Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:06
Zachód słońca: 16:06
Dzień trwa:
8 Godzin 59 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:34
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Karta Ran TCCC

Karta Ran TCCC

Obrazek

Wielu z was zna zapewne karty ran CCS, skoro zagl?dacie na stron? www.fia.com.pl znacie te? pewnie karty ran RED Systemu. Musicie jednak wiedzie? ?e na prawdziwym polu walki równie? funkcjonuje karta ran (karta rannego) ale jej przeznaczenie jest zgo?a inne.

TCCC Casuality Card to karta która powinna stanowi? obowi?zkowe wyposa?enie apteczki osobistej ?o?nierza z angielska zwanej IFAKiem (Improved First Aid Kit). Zgodnie z zasadami TCCC jest ona dokumentem na którym nanosi si? informacje o poszkodowanym. Dzi?ki niej kolejne osoby które przekazuj? sobie rannego w czasie ewakuacji wiedz? co si? dzia?o z poszkodowanym zanim do nich trafi?. Pomaga to unikn?? zb?dnych pyta? i przypadkowego zdublowania dawek lekarstw. Za jej pomoc? prowadzi si? te? monitoring rannego podczas ewakuacji i pozwala w por? dostrzec pogarszanie si? jego stanu.

 

 

System jest stosunkowo prosty po zapoznaniu si? z nim, chocia? pierwsze wra?enie mo?e wielu z Was zniech?ci?.

 

Jest dosy? istotne by znali ten dokument nie tylko medycy gdy? wype?nia go pierwsza osoba która niesie pomoc. Mo?e to by? ka?dy z Was. Nie b?dziecie pewnie wype?nia? wszystkiego, ale ostatecznie to wasz podpis znajdzie si? w rubryce "First Responder's Name". Posiadanie tej kartki w IFAKu determinuje te? drug? rzecz, mianowicie posiadanie w nim czego? do pisania. Nie jest to obowi?zek, ale przyjmijmy ?e le?y to w naszym interesie.

Dokument celowo pozostawi?em nie przet?umaczony, cho? mia?em pokus? napisania go po Polsku. Prawdopodobne jest, ?e natkniecie si? na "lokalizowane" wersje karty (widzia?em np. hebrajsk? wersj?) lepiej jednak po?wi?ci? troch? czasu na to by opanowa? go w wersji angielskiej, nie b?dzie szoku gdy natkniecie si? na orygina?.

Najlepiej gdyby karta by?a wydrukowana dwustronnie i zalaminowana, a pisak nie?cieralny. Unikniemy sytuacji w której karta rozmoknie od deszczu lub w realnych warunkach od krwi.

Czas ?eby dowiedzie? si? jak u?ywa? karty.

Widzisz rannego na polu walki, masz udzieli? mu pomocy. Zanim zabierzesz si? za biurokracj? warto poszkodowanemu ocali? ?ycie. Przyjmijmy, ?e zatamowa?e? krwotok. Ranny jest przytomny, oddychaj?cy, jest z nim kontakt, na pytania odpowiada z sensem.

Wyci?gasz z jego IFAKa kart?. Dwie rubryki s? ju? w niej wype?nione. Wype?nia je ?o?nierz przed w?o?eniem karty do swojego IFAKa.

Name/Unit - Imi? i nazwisko oraz jednostka z której pochodzi ?o?nierz. W wojskowych dokumentach takich jak ten przyj?te jest, ?e nie podaje si? nazw jednostek wy?szych ni? poziom kompanii. To na wypadek gdyby pierwszej pomocy udziela? nieprzyjaciel. Czasem zamiast jednostki podaje si? numer ID karty.

ALLERGIES - Jak ?atwo si? domy?li? - alergie. Je?li jeste? uczulony na jaki? antybiotyk czy ?rodek przeciwbólowy lepiej ?eby osoba która b?dzie ratowa? ci ?ycie to wiedzia?a.

 

Spotyka si? na niektórych kartach równie? pole gdzie wpisuje si? grup? krwi. W tej wersji znajduj?cej si? w oficjalnej prezentacji TCCC tego pola nie ma.

 

 

 

 

 

 

 

 

Teraz przechodzimy do kolejnych rubryk. Te wype?nia ju? osoba udzielaj?ca pierwszej pomocy. Wype?niamy stawiaj?c w odpowiednim miejscu krzy?yk lub oznaczaj?c wyraz kó?kiem. W niektórych miejscach konieczne jest wpisanie dok?adniejszych informacji.

DTG - Data-Time Group - Format daty i godziny podawany w dokumentach wojskowych. Format taki, podawany jest w kolejno?ci DDHHMMZ Mon YYYY. Dzie?, godzina, minuta, jakiego czasu (je?li lokalny nie wpisujesz nic, je?li Zulu wpisujesz Z), miesi?c, rok.

Na przyk?ad 25 marca 2011, godzina 16:30 b?dzie zapisany jako 251630Mar2011.

Miesi?c wpisujemy po angielsku, dla przypomnienia skróty: Jan, Feb, Mar, Apr, May, June, July, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec.

Friendly, Unknown - Oznaczenie czy poszkodowany nale?y do si? w?asnych, czy nie jest to wiadome. Oznaczamy kó?kiem.

NBC - Nuclear, Biological, Chemical - bro? Nuklearna, Biologiczna, Chemiczna. Oznaczamy kó?kiem liter? czynnika je?li który? z nich wyst?pi?.

TQ Time (Tourniquet Time) Godzina za?o?enia stazy (opaski uciskowej). Bardzo wa?na informacja.

 

 

 

 

 

 

 

Sylwetka przód/ty? - oznaczamy na niej krzy?ykiem miejsce zranienia. Dla oparze? nale?y okre?li? i wpisa? obszar w procentach.

Na karcie podane s? warto?ci dla oceny oparze? wg tzw. regu?y dziewi?tek (Wallace'a): g?owa 9%, korpus 4x9%, r?ka 9%, noga 2x9%, krocze 1%. Najprostsza zasada dotycz?ca szacowania rozleg?o?ci oparze? mówi ?e 1% cia?a pacjenta to obszar wielko?ci jego d?oni bez palców i kciuka (regu?a Lunda-Browdera).

Za gro?ne dla ?ycia doros?ego cz?owieka przyjmuje si? oparzenia II stopnia i ci??sze, obejmuj?ce ponad 18% powierzchni cia?a.

Przyczyna obra?e?
GSW - Gunshot Wound - rana postrza?owa
Blast - wybuch
MVA - Motor Vehicle Accident - wypadek samochodowy
Other - inne, trzeba wpisa? jakie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela monitorowania stanu rannego
Time - Godzina badania
AVPU - Alert, Verbal stimulus, Painful stimulus, Unresponsive - w pe?ni ?wiadomy, reaguj?cy na g?os, reaguj?cy na ból, nie reaguj?cy. Wpisujemy jedn? z liter A, V, P, U.
PULSE - puls (ilo?? uderze? serca na minut?)
RESP - oddech (ilo?? oddechów na minut?)
BP - Blood Preassure - ci?nienie krwi

Na dole strony w jednym z napotkanych, przet?umaczonych egzemplarzy spotka?em si? z umieszczon? klasyfikacj? rannego:
• Natychmiastowy/Czerwony/Krytyczna (pilna) do 2godz.
• Opó?niony/Zielony/Priorytetowa do 4 godz.
• Oczekuj?cy/Niebieski/Rutynowa do 24 godz.
• Minimalny/ bez o?wietlenia
Oznaczone przez medyka decyduj? o kolejno?ci za?adunku na transport.
Na opisywanej wersji tego nie ma.

 

 

 

 

 

 

 

 

Je?li pierwsza strona wydawa?a wam si? skomplikowana to po odwróceniu karty b?dzie gorzej. :-)

A, B, C to litery oznaczaj?ce;
A - Airway - drogi oddechowe
B - Breathing - czynno?ci oddechowe
C - bleeding Control - kontrola krwawienia

A) I tak dla dróg oddechowych mamy:
Intact - Nienaruszone
Adjunct, Airway Adjunct - Rurka nosowo gard?owa lub ustno gard?owa. Przy czym trzeba zaznaczy?, ?e nosowo gard?owa jest znacznie lepiej tolerowana przez osob? przytomn?, ni? rurka ustno-gard?owa. Zobacz wi?cej >>>
Cric - Cricothyroidotomy - Konikotomia - zabieg laryngologiczny polegaj?cy na przeci?ciu wi?zad?a pier?cienno-tarczowego, umieszczonego mi?dzy dolnym brzegiem blaszki chrz?stki tarczowatej krtani oraz górnym brzegiem ?uku chrz?stki pier?cieniowatej krtani. Stosowany jako szybki i dora?ny sposób udro?nienia dróg oddechowych, które zosta?y zablokowane na wysoko?ci lub powy?ej szpary g?o?ni.(patrz rysunek)

Intubated - zaintubowany - Intubacja - umieszczenie plastikowej rurki d?ugo?ci ok. 25 - 28 cm, zwanej rurk? intubacyjn?, w tchawicy pacjenta. Rurka jest wprowadzana z pomoc? laryngoskopu.

 

 

 

 

 

 

 

B) Czynno?ci oddechowe
Chest Seal - opatrunek zastawkowy (wentylowy), opatrunek Ashermana
NeedleD - Needle decompression - Dekompresja ig?? - tu wykonuje znany oficer armii ameryka?skiej George Clooney Zobacz wi?cej >>>
ChestTube - drena? p?uca - w?a?ciwie drena? jamy op?ucnej - Dren umieszcza si? w op?ucnej poprzez przebicie si? przez mi?dzy?ebrze po uprzednim znieczuleniu i naci?ciu skóry.(patrz rysunek)

C) zabezpieczenie krwawienia.
TQ - opaska uciskowa (staza taktyczna) Wed?ug najnowszych zasad zak?ada si? j? oko?o 5 centymetrów powy?ej miejsca krwotoku, ale nigdy poni?ej ?okcia lub kolana, poniewa? w tym przypadku t?tnica mo?e wej?? pomi?dzy 2 ko?ci i opaska nie zadzia?a w?a?ciwie. W cywilu stosuje si? j? tylko w specyficznych sytuacjach: wypadku masowego, amputacji, zmia?d?enia. W sytuacji bojowej zawsze wtedy gdy zachodzi konieczno?? szybkiego zatamowania krwotoku a sam ranny nie jest wstanie za?o?y? sobie opatrunku uciskowego. Je?li zak?adamy staz?, godzin? za?o?enia dobrze jest na pisa? mazakiem wodoodpornym na skórze rannego, to  bardzo wa?na informacja, lepiej ?eby si? nie zapodzia?a.
Hemostatic - opatrunek hemostatyczny
Packed - opatrunek
PressureDrsg - Pressure dressing - opatrunek uciskowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejna cz??? dotyczy podawania p?ynów (Fluids)

TCCC

 

Mamy tu dwie opcje dotycz?ce sposobu podawania.
IV = Intravenous - doj?cie do?ylne
IO = Intraosseous - doj?cie doszpikowe

Oraz tego co podano
NS - Normal Saline - sól fizjologiczna
LR - Lactated Ringers - Mleczan Ringera (roztwór Ringera) - rodzaj p?ynu infuzyjnego, izotoniczny w stosunku do krwi cz?owieka.
HEXTEND - substytut plazmy krwi zawieraj?cy 6% hydroxyethyl, elektrolity, glukoz? i mleczan. Normy zalecaj? podawa? nie wi?cej ni? 1000 ml co ma odzwierciedlenie w karcie.
OTHER - Je?li podano inne p?yny nale?y wpisa? w tej pozycji.

Po p?ynach czas na proszki (tabletki)
Wyró?niamy tu:
PAIN - przeciwbólowe
ABX - antibiotics - antybiotyki
OTHER - inne, nale?y wpisa? jakie.
Nale?y poda? rodzaj (Type), dawk? (Dose) oraz cz?stotliwo?? podawania (Route).

 

 

 

 

 

Poni?ej jest troch? miejsca na wpisanie dodatkowych informacji które mog? by? pomocne osobom które s? kolejne w ?a?cuchu ewakuacji medycznej.

Na sam koniec twoje nazwisko, poniewa? pierwszy udzieli?e? pomocy.

Mam nadziej? ?e po przeczytaniu tej instrukcji wyposa?ycie swoje apteczki taktyczne w t? jak?e pomocn? kart?. ?eby wam to jeszcze u?atwi? za??czam linka do PDFa który mo?na sobie wydrukowa?, wyci?? i zalaminowa?, wyposa?aj?c si? w pe?ni profesjonaln? kart? zgodn? z zasadami TCCC.

FIA Agapow

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | chenjinyan dnia July 03 2018 05:12:53
2018.7.3chenlixiangair max
rolex watches
wedding dresses
air jordan
nike store
soccer jerseys
bottega veneta
vanessa bruno
michael kors
replica watches
mulberry outlet
coach outlet
nike mercurial
guess
oakley
ferragamo
nike mercurial
true religion jeans
adidas outlet
ralph lauren
lululemon outlet
nike roshe run
nike free
montre
nike huarache
pandora jewelry
longchamp
nike air force
nike air max
nike outlet
new balance
adidas trainers
wedding dresses
oakley vault
longchamp
ray ban
nike free run
beats headphones
beats dre
nike air max
lacoste shoes
asics
pandora charms
versace handbags
kobe 9
instyler ionic styler
nike free
ray ban sunglasses
fendi
reebok
nike
reebok
montre pas cher
nike air force
tommy hilfiger
jordans
montre homme
oakley vault
jordans
adidas outlet
ralph lauren outlet
jordan retro
pandora
dansko
omega watches
tod shoes
ray ban sunglasses
michael kors outlet
beats headphones
yves saint laurent
tiffany co
bcbg
prada outlet
jordan
nike store
dolce & gabbana
hogan
kenzo clothing
roty burch outlet
france world cup jersey
nike air max
ray ban
vans shoes
miu miu shoes
pandora jewelry
nike blazer
polo ralph lauren
air max
jordan shoes
air max 2017
ferragamo
converse
true religion outlet
converse
louboutin
new balance trainer
nike clothing
nike air max 2018
nike free
hogan
stuart weitzman
belgium world cup jerseys
gucci bag
nike air max
new balance
parajumpers
louboutin
michael kors outlet
pandora
roshe run
converse chuck taylor
longchamp handbags
burberry
nike roshe run
jordan shoes
barbour
rolex
new balance
nike kyrie 2
polo ralph lauren
[url=http://www.poLolacostepaschere.fr]polo lacoste[/url]
fendi
adidas superstar
hermes outlet
converse
hollister outlet
roshe run
nike store
abercrombie
vans
nike air
lebron james shoes
michael kors outlet
england world cup jersey
adidas soccer cleats
michael kors borse
nike free
jordan shoes
ray ban
converse
fitflops
hermes
burberry outlet
ray ban
kevin durant shoes
nike air max
michael kors outlet
nike shoes
coach outlet online
puma shoes
jordan 3s
nike air max
fitflop
burberry outlet
adidas slides
ralph lauren outlet
mizuno wave
air max 90
new balance shoes
brazil world cup jersey
lululemon outlet
roshe run
kate spade
balenciaga shoes
clarks shoes
ed hardy
ralph lauren
oakley sunglasses
adidas outlet
oakley sunglasses
cheap toms
adidas flip-flops
swarovski
bcbg max
nike air max
mac cosmetics
adidas
nike shoes
true religion jeans
air max 2017
michael kors
michael kors outlet
jerseys
birkin bag
adidas outlet store
cheap nfl jerseys
nike free run
ray ban
karen millen uk
louboutin
argentina world cup jersey
michael kors outlet online
air jordan
timberland boots
michael kors outlet online
oakley sunglasses
flip flops
asics gel
adidas clothing
ralph lauren
air max 97
insanity
rolex watches
pandora
montblanc
jordan 4s
kobe 10
true religion jeans
coach outlet
michael kors
marc jacobs
swarovski crystal
michael kors canada
baseball bats
jordan
nike free
mont blanc
toms outlet
iphone cases
sac longchamp
jimmy choo
jordan 1s
oakley sunglasses
sac guess
adidas zx
reebok
germany world cup jersey
rolex
timberland
jordans
wedding dresses
coach purse
jordan 11s
roty burch outlet
longchamp
nike vapor max
air max
nike air max
christian louboutin
links of london
boy london clothing
skechers shoes
kate spade outlet
marc jacobs handbags
jordan 12s
soccer shoes
basketball shoes
roshe run
louboutin pas cher
spain world cup jersey
ralph lauren uk
mulberry
chrome hearts
michael kors factory outlet
dansko shoes
timberland
swarovski
burberry handbags
hogan shoes
asics
mac makeup
louboutin
longchamp bags
true religion
vans shoes
mizuno
tommy hilfiger
mac makeup
stuart weitzman
burberry outlet
jordan
oakley sunglasses
air max 95
furla handbags
gucci belt
nike air
supra
ghd
michael kors outlet
gucci outlet
nike tn
cheap nfl jerseys
valentino
nike outlet
asics
lebron shoes
air max
iphone x case
nike air max 95
cartier love bracelet
nike blazer pas cher
replica watches
mizuno running shoes
salomon shoes
new balance
dolce gabbana
giuseppe zanotti
guess
jordan 6s
yeezy shoes
abercrombie
sac michael kors
jordan 5s
ray ban sunglasses
manolo blahnik
nike roshe run
jordans
jordan xx9
nike outlet
sac burberry
bottega veneta
oakley sunglasses cheap
prada outlet
herve leger
lebron 11
vibram fivefingers
goyard handbags
adidas outlet
oakley
marc jacobs
louboutin
polo ralph lauren
nike pas cher
converse shoes
air max
nike blazer
kate spade outlet
adidas uk
true religion outlet
adidas outlet
wedding dresses
swarovski
portugal world cup jersey
mac cosmetics
tory burch outlet
nike air force
adidas running shoes
ray ban outlet
longchamp
tommy hilfiger
nike air max
nike air max
vans
supra
nike air max plus
prada
thomas sabo
jordan
chloe handbags
nike air
celine
salvatore ferragamo
michael kors
softball bats
michael kors
fitflops outlet
ray ban sunglasses
louboutin
red bottoms
oakley
2018.7.3chenlixiang
#2 | chenjinyan dnia October 10 2018 10:25:20
20181010xiaoke
nike revolution
kate spade new york
cheap uggs
coach factory outlet
coach factory outlet
cheap jordan shoes
canada goose
polo ralph lauren outlet
polo ralph lauren outlet online
pandora jewelry
coach outlet store online
coach factory outlet online
canada goose outlet
michael kors handbags
nfl jerseys
coach handbags online outlet
christian louboutin
ralph lauren
uggs outlet
canada goose outlet store
nba jerseys wholesale
christian louboutin outlet
christian louboutin
christian louboutin sale
polo ralph lauren factory store
christian louboutin sale
canada goose outlet store
cheap jordan shoes
coach outlet store online
coach factory outlet
north face
cheap jordan shoes
the north face
polo ralph lauren outlet
supreme shirts
michael kors outlet online
polo ralph lauren outlet online
christian louboutin
ugg outlet online
michael kors uk
pandora charms
pandora charms
ugg boots clearance
canada goose jackets
ugg boots
coach outlet canada
coach outlet store online
canada goose outlet
cheap jordan shoes
michael kors factory outlet
golden state warriors jersey
louboutin shoes
canada goose outlet store
red bottoms
oakley sunglasses sale
montblanc pens
kate spade handbags
moncler outlet store
canada goose coats
cheap ugg boots
christian louboutin
kate spade new york
michael kors outlet clearance
coach outlet store online
coach outlet online
cheap ugg boots
polo pas cher
nike outlet online
coach outlet online store
broncos jersey
barbour jackets outlet
nfl jerseys wholesale
canada goose outlet online
uggs outlet
christian louboutin
coach factory outlet online
[url=http://www.poLolaurenoutlet.us.com]polo outlet[/url]
michael kors outlet online
coach outlet store
polo ralph lauren outlet online
michael kors handbags
cheap jordans
michael kors outlet clearance
polo ralph lauren outlet
canada goose outlet store
louboutin shoes
polo ralph lauren
ray ban sunglasses outlet
christian louboutin shoes
michael kors outlet clearance
ugg outlet,ugg outlet stores
uggs outlet online
ugg boots
pandora outlet
coach factory outlet
air jordan shoes
mbt outlet
cheap jordan shoes
kate spade handbags
pandora jewelry outlet
lacoste pas cher
coach outlet store online
pandora jewelry
canada goose
kate spade outlet store
ugg outlet online
ralph lauren polo shirts
michael kors outlet store
michael kors outlet clearance
pandora outlet
coach factory outlet
miu miu outlet
cheap jordans
coach outlet online
coach outlet online
coach outlet store
coach factory outlet
canada goose outlet store
pandora jewelry
tory burch outlet online
ugg boots clearance
ugg boots
coach outlet
ugg outlet
under armour outlet
michael kors outlet store
coach outlet store online
cheap ray ban sunglasses
air jordan shoes
michael kors outlet online
nike shoes on sale
michael kors outlet clearance
fitflops sandals
canada goose jackets
pandora charms sale clearance
coach factory outlet online
jordan shoes
canada goose outlet online
polo ralph lauren
polo ralph lauren shirts
coach outlet online
canada goose
ray ban sunglasses outlet
coach outlet online
ugg outlet
balenciaga sandals
cheap jordan shoes
cheap air jordans
ralph lauren factory store
pandora charms outlet
louboutin shoes
coach outlet online
ray ban sunglasses outlet
jordan shoes
ralph lauren polo
pandora jewelry
coach outlet store online
ugg boots
canada goose
moncler jackets
mbt scarpe
canada goose outlet online
ugg boots on sale
ugg boots clearance
uggs outlet
coach factory outlet
polo outlet online store
ugg outlet store
cheap jordans
ugg outlet
coach factory outlet online
michael kors outlet
canada goose coats
gucci outlet online
uggs outlet online
uggs on sale
michael kors outlet clearance
kate spade handbags
michael kors outlet clearance
coach factory outlet
michael kors outlet clearance
christian louboutin
cheap ugg boots
chrome hearts clothing
air jordan shoes
michael kors outlet clearance
harden vol 2
michael kors outlet clearance
jordan shoes
uggs outlet
coach factory outlet
pandora charms outlet
kate spade outlet online
polo ralph lauren outlet
moncler outlet
ugg boots clearance
tory burch outlet store
air jordan shoes
michael kors outlet
mbt shoes outlet
kate spade outlet online
ugg boots on sale 70% off
pandora jewelry
kate spade purses
canada goose jackets
moncler outlet store
coach factory outlet
canada goose uk
longchamp solde
canada goose outlet store
nhl jerseys wholesale
nike outlet
houston texans jersey
burberry outlet stores
kate spade
ugg outlet store
uggs outlet online
michael kors outlet
christian louboutin
cheap oakley sunglasses
coach factory outlet
canada goose outlet sale
supreme shirts
off white outlet
cheap michael kors handbags
air jordan shoes
oakley sunglasses wholesale
christian louboutin sale
coach factory outlet
ugg outlet online
canada goose outlet store
coach outlet store online
chrome hearts jewelry
ralph lauren outlet
ugg boots
barbour mens jackets
pandora jewelry
kate spade outlet store
michael kors outlet store
christian louboutin shoes
michael kors outlet clearance
michael kors outlet clearance
kate spade handbags
coach factory outlet
ugg boots
canada goose outlet store
ugg outlet online
moncler outlet online
christian louboutin sale
manolo blahnik
christian louboutin
michael kors
cheap jordans
ugg boots
michael kors outlet
uggs outlet
canada goose
cheap air jordans
ugg outlet
coach factory outlet online
canada goose
ralph lauren outlet
ugg boots on sale
christian louboutin sale
jimmy choo shoes
longchamp pas cher
supreme
coach outlet store online
oakley sunglasses wholesale
mbt shoes clearance
canada goose outlet online
true religion outlet store
red bottoms
san antonio spurs jersey
pandora outlet
prada shoes on sale
coach outlet
michael kors outlet clearance
louboutin outlet
michael kors outlet clearance
polo ralph lauren shirts
coach outlet online
uggs canada
ralph lauren outlet
canada goose uk
nike shoes on sale
ugg boots outlet
kate spade purses
michael kors outlet clearance
pandora outlet
christian louboutin sale
uggs outlet online
cheap jordans
ugg boots clearance
cheap jordan shoes
uggs outlet
pandora jewelry
cheap jordan shoes
coach outlet store online
adidas outlet store
kate spade new york
michael kors outlet online
uggs outlet online
kate spade
cheap jordans
ugg boots clearance
nike air max schweiz
pandora outlet
oakley sunglasses wholesale
coach outlet
polo outlet
coach outlet store online
uggs outlet online
red bottoms
jordan shoes
ugg boots for women
chrome hearts sunglasses
louboutin shoes
jerseys wholesale
pandora outlet
cheap jordan shoes
ugg boots outlet
air jordan shoes
coach outlet store online
kate spade handbags
coach outlet online
ugg outlet online
polo ralph lauren shirts
uggs outlet
baltimore ravens jersey
kate spade sale
christian louboutin sale
michael kors outlet clearance
canada goose sale
adidas shoes
michael kors outlet online
ralph lauren homme
coach outlet store online
nike outlet store
christian louboutin sale
ugg outlet store
tory burch handbags
michael kors outlet clearance
cheap oakley sunglasses
uggs outlet
coach outlet online
coach outlet store
ralph lauren
christian louboutin
coach factory outlet
ray ban sunglasses outlet
canada goose
moncler outlet
cheap jordan shoes
nike nba jerseys
cheap jordan shoes
michael kors outlet online
hermes online
canada goose jackets
ralph lauren polo
coach outlet store online
pandora jewelry
mbt outlet
michael kors outlet online
uggs outlet online
uggs outlet online
ugg outlet
ugg outlet online
ray ban sunglasses sale
uggs outlet online
nike shoes on sale
christian louboutin
canada goose jackets
ralph lauren polo outlet
cheap oakley sunglasses
pandora charms
moncler outlet store
true religion jeans sale
ralph lauren outlet
christian louboutin
canada goose jackets
cheap air jordans
canada goose jackets for women
michael kors outlet clearance
true religion outlet store
burberry outlet sale online
pandora outlet
ralph lauren
air jordan shoes
ugg boots
canada goose jackets outlet
tory burch sandals
coach factory outlet
kate spade
broncos jerseys
canada goose outlet online
canada goose uk
longchamp outlet online
49ers jerseys
ralph lauren outlet online
cheap ugg boots
coach outlet online
ray ban outlet online
christian louboutin
basketball sneakers
adidas outlet store
new york knicks jerseys
tory burch outlet store
christian louboutin sale
canada goose
polo ralph lauren shirts
nike shoes sale
air jordan retro
denver broncos jersey
colts jersey
coach factory outlet
tory burch outlet store
ralph lauren
canada goose outlet
lacoste outlet
moncler
kate spade
ugg boots on sale 70% off
kate spade new york
cheap ray bans
north face
north face
jordan shoes
michael kors outlet clearance
christian louboutin shoes
nfl jerseys wholesale
pandora jewelry
kate spade handbags
cheap ray ban sunglasses
michael kors outlet clearance
christian louboutin
michael kors outlet online
jordan shoes
christian louboutin
canada goose jackets clearance
fitflops shoes
cheap oakley sunglasses
red bottoms
coach outlet store online
cheap ray ban sunglasses
cheap jordan shoes
malone souliers shoes
mbt shoes clearance
michael kors online
cheap ugg boots
swarovski jewellery
ugg boots clearance
ugg boots
adidas shoes
michael kors outlet store
kate spade purses
pandora jewelry
canada goose outlet
coach factory outlet
christian louboutin sale
coach factory outlet online
coach factory outlet online
christian louboutin
cheap uggs
polo ralph lauren outlet
the north face
oakley sunglasses wholesale
cheap jordan shoes
canada goose outlet
ugg outlet online
supreme uk
ugg boots
coach outlet store online
christian louboutin sale
ugg outlet online
coach outlet online coach factory outlet
canada goose jackets
coach factory outlet
coach factory outlet
supreme shirts
cheap air jordans
givenchy handbags
pandora charms sale clearance
canada goose outlet online
coach outlet store online
ray ban outlet store
uggs outlet online
canada goose jackets
michael kors outlet online
pandora charms
cheap ugg boots
nhl jerseys for sale
pandora jewelry outlet
red bottoms
north face outlet
jordan shoes
ugg outlet online
true religion jeans sale
ugg outlet
longchamp pas cher
coach outlet store online
ray ban sunglasses outlet
uggs outlet online
coach outlet online
ugg boots clearance
coach outlet online
cheap jordan shoes
canada goose jackets sale
adidas crazy
air jordan shoes
ralph lauren polo shirts
louboutin shoes
polo ralph lauren outlet
canada goose jackets clearance
christian louboutin sale
canada goose outlet store
nike factory shoes
mulberry bags
polo ralph lauren
michael kors outlet online
canada goose outlet online
ugg boots clearance
polo ralph lauren outlet online
uggs outlet online
ugg outlet
coach factory outlet
cheap air jordans
canada goose jackets
true religion jeans
christian louboutin sale
jordan shoes
michael kors uk
coach factory outlet
air jordan shoes
michael kors outlet clearance
moncler jackets
kate spade purses
nfl jersey wholesale
mlb jerseys wholesale
moncler coats
jordan shoes
light up shoes
ugg boots
suicoke sandals
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses outlet
ugg outlet
ugg boots outlet
michael kors outlet store
cheap ugg boots
ugg boots
coach factory outlet
canada goose outlet store
cheap oakley sunglasses
polo ralph lauren outlet online
michael kors outlet clearance
michael kors outlet store
swarovski crystal
ugg boots
coach factory outlet online
christian louboutin sale
christian louboutin
coach outlet store
ralph lauren polo shirts
swarovski crystal
true religion jeans for men
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [1 głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Zwyci?zcy wrzesie? Skarby... Tajna bro? Alice Custom Survival Radio ASG Act od Valor Odda? r?k? Zbrojownia Podcast ASG
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:31,343
Wczoraj:34,843
W tym tygodniu:103,752
W tym miesiącu:934,112
W tym roku:934,112
Wszystkich:57,651,612
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: