Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:06
Zachód słońca: 16:06
Dzień trwa:
8 Godzin 59 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:34
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Kuloodporni realizm w filmach

Kuloodporni – realizm w filmach

Autor: Piotr "Procent" ?opaci?ski http://blog.gunfi...

Obok wojska s? 2 miejsca, gdzie mo?na zobaczy? i us?ysze? najwi?ksze herezje dotycz?ce obs?ugi broni, czy taktyki walki – filmy i gry komputerowe...
Dzisiaj nieco o realizmie w tym pierwszym przypadku, czyli na ekranie przy pasywnym odbiorze.

 

 

 

Pierwsza uwaga, jak? chcia?bym poczyni? jest taka, ?e w filmach mo?na pozwoli? sobie na lu?niejsze traktowanie realizmu ... ni? w grach.
W filmie bowiem najcz??ciej podstaw? jest fabu?a, pewna historia do opowiedzenia, a kwestie techniczne s? niejako tylko t?em. Cz?sto uwypukla si? i bardzo dopracowuje pewne sceny czy aspekty filmu, a w innych operuje si? uproszczeniami, symbolami.
Taka zale?no?? wyst?puje nawet w przypadku filmów wojennych, które realistyczne pod wzgl?dem technicznym by? nie musz?, bo o wiele wa?niejsza mo?e by? psychologiczna strona filmu.
W grach natomiast, w których to my naciskamy na spust, cz?sto to w?a?nie fabu?a jest tylko t?em, czasami wr?cz niewidocznym, a kluczowe s? wszystkie szczegó?y i detale zwi?zane z prowadzeniem walki.
To w?a?nie o techniczn? stron? chodzi, a gra jest zwykle na tyle d?uga, ?e da si? wy?apa? wszystkie b??dy i zaniedbania. Po pewnym czasie, w przypadku nudniejszych gier, wy?apywanie takich „smaczków” staje si? niez?? zabaw?.
Jakie grzechy pope?niane s? najcz??ciej przez twórców na ma?ym i du?ym ekranie?

Fani filmów uwielbiaj? wyci?ga? z nich drobne b??dy, które dostrzeg? ogl?daj?c film po raz n-ty :) (Black Hawk Down) :


?ród?o: www.psdisasters.com

Tak jak ju? pisa?em, w filmach bardzo cz?sto wszelkie „b??dy w sztuce” s? wr?cz nieistotne, bo film wcale nie ma na celu ukazanie realizmu walki w jej technicznym aspekcie, a na przyk?ad w psychologicznym. Przyk?ad? Full Metal Jacket – kto ogl?da? jakikolwiek film Kubricka wie, ?e s? to obrazy bardzo specyficzne, które skupiaj? si? na psychice, umy?le, uczuciach, cz?sto s? to obrazy metaforyczne.
To film, który tworzy ?wietny klimat, ale przedstawia obraz nie do ko?ca realistyczny – nie taki te? jest jego cel.

Typowa scena z Full Metal Jacket. „Ain’t war hell”?:

 

Inn? kategori? s? filmy, które na realizm stawiaj?.
Wtedy wszyscy maniacy i spece wojskowo?ci  potrafi? obejrze? fil drugi raz, tylko po to by wypunktowa? wszystkie wpadki podczas kr?cenia czy monta?u. Jako, ?e znalezienie ka?dego takiego, wi?kszego b?d? mniejszego, drobiazgu jest triumfem, to czasami urastaj? one do miana wr?cz legendarnych scen danych produkcji.
Przychodz? mi tu na my?l dwa obrazy – Black Hawk Down Ridley’a Scotta i Tears of the sun Antonie Fuqua.
W BHD Na pewno warto wymieni? scen? rzutu granatem r?cznym w okno na 3. pi?trze budynku, która uznawana jest za wr?cz nieprawdopodobn? i godn? kiepskich kopii Rambo. Poza tym bardzo znana jest scena obrony rozbitego ?mig?owca, w której na jednym uj?ciu operator „Delty” strzela ze swojego M14, a ju? par? sekund pó?niej ma w r?ce M16A2, po czym w jeszcze nast?pnym znowu wraca do M14. Powszechnie uznane jest to za b??d realizatorski, jednak w ksi??ce Black Hawk Down Marka Bowdena, podobno jest napisane, ?e operator ten pyta pilota, czy w ?mig?owcu jest jaka? bro?, wiec mo?liwe, ?e j? wymieni?.  Czy ma to w ogóle znaczenie w kontek?cie ca?ego filmu? Nie, ale jego fani z pasj? analizuj? ka?d? klatk? i sekund?, by wyci?gn?? z ulubionego filmu jak najwi?cej, by nawet ogl?daj?c go dziesi?ty raz, dojrze? co? nowego.

Klatki ze s?awnej sceny w BHD, gdzie na kolejnych uj?ciach operator SFOD-D strzela z ró?nych jednostek broni:

?ród?o: imfbd.org

Zosta? bohaterem we w?asnym domu, wrzu? granat na trzecie pi?tro: 

Wystarczy za to obejrze? tylko raz Tears of the Sun, by dostrzec Bruce’a Willisa, który ma na swoim M4A1 za?o?ony kolimator M68… na odwrót.
Nie tylko sko?ny monta? zamontowany jest w stron? inn? ni? zwykle, ale te? ca?e urz?dzenie, przez co celowanie z niego jest niemo?liwe.
To jedna z najbardziej znanych, bo i najbardziej widocznych, ewidentnych wpadek w filmach militarnych stawiaj?cych na realizm. Tears of the Sun zaskakuje za to naciskiem, jaki po?o?ono na odwzorowanie procedur, tj. SOP.
Naprawd? mi?o si? ogl?da zerwanie kontaktu, które nie jest chaotyczn? ucieczk? i strzelaniem na o?lep, tylko dynamicznym i proceduralnym przesuwaniem linii do ty?u. Razi wprawdzie wielka ilo?? przeciwnika, z któr? walczy paroosobowy oddzia? SEALi, ale nie jest to co?, co psuje ca?o?? obrazu.
Pod sam koniec filmu spostrzegawczy obserwatorzy wy?apali tak?e fakt, ?e my?liwce lec?ce ze wsparciem maja puste pylony, a jednak zrzucaj? z nich napalm.

Bruce Willis ze swoim s?awnym kolimatorem rewersyjnym:

?ród?o: forum.ea.com

Finalna scena Tears of the Sun. Zwraca uwag? staranno?? w odwzorowaniu procedur ataku czy zerwania kontaktu: 

Przechodz?c na drugi biegun, czyli do filmów, które nie s? realistyczne, a sensacyjne, chc? powiedzie?, ze jestem czasami pod g??bokim wra?eniem pomys?ów, jakie maj? twórcy , by uczyni? swe dzie?o kompletnie nierealn? bajk?.
W filmie The Marine (re?ysera nie podaje, bo zapewne jest mu wstyd, ?e nakr?ci? co? takiego), który dzi?ki lekko?ci j?zyka t?umaczy otrzyma? polski tytu? W cywilu, g?ówny bohater jest wr?cz niezniszczalny, a gdy prowadz?c samochód dostaje si? pod ostrza? z karabinka z odleg?o?ci parunastu metrów, postanawia zas?oni? si?… kevlarow? kamizelk?, któr? trzyma w r?ce.
Pomijaj?c fakt, ?e kevlar nie zatrzymuje penetracji amunicj? po?rednia(tym bardziej z tak niewielkiej odleg?o?ci), to w tej produkcji nie do??, ?e jednak opiera si? pociskom, to dodatkowo wytracaj? one ca?a swoj? energie na lu?no powiewaj?cej kamizelce – absurd. Inny przyk?ad to film American Soldiers aka Ameryka?scy Ch?opcy, który nie do??, ?e ca?y jest zbiorem irracjonalnych scen po??czonych lichym w?tkiem fabularnym, to jeszcze bohaterowie poruszaj? si? tam ci??arówkami, czy HUMVEE, które potrafi? wytrzyma? par? trafie? pociskiem z RPG.

Dlaczego warto wozi? ze sob? kamizelk? balistyczn? w samochodzie?:

 


Na koniec zostawi?em prawdziwy smaczek i klasyk.
Wiele osób zapewne ju? go widzia?o, a Ci, którzy nie mieli tej przyjemno?ci, niech usi?d? na stabilnym krze?le.
Film o którym pisz?, jest przyk?adem tragicznej fascynacji kinem ameryka?skim i prób? przeniesienia jego wzorców, z dodatkiem lokalnej specyfiki kinematograficznej , na grunt innego rejonu geograficznego czy kulturowego. Niech scena z tego arcydzie?a b?dzie tzw. elementem zamiast podsumowania dla tego wpisu. Oto Rambo po turecku – Korkusuz:

 ?ród?o: www.blog.gunfire.pl

 

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Mario75 dnia June 07 2011 23:32:06
Ufff poprawi?em wreszcie wczytywanie filmów Z?o?? Stres Manga u?miech
#2 | Technofilia dnia June 08 2011 09:43:45
Drogi kolego. Ju? pierwsze zdanie "Pierwsza uwaga, jak? chcia?bym poczyni? jest taka, ?e w filmach mo?na pozwoli? sobie na lu?niejsze traktowanie realizmu ... ni? w grach." wbi?o mnie w fotel. Albo nie grasz w gry, albo chcia?e? by? kontrowersyjny i wkurzy? wszystkich graczy w pó??wiatku ASG.

To w?a?nie twórcy filmów twierdz? ?e nie mog? pozwoli? sobie na g?upoty. Wybuchaj?ce samochody ju? widzów dawno przesta?y bawi?. Najlepszym tego przyk?adem jest film "Bitwa o LA", tak w?a?nie on. Jest to film Si-Fi i g?upot tu w nim co niemiara - ale wybuchaj?cych samochodów nie u?wiadczymy. I wiecie jak to wygl?da? Bosko!
Autor artyku?u wspomina o serii "Rambo" zapominaj?c ?e cz??? czwarta ko?o pierwszych trzech nie sta?a. Pami?tam wielkie dywagacje nad przegi?ciem scen gdy to z dzia?ka pok?adowego JR wr?cz szatkuje wrogów. Wiecie dlaczego uznane to za realne? Bo takimi g?upotami jeste?my karmieni w innych filmach ?e to wydaje si? by? zbyt brutalne by mog?o by? prawdziwe. To co wyprawia si? na ekranie podczas ogl?dania Rambo4 nie do?? ?e jest zrobione nale?ycie ale i pokazuje ?e na wojnie niestety ale niema nikogo ze szmatkom kto powyciera plamy krwi.
Dla porównania BHD sprawia wra?enie filmu który mia? ambicje by? czym? wi?cej. Niestety sko?czy?, jak to ka?da produkcja z ameryki, jako ?adna bajka dla doros?ych. Osobi?cie bardzo lubi? BOH ale sorry, na pewno nie z tego powodu ?e ma co? wspólnego z rzeczywisto?ci?.

Dobra a teraz to musz? ochrzani? autora bo ugodzi? w me uczucia. Kto do ch...y powiedzia? ?e w grach fabu?a to dodatek!! Chyba w Mario Bros! Nawet g?upi FPS musi mie? porz?dn? fabu?? by przyci?gn?? graczy. Najlepszym przyk?adem na to ?e bez fabu?y strzela si? kijowo jest CoD:MW. Niech pierwszy ?uci kamie? ten co fabu?y w nim nie zauwa?y?. Gdyby wyci?? z tej gry fabu?? to by pies z kulaw? nog? za tym tytu?em nie pow?óczy?. Z realizmem tu ju? gorzej ale je?eli chcemy pobawi? si? w rzeczy troszk? bardziej zbli?one do rzeczywisto?ci to zapraszam do zapoznania si? z ARMA2 i Operation Flashpoint: Dragon Rising.

Nie b?d? dalej psioczy? bo i niema na co. Artyku? napisany lekko i przyjemnie oraz zgodnie z prawd?. Tylko na za? prosi?bym Procenta by nie robi? takich samych g?upot jak re?yserowie owych dzie? które opisuje w artykule i poszed? na jako?? a nie ilo??. Czyli co? W BHD mogli darowa? sobie granat na trzecim pi?trze a autor móg?by darowa? sobie g?upie i nies?uszne uwagi do tytu?ów które móg?by nies?usznie skrzywdzi? jak i uwagi pod kontem gier. Kolego, jak si? nie jest czego? pewnym, to si? o tym nie pisze. Pozdrawiam.
#3 | Procent dnia June 11 2011 01:22:29
Ciesz? si?, ?e kolejny mój artyku? wywo?uje jaki? odzew U?miech. Tak wiec lec?c po kolei:

Ju? pierwsze zdanie "Pierwsza uwaga, jak? chcia?bym poczyni? jest taka, ?e w filmach mo?na pozwoli? sobie na lu?niejsze traktowanie realizmu ... ni? w grach." wbi?o mnie w fotel. Albo nie grasz w gry, albo chcia?e? by? kontrowersyjny i wkurzy? wszystkich graczy w pó??wiatku ASG.


Lubi? pisa? kontrowersyjne rzeczy, to fakt, co mo?e ju? da?o si? zauwa?y?, natomiast powy?sze twierdzenie to moja subiektywna opinia. Ci??ko ja jednoznacznie udowodni? jak i j? jednoznacznie obali?, bo zarówno gier jak i filmów mamy tysi?ce. Natomiast ja swoja tez? opiera?em m.in. na tym, ?e zdecydowanie cz??ciej gry (szczególnie typu FPP) reklamowane s? lub zapowiadane jako "wyznaczaj?ce nowe poziom realizmu" czy "najrealistyczniejsza wirtualna przygoda". W filmach, gdy mówi si? o realizmie, to cz?sto odnosi si? to do aspektów innych, ni? kwestie walki czy sprz?towe (oczywi?cie bierzemy tu pod uwag? g?ównie dzie?a wojenne i im podobne). Poza tym przy pierwszym ogl?daniu filmu nie dostrze?emy tylu detali, co przy pierwszym przechodzeniu gry, gdzie wiele elementów, animacji, d?wi?ków si? powtarza.

To w?a?nie twórcy filmów twierdz? ?e nie mog? pozwoli? sobie na g?upoty.


Mog? tak twierdzi?, ale nie zawsze co? za tym idzie U?miech. Nadal powstaj? filmy, które s? ?a?osnej jako?ci prób? ambitnego kina.

Autor artyku?u wspomina o serii "Rambo" zapominaj?c ?e cz??? czwarta ko?o pierwszych trzech nie sta?a.


A sk?d takie twierdzenie? Pokazuje j?zyk Nie opisuje nawet ?adnego z elementów serii. Wspominam o "Rambo" w kontek?cie "Korkosuza", który by? i jest wprost nazywany turecka odpowiedzi? na "Rambo". To nie ja wymy?li?em, ale w pe?ni si? z tym zgadzam, bo ci??ko nie dostrzec podobie?stw miedzy tymi postaciami U?miech. Ponadto zgadzam si?, ?e w najnowszej cz??ci filmu z Sylwestrem bardzo ?adnie pokazano jaki wp?yw na fragmentacje ludzkiego cia?a maj? ró?ne rodzaje broni i amunicji.

Dobra a teraz to musz? ochrzani? autora bo ugodzi? w me uczucia. Kto do ch...y powiedzia? ?e w grach fabu?a to dodatek!! Chyba w Mario Bros! Nawet g?upi FPS musi mie? porz?dn? fabu?? by przyci?gn?? graczy. Najlepszym przyk?adem na to ?e bez fabu?y strzela si? kijowo jest CoD:MW. Niech pierwszy ?uci kamie? ten co fabu?y w nim nie zauwa?y?. Gdyby wyci?? z tej gry fabu?? to by pies z kulaw? nog? za tym tytu?em nie pow?óczy?.


Mo?emy teraz przez 3 kolejne strony komentarzy przerzuca? si? tytu?ami gier. Ja b?d? podawa? te, gdzie fabu?a wyra?nie jest do?o?ona na si?? i maksymalnie naci?gana, Ty te, gdzie dzi?ki fabule klimat gry wzrasta i opowiadana historia wci?ga osob? siedz?c? przed monitorem.

S? gry, w które i bez spajaj?cej j? fabu?y gra si? ?wietne, a s? takie (jak twój przyk?ad), gdzie to w?a?nie przez opowiadan? w grze historie chce si? kontynuowa? siedzenie przed monitorem. Twierdz? natomiast, ?e ?atwiej zrobi? dobr? gr?, która b?dzie mia?a kiepska fabu??, b?d? b?dzie jej praktycznie pozbawiona, ani?eli dobry film, w którym za fabu?? b?dzie musia?o nadrabia? wszystko inne.

je?eli chcemy pobawi? si? w rzeczy troszk? bardziej zbli?one do rzeczywisto?ci to zapraszam do zapoznania si? z ARMA2 i Operation Flashpoint: Dragon Rising.


Jestem akurat wielkim fanem serii OFP-ARMA, m.in. jej b?d? po?wi?ca? swój najbli?szy artyku? U?miech.

W BHD mogli darowa? sobie granat na trzecim pi?trze a autor móg?by darowa? sobie g?upie i nies?uszne uwagi do tytu?ów które móg?by nies?usznie skrzywdzi? jak i uwagi pod kontem gier.


My?l?, ?e wiele tu robi akurat subiektywna opinia i odczucia czy uczucia, ni? co?, co mo?emy okre?li? obiektywnymi wska?nikami. Jest to wiec bardziej spór o przekonania czy mo?e nawet ideologi?, który z ch?ci? mog? prowadzi? przy zachowaniu odpowiedniego dystansu zarówno do zjawiska jak i do siebie Z przymru?eniem oka.

Pozdrawiam
#4 | Technofilia dnia June 11 2011 14:55:57
Ja si? sprzecza? nie zamierzam i nie chc?. Chodzi mi tylko o to i? jak si? pisze o filmie to nie powinno przywo?ywa? si? innych multimediów.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Elektryczny Blow Back Skarby... KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG MG 42 by MG Schutze Odda? r?k? Nowe pistolety WP Act od Valor Mndur Gorka E SPOS LIGA ASG Makarov KWC
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:30,066
Wczoraj:34,843
W tym tygodniu:102,475
W tym miesiącu:932,835
W tym roku:932,835
Wszystkich:57,650,335
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: