Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:06
Zachód słońca: 16:06
Dzień trwa:
8 Godzin 59 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:34
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Operacja Wilcze lasy

Operacja „Wilcze lasy”


Autor: Styro Team PGD Wilki Miastko


Narodowo??: Wilki z Miastka oraz Mielnianie z Mielna i s?siedniego Koszalina
Strony konfliktu: B??kitni (szlachta) i Zieloni (zielarze). Przynale?no?? na drodze losowania.

Niedziela 20110410, w przeciwie?stwie do poprzednich sze?ciu dni o dziwo okaza?a si? ?adnym, wiosennym dniem. S?onko ?wieci?o, temperatura by?a idealna do biegania po lesie w pe?nym rynsztunku i co najwa?niejsze cz?owiek nie mia? wra?enia, ?e jest ch?ostany karcherem przez zazdrosn? kochank? po jajkach, czyli krótko mówi?c – nie pada?o. Ale do rzeczy.

Po godzinie dziewi?tej i zbiórce pieni?dzy do kapelusza uda?em si? z naszym mi?osiernie panuj?cym sir Stanisem na misj? o kryptonimie „Zakupy”. Misja okaza?a si? spacerkiem i rozgrzewk? przed w?a?ciwym pocz?tkiem, a mianowicie wpakowaniu si? do aut i dotarciu na miejsce starcia.

Okolica by?a i?cie sielankowa – z jednej strony strome stoki i jezioro, z drugiej solidny w?wóz w ziemi, a nade wszystko okoliczne lasy – li?ciasty oraz sosnowy m?odnik, na temat którego jeszcze si? wypowiem. Po zwyczajowym rozprostowaniu ko?czyn, zapaleniu fajki oraz przygotowaniu sprz?tu do strzelania i zbiorowej fotce (i tylko zbiorowej fotce gdyby kto? mia? chleb na my?li) nast?pi?o losowanie opasek, które w akcie mi?osierdzia i ma?ej ?apówce zrobi?a dla nas moja szanowna rodzicielka. Mi wypad?o by? w B??kitnych, co okaza?o si? dobrym wyborem, ale o tym pó?niej.

Etap pierwszy zabawy polega? na odnalezieniu uzbrojonego w aparat reportera, który zna? po?o?enie tajnej skrzyni z jeszcze bardziej tajn? zawarto?ci?. Na domiar z?ego ca?a zabawa polega?a na „kto pierwszy ten lepszy”. Ruszyli?my wi?c w swoj? stron?, a Zieloni w swoj?. W?a?ciwa akcja zacz??a si? od wej?cia w sosnowy m?odnik, który by? opanowany przez trzeci?, wrog? zarówno Zielonym jak i B??kitnym si?? – sarny i dziki. Te pierwsze co krok rozstawi?y bobki przeciwpiechotne, te drugie ptysie przeciwczo?gowe.

Uwa?aj?c pod nogi, jak i rozgl?daj?c si? czujnie na boki dotarli?my bez przeszkód w okolice, gdzie powinien przebywa? reporter. Plan zak?ada? zostawienie gostka w spokoju i przygotowanie zasadzki na Zielonych. Czaj?c si? ze Stanisem za dwiema sosnami, z reszt? dru?yny za plecami wyczekiwali?my nadej?cia upragnionego wroga. Nie min??o wiele czasu jak cz??? niczego nie podejrzewaj?cych Zielonych wyeksponowa?a si? pi?knie jak manekiny w witrynach sklepowych. Na ten widok palec wskazuj?cy prawej d?oni zacz?? mnie potwornie sw?dzie?. Nacisn??em spust i wtedy okaza?o si?, ?e bateria w Rasputinie, moim ka?achu, umar?a. Nie wcze?niej, na próbnym strzelaniu, ani nie pó?niej, gdy mnie ubili w drugim etapie, tylko akurat w momencie, gdy jedn? seri? mo?na by?o pos?a? diab?u do kot?a po?ow? wrogiego oddzia?u. I na nic zda?y si? kl?twy, z?orzeczenia i poprawianie kabelków. Szcz??cie w nieszcz??ciu, ?e sir Stanis z M4 okaza? si? seryjnym morderc?, który bez mrugni?cia okiem uszczupli? Zielonych o dobrych kilka duszyczek. Có? to by? za widok; opanowany bitewnym sza?em Stasiu sia? kule jak baba mak. A na dodatek poratowa? mnie zapasow? bateri?, niestety, po fakcie, kiedy ju? nie by?o do kogo pru?.

Nie ma sensu wspomina? o podchodach i ostrzelaniu ?miesznego, który by? w naszej dru?ynie i w?óczy? si? po krzakach w sobie tylko znanym celu. W mi?dzyczasie Stanisa szlag trafi?, przez co dowodzenie przesz?o w r?ce moje, Wojtasa i ka?dego pozosta?ego przy ?yciu B??kitnego, który uwa?a?, ?e jego plan i wyczucie kierunku jest tym w?a?ciwym. Na szcz??cie kto? (chyba Wojtas?) znalaz? reportera zanim niedobitki wrogiego oddzia?u wy?apa?y nas jeden po drugim, przez co zako?czy? si? pierwszy etap starcia.

Kolejna runda zacz??a si? respem obu dru?yn. My, jako ci, którzy z?apali i przes?uchiwali reportera, mieli za zadanie dotrze? do skrzyni, za? Zieloni, zgodnie ze scenariuszem, przygotowywali nam gor?ce powitanie gdzie? w lesie. „Over the hills and far away” chcia?oby si? rzec. Po d?ugich debatach i nauce czytania mapy zg?osi?em si? na ochotnika, który poprowadzi?by oddzia? dywersyjny okr??n? drog?.

Z b?ogos?awie?stwem dowódcy ruszy?em przed siebie, prowadz?c do boju ?miesznego i Jara. Nasza trójka okaza?a si? zsynchronizowana jak zegarki u mnie w domu, jak to mówi? „ka?dy ch** na swój strój” Ale najwa?niejsze, ?e jako? nam sz?o, po paru minutach by?o coraz lepiej, tak pod wzgl?dem szybko?ci marszu jak i wykonywania rozkazów. Przedzieraj?c si? przez g?sty jak w?osy ?onowe las doszli?my do drogi, któr? pokonali?my w pe?ni profesjonalnie – skryty za ma?ym pagórkiem os?ania?em biegn?cych przez odkryty teren kolegów, a potem do??czy?em do nich w bezpieczne miejsce. Teraz czeka?o nas strome, poro?ni?te k??bowiskiem krzaków zbocze opadaj?ce a? do jeziora. Na domiar z?ego gdzie? po lewej kr?cili si? cywile, co nieznacznie wp?yn??o na tras? przemarszu.

Niezauwa?eni przez zb?dne oczy wydostali?my si? na woln? od przeszkód ?cie?k? biegn?c? wzd?u? jeziora i pomkn?li?my truchtem, podejrzliwie ?ypi?c przed siebie i na wznosz?ce si? po prawej stronie zbocze. Dzi?ki bogini, ?e nikt nas nie niepokoi?. Ani podczas biegu, ani podczas mozolnego wdrapywania si? pod gór?, niedaleko miejsca gdzie mia?a znajdowa? si? tajna lokalizacja tajnej skrzyni z tajn? zawarto?ci?. I wrogiem czaj?cym si? gdzie? w okolicy. Swoj? drog? to komunikacja mi?dzy pododdzia?ami by?a na ni?szym poziomie ni? podczas I wojny ?wiatowej – tam przynajmniej mieli go??bie pocztowe, a my ledwie trzy krótkofalówki, z których dwie jako-tako dzia?a?y.

Jak si? przekona?em nie warto i?? na szpicy, chocia? jako dowódca musia?em ?wieci? przyk?adem… przynajmniej do czasu, a? brn?c przez bukowy las z walaj?cymi si? co krok stosami ?wierkowych ga??zi ubili mnie jak kur? na rosó?. Przynajmniej da?o to czas ?miesznemu i Jarowi na ukrycie si?. Chc?c, nie chc?c umar?em i wyszed?em na drog? z czerwon? szmatk? w r?ku, co uchroni?o mnie przed kolejnym zabiciem przez kr?c?cego si? po polnym trakcie strzelca Zielonych, który notabene nied?ugo potem do mnie do??czy?.

Rozp?ta?a si? zaci?ta bitwa. Trup ?cieli? si? g?sto, a by? to w przewa?aj?cej ilo?ci trup zielarzy. ?mieszny i Jaro to jacy? psychopaci, którzy wys?ali do Abrahama na piwo tyle duszyczek, ?e biedny aposto? chyba musia? wyci?ga? beczki z pienistym trunkiem ze swych prywatnych zapasów.
Wspomnie? równie? nale?y, i? mia? miejsce akt niespotykanego wandalizmu. Otó? stoj?c sobie w czwórk? czy pi?tk? jak na prawdziwe trupy przysta?o, pal?c fajki i zwil?aj?c gard?a wod? kto? dopu?ci? si? zbezczeszczenia naszych zw?ok na masow? skal?. D?uga seria zagrzechota?a o nasze stygn?ce cia?a niczym groch rzucony o ?cian?. Kln?c i z?orzecz?c odeszli?my w bezpieczne miejsce.

Tymczasem Jaro i ?miechu, ulegaj?c przewa?aj?cym si?om wroga i pot?dze fruwaj?cego wokó? kompozytu, równie? wybrali si? w podró? do piekielnego kot?a. Wraz z up?ywaj?cym czasem coraz wi?cej trupów do??cza?o do nas, niczym w filmach o zombie, chocia? o tym, jak toczy si? g?ówna bitwa mieli?my takie samo poj?cie co Eskimos o zwyczajach pogrzebowych murzy?skich plemion z Centralnej Afryki. W ko?cu jednak si? doczekali?my konkretnych wie?ci. Jak si? okaza?o B??kitni pod wodz? sir Stanisa Sixkillera nie do??, ?e skrzyni? zdobyli, to jeszcze przytaszczyli j? na miejsce ewakuacji. A by? ju? najwy?szy czas ku temu, bo oznacza?o to, ?e my, trupy pó?zgnite, odrodzili?my si? w nowych cia?ach, ponownie gotowi sia? ?mier? i zniszczenie, nape?niaj?c serca p?acz?cych wdów smutkiem i rozpacz?.


Trzeci etap zosta? rozpocz?ty! A wiedzie? nale?y, i? my, B??kitne Diab?y, maj?c ka?dy po trzy ?ycia, musieli?my obroni? skrzyni? przed chciwymi mackami Zielonych Demonów, którzy mieli niesko?czonego respa. Ko?ci zosta?y rzucone, powiedzia? m?? rzucaj?c chud? ?on? o ?cian?. Broni?c ze ?miesznym prawej flanki, przykryci ga??ziami jak zawodowe kameleony, czekali?my przepisowe dziesi?? minut, jakie otrzymali?my w darze od bogini jako czas na okopanie si?. Oczekiwanie zacz??o si? przed?u?a?, a? tu nagle…
Jakie? by?o moje zdziwienie widz?c Zielonego skradaj?cego si? po prawej! Pu?ci?em przeto seri? ?mierteln?, zdobywaj?c tego dnia pierwszego, upragnionego fraga. A ubitym by? kolega w paintballowej masce, co imienia jego nie znam. Wróg atakowa? zaciekle i przebiegle, nie okazuj?c strachu ni wahania. Jednak dzi?ki naszej nieugi?tej postawie okupionej tu i ówdzie stratami odpierali?my kolejne szturmy. Czo?gania i biegania po lesie by?o co niemiara. Wspó?pracuj?c z koleg? dzier??cym M249 ubili?my snajpera i jeszcze kogo?, uznaj?c te dwa fragi za wspólne. A chwil? pó?niej, a mo?e przedtem, ju? nie pami?tam, ujrza?em czerep wychylaj?cy si? zza wzgórza. Pruj?c seriami chybi?em jednak i sam zebra?em idealn?, puszczon? ze ?mierteln? precyzj? seri? w okulary. Szacunek dla mego kata za pewn? r?k? i mordercze sk?onno?ci.
Zszed?em wi?c do respa razem z naszym snajperem, który te? przeniós? si? na chwil? do Walhalli. A w mi?dzyczasie Zieloni, jakby nie by?o bestie nie w ciemi? bite, zaatakowa?y „od dupy strony”, czyli lasu, który mieli?my za plecami. Niewiele my?l?c ruszyli?my razem ze snajperem w tamten las w celu wykurzenia wroga, jednak?e na pró?no, gdy? jak si? okaza?o nikogo tam ju? nie by?o.

Plan zak?ada?, ?e po pó?godzinie przyb?dzie do nas Kawaleria Powietrzna z odsiecz?. Jednak?e nie spieszyli si? nasi wyimaginowani wybawcy, gdy? musia? up?yn?? jeszcze kwadrans, zanim og?oszono zawieszenie broni i zwyci?stwo B??kitnych.

Zm?czeni, ale zadowoleni, wespó? z Zielonymi rzucili?my si? na skrzyni?, z której, mieli?my nadziej?, wyskoczy napalona dziwka lub chocia? klaun-szyderca na spr??ynie, jak w kreskówkowych tortach. Tajna zawarto?? przesz?a nasze naj?mielsze oczekiwania. Czego tam nie by?o! Pyszne, orze?wiaj?ce piwko, kie?bachy zdaj?ce si? krzycze? „zjedzcie nas!”, Pa?er Napoje, bochenki chleba, a nawet musztarda i ketchup! I nawet brak dziwki nie przeszkadza? zbytnio, gdy? w pierwszej kolejno?ci cz?ek musi nape?ni? ?o??dek zanim zajmie si? innymi rzeczami. Uczta by?a wy?mienita, zw?aszcza kie?bacha, któr? upiek?em „na Murzyna”, czyli z zewn?trz czarna jak kominiarz, a w ?rodku surowa.

Spotkanie zako?czy?o si? niezobowi?zuj?cym starciem typu „atak-obrona”, gdzie atakuj?cy szli z wiatrem, przez co my, obro?cy, mogli?my co najwy?ej patrze? jak nasze kulki lataj? w przeró?nych kierunkach jak chmara komarów, za? atakuj?cy trafiali bezb??dnie raz po raz.

Tak zako?czy?a si? Operacja „Wilcze Lasy”. Atmosfera spotkania by?a przednia. ?adnych k?ótni, terminatorów czy d?sania si? niczym klepni?ta w ty?ek pensjonarka w Ciechocinku. By?o to nasze drugie spotkanie z Teamem Mielno, i drugie na plus. By?, jak to mówi? „fun”, a o to przecie? w tym wszystkim chodzi, czy? nie? Na koniec tako rzek?: „Chwa?a dzielnym przegranym i cze?? heroicznym zwyci?zcom”.

To napisa?em ja, Styro, ze Stanisowej ?aski kronikarz.

?ród?o: WILKI

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | broda32 dnia May 28 2011 07:03:58
Ca?kiem udany reporta?. Zabawny na luzie i mimo kilku niescis?o?ci natury merytycznej ak np. fakt, ?e Abraham nie by? Aposto?em itp. to ca?kiem fajniesi go czyta?o. Pozdro z Nagoii !!! U?miech

Iras " broda"
#2 | broda32 dnia May 28 2011 07:20:23
ZAPRAZAM NA LOGA!!! ireneuszrudus.bloog.pl
jest kilka fajnych fotrk z naszych mi?dzynarodówek....
F.R.A.T international team , którego cz?onkiem mam zaszczt byc na stanowisku snajper ?rednio w razy w miesi?cu oluje na Japo?czyków w zakolu rzeki Shonaigawa 25 kilosów od nagoii...
Pozdro!!! Dla wszystich walecznych niczym Gerard WILKÓW...
Iras
#3 | Mario75 dnia May 30 2011 17:27:09
Artyku? pozwala poczu? klimat imprezy. Pomys? z zawarto?ci? skrzyni na ognisko integracyjne ju? po strzelaniu fajny. OK OK

Przy okazji witamy pasjonata ASG z kraju kwitn?cej wi?ni. Pozdrowienia dla Brody32 Papa
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 0% [0 głosów]
Bardzo dobre Bardzo dobre 50% [1 głos]
Dobre Dobre 50% [1 głos]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Podcast ASG Alice Custom LIGA ASG Odda? r?k? Skarby... Taktyka zielona Zwyci?zcy wrzesie? Niemcy zamykaj? Tajna bro? Zbrojownia
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:19,651
Wczoraj:34,843
W tym tygodniu:92,060
W tym miesiącu:922,420
W tym roku:922,420
Wszystkich:57,639,920
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: