Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:17
Zachód słońca: 15:51
Dzień trwa:
8 Godzin 33 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 10:00
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Majówka z ASG Borne Sulinowo 2011 - przemy?lenia

 Majówka z ASG Borne Sulinowo 2011 - przemy?lenia

Autor: Blady

Poni?szy tekst nie jest zwyk?ym, suchym reportem ze zlotu. Nie zbli?a si? tak?e do parady pochwa?, jakich nie brak po nawet najgorszych imprezach. Napisany jest przez weterana ASG w najpe?niejszym tego s?owa znaczeniu, który chce wyrazi? swoje przemy?lenia.

 

Majówki z ASG Borne Sulinowo a sprawa Polska.

S?owem wst?pu – na majówki ASG przyje?d?am od zawsze. Kiedy tylko w g?owie Decybela narodzi?a si? idea po??czenia zlotu ASG z biwakowaniem wiedzia?em, ?e znalaz?em imprez? dla siebie. Ta pierwsza, na której mimo opadów deszczu 70 maniaków wymienia?o si? kompozytem, by?a momentem niemal historycznym. Nikt wtedy nie podejrzewa?, przynajmniej na trze?wo, jak rozro?nie si? ta impreza.

To jednak dopiero drugi zlot ukaza? w pe?ni ide? przy?wiecaj?c? Majówce z ASG. Idealne po??czenie relaksu przy ognisku, biegania z karabinem i wymiany znajomo?ci. Na ogrodzonym terenie mo?na by?o spokojnie raczy? si? kie?baskami, ?eby po podniesieniu karabinu podej?? do jednej z 3 miejscówek i momentalnie wej?? do gry. Obozowisko mia?o niesamowity klimat, dooko?a s?ycha? by?o walki, ludzie zeruj?c repliki nawi?zywali znajomo?ci, w g?o?nikach lecia?y nie?miertelne obozowe hity, ?andarmeria pilnowa?a, ?eby nikt zbytnio up?ynniony nie zagra?a? innym.

Co ciekawe, ju? na drugiej imprezie uda?o si? organizatorom zadowoli? niemal wszystkich – teren obozowiska by? doskonale przygotowany, cena za wst?p by?a rozs?dna, zasady gry odpowiada?y i osobnikom zdystansowanym jak i rekonstruktorom, dbaj?cym o zgodno?? oznacze? na sznurówkach z orygina?em. Im musia? podoba? si? drugi dzie? rozgrywek, gdzie sporadyczne, ma?e strzelanki zast?pi? jeden gigantyczny scenariusz, w którym dwie dwustu-osobowe dru?yny jednocze?nie wyruszy?y w bój i przez kilka godzin ca?y teren gry zamieni? si? w istne pola zag?ady, gdzie trudno by?o znale?? odrobin? nudy. Wszystko zako?czy?o pami?tne losowanie nagród o sporej warto?ci.

Oczywistym zatem, ?e przy tak wysoko podniesionej poprzeczce ka?dy powróci? do Bornego Sulinowa pe?en oczekiwa? i ch?tny wra?e?.

Niestety. Patrz?c z perspektywy czasu musz? stwierdzi?, i? ka?da kolejna Majówka odznacza?a si? spadkiem formy. Po Majówce z ASG w Bornym Sulinowie 2011 szala goryczy si? przela?a.

Jedni mog? nazywa? to dzia?aniem metod? prób i b??dów. Mi brak ju? s?ów, ?eby opisa? naprawd? g?upie decyzje podejmowane przez organizatorów oraz kompletny brak reagowania na potrzeby uczestników. Problem, który powtarza si? z roku na rok.

Naprawd? gdzie? mam pod?o?e polityczne. Cholernie ma?o obchodz? mnie nag?e zwroty akcji, surowce w kopalni, gazetki i kuriery. W ASG chodzi mi o to, ?ebym móg? podnie?? karabin i strzela? kiedy mi si? to podoba. Nikt nie powinien zmusza? mnie do ?ledzenia wydarze? politycznych, bo to ostatnie, czego mi potrzeba podczas weekendu majowego. Rozumiem jednak w 100%, ?e wielu czerpie z tego ogromn? rado??. Ca?e legiony maniaków pragn? siedzie? w polu od wczesnego ?witu do rana po pó?ny wieczór, bior?c udzia? w niezliczonych bitwach i kilkukilometrowych marszach. Niesamowicie wielka grupa maniaków ma jednak zupe?nie inne podej?cie do ASG. Na ostatniej Majówce niemal uda?o si? rozwi?za? ten odwieczny konflikt interesów. Tylko po to, ?eby w 2011 przemieli? scenariusz na nowo.

Gdzie podzia?y si? flagi? Ten jak?e prosty system pozwala? ka?dej dru?ynie wej?? w pole o dogodnej dla nich godzinie, obra? sobie cele i walczy? do woli.

Czemu tak trudno zrozumie?, ?e ludzie chc? walczy? o bazy? Ka?da majówka w Borneo ko?czy?a si? odrzuceniem scenariusza, zmian? zasad i parciem ludzi do tego, ?eby walczy? o konkretne punkty na mapie. Kto wpad? zatem na genialny pomys?, ?eby baza Nerun by?a 6 kilometrów od off-game, Tibera nie mia?a warunków do obrony, a Kebur by? tak odizolowany od cywilizacji?

Na co komu chwali? si? 600 uczestnikami na imprezie, je?eli jednorazowo w polu znajdowa?o si? w pewnym momencie mo?e 50 osób i trudno by?o znale?? kontakt – ten uda?o si? dopiero w bazie wroga, gdzie eitak 80% „Special Forces” spa?o i podczas ataku nie uzna?o za stosowne wyj?? z ciep?ego ?piwora.

Czy przez te wszystkie lata nikt nie zauwa?y?, ?e nie mo?na pogodzi? super-hardcore-milsimowania z majówk?? ALBO wszyscy wchodz? w pole i w nim zostaj? do upad?ego, ALBO relaksujemy si? majowo w offgamie. Dochodzi aktualnie do karykaturalnych sytuacji, w której dru?yny chodz? po ca?ym terenie szukaj?c dowódców, bo ci „pono? maj? ta?my do oznaczenia”. Koniecznym wtedy jest wyzywanie takiej dru?yny od najgorszych, kto bowiem da? im prawo wypocz?? i zje?? spokojnie ?niadanie – widzieli?cie kiedy? komandosa, który by jad??

Najlepsze akcje na majówkach niemal zawsze wynika?y z pomys?owo?ci uczestników - czemu zatem tak silny nacisk na realizowanie odgórnego, marnego scenariusza. Czemu po prostu nie utworzy? nam ?rodowiska do gry, gdzie sami mo?emy wytworzy? sojusze, zadania i cele?

Ka?dego roku jad?c do Bornego ok?amuj? si?, ?e tym razem nie przyjdzie mi si? rozczarowa?, ?e komu? przypomn? si? fundamentalne podstawy, na których zbudowana zosta?a ta impreza. Kto? jednak z uporem maniaka próbuje zmieni? charakter imprezy wbrew cz??ci jej uczestników, co doprowadza do sytuacji, w której mamy do czynienia ze zlotem mia?kim, pozbawionym osobowo?ci, rozdartym pomi?dzy luzakowato?? a super hardcorowo??. Póki kto? wyra?nie nie nakre?li linii pomi?dzy tymi skrajno?ciami, póty kwasów nie b?dzie ko?ca.

Na zako?czenie pozwol? sobie sparafrazowa? toast wzniesiony przy barbarzy?skim ognisku „za nast?pn? Majówk?, jakby ta kijowa nie by?a”.

Blady

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Patol dnia May 06 2011 23:44:37
Hehe dobry txt Szeroki u?miech
Czyli od zesz?ego roku nic si? nie zmieni?o...
Za rok b?dzie dobra alternatywa... Z przymru?eniem oka
#2 | Mario75 dnia May 07 2011 02:04:59
Na plus w tym roku, ?e pojawi?y si? wreszcie obiecywane pojazdy. Na minus na pewno coroczna podwy?ka. Uda?o si? wreszcie z dwóch lat wpisowego od?o?y? na pojazdy i chwa?a za to.

My?l?, ?e Blady, który zna Airsoft bardzo d?uuuugo, a Majówki Borne?skie od pocz?tku, zanim je zacz??a robi? Ruda, do?? dobrze uchwyci? to co?, co nie dokleja?o ca?o?ci i wielu z nas widzia?o zawsze cho? nie zauwa?a?o. Co wi?cej poda? poniek?d recept? na sklejenie tego w ca?o??.

Musimy sobie zdawa? spraw?, patrz?c z boku i z perspektywy czasu, ?e majówka jest dedykowana w g?ównej mierze do ludzi, którzy chc? si? pointegrowa? i wej?? czasem postrzela?. Problemem mo?e by? faktycznie to i? Borneo nie posiada konkretnej identyfikacji, a impreza chcia?aby by?, ?e tak powiem j?zykiem marketingowym, dedykowana do wielu segmentów targetu. Jak wida? jest trudno zrobi? imprez? na której si? jednocze?nie tworzy elementy Milsima, Larpa i jednocze?nie zwyk?ej je..ki. Do tego dochodzi integracja m?cz?ca wiele w?trób, w ?aden sposób nie daj?ca kontroli nad takimi t?umami, kto w jakim stanie we?mie giver? i wejdzie walczy?.

Przy podej?ciu zapraszania wszystkich, cho?by? kupi? wczoraj replik? i mundur, a o ASG wiedzia? tyle co o odleg?ych galaktykach, trudno tutaj podnosi? poziom w stron? bardziej ambitnych imprez ASG. Mo?na powiedzie?, ?e Borneo pozosta?o jedn? z niewielu samotnych wysp w Polskim Airsoftowym morzu w tym zakresie.

Na takie imprezy, gdzie nie wa?ne czy znany jeste? w swoim ?rodowisku jako walcz?cy fair play, czy w ogóle jeste? gdzie? znany, mo?e przyjecha? ka?dy. Jednocze?nie nie spodziewajmy si?, ?e przyjad? ekipy wkr?cone grubo w Larpa czy Milsim, bo taki bigos odbija si? im pó?niej d?ugo czkawk?.

S? oczywi?cie ekipy, które na tle innych wypadaj? tam dobrze i do?aduj? swoje ego ilo?ci? fragów. S? i tacy, którym nie przeszkadzaj? watahy T1000.

Wi?c po co jeszcze bardziej ten bigos dekorowa?? Niebawem mo?e dojdzie jeszcze element walk CQB dla tych co lubi? bardzo czarn?. Tylko po co? Dla wi?kszego targetu?

Mo?e je?li nie ma si? pomys?u na drog? ewolucji imprezy, to wróci? do korzeni i co roku udost?pnia? ludziom mo?liwo?? wspó?tworzenia scenariusza, gdzie ludzie b?d? wykorzystywali oddane w ich r?ce narz?dzia. Mo?e to nie jest z?y pomys??

Wcze?niej w 2009r pomagali na Borneo ludzie od Basry. Zrzucono na nich wszelk? win? za niepowodzenia. Nie zes?ano na nich tylko chyba plag egipskich. W 2010r. pomagali, czy mo?e lepiej, próbowali pomaga?, ludzie tworz?cy Little War. Równie? nie wysz?o. Obydwie imprezy powy?ej wymienione maj? swój niepowtarzalny klimat.

Majówka mia?a, ma równie? swój klimat luzu i Bahusowych zabaw. Gdyby chcie? zmienia? Borneo trzeba by mie? pomys? na par? edycji do przodu i konsekwentnie go realizowa?. Wówczas mo?na podnosi? poziom. W innym przypadku lepiej zostawi? tak jak drzewiej bywa?o. Postawi? typowo na integracyjny zlot. Skupi? si? g?ownie na klimacie. Zlotowej rozg?o?ni. ?andarmerii zlotowej, bo przy takiej ilo?ci upojonych bywa ró?nie. Doda? elementy kasyn itp na terenie offgame, aby tam ludzie mogli cieszy? si? zabaw?. Zreszt? to sprawa Borne?ska...

Borneo ju? si? chyba nigdy nie zmieni w co? bardziej ambitnego. Jednak to co mo?na zrobi? w tym przypadku najlepszego, chc?c mie? jak najwi?cej uczestników dla pozyskania wielu p?atników, to wróci? do punktu wyj?cia.

Niestety albo si? stawia na ilo??, albo na jako??. Ci??ko te dwie rzeczy pogodzi?.

Wiemy ze swojego do?wiadczenia, ?e najgorzej jak kto? nie wie co chce zrobi?. Chcia?by po?o?y? si? ale jednocze?nie posta? U?miech
#3 | Technofilia dnia May 07 2011 06:39:57
No to Blady troszk? przesadzi?. Podwy?ka by?a i te? mi si? to nie podoba?o ale. Co do tego ?e ludziom nie chcia?o si? walczy? to ju? wina ludzi a nie orga.
Co do tego ?e scenario zdech?o to fakt, ale nie powiem dlaczego. Zreszt? mam to w nosie czy kto? si? obrazi czy te? nie. Mi?kkie fryty z Sari i Nerunu nie potrafi?y upilnowa? nawet swoich dowódców i stracili ich wci?gu pierwszych 3 godzin gry. To si? w pale nie mie?ci. Niespe?na 20 osób z BM ?oi?o dup? ca?ej paru setnej majówkowej braci.
A niech kto? powie ?e Kebaby by?y inne. Tych co chcieli walczy? to by?o jak na lekarstwo a najaktywniejszy by? chyba Borek który mia? dos?ownie do nas pecha.
Ja nie wiem. W przysz?ym roku chyba BM b?dzie musia? obstawi? wszystkie miasta a pozosta?e 3 strony konfliktu b?d? próbowa?y od Nas to odbi?.
Ogólnie od zesz?ego roku widz? niewielki pozytywny wzros, lecz niestety w?ród uczestników widz? totalny brak zaanga?owania. Na choler? tam przyje?d?acie! Opala? si? i chla? piwo! Ka?dy przed walk? chlapn?? browarka czy kielicha ale nie wywala?o to nikogo na 24h. Wstyd.
#4 | starszy dnia May 07 2011 08:23:01
Zgadzam si? z Techno totalny zlot ludzi którzy h** wie po co tam zjechali bo walczy? nie za bardzo z kim by?o. Oczywi?cie by?o paru "nawiedzonychZ przymru?eniem oka " jak np. Padaka co próbowali ogarn?? i zorganizowa? ludzi ale do tego potrzebne s? ch?ci uczestników. Sytuacja by?a ?mieszna i straszna gdy 20 ludzi z BM szuka po terenie nie kryj?c si? za bardzo okazji do walki.
Dosz?o do takich sytuacji ?e BM w bia?y dzie? atakowa? baz? Nerunu czy te? desant z PTSa na Tiberi? gdzie broni?cych by?o 2-4 razy wi?cej ni? atakuj?cych, wiem ?e to g?upotaSzok ale chcieli?my ?eby co? si? dzia?o cho? szans nie mieli?my ?adnychBeczy . Druga strona majówki to fantastyczne towarzystwo w ekipie BM przy ognisku i jak dla mnie mi?y odpoczynek od pracy.
#5 | suomek dnia May 08 2011 13:55:41
Techno, Starszy, a wiecie dlaczego ludzie s? chu..owi? Dlatego, ?e nie ma zaprosze?. O zaproszenia walcz? z Millerem ju? trzeci rok. Wprowadzenie zaprosze? na serio mo?e odwróci? spraw? jak w kalejdoskopie. ...a kto ma to zrobi? jak nie org?
#6 | SirHawk dnia May 08 2011 15:52:32
Borneo to raczej jedna z tych imprez, której g?ównym celem jest zebranie nieco kasy. Wiadomo - za trud organizatorów. Chocia? jak jest faktycznie - tego nie wiem. Jednak zamiast wy?ala? si? tutaj, dobrze by?oby zmobilizowa? pewn? ilo?? trze?wo my?l?cych grup i przes?a? "list? ??da?" do Rudej.

I chocia? osobi?cie by?em na zbyt ma?ej ilo?ci zlotów, to jednak widok powszechnych skarg utwierdza mnie w przekonaniu, ?e co? w tym jest. Rok temu zaobserwowa?em w Bornem powszechn? "bib?" a na dziennej akcji pid?amowe terminatorstwo. Do tego bezczelne, bo byli po kilka i kilkana?cie lat starsi ode mnie. Wiem, hipokryzja, bo to samo zrobi?em na ?elazie pó?tora roku temu, za co Millera powinienem osobi?cie przeprosi? (twarz? w twarz). Ale takie przypadki policz? na palcach jednej r?ki.

Do?? o T-1000. Osobi?cie, nie przepadam za spotkaniami towarzyskimi, o czym przekona?em si? tydzie? temu. Dlatego wybieraj?c imprez? ludzie powinni jednak patrze? na to, co zamierzaj? tam robi?. Jak popijawy, podjadanie i opowie?ci niekoniecznie nocne, to przyrz?dzajmy grilla na dzia?ce. Bo gdy jest pewien scenariusz, to czy si? chce czy nie - powinni?my si? go jako? trzyma?. Jedynie powinni?my go rozwija? wedle sytuacji i wyobra?ni. Bo nie sztuka jest zebra? 300-400 osób w jednym miejscu. Majstersztykiem jest zebranie dojrza?ych osób my?l?cych raczej w innych kategoriach ni? piwo-kobiety-piwo-opowiastki przy ogniu-piwo-piwo-rzyganie-piwo-kobiety-piwo-niespokojny sen-kac-piwo-piwo.

Co mnie gryz?o rok temu - Jedyne namioty, które by?y w wi?kszej cz??ci opuszczone nale?a?y do osób z BM. Dzia?aj?c pod przykrywk? musieli?my niestety si? w wi?kszo?ci dostosowywa? z wymarszami Nerunu(Kaburu? Sarii? W ka?dym razie niebieskie ta?my Szeroki u?miech ), to i tak dzia?ali?my o wiele wi?cej ni? szpiegowana frakcja. Namioty najemników BM sta?y przewa?nie wi?ksz? cz??? czasu puste.

Na wi?cej rzeczy nie zwraca?em uwagi. Bardzo podoba?a mi si? nocne dzia?anie. Siedzenie (le?enie) 20 minut w rowie by?o sytuacj? dosy? ?mieszn?, bo obro?cy punktu nawet si? nie starali by? cicho. Gadali jak naj?ci. Mia?em szcz??cie, bo zanim si? podpali?em stykiem, bitwa zd??y?a si? zako?czy?. W?a?ciwie nie bitwa a potyczka (40 osób na 12 - mniej wi?cej z tego, co pami?tam) by?a ?enuj?ca. Scenariusz zak?ada? nocne bitwy a tymczasem ludzie woleli smacznie spa? lub dalej chla?. Mo?e z?e informacje o zlocie wyczytali?

Ka?da impreza ma swoje wi?ksze lub mniejsze minusy (Borne g?ównym minusem s? nowi lub nastawieni tylko na sprz?t ludzie). Tegoroczna Operacja Pó?noc mnie zbytnio nie przekona?a do siebie ale to chyba wina zbyt ma?ej ilo?ci osób. Chocia? nie powiem, rzut k?od? by? fajnym konkursem U?miech. Ogólnie, za ma?o si? dzia?o przez zbyt ma?? ilo?? uczestników. Mam szczer? nadziej?, ?e OP znajdzie wi?cej ch?tnych nast?pnym razem.
#7 | Mario75 dnia May 08 2011 16:52:05
Przy okazji OP trzeba si? równie? wspólnie zastanowi? nad jej "wygl?dem". W tym roku OP powsta?a niejako przypadkiem zainicjowana przez 13PBP S?upsk-L?bork.

Czy chcemy aby OP dalej funkcjonowa?a? Jakie role ma spe?nia? i konkretnie okre?li?, ?eby ludzie wiedzieli czego si? tam spodziewa?. O ile w przysz?o?ci b?dziemy chcieli zrobi? OP, a nie tak jak planowali?my wcze?niej wewn?trzny trening Koalicyjnych Teamów.

Tak jak wy?ej powiedziano, trzeba okre?li? dok?adnie jak ma wygl?da? ta impreza, a mo?liwo?ci jest bardzo wiele. Wszystko zale?y od przysz?ych ch?tnych uczestników. Mo?na np. zrobi? np 48H lub w terenie na zasadzie pe?nego MCS z kartami ran i turami, gdzie np. po pó?nocy b?d? mogli wej?? WZW ponownie do walk. Offgame by?y tylko dla WZW. Pomys?ów jest wiele. No w?a?nie polec? otworzy? temat na forum. Mo?e co? si? wspólnie wymy?li: http://www.koalic...amp;t=1509


Je?li ju? mieliby?my co? robi?, to wst?pnie proponuj? tak:
1. Standardowo Teamy na zaproszenia.
2. Zasady MCS
3. Rozpoczynamy w paru ró?nych miejscach od razu scenariusz i trwa przez 24h /czyli zabra? ze sob? wszystko na 24h/.
4. Po 24h rozpocz?? cz??? integracyjn? i konkursow? w miejscu podanym na mapie gdzie mog? uda? si? przed zako?czeniem 24h WZW.
#8 | Vito dnia May 22 2011 09:09:03
Faktem jest ?e,poziom Majówki kreowany jest przez samych graczy bior?cych udzia? w rozgrywkach,to Logiczne.I nie by?o by problemu gdyby ch?? kreowania by?a widoczna w Boju.Zamiast tego otrzymujemy mix podpitych,leniwych KOMANDOSÓW,którzy ponad wszystko ceni? sobie kilogramy Szpeju na sobie a nie powa?ne podej?cie do zabawy (walki).
Nast?pnie czyta si? tu i tam o tym jaka ta impreza jest z?a,wybaczcie koledzy ale......gu... prawda.
Black Mirror,dla czego ta grupa si? nie nudzi,dla czego cho? tak nieliczna ogarnia zadania scenariusza bez problemów,dla czego co roku przybywa by sia? zam?t w szeregach innych Stron?.
Pieprzenie......trzeba chcie?,i dzia?a? a nie marudzi?.
Kto ponosi odpowiedzialno?? za chaos?,moim zdaniem Dowódcy stron.Bo jak nie potrafi? zapanowa? nad ludzmi,to na pewno nie b?d? potrafi? skutecznie dzia?a?.A Org,có?,te? Cz?owiek,myli? si? mo?e i cho?by nie wiem co robi?,wszystkim nie dogodzi.
#9 | Mario75 dnia May 24 2011 19:03:13
Vito je?li zrobisz jednodniowe manewry i b?dziesz mia? du?o ludzi znik?d, to jak si? uprzesz, poradzisz sobie dowodz?c ponad 200stoma lud?mi. Je?li b?dzie to impreza parodniowa typu "piknik" gdzie wi?kszo?? przyje?d?a si? "integrowa?" to nie ma opcji. Dowódcy stron maj? ?andarmeri? stworzy? i pilnowa? obozów i nawo?ywa? codziennie do zbierania dup...k na pole walki?

Vito wiesz dok?adnie tak jak ja, ?e je?li masz pod dowodzeniem jakie? struktury np. Teamy w których jest jaki? D-ca, a do tego jeszcze Teamy, który potrafi? wspó?pracowa?, to dowodzenie i 500set lud?mi jest proste i przyjemne. Mo?na z takimi lud?mi walczy? i nie martwi? si? czy rano na odprawie stawi si? 25% wojska danej strony.

Majówka jak czyta?em nie chce si? zmieni?. Nie wa?ny jest tam poziom, a ilo??. Do tego ma?o wymagaj?cy uczestnik, nie b?dzie marudzi?. Wi?cej, on nawet na forum si? nie zaloguje bo go to co tam si? pisze obchodzi jak zesz?oroczny ?nieg. Ludzie, którzy strzelaj? si? par? razy do roku, maj? swój zlot. Mog? przyjecha?, polansowa? si? i napi? si?. Czasem wyjd? postrzela?, a w?a?ciwie przestrzeli? replik?, czy jeszcze dzia?a i taktycznie pobrudzi? w kurzu szpej do fot U?miech ?eby wróci? do Offgame.

Dlatego w tamtym roku po paru incydentach Miller powiedzia?, ?e w nast?pnym roku nie przyje?d?a na Borneo. Dlatego Rangers powiedzieli to samo.

Borneo jest ?wietn? imprez? dla ludzi zaczynaj?cych przygod? z ASG. Mog? tam przyjecha? jak chc?, bo nie ma zaprosze?. Mog? poczu? klimat i napatrze? si? na szpej, pozna? ludzi. Jak troch? postrzelaj? to si? i tak uciesz?. Do tego ta ilo?? ludzi. Robi to wra?enie dla nowych maniaków.

Je?li porozmawia? z Master Orgami takich imprez jak PanzerFaust czy Combat Alert i pytasz si? czemu nie ma co roku du?ego przeskoku co do liczebno?ci wojsk odpowied? jest taka sama: "Stawiamy na jako?? nie na ilo??".

Vito Dowodz? z Radziem ze Specjal Forces Airsoft Team Szczecin ca?? stron? Calmlandii na PanzerFauscie. Jest to naprawd? fajna fucha jak kto? lubi strategi? i prac? w sztabie nad map?. Daje si? tak zorganizowa? TF-y ?e wiesz gdzie s? w polu, co wykonuj?, gdzie maj? punkty zborne, punkty g?ówne natar?, gdzie i co robi? zwiadowcy, jakimi si?ami dysponujesz na polu walki, ilu procentowo jest w Respie itp. To mo?e tylko ponad 200stu ludzi, ale to s? ludzie, którzy wiedz? po co przyje?d?aj? na PanzerFaust /tak jak piszesz/ i tworz? struktury, z których D-cy mog? korzysta? i na nie liczy?.

Borneo jest dedykowane dla innego poziomu walcz?cych, a jedynie niektóre grupy, które tworz? swój klimat i scenariusz w scenariuszu bawi? si? sami ze sob? dobrze. Ja zawsze my?l? globalnie i nie bardzo mi pasuje taka impreza gdzie b?d? sobie robi? dobrze na boku G?upek

Bior?c pod uwag? powy?sze jak na Borneo D-cy stron maj? dowodzi? i kim?

Generalnie, krótko mo?na podsumowa? Borneo tak:
Pisze Stevo - dowódcy Korpusu Beskidy:
""Nie nastawiaj si? na wiele, a b?dziesz zadowolony" ...
Wed?ug mnie Borne 2011 stricte jako rozgrywka zawiod?o. Sami uratowali?my dla siebie w?asnymi si?ami ca?kiem sporo, ale to chyba nie tak ma by?. "
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [3 głosy]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Makarov KWC Combat ?o?nierz Specnazu Alice Custom Elektryczny Blow Back Podcast ASG Mndur Gorka E SPOS Arctic Combat Tajna bro? Niemcy zamykaj?
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:15,876
Wczoraj:34,292
W tym tygodniu:15,876
W tym miesiącu:599,454
W tym roku:599,454
Wszystkich:57,316,954
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: