Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:08
Zachód słońca: 16:04
Dzień trwa:
8 Godzin 56 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:37
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

OPERACJA USTKA -Trening - Podsumowanie

OPERACJA USTKA -Trening - Podsumowanie

Shadow - D-ca Team Shadows Ustka KOALICJA PÓ?NOC

Zj?cie: Felix D-ca Team 20 S?upsk


15 maja 2011 roku na terenach okalaj?cych jednostk? wojskow? w L?dowie odby? si? trening maj?cy na celu prze?wiczenie kilku aspektów zielonej taktyki, a przede wszystkim: obrony ko?owej, skoordynowanego natarcia kilku grup, maskowania osobistego, marszu ubezpieczonego, topografii. Na trening, który by? otwartym spotkaniem organizowanym przez grup? SHADOWS stawi?y si? miedzy innymi takie teamy jak:

 

 • SHADOWS Ustka KOALICJA PÓ?NOC
 • S.H.A.F.T. ATU KOALICJA PÓ?NOC
 • Rangers Koszalin KOALICJA PÓ?NOC
 • Navy Seals Koszalin KOALICJA PÓ?NOC
 • W?ciek?e Bobry Ko?obrzeg KOALICJA PÓ?NOC
 • Navy Team Ustka
 • 6FRD Koszalin
 • T30 Dar?owo
 • Psy Wojny Bia?ogard
 • RATS S?upsk
 • 2ND BATTALION 8TH MARINS
 • Bezimienni Koszalin


w ??cznym sk?adzie osobowym ponad 60 osób. Po wst?pnym podziale na dwie frakcje i wyznaczeniu punktów obrony na mapie grupy wyruszy?y w teren.

Zj?cie: Felix D-ca Team 20 S?upsk

Zj?cie: Felix D-ca Team 20 S?upsk

 

Trening by? bardzo dynamiczny, co podoba?o si? uczestnikom. Teren pomimo niezbyt obiecuj?cego zró?nicowania, patrz?c na map? okaza? si? w rzeczywisto?ci bardzo wymagaj?cy tak i dla atakuj?cych jak i dla broni?cych si?. Za?o?enia treningu zosta?y zrealizowane.


Zj?cie: Felix D-ca Team 20 S?upsk

Zj?cie: Felix D-ca Team 20 S?upsk

 

Frakcje po ka?dym zadaniu mia?y czas na to, aby podsumowa? ewentualne b??dy i wyci?gn?? z nich wnioski. W drodze powrotnej na parking zosta? prze?wiczony marsz ubezpieczony z Vipem przez teren w którym przygotowane by?y zasadzki. Ca?o?? treningu trwa?a ponad 6 godzin. Po powrocie na parking czeka?o ju? rozpalone ognisko, przy którym zajadaj?c kie?bas? mo?na by?o odpocz?? przed powrotem do domu.

 

 


Dzi?kujemy bardzo za liczne przybycie wszystkim teamom uczestnicz?cym w tej imprezie. Mamy nadziej?, ?e impreza w ca?o?ci podoba?a si? wszystkim uczestnikom i b?d? oni chcieli jeszcze niejednokrotnie wzi?? udzia? w takim treningu organizowanym przez nasz? grup?.

Do rych?ego zobaczenia,
SHADOW

Link do zdj?? Felixa: LINK

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Darecki dnia May 20 2011 19:41:43
A? ?a?uj? ze mnie tam nie by?o. Nast?pnego razu ju? nie odpuszcz?. Filmik pokazuje jak wiele si? dzia?o. Gratulacje dla Shadows za sprawne zorganizowanie spotkania.
#2 | ORZECH dnia May 20 2011 23:27:13
Darecki ty si? ciesz ,?e Cie nie by?o Szeroki u?miech mia?e? urodziny w ten dzie? wiesz co to znaczy Szeroki u?miech ?ciana p?aczu Ci? omine?a Killer ale nic straconego w pami?ci masz a by?o troch? ludzi ch?tnych Pokazuje j?zyk
#3 | Patol dnia May 21 2011 03:49:46
Oj Darecki jest czego ?a?owa?. Szeroki u?miech
Shadow dzi?kuje za zaye****o imprez?! Szeroki u?miech Prawie mnie omin??o, to spotkanie, ale ostatecznie si? stawi?em. Warto by?o. Szeroki u?miech

BTW
Sebi widzia?e? akcj? w 2:18 jak si? wycofywali?!
Ty wiesz kto na plecy wlaz? i "kota pogoni?"... Szeroki u?miechSzeroki u?miechSzeroki u?miech yyyhyhy Szeroki u?miech
#4 | Mario75 dnia May 21 2011 13:04:00
Ty si? tak nie ciesz Patol. My te? po dupsku dostali?my nie raz rotfl
#5 | Patol dnia May 21 2011 15:01:56
Ale w pi?knym stylu Szeroki u?miech
#6 | Mario75 dnia May 21 2011 17:01:37
To fakt dostawa? baty te? trzeba umie? U?miech Niektórzy nie maj? do tego charakteru. Najcz??ciej si? to zdarza komandziochom. Komandziochy najcz??ciej cierpi? na przerost ambicji, który nie pozwala splami? si? pora?k?. Niestety nikt z nas nie ma licencji na ci?g?e wygrywanie, a ?wiczenia i przerabianie wielu elementów wi??e si? z pora?kami, po to aby wyci?gn?? wnioski i poprawi?.

Reasumuj?c przegrywa? trzeba umie?, na tyle aby nie pojawi? si? element taktyki zwany FOCH Plotki
#7 | Piter dnia May 21 2011 20:18:31
Ogólnie Operacja-Ustka. Potwierdzi?a i uwidoczni?a b??dy pope?niane podczas atak jaki obrony. Z racji tego ?e moja strona broni?a si? jako pierwsza wida? by?o nieskoordynowania dzia?a? i zbyt woln? akcj?. My?l? ?e niektórzy w dalszym ci?gu traktuj? dzia?ania ASG jak prawdziwe pole walki, a moim zdaniem tak nie jest. Liczy si? szybko?? dzia?a? koordynacja ludzi i zasada ?e nikt nie zostaje z ty?u i gdy atakujemy to wszyscy razem, a nie jak co niektóre osoby chowaj? si? za drzewem w obawie aby tylko nie dosta?. Tak jak bym w momencie trafienia tracili ?ycie.
Takie dzia?ania s? wkurzaj?ce poniewa? ludzie id?cy z przodu licz? ?e kto? b?dzie za nimi, a tacy ludzie stoj? w miejscu albo si? ukrywaj?.
#8 | Mario75 dnia May 21 2011 20:37:39
Masz racj?. Nawet w Sztabie D-cy ustalili, ?e jak trzeba b?dzie zastosujemy Radziecki sposób dowodzenia. Z ty?u D-cy z boczn?, ?eby "zmotywowa?" lub RKM rotfl

Na szcz??cie przy koordynacji wspó?dzia?ania na poziomie Plutonu omawiano b??dy i poprawiano.

Navy Team Ustka pokaza?o klas?. Walczy? przeciwko wam, albo z wami to dobry kawa? do?wiadczenia. Navy te? ma wnioski do wyci?gni?cia. Mam nadziej?, ?e nast?pnym razem doszlifujemy swoje braki i nast?pnym razem b?dzie jeszcze lepiej. OK OK
#9 | Piter dnia May 21 2011 21:08:56
Nie tylko Navy pokaza?o klas? poniewa? nie walczyli?my sami... by?y tam pozosta?em teamy które wykonywa?y rewelacyjn? robot?. Wnioski powinno si? wyci?ga? zawsze poniewa? nikt nie robi niczego perfekcyjnie.
Co do tzw. radzieckiego sposobu dowodzenia my?l? ?e w warunkach ASG nie da rady inaczej ze wzgl?du na zasi?gi jakimi operujemy oraz sprz?t jakim dysponujemy. Wszystko i tak polega na zmniejszaniu zasi?gów i punktowym ataku na najs?abszy punkt.
#10 | Mario75 dnia May 21 2011 22:02:09
Bonusem by?by fakt, ?e frontowi ?o?nierze mogliby zabra? ze sob? ile chc? "patronów" Manga u?miech ?miej? si? oczywi?cie z tej radzieckiej metody dowodzenia Killer Wy?miewacz

Z szukaniem tkzw. "dziury" w obronie masz oczywi?cie racj?.
#11 | Piter dnia May 21 2011 22:57:58
Wiesz t? tzw. "dziur?" mo?e by? tak?e miejsce które jest w teren si? wyrównuje lub przewy?sza pozycj? broni?cego. Bo tak prawdzie mówi?c atak na ludzi b?d?cych na wzgórzu jest raczej spraw? ci??k? do wykonania.
#12 | Mario75 dnia May 22 2011 00:41:28
Racja. Przy ma?ej ilo?ci ludzi trudne do wykonania, ale przy wi?kszej ekipie nale?y te? pami?ta? o odwodach w obronie. To daje ca?y czas mo?liwo?? uzupe?nienia braków w obsadach stref. Tak jak mówisz nie koniecznie "dziur?" b?dzie mniejsza liczebno??, ale te? dogodne ukszta?towanie terenu. Dlatego te? podczas ostatniego zdobywania obrony, na wzgórzu Elewa, atakowali?my dwiema ekipami poruszaj?c si? wzd?u? grzbietu góry, tak ?eby mie? bezpieczny ?rodek i ubezpiecza? boki, a jednocze?nie klinem wbi? si? w dogodne miejsce. Wa?ne jest wówczas dynamiczne prowadzenie rajdu, ?eby nie oddawa? inicjatywy przeciwnikowi. Mo?na ew. wypu?ci? dwójk?, która b?dzie k?sa?a od ty?u, aby obrona nie skupi?a si? ca?? si?? na jednej strefie, wprowadzaj?c element niepewno?ci. Wiadomo, ?e to co w teorii na kartce papieru jest proste, to trzeba przerobi? w praktyce. Dlatego podczas Operacji Ustka by?y wa?kowane te same elementy, ?eby podczas treningu poprawi? b??dy i wypracowa? odpowiedni? metod? do ?rodków jakimi dysponowali?my. Takie treningi s? nam potrzebne np. dla TF na Panzerfausta czy inne wi?ksze imprezy gdzie Koalicja Pó?noc wystawia ok. 30sto osobowego TFa. Do tej pory Teamy dzia?a?y niezale?nie z lepszym lub gorszym skutkiem. Na wi?kszych imprezach natomiast nie zawsze jest potrzebna ma?a ekipa rozpoznania, czy dywersji, ale i skoordynowane dzia?anie do?? liczebnego jak na ASG Plutonu, który b?dzie stanowi? jednolit? si??. Kalendarze strzela? Koalicyjnych Teamów s? do?? napi?te, jednak mam nadziej?, ?e uda si? przerobi? jeszcze par? takich treningów. Jak by?o wida? s? one potrzebne.
#13 | markoter dnia July 10 2017 11:44:57
#14 | grabwurte dnia July 23 2017 04:51:26
#15 | muniekole dnia August 12 2017 00:13:41
Rehabilitacja leczeniem tr?dziku ró?owatego nie istnieje sanowana za? najpoprawniej istnieje mierzy? pod spodem wobec uszczuplenia miary zaczerwienienia facjaty i modyfikacyj zapalaj?cych, uszczuplenia ilo?ci, wieku zostawania i intensywno?ci torsji oraz paralelnych znaków ?wi?du, przy?egania natomiast eros. Duet istotnego rodzaje leczenia tr?dziku ró?owatego to miejscowe oraz http://nie-toksynom.pl/ oralne farmaceutyki antybiotyczne. Rehabilitacja laserowa pokutowa?a tak?e zaszufladkowana jak odmiana leczenia. Podczas gdy w szyku kilku tygodni specyfiki cz?stokro? powoduj? efemerycznego pocenie si?, zaczerwienienie najcz??ciej wraca po zabiegu. Przeci?g?ego kuracja, zazwyczaj od czasu jednego a? do dwóch lat, przypadkiem wi? si? do ondulacji ochronie poziomu u poniektórych pacjentów. Ondulacje rehabilitacja istnieje cyklicznie konieczne, cho? niektóre wypadki poddaj? po jakie? czasie natomiast otrzymaj? niezachwianie. Odr?bnego casusy, pozostawione bez leczenia, pogarszaj? si? spo?em spo?ród up?ywem czasu.
#16 | muniekole dnia August 12 2017 10:35:56
Leczenie leczeniem tr?dziku ró?owatego nie istnieje kurowana tudzie? najlepiej jest wyznacza? poni?ej wobec z?agodzenia ilo?ci zaczerwienienia facjacie oraz metamorfoz palnych, ujarzmienia liczby, czasu wytrwania tudzie? intensywno?ci torsji tudzie? równoczesnych ?ladów ?wi?du, parzenia natomiast eros. Dwoje oryginalne algorytmy leczenia tr?dziku ró?owatego to miejscowe i wygladzic-zmarszczki.org.pl ustnego specyfiki antybiotyczne. Leczenie laserowa uleg?a dodatkowo zaliczona jak odmiana leczenia. W trakcie gdy w przeci?gu kilku tygodni leki cz?stokro? owocuj? efemerycznego pocenie si?, zaczerwienienie z regu?y nawraca po zabiegu. D?ugookresowego leczenie, z regu?y od momentu jednego do dwóch latek, przypadkiem prowadzi? do trwa?ej opieki stanu tu? przy niektórych pacjentów. Trwa?e terapia istnieje cyklicznie niepotrzebne, tymczasem poniektórego casusy mi?kn? po jakiemu? czasie oraz twierdz? trwale. Zamiejscowego casusy, pozostawione bez leczenia, pogarszaj? si? spo?em spo?ród przeciekiem okresu.
#17 | muniekole dnia August 29 2017 19:53:20
hemoroidy w ci??y jakie leki zio?a na oczyszczenie w?troby http://www.tactical.pl/forum/index.php/topic,13272.330.html botoks na zmarszczki mimiczne detoks organizmu dieta
#18 | muniekole dnia August 29 2017 20:17:40
w?troba dieta oczyszczaj?ca kamienie ka?owe w jelitach http://wzdecia.net/artykuly/co-na-zmarszczki-mimiczne.html zmarszczki palacza cena ampu?ki na zmarszczki
#19 | shareways dnia September 05 2017 11:25:15
#20 | clibin009 dnia April 10 2018 10:38:46
chanyuan2018.04.10
tory burch outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
new balance pas cher
cazal sunglasses
ray ban sunglasses
pandora charms
ugg outlet
nike roshe one
fitflops
longchamp handbags
jordan shoes
burberry outlet
yeezy boost
coach outlet
nike trainers
nike air max 90
michael kors outlet
michael kors outlet
canada goose jackets
oakley sunglasses
tods outlet
ugg outlet
canada goose outlet
coach outlet
cheap jordans
air max 90
ray ban sunglasses
oakley sunglasses
coach outlet
canada goose jackets
chelsea jersey
coach outlet
cheap nfl jerseys
birkenstock sandals
kate spade outlet
pandora jewelry
ralph lauren outlet
nike shoes
michael kors uk
pandora charms
louboutin shoes
basketball shoes
clippers jerseys
canada goose outlet
adidas trainers
ferragamo outlet
kate spade outlet
cheap jordans
air max 90
bucks jerseys
valentino outlet
canada goose outlet
nike outlet
coach outlet canada
ray ban sunglasses
soccer jerseys
mulberry handbags
pandora charms
coach outlet
jordan shoes
yeezy boost
cheap football shirts
wizards jerseys
coach outlet
ray ban sunglasses
coach outlet
canada goose parka
ralph lauren polo
canada goose outlet
ugg outlet
canada goose jackets
polo ralph lauren
jordan shoes
manchester united jersey
mulberry bags
oakley sunglasses
lakers jerseys
fitflops sale clearance
nike store uk
michael kors outlet
nike blazer pas cher
ugg outlet
fitflops sale clearance
ugg boots
oakley sunglasses
cleveland cavaliers jersey
jordan shoes
michael kors outlet
polo ralph lauren
bottega veneta outlet
oakley sunglasses
mizuno running shoes
christian louboutin outlet
oakley sunglasses wholesale
ugg boots
coach outlet
coach outlet store online
coach outlet online
oakley sunglasses
michael kors handbags
heat jerseys
air max 2017
hermes belt
yeezy boost 350
asics pas cher
true religion outlet
ugg boots clearance
michael kors
canada goose outlet
nike foamposite
michael kors outlet online
canada goose jackets
coach outlet
canada goose outlet
jordan shoes
true religion outlet
hornets jerseys
ralph lauren polo
nba jerseys
canada goose outlet
true religion outlet
ysl outlet
true religion jeans
christian louboutin online
coach handbags
chrome hearts outlet
cheap jordans
fitflops sale
canada goose jackets
coach factory outlet
swarovski outlet
canada goose outlet
mavericks jerseys
coach outlet online
ferragamo shoes
fitflops sale clearance
new balance shoes
new balance pas cher
coach factory outlet
nfl jerseys wholesale
canada goose outlet
uggs
tory burch outlet
adidas nmd
canada goose outlet
lebron james shoes
cheap jordans
soccer jerseys
longchamp handbags
kobe shoes
canada goose jackets
michael kors outlet
pandora charms
jazz jerseys
michael kors outlet
michael kors
pandora charms
pandora charms
ugg outlet
longchamp handbags
michael kors outlet
mac makeup
coach handbags
louis vuitton outlet
ugg outlet
ugg outlet
rolex watches
longchamp solde
longchamp handbags
ray ban sunglasses
mulberry outlet
mulberry bags
fitflops
puma outlet
air max 90
moncler outlet
magic jerseys
nba jerseys
ray ban sunglasses
chicago blackhawks jerseys
ralph lauren polo shirts
rolex watches
michael kors outlet
michael kors outlet
true religion jeans
michael kors outlet
cheap mlb jerseys
true religion jeans
air max trainers
ray ban sunglasses
longchamp outlet
gucci outlet
ferragamo outlet
oakley sunglasses
nike pas cher
true religion jeans
barcelona jersey
cheap jordans
mulberry sale
michael kors outlet
cheap jordans
polo ralph lauren
76ers jerseys
spurs jerseys
michael kors outlet
true religion jeans
ugg outlet
michael kors outlet
coach outlet
pistons jerseys
ray ban sunglasses
nike shoes
air huarache
adidas wings
oakley sunglasses
cheap snapbacks
burberry outlet
michael kors outlet
prada sunglasses
christian louboutin outlet
air jordan 4
hawks jerseys
michael kors outlet
air max uk
pacers jerseys
kate spade outlet
futbol baratas
christian louboutin outlet
rolex watches
michael kors outlet
stephen curry shoes
canada goose jackets
coach outlet online
ray ban sunglasses
converse shoes
trailblazers jerseys
mulberry handbags
air huarache
cavaliers jerseys
canada goose jackets
canada goose jackets
oakley sunglasses
adidas uk
michael kors handbags
polo outlet
true religion jeans
canada goose outlet
soccer shoes
reebok trainers
air force 1
tory burch outlet
mbt shoes
nike presto
gucci outlet
michael kors outlet
ray ban sunglasses
true religion jeans
coach outlet
longchamp pliage
christian louboutin shoes
pandora jewelry
asics shoes
real madrid jersey
nobis outlet
longchamp pas cher
christian louboutin outlet
michael kors outlet online
warriors jerseys
fitflops outlet
ray ban sunglasses
ugg outlet
ferragamo shoes
birkenstock outlet
gucci outlet
denver broncos jerseys
nike pas cher
moncler outlet
nike air force 1
michael kors outlet online
pandora charms
longchamp solde
ralph lauren polo
nfl jersey wholesale
asics pas cher
kate spade outlet
pandora charms sale clearance
michael kors bags
polo shirts
mulberry outlet
ferragamo outlet
coach outlet online
michael kors outlet
polo ralph lauren
tory burch outlet
fred perry polo shirts
cheap nhl jerseys
pandora outlet
michael kors outlet
ralph lauren polo shirts
adidas outlet store
uggs outlet
canada goose jackets
oakley sunglasses
christian louboutin outlet
michael kors handbags
cheap jordans
polo outlet
nike air max 2015
pandora jewelry
oakley sunglasses
true religion jeans
swarovski outlet
michael kors wallets
true religion jeans
suns jerseys
coach outlet
herve leger outlet
uggs outlet
rockets jerseys
michael kors handbags
lacoste polo shirts
world cup jerseys
polo ralph lauren
ecco shoes
ray ban sunglasses
cheap jerseys
swarovski crystal
cheap mlb jerseys
michael kors outlet
nhl jerseys
adidas nmd
louboutin pas cher
coach outlet online
kings jerseys
moncler jackets
polo ralph lauren
canada goose coats
air max 1
chrome hearts outlet
pandora charms
mulberry handbags
grizzlies jerseys
kevin durant shoes
oakley sunglasses
coach outlet
canada goose outlet
kobe 9
air jordan pas cher
kate spade outlet
canada goose
ugg boots
oakley sunglasses
kate spade outlet
louboutin shoes
rolex watches for sale
louis vuitton outlet
wellensteyn jackets
michael kors outlet
tory burch outlet
christian louboutin outlet
polo outlet
canada goose outlet
montblanc pens
air max 90
true religion uk
louis vuitton outlet
mcm outlet
canada goose outlet
polo outlet
jordan shoes
oakley sunglasses
fitflops shoes
prada outlet
golden state warriors jerseys
kate spade outlet
raptors jerseys
reebok outlet store
prada shoes
pandora charms
knicks jerseys
burberry outlet
coach outlet
jordan shoes
ray ban sunglasses
ray ban sunglasses
coach outlet
louis vuitton outlet
burberry outlet
prada handbags
mulberry handbags
coach outlet online
michael kors outlet
nike shoes
canada goose outlet
nhl jerseys
michael kors outlet
nike air max
nike roshe
cheap jerseys
bulls jerseys
nuggets jerseys
longchamp outlet
polo ralph lauren
ugg outlet
fitflops sale
ralph lauren polo shirts
salomon shoes
true religion jeans
coach outlet online
cheap jordans
lakers jerseys
ferragamo outlet
ray ban sunglasses
tory burch outlet
dansko shoes
kate spade outlet
oakley sunglasses wholesale
true religion outlet
ugg outlet
celtics jerseys
ray ban sunglasses
polo outlet
nike outlet
michael kors handbags
coach factory outlet
swarovski crystal
canada goose jackets
barbour outlet
ed hardy clothing
michael kors handbags
ugg outlet
ugg outlets
oakley sunglasses
pandora charms sale clearance
mont blanc pens
polo ralph lauren
air max 90
canada goose outlet
san antonio spurs jerseys
coach outlet
polo ralph lauren
coach factory outlet
kobe bryant shoes
polo ralph lauren
oakley sunglasses
gucci outlet
swarovski outlet
links of london
cartier outlet
hermes outlet
longchamp outlet
nike store
pelicans jerseys
coach outlet online
canada goose outlet
michael kors outlet
christian louboutin shoes
tory burch outlet
supra shoes
true religion jeans
air jordan pas cher
canada goose outlet
denver broncos jerseys
coach outlet
michael kors
oakley sunglasses
swarovski outlet
nets jerseys
michael kors
coach canada
moncler jackets
air jordan shoes
timberwolves jerseys
pandora
michael kors outlet
polo outlet
[url=http://www.poLolacostepaschers.fr]lacoste soldes[/url]
ugg outlet
ray-ban sunglasses
ralph lauren pas cher
pandora charms
polo ralph lauren
canada goose outlet
michael kors outlet
thunder jerseys
nike factory outlet
tory burch outlet
ugg boots
coach outlet
marc jacobs outlet
hermes outlet
football shirts
hermes birkin
coach outlet online
coach outlet
ray ban sunglasses
canada goose jackets
longchamp bags
moncler outlet
michael kors outlet
coach outlet
ferragamo outlet
pandora outlet
uggs outlet
canada goose jackets
oakley sunglasses
air max 90
ray ban sunglasses
nba jerseys
christian louboutin shoes
uggs outlet
giuseppe zanotti outlet
#21 | fubaaro dnia October 02 2018 00:23:38
http://sluchowy.pl/ Aparat s?uchowy – Wszystko co powiniene? wiedzie? o aparatach s?uchowych
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [3 głosy]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Mndur Gorka E SPOS ?o?nierz Specnazu Szkolenie Certyfikowane Radio ASG KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Odda? r?k? Survival MG 42 by MG Schutze Makarov KWC Arctic Combat
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:23,358
Wczoraj:37,566
W tym tygodniu:60,924
W tym miesiącu:891,284
W tym roku:891,284
Wszystkich:57,608,784
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: