Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 172
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 5:03
Zachód słońca: 19:39
Dzień trwa:
14 Godzin 36 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 3:58
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Vademecum problemów z AEG

Vademecum problemów z AEG

AnR - Seriw replik

Kiedy? ten tekst napisa?em na forum wmasg.pl, ale niestety, pomimo mojej pro?by nie zosta? przyklejony, wklejam go tutaj, czytajcie i ch?o?cie!

Zdj?cie: Sebi 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC


Ka?dy z Nas, na pewnym etapie boryka? si? z problemami dotycz?cymi swoich zabawek. One wymagaj? odpowiedniego serwisowania, podej?cia jako do?? z?o?one mechanizmy. Tutaj chcia?bym przedstawi? ma?e kompendium wiedzy na temat serwisowania AEG, albo chocia? jak post?powa? i co pisa? na forum, ?eby uzyska? pomoc.


1. Nowa replika, jak o ni? dba??

Mo?na za?o?y?, ?e ka?da replika wyj?ta z pude?ka jest ju? gotowa do u?ycia, ale trzeba pami?ta? o kilku rzeczach:
a) Baterie cz?sto przychodz? roz?adowane albo cz??ciowo na?adowane. Nie podno?cie rabanu je?li po paru strza?ach replika przesta?a strzela?, spokojnie na?adujcie baterie.
b) Repliki to nie bro? ostra, nie wymaga smarowania, tak cz?stego. Nie zalewajcie od razu na start jakim? preparatem.
c) Replika mo?na s?abo strzela? na pocz?tku. Win? tego ponosi zapa?kana smarem gumka HU, po ok. jednym hi-capie powinny problemy ust?pi?.
d) Replika to nie bro? ostra. Nie nale?y szarpa? za r?czki prze?adowania, za inne manipulatory.
e) Na ?rub? silnikow? warto wyla? troch? kleju do gwintów, aby zabezpieczy? j? przed samo odkr?caniem.
Generalnie, repliki nie wymagaj? jakiej? szczególnej konwersacji.

 

Zdj?cie: Terenowy D-ca Ghost Team S?upsk

 

2. Bateria, jak ?adowa??

Nie jestem specem od baterii, s? tutaj na forum ludzie bardziej kompetentni ni? ja, ale mog? Wam powiedzie?, ?e ?adowarki dodawane do zestawu nadaj? si? do kosza na starcie, nie na?aduj? Wam dobrze baterii, a mog? co najwy?ej zniszczy?. Wraz z rozwojem chi?skich AEG baterie z zestawów osi?gn??y naprawd? przyzwoity poziom. Po prostu szkoda ich. Warto na pocz?tek zaopatrzy? si? w prost? ?adowark? microprocesorow?. To nie tylko wygoda, ale te? i bezpiecze?stwo dla Waszych baterii. Je?li chcecie ju? koniecznie ?adowa? je do??czonym prostownikiem pami?tajcie o pilnowaniu czasów. Cz?sto na forum pojawia si? zdanie "zostawi?em na noc", czyli po?o?y? si? taki Iksi?ski, wsta? i od??czy?. Widzicie, ja na przyk?ad ?rednio ?pi? po 5-6h, znam takich co i po 12h. To nie jest miarodajne i nikomu nic nie powie. Poinformujcie ile H by?a ?adowana bateria przy zg?aszaniu problemu na forum z ni?. Wzór na ?adowanie jest prosty:
Pojemno?? baterii x 1,4 / pr?d ?adowania baterii = czas ?adowania.
I pilnowa? tego jak pacierza!

 

Zdj?cie: MgShutze G.S.P. Pretoria

 

3. Problemy serwisowe:

I. Replika nie podaje kulek.
a) Je?li to nowa replika i jest to Twoja pierwsza replika to... podkr?? kó?ko hi-capa. Cz?sto pomaga. :F
b) Zmie? kulki, du?o u?ywa kulek tanich, dziwnych marek, cz?sto one s? zbyt ?liskie, ?le wykonane. Twój magazynek mo?e akurat takich nie lubi?!
c) Zobacz czy lufa nie jest niczym zatkana. Je?li tak jest to d?wi?k pracy AEG zmieni si? na taki st?umiony. Nie naciskaj nic wi?cej, zabezpiecz replik? i usu? to "co?". Je?li b?dziesz próbowa? strzela? mo?e to si? sko?czy? zerwaniem t?oka.

II. Replika nie strzela, brak reakcji na spust.
a) Spalony bezpiecznik. Zobaczcie czy jest on ca?y, ew. wymie?cie go na inny.
b) Je?li to u?ywana replika stan styków mo?e nie pozwala? na oddanie strza?u. Wtedy nale?y zainteresowa? si? serwisem jej.
c) Zobaczcie czy wtyki Tayiminy nie rozwar?y si?, cz?sto jest to przyczyn? tego.
d) Zobaczcie czy kable nigdzie nie s? urwane, poprzerywane.
e) Jak nic nie pomaga... Sprawd?cie czy na?adowali?cie baterie. Jest to NAJCZ?STSZA przyczyna braku reakcji na spust. Totalnie martwa bateria. Wtedy rucha silnika mo?e by? niezauwa?alny.

III. Replika strzela po kilka kulek.
a) Je?li to nowa replika nale?y odes?a? na gwarancje. Albo je?li profesjonalny serwis wymienia? Wam gumk? równie? nale?y odes?a?.
b) Je?li sami wymieniali?cie gumk? to znaczy tylko, ?e ?le to zrobili?cie.
c) Polecam korzystanie z profesjonalnych serwisów jak te? i prywatnych fachowców w celu nawet wymiany gumki HU. Cz?sto sk?pstwo prowadzi do wielu niespodziewanych wydatków. ?le za?o?ona gumka HU mo?e spowodowa? uszkodzenie wewn?trznych komponentów GB!

IV. Jest reakcja na spust, czu? ruch silnika, ale replika nie strzela.
a) Je?li to nowa replika - na gwarancje. Tak sama z tunningowan? w serwisie.
b) Sprawdzi? czy na?adowali?cie bateri?.
c) Najcz??ciej jest to wina umieraj?cej baterii, s?abo na?adowanej. Wtedy mo?e nawet t?ok zaci?? si? w tylnej pozycji. Zawsze warto sprawdzi? na innej baterii, Kolegi, której jeste?my w 100% pewni, ?e dzia?a.
d) Mo?na spróbowa? zwolni? antyreversal, cz?sto pomaga.
e) Je?li nic nie skutkuje nale?y zainteresowa? si? za profesjonalnym serwisem lub fachowcem. Mo?e to oznacza?, ?e która? z cz??ci GB po prostu odmówi?a pos?usze?stwa i trzeba j? wymieni?.
f) Mo?na te? spróbowa? na nowo wyregulowa? ?rub? silnikow?. Jednak je?li nie by?a ona dokr?cana takie co? nie powinno wyst?pi?.

V. Jest reakcja na spust, ale s?ycha? "wiertark?".
a) Je?li to nowa replika - na gwarancje. Tak sama z tunningowan? w serwisie.
b) By? mo?e pod wp?ywem wibracji odkr?ci?a Wam si? ?ruba silnikowa i poluzowa? si? silnik. Warto spróbowa? samemu wyregulowa? silnik, ca?y czas uwa?aj?c. Zbyt nisko wyregulowana silnik w replice z GBv2 mo?e spowodowa? poci?cie kabli, zwarcie i powa?ne problemy.
c) Je?li to nie silnik to oznacza tylko jedno. Zerwany t?ok. Nale?y go wymieni?, w tym celu nale?y skontaktowa? si? z serwisem albo fachowcem.

 

Zdj?cie: Guli D-ca 1st Cavalry Division Koszalin

 

4. Rozebra?em replik?, nie umiem z?o?y?.

Znaczy tylko, ?e jeste? gnomem intelektualnym. Najlepiej znale?? kogo? kto posk?ada j? za Nas.


Zdj?cie: Dantee D-ca 1st Fireteam 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC

 


5. Rozebra?em replik?, chce j? przesmarowa?, jakich smarów u?ywa??

Tego nie powiem, ka?dy ma w?asne preferencje. Mog? za to powiedzie? jakich nie u?ywa?:
- ?adnych smarów grafitowych, w szczególno?ci na z?batki oraz zespó? cylindra i t?oka.
- ?adnego WD40, to nie jest smar tylko rozpuszczalnik
- smarów do broni ostrej

Prosz? pami?ta?: 90% uszkodze? AEG powstaje z winy u?ytkownika.

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Marduk dnia April 12 2011 09:15:11
Informacja dla ludzi którzy b?d? si? upiera? przy stwierdzeniu, ?e WD40 to smar, a nie rozpuszczalnik.

"G?ównymi sk?adnikami WD-40 zgodnie z jego ameryka?sk? kart? charakterystyki s?:
- 50% spirytus mineralny
- 25% LPG (prawdopodobnie jako ?rodek nap?dowy; obecnie u?ywany jest dwutlenek w?gla aby zmniejszy? palno?? produktu)
- 15+% oleje mineralne (lekkie oleje smaruj?ce)
- 10-% sk?adniki oboj?tne.

W niemieckiej wersji j?zykowej karty s? wymienione nast?puj?ce sk?adniki istotne ze wzgl?dów bezpiecze?stwa:
- 60% ci??kiej benzyny (produkt ropopochodny)
- 1-5% dwutlenek w?gla

W polskiej wersji j?zykowej karty s? wymienione nast?puj?ce sk?adniki istotne ze wzgl?dów bezpiecze?stwa:
- 67% ci??kiej benzyny (produkt ropopochodny)
- 21% oleju bazowego ( niespecyfikowanego )"
#2 | Jazzman dnia April 12 2011 10:13:30
Spirytus jest rozpuszczalnikiem.
Benzyna jest rozpuszczalnikiem.

Powiedzmy ?e wlewaj?c to do repliki Szeroki u?miech Tworzymy nowa histori? naszego sprz?tu bo nied?ugo w?a?nie tylko ni? b?dzie Pokazuje j?zyk

ANR jak zwykle rewelka.
Marduk: ?wietne informacj?, wnioskuje o wpi?cie ich do artyku?u.

Moja propozycja: Przypi?? na pierwsz? stron? ów artyku? i dopisywa? w komentarzach, nowe pomys?y, potem ANR ?adnie zredaguje i doklei do artyku?u. Co wy na to? B?dziemy mieli ma?y poradnik na ka?da pogod?.
#3 | Marduk dnia April 12 2011 10:36:06
Jazzman:
Co do informacji s? to ogólnodost?pne dane które mo?na znale?? w internecie. Wklei?em to by unikn?? sytuacji w których jaki? gostek pisze "A bo ja tylko..." lub "bo jak smarowa?em drzwi...". Jak tak dalej popatrzymy znajdzie si? odwa?ny który b?dzie chcia? przesmarowa? replik? super glue lub kwasem solnym albo ?eby kulka szybciej wylatywa?a z lufy nawali tam smaru Tovott'a (nazywany te? tawotem ).
#4 | Mario75 dnia April 12 2011 11:35:40
Temat najcz??ciej zg?aszanych problemów, które mo?na rozwi?za? samemu jest ciekawy i praktyczny. Je?li kto? przeczyta nie b?dzie po raz setny zam?cza? pytaniami typu:
- Pod??czy?em bateri? i nie strzela, co zrobi?.
Je?li pozostali serwisanci dopisz? najcz??ciej zg?aszane problemy, które wymagaj? najpierw sprawdzenia przez u?ytkownika stanu rzeczy, niech podadz?. Czy w komentarzach do tego Artyku?u czy pisz?c swój, je?li takich FAQ maj? wi?cej. Postaramy si? pó?niej zgrabnie to po??czy? i podpi?? na g?ówn? stron?.

My?l?, ?e wielu u?atwi to ?ycie, a Serwisanci nie b?d? zasypywani tysi?cznym tym samym pytaniem, na które Serwisant odpowiada ju? nawet przez sen wykut? na blach? regu?k?: "A sprawdzi?e?.... ?" OK)
#5 | mg schutze dnia May 11 2011 12:28:26
Artykulik ca?kiem fajniusi U?miech
Zbytnio nie zag??biaj?cy si? w temat, ale b?dzie pomocny dla wielu pocz?tkuj?cych mechaniorów U?miech
Gratki

P.S. Jak ju? podpisujecie foty razem z przynale?no?ci? team'ow? to jestem z G.S.P. Pretoria Z przymru?eniem oka
#6 | Mario75 dnia June 29 2011 19:45:01
Ju? poprawione. Dzi?ki za zwrócenie uwagi. Teraz jest zdecydowanie lepiej.
#7 | muniekole dnia August 12 2017 04:35:36
Rehabilitacja leczeniem tr?dziku ró?owatego nie jest leczona natomiast najakuratniej jest wyznacza? u do?u wobec obni?enia liczbie zaczerwienienia g?by tudzie? metamorfoz ?atwopalnych, zminimalizowania wielko?ci, okresu otrzymania tudzie? sile torsji natomiast symultanicznych symptomów ?wi?du, palenia a czu?o??. Dwoje ?ród?owego modusy leczenia tr?dziku ró?owatego owo miejscowe za? http://ziola-hemoroidy.pl/ doustne medykamenty antybiotyczne. Rehabilitacja laserowa pozosta?a oraz zaliczona jak odmiana leczenia. Na przestrzeni podczas gdy w cugu kilku tygodni medykamenty cyklicznie rodz? niekrótkotrwa?ego pocenie si?, zaczerwienienie najcz??ciej cofa po zabiegu. D?ugofalowego leczenie, w wi?kszo?ci wypadków odk?d niejakiego do dwóch latek, przypuszczalnie biec do ondulacji obserwacji poziomu przy poniektórych pacjentów. Trwa?e terapia jest raz za razem konieczne, chocia? poniektórego przypadki ust?puj? po jakiemu? frazeologizmie a egzystuj? mocno. Niecudze kazusy, pozostawione bez leczenia, pogarszaj? si? razem spo?ród przeciekiem wieku.
#8 | clibin009 dnia April 10 2018 09:29:56
chanyuan2018.04.10
tory burch outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
new balance pas cher
cazal sunglasses
ray ban sunglasses
pandora charms
ugg outlet
nike roshe one
fitflops
longchamp handbags
jordan shoes
burberry outlet
yeezy boost
coach outlet
nike trainers
nike air max 90
michael kors outlet
michael kors outlet
canada goose jackets
oakley sunglasses
tods outlet
ugg outlet
canada goose outlet
coach outlet
cheap jordans
air max 90
ray ban sunglasses
oakley sunglasses
coach outlet
canada goose jackets
chelsea jersey
coach outlet
cheap nfl jerseys
birkenstock sandals
kate spade outlet
pandora jewelry
ralph lauren outlet
nike shoes
michael kors uk
pandora charms
louboutin shoes
basketball shoes
clippers jerseys
canada goose outlet
adidas trainers
ferragamo outlet
kate spade outlet
cheap jordans
air max 90
bucks jerseys
valentino outlet
canada goose outlet
nike outlet
coach outlet canada
ray ban sunglasses
soccer jerseys
mulberry handbags
pandora charms
coach outlet
jordan shoes
yeezy boost
cheap football shirts
wizards jerseys
coach outlet
ray ban sunglasses
coach outlet
canada goose parka
ralph lauren polo
canada goose outlet
ugg outlet
canada goose jackets
polo ralph lauren
jordan shoes
manchester united jersey
mulberry bags
oakley sunglasses
lakers jerseys
fitflops sale clearance
nike store uk
michael kors outlet
nike blazer pas cher
ugg outlet
fitflops sale clearance
ugg boots
oakley sunglasses
cleveland cavaliers jersey
jordan shoes
michael kors outlet
polo ralph lauren
bottega veneta outlet
oakley sunglasses
mizuno running shoes
christian louboutin outlet
oakley sunglasses wholesale
ugg boots
coach outlet
coach outlet store online
coach outlet online
oakley sunglasses
michael kors handbags
heat jerseys
air max 2017
hermes belt
yeezy boost 350
asics pas cher
true religion outlet
ugg boots clearance
michael kors
canada goose outlet
nike foamposite
michael kors outlet online
canada goose jackets
coach outlet
canada goose outlet
jordan shoes
true religion outlet
hornets jerseys
ralph lauren polo
nba jerseys
canada goose outlet
true religion outlet
ysl outlet
true religion jeans
christian louboutin online
coach handbags
chrome hearts outlet
cheap jordans
fitflops sale
canada goose jackets
coach factory outlet
swarovski outlet
canada goose outlet
mavericks jerseys
coach outlet online
ferragamo shoes
fitflops sale clearance
new balance shoes
new balance pas cher
coach factory outlet
nfl jerseys wholesale
canada goose outlet
uggs
tory burch outlet
adidas nmd
canada goose outlet
lebron james shoes
cheap jordans
soccer jerseys
longchamp handbags
kobe shoes
canada goose jackets
michael kors outlet
pandora charms
jazz jerseys
michael kors outlet
michael kors
pandora charms
pandora charms
ugg outlet
longchamp handbags
michael kors outlet
mac makeup
coach handbags
louis vuitton outlet
ugg outlet
ugg outlet
rolex watches
longchamp solde
longchamp handbags
ray ban sunglasses
mulberry outlet
mulberry bags
fitflops
puma outlet
air max 90
moncler outlet
magic jerseys
nba jerseys
ray ban sunglasses
chicago blackhawks jerseys
ralph lauren polo shirts
rolex watches
michael kors outlet
michael kors outlet
true religion jeans
michael kors outlet
cheap mlb jerseys
true religion jeans
air max trainers
ray ban sunglasses
longchamp outlet
gucci outlet
ferragamo outlet
oakley sunglasses
nike pas cher
true religion jeans
barcelona jersey
cheap jordans
mulberry sale
michael kors outlet
cheap jordans
polo ralph lauren
76ers jerseys
spurs jerseys
michael kors outlet
true religion jeans
ugg outlet
michael kors outlet
coach outlet
pistons jerseys
ray ban sunglasses
nike shoes
air huarache
adidas wings
oakley sunglasses
cheap snapbacks
burberry outlet
michael kors outlet
prada sunglasses
christian louboutin outlet
air jordan 4
hawks jerseys
michael kors outlet
air max uk
pacers jerseys
kate spade outlet
futbol baratas
christian louboutin outlet
rolex watches
michael kors outlet
stephen curry shoes
canada goose jackets
coach outlet online
ray ban sunglasses
converse shoes
trailblazers jerseys
mulberry handbags
air huarache
cavaliers jerseys
canada goose jackets
canada goose jackets
oakley sunglasses
adidas uk
michael kors handbags
polo outlet
true religion jeans
canada goose outlet
soccer shoes
reebok trainers
air force 1
tory burch outlet
mbt shoes
nike presto
gucci outlet
michael kors outlet
ray ban sunglasses
true religion jeans
coach outlet
longchamp pliage
christian louboutin shoes
pandora jewelry
asics shoes
real madrid jersey
nobis outlet
longchamp pas cher
christian louboutin outlet
michael kors outlet online
warriors jerseys
fitflops outlet
ray ban sunglasses
ugg outlet
ferragamo shoes
birkenstock outlet
gucci outlet
denver broncos jerseys
nike pas cher
moncler outlet
nike air force 1
michael kors outlet online
pandora charms
longchamp solde
ralph lauren polo
nfl jersey wholesale
asics pas cher
kate spade outlet
pandora charms sale clearance
michael kors bags
polo shirts
mulberry outlet
ferragamo outlet
coach outlet online
michael kors outlet
polo ralph lauren
tory burch outlet
fred perry polo shirts
cheap nhl jerseys
pandora outlet
michael kors outlet
ralph lauren polo shirts
adidas outlet store
uggs outlet
canada goose jackets
oakley sunglasses
christian louboutin outlet
michael kors handbags
cheap jordans
polo outlet
nike air max 2015
pandora jewelry
oakley sunglasses
true religion jeans
swarovski outlet
michael kors wallets
true religion jeans
suns jerseys
coach outlet
herve leger outlet
uggs outlet
rockets jerseys
michael kors handbags
lacoste polo shirts
world cup jerseys
polo ralph lauren
ecco shoes
ray ban sunglasses
cheap jerseys
swarovski crystal
cheap mlb jerseys
michael kors outlet
nhl jerseys
adidas nmd
louboutin pas cher
coach outlet online
kings jerseys
moncler jackets
polo ralph lauren
canada goose coats
air max 1
chrome hearts outlet
pandora charms
mulberry handbags
grizzlies jerseys
kevin durant shoes
oakley sunglasses
coach outlet
canada goose outlet
kobe 9
air jordan pas cher
kate spade outlet
canada goose
ugg boots
oakley sunglasses
kate spade outlet
louboutin shoes
rolex watches for sale
louis vuitton outlet
wellensteyn jackets
michael kors outlet
tory burch outlet
christian louboutin outlet
polo outlet
canada goose outlet
montblanc pens
air max 90
true religion uk
louis vuitton outlet
mcm outlet
canada goose outlet
polo outlet
jordan shoes
oakley sunglasses
fitflops shoes
prada outlet
golden state warriors jerseys
kate spade outlet
raptors jerseys
reebok outlet store
prada shoes
pandora charms
knicks jerseys
burberry outlet
coach outlet
jordan shoes
ray ban sunglasses
ray ban sunglasses
coach outlet
louis vuitton outlet
burberry outlet
prada handbags
mulberry handbags
coach outlet online
michael kors outlet
nike shoes
canada goose outlet
nhl jerseys
michael kors outlet
nike air max
nike roshe
cheap jerseys
bulls jerseys
nuggets jerseys
longchamp outlet
polo ralph lauren
ugg outlet
fitflops sale
ralph lauren polo shirts
salomon shoes
true religion jeans
coach outlet online
cheap jordans
lakers jerseys
ferragamo outlet
ray ban sunglasses
tory burch outlet
dansko shoes
kate spade outlet
oakley sunglasses wholesale
true religion outlet
ugg outlet
celtics jerseys
ray ban sunglasses
polo outlet
nike outlet
michael kors handbags
coach factory outlet
swarovski crystal
canada goose jackets
barbour outlet
ed hardy clothing
michael kors handbags
ugg outlet
ugg outlets
oakley sunglasses
pandora charms sale clearance
mont blanc pens
polo ralph lauren
air max 90
canada goose outlet
san antonio spurs jerseys
coach outlet
polo ralph lauren
coach factory outlet
kobe bryant shoes
polo ralph lauren
oakley sunglasses
gucci outlet
swarovski outlet
links of london
cartier outlet
hermes outlet
longchamp outlet
nike store
pelicans jerseys
coach outlet online
canada goose outlet
michael kors outlet
christian louboutin shoes
tory burch outlet
supra shoes
true religion jeans
air jordan pas cher
canada goose outlet
denver broncos jerseys
coach outlet
michael kors
oakley sunglasses
swarovski outlet
nets jerseys
michael kors
coach canada
moncler jackets
air jordan shoes
timberwolves jerseys
pandora
michael kors outlet
polo outlet
[url=http://www.poLolacostepaschers.fr]lacoste soldes[/url]
ugg outlet
ray-ban sunglasses
ralph lauren pas cher
pandora charms
polo ralph lauren
canada goose outlet
michael kors outlet
thunder jerseys
nike factory outlet
tory burch outlet
ugg boots
coach outlet
marc jacobs outlet
hermes outlet
football shirts
hermes birkin
coach outlet online
coach outlet
ray ban sunglasses
canada goose jackets
longchamp bags
moncler outlet
michael kors outlet
coach outlet
ferragamo outlet
pandora outlet
uggs outlet
canada goose jackets
oakley sunglasses
air max 90
ray ban sunglasses
nba jerseys
christian louboutin shoes
uggs outlet
giuseppe zanotti outlet
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [2 głosy]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Kwiecień 2018 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Odda? r?k? LIGA ASG Zbrojownia Alice Custom ?o?nierz Specnazu Combat Survival Arctic Combat Podcast ASG KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[color=#cc3366][url=ht...
[color=#ff3300] [u...
I would go so far as t...
[url=http://www.replic...
[url=http://www.replic...
I paid in good faith. ...
If you are still in th...
The alternative is tha...
That is a breitling re...
Each rolex replica sal...
Brother Customer Servi...
HP Customer Service Nu...
HP Customer Service Nu...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
Brak komentarzy. Mo?e ...
Brak komentarzy. Mo?e ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
<P>Epoch [url=http://w...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:553
Wczoraj:7,241
W tym tygodniu:31,030
W tym miesiącu:138,609
W tym roku:1,325,035
Wszystkich:42,932,331
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

CurtisDob
22-04-2018 00:59
Gh Ormone Della Crescita Fa Male Thrift purchasing and consignment store shopp

CurtisDob
20-04-2018 08:45
Asics High Tops Womens If you do not desire to use smoking replacing treatment to Pomocy you give up smoking, look at requesting your per

CurtisDob
15-04-2018 22:03
Oxandrolone Sale Using a innovative name can Pomocy one's post

KateSpadestomb
10-12-2017 09:04
istochnik ooo lux @usapost brend yaroslavl sebe bez problem Posrednik Ssha Instagram @usapost belarus platya ! ; ôčđěŕ Ćĺíńęčĺ ďëŕňü˙ ęóďčňü ďëŕňüĺ Âĺá-ńŕéň usapost

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portĂŠe
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-portĂŠ.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: