Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:08
Zachód słońca: 16:04
Dzień trwa:
8 Godzin 56 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:37
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Radiostacja RF-10 praktyczny poradnik

Radiostacja RF-10 - praktyczny poradnik

Autor: Les?aw - wspó?organizator Milsim 48H

Zdj?cie: http://13stka.blo...

Postaram si? krótko i zwi??le opisa? pos?ugiwanie si? czesk? Radiostacj? RF-10.

Opis radiostacji:
Radiostacja na u?ytek czeskiej armii, której rodowód si?ga lat osiemdziesi?tych. Wspó?cze?nie ju? nie u?ywana i wyprzedawana z magazynów czeskiej armii w bardzo atrakcyjnych cenach.
- Zakres cz?stotliwo?ci 44-53 Mhz z krokiem 25khz
- 400 mo?liwych ustawie? cz?stotliwo?ci (kana?ów)
- Moc nadawania 1W
- Przybli?ony zasi?g z krótk? anten? pr?tow? - 1km
- Przybli?ony zasi?g z d?ug? anten? pr?tow? - 5km
- Przybli?ony zasi?g z krótk? anten? drutow? - 10km
- Przybli?ony zasi?g z d?ug? anten? drutow? - 20km
- Temperatura pracy od -35 do 60 st C.
- Waga 3kg (pe?en zestaw 8,1kg)
- Zasilanie - akumulator NiCd o pojemno?ci 4000 mAh (4Ah) i napi?ciu znamionowym 6V.
- Czas pracy przy za?o?eniu stosunku nadawania do odbierania jak 1 : 5 wynosi 10 godz.

Obrazek

1- z??cze anten pr?towych krótkiej i d?ugiej
2- z??cze BNC anten drutowych krótkiej i d?ugiej
3- Prze??cznik cz?stotliwo?ci MHz
4- Prze??cznik cz?stotliwo?ci KHz
5- Prze??cznik cz?stotliwo?ci Hz
6- Wska?nik cz?stotliwo?ci Hz
7- Wska?nik roz?adowania akumulatora (zapala si? gdy akumulator jest roz?adowany).
8- Gniazdo mikrofonos?uchawki.
9- Kontrolka zasilania.
10-
11- W??cznik zasilania / poziom szumów i blokady squelch.

Poni?ej foto ca?ej radiostacji ze s?uchawk? i podpi?t? bateri?.


Obrazek


Praca z radiostacj?:

Przygotowanie do pracy:
Do sprawnego dzia?ania radiostacji RF-10 niezb?dne jest podpi?cie zasilania oraz pod??czenie anteny i mikrofonos?uchawki.
Po w??czeniu radia prze??cznikiem (11), ustawiamy radio w trybie SELF TEST. S?uchawka powinna wydawa? z g?o?nika g?o?ny szum. Powinny równie? ?wieci? si? wszystkie diody oraz pod?wietlenie wska?ników cz?stotliwo?ci.

Nadawanie i odbiór:
Po w??czeniu prze??cznikiem (11), radiostacja od razu jest gotowa do odbioru. Opis trybów pracy jest zamieszczony poni?ej. Po ustawieniu zadanej cz?stotliwo?ci, rozpoczynamy nadawanie/odbiór. Przycisk PTT znajduje si? po wewn?trznej stronie s?uchawki.

Tryby pracy radiostacji:
Tryb odbioru ustawiamy za pomoc? prze??cznika (11), zgodnie z poni?ej zamieszczonym opisem.
Obrazek

Dobór ANTEN!
Jest to najwa?niejsza umiej?tno?? dla skutecznego przeprowadzenia ??czno?ci!
Oceniamy odleg?o?? na jak? mamy nawi?za? ??czno?? i pod??czamy odpowiedni? anten? pr?tow? lub rozwieszamy drutow?!

Anteny pr?towe osadzamy w gnie?dzie (1) i przekr?camy zabezpieczenie przed wysuni?ciem anteny z gniazda. Antena jest gotowa do pracy.
Anteny pr?towe pracuj? z polaryzacj? pionow?, co oznacza ?e dla prawid?owej pracy musz? by? ustawione w pozycji pionowej.

Je?li planowana odleg?o?? ??czno?ci przekracza 4 km lub panuj? trudne warunki terenowe, konieczne jest rozwieszenie anteny drutowej. O ile pos?ugiwanie si? antenami pr?towymi nie nastr?cza nikomu trudno?ci, o tyle w praktyce z antenami drutowymi nie ka?dy sobie radzi!
Prostsz? w obs?udze i najcz??ciej wykorzystywan? w grach typu milsim, jest krótka antena drutowa (3,3m). Jej zainstalowanie (po uprzednim zdemontowaniu anteny pr?towej) polega na podpi?ciu jednego ko?ca do z??cza BNC w radiu, drugi koniec ??czymy z link?, za pomoc? której windujemy anten? jak najwy?ej. Staramy si? tak zamocowa? anten?, ?eby pozostawa?a mo?liwie jak najbardziej w pionie. Przyk?adowe rozwieszenie anteny na rysunku poni?ej:


Je?li zajdzie konieczno?? skorzystania z d?ugiej anteny drutowej, poni?ej przedstawiam schematy monta?u. Jednak ze wzgl?du na do?? skomplikowan? i czasoch?onn? procedur? jej instalowania, w realiach ASG zalecam korzystanie z niej jedynie bardziej do?wiadczonym RTO. Antena ta, je?li zostanie roz?o?ona niezbyt starannie, b?dzie mia?a zasi?g gorszy od krótszej "pionowej". Nale?y równie? pami?ta?, ?e jest to antena kierunkowa, wi?c korzystanie z niej ma sens, je?li wiemy do?? dok?adnie w jakim kierunku jest druga stacja oraz je?li nie zachodzi potrzeba cz?stej zmiany kierunku nadawania.

15km zasi?gu!

20km zasi?gu!

UWAGA!!! Podane wy?ej odleg?o?ci dotycz? terenu o u?rednionych warto?ciach. Czyli ze ?rednim zag?szczeniem poszycia i o umiarkowanym pofa?dowaniu. Zale?nie od pogarszania lub polepszania si? warunków terenowych, pogodowych i propagacyjnych, ww zasi?gi mog? ulec znacznemu zmniejszeniu jak i zwi?kszeniu. Najcz??ciej jednak mamy do czynienia z pogorszonymi warunkami.

Gdy masz trudno?ci z nawi?zaniem ??czno?ci:
- Zmie? pozycj? radia. Przesu? si? kilka metrów w prawo lub lewo. Staraj si? aby kierunku w którym nadajesz nie zas?ania?y du?e przeszkody jak cz?owiek, drzewo, wzgórze.
- Je?li znajdujesz si? w g?stym zagajniku/zaro?lach, wyjd? na bardziej odkryt? przestrze?. Je?li nie zupe?nie otwart?, to chocia? o rzadszym poszyciu.
- Pami?taj aby antena by?a ustawiona jak najbardziej pionowo (nie dotyczy kierunkowej).
- Mów g?o?niej do mikrofonu. To bardzo wa?ne! RF-10 to ju? leciwy sprz?t i zamontowane w nich wk?adki mikrofonowe straci?y ju? swoj? pierwotn? czu?o??!
- Z?apanie radiostacji d?oni? podczas pracy, powoduje ?e antena dysponuje dodatkow? przeciwwag?, co potrafi znacznie polepszy? odbiór s?abych sygna?ów.
- Zmie? anten? na d?u?sz?.

Zasilanie:
Jako osobny punkt dlatego, ?e wi?kszo?? radiostacji RF-10 sprzedawana jest bez akumulatora i cz?sto u?ytkownicy "kombinuj? przeró?ne rozwi?zania.
Radiostacja zasilana jest pr?dem sta?ym w zakresie 4,8-7,8V.


Obrazek


Najlepszym rozwi?zaniem jest zakup oryginalnej skrzynki akumulatorowej do RF-10 na polskim lub czeskim alledrogo.


Obrazek


Oryginalnie w skrzynce znajduje si? pakiet 5 ogniw NiCd 1,2V o pojemno?ci 4000mAh! S? to ogniwa o rozmiarze odpowiadaj?cym baterii R20 i w?a?ciwie s? do kupienia w sklepach z ogniwami modelarskimi lub przemys?owymi. Jednak na dzie? dzisiejszy, koszt zakupu zestawu 5 ogniw wynosi oko?o 100pln. Du?o taniej jest kupi? akumulator "?elowy" PB 6V o pojemno?ci 3,2 Ah (znów alledrogo), za oko?o 20z? + porto. Aku pasuje idealnie do wn?trza skrzynki. Trzeba tylko usun?? oryginalne plastikowe gniazda na ogniwa i wykona? odpowiednie po??czenia kabelkami ("plus do plusa" i "minus do minusa"). W ten prosty sposób otrzymujemy bardzo sprawny akumulator w korzystnej cenie.
Bardzo wa?n? zalet? takiego rozwi?zania jest to, ?e takie akumulatory mog? "le?e?" bez ?adowania miesi?cami i nie ulegaj? samo roz?adowaniu. Nie ma zatem konieczno?ci do?adowywania i pilnowania ogniw.
Niewielkim minusem jest konieczno?? zakupu ?adowarki do tego typu akumulatorów. Nie jest to wielki wydatek i je?li kto? ma wi?cej ni? jeden zestaw aku do RF-10, zdecydowanie si? op?aca.

Pozosta?e:
- W momencie zapalenia lampki roz?adowanego akumulatora, niezw?ocznie wymie? akumulator. Zbyt niskie napi?cie powoduje niezrozumia?e komunikaty z nieczyteln? modulacj?.
- Nigdy nie nadawaj, bez pod??czonej anteny! Je?li od??czasz anten?, najlepiej od??cz zasilanie (aku) lub chocia? mikrofonos?uchawk?.
- Po w??czeniu RF-10 odczekaj 1-2 min przed rozpocz?ciem pracy. W tym sprz?cie elektronika musi si? troch? "nagrza?" (szczególnie w niskich temperaturach).
- Blokada szumów "squelch" mo?e nie dzia?a? prawid?owo w terenie miejskim lub gdy w pobli?u wyst?puje silne ?ród?o zak?óce?. Radio b?dzie "przepuszcza?o" szum.

Les?aw ©


?ród?a:
- prc68.com/I/RF10.shtml
- skany oryginalnej instrukcji obs?ugi w j?zyku czeskim


Powy?sze opracowanie jest chronione prawami autorskimi. Wykorzystanie do celów niekomercyjnych wymaga podania ?ród?a. Wykorzystanie do celów komercyjnych tylko za zgod? autora.

Opublikowano za zgod? Autora na Portalu KoalicjaPolnoc.pl

Link do ?ród?a: http://www.milsim.pl

 

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Mario75 dnia June 11 2011 11:29:16
Takimi radyjkami dysponowa?a Armia Regularna na Combat Alert 2012. Stan ich by? ró?ny. Nasze radio nie chcia?o wspó?pracowa?, ale inne Plutony u?ywa?y tych Radiostacji ze ?wietnym rezultatem. Zasi?g i jako?? rozmowy naprawd? bardzo dobra.
#2 | mg schutze dnia June 11 2011 16:08:42
A pomijaj?c legalno?? jak to si? ma do gmrs?
#3 | Radzio dnia June 11 2011 17:50:03
Nieporównywalnie Z przymru?eniem oka

Du?o lepsze osi?gi, niemo?liwe do osi?gni?cia na "pmr".
#4 | Mario75 dnia June 11 2011 19:51:12
MG Schutze sprecyzuj pytanie. W jakiej kwestii chcia?by? porówna? do gmrs? Radzio zapewne pomo?e udzielaj?c odpowiedzi bo maj? na stanie w Teamie takie radyjka i je testuj?.

Wydaje mi si?, ?e jest to najta?sze dobre rozwi?zania dla zastosowa? w ASG pomi?dzy np. Plutonami przy wi?kszych manewrach, zw?aszcza je?li dysponuje si? stacjonarnym HQ. Zasi?g i jako?? nieosi?galna przez Midlandy czy PMRki.
#5 | mg schutze dnia June 12 2011 13:11:04
Chodzi mi dok?adnie o pasmo GMRS 462 i jego magiczne ~14 km zasi?gu.
JAk to sie ma do tych walizek?
Chodzi mi przede wszystkim o wspó?czynnik waga->zasi?g
i czy jest sens pcha? si? w takie walizki w ASG??
Je?eli GMRS ma podobne osi?gi, a du?o mniejsz? wag? i gabaryty. Bardziej mi chodzi o por?czno?? bez konieczno?ci wyci?gania z plecaka i kombinowania z antenami, bo sorr argument nawet 5km zasi?gu z d? anten? nie przekonuje mnie bardzo.
#6 | Radzio dnia June 13 2011 00:28:42
U?ywanie tych radiostacji to ??czno?ci mi?dzy dru?ynami a Sztabem ma sens. Je?eli chcesz u?ywa? tego na poziomie dru?yny, s? dobre ma?e pmr, a najlepiej navcomm.

Dzisiaj przetestowali?my radiostacje na terenie Puszczy Bukowej, tam gdzie jest Panzer, i pomimo trudnego terenu, górki góreczki i du?ej ilo?ci drzew ( o dziwo by?o tego sporo w lesie), na dystansie 2-3km by? idealnie czysty przekaz, je?eli uda?o si? trafi? w jaki? przestrza?. Czasami wej?cie na górk? ponad poziom z którego nie by?o nic s?ycha?, w pionie 3m, dawa? mo?liwo?? nawi?zania ju? doskona?ej ??czno?ci.

?adna PMRka z jak? mia?em styczno?? nie dawa?a takich mo?liwo?ci, a je?eli udawa?o si? z?apa? na nich sygna?, to same trzaski.

Co do GMRS 462, to mia?em z nim styczno?? w midlandach i mam zaprogramowane je w navcomie, i sza?u nie ma.

Z RF10 jest taka sprawa, ?e to radio ma 1W mocy, ale ma dobrze dobrane anteny, co nadrabia ma?? moc. Osobi?cie uwa?am, ?e by? to dobry zakup.

Mamy tylko problem z jednym radiem z wyciszaniem szumów, ale ju? napisa?em @ do sprzedaj?cego, o opcj? wymiany radia, w tygodniu mo?e jeszcze sprawdzimy radia w terenie, jeszcze raz.
#7 | mg schutze dnia June 13 2011 10:29:15
No w?a?nie RF-10 ze swoim 1W ma si? nijak do GMRS z moc? 5W U?miech, a ta jest dost?pna na kana?ach 1-7 i 15-22.
#8 | Radzio dnia June 13 2011 14:25:14
Moc 5W ma si? nijak do odpowiedni dobranej anteny nawet 1W Z przymru?eniem oka A midlandy/nawet navcommy z GMRS 462, nie daj? takiego zasi?gu przykro mi.

Wi?c cz?sto 5W w r?cznych radiach jest sztuczne, bo antena ?le dobrana itp Z przymru?eniem oka To te? trzeba bra? pod uwag?.
#9 | mg schutze dnia June 15 2011 15:52:19
Nie daj? jakiego zasi?gu?
1km czy 5?
Na moje te radia maj? si? nijak do gmrs je?eli chodzi o por?czno??, a co do zasi?gu z tego co tu czytam to s? porównywalne.
Oczywi?cie mówi? o najbardziej por?cznych antenach w tych RF'ach.
No chyba, ze rozmawiamy o radiach do uber lanssu i pro milsimach to wybacz i ju? nie dyskutuj? Z przymru?eniem oka
#10 | Mario75 dnia June 15 2011 18:43:21
Ciekawy jestem jak testy by wysz?y. Czy radio na standardowej antenie RF-10 mia?oby jeszcze raz taki zasi?g jak Midland przy tym samym uwarunkowaniu terenu? Mo?na przej?? si? z dwoma urz?dzeniami i sprawdzi?.

Radzio mo?e zrobisz test? A mo?e ju? robi?e? podobny?

Na Combat Alercie nasze RF-10 zdech?o po wyj?ciu ze Sztabu Smutny wi?c nie mia?em okazji sprawdzi? o ile wi?kszy jest zasi?g tego radia od Midlanda przy standardowej antenie.
#11 | chenjinyan dnia July 20 2018 03:40:24
chanyuan2018.07.20
knicks jerseys
kyrie 4
keen shoes
columbia sportswear
kevin durant jerseys
van cleef & arpels jewelry
pandora jewelry
kobe 9
adidas uk
jimmy choo sunglasses
nike dunks
polo ralph lauren
polo ralph lauren
canada goose jackets
bottega veneta outlet
hermes belt
longchamp handbags
air max 90
spurs jerseys
air jordan 4
nets jerseys
adidas trainers
coach outlet
minnetonka outlet
cheap jordans
polo outlet
jordan shoes
mulberry handbags
harry winston jewelry
fitflops
mulberry handbags
air jordan retro
basketball shoes
herve leger outlet
jack wolfskin
canada goose outlet
kate spade outlet
michael kors outlet
nike cortez
nike presto
canada goose outlet
canada goose outlet
ugg boots
true religion jeans
true religion outlet
coach outlet online
ugg outlet
michael kors
oakley sunglasses
coach outlet
michael kors outlet
true religion jeans
air jordan shoes
mcm outlet
ray ban sunglasses
michael kors outlet online
kate spade outlet
denver broncos jerseys
visvim shoes
mac makeup
canada goose outlet
true religion jeans
longchamp outlet
furla handbags
camel shoes
tory burch outlet
ecco shoes
pandora charms
true religion outlet
michael kors outlet
fitflops shoes
coach outlet online
polo ralph lauren
suns jerseys
kate spade outlet
christian louboutin outlet
gentle monster sunglasses
michael kors outlet
malone souliers mules
gucci outlet
pandora charms
76ers jerseys
ed hardy clothing
michael kors outlet
pandora charms
pandora charms
pistons jerseys
burberry outlet
prada shoes
canada goose outlet
burberry outlet
raptors jerseys
true religion outlet
clippers jerseys
coach outlet
jordan shoes
lakers jerseys
kate spade outlet
ray ban sunglasses
canada goose outlet
louboutin shoes
bally shoes
michael kors outlet
canada goose outlet
yeezy boost
harden shoes
[url=http://www.poLolaurenoutlet.us.com]polo ralph lauren[/url]
canada goose jackets
bcbg dresses
louboutin pas cher
coach outlet
toms shoes
fingerlings monkey
kate spade outlet
nike shoes
kate spade outlet
michael kors uk
ralph lauren polo shirts
true religion uk
nike factory outlet
jeep shoes
champion clothing
jordan 32
ugg outlet
barbour jackets
dolce and gabbana
ray ban sunglasses
dsquared2 jeans
coach outlet online
cheap jordans
stuart weitzman shoes
yeezy boost 350
basketball jerseys
cheap jordans
pandora charms
ralph lauren polo shirts
birkenstock outlet
nuggets jerseys
coach handbags
dansko shoes
chrome hearts outlet
nike air force 1
michael kors handbags
canada goose outlet
michael kors
kobe shoes
bulls jerseys
nhl jerseys
cheap jordans
ray ban sunglasses
polo ralph lauren
adidas outlet
cartier jewelry
canada goose jackets
michael kors handbags
moncler outlet
mavericks jerseys
vans shoes
ray ban sunglasses
air huarache
michael kors outlet
magic jerseys
grizzlies jerseys
ray ban sunglasses
miu miu handbags
uggs outlet
canada goose jackets
fitflops sale clearance
jimmy choo shoes
ray ban sunglasses
michael kors outlet
canada goose outlet
canada goose outlet
coach outlet
north face jackets
ferragamo outlet
le coq sportif shoes
coach outlet online
polo ralph lauren
kevin durant shoes
air max 90
y3 shoes
mont blanc pens
nike revolution
air jordan shoes
nike air max 90
pandora jewelry
canada goose jackets
fitflops sale clearance
cheap jerseys
canada goose parka
coach outlet
michael kors
pandora outlet
longchamp handbags
baltimore ravens jerseys
cheap jerseys
prada handbags
oakley sunglasses
adidas nmd
pandora charms
ugg boots clearance
adidas soccer shoes
tag heuer watches
oakley sunglasses
uggs outlet
polo ralph lauren
ugg outlet
mulberry outlet
freshjive clothing
houston texans jerseys
manchester united jersey
saucony shoes
christian louboutin outlet
[url=http://www.My?lihka.us.org]My?lihka clothing[/url]
coach outlet
montblanc pens
ugg boots
christian louboutin outlet
tory burch outlet
christian louboutin outlet
nike free
undefeated clothing
oakley sunglasses
brequet wathes
audemars piguet watches
heat jerseys
swarovski outlet
givenchy jewelry
ugg boots
ugg boots
canada goose outlet
adidas nmd
ferragamo outlet
michael kors outlet
chloe outlet
michael kors outlet
fitflops sale clearance
longchamp bags
lacoste polo shirts
thunder jerseys
ugg outlet
coach outlet
canada goose
ugg outlet
cheap jordans
oakley sunglasses
kappa clothing
nike air max
ugg outlet
nike store
mizuno running shoes
coach outlet online
kevin durant shoes
michael kors outlet
cheap nfl jerseys
cheap nhl jerseys
nike air max 2015
kate spade outlet
world cup jerseys
jordan shoes
kate spade outlet
tory burch outlet
michael kors outlet online
bvlgari jewelry
futbol baratas
ray ban sunglasses
links of london
tory burch outlet
reebok trainers
nba jerseys
cheap jordans
mulberry handbags
coach outlet online
michael kors outlet
polo ralph lauren
ralph lauren outlet
moncler outlet
celine outlet
ralph lauren pas cher
swarovski outlet
air jordan 4
kate spade outlet
ysl outlet
michael kors outlet
belstaff jackets
coach outlet
air max uk
chelsea jersey
coach outlet store online
pandora jewelry
adidas wings
canada goose jackets
canada goose outlet
fitflops sale
birkenstock sandals
uggs outlet
cheap jordans
coach outlet
christian louboutin shoes
michael kors outlet
ralph lauren polo
toms shoes
off white
hermes outlet
ray ban sunglasses
michael kors outlet
kate spade outlet
bulgari jewelry
nike shoes
moncler jackets
air max 90
oakley sunglasses
lebron james shoes
nba jerseys
michael kors outlet
michael kors outlet
indianapolis colts jerseys
givenchy handbags
michael kors outlet
reebok outlet store
air more uptempo
christian louboutin outlet
uggs outlet
ray ban sunglasses
five fingers shoes
nfl jerseys wholesale
[url=http://www.poLolacostepaschers.fr]lacoste soldes[/url]
tods outlet
clarks shoes
barcelona jersey
mulberry outlet
longchamp outlet
coach outlet online
longchamp handbags
oakley sunglasses
ugg outlet
longchamp outlet
kd 9
cheap jordans
fossil watches
true religion jeans
air jordan 3
uggs outlet
swarovski crystal
kings jerseys
coach outlet
denver broncos jerseys
jordan shoes
prada outlet
longchamp solde
bape clothing
polo outlet
valentino outlet
alexander mcqueen shoes
burberry outlet
ugg outlet
nike roshe one
air max 90
michael kors outlet
hermes outlet
ralph lauren polo shirts
ray ban sunglasses
ferragamo shoes
ugg outlet
warriors jerseys
polo ralph lauren
swarovski outlet
nike tennis
pacers jerseys
canada goose outlet
cazal sunglasses
michael kors handbags
suicoke sandals
cheap snapbacks
air max 2017
oakley sunglasses
toms shoes
swarovski outlet
nike shoes
polo ralph lauren
ugg outlet
ugg outlets
cheap football shirts
polo outlet
mulberry handbags
chrome hearts outlet
wellensteyn jackets
ray ban outlet
cheap mlb jerseys
dc shoes
alife clothing
pandora charms sale clearance
michael kors wallets
true religion jeans
oakley sunglasses
pandora charms
uggs outlet
canada goose outlet
canada goose jackets
gucci handbags
rockets jerseys
ugg boots
prada sunglasses
nfl jersey wholesale
true religion jeans
hermes birkin
ugg boots clearance
jordan shoes
huf clothing
under armour outlet
jerseys from china
christian louboutin outlet
coach outlet online
michael kors outlet
polo outlet
cheap mlb jerseys
canada goose outlet
coach outlet
kate spade outlet
ferragamo outlet
coach outlet
nike pegasus
chicago blackhawks jerseys
cheap jordans
dior outlet
ugg outlet
mulberry bags
ugg outlet
armani exchange
jordan shoes
coach handbags
trailblazers jerseys
moncler outlet
uggs outlet
san antonio spurs jerseys
true religion jeans
oakley sunglasses
christian louboutin outlet
hawks jerseys
coach factory outlet
canada goose outlet
fila shoes
gucci outlet
fitflops outlet
kate spade outlet
coach outlet
nike lunarglide
coach factory outlet
yeezy boost
coach outlet online
supreme uk
air max 97
true religion jeans
canada goose outlet
merrell shoes
cheap jordans
nba jerseys
longchamp pliage
canada goose outlet
canada goose jackets
canada goose jackets
uggs
simulation shoes
pandora charms
nike roshe
coach outlet
cheap jordans
michael kors outlet
adidas crazy
coach outlet
polo ralph lauren
canada goose jackets
michael kors
carrera sunglasses
moncler outlet
tory burch outlet
stussy clothing
10 deep clothing
timberwolves jerseys
cheap jordans
jordan shoes
adidas outlet
coach factory outlet
pandora charms
air max 97
longchamp pas cher
kobe bryant shoes
supra shoes
guess factory
air huarache
san francisco 49ers jerseys
christian louboutin shoes
nike revolution
pandora outlet
football shirts
christian louboutin outlet
balmain jeans
gucci outlet
ugg outlet
michael kors
ubiq shoes
isabel marant shoes
manolo blahnik outlet
soccer jerseys
stephen curry shoes
kd 10 elite
chopard jewelry
balenciaga sneakers
polo shirts
ugg outlet
polo outlet
chloe sunglassess
bucks jerseys
canada goose jackets
oakley sunglasses
real madrid jersey
tory burch outlet
hornets jerseys
nike outlet
salomon shoes
true religion jeans
polo ralph lauren
nike foamposite
michael kors outlet
cheap jordans
fitflops
polo ralph lauren
canada goose outlet
puma outlet
canada goose outlet
true religion jeans
karen millen dresses
supreme clothing
michael kors outlet
longchamp solde
jazz jerseys
moncler jackets
arcteryx jacket
michael kors outlet
michael kors outlet
gucci outlet
swarovski crystal
air jordan release dates
light up shoes
calvin klein jeans
celtics jerseys
ray ban sunglasses
golden goose sneakers
canada goose outlet
coach outlet
coach outlet online
michael kors outlet
nike outlet
a bathing ape
michael kors outlet
wizards jerseys
ray ban sunglasses
air force 1
ugg boots
cavaliers jerseys
michael kors handbags
polo ralph lauren
nike store uk
nike blazer pas cher
true religion jeans
g-star jeans
jordan shoes
coach canada
ferragamo outlet
brequet wathes
coach outlet
burberry outlet
soccer jerseys
palladium boots
fendi handbags
nhl jerseys
coach outlet
nobis outlet
pandora charms
tory burch outlet
michael kors outlet
lakers jerseys
canada goose jackets
air jordan 12
converse shoes
james harden jerseys
fitflops sale
asics shoes
diesel jeans
michael kors handbags
mulberry bags
air max 95
jordan shoes
ferragamo outlet
michael kors outlet
pandora
balenciaga sneakers
new balance shoes
oakley sunglasses
tory burch outlet
fred perry polo shirts
canada goose jackets
ferragamo shoes
coach outlet
giuseppe zanotti outlet
canada goose coats
true religion outlet
pelicans jerseys
air max 1
cleveland cavaliers jersey
nike store
coach outlet
mbt shoes
uggs outlet
michael kors outlet
pandora charms
marc jacobs outlet
isabel marant outlet
soccer shoes
golden state warriors jerseys
longchamp handbags
oakley sunglasses
coach outlet
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [2 głosy]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Podcast ASG Survival Makarov KWC ?o?nierz Specnazu MG 42 by MG Schutze LIGA ASG Skarby... Combat Taktyka zielona Mndur Gorka E SPOS
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:22,694
Wczoraj:37,566
W tym tygodniu:60,260
W tym miesiącu:890,620
W tym roku:890,620
Wszystkich:57,608,120
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: