Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:06
Zachód słońca: 16:06
Dzień trwa:
8 Godzin 59 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:34
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Narodowe Si?y Rezerwowe - okiem rekruta

Narodowe Si?y Rezerwowe - okiem rekruta

Jak pewnie wielu z Was zauwa?y?o od zesz?ego roku trwa propaganda czego? na kszta?t gwardii narodowej, która w Polsce nosi pi?kn? nazw? Narodowych Si? Rezerwowych. Postaram si? przedstawi? Wam co to jest, z czym to si? mniej wi?cej wi??e.

Zdj?cie: amw.gdynia.pl

Z uwagi na charakter pracy osób szkol?cych nasz kurs nie wymieni? gdzie odbywa?o si? szkolenie nie wymieni? nazwisk kadry szkol?cej nasz kurs a tak?e osób bior?cych udzia? w tym szkoleniu.

Z ciekawo?ci, ch?ci sprawdzenia si? oraz powiedzmy sobie patriotyzmu we wrze?niu 2010r zg?osi?em si? na ochotnika do odbycia s?u?by przygotowawczej do NSR. Wszystko zapowiada?o si? ?adnie pi?knie tak jak to na plakatach przedstawiali, ale wiadomo Wojsko Polskie jest dziwne i rz?dzi si? swoimi prawami tak?e sza?u si? nie spodziewa?em. W pierwszy – poniedzia?ek - dzie? jak wsz?dzie totalny ba?agan, wiadomo nowe twarze na jednostce, trzeba wyda? sorty mundurowe doprowadzi? t? zgraj? ludzi do wygl?du mniej wi?cej typowego szweja. Tutaj pojawi?y si? pierwsze schody, braki w rozmiarówkach mundurów, butów bo nikt nie by? przygotowany na to ?e zg?osz? si? ludzie którzy s? „nietypowi” wzrostem, wag?, na szcz??cie w ci?gu paru dni uda?o si? poza?atwia? wszystko i powiedzmy wygl?dali?my jak typowe „wojskowe koty”.

            Ku mojemu zdziwieniu przez pierwsze cztery dni nie mieli?my praktycznie nic wspólnego ze szkoleniem wojskowym, jak si? pó?niej okaza?o jednostka w jakiej byli?my na szkoleniu nie by?a przygotowana na przyj?cie nas w tym terminie i nie by?o nawet programu szkolenia, który wyklarowa? si? dopiero pod koniec szkolenia podstawowego. Szkolenie do Narodowych Si? Rezerwowych dzieli si? na dwie cz??ci: szkolenie ogólnowojskowe – typowa szkó?ka gdzie uczysz si? regulaminu, musztry, strzela? i wielu nieprzydatnych rzeczy; oraz tak zwane szkolenie specjalistyczne – w czasie którego musisz opanowa? tajniki swojej specjalno?ci wojskowej.

            W przypadku naszej kompanii wi?kszo?? kadry by?a nie przygotowana do pracy z lud?mi, a ponad po?owa z nich nigdy nie szkoli?a „m?odych” tak jak dowódca mojego plutonu oraz dowódcy dru?yn z okresu szkolenia podstawowego, pierwsze trzy miesi?ce pó?niej nast?pi?y rotacje z podzia?em na specjalno?ci. Starszy sier?ant który by? dowódc? mojego plutonu okaza? si? osob? która nie ma zielonego poj?cia o szkoleniu tak samo jak dwóch dowódców dru?yn z korpusu szeregowych. Co do dowódcy kompanii by? to cz?owiek w ogóle nie maj?cy poj?cia o tym co dzieje si? na kompanii i wydawa? si? cz?owiekiem wyj?tym z realistycznego ?wiata.

Dobrze wró?my do samego szkolenia. Wielu z nas s?ysza?o historie z wojska o tych „z?ych kapralach”, „z?ych sier?antach” którzy potrafi? w nocy robi? alarmy zrywaj?c ca?? kompani? na nogi pokazuj?c m?odym kto tu rz?dzi i co to jest „fala”. Poniewa? byli?my pierwszym kursem na tej jednostce stety, a mo?e nawet niestety obchodzono si? z nami jak z jajkiem. By?o to powodem do?? cz?stego ?amania regulaminu, a niekiedy prawa przez pewne „jednostki” bior?ce udzia? w szkoleniu. Co mam na my?li pisz?c o ?amaniu regulaminu ? Odpowied? jest banalna: alkohol, narkotyki, samowolne oddalenia z jednostki, kradzie?e. Na szcz??cie kadra która mia?a do?wiadczenie potrafi?a ogarn?? ten przys?owiowy „BURDEL” specjalnie tutaj napisa?em du?ymi literami poniewa? wi?kszego burdelu nie widzia?em nawet na imprezach gdzie alkohol leje si? hektolitrami. Chcia?em nadmieni?, ?e ?amanie regulaminu mia?o miejsce nie tylko z naszej strony, ale tak?e ze strony kadry.

 

Zdj?cie: torun.wku.wp.mil.pl

Jednym z niewielu plusów jaki by? w miejscu gdzie odbywa?em szkolenie to fakt, ?e cz??? kadry bardzo dobrze wiedzia?a jak przeprowadzi? szkolenia z zielonej taktyki, poniewa? sami podzielali nasze hobby. Tutaj pozdrowienia dla nich bo podejrzewam, ?e tutaj zagl?daj?. Kolejnym plusem by?o to ?e mieli?my do?? cz?sto strzelania, nie wiem czy to by?o spowodowane zbli?aj?cym si? ko?cem roku i trzeba by?o si? jej pozby?.

            W sumie móg?bym napisa? tutaj o wiele wi?cej co si? dzia?o na tej jednostce, ale jak wspomnia?em nie chc? tutaj nikomu robi? pod gór? zw?aszcza, ?e pracuje tam kilku naszych kolegów z pola walki tak?e wybaczcie je?li jest to pisane po ?ebkach. Mog? napisa? tyle ?e w momencie rozpocz?cia szkolenia specjalistycznego dostali?my informacj? ?e prawie wszyscy z nas dostan? etaty zawodowych poniewa? b?dziemy ju? wyszkolonymi pseudospecjalistami, a w formacji której byli?my szkoleni brakuje ludzi. Wiadomo wtedy wszystkim ucieszy?y si? michy, cztery miesi?ce szkolenia i pewna praca, cz??? ch?opaków porezygnowa?a z zaklepanych stanowisk w cywilu poniewa? sam dowódca cyklu szkolenia jak co? mówi to chyba musi by? na rzeczy. Niestety zapomnieli?my ?e jest to WP (czyt. Wiecznie Przepier...).

 

Pozwol? sobie tutaj pomin?? szkolenie specjalistyczne ze wzgl?du na to, ?e mimo wszystko staram si? na zawodowego.

W ostatni przedostatni dzie? na jednostce dostali?my kontrakty z NSR. Niestety niczego ciekawego tam si? nie dowiedzieli?my, poza tym ?e wszystkiego dowiemy si? na jednostkach do których mamy przydzia?y. Po przyje?dzie na „jednostk? macierzyst?” pierwsze pytanie jakie ka?dy z nas mia? do podoficera który zajmowa? si? nasz? grup? by?o oczywiste „Czy mamy szanse na etaty?” odpowied? równie szybka jak seria z ka?acha „Oczywi?cie ?e tak potrzebujemy ludzi”, kolejne pytanie jakie nas nurtowa?o to „Kiedy mo?emy spodziewa? si? zatrudnienia jako zawodowy?” i tutaj odpowied? ju? nie by?a taka pi?kna i ró?owa jak ta poprzednia „Z tego co widz? wszyscy macie kontrakty na dwa lata tak?e w?a?nie tyle czasu mamy na podj?cie decyzji czy chcemy was przyj?? na zawodowych czy po prostu przed?u?ymy wam kontrakt w NSR”. Po tej informacji jedna osoba od razu z?o?y?a podanie o rozwi?zanie kontraktu. Co by?o tego powodem? Odpowied? jest ?mieszna i zarazem tragiczna, problemy ze znalezieniem pracy w cywilu przez osoby które maj? kontrakt z NSR. Jak pewnie wi?kszo?? z was wyczyta?a w broszurkach ka?dy ?o?nierz Narodowych Si? Rezerwowych zobligowany jest do odbycia szkolenia które trwa do 30 dni w roku, tylko nikt nie powiedzia? ?e te 30 dni b?dzie rozbite na pewne etapy np. w jednym miesi?cu 5 dni, miesi?c przerwy znowu 5 dni, tydzie? przerwy kolejne 5 dni, dwa tygodnie przerwy i kolejne 5 dni. Niestety maj?c taki „grafik szkole?” ?aden pracodawca nie chce zatrudni? takiego cz?owieka, no chyba ?e jest to znajomy albo ma si? jaki? uk?ad z szefem.

 

Narodowe Si?y Rezerwowe og?osi?y nabór dla rencistów. Nie b?d? ich obowi?zywa?y próby wytrzyma?o?ciowe ani testy psychologiczne. »

 

 

 

Jak oceniam szkolenie NSR?

Hmm... Pomys? fajny, jak zawsze w naszym wojsku nietrafiony, a raczej trafiony ale wiadomo ka?dy plan bierze w ?eb przy zderzeniu z praktyk?, co nader cz?sto zdarza si? naszej armii. Wi?kszo?? kadry by?a nieprzygotowana, na czas mojej s?u?by przygotowawczej brakowa?o jakiegokolwiek planu szkolenia, a sprz?t by? w wi?kszo?ci starszy od moich rodziców. Na jednostce macierzystej nie wiedzieli co z nami zrobi? ze wzgl?du na „cz?stotliwo?ci” naszych wizyt w jednostce.

Jaki mora? jest z tej bajeczki?

W razie sytuacji kryzysowych mo?na liczy? tylko na jednostki liniowe które ca?y czas si? szkol?, maj? odpowiedni nowoczesny sprz?t, a w razie „W” wyda? bro? ostr? cywilnym grupom paramilitarnym poniewa? s? o wiele lepiej przygotowane do dzia?a? w terenie zurbanizowanym i zielonym. Maj? wi?ksze poj?cie o taktyce i s? zgrani w grupie, tak?e lepiej mie? 100 airsoftowców ni? ludzi którzy nawet nie pami?taj? jak si? obchodzi? z broni?. My?licie ?e gadam g?upoty? Kilka razy by?em ?wiadkiem jak Starsi Oficerowie czy nawet M?odsi Oficerowie nie potrafili wymieni? warunków bezpiecze?stwa obchodzenia si? z broni? ostr? lub w czasie zaci?cia celowali, mam nadzieje nieumy?lnie, do osób stoj?cych obok z panik? w oczach szukaj?c pomocy bo nie wiedzieli co z robi?. Wi?kszo?? z nas mimo i? nigdy nie czyta?a regulaminu broni i nie wie jak wygl?da regulamin s?u?by patrolowej lub s?u?by konwojowej to stosuje to bezwiednie w czasie ka?dej niedzielnej „strzelanki jebanki”, poniewa? tak ma by? i koniec.

 

Tak?e je?li nie masz pomys?u jak sp?dzi? najbli?sze cztery miesi?ce spokojnie wybierz si? na to szkolenie ale nie spodziewaj si? ?e zrobi? tam z Ciebie „mega-uber-pro-super-hiper-komandosa”, dla mnie to by? dobry sposób na „przezimowanie” i od?o?enie paru groszy. Jednak stanowczo odradzam podpisywania na koniec „cyrografu”.

 

Autor: JohnyB

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Mario75 dnia May 21 2011 12:58:30
Je?li s? w ASG jacy? renci?ci proponuj? wst?pi? do NSR. Zawsze to jaka? przygoda. Powsta? w ko?cu nowy program i dla tej grupy naszego spo?ecze?stwa. Niebawem zapewne b?dzie nabór dla inwalidów, mniejszo?ci seksualnych itd itp rotfl
#2 | mg schutze dnia May 21 2011 16:56:57
Ten NSR to jaki? ?art....
Robienie z ludzi debili i wykorzystywanie pasji jak? mamy do celów propagandowych.
Na pocz?tku NSR by?o za?o?enie ?e b?dzie 300k ochotników...
by?o ich oko?o 3k teraz zeby by? zawodowym pchaj? ludzi na si?? do NSR tylko po to by podnie?? sobie statystyki...
?enada i tyle.
#3 | felfree dnia May 21 2011 19:39:34
czyli nic w wojsku si? nie zmieni?o , odbywalem zasadnicz? s?u?b? 97-98 r. sam my?lalem o wst?pieniu do NSR, ale dzi?ki przeczytaniu tego postu , wybi?em sobie to z g?owy .
#4 | Marduk dnia May 21 2011 19:49:37
No niestety JohnyB mnie ubieg?, mia?em napisa? o tym tekst ale widz? ?e raczej jest to ju? nie potrzebne.
Tak ChorcheSeba bije si? w pier? i zwracam honor, w tym ba?aganie nic si? nie zmieni.
#5 | Piter dnia May 21 2011 19:57:50
Artyku? jest o NSR jednak nie tylko ich oszukano. Wcze?niej to zrobiono ze szeregowymi zawodowymi. Których wykorzystano i wykorzystuje si? na wszelkie mo?liwe sposoby. I to post?powanie z roku na rok jest coraz bardziej perfidne i chamskie. Tak samo jest i b?dzie z NSR’ami. Jedyni ludzie którzy maj? dobrze w wojsku to oficerowie poniewa? ich nikt nie skrzywdzi?. I skoro dowódcy maj? w dupie los podw?adnego to podw?adny ma w dupie szkolenie NSR’ów przez co nie przywi?zuj? do tego nale?ytej uwagi.
Je?eli kto? s?dzi ?e s?u?ba jako ?o?nierza zawodowego jest wspania?a to gdybym mia? szans? z mi?? ch?ci? bym odda? stanowisko.
Panowie wojsko i dowództwo zapewnia jedynie mocny kopniak w dup?, wykorzystanie najlepszych lat ?ycia ?o?nierza, a nast?pnie wykopie go bez ?adnego ale i wyja?nie?.
#6 | Sundowner dnia May 21 2011 22:13:23
Felfree, zmieni?o si?, zmieni?o... ale nie na lepsze. Szczególnie, przez ostatnie 4 lata ilo?? zmian potrafi przyt?oczy?, a MON zaczyna przypomina? psa goni?cego swój ogon.
#7 | edie dnia May 22 2011 09:46:44
Ci którzy pomy?leli Boi si? o NSR zapomnieli lub trafi?a ich za?ma ?e NSR i MON to to samo, jak mo?na oczekiwa? czegokolwiek po tej instytucji jak oni sami nic nie wiedz?, w chwili obecnej jest granie o swoje, o swój sto?ek, stanowisko, kas?.. id? cie?cia w kadrach, od szeregowego po majora, tyle ?e major czy inna kapita?ska cholera ma na tyle wyrobione ?e mo?e rzuci? kwitem i pój?? do cywila a i tak za max. miesi?c wróci do jednostki jako zaje..cie wykwalifikowany pracownik cywilny, a jeszcze lepiej ?eby mia? pe?n? wys?ug? bo wtedy mo?na dorobi? ile si? chce i te ?ajzy tak robi? ! jeszcze przed odej?ciem tworz? sobie posadki cywilne "pod siebie" jakie? tam kierownicze, jako szef czego? tam, sza?u nie ma ale te 2000 - 2500 do emeryturki wpadnie, gdzie zwyk?y pracownik zarabia od 1100 do 1600 netto, NSRy mia?y by? hitem a wysz?y shitem, gó..no nie wojsko do tego jeszcze obchodz? si? z nimi jak z jajkiem, "nie krzycz na nich bo si? stresuj?" s?ysza?em .. lito?ci .. MON nie ma pomys?ów na czym jeszcze straci? ogromne pieni?dze wi?c wymy?li? sobie NSR, móg?bym wi?cej tu ujada? zarówno na NSR, Kadr?, Cywili tylko po co burdel jest, by? i b?dzie a póki co mamy pi?kn? pogod? wi?c chod?my na dwór Pokazuje j?zyk
#8 | Szopen dnia May 22 2011 13:43:52
Gdy us?ysza?em o NSR pomy?la?em sobie wyje..any pomys? tylko ciekawe jak go spie..rz?.Wida? nie myli?em si?.
#9 | Mario75 dnia May 22 2011 14:21:53
Prosz? Kolegów o cz??ciowe wykropkowywanie kolokwializmów. Z góry dzi?kuj?. Fajne
#10 | kaczy dnia May 22 2011 18:29:04
Powiem wam tak... W mojej jednostce jest oko?o 20 NSRów a ma przyjsc jeszcze 50ciu... Z tych 20 tylko jeden ma sta?a prace. Rozmawia?em z jednym porucznikiem który stwierdzi? "z wami to przynajmniej da sie porozmawiac bo te nsry nawet pe?nych zdan nie uzywaja". Nastepna kwestia kontrakty mia?y byc do 6 lat i przez te 6 lat mieli wyp?acac NSRom 800 z? bonusu co miesi?c za to ze sie "zaci?gneli". Bonusa z tego co si? ori?tuje nie ma. Co do 30 dni szkolenia raz na rok to fakt mia?o to byc ci?g?e 30 raz w roki i za to mieli dostac normalna pensje zo?nierza zawodowego odpowiednia do stopnia. Tego podobno tez nie ma bo jak by?o napisane 30 dni jest rozbite i jak p?aca to grosze. Ja dosta?em sie do zawodowej drógi raz! Bez NSR. Znajomy który odby? szkolenie rok temu do dzis nie ma przydzia?u mobilizacyjnego. prawda bardzo piekna propaganda. jesli ktos chce do zawodowej to niech pominie nsr i odrazu stara sie o przyjecie do zawodowej. prawda nas starszych szeregowych ru...a sie bez myd?a. Mi np obcieli etat do szeregowego tylko i wy?acznie po to zeby mniej mi p?acic. Redukcje, ci?cia i tak na okr?g?o. Nied?ugo pewnie zast?pi? mnie i reszte wojska z mojego obiektu NSRami. Albo NSRów zrobia z nas zawodowców.
polska armia mia?a liczych 150 tys. wojska. 30 tys NSR, 120 tys. zawodowcy. Podobno zawodowców chca zredukowac do 80 tys. a NSR zwiekszyc do 70 tys. Jesli chce ktos isc do armi... niech naprawde dobrze to przemysli. Kokosów nie ma, zwolnionym mozna byc w kazdej chwili, zarabiam oko?o 2 tys. z? sk?adke emerytalna odprowadzaja mi tak jak bym zarabia? najnizsza krajowa, czyli od 1200 z?. Emeryturka kiepska po 15 latach poprostu nikomu sie nie op?aci pujsc na emeryture pod warunkiem ze dos?uzy U?miech
#11 | Radzio dnia May 23 2011 14:34:21
Powinni zrobi? maksymalnie 60 tysi?cy zawodowych, wi?cej nam nie potrzeba, i b?dzie kasa na sprz?t i szkolenia. Proste.

Co do NSR, zrobi? to na wzór Armii Terytorialnej, jak w UK. Albo rozwi?za? NSR i spróbowa? zrobi? z niego co? nowego.

Rozwi?za? i przenie?? spor? cz??? jednostek, do du?ych baz, b?dzie oszcz?dno?? w bud?ecie. Odda?, sprzeda? miastom, stare poligony i koszary.

Wprowadzi?, przepis wymagaj?cy odbycia jednej My?liji zagranicznej w czasie trwania kontraktu, albo wypad z wojska, te? du?o pomo?e, bo pedaly, które chc? posiedzie? na ciep?ej posadce zrezygnuj?, albo posiedz? 2 lata i wprowadzi?, zakaz przyjmowania takich z powrotem.

NSR, astmatycy, ludzie z problemem z serce, kr??eniem... Nie wspomn? o innych super przypadkach.
#12 | Piter dnia May 23 2011 17:34:39
Wed?ug nowych planów MON, armia ma liczy? 80tys. ?o?nierzy zawodowych. Co do emerytury... no to ?miech szeregowi zawodowi nigdy jej nie dostan? i nie zobacz?, poniewa? jest to s?u?ba kontraktowa do 12lat (w??cznie z s?u?ba zasadnicz?), a emerytura jest po 15 latach. Dodatkowo skoro jest to s?u?ba kontraktowa to przy podpisywaniu nowego kontraktu armia ma prawo zmieni? zasady gry (czyli je?eli wejdzie w ?ycie nowa ustawa emerytalna to osoby chc?ce dalej s?u?y? b?d? musia?y si? zgodzi? na nowe warunki albo won z armii). Tego nikt wam nie powie. Co do braku pieni?dzy w armii. Wszyscy s? m?drzy którzy nie pracuj? w MONie. Ci do pracuj? to widz? jak g?upio s? wydawane pieni?dze i to nie na etaty tylko przy debilnych przetargach (cena w armii jest 3 wi?ksza ni? w cywilu). W sumie nie ma co t?umaczy? bo opinia publiczna i tak wie lepiej ?e wojsko to taka zar?bista praca (nie mówi si? ?e w armii jest za du?o oficerów którzy zarabiaj? po 4000 miesi?cznie i przyznaj? sobie nagrody po min. 1000z? i gó..no robi?).
#13 | Radzio dnia May 24 2011 00:51:52
Jest to zar?bista praca, jak jest si? w jakiej? ciekawej jednostce, w której co? si? robi, przyk?adowo takie rozpoznanie w 12 BZ. Chocia? nie ukrywam s? lepsze miejsca na bycie w rozpoznaniu U?miech
#14 | grabwurte dnia July 18 2017 16:00:33
#15 | muniekole dnia August 11 2017 23:10:22
Terapia leczeniem tr?dziku ró?owatego nie istnieje leczona tudzie? najlepiej jest szacowa? pod wobec umorzenia miary zaczerwienienia buzi oraz przemiany palnych, obni?enia ilo?ci, frazeologizmu ostawania i pot?dze wymiotów oraz równoleg?ych objawów ?wi?du, p?oni?cia a afekt. Dwójka prymitywnego modusy leczenia tr?dziku ró?owatego owo miejscowe natomiast gaznaulicach.pl ustnego medykamenty antybiotyczne. Rehabilitacja laserowa chwyci?aby i zaszeregowana jak rodzaj leczenia. W ci?gu jak w zaci?gu kilku tygodni farmaceutyki nierzadko nios? nieprzemijaj?ce pocenie si?, zaczerwienienie na ogó? nawraca po zabiegu. D?ugookresowe terapia, zwykle od niepewnego a? do dwóch latek, przypuszczalnie biec do ondulacji inspekcji poziomu u poniektórych pacjentów. Ondulacje terapia istnieje cz?sto nieodzowne, niemniej poniektóre przypadki ?agodniej? po jacy? okresie a trwaj? mocno. Zewn?trznego wypadki, pozostawione bez leczenia, pogarszaj? si? wspólnie z up?ywem czasu.
#16 | chenjinyan dnia October 10 2018 11:00:37
20181010xiaoke
nike revolution
kate spade new york
cheap uggs
coach factory outlet
coach factory outlet
cheap jordan shoes
canada goose
polo ralph lauren outlet
polo ralph lauren outlet online
pandora jewelry
coach outlet store online
coach factory outlet online
canada goose outlet
michael kors handbags
nfl jerseys
coach handbags online outlet
christian louboutin
ralph lauren
uggs outlet
canada goose outlet store
nba jerseys wholesale
christian louboutin outlet
christian louboutin
christian louboutin sale
polo ralph lauren factory store
christian louboutin sale
canada goose outlet store
cheap jordan shoes
coach outlet store online
coach factory outlet
north face
cheap jordan shoes
the north face
polo ralph lauren outlet
supreme shirts
michael kors outlet online
polo ralph lauren outlet online
christian louboutin
ugg outlet online
michael kors uk
pandora charms
pandora charms
ugg boots clearance
canada goose jackets
ugg boots
coach outlet canada
coach outlet store online
canada goose outlet
cheap jordan shoes
michael kors factory outlet
golden state warriors jersey
louboutin shoes
canada goose outlet store
red bottoms
oakley sunglasses sale
montblanc pens
kate spade handbags
moncler outlet store
canada goose coats
cheap ugg boots
christian louboutin
kate spade new york
michael kors outlet clearance
coach outlet store online
coach outlet online
cheap ugg boots
polo pas cher
nike outlet online
coach outlet online store
broncos jersey
barbour jackets outlet
nfl jerseys wholesale
canada goose outlet online
uggs outlet
christian louboutin
coach factory outlet online
[url=http://www.poLolaurenoutlet.us.com]polo outlet[/url]
michael kors outlet online
coach outlet store
polo ralph lauren outlet online
michael kors handbags
cheap jordans
michael kors outlet clearance
polo ralph lauren outlet
canada goose outlet store
louboutin shoes
polo ralph lauren
ray ban sunglasses outlet
christian louboutin shoes
michael kors outlet clearance
ugg outlet,ugg outlet stores
uggs outlet online
ugg boots
pandora outlet
coach factory outlet
air jordan shoes
mbt outlet
cheap jordan shoes
kate spade handbags
pandora jewelry outlet
lacoste pas cher
coach outlet store online
pandora jewelry
canada goose
kate spade outlet store
ugg outlet online
ralph lauren polo shirts
michael kors outlet store
michael kors outlet clearance
pandora outlet
coach factory outlet
miu miu outlet
cheap jordans
coach outlet online
coach outlet online
coach outlet store
coach factory outlet
canada goose outlet store
pandora jewelry
tory burch outlet online
ugg boots clearance
ugg boots
coach outlet
ugg outlet
under armour outlet
michael kors outlet store
coach outlet store online
cheap ray ban sunglasses
air jordan shoes
michael kors outlet online
nike shoes on sale
michael kors outlet clearance
fitflops sandals
canada goose jackets
pandora charms sale clearance
coach factory outlet online
jordan shoes
canada goose outlet online
polo ralph lauren
polo ralph lauren shirts
coach outlet online
canada goose
ray ban sunglasses outlet
coach outlet online
ugg outlet
balenciaga sandals
cheap jordan shoes
cheap air jordans
ralph lauren factory store
pandora charms outlet
louboutin shoes
coach outlet online
ray ban sunglasses outlet
jordan shoes
ralph lauren polo
pandora jewelry
coach outlet store online
ugg boots
canada goose
moncler jackets
mbt scarpe
canada goose outlet online
ugg boots on sale
ugg boots clearance
uggs outlet
coach factory outlet
polo outlet online store
ugg outlet store
cheap jordans
ugg outlet
coach factory outlet online
michael kors outlet
canada goose coats
gucci outlet online
uggs outlet online
uggs on sale
michael kors outlet clearance
kate spade handbags
michael kors outlet clearance
coach factory outlet
michael kors outlet clearance
christian louboutin
cheap ugg boots
chrome hearts clothing
air jordan shoes
michael kors outlet clearance
harden vol 2
michael kors outlet clearance
jordan shoes
uggs outlet
coach factory outlet
pandora charms outlet
kate spade outlet online
polo ralph lauren outlet
moncler outlet
ugg boots clearance
tory burch outlet store
air jordan shoes
michael kors outlet
mbt shoes outlet
kate spade outlet online
ugg boots on sale 70% off
pandora jewelry
kate spade purses
canada goose jackets
moncler outlet store
coach factory outlet
canada goose uk
longchamp solde
canada goose outlet store
nhl jerseys wholesale
nike outlet
houston texans jersey
burberry outlet stores
kate spade
ugg outlet store
uggs outlet online
michael kors outlet
christian louboutin
cheap oakley sunglasses
coach factory outlet
canada goose outlet sale
supreme shirts
off white outlet
cheap michael kors handbags
air jordan shoes
oakley sunglasses wholesale
christian louboutin sale
coach factory outlet
ugg outlet online
canada goose outlet store
coach outlet store online
chrome hearts jewelry
ralph lauren outlet
ugg boots
barbour mens jackets
pandora jewelry
kate spade outlet store
michael kors outlet store
christian louboutin shoes
michael kors outlet clearance
michael kors outlet clearance
kate spade handbags
coach factory outlet
ugg boots
canada goose outlet store
ugg outlet online
moncler outlet online
christian louboutin sale
manolo blahnik
christian louboutin
michael kors
cheap jordans
ugg boots
michael kors outlet
uggs outlet
canada goose
cheap air jordans
ugg outlet
coach factory outlet online
canada goose
ralph lauren outlet
ugg boots on sale
christian louboutin sale
jimmy choo shoes
longchamp pas cher
supreme
coach outlet store online
oakley sunglasses wholesale
mbt shoes clearance
canada goose outlet online
true religion outlet store
red bottoms
san antonio spurs jersey
pandora outlet
prada shoes on sale
coach outlet
michael kors outlet clearance
louboutin outlet
michael kors outlet clearance
polo ralph lauren shirts
coach outlet online
uggs canada
ralph lauren outlet
canada goose uk
nike shoes on sale
ugg boots outlet
kate spade purses
michael kors outlet clearance
pandora outlet
christian louboutin sale
uggs outlet online
cheap jordans
ugg boots clearance
cheap jordan shoes
uggs outlet
pandora jewelry
cheap jordan shoes
coach outlet store online
adidas outlet store
kate spade new york
michael kors outlet online
uggs outlet online
kate spade
cheap jordans
ugg boots clearance
nike air max schweiz
pandora outlet
oakley sunglasses wholesale
coach outlet
polo outlet
coach outlet store online
uggs outlet online
red bottoms
jordan shoes
ugg boots for women
chrome hearts sunglasses
louboutin shoes
jerseys wholesale
pandora outlet
cheap jordan shoes
ugg boots outlet
air jordan shoes
coach outlet store online
kate spade handbags
coach outlet online
ugg outlet online
polo ralph lauren shirts
uggs outlet
baltimore ravens jersey
kate spade sale
christian louboutin sale
michael kors outlet clearance
canada goose sale
adidas shoes
michael kors outlet online
ralph lauren homme
coach outlet store online
nike outlet store
christian louboutin sale
ugg outlet store
tory burch handbags
michael kors outlet clearance
cheap oakley sunglasses
uggs outlet
coach outlet online
coach outlet store
ralph lauren
christian louboutin
coach factory outlet
ray ban sunglasses outlet
canada goose
moncler outlet
cheap jordan shoes
nike nba jerseys
cheap jordan shoes
michael kors outlet online
hermes online
canada goose jackets
ralph lauren polo
coach outlet store online
pandora jewelry
mbt outlet
michael kors outlet online
uggs outlet online
uggs outlet online
ugg outlet
ugg outlet online
ray ban sunglasses sale
uggs outlet online
nike shoes on sale
christian louboutin
canada goose jackets
ralph lauren polo outlet
cheap oakley sunglasses
pandora charms
moncler outlet store
true religion jeans sale
ralph lauren outlet
christian louboutin
canada goose jackets
cheap air jordans
canada goose jackets for women
michael kors outlet clearance
true religion outlet store
burberry outlet sale online
pandora outlet
ralph lauren
air jordan shoes
ugg boots
canada goose jackets outlet
tory burch sandals
coach factory outlet
kate spade
broncos jerseys
canada goose outlet online
canada goose uk
longchamp outlet online
49ers jerseys
ralph lauren outlet online
cheap ugg boots
coach outlet online
ray ban outlet online
christian louboutin
basketball sneakers
adidas outlet store
new york knicks jerseys
tory burch outlet store
christian louboutin sale
canada goose
polo ralph lauren shirts
nike shoes sale
air jordan retro
denver broncos jersey
colts jersey
coach factory outlet
tory burch outlet store
ralph lauren
canada goose outlet
lacoste outlet
moncler
kate spade
ugg boots on sale 70% off
kate spade new york
cheap ray bans
north face
north face
jordan shoes
michael kors outlet clearance
christian louboutin shoes
nfl jerseys wholesale
pandora jewelry
kate spade handbags
cheap ray ban sunglasses
michael kors outlet clearance
christian louboutin
michael kors outlet online
jordan shoes
christian louboutin
canada goose jackets clearance
fitflops shoes
cheap oakley sunglasses
red bottoms
coach outlet store online
cheap ray ban sunglasses
cheap jordan shoes
malone souliers shoes
mbt shoes clearance
michael kors online
cheap ugg boots
swarovski jewellery
ugg boots clearance
ugg boots
adidas shoes
michael kors outlet store
kate spade purses
pandora jewelry
canada goose outlet
coach factory outlet
christian louboutin sale
coach factory outlet online
coach factory outlet online
christian louboutin
cheap uggs
polo ralph lauren outlet
the north face
oakley sunglasses wholesale
cheap jordan shoes
canada goose outlet
ugg outlet online
supreme uk
ugg boots
coach outlet store online
christian louboutin sale
ugg outlet online
coach outlet online coach factory outlet
canada goose jackets
coach factory outlet
coach factory outlet
supreme shirts
cheap air jordans
givenchy handbags
pandora charms sale clearance
canada goose outlet online
coach outlet store online
ray ban outlet store
uggs outlet online
canada goose jackets
michael kors outlet online
pandora charms
cheap ugg boots
nhl jerseys for sale
pandora jewelry outlet
red bottoms
north face outlet
jordan shoes
ugg outlet online
true religion jeans sale
ugg outlet
longchamp pas cher
coach outlet store online
ray ban sunglasses outlet
uggs outlet online
coach outlet online
ugg boots clearance
coach outlet online
cheap jordan shoes
canada goose jackets sale
adidas crazy
air jordan shoes
ralph lauren polo shirts
louboutin shoes
polo ralph lauren outlet
canada goose jackets clearance
christian louboutin sale
canada goose outlet store
nike factory shoes
mulberry bags
polo ralph lauren
michael kors outlet online
canada goose outlet online
ugg boots clearance
polo ralph lauren outlet online
uggs outlet online
ugg outlet
coach factory outlet
cheap air jordans
canada goose jackets
true religion jeans
christian louboutin sale
jordan shoes
michael kors uk
coach factory outlet
air jordan shoes
michael kors outlet clearance
moncler jackets
kate spade purses
nfl jersey wholesale
mlb jerseys wholesale
moncler coats
jordan shoes
light up shoes
ugg boots
suicoke sandals
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses outlet
ugg outlet
ugg boots outlet
michael kors outlet store
cheap ugg boots
ugg boots
coach factory outlet
canada goose outlet store
cheap oakley sunglasses
polo ralph lauren outlet online
michael kors outlet clearance
michael kors outlet store
swarovski crystal
ugg boots
coach factory outlet online
christian louboutin sale
christian louboutin
coach outlet store
ralph lauren polo shirts
swarovski crystal
true religion jeans for men
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [1 głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Makarov KWC MG 42 by MG Schutze Arctic Combat Zmiana Tajna bro? Taktyka zielona Niemcy zamykaj? KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Act od Valor Radio ASG
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:29,669
Wczoraj:34,843
W tym tygodniu:102,078
W tym miesiącu:932,438
W tym roku:932,438
Wszystkich:57,649,938
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: