Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 g³osów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 g³osy]

Ogó³em g³osów: 172
Musisz zalogowaæ siê, aby móc zag³osowaæ.
Rozpoczêto: 11.01.11

Archiwum ankiet
S³oneczny panel
Dzi¶ jest:

Wschód s³oñca: 6:49
Zachód s³oñca: 15:29
Dzieñ trwa:
8 Godzin 39 minut
Jest krótszy od najd³u¿szego dnia o: 9:54
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Vademecum problemów z AEG

Vademecum problemów z AEG

AnR - Seriw replik

Kiedy? ten tekst napisa?em na forum wmasg.pl, ale niestety, pomimo mojej pro?by nie zosta? przyklejony, wklejam go tutaj, czytajcie i ch?o?cie!

Zdj?cie: Sebi 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC


Ka?dy z Nas, na pewnym etapie boryka? si? z problemami dotycz?cymi swoich zabawek. One wymagaj? odpowiedniego serwisowania, podej?cia jako do?? z?o?one mechanizmy. Tutaj chcia?bym przedstawi? ma?e kompendium wiedzy na temat serwisowania AEG, albo chocia? jak post?powa? i co pisa? na forum, ?eby uzyska? pomoc.


1. Nowa replika, jak o ni? dba??

Mo?na za?o?y?, ?e ka?da replika wyj?ta z pude?ka jest ju? gotowa do u?ycia, ale trzeba pami?ta? o kilku rzeczach:
a) Baterie cz?sto przychodz? roz?adowane albo cz??ciowo na?adowane. Nie podno?cie rabanu je?li po paru strza?ach replika przesta?a strzela?, spokojnie na?adujcie baterie.
b) Repliki to nie bro? ostra, nie wymaga smarowania, tak cz?stego. Nie zalewajcie od razu na start jakim? preparatem.
c) Replika mo?na s?abo strzela? na pocz?tku. Win? tego ponosi zapa?kana smarem gumka HU, po ok. jednym hi-capie powinny problemy ust?pi?.
d) Replika to nie bro? ostra. Nie nale?y szarpa? za r?czki prze?adowania, za inne manipulatory.
e) Na ?rub? silnikow? warto wyla? troch? kleju do gwintów, aby zabezpieczy? j? przed samo odkr?caniem.
Generalnie, repliki nie wymagaj? jakiej? szczególnej konwersacji.

 

Zdj?cie: Terenowy D-ca Ghost Team S?upsk

 

2. Bateria, jak ?adowa??

Nie jestem specem od baterii, s? tutaj na forum ludzie bardziej kompetentni ni? ja, ale mog? Wam powiedzie?, ?e ?adowarki dodawane do zestawu nadaj? si? do kosza na starcie, nie na?aduj? Wam dobrze baterii, a mog? co najwy?ej zniszczy?. Wraz z rozwojem chi?skich AEG baterie z zestawów osi?gn??y naprawd? przyzwoity poziom. Po prostu szkoda ich. Warto na pocz?tek zaopatrzy? si? w prost? ?adowark? microprocesorow?. To nie tylko wygoda, ale te? i bezpiecze?stwo dla Waszych baterii. Je?li chcecie ju? koniecznie ?adowa? je do??czonym prostownikiem pami?tajcie o pilnowaniu czasów. Cz?sto na forum pojawia si? zdanie "zostawi?em na noc", czyli po?o?y? si? taki Iksi?ski, wsta? i od??czy?. Widzicie, ja na przyk?ad ?rednio ?pi? po 5-6h, znam takich co i po 12h. To nie jest miarodajne i nikomu nic nie powie. Poinformujcie ile H by?a ?adowana bateria przy zg?aszaniu problemu na forum z ni?. Wzór na ?adowanie jest prosty:
Pojemno?? baterii x 1,4 / pr?d ?adowania baterii = czas ?adowania.
I pilnowa? tego jak pacierza!

 

Zdj?cie: MgShutze G.S.P. Pretoria

 

3. Problemy serwisowe:

I. Replika nie podaje kulek.
a) Je?li to nowa replika i jest to Twoja pierwsza replika to... podkr?? kó?ko hi-capa. Cz?sto pomaga. :F
b) Zmie? kulki, du?o u?ywa kulek tanich, dziwnych marek, cz?sto one s? zbyt ?liskie, ?le wykonane. Twój magazynek mo?e akurat takich nie lubi?!
c) Zobacz czy lufa nie jest niczym zatkana. Je?li tak jest to d?wi?k pracy AEG zmieni si? na taki st?umiony. Nie naciskaj nic wi?cej, zabezpiecz replik? i usu? to "co?". Je?li b?dziesz próbowa? strzela? mo?e to si? sko?czy? zerwaniem t?oka.

II. Replika nie strzela, brak reakcji na spust.
a) Spalony bezpiecznik. Zobaczcie czy jest on ca?y, ew. wymie?cie go na inny.
b) Je?li to u?ywana replika stan styków mo?e nie pozwala? na oddanie strza?u. Wtedy nale?y zainteresowa? si? serwisem jej.
c) Zobaczcie czy wtyki Tayiminy nie rozwar?y si?, cz?sto jest to przyczyn? tego.
d) Zobaczcie czy kable nigdzie nie s? urwane, poprzerywane.
e) Jak nic nie pomaga... Sprawd?cie czy na?adowali?cie baterie. Jest to NAJCZ?STSZA przyczyna braku reakcji na spust. Totalnie martwa bateria. Wtedy rucha silnika mo?e by? niezauwa?alny.

III. Replika strzela po kilka kulek.
a) Je?li to nowa replika nale?y odes?a? na gwarancje. Albo je?li profesjonalny serwis wymienia? Wam gumk? równie? nale?y odes?a?.
b) Je?li sami wymieniali?cie gumk? to znaczy tylko, ?e ?le to zrobili?cie.
c) Polecam korzystanie z profesjonalnych serwisów jak te? i prywatnych fachowców w celu nawet wymiany gumki HU. Cz?sto sk?pstwo prowadzi do wielu niespodziewanych wydatków. ?le za?o?ona gumka HU mo?e spowodowa? uszkodzenie wewn?trznych komponentów GB!

IV. Jest reakcja na spust, czu? ruch silnika, ale replika nie strzela.
a) Je?li to nowa replika - na gwarancje. Tak sama z tunningowan? w serwisie.
b) Sprawdzi? czy na?adowali?cie bateri?.
c) Najcz??ciej jest to wina umieraj?cej baterii, s?abo na?adowanej. Wtedy mo?e nawet t?ok zaci?? si? w tylnej pozycji. Zawsze warto sprawdzi? na innej baterii, Kolegi, której jeste?my w 100% pewni, ?e dzia?a.
d) Mo?na spróbowa? zwolni? antyreversal, cz?sto pomaga.
e) Je?li nic nie skutkuje nale?y zainteresowa? si? za profesjonalnym serwisem lub fachowcem. Mo?e to oznacza?, ?e która? z cz??ci GB po prostu odmówi?a pos?usze?stwa i trzeba j? wymieni?.
f) Mo?na te? spróbowa? na nowo wyregulowa? ?rub? silnikow?. Jednak je?li nie by?a ona dokr?cana takie co? nie powinno wyst?pi?.

V. Jest reakcja na spust, ale s?ycha? "wiertark?".
a) Je?li to nowa replika - na gwarancje. Tak sama z tunningowan? w serwisie.
b) By? mo?e pod wp?ywem wibracji odkr?ci?a Wam si? ?ruba silnikowa i poluzowa? si? silnik. Warto spróbowa? samemu wyregulowa? silnik, ca?y czas uwa?aj?c. Zbyt nisko wyregulowana silnik w replice z GBv2 mo?e spowodowa? poci?cie kabli, zwarcie i powa?ne problemy.
c) Je?li to nie silnik to oznacza tylko jedno. Zerwany t?ok. Nale?y go wymieni?, w tym celu nale?y skontaktowa? si? z serwisem albo fachowcem.

 

Zdj?cie: Guli D-ca 1st Cavalry Division Koszalin

 

4. Rozebra?em replik?, nie umiem z?o?y?.

Znaczy tylko, ?e jeste? gnomem intelektualnym. Najlepiej znale?? kogo? kto posk?ada j? za Nas.


Zdj?cie: Dantee D-ca 1st Fireteam 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC

 


5. Rozebra?em replik?, chce j? przesmarowa?, jakich smarów u?ywa??

Tego nie powiem, ka?dy ma w?asne preferencje. Mog? za to powiedzie? jakich nie u?ywa?:
- ?adnych smarów grafitowych, w szczególno?ci na z?batki oraz zespó? cylindra i t?oka.
- ?adnego WD40, to nie jest smar tylko rozpuszczalnik
- smarów do broni ostrej

Prosz? pami?ta?: 90% uszkodze? AEG powstaje z winy u?ytkownika.

Komentarze
Podziel siê tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Marduk dnia April 12 2011 09:15:11
Informacja dla ludzi którzy b?d? si? upiera? przy stwierdzeniu, ?e WD40 to smar, a nie rozpuszczalnik.

"G?ównymi sk?adnikami WD-40 zgodnie z jego ameryka?sk? kart? charakterystyki s?:
- 50% spirytus mineralny
- 25% LPG (prawdopodobnie jako ?rodek nap?dowy; obecnie u?ywany jest dwutlenek w?gla aby zmniejszy? palno?? produktu)
- 15+% oleje mineralne (lekkie oleje smaruj?ce)
- 10-% sk?adniki oboj?tne.

W niemieckiej wersji j?zykowej karty s? wymienione nast?puj?ce sk?adniki istotne ze wzgl?dów bezpiecze?stwa:
- 60% ci??kiej benzyny (produkt ropopochodny)
- 1-5% dwutlenek w?gla

W polskiej wersji j?zykowej karty s? wymienione nast?puj?ce sk?adniki istotne ze wzgl?dów bezpiecze?stwa:
- 67% ci??kiej benzyny (produkt ropopochodny)
- 21% oleju bazowego ( niespecyfikowanego )"
#2 | Jazzman dnia April 12 2011 10:13:30
Spirytus jest rozpuszczalnikiem.
Benzyna jest rozpuszczalnikiem.

Powiedzmy ?e wlewaj?c to do repliki Szeroki u?miech Tworzymy nowa histori? naszego sprz?tu bo nied?ugo w?a?nie tylko ni? b?dzie Pokazuje j?zyk

ANR jak zwykle rewelka.
Marduk: ?wietne informacj?, wnioskuje o wpi?cie ich do artyku?u.

Moja propozycja: Przypi?? na pierwsz? stron? ów artyku? i dopisywa? w komentarzach, nowe pomys?y, potem ANR ?adnie zredaguje i doklei do artyku?u. Co wy na to? B?dziemy mieli ma?y poradnik na ka?da pogod?.
#3 | Marduk dnia April 12 2011 10:36:06
Jazzman:
Co do informacji s? to ogólnodost?pne dane które mo?na znale?? w internecie. Wklei?em to by unikn?? sytuacji w których jaki? gostek pisze "A bo ja tylko..." lub "bo jak smarowa?em drzwi...". Jak tak dalej popatrzymy znajdzie si? odwa?ny który b?dzie chcia? przesmarowa? replik? super glue lub kwasem solnym albo ?eby kulka szybciej wylatywa?a z lufy nawali tam smaru Tovott'a (nazywany te? tawotem ).
#4 | Mario75 dnia April 12 2011 11:35:40
Temat najcz??ciej zg?aszanych problemów, które mo?na rozwi?za? samemu jest ciekawy i praktyczny. Je?li kto? przeczyta nie b?dzie po raz setny zam?cza? pytaniami typu:
- Pod??czy?em bateri? i nie strzela, co zrobi?.
Je?li pozostali serwisanci dopisz? najcz??ciej zg?aszane problemy, które wymagaj? najpierw sprawdzenia przez u?ytkownika stanu rzeczy, niech podadz?. Czy w komentarzach do tego Artyku?u czy pisz?c swój, je?li takich FAQ maj? wi?cej. Postaramy si? pó?niej zgrabnie to po??czy? i podpi?? na g?ówn? stron?.

My?l?, ?e wielu u?atwi to ?ycie, a Serwisanci nie b?d? zasypywani tysi?cznym tym samym pytaniem, na które Serwisant odpowiada ju? nawet przez sen wykut? na blach? regu?k?: "A sprawdzi?e?.... ?" OK)
#5 | mg schutze dnia May 11 2011 12:28:26
Artykulik ca?kiem fajniusi U?miech
Zbytnio nie zag??biaj?cy si? w temat, ale b?dzie pomocny dla wielu pocz?tkuj?cych mechaniorów U?miech
Gratki

P.S. Jak ju? podpisujecie foty razem z przynale?no?ci? team'ow? to jestem z G.S.P. Pretoria Z przymru?eniem oka
#6 | Mario75 dnia June 29 2011 19:45:01
Ju? poprawione. Dzi?ki za zwrócenie uwagi. Teraz jest zdecydowanie lepiej.
#7 | muniekole dnia August 12 2017 04:35:36
Rehabilitacja leczeniem tr?dziku ró?owatego nie jest leczona natomiast najakuratniej jest wyznacza? u do?u wobec obni?enia liczbie zaczerwienienia g?by tudzie? metamorfoz ?atwopalnych, zminimalizowania wielko?ci, okresu otrzymania tudzie? sile torsji natomiast symultanicznych symptomów ?wi?du, palenia a czu?o??. Dwoje ?ród?owego modusy leczenia tr?dziku ró?owatego owo miejscowe za? http://ziola-hemoroidy.pl/ doustne medykamenty antybiotyczne. Rehabilitacja laserowa pozosta?a oraz zaliczona jak odmiana leczenia. Na przestrzeni podczas gdy w cugu kilku tygodni medykamenty cyklicznie rodz? niekrótkotrwa?ego pocenie si?, zaczerwienienie najcz??ciej cofa po zabiegu. D?ugofalowego leczenie, w wi?kszo?ci wypadków odk?d niejakiego do dwóch latek, przypuszczalnie biec do ondulacji obserwacji poziomu przy poniektórych pacjentów. Trwa?e terapia jest raz za razem konieczne, chocia? poniektórego przypadki ust?puj? po jakiemu? frazeologizmie a egzystuj? mocno. Niecudze kazusy, pozostawione bez leczenia, pogarszaj? si? razem spo?ród przeciekiem wieku.
Dodaj komentarz
Zaloguj siê, aby móc dodaæ komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani u¿ytkownicy mog± oceniaæ zawarto¶æ strony
Zaloguj siê lub zarejestruj, ¿eby móc zag³osowaæ.

¦wietne! ¦wietne! 100% [2 g³osy]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 g³osów]
Dobre Dobre 0% [0 g³osów]
¦rednie ¦rednie 0% [0 g³osów]
S³abe S³abe 0% [0 g³osów]
Kalendarz
<< Listopad 2017 >>
Po Wt ¶r Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG ?o?nierz Specnazu Makarov KWC Survival Homemade Libia Zbrojownia Combat Podcast ASG Radio ASG Arctic Combat
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa u¿ytkownika

Has³oNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj siê

Nie mo¿esz siê zalogowaæ?
Popro¶ o nowe has³o
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przet³umacz stronê

Szybki t³umacz
Ostatnie Komentarze
News
With a long background...
When you are going to ...
Reproduction purses ar...
Nonetheless, when acqu...
Style is a significant...
In case you're questio...
On the other hand, Can...
In contemporary societ...
Unlike pants or t-shir...
Shimada, who is alread...
Brands do not develop ...
It is noticeable exact...
You make sure to get o...
Nike makes some outsta...
In all honesty, few of...
Yes, in addition to Ro...
These are all powerful...
Each August, "Classic ...
For that reason, each ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Artyku³y
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=http://www.outlet...
Od 20110217 Odwiedziny go¶ci:
Dzi¶:4,861
Wczoraj:10,195
W tym tygodniu:4,861
W tym miesi±cu:214,644
W tym roku:3,650,080
Wszystkich:40,842,839
Shoutbox
Musisz zalogowaæ siê, aby móc dodaæ wiadomo¶æ.

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portée
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-porté.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

RichardGene
19-07-2017 22:58
mqvrsjy http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-o
g-2017-093.asp http://www.starlig
htmusic.it/913-jor
dan-23-nere.php http://www.garim.i
t/nike-flyknit-chu
kka-7.5-650.asp http://www.ipielsa
.it/032-bor

RichardGene
17-07-2017 07:53
cqneyeq http://www.wallban
k-lfc.co.uk/755-ad
idas-zx-flux-all-r
ed-on-feet.htm http://www.posicio
namientotiendas.co
m.es/275-nike-free
-run-3.0.html http://www.auto-mo
bile.es/589-puma-e
vospeed-2016

ThomLig
16-07-2017 18:32
&#1082;&#1086;&#1092;
&#1077; &#1058;&#1086;&#1088;
&#1088;&#1080;&#1085;
&#1086; &#1087;&#1086; &#1072;&#1082;&#1094;
&#1080;&#1086

Clintonrub
11-07-2017 23:06
&#1058;&#1080;&#1085;
&#1077;&#1076;&#1086;
&#1083;
&#8211; &#1101;&#1092;&#1092;
&#1077;&#1082;&#1090;
&#1080;&#1074;&#1085;
&

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: