Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:14
Zachód słońca: 15:55
Dzień trwa:
8 Godzin 41 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:52
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Konserwacja obuwia

Materia?y z których wykonuje si? buty

Skóra

Najwa?niejszym materia?em, z którego wykonuje si? od wieków buty, jest skóra. Jednak skóra skórze nie równa. Istnieje jej kilkadziesi?t rodzajów. Ró?ni je przede wszystkim pochodzeniem (skóra jakiego zwierz?cia), warstwa (licowa lub spodnia) oraz sposób obróbki garbarskiej.

Zale?nie od rodzaju skóry, na zewn?trz wywracana jest warstwa spodnia lub licowa - wierzchnia, poro?ni?ta pierwotnie w?osiem. Innym kryterium jako?ci jest to, czy skóra pokryta jest „bliznami”, czy te? nie. Blizny powstaj? np., kiedy zwierz? ociera si? o drzewo. Skóra u?ywana na buty rzadko nie jest poddawana dalszej obróbce. Najcz??ciej spotykanym sposobem obróbki jest rozci?ganie pozwalaj?ce na zmian? grubo?ci.

Najpopularniejszym sposobem garbowania skór s? k?piele mineralne. Innym - u?ycie garbników pochodzenia ro?linnego, jest to jednak proces bardziej skomplikowany i bardziej kosztowny (metoda stosowana w drogich, eleganckich butach). Bezpo?rednio po garbowaniu skóra poddawana jest hydrofobizacji („wodouodpornieniu”) - niestety, za pomoc? szkodliwych dla ?rodowiska k?pieli chemicznych.

Wodoodporno?? a oddychalno??

 

Dzi? dzi?ki zastosowaniu wypróbowanych w odzie?y membran równie? i l?ejsze buty z kombinacji skóry i Cordury mog? pokusi? si? o nazwanie ich wodoodpornymi. Ich zalety to przede wszystkim du?o krótszy czas schni?cia ni? w wypadku butów ze skóry oraz ma?a waga. W czasie wyjazdu nie wymagaj? te? skomplikowanej piel?gnacji. Cholewk? trzeba jedynie od czasu do czasu potraktowa? specjalnym sprayem, ale nie ma to w?a?ciwie decyduj?cego znaczenia dla wodoodporno?ci. Spray g?ównie piel?gnuje obuwie i zapobiega nasi?kaniu buta zewn?trznego wod?.

Za wodoodporno?? odpowiedzialna jest - wklejona w but punktowo, aby nie ogranicza? oddychalno?ci - specjalna „skarpeta” z membrany. Od zarania dziejów „wodoodpornego obuwia oddychaj?cego” technik? ??czenia skóry i membrany znacznie udoskonalono, wprowadzaj?c np. wspomniane ju? punktowe klejenie na pi?cie i palcach. Pocz?tkowo ca?? membranow? „skarpet?” smarowano bez skrupu?ów klejem, na czym cierpia?a oczywi?cie jej funkcjonalno??.

Natomiast cz?sto zdarza si?, ?e skarpety lub nogawki spodni nasi?kaj? wilgoci? i „zasysaj?” wod? do wn?trza buta, co stwarza wra?enie nieszczelno?ci. Pomocne bywaj? w tej sytuacji - cho?by i krótkie - stuptuty.

Ktokolwiek jednak my?la?by, ?e „oddychaj?ce” buty po?o?? kres spoconym stopom, nie mo?e by? w wi?kszym b??dzie. Po pierwsze aby membrana w ogóle dzia?a?a, musi istnie? ró?nica temperatur miedzy wn?trzem buta a otoczeniem. Po drugie istniej? pewne ograniczenia techniczne. Membrana jest w stanie odprowadzi? na zewn?trz tylko pewn?, ograniczon? ilo?? p?ynu (potu). Podczas intensywnego wysi?ku, jakim jest dla stóp w?drówka, membrany szybko osi?gaj? granice swej wydajno?ci.

 

Skarpety

Oddychalno?? buta wspiera równie? odpowiednio dobrana skarpeta; warte polecenia s? skarpety z w?óknami Coolmax, które wydajnie poch?aniaj? wod? i odprowadzaj? j? do zewn?trznej, grubszej skarpety, gdzie mo?e wyparowa?. Najlepiej sprawdzaj? si? nadal kombinacje dwóch skarpet: cienkiej, której zadaniem jest przede wszystkim odprowadzi? szybko wilgo? do zewn?trznej grubszej skarpety, która z kolei ma odprowadzi? wilgo? przez membran? na zewn?trz, a dodatkowo s?u?y jako ochrona stopy przed obtarciem i innymi urazami mechanicznymi podczas jej kontaktu z wn?trzem buta.

Przykry zapach butów po wielogodzinnej w?drówce pochodzi od rozk?adaj?cego si? t?uszczu oraz innych substancji zawartych w pocie. Osoby o sk?onno?ciach do silnego pocenia si? stóp powinny u?ywa? specjalnej zasypki.(talk do stóp który mo?na kupic w ka?dej aptece)

 

Konserwowanie i piel?gnacja obuwia

Tym wprowadzaniem dochodzimy do sedna sprawy: do impregnacji obuwia. W zasadzie jest tylko jedne dobry schemat czyszczenia butów i przygotowywania ich do w?drówek.

Po pierwsze szykujemy sobie mini warsztat:

B?dziemy potrzebowa?:

 1. suszark? do w?osów
 2. 2 szmatki (jedna do nak?adania preparatu druga do polerowania)
 3. preparat do butów (impregnuj?cy)
 4. opcjonalnie (preparat do mycia butów )
 5. napój poprawiaj?cy samopoczucie (ja u?ywam do tego dobrze sch?odzonego piwa) napój jest o tyle istotny ?e sam proces czyszczenia i impregnacji jest do?? d?ugi i ?mudny. Musimy zatem zadba? o odpowiedni komfort psychiczny ;)

Teraz zabieramy si? do sedna sprawy:

Zak?adam ?e buty mamy ub?ocone i nie sa nowe.

Etapy naszego dzia?ania

1. Czyszczenie

Czy?cimy bardzo dok?adnie nasze buty z b?ota, piachu oraz innych „obcych elementów” do tego cely pos?u?ymy si? zwyk?ym zmywakiem, szczotk? odrobina myd?a i ciep?a wod?. Zamiast myd?a mo?na u?y? specjalnych preparatów czyszcz?cych które u?atwiaj? wch?anianie w?a?ciwego ?rodka impregnuj?cego:

2. Suszenie

 • Buty zawsze suszymy w temperaturze pokojowej w przewiewnym miejscu (z dala od kaloryferów lub innych du?ych ?róde? ciep?a) Suszenie butów, szczególnie skórzanych, powinno przebiega? powoli i w umiarkowanej temperaturze. Suszenie butów w wysokich temperaturach powoduje szybkie starzenie si? skóry, wzrasta sztywno?? i podatno?? na p?kanie. Dodatkowo, nagrzana miejscowo skóra zwi?ksza swoje pory i mimo impregnacji ?atwiej przemaka (impregnat jest szybciej wyp?ukiwany).
 • Je?eli zdarzy nam si? przemoczy? buty, nale?y wtedy wypcha? je gazetami. Co jaki? czas wymieniamy gazety a? do momentu, gdy buty b?d? suche.
 • Butów nigdy nie syszymy w terenie na nogach w plecaku itp. Nie nale?y tez suszy? butów zbyt blisko ogniska (na nogach)
 • Nie suszymy butów na nogach. Suszenie ubranych butów ma miejsce najcz??ciej przy ognisku, zw?aszcza, gdy nie mamy zapasowego obuwia. Siedz?c przy ognisku, przysuwaj?c stopy do ognia najbardziej nagrzewamy nosek buta i przód podeszwy, co mo?e doprowadzi? do deformacji noska i nadtopienia podeszwy. Reszta buta jest s?abo ogrzewana i suszenie przebiega powoli. Dodatkowo, stopy w butach (i mokrych skarpetkach) blokuj? ca?kowicie cyrkulacj? powietrza, suszenie jest bardzo nieefektywne. Znacznie lepiej zdj?? buty i skarpetki, pod stopy po?o?y? na przyk?ad stuptuty, a buty postawi? bokiem na kamieniach wokó? ogniska. Nale?y cz?sto odwraca? buty i sprawdza? czy nie s? zbyt nagrzane. Je?li potrafimy go?? d?o? trzyma? na bucie od strony ogniska to oznacza, ?e temperatura jest bezpieczna dla naszych butów.
 • Susz?c buty staramy si? nie podgrzewa? mocno podeszwy. I nie chodzi tu o temperatury mog?ce stopi? gum?, ale o szybsze starzenie si? kleju, którym podeszwa przyklejona jest do buta. Dodatkowo, podeszwa jest dobrze izolowana od wn?trza buta i takie suszenie jest ma?o efektywne.
 • Buty suszymy rozsznurowane, ?eby zwi?kszy? cyrkulacj? powietrza. Susz?c buty przy ognisku, warto wyj?? sznurowad?a. Wykonane z tworzyw sztucznych ?atwo si? nadtapiaj?, wystarczy chwila nieuwagi.

3. Impregnacja

Teraz zabieramy si? do najwa?niejszej cze?ci: Impregnacji. Do impregnacji butów ze skóry licowej u?ywamy najlepiej ?rodków na bazie wosku pszczelego. Woski pozyskuje si? na kilka sposobów: z ro?lin, olei mineralnych lub pochodzenia zwierz?cego lub na drodze produkcji syntetycznej.

Do produkcji impregnatów nie stosuje si? czystego wosku pszczelego, ale specjaln? mieszanin? na jego bazie z dodatkiem wosków parafinowych i innych twardych wosków. Wosk pszczeli wnika g??boko w skór? buta, od?ywiaj?c j?, natomiast pozosta?e sk?adniki tworz? ochronn? warstewk? na jego powierzchni. ?rodki takie s? ogólno dost?pne w sklepach. Producenci to np. NIKWAX czy GRANGER’s (osobi?cie polecam ?rodek „g-wax”  firmy Granger’s)

 

 

Najlepiej równie? u?ywa? ci?gle tego samego ?rodka do piel?gnacji (lub tego samego rodzaju), poniewa? skóra jest szczególnie wra?liwa na zmiany.

UWAGA! W ?adnym wypadku nie wolno stosowa? t?uszczy, gdy? pod ich wp?ywem z biegiem czasu skóra staje si? g?bczasta i porowata, po drugie t?uszcze rozk?adaj?c si? (z pomoc? bakterii) tworz? kwasy atakuj?ce skór?.

Sposób impregnacji:

 1. Nagrzewamy nasze buty przy pomocy suszarki d butów. Trzeba bezwzgl?dnie uwa?a? by nie „sparzy?” skóry butów. Nagrzewanie powierzchni ma na celu otworzenie porów, wtedy impregnat du?o ?atwiej b?dzie si? rozprowadza?a a co najwa?niejsze wnika? w skór?.
 2. podgrzewamy te? wosk i nak?adamy go w konsystencji pó?p?ynnej. Szczególnie obficie i dok?adnie smarujemy szwy, ??czenia skóry, ewentualne miejsca uszkodze? skóry ) obtarcia, p?kni?cia itp. Tam nak?adamy wosku na „grubo”. W reszt? powierzchni wcieramy preparat okr??nymi ruchami. UWAGA! Impregnatu z dodatkiem rozpuszczalników NIE WOLNO podgrzewa?. ?atwo si? zapala. 
 3. Nak?adanie wosku robimy partiami  - nagrzewaj?c i nak?adajc impregnat na kolejne czesci buta. Gdy ju? ca?y but jest pokryty pierwsza warstwa wosku snów ca?y but podgrzewany suszark?. P?ynny wosk dok?adnie wnika w miejsc wymagaj?ce impregnacji (w tym w zag??bienia szwów i ?aczenia)
 4. Ca?? operacj? powtarzamy i k?adziemy 2-3 warstw wosku. Specyfiku nie nale?y nak?ada? zbyt grubo - upo?ledza to naturaln? zdolno?? skóry do oddychania. 

Jak sprawdzi? czy but „wypi?” wystarczaj?ca du?o wosku/impregnatu? Po na?o?eniu ka?dej warstwy nale?y kilkukrotnie zgi?? but  (taj jak by?my w nim chodzili) i je?li w za?amaniach skóry pojawi? si? ?lady jasnego wosku  - to znaczy ?e impregnatu jest za du?o. (wtedy podgrzewamy ca?y but i czyst? szmatka zdejmujemy i nadmiar wosku) UWAGA! Nowe buty te? wymagaj? impregnacji (cho? z zasady powinny by? nas?czone preparatami wodoodpornymi)

Tym oto sposobem (zapewne po kilkudziesi?ciu minutach) dotarli?my do momentu kiedy nasze wyczyszczone i zaimpregnowane buty nadaj? si? do dalszego u?ytkowania :) Pami?tajcie ?e im dok?adnej i starannej na?o?ymy impregnat tym d?u?ej buty b?d? nam za to „wdzi?czne” i tym d?u?ej zachowaj? walory wodoodporno?ci.

Dla prawdziwych maniaków znalaz?em nast?puj?cy przepis na impregnat:

30 proc. ?oju wo?owego,10 proc. parafiny, 10 proc. wosku pszczelego, 30 proc. oleju parafinowego (nie myli? z parafin?), dobre efekty dawa? te? olej lniany, 20 proc. oleju silikonowego (stosowany na przyk?ad w rotacyjnych pompach pró?niowych). Mieszanin? t? nak?ada si? na gor?co, na buty podgrzane w piekarniku elektrycznym nastawionym na temperatur? poni?ej 60?C. Do tego celu doskonale nadaje si? nast?puj?cy patent:

W pudle kartonowym - musi pomie?ci? buty - wycinamy z boku otwór, w który wstawiamy termowentylator (dawniej by? to Farel). Impregnat (podgrzany i stopiony - uwaga, mo?e si? zapali?, je?eli go przegrzejemy) wcieramy wielokrotnie w buty. Je?li mamy buty skórzane z podeszw? przyszyt? (obecnie rzadko??), to szwy nas?czamy czystym woskiem rozpuszczonym w denaturacie. Oczywi?cie, mo?na doda? do impregnatu rozpuszczalnik (terpentyna, nafta, benzyna), wtedy mo?na buty smarowa? w temperaturze pokojowej, ale znacznie lepsze efekty daje impregnacja na gor?co.

Pami?tajcie ?e, nie ka?dy ?rodek nadaje si? do ka?dego rodzaju buta; koniecznie nale?y przeczyta? zalecenia producenta preparatu oraz wypróbowa? ?rodek na niewidocznym miejscu (np. j?zyk buta). Ostro?nie te? nale?y post?powa? w momencie podgrzewania buta (trzeba uwa?a? szczególnie na elementy klejone)

Przechowywanie butów

Pami?tajcie o tym ze o buty po ka?dej wyprawie nale?y zadba? w powy?szy sposób (czyszczenie-impregnacja). Przechowujemy TYLKO CZYSTE obuwie. Do tego celu najlepiej wybra? do?? przewiewne miejsce a do butów (je?li nie b?d? u?ywane przez d?u?szy czas) nale?y w?o?y? prawid?a (mo?na je kupi? za bardzo niewielkie pieni?dze w wielu sklepach). Prosz? te? pami?ta? by na buty nie k?a?? ci??kich przedmiotów. Takie post?powanie doprowadzi do trwa?ego wypaczenia elementów buta, czy te? nawet do jego zniszczenia.

Opracowanie FIA SzacH

?ród?a:
http://www.faq.e-...
http://www.npm.pl

 

Przy okazji tego artyku?u chcia?bym poinformowa?, ?e ze wzgl?du na osi?gni?cie maksymalnej ilo?ci uczestników, zapisy na OSB FIA zosta?y zamkni?te. Zapraszamy ponownie za rok!

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Sundowner dnia June 03 2011 07:52:48
Po raz pierwszy czytam, ?e nie nale?y stosowa? t?uszczów do impregnacji butów. Jaki? czas temu doprowadza?em swoje Desanty do stanu u?ywalno?ci i wykorzysta?em do tego w?a?nie t?uszcz do skóry firmy PALC i buty s? jak nowe... zniszczone z wygl?du, ale zachowuj? si? lepiej ni? gdy je otrzyma?em.

Proces by? do?? prosty:
- mycie specjalnym myd?em (Kaps) a? do zmycia ca?ej starej pasty.
- wysuszenie i podgrzanie
- wtarcie t?uszczu w nagrzan? skór?
- pozostawienie do wyschni?cia
- zapastowanie

i w teren.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Podcast ASG Arctic Combat MG 42 by MG Schutze Mndur Gorka E SPOS Skarby... Zbrojownia KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Odda? r?k? Radio ASG ?o?nierz Specnazu
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:30,826
Wczoraj:35,236
W tym tygodniu:134,389
W tym miesiącu:717,967
W tym roku:717,967
Wszystkich:57,435,467
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: