Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:57
Zachód słońca: 17:19
Dzień trwa:
10 Godzin 22 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:11
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

MilSim Operacja Corrientes 2011

Milsim ASG: "Operacja Corrientes"

www.operacjacorrientes.cba.pl

Oficjalny plakat Operacji Corrientes


 

TERMIN: 24-27 czerwca 2011
LOKALIZACJA: Teren opuszczonego Lotniska w Bia?ej Podlaskiej i okolice
ORGANIZATOR: B.G.S.R & Eureka

Zaliczka na operacje 2011:

Zaliczka wynosi 40 z? / osoba.

Liczba miejsc: 400

Zaliczka zawiera koszty:

 • Identyfikatora
 • Wydruk dokumentów, waluty zlotowej, plakatów, map.
 • Zaplecza socjalnego tj. wody do mycia, toalet przeno?nych
 • Ubezpieczenia imprezy
 • Drewna na ogniska
 • Wywozu ?mieci
 • Pod??czenia do pr?du (?adowanie baterii, telefonów itp.)
 • Ogrodzenia i oznakowania terenu obozu off game
 • Rekwizytów, ??czno?ci oraz wszystkich innych kosztów przeprowadzenia planowanego scenariusza
 • 2x obiad
 • Zabezpieczenie imprezy przez OSP
 • Strze?ony parking
 • Pole namiotowe
 • Gad?et dla ka?dego uczestnika

Ka?dy uczestnik otrzyma :

 • Identyfikator
 • Kartki na obiad
 • Map?
 • Regulamin
 • D?ugopis
 • Drobny gad?et

WA?NE

Gra przeznaczona jest dla osób pe?noletnich, wyj?tek stanowi? osoby powy?ej 16 roku ?ycia posiadaj?ce pisemn? zgod? rodziców.
Uczestnik nie przestrzegaj?cy podstawowych zasad bezpiecze?stwa lub prowadz?cy gr? jako "terminator " b?dzie usuni?ty z rejonu dzia?a?.
Zabrania si? spo?ywania alkoholu i ?rodków odurzaj?cych podczas scenariusza pod gro?b? usuni?cia z gry.

DODATKOWE INFORMACJE:

Zlot odb?dzie si? w warunkach polowych. Uczestnicy musz? mie? w?asne namioty. Organizator zapewnia wod? pitn? , miejsca na ognisko , ciep?e posi?ki ( je?li kto? b?dzie g?odny a nie b?dzie czasu posi?ku po prostu prosz? si? zg?osi? jedzenia nie zbraknie) Dojazd na teren zlotu we w?asnym zakresie. ( Mo?liwo?? zorganizowania dodatkowo p?atnych autokarów z Warszawy , Lublina)

Obszar zlotu zostanie wydzielony przez Organizatora. Na oznaczonym terenie zostan? wydzielone:

 • strefa manewrów
 • strefa bezpiecze?stwa
 • strzelnica polowa
 • strefa parkowania (parking strze?ony przez ca?y okres trwania zlotu)

Baza b?dzie posiada? podstawow? infrastruktur? sanitarn?.

Uczestnicy musz? zadba? o miejsce do noclegu we w?asnym zakresie - Organizator udost?pnia jedynie BUDYNKI, pole namiotowe i namioty dru?ynowe ( ograniczona ilo??). Osoby chc?ce nocowa? poza terenem zlotu, zobowi?zane s? jednak poinformowa? o tym Organizatora.

Palenie ogniska na terenie zlotu TYLKO w wyznaczonym miejscu!

Przez ca?y czas trwania zlotu b?dzie czynny Bar, zapewniaj?c jedzenie i napoje dla uczestników zlotu.

Uwaga:

W trakcie trwania oficjalnego otwarcia, poprzedzaj?cego rozpocz?cie scenariusza, b?dzie przeprowadzona losowo próba trze?wo?ci uczestników, oraz pomiar pr?dko?ci wylotowej kulek. Osoby w stanie wskazuj?cym na spo?ycie alkoholu lub innego podobnie dzia?aj?cego ?rodka, posiadaj?ce repliki niezgodne z regulaminem lub odmawiaj?ce poddania si? badaniu, uznaje si? wykluczone z uczestnictwa, jednocze?nie rezygnuj? z uczestnictwa manewrach. Organizator zastrzega sobie prawa do u?ycia dowolnego urz?dzenia typu Alkomat i Chronograf. !! Jakiekolwiek niezastosowanie si? do regulaminu b?dzie surowo karane - wydalenie przez oddzia?y porz?dkowe z terenu zlotu i ca?kowity zakaz uczestniczenia w rozgrywce.

 

SCENARIUSZ

 

 

UWAGA:
W razie zagro?enia po?arowego scenariusz zostanie zmieniony na awaryjny, który jest w trakcie opracowywania.

 

WSZYSTKIE DECYZJE SA ZALE?NE OD SZTABU DANEJ STRONY POCZYNAJ?? OD ROZKAZÓW KONCZ?C NA PRZYGOTOWANIU POSI?KÓW

 

Za?o?enia scenariusza opracowane dla graczy którzy preferuj? i wol? dzia?ania taktyczne. Sposoby wykonania poszczególnych zada? b?d? zale?ne od decyzji dyplomatów i dowódców.

Zadania dla poszczególnych stron zostan? podane w czasie odprawy danej strony , tak aby pozosta?e nie wiedzia?y o ich szczegó?ach * zada? jest ponad 50 dla ka?dej ze stron

Scenariusz

Jest rok 2013 wybucha nowy konflikt w Argentynie. W?adze przejmuj? baronii narkotykowi i terrory?ci. Rz?d Argentyny nie mog?c sobie poradzi? z bezprawiem panuj?cym na jego terytorium prosi o pomoc NATO. Sojusz po nieudanej interwencji w Afganistanie i Iraku staje si? bardziej ostro?ny i wysy?a tylko obserwatorów którzy maja zbada? sytuacje w zagro?onym regionie. Delegacja udaje si? w miejsce uznawane za najbardziej niebezpieczne - Lasy w pobli?u miasta Corientes.

"13.11.2013r godz. 16:30 nr.21489 Patrol w lesie nieopodal Corientes: Sektor 3
Wszystko przebiega?o rutynowo a? do momentu gdy stracili?my kontakt z pierwszym wozem naszego konwoju. Nie podejrzewali?my wtedy nawet jeszcze ze za chwile rozp?ta si? piek?o. Nasza eskorta kaza?a nam si? nie wychyla? i siedzie? cicho. Dopiero wtedy poczuli?my ze co? jest nie tak. Najbardziej niepokoj?cy by? fakt ze nie mogli?my si? po??czy? z baz?. Kilka sekund po czwartej próbie nawi?zania ??czno?ci us?yszeli?my tylko :''PADNIJ!!'' u?amek chwili potem pocisk przeciwpancerny rozwali? nam tylni wóz z kapitanem SAS i jego lud?mi. Potem by?y ju? tylko serie z AK które ?ci??y ostatnich ochroniarzy i zosta?em sam.(tak my?la?em ale cos mnie waln??o mocno w g?ow? i straci?em przytomno?ci) nic wi?cej nie pami?tam z tamtego zdarzenia"

Raport jednego z obserwatorów który zosta? porwany i trzymany przez 3 miesi?ce nastepnie zosta? wykupiony z r?k terrorystów za 2mln$ i obietnice ze strony NATO ?e nie wprowadzi sil stabilizacyjnych do Argentyny.

Po tym incydencie obserwatorzy NATO zostali wycofani a sojusz stwierdzi? ze stoi przed kolejn? bardzo wa?na misj?. Nie by?o w?tpliwo?ci ze musi tam wys?a? si?y koalicji. Tylko kiedy..

Na pocz?tku maja 2014 roku NATO przerzuci?o do Argentyny si?y stabilizacyjne (bez si? USA które stwierdzi?o ze nie sta? ich na kolejn? tak drog? operacje) i sie zacz??o. Wszyscy my?leli ze gorzej by? nie mo?e. a jednak. 24 maja 2014roku terrory?ci z Argentyny przeprowadzili zamach na 12 Ameryka?skich senatorów którzy wypoczywali w Mami. Podczas zamachu zgin??o 12 senatorów i 83 cywilów. USA które by?o przeciwne wojnie w Argentynie zmieni?o zdanie bardzo szybko i wprowadzi?o swoje spore si?y do okupowanego kraju. Rozpocz??o si? prawdziwe piek?o. A to by? dopiero pocz?tek.

Jest rok 2015. W Brazylii po 2 latach zamieszek zapanowa? spokój. Na terytorium tego kraju stacjonuj? kontyngenty z ca?ego ?wiata. Najliczniejsz? grup? stanowi? si?y NATO i Rosji. Pa?stwo zosta?o podzielone na strefy wp?ywów tych militarnych gigantów. Okres stabilizacji nie podoba si? wszystkim mieszka?com . Wobec im oczekiwaniom powstaje FWB(Front Wyzwolenia Brazylii) kierowany przez Almach Kamichaja, prowadzi on dzia?ania partyzanckie na terenie ca?ego kraju. W bazie wojsk NATO zostaj? umieszczone baterie balistyczne dalekiego zasi?gu. Rosja uzna?a ten fakt jako przygotowania do ataku jej obszar. Konflikt zbrojny wisi na w?osku. Dyplomaci obu stron staraj? si? z?agodzi? spór. Oba bloki zaczynaj? zwi?ksza? gotowo?ci bojow? , NATO otrzyma?o kody aktywacyjne do wyrzutni. Rosja sporz?dza bardzo tajny plan ataku na pozycje nieprzyjaciela, przygotowania do wojny s? na bardzo wysokim poziomie. Plan oraz kody maj? ogromne znaczenie dla obu stron ale tak?e dla FWB który d??y do sprowokowania dzia?a? zbrojnych , chc?c wyzyska? kawa?ek suwerennego pa?stwa. Zapowiada si? bardzo pracowity czas dla wywiadów obu stron. Wszyscy wiedz? ze oddzia?y dywersyjne dzia?aj? na ogromn? skale , kontrwywiad stara si? jak mo?e zabezpiecza? wa?ne dane. Rosyjskie KGB i GRU radzi sobie bardzo dobrze , podobno maj? doj?cie nawet do kodów aktywacyjnych. Natowskie odzia?y specjalne takie jak : GROM , GSG9 czy Delta Force staraj? si? rozpozna? jak najlepsze pozycje desantowe. Sytuacja staje si? bardzo niebezpieczna gdy Rosjanie ?ci?gaj? na przód swoich terenów odzia?y Specnazu. Konfrontacja zdaje si? by? nieunikniona. FWB jest coraz bli?ej wype?nienia swojego celu. Od tej pory wszystko zale?y od dyplomatów i w ostateczno?ci umiej?tno?ci wojennych dowódców.

Podzia? Stron Konfliktu

Organizacja Paktu Pó?nocnoatlantyckiego

Organizacja polityczno-wojskowa : pocz?tkowym celem istnienia organizacji by?a obrona militarna przed atakiem ZSRR. Potem sta? si? on elementem utrzymania równowagi strategicznej mi?dzy Wschodem i Zachodem. Po rozpadzie Uk?adu Warszawskiego spe?nia? rol? stabilizacyjn? podejmuj?c dzia?ania zapobiegaj?ce rozprzestrzenianiu konfliktów lokalnych a takim w?a?nie konfliktem by?y dzia?ania w Argentynie. Gromadzi?a w swoich strukturach najwi?kszy potencja? bojowy.

USA

Oddzia?y pierwszego kontaktu si? Ameryka?skich przystosowane do zajmowania w b?yskawicznym tempie danego obszaru. Sk?adaj? si? g?ównie z 1st Ranger Batalion oraz jednostki specjalne. S? najkrócej w strefie A ze wszystkich si? koalicji.

GBR

Odzia?y jej Królewskiej Mo?ci wkroczy?y do Corrientes jako pierwsze i ponios?y dotychczas najwi?ksze straty . Wielka Brytania przewodniczy misji w Argentynie jej siedziba mie?ci si? w bazie A niedaleko Corientes . Do misji w tym kontyngencie zaci?gali si? tylko ochotnicy z Armii GBR posiadaj? najwi?ksz? liczb? ?o?nierzy w strefie A.

DEU

Federacja niemiecka wys?a?a swoje odzia?y bundeswery na terytorium konfliktu gdy? ówczesny kanclerz uzna? ze mo?e to pomóc w relacjach tych obu krajów które w 2013 roku podpisa?y bardzo wa?ny i drogi kontrakt na bro? V generacji dla Argenty?skich Si? Specjalnych. Dotychczas nie ponie?li oni jeszcze ?adnych strat. Ich kontyngent jest co prawda o wiele mniejszy ni? pozosta?e ale za to jest bardzo dobrze wyposa?ony i wyszkolony.

Federacja Rosyjska

Jedno z najpot??niejszych pot?g militarnych uwczsnego ?wiata . Spe?nia? rol? stabilizacyjn? podejmuj?c dzia?ania zapobiegaj?ce rozprzestrzenianiu konfliktów lokalnych a takim w?a?nie konfliktem by?y dzia?ania w Argentynie. W sk?ad kontyngentu wchodz? : 1 Armia OW Moskiewskiego ; 1 Armia OW Czarnomorskiego ; 2 Armia OW Syberyjskiego

Terrory?ci

Front Wyzwolenia Argentyny- Przemoc, anty-USA, grupa ekstremistyczna, opowiada si? za obalenie rz?du Chile i od 2013 roku tak?e Argentyny. Sk?ada si? g?ównie z m?odych ludzi którzy oddadz? wszystko za swoje pogl?dy - Rekrutów z biedniejszych dzielnic miasta. Grupy sta?y si? aktywne pod koniec 2000 roku od 2012 roku zauwa?ono jej wzmo?ona dzia?alno?? na terenie Argentyny. Organizacja by?a ostatnio zaanga?owana w dzia?alno?? terrorystyczn?. Jest bardzo silna grup? która daje si? we znaki szczególnie oddzia?om USA. D??? do stworzenia suwerennego pa?stwa na terytorium Chile i Argent

Szczegó?owe informacje, Regulaminy, oraz inne dane podane sa na stronie www.operacjacorrientes.cba.pl .

a279;

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Mario75 dnia April 21 2011 02:27:08
Szkoda, ?e tak daleko Za?amka Je?li nie uda si? wybra? liczymy na relacj? i foty z imprezy. Oby wi?cej takich imprez. Trzymamy kciuki Oklaski
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [1 głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Tajna bro? Zbrojownia LIGA ASG MG 42 by MG Schutze Homemade Libia Makarov KWC Odda? r?k? Elektryczny Blow Back ?o?nierz Specnazu Mndur Gorka E SPOS
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:22,590
Wczoraj:35,892
W tym tygodniu:58,482
W tym miesiącu:699,142
W tym roku:5,568,639
Wszystkich:54,057,043
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: