Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:23
Zachód słońca: 18:02
Dzień trwa:
11 Godzin 38 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 6:55
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Siedem grzechów g?ównych

Siedem grzechów g?ownych

 Technofilia 13PBP L?bork - S?upsk
 

 

Przyje?d?amy na imprez? i zaczynamy si? bawi?. Zachowujemy si? jak zwykle, robimy to co zwykle i jeszcze kilka innych rzeczy. Po imprezie stwierdzamy ?e si? Nam podoba?o lub te? nie. Zazwyczaj bywa tak, ?e win? za nieudan? imprez? obarczamy organizatorów. Wiadomo, i? w tym starciu szanse s? nierówne - wi?c tak dla równowagi przekonajcie si?, co wkurza organizatorów. Przed Wami siedem grzechów g?ównych uczestników zlotów ASG!

 

7. Mia? przyjechad i go nie ma.


No tak, jest to jedna z bardziej irytuj?cych przypad?o?ci niedosz?ych uczestników zlotów. Jako organizator i uczestnik zlotów wiem, ?e istniej? zdarzenia losowe, które s? w pe?ni zrozumia?e i nie wymagaj? komentarza.
Natomiast nie ma nic gorszego ni? napaleni ludzie, którzy dzie? lub dwa przed imprez? informuj?, ?e maj? ?lub, pogrzeb albo tir przeora? im rabatk? z ró?ami i musz? i?? do ubezpieczalni a?eby by?a kasiorka na nowe sadzonki. Zak?adamy, ?e tak si? sta?o i w ci?gu 24h jeste?my w stanie troszk? pozmienia? zadania dla stron konfliktów, pozmienia? trasy przemarszu, balans si? itd. Gorzej, gdy taki petent zapomina po co jest telefon i do ostatniej chwili nie wiemy, ?e mamy debet osobowy.
O ile jest to pojedyncza jednostka to nie ma strasznej krzywdy lecz… Jaki? czas temu by?em na strzelance w pewnym sensie larpowej. By?y cztery strony konfliktu, stylizacja i kilka innych bajerów. Co si? okaza?o - na godzin? przed rozpocz?ciem Org dosta? telefon ?e jedna ze stron konfliktu zaniemog?a po wieczornej libacji i nie da rady dojecha?. Zaplanowana impreza si? nie odby?a, ale dzi?ki kumatemu zarz?dcy odby?a si? strzelanka z posmakiem tego co mia?o by?. Fajnie by?o, lecz niedosyt pozosta? i to nie przez organizatorów.

 

 

6. Jestem Szkotem.


Cz?owiek który nie przyjecha? na imprez? ju? bardziej nie zaszkodzi, ale za to sk?pstwo jest plag?. Wiadomo, ?e nikt na pieni?dzach nie ?pi to i nie liczmy na to ?e organizatorzy maj? ich pod dostatkiem. Chcemy akcji z pirotechnik?, jakimi? gad?etami pozoracji pola walki i najlepiej pocz?stunkiem. Niestety to kosztuje. W tym temacie to organizatorzy zazwyczaj sami robi? sobie krzywd?, gdy? pieni?dze zbieraj? po imprezie. Co si? okazuje – manko! Bo X osób nie zap?aci?o - przecie? nikt do tego ich nie zmusi i nie przy?apie w t?umie uczestników. Je?eli taka sytuacja zaistnieje to zdecydowanie dzia?a demotywuj?co. Dlatego osobi?cie jestem zwolennikiem zebrania pieni?dzy na kilka dni przed zlotem. Ale i tu s? problemy bo je?eli kto? nie przyjedzie to ma pretensje do ca?ego ?wiata za to, ?e zap?aci? i nie przyjecha?. I we? tu takiemu „Szkotowi” wyt?umacz, ?e kasa ju? wydana. Nale?y pami?ta? przy tym, i? zazwyczaj sk?adki na imprez? pokrywaj? zaledwie oko?o 75% faktycznych kosztów!

 

 

5. Zaginiony oddzia? – szukali go tydzie?.


No to jak ju? wszyscy s? i zap?acili sk?adk? mo?na si? bawi?. Tak, tylko ?e niektórzy zbyt lekkomy?lnie podchodz? do tematu i niekiedy bez s?owa opuszczaj? teren imprezy. Na du?ych zlotach nie jest to a? taki problem, bo braku dwóch czy te? trzech ludków zapewne nikt nawet nie zauwa?y. Gorzej, gdy impreza jest niewielka. W najlepszym wypadku sypnie si? impreza, a w najgorszym skooczy si? poszukiwaniem zaginionych owieczek.
Przytocz? historyjk? któr? opowiedzia? mi kolega z zaprzyja?nionego Teamu. Pewnego pi?knego dnia postanowi? zrobi? trening z inn? ekip?. Po paru godzinach zerwa? si? kontakt wzrokowy z przeciwnikiem. W my?l zasady „jak czego? nie widzisz, to nie oznacza ?e tego tam nie ma” postanowili kontynuowad manewry. Po z grubsza dwóch godzinach bezkontaktowego marszu, postanowi? zadzwonid do dowódcy przeciwnego Teamu by zorientowa? si? w sytuacji. Co si? okaza?o, przeciwnik pod?amany pora?kami, od dwóch godzin siedzi w barze i s?czy Browarka. Mina organizatora manewrów – bezcenna.
Ka?dy ma prawo mied do??, poczu? si? ?le lub po prostu musi szybciej wyjecha? – ale na mi?o?? Bosk? informujcie o tym organizatorów.

 

 


4. Zabili go i uciek? !!!


Gdy organizujemy imprez? na 20 lub 30 osób to raczej nic strasznego nie powinno si? sta?, bo w zasadzie znamy ka?dego uczestnika. T-1000 jest domenom raczej wi?kszych strzelanek (dla niezorientowanych T-1000 to najzwyczajniejszy w ?yciu oszust). Zapytacie „czemu to ma demotywowad organizatora”? Zgadnijcie kto pierwszy s?yszy o nieuczciwo?ci na polu walki. Tak! Organizator! To do niego przychodzi si? z lamentem, ?e oszukiwa? ten lub tamten. Osobi?cie gdy prze?y?em imprezy Nadolskie to zastanawia?em si?, czy organizacji imprez ASG nie zamieni? na szyde?kowanie.
W imieniu wszystkich pomorskich organizatorów apeluj?: zanim zaczniecie rozpaczliwie szuka? organizatora, zastanówcie si? czy faktycznie mog?o doj?? do z?amania zasad. Je?eli tak to spróbujcie Judasza nawrócid na drog? „?wiat?o?ci”. Jak si? nie da, to wtedy informujcie Orga: z ch?ci? da BANA takiemu delikwentowi na kolejne imprezy.
Ps. Gadaj?ce trupy! To jest straszne zjawisko i niestety nagminne. Za to nied?ugo równie? zaczn? lecied BANY!

 

 

 

 

3. Czyta?em „zasady walki” – a o czym to by?o?


Je?eli kto? ?amie zasady, to znaczy ni mniej ni wi?cej, ?e raczej je zna. Nie ma jednak nic gorszego ni? uczestnik nie maj?cy bladego poj?cia, wed?ug jakich regu? toczy si? walka. Zazwyczaj jest tak, i? zasady s? znane na co najmniej dwa tygodnie przed zlotem. Wiadomo, i? nie samymi zlotami ?yje cz?owiek i mo?e si? zdarzyd ?e nie zabraknie czasu na literatur?. Organizator chc?c unikn?d konfliktów na wszelki wypadek powtarza zasady przed walk?. Ba! Przed „Ostatni? Misj?” nawet mia?em do dyspozycji megafon przez który t?umaczy?em zasady. Efekt? Co najmniej jedna trzecia uczestników notorycznie gada?a. Ale nic – zawsze s? jeszcze pytania. Tak, ze strony uczestników pad?y a? dwa. W rezultacie co rósz by?o trzeba przerywa? walk? by panu X i panu Y wyt?umaczyd w co si? bawimy. Lito?ci. Przecie? organizator te? ma swoje ?ycie i nie ?l?czy nad zasadami z nadmiaru czasu, tylko w dba?o?ci o przejrzysto?? i dost?pno?? ustale?.
Drug? spraw? w tym temacie s? limity fps lub te? ich brak. Za?ó?my i? jest limit do 430 fps. Przychodzi delikwent na pomiar i wychodzi 460 fps. No i teraz ma pretensje do ca?ego ?wiata ?e nie zosta? dopuszczony do walki. Jak nie wiedzia? - to znaczy ?e zasad nie zna?. A jak wiedzia? to móg? sobie inn? replik? za?atwid lub te? nie przyje?d?a?. Najbardziej jednak mnie dziwi gdy nie ma ogranicze?? i problemy sobie stwarzaj? sami uczestnicy. Ile to razy s?ysza?em obelgi pod czyim? adresem, przeplatane zapytaniem „ile ty masz k… fps?!”. R?ce opadaj?, a palce id? na urlop! Skoro jeden z drugim wiedzia? ?e jest NO LIMIT i ba? si? ?e zaboli, to na ki grzyb przyje?d?a?.
Dlatego czytajcie „zasady” i zastanówcie si? czy piszecie si? na nie. Je?eli nie, to zostaocie w domu i nie psujcie krwi organizatorom oraz innym uczestnikom.

 

 

 


2. Kulki do magazynka, a woreczek w krzaki – „przecie? ten jeden ?mie? wiosny nie czyni”.


Tego typu stwierdzenia nie s? mo?e wielkim wrzodem na d… organizatora, ale mog? skutecznie uniemo?liwid organizacj? kolejnych imprez w owym terenie. Powiedzia?by kto? „przecie? tam le?y puszka po piwie, a tam paczka po fajkach: tego woreczka nikt nie zauwa?y”. W?a?nie, ?e zauwa?y! Nie cz?sto zdarza si? znale?d w lesie woreczek po kulkach BB 6mm, marki XY. Grzybiarz na pewno go nie zostawi?! Jak nie woreczek, to uczestnicy zostawiaj? papierki po batonach i innych produktach.
B?d?my m?drzejsi od innych i nie ?mie?my. Papierek tony nie wa?y i mo?na go ?mia?o donie?? do off gama, gdzie organizator zadba? o miejsce na takie rzeczy. Wystarczy ?e nasze kulki walaj? si? po lesie. Je?eli si? do tego nie zastosujemy to zrobimy nie tylko szkod? sobie, ale równie? przysz?ym pokoleniom.

 

 


1. Beznadziejna impreza! Sk?d mia?em wiedzied ?e ko?ek pasuje do okr?g?ego otworu!


Yes! Yes! Yes! Mój ulubiony grzech. Po zorganizowaniu kilku imprez stwierdzam, i? na polu walki powinno by? najlepiej tylu orgów co uczestników. W?tpi? jednak, ?e zmobilizowa?oby to poniektórych do my?lenia. Przypadek , który nie wymaga komentarza: po” ?nie?nych Wzgórzach” wychodzi z lasu cz?owieczek który klnie siarczy?cie na organizatora bo nie mia? ??czno?ci. Nadmieni? tylko ?e mówi? to do mnie, nie zdaj?c Se sprawy z tego ?e by?em w?a?nie znienawidzonym organizatorem. Co mo?e radio mu mia?em za?atwi??!
Innym przyk?adem bezmy?lno?ci jest styropianowa skrzynka „A” z idealnie wyci?tym otworem na przedmiot „B”. No tak, ci??ko by?o przypasowad owe elementy, wi?c uczestnicy wycieli kolejny otwór który mo?na okre?li? jako „C”. Jak wida?, bezmy?lno?? jak i nadgorliwo?? mo?na mierzy? jedn? miar?. Apeluj?, my?lenie ma przysz?o??! Przecie? nie jest to a? tak skomplikowane, gdy idziemy do punktu „A” i znajdujemy zapa?ki, a w punkcie „B” znajdujemy stosik drzewa z rozpa?kom to chyba aluzja nie jest a? tak skomplikowana, by obwinia? organizatora za to ?e si? go nie podpali?o.


- tech

?ród?o: ASG Pomorze nr 12 2010

Mamy nadziej? jako Redakcja KP, ?e gazeta ASG Pomorze ruszy dalej pe?n? par?. Trzymamy za Pasjonatów kciuki.

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Patol dnia April 23 2011 10:42:25
"Siedem grzechów g?ównych" i ja na g?ównej focie plus na dwóch innych... Za co ja si? pytam? hehe Pokazuje j?zyk
#2 | Mario75 dnia April 23 2011 10:47:22
Patol umie?ci?em nasze foty ?eby "?adnie by?o". Je?li umie?ci?bym kogo? innego toby niektórzy si? obrazili. Móg?bym np. zamie?ci? foty "imprezowiczów na %" ale po co U?miech Przyjdzie na to czas My?li

To wszystko to jeszcze "Pan Piku?". Zdarzy?o si? bowiem, ?e pewna grupa po tym jak da?a cia?a po ca?o?ci na pewnej imprezie, zacz??a rozg?asza? plotki, ?e impreza by?a "ustawiona" przez Organizatorów. Knowania niczym z filmu "Pi?karski poker" wygl?da?y ?miesznie przy ca?ej imprezie. Wystarczy?o wczyta? si? w podsumowanie imprezy i dobrze pomy?le?, ?eby zrozumie? i? walcz?cy otrzymywali takie same rozkazy, a realizowali je jak sobie wymy?lili.

Nie le?y ponadto w dobrym tonie obwinianie Orgów za:
- za ma?o wystrzeli?em amunicji lub za du?o wystrzeli?em amunicji
- bo mia?em awari? repliki
- bo pogoda by?a nieodpowiednia, pada?o lub by? za g??boki ?nieg /Ci delikatniejsi mog? zawsze sprawdzi? Meteo przed wyjazdem, wówczas b?dzie bardziej dok?adnej, na górze strony po prawej macie link do ?wietnego Meteo tak przy okazji/
- bo nie umiem pos?ugiwa? si? kompasem i map? na imprezie na której mówi? kto? o jaki? azymutach i szukaniu artefaktów
- bo po drodze by?em g?odny, a do samochodu daleko, a mo?e jaki? straganik z jad?em i napitkiem Org by na trasie przemarszu zmontowa?
- bo nie schowa?em artefaktu podczas kontaktu z przeciwnikiem i przeciwnik mi go zabra?, co ten Org sobie my?li!
- bo maj?c wielk? armi? nikt nie wie gdzie ona jest! Na pewno zgubi? ich Org!
- pi? nie mo?na na imprezie? Przecie? jedna flaszka woody przy m?odszych Kolegach ASG nie zaszkodzi? Jaki przyk?ad? Niech si? te? naucz? pi?. Przyda si? w ?yciu!
- bo mapa by?a czarno-bia?a i mia?a za du?o szczegó?ów. Chocia? Org zamie?ci? kolorow? map?, to nie b?d? sobie drukowa? tak na przekór. Powiem potem, ?e to wina Orgów. Zaraz, zaraz, a gdzie jest pó?noc?

Jak si? kto? przyczepi obra?? si? i powiem, ?e nie przyje?d?am wi?cej, w ko?cu najlepsz? obron? jest atak U?miech . Zreszt? w ka?dej sytuacji nawet jak kto? mi zarzuci, ?e jestem T1000 to mo?e zakrzycz? tego go?cia co mi to "wpiera". Mo?e si? odczepi U?miech

Mia?em o tym pisa? Artyku?. Mo?e si? kiedy? pokusz?. Zawsze mo?na po, usi??? i chlapn?? jak kto? musi. Zakaz wchodzenia na imprezy ASG "pod wp?ywem" jest podstaw? przepisów ASG. Niektórzy jako? dziwnie zapominaj? o tym.
Co wi?cej daj? innym przyk?ad. Na szcz??cie jest to "procentowo" niewielki problem. Jednak nale?y o nim mówi?.

Mo?e warto i za to banowa? poszczególne osoby. Chyba zaczniemy tak robi? w roku 2011, a list? ch?tnie b?dziemy publikowali z nickami i nazwami Teamów w odpowiednim miejscu.

...i tylko dobrze, ?e grochówka nie by?a za s?ona. Chocia? jakby pomy?le? to mo?e i prawda jest w tym co powiadaj?, ?e Orgowie s? odpowiedzialni za gradobicie i koklusz Plotki


Jest jeszcze troch? spraw, które s? dla mnie tak niezrozumia?e, ?e mo?na by ?mia?o ich u?y? w powie?ci Science Fiction Wy?miewacz


Udanych imprez ASG ?ycz? OK OK
#3 | edie dnia April 24 2011 12:57:30
Generalnie POPIERAM i to co napisa? Techno i to co napisa? Mario, sam po organizacji kilku imprez do?wiadcza?em "nerwa" gdy jaki? pajacyk napisa? kilka bzdur, ale wola?em nic si? nie odzywa? i nie komentowa? bo i po co, ten kto nigdy nic nie robi? i tak nie zrozumie, przypomina mi si? jedna wypowied? takiego "ojca przyg?upa", który po zlocie mia? wielkie pretensje do czasu w którym trwa?a rozgrywka i kiedy si? zacz??a, odnios?em wra?enie ?e ten sam "ojciec" czepi? si? tego samego w stosunku do IVO, có? jak wida? s? i tacy jak "ten" którzy je?d?? na imprezy a pó?niej tylko wytykaj? b??dy lub jak kto woli "szukaj? dziury w ca?ym". Nie jest to problem tylko marginalna sprawa i trzeba si? z tym liczy?, a mo?e w?a?nie nie trzeba na to zwraca? uwagi ? to ju? zale?y od nerwów organizatorów.
Alkohol na imprezach jest, by? i b?dzie. Nie oszukujmy si? tym ?e wprowadzaj?c restrykcje ominiemy temat lub go wykluczymy. Kto chce pi? b?dzie a sposób zawsze si? znajdzie. Ka?dy musi sobie odpowiedzie? dla w?asnego "ja" ile i kiedy. Osobi?cie rozgraniczam "pod wp?ywem" i po spo?yciu Fajne jak drogówka. Jedno piwo czy dwa przed, nie zaszkodz? nikomu doros?emu czy kierowcy dla którego jest to jedyna okazja do wypicia piwka na imprezie jednodniowej bo po tych zazwyczaj kilku godzinach hasania spokojnie mo?e jecha? do domu bez obaw, natomiast nie oznacza to ?e daj? zielone ?wiat?o do obalenia pól litra dla tzw. kura?u B?eee co to to nie. Tu ka?dy musi my?le?, za siebie i czasami za innych.
A i jeszcze jedno Techno odszczep si? od Judasza to rzekomo zajefajny kole? by?, tylko go wkr?cili Z przymru?eniem oka
Czo?em
#4 | Technofilia dnia April 24 2011 13:14:41
No co ja mog? za to ?e mi si? nasun?? U?miech
#5 | Mario75 dnia April 24 2011 15:27:42
Edie o spo?yciu pisz?c nie mia?em na my?li wypicia piwa czy par? ?yków z piersiówki, ale o wywaleniu flachy i to przy m?odszych Kolegach podczas trwania manewrów. Lub np. przypadek zataczaj?cego si?, hmmm nie wiem jak nazwa? takiego kogo? bo na pewno nie Maniaka ASG, id?cego z Kolegami ze swojego Teamu, równie? w trakcie trwania strzelania.

Temat alkoholu nie by? do tej pory ostro poruszany na Portalu Koalicji Pó?noc bo nie jest to jaki? nagminny proceder. Tak jak piszesz Edi alkohol jest dla ludzi, ale ludzie musz? umie? z niego korzysta?. Wiemy, ?e nadmiar nie sprzyja "koncentracji".

Na pewno od teraz nie tylko b?dziemy k?adli du?y nacisk na fair play ale te? b?dziemy zwracali uwag? bezpo?rednio podczas incydentów nadu?ycia alkoholu i uczestniczenia w manewrach, zamiast "odpoczywania" na offgame.

Na razie nie b?d? wymienia? z nicków i Teamów, ale w przysz?o?ci nie omieszkam, je?li takimi delikwentami nie zajm? si? pozostali cz?onkowie Teamów. Najgorzej je?li taki przyk?ad daje podobno lider grupy.

Dbajmy o swoje dobre imi?. Rozumiem, ?e niektórzy "doro?li" mog? poczu? si? jak "spuszczeni ze smyczy" kiedy opuszczaj? swoje drugie po?ówki.

Wyobra?my sobie jednak taki przypadek. Przyje?d?a doros?y uczestnik zlotu, który ze strzelania pami?ta g?ównie shoty na klina G?upek Na szcz??cie takie przypadki s? bardzo odosobnione Plotki i mog? je policzy? na palcach jednej r?ki Milczek
#6 | edie dnia April 24 2011 19:19:36
Dok?adnie, wszystko zale?y od ludzi. Jedno piwo nie zabije, a obalanie flaszki przed rozgrywk? trzeba pi?tnowa? bo to karygodne jest. Z?o??
#7 | Technofilia dnia April 24 2011 20:44:23
A flaszki w czterech ? Ej no! Zabieram pisanki i id? z zaj?czkiem jednego machn??. Alleluja
#8 | Piter dnia April 24 2011 21:09:41
Moim zdaniem jest jeszcze jeden grzech o którym nale?y wspomnie?. Je?eli organizator daje uczestnikom ulotk? z map?, regulaminem oraz zasadami walki to nale?y si? z ni? zapozna?, a nie schowa? do kieszeni i mie? to w d..., mimo tego ?e nie zapozna? si? taki kto? z regulaminem i celami jakie ma wykona?.
Skutkuje to tym ?e po wyruszeniu w drog? pada pytanie "no dobra to dok?d idziemy i co mamy zrobi??". Odpowiedz jaka si? ci?nie na usta jest jak najbardziej wulgarna i ubli?aj?ca takiemu komu?. Masz skrócon? wersje celów to we? chocia? to przeczytaj.

A i najlepsze co robi bardzo wiele osób podczas spotów i nawet zlotów. Je?eli jest podana godzina rozpocz?cia np. 9:00 START. To oznacza ?e staj? na zbiórce wys?uchuje s?owa od orgów i id? dzia?a?, a nie o godzinie 9:00 mam w dupie wszystkich bo musz? sprz?t za?o?y? i magazynki na?adowa?. Moim zdaniem za takie chamskie lekcewa?enie orgów i innych uczestników powinny by? bany. Rozumiem ?e kto? nie dojecha? na czas itd. ale jak jest na miejscu i zak?ada sprz?t ponad godzin? to lekkie przegi?cie.
#9 | Mario75 dnia April 24 2011 21:36:05
A flaszki w czterech ? Ej no! Zabieram pisanki i id? z zaj?czkiem jednego machn??. Alleluja

Techno bo zaraz zaczniemy ?mudny proces ustalania promili jak np. dla kierowców i noszenia ze sob? na imprezy oprócz Chrono jeszcze Alkotestów Luzik Wiemy, ?e mowa ca?y czas o zdrowym rozs?dku.

Tak jak Piter pisze wy?ej to r?ce np. opadaj? je?li Orgowie staraj? si? jak najbardziej skondensowa? zasady, ?eby si? uczestnik nie nam?czy? cho?by przez stosowanie ASG Pegi Hindusa http://koalicjapo...admore=506 a uczestnik nawet tych paru ikonek nie obejrzy Boi si?

Mam nadziej?, ?e rozwój ASG Pegi w ulotkach z map? na imprezach poprawi t? sytuacj?. System dopiero wchodzi, ale wydaje si? by? ?wietnym rozwi?zaniem.

Co do szpejenia si? przez godzin?, popijania kawy, jedzenia kanapek i pogadanek to niestety jest z tym ogromny problem w ASG. Nie ma np. takich problemów na Milsimach.

Podnosz?c np. poprzeczk? IVO JIMY zbli?amy si? t? imprez? w stron? Milsimów, chc?c zabra? w t? podró? jak najwi?ksz? ilo?? ludzi, którzy do tej pory nie rusza?y dzia?a? Milsimowych nie znaj?c po prostu o co w nich chodzi do ko?ca. IVO 4 planujemy np. zrobi? 24h czy 48h z mo?e elementami Larpowymi. Wówczas b?dzie mniej wariorów, ale podchodz?cy konkretnie do imprezy. Zaanga?owane w scenariusz bowiem zawsze wida?. Ludzie nie czytaj?cy zasad i nie wnikaj?cych w system eventu, tak jak pisze Piter nie wiedz? po co i co maj? robi?. Nie s? w stanie wykmini? decyduj?cych dla ich strony decyzji.

Jako? wyj?tkowo nie ma tych wszystkich problemów z Milsimowcami. Zarówno fair play, low ammo, dobra znajomo?? zasad, wczucie si? w swoje role, punktualno??, brak chlania, marudzenia, ?e co? jest nie w tym miejscu i ?e za zimno, za ciep?o, za deszczowo, za ?nie?nie, za.... Brak z tym problemów.

Jednak zale?y nam na ca?ym ?rodowisku. Nie chcemy w Koalicji Pó?noc stawa? si? hermetycznym ?rodowiskiem samym w sobie. Chcemy wskazywa? kierunki i zabiera? was na ?wietne "przygody i wycieczki". B?dziemy w wiele Teamów Koalicji starali si?, próbowali to wszystko zró?nicowa? i podawa? z ró?nymi poziomami trudno?ci. Jednak nie wiem czy b?dzie si? nam chcia?o zaprasza? notorycznych malkontentów, którzy nigdy nie zrobili wi?kszej imprezy, a wiedz? wszystko najlepiej.

Rozumiem je?li np. dzwoni do Orgów z Koalicji Techno albo Madog, czy inni ludzie, którzy sporo tworz? dla ASG. Wówczas rozmawiamy, wymieniamy si? informacjami, uwagami, próbujemy znale?? wspólne rozwi?zania.

Wielu z nas nie chce podj?? si? dowodzenia np. 250cioma lud?mi. Pami?ta? jednak nale?y, ?e Org, ma na g?owie cz?sto du?o wi?cej.

Ka?dy Org próbuje przewidzie? i zabezpieczy? na wszelkie mo?liwe sposoby to co mo?e przewidzie?. Jednak najwi?ksz? bol?czk? jest tkzw. czynnik ludzki, bo o tym pisze w swoim Artykule Techno.

To od was drodzy nasi zale?y klimat i wykorzystanie narz?dzi jakie wam damy. Od waszego zaanga?owania i podej?cia do imprezy. Minimalnym wymaganiem by?oby, ?eby chocia? D-cy Teamów dobrze zapoznali si? z materia?ami danej imprezy, a i z tym bywa ró?nie.

W poprzednim roku z Radziem z SFAT Szczecin byli?my Generalisimusami Calmlandii na Panzerfaust IV. Powiem szczerze, ?e przeczyta?em wszystko dotycz?ce scenariusza oraz gazetki, które si? ukazywa?y po par? razy, szukaj?c tam ukrytych informacji i podwójnego dna U?miech Najwi?kszym koszmarem jest, kiedy g?ównodowodz?cy nie wie co si? tak naprawd? dzieje. Mo?e niech po prostu odda swoj? rol? komu? innemu. Mo?e cho?by jednemu z szeregowych, którzy nie raz wiedz? wi?cej.

Techno tak w ogóle to super, ?e stworzy?e? Artyku? Prosi gdzie wreszcie w komentarzach mog? ponarzeka? Orgowie, a nie jak zazwyczaj odwrotnie Oklaski
#10 | edie dnia April 25 2011 20:31:25
Oklaski
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [2 głosy]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Wrzesień 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Zmiana Homemade Libia Nowe pistolety WP Odda? r?k? KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Radio ASG Survival Taktyka zielona Niemcy zamykaj? Szkolenie Certyfikowane
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
https://www.mallacoota...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:24,114
Wczoraj:37,937
W tym tygodniu:92,135
W tym miesiącu:847,264
W tym roku:4,862,786
Wszystkich:53,351,190
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: