Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:06
Zachód słońca: 16:06
Dzień trwa:
8 Godzin 59 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:34
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

O.T.G.S. Wywiad

O.T.G.S. Wywiad

Na podstawie Waszych pyta?, powsta? wywiad z przedstawicielem O.T.G.S. Zapraszam do zapoznania si? z ciekawymi informacjami.

 

KP:  Pomys? fajny ale te d?wi?ki wychodz?ce z g?o?nika jako? ma?o przekonywuj?ce – jak twierdzi? Maras. Czy pracujecie nad urealnieniem tego elementu systemu?

 

OTGS: D?wi?ki jakie do tej pory by?y nagrane w sofcie OTGS pochodzi?y z ró?nej ma?ci gier FPP st?d te? taka jest ich jako?? i sam ton. Mp3 (bo w tym formacie s? nagrane d?wi?ki) emitowane s? przez g?o?nik o ?rednicy 40mm. Umieszczony w tubie która kszta?tem przypomina latarki typu SURE FIRE. Same g?o?niki zosta?y wymienione na nowe du?o lepszej jako?ci, a d?wi?ki b?d? nagrywane na strzelnicy (b?d? to realne strza?y broni ostrej). Wiadomo, ?e po jednym g?o?niku nie nale?y spodziewa? si? super realistycznego d?wi?ku, pewnych aspektów technicznych po prostu nie przeskoczymy, jednak wszystko jest na drodze do jak najwi?kszego zadowolenia przysz?ego odbiorcy.

 

KP: Dodaje Technofilia „Po mojemu gdyby te cude?ka dawa?y odg?os cho?by taki sam jak przy ASG i laser mia?by zasi?g 200m to by?aby bomba! A tak na powa?nie to OTGS móg?by dobrze si? sprawdza? w CQB. W ko?cu mo?na by by?o si? ?oi? w naprawd? ciasnych pomieszczeniach” Technofilia ma racj? odno?nie ?wietnej mo?liwo?ci wykorzystania w CQB. Zasi?g to ok. 250m jak mo?na si? dowiedzie? z prezentacji. Ile jest stref trafie? na umundurowaniu i w jakich miejscach np. ramiona, g?owa?

 

OTGS: System OTGS jest podzielony na 3 strefy : replika, g?owa, kamizelka, na replice s? dwa czujniki trafie? ustawione w taki sposób aby praktycznie z ka?dej strony mo?na by?o j? trafi?. Czujniki s? umieszczone blisko siebie w zwi?zku z tym replik? zaliczamy jako jedn? stref? trafie?.

Na g?owi? umieszczone s? 3 czujniki co 120 stopni i taki sam k?t odbioru maj? same czujniki. Dzi?ki takiemu rozwi?zaniu w g?ow? mo?na trafi? z pod ka?dego k?ta.

Kamizelka równie? posiada 3 odbiorniki. Dwa z nich umieszczone z przodu na wysoko?ci klatki piersiowej i jeden na plecach. Ka?dy z odbiorników kamizelki równie? ma k?t odbioru trawienia 120 stopni. Takie rozwi?zanie pozwala na strzelanie do operatora kamizelki z ró?nych k?tów, wysoko?ci tudzie? pozycji. Istnieje równie? mo?liwo?? samodzielnego monta?u czujników na kamizelce wed?ug w?asnych potrzeb czy typu u?ywanej kamizelki, mo?na te? zleci? nam konkretne rozmieszczenie czujników na konkretnej kamizelce.

 


 

KP: Jazzman zastanawia? si? „Na jakie odleg?o?ci to dzia?a? Jak wi?zka si? rozprasza wraz z odleg?o?ci??” Pytanie jest do?? wa?ne. Wg. prezentacji wideo Producent informuje:
"- wi?kszy zasi?g i lepsza celno?? ( 250m )"
Czy tak jest w rzeczywisto?ci? Ciekawi mnie czy ten projekt dzia?a "w punkt". Czyli celuj?c mog? wyeliminowa? przeciwnika, ale z odpowiednim skupieniem na nim wi?zki. Bez zbyt du?ego rozrzutu?

 

OTGS: Repliki jakie wchodz? w sk?ad systemu OTGS strzelaj? wi?zk? podczerwieni o specjalnych cz?stotliwo?ciach i specjalnie do tego celu wzmocnionym sygnale nadawania, jednak najpro?ciej mówi?c strzelaj? ?wiat?em. Doprowadzi?o to do sytuacji nad któr? zmuszeni byli?my d?ugo pracowa?; mianowicie do o?lepienia odbiorników najzwyklejszym ?wiat?em s?onecznym. Taka sytuacja powoduje i? zasi?g jest ró?ny w zale?no?ci od warunków atmosferycznych.

W najbardziej niekorzystnych warunkach, czyli w bardzo s?oneczny dzie? skuteczny zasi?g to ok. 180m. W przypadku zachmurzenia/deszczu jest to ok. 220m. w przypadku dzia?a? nocnych zasi?g si?ga pu?apów 3500,m w zale?no?ci od ilo?ci dost?pnego ?wiat?a.

Krótko mówi?c, im bardziej jest ponuro, tym lepsza jest sprawno?? systemu OTGS.

Na dystansie 200m skupienie mie?ci si? w okr?gu o ?rednicy ok. 30-40 cm czyli mniej wi?cej szeroko?ci korpusu. Na dniach jednak b?dziemy instalowa? nowe bardziej precyzyjne, gdy? robione na specjalne zamówienie elementy optyki. Ten zabieg powinien zmniejszy? ?rednic? emitowanej wi?zki ?wiat?a do ok. 5 cm na dystansie 280m.

 


 

KP: Pyta Powa?ny: D?wi?kowo i ?wietlnie sygnalizowane jest trafienie, ok. Jak sprawa wygl?da z samym oddawaniem strza?ów? Mimo, ?e repliki w porównaniu z niet?umion? broni? paln? s? ciche, to jednak na dystansach 30-80 metrów s? s?yszalne. Pytanie czy ten system posiada jak?? symulacj? (sygna?y d?wi?kowe) oddawanych strza?ów? Wiadomo, s?u?by mundurowe montuj? taki zestaw na broni palnej, u?ywaj?c dod. ?lepej amunicji. W tym wypadku mog?oby dochodzi? do kuriozalnych sytuacji, w których oddzia?, który wszed? w zasadzk?, dowiaduje si? o tym dopiero przy oberwaniu.
Oczywi?cie mo?na by system po??czy? z replikami ASG, jednak przy dystansach rz?du 150-200 m sytuacja wygl?da tak samo. Jak ten problem zosta?/ma zosta? rozwi?zany?

 

OTGS: Umieszczenie g?o?nika nadaj?cego d?wi?ki wystrza?ów w tubie powoduje ukierunkowanie d?wi?ku wystrza?u. Ponad to g?o?no?? d?wi?ków zosta?a podzielona na dwie sekcje. Pierwsza to d?wi?ki samych wystrza?ów – zastosowanie nowych du?o lepszych g?o?ników powoduje ?e wystrza?y s? s?yszane przez osob? trafion? nawet z 200 metrów. Oczywi?cie dystans ten skraca si? w zale?no?ci od ilo?ci przeszkód po drodze takich jak nierówno?ci terenu, ro?linno?ci i wszystkich innych przedmiotów mog?cych rozproszy? lub zaabsorbowa? fal? d?wi?kow?.

Drugim rodzajem d?wi?ków s? komunikaty dla operatora informuj?ce go co si? w danej chwili dzieje: informacje o trafieniach, krwawieniu, potrzebie wezwania medyka, zej?cia z pola walki i wiele, wiele innych. Te d?wi?ki emitowane s? znacznie ciszej ze wzgl?du na to aby nie zdradza?y pozycji danego oddzia?u, ponad to s? to komunikaty dla konkretnej osoby – nie s?ycha? ich ju? z kilkudziesi?ciu metrów.

 

KP: Grey napisa?: „OTGS b?dzie mia? jak?? ocen?, gdy pojawi si? do testów, i to nie testów na strzelnicy (vide planowany pokaz na Ivo Jima ) tylko normalnych, polowych. Gdy si? oka?e, jak ga??zki wp?ywaj? na 'realno??', jak to jest z zasi?giem i celno?ci? na ró?nych dystansach w ró?nym terenie, jak to jest z walk? w pomieszczeniach (gdy wi?zka mo?e si? odbi? od ?ciany i zabi? koleg? obok ).”

Wiem, ?e testowali?cie w polu przy pomocy swojej grupy. Czy takie testy s? planowane np. w oparciu o inne do?wiadczone Teamy w celu zebrania opinii?

 

OTGS: Na obecn? chwil? planowane s? pokazy/testy przeprowadzane w formie strzelnicy. Specyfikacja u?ycia systemu jest znacznie inna ni? np. w Air Sofcie w zwi?zku czym nie chcemy do siebie nikogo zrazi?. Oczywi?cie w AS jak i w OTGS wszystko schodzi si? do poci?gni?cia za spust i oddania celnego strza?u, jednak zachowanie systemu w przypadku odebrania trafienia jest zupe?nie inne – na przyk?ad blokada broni której operator nie mo?e obej?? bez pozwolenia prowadz?cego rozgrywk?. Nie wiemy jak to b?dzie odebrane przez do?wiadczonych graczy którzy wol? mie? pewn? „kart? zaufania” i sami chc? blokowa? bro? podczas schodzenia z pola walki. W?a?nie dlatego forma pokazu jak? jest strzelnica jest najmniej inwazyjna. Ma?ymi kroczkami chcemy dostosowa? si? do potrzeb jak najwi?kszej ilo?ci odbiorców.

 


 

KP: Czy system mo?na kupi? niejako do samodzielnego monta?u? Czyli montuj? na swojej kamizelce, oporz?dzeniu, oraz na swojej replice?

 

OTGS: Istnieje mo?liwo?? zamontowania systemu na swojej replice i oporz?dzeniu, jednak nie w formie zestawu do samodzielnego monta?u. ?rodowiska takie jak Air Soft czy Paint Ball sk?adaj? si? z ludzi którzy d?wigaj? ju? pot??ny baga? do?wiadcze? i preferencji w aspekcie u?ywanego sprz?tu. Za ka?dym razem z przyjemno?ci? zrealizujemy „indywidualne zamówienie” jednak specyfika systemu i warunki gwarancji stwarzaj? sytuacj? w której jedynie wykwalifikowany personel b?dzie móg? montowa? system OTGS w danej replice.

 

KP: Czy my?licie aby w przysz?o?ci system, mowa tu o elemencie mocowanym do broni ostrej, czy repliki, móg? dzia?a? na zasadzie przystawki?

 

OTGS: Tak, by?o to ju? rozwa?ane i taka przystawka (np. nasada na luf?) w przysz?o?ci na pewno powstanie. B?dzie to jednak system stworzony z my?l? o s?u?bach mundurowych.

Do replik  ASG takiej alternatywy nie b?dzie z dwóch powodów:

  1. Powody ekonomiczne – bardziej prywatnej osobie b?dzie si? kalkulowa?o zakupienie gotowego zestawu.
  2. Wiemy z do?wiadczenia i potwierdzi?y to te? opinie maniaków AS ?e repliki strzelaj?ce „na sucho” czyli bez kuli znacznie szybciej si? zu?ywaj? i psuj?. Przy u?yciu takiej nasady replika podczas rozgrywanego scenariusza mog?a by strzela? TYLKO „na sucho”.

 

KP: O ile si? nie myl? magazynki posiadaj? swoje zasilanie. Czy s? to standardowe baterie i na ile godzin pracy wystarcza bateria w magazynku?

 

OTGS: Baterie zasilaj?ce magazynki to najzwyklejsze ogniwa AA (znane te? jako R6). Ich ?ywotno?? jest bardzo du?a – wi?ksza ni? w pilocie do odtwarzaczy czy te? TV. Mówimy tutaj okresie kilkunastu – kilkudziesi?ciu miesi?cy.

 


 

KP: Jakie jeszcze elementy systemu posiadaj? swoje niezale?ne zasilanie i jakie s? tam stosowane baterie? Jest to wa?ne dla przysz?ych nabywców.

 

OTGS: Ka?dy element systemu ma swoje w?asne zasilanie:

- replika : standardowe akumulatory starszego typu (NiMH)

- zestaw g?owy i kamizelki

- programator

- granaty

- miny

- apteczki

- bomba

- magazynki

- materia?y wybuchowe takie jak semtex

Nie licz?c samej repliki wszystkie elementy systemu OTGS zasilane s? zwyk?ymi ogniwami dost?pnymi w praktycznie ka?dym kiosku ruchu. Stwarza to wygod? u?ytkowania i brak problemów z dost?pno?ci? zasilania.

 

KP: Jaki jest okres gwarancji na ca?y system zakupiony ze zmodyfikowan? do O.T.G.S. replik??

 

OTGS: Okres gwarancji jest taki sam jak w przypadku replik ASG – 12 miesi?cy. Gwarancja dotyczy tylko elementów elektronicznych systemu.

 


 

KP: Czy i gdzie mo?na np. wynaj?? sprz?t, ?eby przetestowa? zarówno w polu walki jak i na strzelnicy?

 

OTGS: Oczywi?cie istnieje mo?liwo?? wypo?yczenia sprz?tu, jednak nie u nas. My jeste?my producentem systemu i na bie??c? chwil? nie chcemy tego zmienia?. Stara przewodowa wersja systemu jest dost?pna w hali Paint Ball w Krakowie :
http://rywalizacja.com.pl/lasery.php

Jest to sprz?t jaki sprzedali?my ponad rok temu. Tamte zestawy s? przewodowe i ze starszym oprogramowaniem, jednak s? ogólno dost?pne. Ich wynajem i dost?pno?? zale?y od osób zarz?dzaj?cych t? aren? ( JEST TO STARA JU? WERSJA I NIE MAJ?CA NIC WSPÓLNEGO Z OBECN?).

 

KP: Czy mo?na nak?ada? na he?m siatk? lub materia? maskuj?cy tak, ?eby nie zak?óci?o to pracy czujników?

 

OTGS: Oczywi?cie, ?e mo?na – odbiorniki montowane na oporz?dzeniu za bardzo ma?ych rozmiarów wi?c nawet wyci?cie ewentualnych otworów w pokrowcu na he?m nie spowoduje, ?e b?d? si? one rzuca? w oczy, czy te? „oszpeca?” maskowanie lub jego elementy.

 


 

KP: Rozumiem, ?e monta? czujników mo?na wykona? na dowolnym he?mie. Jakiej ?rednicy i koloru s? wystaj?ce czujniki na he?mowe? Czy mo?na kolor tych czujników zmienia??

 

OTGS: Czujniki s? wielko?ci ok. 0.5 x 0.5 x 0.5 cm. S? to bardzo ma?e elementy w ?aden sposób nie rzucaj?ce si? w oczy. Nie musz? by? one montowane na he?mie – na zamówienie odbiorcy mo?emy zamontowa? je na regulowanej opasce lub dowolnym nakryciu g?owy. Rozmiar he?mu równie? nie stanowi ?adnej ró?nicy. Nie mo?na malowa? tych elementów. Farba mo?e zniekszta?ci? odbiór sygna?u odbieranego przez czujniki lub ca?kowicie je zniszczy?.

 

KP: Do O.T.G.S. nie s? potrzebne okulary ochronne, nie spowoduje urazów. Posiada coraz bardziej realistyczny zasi?g. Nad czym jeszcze pracujecie, ?eby system by? bardziej przyjazny dla u?ytkownika?

 

OTGS: W niedalekiej przesz?o?ci pracowali?my nad efektem o?lepienia odbiorników ?wiat?em s?onecznym, wzmocnieniem nadawanego sygna?u, poprawieniem jako?ci wszystkich d?wi?ków,. Obecnie pracujemy nad poprawieniem programatora, aby sta? si? on ?atwiejszy w obs?udze i w zwi?zku z tym bardziej przyjazny dla u?ytkownika. Pracujemy równie? nad dodatkowymi elementami systemu takimi jak:

- bomba - mo?na b?dzie j? rozbraja? i uzbraja? w zale?no?ci od zapotrzebowa? wynikaj?cych z samego scenariusza rozgrywki

- miny (kierunkowe i naciskowe)

- granaty

- materia?y pirotechniczne, które umo?liwi? np. zatrzymywanie lub eliminowanie pojazdów (Bazooka, RPG, semtex)

Od momentu powstania system OTGS przeszed? on ju? bardzo d?ug? i burzliw? drog? ewolucji. Wynika to z zapotrzebowa? przesz?ego odbiorcy i z zaspokojenia wszelkich (rozs?dnych) oczekiwa?.

System sta? si? nasz? pasj? i jak ka?da zawsze b?dzie si? rozwija? – taka sytuacja ma miejsce zawsze i wsz?dzie. Np. w ASG pojawi?y si? repliki spr??ynowe potem gazowe a nast?pnie elektryczne. Teraz powolnymi krokami wchodzi na rynek SYSTEMA PTW oferuj?ca maksimum realno?ci i repliki GBB które do realno?ci dorzuci?y smaczek odrzutu.

U nas repliki z przewodowych (kamizelka, he?m i karabin by?y po??czone jednym przewodem – tak jak ma to miejsce w przypadku LASERTAG’a) przerodzi?y si? w bezprzewodowe du?o bardziej precyzyjne i niezawodne. Wymiana elementów optycznych praktycznie zlikwidowa?a efekt rozrzutu, który i tak by? minimalny, sprawiaj?c ?e do oddania celnego strza?u z dystansu operator musi si? porz?dnie „z?o?y?” do repliki i korzysta? z precyzyjnych przyrz?dów celowniczych.

Ta pasja jest jak ka?da inna – b?dzie si? stale rozwija? goni?c za perfekcj?.

Czyli za miesi?c U?miech

 

Za rozmow? dzi?kuj? w imieniu Portalu Maniaków ASG i Militariów www.KoalicjaPolno...

 

Link do poprzedniego News o O.T.G.S. wraz z waszymi komentarzami: LINK

Link do strony producenta O.T.G.S.: Link

 

 

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Patol dnia May 16 2011 10:32:51
Zasi?g jest niew?tpliwie du?ym plusem. Jednak wol? Nasze "klasyczne" repliki. Wczoraj podczas Operacji Ustka ostrzeliwa?em si? przez suche choinki, krzaczki i trawy. Nie wiem jak jest z OTGSem, ale co? mi si? wydaje, ?e sza?u nie b?dzie.
#2 | Szopen dnia May 16 2011 18:20:03
Oki fajna sprawa,a co z t?umikami d?wi?ku??Chc? by? snajperem maskuj? si? zak?adam t?umik po to ?eby nie by?o s?ycha? strza?ów.Jak t? spraw? rozwi?????Pomys? fajny ciekawe tylko jakie koszta b?d?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [2 głosy]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Survival KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Szkolenie Certyfikowane Zbrojownia Act od Valor Mndur Gorka E SPOS MG 42 by MG Schutze Radio ASG Skarby... Combat
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:28,494
Wczoraj:34,843
W tym tygodniu:100,903
W tym miesiącu:931,263
W tym roku:931,263
Wszystkich:57,648,763
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: