Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 4:23
Zachód słońca: 20:35
Dzień trwa:
16 Godzin 11 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 2:22
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

IVO JIMA 3 "Nowy ?wit" Podsumowanie

Rozpocz?cie IVO3 ok. godz. 9:00 w dwóch punktach jednocze?nie wydano pakiety uczestników. Przekazano je na r?ce D-ców Teamów. Ka?dy kto czyta? wiedzia? jakie s? zasady. Oprócz tego otrzymali wszyscy mapy  z regulaminem na odwrocie. Rozdano równie? zalaminowane du?e kolorowe mapy sztabowe. Meteo poranne wskazywa?o idealn? pogod? na zaplanowane dzia?ania. Wielu w swoich Teamach posiada?o swoje mapy wydrukowane przed przyjazdem. Wiele Teamów by?o ?wietnie przygotowanych odno?nie topografii, a ta w pierwszej fazie decydowa?a o szybko?ci pozyskiwania Artefaktów, a co za tym idzie punktów. Poprzez S?dziów, którzy dysponowali Telefonami Satelitarnymi nale?a?o po pe?nej godzinie sk?ada? raport z po?o?enia TF, aby Orgowie mogli ew. zamarkowa? dodatkowe potyczki np. obrona skrzy?owania itp. Z realizacj? bywa?o ró?nie. Po rozdaniu pakietów uczestników  D-cy zebrali ludzi i wyruszyli do wykonania zada?.

 

Rozmieszczenie Artefaktów oraz innych kluczowych elementów IVO3. J - Baza JAP. N - Baza Narodów Zjednoczonych. P - Pokrak R- Respawn

Artefakty: 1-Kabel uszkodzony 2-R?kawice 3-Modu? 4-Podstwa Generatora I 5-Rdze? 6-R?kawice 7-Kabel sprawny 8-Rdze? 9-Podstawa Generatora II

AC45-Parking2 JAP

JAP podczas koordynowania dzia?a? w?asnych jednostek w terenie.


O tej samej godzinie otrzymali pakiety uczestników JAP, Narody Zjednoczone oraz SF Najemnicy.

Pakiety uczestników Assasinowie otrzymali dzie? wcze?niej.

Jedna z ca?ej talii kart zlece?, któr? posiadali Assasini. Assasin wybiera? zlecenie po czym otrzymywa? od Zleceniodawcy potwierdzenie i informacje. Na karcie zlecenia widoczny nr indywidualny uczestnika IVO3 wraz z kolorem opaski.

 

Najwcze?niej na pozycje wyruszyli JAP, w tym czasie NZ przygotowywa?y si? nadal do wymarszu. Jednak dla wyrównania szans JAP czekali na sygna? od Orgów, a ten pad? po informacji o rozstawieniu Sztabu/Bazy NZ.  SF Najemnicy wyruszyli dopiero po wyj?ciu Narodów Zjednoczonych z Parkingu G?ównego.  Najemnicy do czasu pojawienia si? ich Satelity w zasi?gu nie mogli komunikowa? si? miedzy TFami. SF Najemnicy ponadto do pó?nych godzin wykonywali zadania skrycie i mieli pozostawa? niewykrytymi. Jedynie na rozkaz HQ mieli dzia?a? zbrojnie, czy w przypadku zaobserwowania transportowanego Artefaktu, lub w ostateczno?ci je?li nie mo?na by by?o wykona? zerwania kontaktu i nara?a?oby to Najemników na du?e straty liczebne. Wyruszaj?c w stron? pozycji Pokraka posiadali ju? komunikacj? pomi?dzy TFami oraz mogli atakowa? bez pytania o zezwolenie HQ.

Stylizacja JAP


W momencie kiedy SF Najemnicy w liczebno?ci ok. 50-ciu ludzi po??czy?o sojuszem si?y z JAP ok. 50-ciu ludzi ich zdobywane punkty by?y dzielone na pó?. Koalicja w sumie zdoby?a 410pkt. Od pocz?tku rozgrywki SF Najemnicy nie wiedzieli, ?e mog? liczy? na zwarcie sojuszu z JAP. Zatem wszystkie trzy strony konfliktu dzia?a?y samodzielnie. Dopiero przy Pokraku po??czyli si?y i odnale?li Laboranta z dokumentacj? z?o?enia Generatora.

 

JAP przeczesuj? wysp?.

SF Najemnicy mieli wyruszy? z Parkingu3 ale nie byli?my w stanie zapewni? na tyle bezpiecznego Parkingu aby SF wyruszyli z trzeciego miejsca.

 

SF Najemnicy – ok.50-ciu ludzi

JAP – ok. 50-ciu ludzi

Narody Zjednoczone – ok. 110 ludzi

 

G?ówne cele SF Najemników: odnale?? Artefakty, z?o?y? Generator, wywie?? Pokraka z Generatorem w miejsce Ewakuacji w celu pozyskania technologii dla Agenta zlecaj?cego misj?

Mapa prawd? Ci powie - JAP

G?ówne cele JAP: zebra? niepowtarzalne trzy Artefakty, zlokalizowa? Pokraka, nie dopu?ci? do przej?cia Pokraka, obroni? wysp? przed naje?d?cami

 

G?ówne cele Narodów Zjednoczonych: zdoby? trzy Artefakty /zdublowane jak w SF, zarówno SF jak NZ mieli takie same Artefakty do zdobycia, w wojennej zawierusze np.  przez chwil? NZ posiada?y Dwie Podstawy Generatora co dawa?o im du?? przewag?, bez tych cz??ci nie da?oby rady odbudowa? Generatora, niestety Artefakt zosta? odbity przez SF Najemników/, uruchomi? Generator, dojecha? Pokrakiem II z Generatorem na miejsce Ewakuacji w celu pozyskania technologii, wyczy?ci? wysp? eliminuj?c wojska nie nale??ce do NZ.

Dantee ORG - Orgowie zeszli tyle co walcz?cy. Dzi?ki nim u?atwiony by? kontakt przez Telefony Satelitarne na obszarze paru km.

 

Po tym kiedy uda?o si? dojecha? Pokrakiem do miejsca Ewakuacji wszystkie frakcje otrzyma?y informacje o tym i? w Strefie „Bocianiec” które jest „Sercem Wyspy” wykryto niepokoj?ce anomalie magnetyczne. Nale?a?o umie?ci? w 5-ciu punktach jednocze?nie /przypominaj?cych pi?? punktów z ko?ci do gry/ i utrzyma? Artefakty z Generatora przez 10-si?? minut. Warunkiem by?o utrzymanie wszystkich 5-ciu pozycji przez jedn? ze stron konfliktu. W przypadku zawarcia sojuszu punkty dzielone by?y nadal na pó?. Wystarczy?o zablokowa? jedn? z dwóch wie? strzelniczych, aby nie dopu?ci? do wyrównania poziomu anomalii magnetycznej. W momencie kiedy przed zako?czeniem manewrów ?adna ze stron konfliktu nie wyrówna?aby poziomu anomalii magnetycznej zako?czenie by?oby zdecydowanie inne. Na szcz??cie nie musieli?cie spotka? si? z takim zako?czeniem.

Dobrze, ?e uda?o si? odnale?? Laboranta. Dzi?ki jego dokumentacji wiadomo jak to wszystko ze sob? po??czy? w ca?o??.

 

Poni?ej mo?ecie prze?ledzi? Dziennik Dzia?a? Bojowych z Przyczepy Sztabowej Orgów. Informacje bazuj? na waszych informacjach, które przesy?ali?cie wg. zalece?. Wiele wpisów brakuje np. o wszystkich likwidacjach D-ców Teamów, które dawa?y punkty dodatnie i minusowe. W zwi?zku z tym Organizatorzy podj?li decyzj? o nie zliczaniu tych punktów. Je?li chcecie sprostowa? lub doda? jakie? elementy do Dziennika napiszcie w Komentarzach,  a Dziennik b?dziemy na bie??co edytowali i dodawali zdarzenia. Pami?tajcie o podawaniu godziny zdarzenia.

Pokrak II w drodze do miejca Ewakuacji. Mi?y d?wi?k odbijanego kompozytu w ?rodku dodaje klimatu podczas przeja?d?ki wyboistymi drogami IVO3

 

Dziennik dzia?a? bojowych IVO3

10.00 - Rozpocz?cie dzia?a?
10.25 - JAP - Za?o?enie bazy - BC34
10.30 - JAP wys?a? TF na patrol - AJ45
10.35 - NZ - Za?o?enie bazy - CC32
10.40 - SF wys?a? TF po artefakt - BG32 (nr 4 Podstawa Generatora)
10.45 - SF wys?a? TF po artefakt - CH42 (nr 8 Rdze?)
10.50 - SF wys?a? TF po artefakt - BI45 (nr 2 R?kawice)
11.00 - NZ wys?a? TF po artefakt - BC26 (nr 9 Podstawa Generatora)
11.00 - NZ wys?a? TF po artefakt - BD35 (nr 5 Rdze?)
11.00 - NZ wys?a? TF po artefakt - BI31 (nr 6 R?kawice)
11.05 - JAP - artefakt przej?ty - BD35 (nr 5 Rdze?)
11.05 - JAP wys?a? TF po artefakt - CD31 (nr 1 Kabel uszkodony)
11.10 - NZ - artefakt przej?ty - CD31 (nr 1 Kabel uszkodzony)
11.20 - JAP wys?a? TF po artefakt - AG46 (nr 3 Modu?)
11.20 - JAP wys?a? TF po artefakt - BJ33 (nr 7 Kabel w?a?ciwy)
11.30 - NZ - dowódca TF zlikwidowany przez assasina
11.30 - JAP -artefakt przej?ty - BI31 (nr 6 R?kawice)
11.45 - SF - artefakt przej?ty - CH42 (nr 8 Rdze?)
12.30 - SF - artefakt przej?ty - BI45 (nr 2 R?kawice)
12.55 - JAP - artefakt przej?ty - BJ33 (nr 7 Kabel w?a?ciwy)
13.05 - NZ - artefakt przej?ty - BC26 (nr 9 Podstawa Generatora)
13.10 - JAP - artefakt przej?ty - AG46 (nr 3 Modu?)
13.15 - SF - odbicie artefaktu (nr 9 Podstawa Generatora) od NZ
13.15 - NZ - dowódca TF zlikwidowany przez SF
13.20 - JAP - pojmanie assasina
13.25 - JAP - uwolnienie assasina w zamian za zlecenie
13.25 - NZ - artefakt przej?ty - BG32 (nr 4 Podstwa Generatora)
14.35 - JAP i SF - wystawili ochron? i sk?adaj? generator POKRAKA
14.40 - SF - rozstawiono respa - AJ43
14.50 - JAP i SF - POKRAK uruchomiony i jedzie do miejsca ewakuacji
15.00 - NZ - przej?cie respa SF - AJ43
15.00 - Atak na Respawn NZ - AJ43 przez JAP i SF
15.00 - JAP i SF - POKRAK osi?gn?? punkt docelowy
15.40 - JAP - zabicie assasina
15.50 - NZ - zabicie assasina
16.00 - Koniec dzia?a?

Prosz? uzupe?ni? w komentarzach darzenia, które s? znacz?ce, a nie zosta?y zg?oszone do HQ Orgów.


Wariorzy Narodów Zjednoczonych w drodze do Sztabu/Bazy

 

JAP
+10 (5) Rdze?
+10 (6) R?kawice
+10 (7) Kabel w?a?ciwy
+10 (3) Modu?
+20 pojmanie assasina
+25 uruchomienie POKRAKA
+25 dojazd POKRAKA
+20 zabity assasin
+100 anomalia

SUMA:  230pkt.

 

SF
+10 (8) Rdze?
+10 (2) R?kawice
+10 (9) przej?cie Podstawa Generatora II
+25 uruchomienie POKRAKA
+25 dojazd POKRAKA
+100 anomalia

SUMA: 180pkt.

NZ
-10 D-ca TF zabity
+10 (1) Kabel niesprawny
+10 (9) Podstawa Generatora I
-10 D-ca TF zabity
+20 zdobycie Respa
+10 (4) Podstawa Generatora II
+20 zabity assasin

SUMA /bez likwidacji D-ców/: 70pkt.

Punktacja Assasinów zosta?a utajniona ze wzgl?du na do?? wa?n? ich rol? w IVO4.

W Przyczepie Sztabowej Orgów.


Grochówka z kie?bas?, chleb, sosy, obrusy i serwetki sta?y si? po wielu km trudów i walk, niesamowitym luksusem. Podzi?kowania dla Kucharza Tomka za ?wietn? grochów?.


Podzi?kowania dla wszystkich, którzy pomogli w Organizacji IVO3 "Nowy ?wit":

Wszyscy Koledzy z Team 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC pomagali wzajemnie przeplataj?c si? swoimi rolami. Zawsze gotowi pomóc i dzia?a? aby?cie lepiej mogli wczu? si? w IVO3. Od pomys?ów t?a fabularnego, opowiada?, grafik, elementów artefaktów, po ca?? logistyk? Projektu IVO-JIMA. Podzi?kowania serdeczne, dla wszystkich Rangers! Hooah!!!

Gruby

Powy?ej Sztabi??i. Gruby i Mario odpowiedzialni za logistyk? imprezy, "zaczyn" algorytmu IVO3, oraz wszystko co spi?? w ca?o?? nale?a?o. Sokom - Sztabista, Tworzenie Dziennika Dzia?a? IVO3, komunikacja tekstowa z jednostkami, pomoc przy tworzeniu map. Przygotowanie ponad dwustu granatów z "od?amkami".

Fubar - odpowiedzialny za przygotowanie opasek w sumie ok 300stu dla NZ, SF, JAP, Orgów i Fotoreporterów. Godziny ?mudnej pracy. Do tego wsparcie w opracowaniu Algorytmu IVO3

Dantee i Bones z racji du?ej odleg?o?ci nie uczestniczyli jak pozostali w Rekonesansach terenu oraz nanoszenia poprawek oznacze? szlaków na mapach. Odpowiedzialni za wykonanie Hachimachi oraz ropocz?cie na Parkingu2

Sebi - jeden z najbardziej zaanga?ownych w projetk IVO3 ludzi. Dzi?ki jego pomys?om i r?kom mogli?cie cieszy? si? naprawd? kapitalnie wykonanymi Artefaktami oraz wzmocnionym zawieszeniem Pokraka II. Równie? wk?ad w mechanik? i Algorytm IVO3

Szuwi i Skura - odpowedzialni za poprowadzenie remontu Pokraka II oraz modyfikacji. Pomoc w poprawkach map. Rekonesansy bojowe IVO3 pozwalaj?ce wyliczy? czas i odleg?o?ci.

Patol - nasz wspania?y Grafik. To on m?czy? si? wiele dni nad zmianami map, nad ca?? opraw? graficzn? imprezy. Niestety rozchorowa? si? na IVO3 i nie dotar? ze specjalnie przygotowywanym Bannerem. On stworzy? karty zada? dla Assasinów, do których materia? przygotowywa? Dantee. Patol wykona? tak wiele pracy, ?e ci??ko si? rozpisywa?, aby nie zam?cza? waszych oczu. Oprócz tego Rekonesanse, poprawki mapy, zawsze ch?tny do pomocy.

Marduk i Harper - ludzie odpwiedzialni za kontakty ze Sponsorami i Partnerami IVO3 aby?cie mogli dosta? jak najwi?cej za jak najmniej Wink

Bardzo wiele maili, telefonów, rozmów i za?atwiania. Ludzie reperezentuj?cy IVO3 na "zewn?trz".

Reni - Skarbnik. Odpwiedzialny za przelewy, listy Teamów oraz ich nieustanne zmiany numeracji. Dopilnowanie równie? p?atno?ci z kontrachentami.

Impreza nie odby?aby si? równie? bez wsparcia:

SPONSOR - PIROTECHNIKA NA IVO3

CAPRI ASG SPONSOR

O.T.G.S. PARTNER

Gunfire.pl Partner - dzi?ki GFC mogli?cie odnale?? zrzuty z amunicj? oraz wylosowa? Polary i Czapeczki

Partner - dzi?ki Vest.pl mogli?cie dokona? zakupów ze zni?k? oraz wylosowa? okulary Uvex Super G wg. akcji Vest chorni Twoje oczy.

Partner - dzi?ki Azteko.pl mi?dzy innymi dokonali?cie wiele zakupów z rabatami, aby mie? jak walczy? na IVO3

 

Podzi?kowania wszystkim za par? miesiecy przygotowa?. Podzi?kowania wszystkim uczestnikom, za par?na?cie a czasem par?dziesi?t km. które przeszli?cie bez marudzenia w pe?nym szpeju szukaj?c Artefaktów, walcz?c o Pokraka, oraz neutralizuj?c Anomali? Magnetyczn?. Do zobaczenia za rok. Mamy nadziej?, ?e na 24h IVO4.


Zdj?cia zamieszczone:
Ola Shadows Ustka
Karolina-Kajka z UN/SN
Mario 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC
Marek Gorzów Wielkopolski 
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Technofilia dnia April 08 2011 05:53:08
Radocha
#2 | Technofilia dnia April 08 2011 05:53:08
Radocha
#3 | Dantee dnia April 08 2011 07:22:00
Ja ze swojej strony dzi?kuj? wszystkim czyli Kolegom organizatorom, uczestnikom i przede wszystkim walcz?cym po stronie JAP za zaanga?owanie i wytrwa?o?? do ko?ca.
#4 | Mario75 dnia April 08 2011 09:16:23
Podzi?kowania dla Uczestników, ?e dzi?ki Wam IVO3 tak jak poprzednia, jest ?wietnym dowodem na to, ?e mo?na stworzy? manewry bez T1000.

Na IVO4 mamy ju? opracowane parodniowe plany. Dzia?ania dzie? i w nocy. Planujemy te? przeniesienie IVO4 o "kawa?ek" na "cieplejsze" dni. Mamy nadziej? nied?ugo przedstawi? Wam wprowadzenie do projektu IVO4.
#5 | Gosia dnia April 08 2011 11:49:51
Musz? przyzna? ?e myslami wracam do IVO3, ale tez nie moge sie doczeka? IVO4. Jeszcze raz w imieniu Shadows Ustka serdeczne podziekowania dla orgów za wspaniale sp?dzony dzie?, wszystkim którzy walczyli po stronie Japo?ców, za wytrwa?o?? i zaangazowanie i przede wszystkim dla naszego S?dziego Dantee ktory przeszed? z nami wiele wiele kilometrówU?miech Pozdrawiamy Shadows Asg Ustka
Gosia
#6 | Mario75 dnia April 08 2011 21:16:19
Ostatnio si? nie?le u?mia?em. Kto? gdzie? rzuci? plotk?, zapewne w ramach ?artów, ?e IVO3 by?a "ustawiona" zk) Prze?led?cie Dziennik Sztabowy, oraz reszt? danych z Podsumowania. U?mia?em si? po pachy Szyderca) Trzeba przyzna?, ?e kto? ma niez?e poczucie humoru w))

Dodam, ?e Algorytm zosta? tak opracowany, aby da? walcz?cym i ich Dowódcom jak najwi?ksz? swobod? dzia?a?. JAP mieli co prawda utrzymywa? Sztab/Baz?, jednak w przypadku zagro?enia mieli mo?liwo?? porzucenia jej. Innych ogranicze? nie by?o.

Nie zapominajmy, ?e Narody Zjednoczone zdoby?y dwie Podstawy Generatora, bez których nie uda?oby si? uruchomi? Pokraka. Utrata jednego z tych Artefaktów nast?pi?a w zawierusze wojennej i by?a spraw? losow?. Tak jak i wiele innych wydarze?.

Mam nadziej?, ?e swojej wyobra?ni autor plotki u?yje do stworzenia scenariusza, ani?eli takich ?miesznych historyjek w)

Pami?tajmy, ?e nie licz? si? wygrani i przegrani, ?e nie jest to naszym g?ównym celem. Walczymy razem, ?eby potem razem ?mia? si? i brata?. To nie prawdziwa wojna. Pami?tajmy o tym.

Pami?tajmy równie? i? dla Organizatorów najwi?ksz? warto?ci? s? wasze podzi?kowania. W naszym przypadku cieszy nas i daje si?? do tworzenia nast?pnych projektów, fakt i? nas doceniacie i chcecie wi?cej.
#7 | Piter dnia April 08 2011 22:18:28
W imieniu Navy Team pragn? jeszcze raz podzi?kowa? organizatorom za zaproszenie oraz mo?liwo?? uczestnictwa w zlocie. Swoim kompanom ze strony JAP dzi?kuj? za walk? rami? w rami?. Oby do nast?pnego.
#8 | chenjinyan dnia July 03 2018 05:37:58
2018.7.3chenlixiangair max
rolex watches
wedding dresses
air jordan
nike store
soccer jerseys
bottega veneta
vanessa bruno
michael kors
replica watches
mulberry outlet
coach outlet
nike mercurial
guess
oakley
ferragamo
nike mercurial
true religion jeans
adidas outlet
ralph lauren
lululemon outlet
nike roshe run
nike free
montre
nike huarache
pandora jewelry
longchamp
nike air force
nike air max
nike outlet
new balance
adidas trainers
wedding dresses
oakley vault
longchamp
ray ban
nike free run
beats headphones
beats dre
nike air max
lacoste shoes
asics
pandora charms
versace handbags
kobe 9
instyler ionic styler
nike free
ray ban sunglasses
fendi
reebok
nike
reebok
montre pas cher
nike air force
tommy hilfiger
jordans
montre homme
oakley vault
jordans
adidas outlet
ralph lauren outlet
jordan retro
pandora
dansko
omega watches
tod shoes
ray ban sunglasses
michael kors outlet
beats headphones
yves saint laurent
tiffany co
bcbg
prada outlet
jordan
nike store
dolce & gabbana
hogan
kenzo clothing
roty burch outlet
france world cup jersey
nike air max
ray ban
vans shoes
miu miu shoes
pandora jewelry
nike blazer
polo ralph lauren
air max
jordan shoes
air max 2017
ferragamo
converse
true religion outlet
converse
louboutin
new balance trainer
nike clothing
nike air max 2018
nike free
hogan
stuart weitzman
belgium world cup jerseys
gucci bag
nike air max
new balance
parajumpers
louboutin
michael kors outlet
pandora
roshe run
converse chuck taylor
longchamp handbags
burberry
nike roshe run
jordan shoes
barbour
rolex
new balance
nike kyrie 2
polo ralph lauren
[url=http://www.poLolacostepaschere.fr]polo lacoste[/url]
fendi
adidas superstar
hermes outlet
converse
hollister outlet
roshe run
nike store
abercrombie
vans
nike air
lebron james shoes
michael kors outlet
england world cup jersey
adidas soccer cleats
michael kors borse
nike free
jordan shoes
ray ban
converse
fitflops
hermes
burberry outlet
ray ban
kevin durant shoes
nike air max
michael kors outlet
nike shoes
coach outlet online
puma shoes
jordan 3s
nike air max
fitflop
burberry outlet
adidas slides
ralph lauren outlet
mizuno wave
air max 90
new balance shoes
brazil world cup jersey
lululemon outlet
roshe run
kate spade
balenciaga shoes
clarks shoes
ed hardy
ralph lauren
oakley sunglasses
adidas outlet
oakley sunglasses
cheap toms
adidas flip-flops
swarovski
bcbg max
nike air max
mac cosmetics
adidas
nike shoes
true religion jeans
air max 2017
michael kors
michael kors outlet
jerseys
birkin bag
adidas outlet store
cheap nfl jerseys
nike free run
ray ban
karen millen uk
louboutin
argentina world cup jersey
michael kors outlet online
air jordan
timberland boots
michael kors outlet online
oakley sunglasses
flip flops
asics gel
adidas clothing
ralph lauren
air max 97
insanity
rolex watches
pandora
montblanc
jordan 4s
kobe 10
true religion jeans
coach outlet
michael kors
marc jacobs
swarovski crystal
michael kors canada
baseball bats
jordan
nike free
mont blanc
toms outlet
iphone cases
sac longchamp
jimmy choo
jordan 1s
oakley sunglasses
sac guess
adidas zx
reebok
germany world cup jersey
rolex
timberland
jordans
wedding dresses
coach purse
jordan 11s
roty burch outlet
longchamp
nike vapor max
air max
nike air max
christian louboutin
links of london
boy london clothing
skechers shoes
kate spade outlet
marc jacobs handbags
jordan 12s
soccer shoes
basketball shoes
roshe run
louboutin pas cher
spain world cup jersey
ralph lauren uk
mulberry
chrome hearts
michael kors factory outlet
dansko shoes
timberland
swarovski
burberry handbags
hogan shoes
asics
mac makeup
louboutin
longchamp bags
true religion
vans shoes
mizuno
tommy hilfiger
mac makeup
stuart weitzman
burberry outlet
jordan
oakley sunglasses
air max 95
furla handbags
gucci belt
nike air
supra
ghd
michael kors outlet
gucci outlet
nike tn
cheap nfl jerseys
valentino
nike outlet
asics
lebron shoes
air max
iphone x case
nike air max 95
cartier love bracelet
nike blazer pas cher
replica watches
mizuno running shoes
salomon shoes
new balance
dolce gabbana
giuseppe zanotti
guess
jordan 6s
yeezy shoes
abercrombie
sac michael kors
jordan 5s
ray ban sunglasses
manolo blahnik
nike roshe run
jordans
jordan xx9
nike outlet
sac burberry
bottega veneta
oakley sunglasses cheap
prada outlet
herve leger
lebron 11
vibram fivefingers
goyard handbags
adidas outlet
oakley
marc jacobs
louboutin
polo ralph lauren
nike pas cher
converse shoes
air max
nike blazer
kate spade outlet
adidas uk
true religion outlet
adidas outlet
wedding dresses
swarovski
portugal world cup jersey
mac cosmetics
tory burch outlet
nike air force
adidas running shoes
ray ban outlet
longchamp
tommy hilfiger
nike air max
nike air max
vans
supra
nike air max plus
prada
thomas sabo
jordan
chloe handbags
nike air
celine
salvatore ferragamo
michael kors
softball bats
michael kors
fitflops outlet
ray ban sunglasses
louboutin
red bottoms
oakley
2018.7.3chenlixiang
#9 | kakakaoo dnia March 04 2019 04:46:48
kate spade outlet
coach factory outlet online
air max 97
hermes bags
michael kors outlet store
coach outlet clearance
air max shoes
jordan 12
chaussure louboutin femme
nike outlet
christian louboutin outlet
nike blazer
cheap mlb jerseys
nike sneakers
gucci outlet store
ralph lauren uk
ed hardy outlet
converse shoes
kobe 11
bape hoodie
nike outlet online
adidas outlet
uggs outlet
miu miu shoes
true religion outlet
nike outlet store
asics shoes
ronaldo jerseys
coach factory outlet
coach factory outlet store
coach outlet online
air max 2017
red bottoms
pandora outlet
san diego chargers jerseys
yeezy shoes
lacoste outlet
ralph lauren outlet
michael kors outlet
adidas ultra boost
christian louboutin shoes
coach factory outlet online
christian louboutin outlet
oakley sunglasses outlet
vans sneakers
fila shoes
pandora jewelry canada
coach factory outlet online
cheap jordan shoes
cardinals jerseys
adidas uk
prada outlet
jordan 4
coach handbags
dolce & gabbana sunglasses
pandora jewelry
cheap snapbacks
pandora charms
ugg boots outlet
coach factory outlet online
nike outlet online
coach outlet store online
pandora charms
cheap jordan shoes
coach outlet online
michael kors factory outlet
coach outlet store online
nike shoes
cheap jordans
coach outlet store
coach outlet online
canada goose outlet
canada goose outlet store
nike basketball shoes
polo ralph lauren outlet
air max
fitflops sale clearance
mcm outlet store
coach outlet canada
coach outlet online
pandora charms outlet
coach factory outlet online
cheap mlb jerseys
ralph lauren outlet
indianapolis colts jerseys
louis vuitton
true religion outlet
nike factory store
moncler jacka
cheap nfl jerseys
moncler jackets
uboutin shoes
coach handbags
houston texans jerseys
pandora jewelry
kyrie 2
philipp plein outlet
minnesota vikings jersey
true religion outlet
coach factory outlet online
converse shoes
ed hardy
michael kors outlet store
coach outlet store
nike outlet store
adidas outlet store
fred perry
coach outlet online
nike outlet store
ralph lauren outlet online
michael kors outlet clearance
fitflops
packers jersey
toms
coach outlet online
oakley outlet
coach outlet canada
pandora outlet
coach outlet online
coach factory outlet online
ferragamo belts
coach outlet online
moncler
kobe shoes
coach factory outlet
coach factory outlet online
adidas yeezy shoes
canada goose coats
nike free run
coach outlet store online
true religion jeans
ugg boots
miu miu handbags
seattle seahawks jersey
louboutin shoes
true religion outlet
ecco outlet
air jordan 14
timberland boots
vibram fivefingers outlet
pandora jewelry outlet
celine outlet
kobe shoes
canada goose outlet
louboutin outlet
canada goose jackets
nobis outlet
coach outlet online
cheap nike shoes
true religion jeans
cnaada goose outlet store
curry shoes
michael kors outlet online
louboutin outlet
canada goose
coach factorty outlet store
true religion outlet
louis vuitton outlet store
fitflops sale clearance
raiders jerseys
toms shoes
cazal outlet
cheap snapbacks
coach outlet online
converse shoes
mbt shoes
coach outlet online
coach handbags clearance
gucci bags
coach outlet online
coach factory outlet online
fitflops outlet
mbt shoes
ugg boots
guess clothing
hermes bags
hermes belt
cheap jerseys
vikings jerseys
phillies jerseys
cheap air max
moncler outlet online
air jordan shoes
coach outlet store online
coach outlet store
mcm handbags
north face outlet online
kate spade outlet online
vans shoes
clarks shoes
adidas nmd
nike kd 10
michael kors outlet online
uggs outlet
ed hardy outlet
givenchy handbags
nike hyperdunk
fitflops sale clearance
louboutin outlet
ugg outlet store
michael kors outlet online
pandora charms
air max
oakley sunglasses outlet
coach factory outlet
cheap handbags
rolex replica watches for sale
coach outlet store
coach factory outlet
moncler jackets
coach outlet canada
coach factory outlet
nike air force
prada outlet
air jordan shoes
foamposite shoe
coach factorty outlet online
mac cosmetics
valentino
adidas nmd r1
coach factory outlet
mlb jerseys
balenciaga shoes
coach outlet online
prada outlet online
twins jerseys
coach outlet sale
yeezy shoes
pandora rings
nike max
curry 4 shoes
gucci outlet online
ray ban sunglasses outlet
ralph lauren outlet
coach outlet online
adidas ultra boost
louis vuitton purses
coach outlet store
coach outlet store online
coach factory outlet online
ralph lauren uk
canada goose coats
air jordan
mlb jerseys
canada goose outlet
soccer shoes
air jordan retro
michael kors outlet online
cheap jordan shoes
swarovski jewelry outlet
christian louboutin shoes
louboutin outlet
cheap air jordans
patriots jerseys
moncler jackets
ralph lauren pas cher
fjallraven kanken
coach outlet store
ed hardy
supra shoes
ugg
jordan shoes
orioles jerseys
ferragamo outlet
canada goose
fitflops
adidas nmd runner
jordan 12
nike blazer
jordan pas cher
ralph lauren polo
coach outlet online
true religion outlet store
michael kors purse
buffalo bills jersey
ed hardy
true religion jeans outlet
coach outlet
balenciaga triples
nike roshe
miu miu shoes
nike sneakers
pandora charms
adidas slides
true religion jeans
canada goose outlet store
pandora charms sale
michael kors outlet canada
ugg outlet sale
gucci outlet online
pandora jewelry canada
kate spade outlet store
adidas ultra boost
adidas nmd
air max 270
ferragamo outlet
birkin handbags
michael kors outlet clearance
coach outlet online
adidas outlet online
pandora outlet
ugg boots women
moncler jacken
saints jerseys
ed hardy shoes
white sox jerseys
pandora jewelry outlet
canada goose sale
north face outlet store
celine outlet
discount oakley sunglasses
coach factory outlet
nfl jerseys
true religion jeans
ralph lauren polo
chaussures christian louboutin
cowboys jerseys
air jordan shoes
cheap oakley sunglasses
ugg boots
fila
uggs
coach outlet online
jets jersey
true religion outlet store
cheap ray ban sunglasses
moncler outlet online
rolex replica watches
pandora charms
red sox jerseys
canada goose coats
nike free flyknit
adidas wings shoes
giants jerseys
pandora canada
christian louboutin sale
coach bags
nba jerseys for sale
coach factorty outlet store
coach outlet online
louboutin outlet
moncler sito ufficiale
ugg outlet clearance
mbt shoes
ralph lauren outlet online
coach outlet online
pandora charms sale clearance
cheap jordan shoes
birkenstock sandals
coach outlet clearance
valentino outlet store
seahawks jerseys
rolex watches
adidas outlet online
cheap air jordans
[url=http://www.poLolaurenoutlet.us.com]ralph lauren outlet[/url]
canada goose canada
lululemon outlet
nike flip-flops
fitflops outlet
mulberry bags sale
moncler outlet online
malone souliers shoes
nike tn
nike roshe run
new england patriots jersey
pandora jewelry store
air max plus
reebok outlet
polo ralph lauren outlet online
birkenstocks
mont blanc pen
ralph lauren sale clearance uk
air max pas cher
nike outlet store
nfl jerseys
cheap jordans
lions jerseys
air max 2017
yeezy shoes
uggs outlet
toms outlet store
cheap ugg boots
christian louboutin sale
yeezy boost 350
canada goose coats
superdry clothing
nike outlet
ralph lauren polo
ysl outlet
coach handbags outlet
eagles jersey
louboutin outlet
blue jays jerseys
coach factory outlet online
nike shoes
mcm outlet
city royals jerseys
coach outlet online
diamondbacks jerseys
fivefingers shoes
canada goose outlet store
devil rays jerseys
fitflops sale clearance
adidas outlet store
ugg
kate spade outlet online
manolo blahnik
durant shoes
canada goose outlet store
adidas store
nike factory store
cheap soccer jerseys
hermes outlet store
columbia outlet store
coach handbags
barcelona jersey
pandora jewelry outlet
louboutin outlet
ubiq shoes
brewers jerseys
pittsburgh steelers jersey
fred perry
coach factory outlet
ugg pas cher
nike air max 90
coach factory outlet
fitflops
ray ban sunglasses
michael kors outlet clearance
michael kors outlet clearance
christian louboutin shoes
toms shoes
valentino outlet
air jordan 4
hermes
fitflops sale clearance
nike outlet store online
uggs outlet
christian louboutin shoes
mbt shoes outlet
asics running shoes
michael kors outlet clearance
instyler ionic styler
juicy couture
yankees jerseys
nike factory outlet
cheap jordan shoes
ralph lauren pas cher
coach factory outlet
rangers jersey
nike air force 1
coach factory outlet online
suicoke sandals
kate spade outlet online
jaguars jersey
true religion
louboutin pas cher
christian louboutin
ugg outlet
nike shoes
moncler outlet online
polo ralph lauren outlet online
north face outlet
ugg outlet
arcteryx jackets
lacoste polo shirts
pandora charms outlet
pandora jewelry outlet
air force 1
air max 2015
adidas neo shoes
kate spade outlet
patriots jerseys
coach outlet sale
salvatore ferragamo shoes
coach outlet
uggs outlet
timberland outlet
ralph lauren outlet online
jordans
chelsea jersey
kate spade outlet online
nike air max schweiz
valentino outlet
manolo blahnik outlet
valentino outlet
true religion outlet store
louis vuitton outlet online
coach purse
michael kors outlet store
nobis jackets
kappa clothing
kevin durant shoes
coach outlet online
adidas outlet online
supreme clothing
mulberry handbags
nike outlet
air max outlet
curry 5 shoes
ralph lauren uk
air max
snapback hats
canada goose coats
coach outlet store
kate spade outlet online
michael kors outlet online
cheap nfl jerseys
prada outlet
north face jackets
off-white clothing
coach factory outlet online
coach outlet online
fitflops
ugg boots
coach outlet online
marlins jerseys
air jordan retro
coach outlet online
kate spade handbags
air max
coach outlet
versace clothing
coach outlet clearance
y3 shoes
pandora charms sale clearance
true religion jeans
adidas shoes
cheap jordans
coach outlet online
giuseppe zanotti outlet store
coach outlet online
coach handbags
mont blanc
uggs outlet online
coach outlet online
jimmy choo shoes
pandora jewelry outlet
kate spade outlet
caMy?lietas futbol baratas
ugg italia
coach outlet online
ugg boots sale
mbt shoes
moncler outlet online
michael kors outlet clearance
canada goose coats
cheap snapbacks
adidas superstars
mac makeup
coach outlet online
coach outlet online
north face outlet
coach outlet
coach outlet store
cubs jerseys
polo ralph lauren outlet online
coach factory outlet online
jordan 3
yeezy shoes
coach outlet online
louis vuitton outlet online
polo outlet store
lebron 13
kate spade outlet online
ravens jerseys
jimmy choo shoes
moncler coats
nike outlet online
kate spade handbags
kate spade outlet sale
kate spade outlet
adidas shoes
michael kors outlet clearance
le coq sportif
coach bags
kobe 12
cheap mbt shoes
oakley sunglasses outlet
coach outlet online
kate spade bags
giuseppe zanotti shoes
polo ralph lauren outlet
coach outlet online
nike factory store
prada outlet
coach canada outlet
coach outlet store
pandora charms
puma shoes
michael kors bags
birkenstock outlet store
pandora charms outlet
pandora charms sale clearance
pandora sale clearance
angels jerseys
nike outlet online
jordan 31
adidas wings
coach outlet store online clearance
ralph lauren polo
adidas sneakers
michael kors bags
true religion
new balance shoes
michael kors outlet
titans jersey
moncler jackets
birkenstock outlet
revolution 3
cincinnati bengals jersey
ugg italia
dolce & gabbana Outlet
nike outlet store
nike outlet store
true religion outlet store
denver broncos jersey
jordans
prada handbags
true religion outlet
pandora charms
christian louboutin shoes
michael kors handbags outlet
louboutin outlet
coach factory outlet
pandora charms sale clearance
air jordan 3
marc jacobs handbags
kate spade outlet
cheap jordan shoes
cheap jordans free shipping
uggs canada
air jordan uk
ugg outlet
rockies jerseys
coach factory outlet
kate spade
nhl jerseys
canada goose coats
valentino shoes
true religion outlet store
polo outlet store
tigers jerseys
kate spade outlet online
polo ralph lauren outlet online
gucci outlet online
tods outlet online
air jordan
polo outlet
cardinals jerseys
salomon shoes
browns jerseys
ed hardy
toms outlet online
michael kors outlet clearance
yeezy shoes
north face outlet store
cheap jordans for sale
pandora charms
fitflops outlet
ralph lauren outlet
dodgers jerseys
nike outlet online
chrome hearts outlet store
adidas yeezy boost
air jordan shoes
adidas yeezy boost 350
ferragamo outlet store
pandora jewelry outlet
prada sunglasses
birkenstock shoes
chi flat iron
coach factory outlet
coach outlet clearance
moncler pas cher
fitflops sale clearance
clarks
ed hardy outlet
pandora charms sale
yeezy boost 350 v2
soccer jerseys
jordan shoes for sale
coach outlet store
bathing ape
nike tn
broncos jerseys
tory burch outlet store
true religion jeans sale
christian louboutin outlet
coach outlet online
gucci outlet online
the north face jackets
nike presto
falcons jerseys
canada goose
ugg boots clearance
suicoke sandals
toms
birkenstock sandals
asics shoes
adidas yeezy boost
reds jerseys
air huarache
coach outlet
coach outlet online
juicy couture
coach factory outlet online
moncler outlet online
under armour shoes
off white clothing
adidas outlet store
air max 2017
nike air max 2018
parajumpers jacket
christian louboutin outlet
air jordans
ugg outlet
190304yueqin
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [1 głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Lipiec 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Nowe pistolety WP KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Podcast ASG Zmiana Szkolenie Certyfikowane Elektryczny Blow Back ?o?nierz Specnazu Skarby... LIGA ASG Arctic Combat
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
https://www.mallacoota...
https://fixfactor.co.uk
https://carpestology.c...
https://amoura.com.au/
https://americandry.com
https://www.123.clinic
[url=https://swiindex....
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:11,329
Wczoraj:16,313
W tym tygodniu:97,979
W tym miesiącu:171,692
W tym roku:2,904,988
Wszystkich:51,393,392
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: