Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:05
Zachód słońca: 16:09
Dzień trwa:
10 Godzin 03 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:30
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Zlot ogólnopolski SILESIA IV

Zlot ogólnopolski SILESIA IV

przez szogun» Wt maja 31, 2011 20:21

?ród?o: http://koalicjapolnoc.pl/Phorum/

Obrazek

JE?ELI CHCESZ SP?DZI? CZAS W LUKSUSOWYCH WARUNKACH, BRA? UDZIA? W SZTURMACH Z UDZIA?EM DU?EJ LICZBY MANIAKÓW, SIEC TYSI?CE KULEK W STRON? WROGA WRÓCI? DO DOMU WYSPANYM I CZYSTYM.....TO NIE JEST ZLOT DLA CIEBIE !

Miejsce : Stanica "Bia?y Daniel" Moja Wola k.So?ni oraz otaczaj?ce teren le?nictwo.
Start: 2 lipca 2011
Koniec : 3 lipca 2011
Informacje dodatkowe: mo?liwo?? przyjazdu w pi?tek ( 1 lipca)
Organizator :
Stowarzyszenie Czarny Legion Ostrów Wielkopolski
Grupa JJHPGR Odolanów

Cena wjazdu : 25 Pln
Otwarcie rejestracji : 8 kwietnia 2011
Zg?oszenia na adres lub na forum semprefidelis

Dane do przelewu.

eKONTO 33 1140 2004 0000 3602 7214 6361
Marcin Tisch
Ko??tajew 52
63-410 Ostrów Wlkp. 2

Tytu?em :
S4 - imi? i nazwisko-ksywa-team- PESEL

Op?aty zbiorowe
S4 - team + email na z lista nazwisk i numerów PESEL

Numery PESEL potrzebne s? do ubezpieczenia uczestników.

Sponsorzy nagród dla uczestników:

SILESIA FACTORY
VEST.pl
CAPRI
RED BERET
Blacksword
Chimera


Warunki uczestnictwa:
1. Wiek powy?ej 18 lat ( pow.16 za zgod? pisemn? rodziców wraz z ich danymi kontaktowymi w celu sprawdzenia + 1 pe?noletni opiekun na zlocie)
2. Akceptacja regulaminu zlotu.
3.Wp?ata wpisowego na podane od dnia 8 kwietnia konto do dnia 15 czerwca 2011


Organizacja zlotu
1.Organizator zapewnia :
- ubezpieczenie NW na czas trwania zlotu
- miejsce noclegowe ( pole namiotowe ) za free, pokoje do wynaj?cia .
- wszelkie itemy do wykonania scenariusza
- W przypadku ulewnego deszczu lub wiatru przekraczaj?cego 150 km/godz. mo?liwo?? noclegu pod dachem ( wiat?)
- wszelkie atrakcje zlotowe wyszczególnione pó?niej.
- dost?p do wody pitnej
- dost?p do sanitariatów, pryszniców

Limit uczestników: TAK- kto pierwszy ten lepszy:)

Wst?pny plan zlotu:
W pi?tek jest dzie? otwarty dla mieszka?ców gminy oraz go?ci zaproszonych, od soboty rano teren zostaje zamkni?ty dla osób postronnych.

Pi?tek

- Od godzin popo?udniowych dzie? otwarty dla zwiedzaj?cych z terenu gminy,
- Zaproszeni go?cie z fundacji "wiara -nadzieja-mi?o??"
- Otwarte mistrzostwa gminy So?nie w strzelaniu z broni pneumatycznej

Mo?na przyjecha? ju? w pi?tek po po?udniu.

Sobota

8.00 Otwarcie rejestracji uczestników( rejestracja trwa ca?y dzie?)
10.00 Apel- rozprowadzenie
11.00 -13.00 Bloki programowe (sponsorzy-pokazy i inne)
13.00- 17.00 konkurencje sprawno?ciowe
17.00 Zawody strzeleckie
19.00 odprawa dla dowódców
20.00 Odprawa ogólna/ wyniki konkurencji/wr?czenie nagród
od 20.30 Kino polowe / disco! disco! disco !
godz.24.00 Rozpocz?cie scenariusza

Niedziela

~ godz. 14 .00 zako?czenie scenariusza - wyniki
- Zabawa koedukacyjna
~ 16.00 zako?czenie zlotu

Silesia 2011
Kraj stoi na kraw?dzi kryzysu ekonomicznego.
Mimo wcze?niejszych zapowiedzi rz?du o obni?eniu kosztów produkcji, ceny cukru i paliwa przekroczy?y ju? 5 radów za jednostk?.
Sztab ekonomiczny kraju na którego czele staje minister gospodarki wodnej Eugeniusz Dusk zapewnia o chwilowym wzro?cie cen spowodowanym
wydarzeniami w s?siaduj?cym z Silesi? Carogrodzie.
Ludno?? Silesi jest coraz bardziej niezadowolona sytuacj? w kraju.
Powstaj? pierwsze zal??ki partii antyrz?dowej o nazwie Front Wyzwolenia Silesii.
Na czele partii staje piekarz pochodz?cy z ma?ego górskiego miasteczka Mu?amar Kaczkowski.
W kwietniu odbywa si? spotkanie ministra Duska z Kaczkowskim.
Po kilkudniowych pertraktacjach udaje si? doj?? do porozumienia, niestety w ostatnim dniu rozmów wybucha ?adunek pod?o?ony pod limuzyn? premiera.
Na szcz??cie w tym czasie premier Dusk przebywa? na lekcjach baletu ukrai?skiego.
Wywiad Silesii ustali? sprawców zamachu, okazali si? nimi czo?owi dzia?acze FWS.
Po serii aresztowa? ca?a komórka terrorystyczna tej organizacji zosta?a przechwycona i skazana na kar? pi?ciu lat ci??kich robót w kopalni cukru.

Maj 2011
W nocy z 12/13 maja nast?puje niespodziewany atak na kopalni? cukru nr4.
Z meldunków ocala?ych s?u?b ochrony wynika i? napastnicy byli wyposa?eni w bro? automatyczn? oraz ?adunki wybuchowe.
W wyniku akcji zostali uwolnieni wszyscy dzia?acze terrorystycznej komórki FWS.
Nad ranem 13 maja wywiad Silesi przy wsparciu prywatnej firmy "Greenwater" organizuje naloty na mieszkania zamieszka?e przez wszystkich czo?owych
dzia?aczy FWS.
Nie znajduj? nikogo.
Mieszkania wygl?daj? na opuszczanie w po?piechu przez lokatorów.
Po ca?ym terenie Silesii zostaj? wys?ane patrole w celu zlokalizowania uciekinierów.

Czerwiec 2011
Godz. 02 w nocy.
Premier Duski zostaje pilnie wezwany do sztabu wywiadu wojskowego.
Wst?pne meldunki zawieraj? informacj? o du?ych ruchach nieznanych wojsk ok. 150 km od Silesii.
Z 23 bazy taktycznej Silesii zostaje wys?any samolot szpiegowski predator w celu wykonania zdj?? identyfikuj?cych wroga.
Po powrocie samolotu i przeanalizowaniu zdj?? okazuje si? i? w odleg?o?ci 150 km od granic Silesii znajduj? si? dwa obozy wrogich wojsk.
Wrogie jednostki zostaj? rozpoznane jako FWS.
Ze zdj?? satelitarnych uzyskanych dzi?ki pomocy ONZ wynika i? jednostki FWS s? wyposa?one w pojazdy ofensywne w sile co najmniej dywizji oraz wyposa?enie
przeciwpancerne.

Lipiec 2011
Si?y FWS przekraczaj? granice Silesii, przywódcy rebelianckich si? FWS wystosowuj? apel do mieszka?ców Silesii wzywaj?cy do przy??czenia si? do rebelii
i doprowadzenie do upadku rz?du.
W pierwszych dniach walki baza lotnicza oraz kopalnie cukru wpadaj? w r?ce rebelii.
Ostatkiem si? si?y rz?dowe przy pomocy prywatnej firmy "Greenwater" broni? ruroci?gów oraz rafinerii.
W sytuacji z?amania frontu na wszystkich odcinkach premier Dusk zmuszony jest po raz kolejny poprosi? o pomoc Organizacj? Narodów Znajomych.
Po kilkudniowej debacie w parlamencie kanclerz ONZ og?asza g?osowanie za pomoc? militarn? dla rz?du Silesii.
Petycj? popieraj? rz?dy Polandii, USA oraz GrosBrytanii.
Na teren Silesii zrzucone zostaj? jednostki specjalne po??czonych sztabów ONZ.
Z powodu zaj?cia lotniska przez si?y FWS niemo?liwy zostaje transport sprz?tu pancernego, dlatego te? premier Dusk zwraca si? o pomoc do Federacji
Rosyjskiej.
Premier FR Alojzy Rutin zgadza si? na wys?anie batalionów pojazdów pancernych "krasny bor" dla wsparcia ONZ w zamian za roczny zapas cukru "bia?y puch".


Strony Konfliktu:

Po??czone Si?y ONZ i Rz?du SilesiiFront Wyzwolenia Silesii(FWS)Prywatna agencja ochrony "Greenwater" - utajnione.


Zadania g?ówne:

Po??czone si?y ONZ i Rz?du Silesii
- Zaj?? wyznaczone przez sztab g?ówny pozycje
- Wybudowa? baz? wypadow? dla dalszego dzia?ania
- Przeprowadzi? lini? telefoniczn? pomi?dzy baz? a sztabem g?ównym
- Zabezpieczy? drog? ze sztabu do bazy w celu ruchów si? zmechanizowanych
- Przej?? strategiczne cele: lotnisko, kopalni? cukru , rafineri?
- Przej?? jak najwi?cej zrzutów zaopatrzenia
- Odnale?? i zlikwidowa? baz? wroga
- Zapewni? bezpieczny transport ropy z rafinerii
- Zaliczy? zadania specjalne


Front Wyzwolenia Silesii
- Przej?? opuszczon? baz? wojsk Silesii - wzmocni? obron? bazy
- Utrzyma? zdobyte punkty: lotnisko , kopalni? cukru
- Zdoby? i zabezpieczy? ruroci?g ( przerwa? dostaw? ropy)
- Zdoby? i utrzyma? rafineri? ( kontynuowa? eksploatacj?)
- Nie dopu?ci? do transportu ropy konwojami ONZ- przej?? pojazdy z ?adunkiem, zaminowa? drogi
- Przej?? zrzuty zaopatrzenia dla ONZ
- Uniemo?liwi? po??czenia radiowe dla ONZ
- Wykona? zadania specjalne


Prywatna firma ochroniarska GREENWATER
- Ochrania? tereny lotniska,rafinerii, kopalni cukru , bazy oraz sztabu g?ównego
- Ochrania? konwoje ropy z rafinerii
- Ochrania? ruroci?g
- Ochrania? dowództwo oraz Vip-ów


Pojazdy w grze
Pojazdy b?d? wykorzystywane w grze.
Wszelki regulamin u?ycia pojazdów, zasady przejmowania oraz niszczenia na odprawie przed scenariuszem.

DNIA 16 MAJA 2011 w wyniku niepokoj?cych wie?ci dochodz?cych z granicy pa?stwa oraz zauwa?alnie zwi?kszonej cz?stotliwo?ci przechwyconych przez wywiad Sielesii informacji wywiadowczych o charakterze niebezpiecznym dla pa?stwa,
Prezydent Kaczkowski wyda? dekret powo?uj?cy do ?ycia I DYWIZJ? ZMECHANIZOWAN? "BIA?Y KIE?"
Fabryka z P?pkowie Górnym le??ca na po?udniu kraju otrzyma?a zlecenie na produkcj? pojazdów opancerzonych które mia?y by by? wykorzystane przez dywizj?.
W dniu wczorajszym zjecha?y z ta?my dwa pierwsze pojazdy .

Obrazek
Obrazek

Pojazdy te zosta?y ochrzczone przez prezydenta pieszczotliwymi nazwami "Bierz" i "Gry?"
Czekamy na kolejne pojazdy z fabryki w P?pkowie Górnym!


Powoli b?dziemy ju? wypisywali fakty potwierdzone a wi?c:
W sobot? 2 lipca firma CHIMERA proponuje uczestnikom zlotu odp?atne strzelanie z broni ostrej na strzelnicy.
Przy minimalnej liczbie 10 osób ch?tnych koszt strzelania wynosi 180 z? od osoby.
W cenie jest wej?cie na strzelnice, czas instruktora i 50 sztuk amunicji

Bro? do dyspozycji:
- glocki (17/19)
- USP (Expert/Compact)
- Colt Python .357 Magnum
- Mossberg
- AR15 na 22lr, czyli amunicja z kbksu.
- Savage na 223 rem
- Sig sauer na 308 w

Przy wi?kszej liczbie ch?tnych cena ulegnie zmianie.
Ju? teraz mo?ecie orientacyjnie deklarowa? ch?? postrzelania.

Informacja dla wszystkich osób ch?tnych do postrzelania z broni palnej z ramienia "Chimery"

Aby postrzela? nale?y wp?aci? zaliczk? w wysoko?ci 90 z? na konto:

49 1050 1908 1000 0090 7651 9835
Chimera
ul. S?owackiego 5B
58-300 Wa?brzych

W tytule: Nazwa Imprezy - lipiec - strzelanie - ilo?? osób.

Drug? po?ow? p?acicie na miejscu, wp?ata jest po to aby Chimera " naszykowa?a " si? na dan? ilo?? strzelaj?cych.
Wp?aty nale?y dokona? najpó?niej dwa tygodnie przed zlotem.

Tak od siebie powiem ?e 180 z? za mo?liwo?? postrzelania z broni to nie maj?tek.
Mo?e ju? nigdy w ?yciu nie b?dziecie mieli okazji a na pewno nie z takiej:)REGULAMINY.

1.1) ZASADY WALKI. BEZPIECZE?STWO.

1. Dozwolone jest u?ywanie wy??cznie broni typu ASG. Jedyna dopuszczalna amunicja to plastikowe 6mm BB.
2. Wymagana jest ochrona oczu. Zaleca si? stosowanie atestowanych gogli/okularów przeznaczonych do rozgrywek ASG lub PB. Jednak?e jako?ci ochrony oczu Organizator nie b?dzie wymusza?.
3. Obowi?zuje zakaz stosowania jakichkolwiek ?adunków wybuchowych, ?wietlnych, og?uszaj?cych, dymnych, ?zawi?cych czy jakichkolwiek innych ?rodków o dzia?aniu szkodliwym dla ?ywych organizmów.
4. Dopuszcza si? stosowanie urz?dze? typu LWC przy kategorycznym zakazie celowania w g?ow?.
5. Trafienie w jak?kolwiek cz??? cia?a, munduru czy kamufla?u jest równoznaczne z wyeliminowaniem z danej rozgrywki.
Trafiony oznajmia powy?szy fakt ,oznacza si? w widoczny sposób (czerwona flaga/kamizelka ostrzegawcza) zabezpiecza bro? wykonuje pozoracj? czynno?ci medycznych (dok?adniej podane na odprawie) i udaje si? do wyznaczonego punktu nie zdejmuj?c ochrony oczu. Komunikacja mi?dzy trafionym a pozosta?ymi graczami jest zakazana, przekazanie broni równie?, chyba ?e trafiony pozostawi ow? w miejscu trafienia.
6. Przypadkowe trafienie przez sojusznika powoduje taki sam skutek.
7. Trafianie w bro? wyklucza mo?liwo?? jej dalszego u?ytkowania w danej rozgrywce.
8. Rykoszety nie s? uznawane. Uznawane s? celne strza?y po linii prostej przez niewystarczaj?c? os?on?, tj. przez szeroko rozumiane zaro?la, trawy, krzewy.
9. Nie istnieje poj?cie strza?u oddanego wcze?niej. Przy jednoczesnym (w granicach dziesi?tych sekundy), dwustronnym otwarciu ognia z pola rozgrywki schodz? obaj gracze.
10. Zabronione jest strzelanie w pobli?u osób pozbawionych ochrony oczu, tj. trafionych, osób postronnych, jak i do fotografów, innych osób nie bior?cych czynnego udzia?u w rozgrywce oraz zwierz?t.

1.2) FILMOWANIE I FOTOGRAFOWANIE.

1. Aby u?ywa? kamery oraz aparatu fotograficznego trzeba posiada? zgod? organizatorów , potwierdzeniem tej zgody jest wydanie przez organizatorów identyfikatora .
2. Osoba obs?uguj?ca kamer? lub sprz?t fotograficzny musi by? odpowiednio oznaczona (kamizelka ostrzegawcza).
3. Osoba obs?uguj?ca kamer? lub aparat fotograficzny nie jest zwolniona z obowi?zku noszenia ochrony oczu.
4. Obs?uga kamery lub aparatu fotograficznego powinna unika? sytuacji w której mog?aby zdradzi? pozycj? walcz?cych.
5. Obs?uga kamery lub aparatu fotograficznego nie powinna nagrywa? i fotografowa? osób które wyra?nie sobie tego nie ?ycz?.

1.3) REGULAMIN PORZ?DKOWY.

1. Z uwagi na za?o?enia fabularne oraz sprawny przebieg zlotu Organizator, motywowany wy??cznie pragnieniem zapewnienia uczestnikom jak najlepszej zabawy, uprasza bezwzgl?dne podporz?dkowanie jego rozkazom.
2. Ka?dy uczestnik porusza si? po terenie rozgrywki na w?asne ryzyko.
3. Rozgrywka mo?e zosta? przerwana (nieszcz??liwy wypadek, najazd policji, wtargni?cie na teren osób postronnych) w ka?dym jej momencie.
4. Zastrze?ona pozostaje ustalona bezpo?rednio przed rozgrywk? cz?stotliwo?? krótkofalowa Organizatora.
5. Liczebno?? i sk?ad grup bior?cych udzia? w rozgrywce ustala Organizator.
6. Organizator nie bierze odpowiedzialno?ci za nieszcz??liwe wypadki w czasie trwania zlotu.
7. Organizator nie bierze odpowiedzialno?ci za wszelki sprz?t zagubiony, zniszczony lub uszkodzony w czasie trwania zlotu.
8. Zgody Organizatora wymaga wykorzystanie zlotu jako okazji do rozpowszechnienia wszelkich materia?ów reklamowych czy promocyjnych.
9. Bezwzgl?dnie zabrania si? spo?ywania alkoholu, tak podczas rozgrywek, jak i w przerwach.
Po terenie zlotowiska mo?na si? porusza? jedynie z podpi?tym/za?o?onym identyfikatorem.
Osoby nie oznaczone zostan? uznane przez ?andarmeri? jako intruzi.
10. We wszystkich sprawach nie uj?tych bezpo?rednio w regulaminach, jak i dotycz?cych rozstrzygania kwestii spornych mi?dzy graczami decyduj?ce zdanie ma Organizator, którego decyzja jest nieodwo?alna.
11. Jako jedyn? sankcj? za niestosowanie si? do regulaminów przewidziano usuni?cie z terenu zlotu.
12. Na terenie zlotowiska jak i rozgrywki wszelkie problemy graczy rozwi?zuje skutecznie ?andarmeria zlotowa.
13. Ka?dy gracz musi bezwzgl?dnie dostosowa? si? do decyzji ?andarmerii.
14. Odwo?anie od decyzji ?andarmerii mo?na kierowa? jedynie do osób funkcyjnych których namiary podane s? na ko?cu regulaminu.

INNE.
Zlot odb?dzie si? w warunkach polowych, uczestnicy we w?asnym zakresie przygotowuj? si? do imprezy (racje ?ywno?ciowe na jedn?/dwie doby), nocleg zapewnia Organizator, baza posiada niezb?dn? infrastruktur? sanitarn?.

Osoby funkcyjne(ostatnia linia odwo?ania od decyzji ?andarmerii):

„Szogun”

GG: 12216647


Jacek

GG: 31119697

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | yena dnia June 04 2011 23:09:38
Widz?, ?e i w moich rodzinnych stronach co? fajnego si? robi Oklaski
#2 | Mario75 dnia June 05 2011 01:03:39

Żeby zobaczyć tekst musisz się zalogować
Kliknij TUTAJ lub się zarejestruj
lub ZAREJESTRUJ
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [1 głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Survival LIGA ASG Skarby... ?o?nierz Specnazu Zwyci?zcy wrzesie? KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Nowe pistolety WP Zbrojownia Taktyka zielona Makarov KWC
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:1,953
Wczoraj:37,788
W tym tygodniu:225,189
W tym miesiącu:865,849
W tym roku:5,735,346
Wszystkich:54,223,750
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: