kamufla?u, po drugie umiej?tno?? przewidywania posuni?? przeciwnika (zabezpieczanie flank czy pleców).

Drug? kwesti? jest sam sprz?t i ogólne obycie z nim.
Nie mówi? o broni, bo jak ju? wcze?niej pisa?em, nie uznaje, by airsoft w tym wzgl?dzie przynosi? jakie? pozytywy, a na pewno przynosi wi?cej negatywów ni? pozytywów, do których mo?na zaliczy? chocia?by mo?liwo?? nauki szybkiej zmiany magazynka… o ile nie masz hi-capa, który jest najpopularniejszym typem maga lub te? (przy obyciu z ró?nymi modelami replik) wiedzie? z replik? jakiej d?ugo?ci wygodnie operuje si? w budynkach.

Nauczy? si? mo?na natomiast wiele je?li chodzi o oporz?dzenie, jego konfiguracje, o tym, co si? w polu przydaje a co nie, czy te? przekona? si? w jakim rodzaju oporz?dzenia mo?na w miar? wygodnie le?e? lub (o wiele rzadszy przypadek) czo?ga? si?.
Mo?na sprawdzi? swoja wydolno?? fizyczn? przy bieganiu z obci??eniem repliki i sprz?tu.
Co si? z tym wi??e mo?na tak?e wybada? jakie mamy potrzeby je?li chodzi o wod?, ile jej „zu?ywamy” na ile godzin dzia?a?, a tak?e pozna? takie zabawki jak systemy hydracyjne (np. Camelbak).

Bardzo wiele mo?na dowiedzie? si? o indywidualnej technice kamufla?u, zarówno o malowaniu wystaj?cych elementów cia?a, jak te? np. o odpowiednich nakryciach g?owy w lesie, mo?liwo?ciach maskowania elementami przyrody, czy w?a?ciwo?ciach kamufluj?cych niektórych mundurów. Co do tych ostatnich, to jako, ?e ich elementem jest tak?e obuwie, to warto i o nim wspomnie?.
Mo?na w airsofcie do?? dobrze wytestowa? obuwie i wybra? to (chocia?by) najwygodniejsze, jednak ocena takiego obuwia w ograniczonym zakresie b?dzie si? odnosi?a do jego wytrzyma?o?ci czy przepuszczalno?ci wody przy d?u?szym czasie ci?g?ego noszenia.

Takie? s? potencjalne profity i umiej?tno?ci, których dostarczy? mo?e zwyk?y, strzelankowy, weekendowy airsoft ka?demu, kto regularnie si? w niego bawi i w miar? w niego inwestuje. To jest ta grupa, któr? opisywa?em w poprzednim wpisie.

W jego podsumowaniu napisa?em cos takiego:

Czy airsoft wobec tego jest antywojskowy? Nie, w ?adnym wypadku.
Wystarczy samemu chcie?, b?d? mie? konkretn? ekip?, z któr? opracuje si? odpowiedni program szkolenia, gdzie airsoft b?dzie tylko ?rodkiem, a nie celem samym w sobie. Gdzie wykorzysta si? podobie?stwo replik, do broni palnej, ale b?dzie si? te? te repliki jak taka bro? traktowa?. Gdzie same strzelanki b?d? swoistym treningiem z OpForem, na którym w praktyce b?dzie si? wykorzystywa? procedury i rozwi?zania poznane na szkoleniach i szlifowane na innych treningach. Tak samo powinno si? te? traktowa? MilSimy, gdzie z kolei w praktyce doskonali si? inne umiej?tno?ci.

Teraz chcia?bym w?a?nie opisa? szerzej wy?ej zacytowan? my?l.
Zasadza si? ona ca?a na jednym warunku – airsoft musi by? ?rodkiem, a nie celem samym w sobie.
Je?li tak b?dziemy to postrzega?, to jeste?my na dobrej drodze, by nasza wiedza, wyszkolenie i umiej?tno?ci wzrasta?y w efektywny sposób. Tak – airsoft ma by? naszym motorem (b?d? jednym z motorów) rozwoju.

 

 

O co w tym chodzi?

Bior?c pod uwag? zwyk?e strzelanki, to naszym jedynym celem na nich nie jest dobra zabawa, ale wykorzystujemy je do ?wiczenia pewnych elementów taktyki, do wykorzystania w praktyce tego, co przerabiali?my na treningu dru?yny, do przetestowania konfiguracji sprz?towej u?o?onej pod konkretne dzia?ania, czy nowego sposobu kamufla?u.
To oczywi?cie tylko przyk?ady a lista takich celów jest o wiele d?u?sza.
Po prostu po ka?dym strzelaniu powinni?my by? bogatsi w nowe do?wiadczenie, wiedz? b?d? umiej?tno?ci i mamy sobie za?o?y? zdobycie takowych (b?d? takowej) przed strzelaniem, tzn. mamy myc ?wiadomi tego, po co na strzelanie przyjechali?my.

Id?c dalej mo?na wzi?? „na warsztat” temat replik. ?wietnie nadaj? si? one do nabierania poprawnych nawyków, zachowa?, w pewnym zakresie nauki obs?ugi broni. Wszystko to musimy jednak robi? traktuj?c nasz? zabawk? tak, jakby by?a to bro? palna.
G?ównie powinno si? to objawia? w zasadach bezpiecze?stwa, przy obchodzeniu si? z nasz? replik?. Mo?na te? uczy? si? kontrolowa? sposób prowadzenia ognia (np. strzelanie w trybie pó?automatycznym, czy te? dubletami), lub obeznawa? si? z róznymi rodzajami celowników (optycznych, kolimatorowych, holograficznych).
Poza tym je?li chodzi o sam? obs?ug?, to mo?na si? jej uczy? jedynie w ograniczonym zakresie nie maj?c co najmniej raz kontaktu z orygina?em.
W czym problem? Na przyk?ad w tym, ?e mo?emy po wymianie magazynka w replice symulowa? prowadzenie naboju do komory przez prze?adowanie, lub zwolnienie zamka z tylnej pozycji, ale je?li nie mi?li?my okazji obs?ugi broni palnej, to nie wiemy o ile ci??ej jest to zrobi? w oryginale, gdzie suwad?o jest ci??sze, a spr??yna powrotna w replice, w porównaniu z t? z broni jest niczym spr??ynka z d?ugopisu. O wiele lepiej ma si? z tym sprawa w replikach GBB, ale i tam nie jest to do ko?ca to samo.

 

 

Kolejny element, to ekipa, z któr? dzia?amy i priorytety ekipy. Z grubsza ekipy ambitne mo?emy podzieli? na dwie grupy.
Te, które chc? si? szkoli? i trenowa?, by by? skutecznymi na airsoftowym polu walki (nazwijmy j? „airsoftowymi komandosami”) i te, które szkol? si? w szerokim zakresie, wedle wytycznych, procedur i realiów wojska czy realnego pola walki. Nasi komandosi, to Ci, dla których to airsoft jest priorytetem.
Chc? by? coraz lepsi w walce z wykorzystaniem replik i z wykorzystaniem do maksimum wszystkich zalet wynikaj?cych z balistyki airsoftowej kulki oraz z Prawa ASG czy pochodnych temu zasad, realizm jest u nich zwykle na drugim miejscu, dlatego te? wykorzystuj?c brak odrzutu i podrzutu siej? d?ugimi seriami, u?ywaj? magazynków o du?ej pojemno?ci itp.

Druga grupa, to ekipy szkol?ce si? pod k?tem realnych warunków pola walki.
Wtedy airsoft znowu (zgodnie z pocz?tkowym za?o?eniem z tego artyku?u) staje si? tylko ?rodkiem, a nie celem samym w sobie.
Repliki s? tylko niedoskona?ymi narz?dziami zast?puj?cymi bro? paln?, ale wszystkie czynno?ci wykonujemy tak, jakby ni? by?a.
Tak samo wszelkie procedury s? wykonywane bior?c pod uwag? nie odleg?o?ci walki airsoftowej, ale realnej walki. Poza tym zakres szkolenia takich grup wychodzi daleko poza elementy przydatne w airsofcie i obejmuje zwykle survival, terenoznawstwo, techniki linowe, techniki ratownictwa, radiokomunikacj? czy specjalistyczne szkolenia jak nurkowe, spadochronowe lub te? na strzelnicy z broni?. By móc sprawdzi? zbiorczo nabyte zdolno?ci bior? udzia? w imprezach, które tak?e na pierwszym miejscu stawiaj? realizm, jak na przyk?ad MilSimy.
Posiadaj? plany szkoleniowe rozpisane na d?u?sze okresy czasu i sukcesywnie realizowane, by w ich szkoleniach nie by?o chaosu i dora?no?ci, ale by by? to cykl, którego ka?dy element przyczynia si? do osi?gni?cia za?o?onego celu.

W praktyce istniej? te? cz?sto ekipy, które nie modelowymi przyk?adami dwóch powy?szych grup, ale czym? po?rednim, które na przyk?ad dobr? zabaw? w airsofcie chc? ??czy? czy rozszerza? o elementy typowo wojskowe, dla klimatu, realizmu b?d? z jeszcze innego powodu.
Przedstawicielom tej drugiej grupy blisko natomiast np. do dobrych jednostek „Strzelca”, czy innych organizacji paramilitarnych, ?e je tak zbiorczo ujm?.
Ró?nica miedzy nimi polega na tym, ze najcz??ciej opisywane przeze mnie powy?ej grupy zaczyna?y od airsoftu i tam maj? swoje korzenie, a w „Strzelcu” airsoft jest co najwy?ej dodatkiem do reszty szkolenia i to raczej rzadko.

?ród?o: Blog Gunfire.pl Link do ?ród?a

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Technofilia dnia April 11 2011 15:51:14
Pewnie to mi?dzy innymi mi nie dzi?kujesz wi?c nie dam Ci kolejnego powodu do niedzi?kowania bo i po co. Wiem jednak na pewno ?e kto? mnie w tym wyr?czy, bo i powodów jest do tego masa. Salut
#2 | Mario75 dnia April 12 2011 01:12:35
Je?li mowa o wyszkoleniu podstawowym ludzi z Firmy, albo tych którzy sko?czyli przyspieszone przeszkolenie wojskowe w ramach NSR, nie jest ono jako? specjalnie super uber pro. Karabin dostan? czasem do r?ki. Nie znam si?, nie by?o mnie, zarobiony jestem, ale jak czasem si? s?ucha jak mówi? ?o?nierze, ?e w ASG wi?cej lizn?li "wojska", to jak mo?emy porównywa? te dwa ?wiaty.

Rozpi?to?? zaanga?owania i mo?liwo?ci zarówno po stronie ?o?nierzy i maniaków ASG jest tak wielka, ?e nie ma sensu na pewno mówi? ogólnikami. Je?li porówna? ludzi przeszkolonych i wykonuj?cych ten zawód w realnym polu walki to zapewne masz racj?. Je?li mówi? o chyba wi?kszo?ci ludzi w naszej armii, to sami znacie nie jedn? ekip?, która sko?czy?a wi?cej profesjonalnych szkole?, wi?cej wystrzela?a ostrej amunicji, wi?cej przerobi?a taktyki, ni? nie jeden ?o?nierz.

Nawet na treningach ASG wiele ekip zarówno w CQB czy w zielonej ?wiczy zaci?cia, awari? jak i wiele innych elementów.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Alice Custom KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Combat Zwyci?zcy wrzesie? Zbrojownia ?o?nierz Specnazu Tajna bro? Homemade Libia LIGA ASG Odda? r?k?
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:29,989
Wczoraj:34,947
W tym tygodniu:98,316
W tym miesiącu:681,894
W tym roku:681,894
Wszystkich:57,399,394
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: