Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:09
Zachód słońca: 16:05
Dzień trwa:
9 Godzin 56 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:37
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Kolba rózne miewa oblicza - projetk wys?any na konkurs

Kolba rózne miewa oblicza - projekt wys?any na konkurs


img705.imageshack.us/img705/9312/beztytuurzz.jpg SirHawk Z-ca D-cy S?upskiego Oddzia?u Rozpoznawczego.

Witam wszystkich czytaj?cych poni?szy artyku?. Jego tematem jest krótki opis mojego projektu kolby do karabinów z prowadnic? kolby typu AR-15. Niestety, na pocz?tek musz? was nieco zanudzi?, zanim przejd? do tematu.

Cz??? z was mnie kojarzy, dla reszty jestem nieznany. U?ywam ksywy SirHawk, jestem w airsofcie od ponad dwóch lat i bra?em udzia? m.in. w Operacji Borneo, ?elazo II, Eagle Eye, Bicha?kich Walentynkach a ostatnio na Ivo-Jima III. Przewa?nie d??? do jak najszybszego zwarcia i zaj?cia przeciwnika (nawet w pojedynk?). Gram w airsoft, nie jestem na prawdziwej wojnie, wi?c sobie na to pozwalam, o ile nie nara?am w ten sposób reszty towarzyszy. Jestem wspó?za?o?ycielem i zast?pc? dowódcy S?upskiego Oddzia?u Rozpoznawczego.

W trakcie walk lub podczas przemieszczania si? w terenie o podwy?szonym ryzyku starcia cz?sto dochodzi do konieczno?ci ostrzelania przeciwnika. Wi?kszo?? kolb dost?pnych na rynku umo?liwia strzelanie w chodzie ale za cen? wygody lub szybko?ci u?o?enia si? do strza?u. Traci si? przez to cenne sekundy, nierzadko decyduj?ce o ?yciu lub ?mierci. Fabryczne kolby co prawda pozwalaj? szybko wycelowa?, jednak?e nie zapewniaj? pe?nej stabilno?ci broni w r?kach strzelca.

Z w?asnego do?wiadczenia wiem, jak wa?ny jest ten czynnik. Mia?em do czynienia z wieloma typami kolb stosowanych w karabinku M4A1 (w moim przypadku s? to pe?nowymiarowe repliki). Ka?da by?a co prawda por?czna, ale nie satysfakcjonowa?a do ko?ca. Wszystkie wymaga?y albo dodatkowego podnoszenia karabinka albo silnego przyciskania twarzy do kolby. Bior? udzia? w zawodach strzelectwa sportowego i wiem, jakie korzy?ci daj? wyprofilowane stopki i wysokie oparcia. Posiadam tak?e replik? AK-74. Mog? dzi?ki temu porówna? wygod? pomi?dzy korzystaniem z kolby o wysokim profilu a niskim (na przyk?ad te do M4). Zdecydowanie wygodniej jest korzysta? z kolby od AK, która umo?liwia znacznie szybciej i bez dodatkowego przyciskania si? do niej skutecznie wycelowa? pomimo rozmiaru karabinka.

Mój projekt powsta? z powodu braku na rynku modeli kolb, które spe?niaj? moje oczekiwania. Dzia?ania na wi?kszy, jak i bli?szy dystans stawiaj? nieco odmienne priorytety. Akcje typu CQB (Walka W Pomieszczeniach/Na Bardzo Bliskim Dystansie) wymagaj?, by by?y szersze, z pewnym podwy?szeniem na policzek oraz wysokiej stabilno?ci. Walki na otwartej przestrzeni akcentuj? z kolei potrzeb? wygody i lekko?ci konstrukcji. Firmy produkuj?ce kolby skupiaj? si? przede wszystkim na lekko?ci i ?redniej wygodzie. Nie wytwarzaj? wyrobów, które spe?nia?yby swoj? rol? wzorowo w obu rodzajach walk.

Prezentowany projekt kolby opiera si? na za?o?eniach: wygoda przy strzelaniu precyzyjnym oraz sztywne umiejscowienie jej w ramieniu podczas strzelania w biegu, przy jednoczesnym zachowaniu lekko?ci konstrukcji.img854.imageshack.us/img854/8466/kolbaprofil.jpg
Rysunek 1.

Jak wida?, jest ona d?u?sza od standardowych. Dla porównania: poni?ej zamieszczone jest zdj?cie oryginalnej kolby do karabinka Colt M4A1 (rys. 1.2) w skali identycznej, jak obraz mojej kolby (rys 1.1). Porównanie wymiarów obu kolb ukazuje ró?nice rozmiarowe.

D?ugo??: ~200mm
Wysoko??: ~165mm

img576.imageshack.us/img576/1906/kolba.jpg
Rysunek 2.

Poduszka policzkowa (rys. 2.) ma za zadanie sprawi?, by przyk?adanie si? do strza?u by?o wygodniejsze. Jest ona regulowana w gór? i w dó?. Poduszka b?dzie obita skór?, wype?nion? delikatn? warstw? g?bki. Obicie zamortyzuje w znacznym stopniu wstrz?sy powsta?e w wyniku przyk?adania si? do strza?u w trakcie biegu.

img16.imageshack.us/img16/360/poducha.jpg
Rysunek 2.

Stopka kolby (rys. 3.) ma troch? nietypow? jak na standardowe modele ergonomik?. Przyczynia si? to do sztywnego osadzenia jej w ramieniu. Stopka jest regulowana poprzez opuszczenie blokady. Przesuwka blokady znajduje si? wewn?trz trójk?ta. Jak wida?, stopka ma do?? du?y zakres regulacji poziomej. Tak, jest ona dodatkowo przekrzywiona, poniewa? w trakcie mierzenia dociskamy dodatkowo kolb?. Tak wi?c stopka spe?nia dodatkowo rol? ogranicznika przechylenia karabinu w wyniku docisku.

img855.imageshack.us/img855/8264/stopah.jpg
Rysunek 3.

Rysunek 4. przedstawia model zaczepu. Dzi?ki niemu mo?na podpi?? pas no?ny z zaczepem typu „karabi?czyk”.

img200.imageshack.us/img200/4927/zaczep.jpg
Rysunek 4.

Poni?ej jest przedstawiona kolba Magpul CTR (rys 5.). Wida? ró?nic? w wyprofilowaniu stopki zarówno tutaj, jak i w oryginalnej kolbie, ukazanej dwie strony wcze?niej. Ogólnie zdecydowana wi?kszo?? kolb do karabinów rodziny AR 15 jest albo nie profilowana (stopka jest prosta, jedynie przekrzywiona) albo delikatnie wyprofilowana, jak poni?sza CTR.

img18.imageshack.us/img18/4638/11521902121.jpg
Rysunek 5.

St?d s?usznym jest mój s?d, ?e moja kolba posiada
niespotykan? do tej pory wyprofilowanie stopki.

O ile lewa strona ma za zadanie eliminowa? wi?kszo?? przykro?ci zwi?zanych z przyk?adaniem si? do strza?u w biegu, o tyle prawa strona (rys. 6.1/6.2) posiada inny element.

img822.imageshack.us/img822/4299/kolbalewy.jpg
Rysunek 6.1
img684.imageshack.us/img684/7238/kolbaprzd.jpg
Rysunek 6.2
Jest to pojemnik na baterie, podobny do tego u?ytego w kolbie typu MODSTOCK. Zamykany jest na plastikowe przekr?t?o na gwint. Pojemnik na baterie mie?ci zapasowe baterie AA i mniejsze, ewentualnie pióro, d?ugopis lub inne narz?dzie kre?l?ce. Jak wida?, umieszczenie pojemnika na baterie i dodatkowa uko?na ?cianka nie utrudniaj? celowania. Dla porównania stron? dalej zamie?ci?em zdj?cie owej MODSTOCK (rys 6.4).

img97.imageshack.us/img97/6090/11521909901.jpg
Rysunek 6.4

Cz??? odgrodzona szlaczkowym wci?ciem to w?a?nie pojemnik na baterie. Z racji braku mo?liwo?ci wstawienia dodatkowych zdj??, poprzestan? na wizualnych podobie?stwach. Zarówno w moim projekcie, jak i owej kolbie, puszka jest umiejscowiona na dolnej linii prowadnicy kolby i jest mniej wi?cej tych samych wymiarów. Margines ró?nicy wynosi ±2cm w poziomie i ±0.5cm w pionie.

img40.imageshack.us/img40/6841/zatrzask.jpg
Rysunek 7.

Ta cz??? (rys. 7.) jest odpowiedzialna za utrzymywanie kolby w wybranej przez strzelca pozycji. Jest ona ruchoma, blokada dzia?a na zasadzie klina. Zwalnia si? j? poprzez przyci?ni?cie d?wigni, podnosz?cej bolec.

img42.imageshack.us/img42/8088/dwigienka.jpg
Rysunek 8.1

Ta cz??? (rys. 8.1) z kolei jest fragmentem blokady odpowiedzialnej za utrzymywanie w miejscu stopki kolby.

Przekrój (rys. 8.2) ukazuje mechanizm dzia?ania. Po przesuni?ciu w/w fragmentu w dó? ca?y element przesuwa si? i szczeliny w nim odblokowuj? ca?? stopk?, umo?liwiaj?c jej regulacj?. Po ponownym przesuni?ciu w gór?, element blokuje stopk? dzi?ki wej?ciu w szczelin? pr?tów.

img31.imageshack.us/img31/7047/dwignia.jpg
Rysunek 8.2
Najwi?ksz? modyfikacj?, któr? wprowadzi?em do swojej kolby jest oczywi?cie niespotykana dot?d w systemach AR-15 stopka kolby. Dzi?ki swojemu wygl?dowi sprawia, ?e karabin ?atwiej utrzyma? mierz?c do celu. Regulacja umo?liwia dopasowanie jej wedle w?asnych potrzeb. Skorupa jest wykonana z w?ókna w?glowego o g?sto?ci 204 g/m2, stopka z gumy. Reszta elementów jest kompozytowa. Kolba w po??czeniu z odpowiednio wybranym do d?oni chwytem przednim umo?liwi celne oddawanie strza?ów. W trakcie le?enia poduszka dodatkowo odci??y nieco kark.
Widoki:

Z ty?u:
img251.imageshack.us/img251/4686/kolbaty.jpg

Z góry:
img694.imageshack.us/img694/2402/kolbagra.jpg

Z do?u:
img135.imageshack.us/img135/5340/kolbad.jpg

Swoje sugestie zamieszczajcie prosz? w komentarzach. Je?eli chodzi o projekt 3D, to chcia?bym serdecznie podzi?kowa? koledze Stanis69.

Przypominam, ?e plany przewa?nie rzadko kiedy odzwierciedlaj? ko?cowy produkt. Na niektórych zrzutach jest niestety krzywy obraz, za co przepraszam, ale pro?ciej nie jestem w stanie ustawi? w programie.

Dzi?ki za czytanie!

SirHawk.

Kolba rózne miewa oblicza - projekt wys?any na konkurs

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Wattie dnia April 24 2011 13:40:23
No có?. Mam kilka uwag co do Twojego projektu:
-poduszka policzkowa mog?aby by? d?u?sza, lub przynajmniej jaka? jej regulacja ustawienia na d?ugo?ci,
-stopka kolby jest za bardzo wyprofilowana, w kamizelce czy plecaku nie b?dzie stabilno?ci, poniewa? b?dzie si? opiera? tylko na ko?cach stopki,
-zaczep na zawieszenie jest tylko z jednej strony, przy zamianie na drug? r?k? zawieszenie b?dzie ju? uciska?, tak samo pojemnik na bateri? b?dzie przeszkadza? w celowaniu bo mocno odstaje (móg?by by? bardziej skierowany w dó?)
-d?wignia do regulacji d?ugo?ci kolby te? mocno odstaje, mo?e zahacza? o oporz?dzenie (wi?kszy k?t by?by lepszy)

Projekt ju? wys?a?e? na konkurs?
#2 | SirHawk dnia April 24 2011 15:12:05
Có?, tak. Jednak?e jest jeszcze w ramach dodatkowych punktów mo?liwo?? wykonania prototypu projektu. Mog? przy nim wykorzysta? wszelkie uwagi.
Je?eli praca si? przedostanie na dalsze etapy, poprawki zostan? wprowadzone na czas rozmów kwalifikacyjnych. Je?eli nie - zrobi? z nich u?ytek za rok, projektuj?c co? innego.
#3 | rzeznicc dnia April 24 2011 19:57:59
hej,
na wst?pie - super ?e pracujesz, praca prawdziwa a nie urojona (forumowe m?drzenie si?) to najlepsza rzecz, a rezultaty z czasem s? coraz lepsze
maj?c to na uwadze czas na kole?e?sk? krytyk?, czyli rzeczow? i prawdziw? -nie chc? tu zniech?ca?, ale pomóc tak jak i mi inni pomogli

(przeczyta?em tekst, wnioskuj? jeste? nowy w dziedzinie robienia rzeczy)
W in?ynierii (naukowcy buduj?, by si? uczy?, podczas gdy in?ynierowie ucz? si?, aby budowa?) od ?adnego ju? czasu u?ywa si? programów parametrycznych, które niezwykle u?atwiaj? projektowanie, ale te? tworz? niebezpieczn? pu?apk? ; ?atwo?? kre?lenia kszta?tów na ekranie nie przek?ada na w?a?ciwy, prawdziwy proces projektowania; ot wiele osób skuszonych pozorn? ?atwo?ci? obs?ugi ?rodowiska trójwymiarowego rysuje rzeczy niezwykle trudne i kosztowne w wykonaniu, a i cz?sto niefunkcjonalne ; ot psuj? si? bo np. zbyt ma?y promie? przekroju i co? si? z?ama?o.

Aby wykona? t? kolb? (wyzwania tutaj, ich rozwi?zania poni?ej):
1."plastik"; (patrz kompozyt w PS'ie) jest kszta?towany na wtryskarkach, a tym potrzeba zaprojektowa? i wykona? form? wtryskow? ; tego si? nie robi dla prototypów, tylko dla produkcji seryjnej. Mo?na te? kupi? kszta?towniki z plastiku które si? obrabia tak jak metale u tokarza, ale materia?y tylko u?amek ceny, natomiast liczba ruchów narz?dzi obróbczych pozostaj? taka sama jak np. dla aluminium, wi?c nie ma to du?ego wp?ywu na cen?. Tak samo do?? k?opotliwe jest projektowanie wyrobów gumowych sztuk jeden. Podobnie w?ókno w?glowe- wiem ?e niektórzy potrafi? z niego w gara?u ulepi? wspania?e rzeczy, ale jak uzyska? tu z niego zak?adane tu tolerancje? Sensowniejszym rozwi?zaniem wydaje mi si? zastosowanie aluminium ; wystarczaj?co wytrzyma?e, wystarczaj?co lekkie, ?atwe w precyzyjnej obróbce.

2.musisz zanie?? rysunek techniczny do tokarza. U nas tokarz to b?d? co b?d? inteligentny profesjonalista, ale nie bardzo interesuj?cy si? czymkolwiek poza jego dzia?k?; nie doradzi, nie poprawi, ot zrobi tak jak jest, pod warunkiem ?e rysunek b?dzie czytelny. A zatem musisz nauczy? si? rysunku technicznego, programy w tym pomagaj?, ale same nie rysuj?. Je?li masz zamiar to robi? na maszynach CNC, to patrz punkt ni?ej

3.kolba z modelu, szacunek pi razy oko, b?dzie ci? kosztowa?a MINIMUM 700 pln materia?y i robocizna, u tokarza. O ile twój szwagier nie jest prograMy?lit?, operatorem i w?a?cicielem stacji frezarskiej CNC to nawet o tym nie my?l - to naprawd? droga zabawa, bo koszt alternatywny pracy tej maszyny jest bardzo wysoki.

A zatem:

1. S? ró?na ?mieszne techniki, np. Rapid Prototyping, pozwalaj?ce na "tanie" wytworzenie zadanych elementów w produkcji jednostkowej, ale u nas w regionie trzeba si? zakr?ci? ostro ?eby mie? dost?p do takich zabawek. Najlepsz? metod? ci?cia kosztów jest ... uwaga uwaga ... nauka projektowania Z przymru?eniem oka G?ównym zadaniem projektowania jest odpowiednie na pytanie "jak zrobi? to jak najtanie", czyli jak u?y? jak najmniejszej ilo?ci materia?ów i pracy; a robi si? to tak: szukamy w katalogach elementów typowych, normowych, a co za trym idzie tanich np. http://www.al-dor...ardowe.pdf
i projektujemy tak, ?eby co si? da mo?na by?o wykona? z taniego kszta?townika, a nie z bloku który trzeba frezowa? po ka?dej ?cianie. Elementy mo?na (alu) np. sklei? i nie ma w tym ?adnego wstydu, promy kosmiczne si? klei, mosty itp. Opcji jest du?o.

2. U nas w kraju najpopularniejsz? i dobr? ksi??k? jest Tadeusz Dobrza?ski Rysunek Techniczny Maszynowy st?d:
http://rapidshare...24_ski.pdf
Poza tym polecam ksi??k? do nauki SolidWorksa (niestety j?zyk angielski si? tu wi?cej ni? przydaje) SolidWorks Bible, co roku jest reedycja, naprawd? przyst?pna i dobra pozycja. Bo prawdziwe projektowanie w tych programach to np. wymodelowanie podpórek stopki jak u ciebie, i policzenie poprzez program dla zadanej si?y ich wytrzyma?o?ci, bo na oko to te podpórki b?d? ?cinane, co wraz z karbem na ??czeniu spowoduje ?e si? z?ami? u podstawy – na tym polega idea programów parametrycznych, samo modelowanie to tylko zacz?tek.

3. Je?li celem jest posiadanie dobrej kolby, to naprawd? warto si? rozejrze? po ogromnym ameryka?skim rynku osprz?tu, kolb s? setki, na pewno dostanie si? odpowiedni model za cen? wysok?, ale mniejsz? ni? wytworzenie prototypu.
Natomiast je?li ma by? to forma edukacji ,zabawy, hobby, poszerzania horyzontów- warto, naprawd? warto si? bawi?, czyta?, uczy?; jest to niestety nauka kosztowna.aha i na koniec bon mot: "Im wi?cej i pi?kniej opowiesz,, tym mniej i gorzej zrobisz" ; naprawd?, z do?wiadczenia, publiczne konsultacje do niczego nie prowadz?, lepiej jest znale?? kolegów o podobnej smyka?ce i z nimi ferment prowadzi?

elaborat napisa?
bartek Z przymru?eniem oka

PS. ; „kompozyt” to „materia? z?o?ony z co najmniej dwóch sk?adników o w?a?ciwo?ciach lepszych lub nowych w stosunku do sumy w?a?ciwo?ci tych sk?adników, np. laka, sklejka, bakelit”; elementów typowych nie modeluje si?, jak np. zaczep pasa no?nego, ot robi si? otwór i opisuje jaka typowa cz??? (numer kat.) tam wchodzi
#4 | Sundowner dnia April 25 2011 01:03:45
Solidworks (Inventor i inne 3D CAD te?) rozpieszcza, bo mo?na w nich zaprojektowa? wszystko, tylko nagle si? okazuje, ?e nasze nadzwyczaj eleganckie rozwi?zania wymagaj? do wytworzenia SLS, czy innej kosmicznej technologii. Przyk?adowo, zak?adaj?c wykonanie ca?ej skorupy z kompozytu z tkanin? w?glow? - jak chcesz wykona? wn?k? w której pracuje blokada wysuniecia stopki ?

O ile ogranicza to kreatywno??, nale?y zawsze ocenia? pomys? pod katem wykonalno?ci - tak i technologii wykonania prototypu, jak i produkcji seryjnej. Przyk?adowo kompozyt w?glowy tak skomplikowanego elementu wymaga wykonania pod niego formy, zaprojektowania kszta?tu fragmentów maty, doboru ?ywicy (odporno?? mechaniczna, gi?tko??, zakres temperatur, wymagania technologiczne itp.), potem zakup materia?ów i przygotowanie (z za?atwieniem pompy pró?niowej) itp. itd. Dla jednego komponentu - koszmar i bajo?skie sumy.

Je?eli masz ograniczone fundusze, skomplikowany komponent i brak dost?pu do maszyny CNC, lub Stereolitografu. Proponuj? zaprojektowa? tak, by mo?na by?o wykona? model ze styroduru (tn?c i rze?bi?c lutownic?), na jej bazie zrobi? form? z gumosilu, lub podobnego materia?u (s? setki) i wykona? odlew ?ywiczny z dodatkiem wype?niacza (zmielona mata szklana jest bardzo praktyczna i tania). Jedyny dodatkowy sprz?t jaki tutaj potrzeba to stó? wibracyjny - mo?na zrobi? ze szlifierki oscylacyjnej z Biedronki Z przymru?eniem oka

Wytrzyma?o?? komponentów - wrzuci? w COSMOSa, lub podobny program, albo policzy? r?cznie, bez tego si? nie da nic zrobi?. Chyba, ?e ma si? ogromne do?wiadczenie, po 40 latach w biznesie i na oko si? ju? ocenia, co i kiedy pu?ci Z przymru?eniem oka

Co do samego projektu - ju? si? mówi, ?e si? do wszystkiego czepiam, wi?c nie napisz? nic, Wattie ju? podstawowe uwagi przedstawi?.
#5 | Mario75 dnia April 25 2011 09:34:51
Sundowner piszesz bardzo merytorycznie. Wi?c to ?adne czepianie si?. Wszyscy Koledzy pisz? chc?c pomóc Koledze, a nie jad?c po nim. ?wietnie, ?e nie chcecie "zabi?" inicjatywy i kreatywno?ci, a wskaza? kierunek oraz wyja?ni? jaki baga? ze sob? wypada zabra?.

Sundowner czekamy na Twoje teksty zatem, zarówno w komentarzach jak i Artyku?y.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Arctic Combat Mndur Gorka E SPOS Podcast ASG LIGA ASG ?o?nierz Specnazu Taktyka zielona Skarby... Survival Makarov KWC Elektryczny Blow Back
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:24,540
Wczoraj:40,318
W tym tygodniu:64,858
W tym miesiącu:975,143
W tym roku:5,844,640
Wszystkich:54,333,044
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: