Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:19
Zachód słońca: 15:47
Dzień trwa:
8 Godzin 28 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 10:05
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Kupujemy ?piwór

Kupujemy ?piwór...

i jak o niego dba?

Za zgod? autora: Rafa? (Spineless)

zdj?cie: lentex.pl

Kupujemy - czyli co wybra? i na co zwraca? uwag?, by nie kupi? bubla

Postawmy sobie tutaj pierwsze i najwa?niejsze pytanie: w jakich warunkach zamierzamy spa? ?

?piwór letni/schroniskowy

Je?li ?piwór ma nam s?u?y? w lecie i podczas wyjazdów schroniskowych mo?emy wybra? w zasadzie dowolny ?piwór z temperatur? komfortow? ok. +5°C. Nie musimy wybiera? modeli z ko?nierzem termicznym i listw? przy zamku, wi?c mo?emy dzi?ki temu zaoszcz?dzi? nieco na wadze. Zazwyczaj trafimy na ?piwory syntetyczne jednowarstwowe, z ocieplin? ?redniej jako?ci, ale te? nie potrzebujemy jakich? kosmicznych technologii. Waga takich modeli oscyluje wokó? 1 kg, za? cena to 150-200 z?otych.
?piwory puchowe na takie warunki powinny mie? 200-300 g puchu, waga ca?kowita wynosi wtedy ok. 0,7 kg, a cena w zale?no?ci od producenta 350-600 z?otych

?piwór trzysezonowy

W tym przypadku wybieramy mumi?, b?d? konstrukcj? do niej podobn?, koperty do takich zastosowa? raczej si? nie nadaj?. W warunkach polskich gór temperatura komfortowa, jaka w tym przypadku nas interesuje to ok. -5°C. ?piwór bezwzgl?dnie powinien mie? dobry, zaci?gany kaptur, ko?nierz termiczny i listw? ocieplaj?c?. Przewa?nie doszukamy si? modeli syntetycznych dwuwarstwowych, wa??cych 1,6-1,8 kg i kosztuj?cych 200-300 z?otych. Na rynku dost?pne s? inne, l?ejsze modele zapewniaj?ce komfort w takich temperaturach, ale wykorzystane w nich wype?nienie wysokiej jako?ci (Polarguard, Primaloft, Thermolite) powoduje, ?e kosztuj? one zazwyczaj > 350 z?otych.
L?ejsze s? tak?e puchówki (1-1,2 kg) wype?nione 400-600 gramami puchu wysokiej jako?ci, ale niska waga i wysoka jako?? produktu podbijaj? cen? do 500-700 z?otych

?piwór zimowy

?piwory zimowe, zwane równie? czterosezonowymi, pozwalaj? przespa? noc w temperaturach ok. -15°C (mówimy tu oczywi?cie o warunkach termicznych naszego kraju) i mniej wi?cej taka powinna by? temperatura komfortu dla wybieranego przez nas ?piwora. Podobnie jak w przypadku ?piworów trzysezonowych, ko?nierz termiczny i dobrze dopasowany kaptur to podstawa, jedna gruba, b?d? podwójna listwa, tak?e jest elementem niezb?dnym. ?piwory puchowe posiadaj?ce 700-900 g puchu (waga ca?kowita do 1,5 kg) b?d? kosztowa?y od 650 do 800 z?, a nawet wi?cej.
Ta?sze ?piwory syntetyczne kosztuj? powy?ej 350 z?otych, niestety, przy wadze przekraczaj?cej 2 kg. Wyj?tkiem s? tu syntetyki z wype?nieniami najwy?szej jako?ci, których wa?? nawet kilkaset gram mniej.

 


zdj?cie: flickr.com

?piwór wyprawowy

Tej grupy nie b?d? omawia? bardziej szczegó?owo. Kto?, kto kupuje ?piwór tego typu, najprawdopodobniej zna si? na ?piworach lepiej ode mnie. Dla ciekawskich napisz? jedynie, i? s? to ?piwory z najlepszym wype?nieniem puchowym, zapewniaj? komfortowy nocleg przy temperaturach schodz?cych nawet poni?ej -40°C. Koszt zakupu takiego ?piwora wynosi > 1000 z?otych, ale waga rzadko kiedy osi?ga 2 kg, za wyj?tkiem ?piworów syntetycznych wa??cych 3-4 kg.

Niezwykle wa?ne jest dobranie odpowiednio ciep?ego ?piwora - bardzo cz?sto producenci podaj? nieprawdziwe dane dotycz?ce temperatur komfortu!!! Nigdy nie patrzmy na temperatury ekstremum, jako na realne temperatury, w jakich mo?emy spa?. Je?li termika ?piwora zosta?a sprawdzona za pomoc? normy EN 13537 mo?emy by? pewni, ?e producent nie zani?a temperatur.

Znamy ju? ceny, wag? oraz temperatury komfortu, jakie ?piwór powinien zapewnia? w konkretnych warunkach, teraz powiemy sobie, na co jeszcze zwraca? uwag? podczas kupna.
Oczywistym jest fakt, by dok?adnie obejrze? nasz "worek do spania" w sklepie, sprawdzi? jako?? szycia, p?ynno?? dzia?ania zamków, etc. Zapytajmy w sklepie o dat? produkcji ?piworów, jest to o tyle wa?ne, ?e mówi nam jak d?ugo ?piwór le?a? w worku kompresyjnym, przecie? ani hurtownicy, ani sklep nie wywieszaj? wszystkich ?piworów, a ?piwór le??cy w worku du?o szybciej traci swoje w?a?ciwo?ci.
Zwró?my uwag? na stron? wszycia zamka, unikniemy dzi?ki temu niespodzianek w terenie, ponadto, je?li jest to mo?liwe po?ó?my si? w ?piworze na prób?, zaci?gnijmy kaptur, ko?nierz, pami?tajmy jednocze?nie o doborze odpowiedniego rozmiaru ?piwora - powinien by? dopasowany do cia?a, nie za du?y, ale te? musimy mie? kilka cm zapasu w ka?d? ze stron, by wype?nienie (szczególnie puch) mog?o si? rozpr??y?. Je?li wybieramy ?piwór zimowy we?my poprawk? jeszcze kilku dodatkowych centymetrów; cz?sto w zimie wrzuca si? do ?piwora odzie?, by nie zamarz?a w plecaku, podobnie robimy z kartuszem gazowym, termosem, wod? do picia etc. Absolutnie nie mo?emy wypycha? materia?u stopami ani barkami, je?li dotykamy wyprostowanymi nogami ko?ca ?piwora nale?y wzi?? wi?kszy rozmiar.
Spójrzmy na worek kompresyjny; po zaci?gni?ciu powinien wygl?da? bardziej jak kulka ni? pod?u?ny walec.

Dbamy o ?piwór - czyli jak nie zrobi? mu "kuku"

  1. Po pierwsze i najwa?niejsze: ?piworów, ani tych puchowych ani syntetycznych nigdy nie przechowujemy w worku kompresyjnym d?u?ej ni? jest to konieczne. W domu ?piwór rozwieszamy, najlepiej w szafie, mo?na tak?e uszy? sobie spory worek bawe?niany, do którego wrzucamy ?piwór
  2. Po ka?dym roz?o?eniu ?piwora puchowego roztrzepujemy go, tak by puch równolegle "rozszed?" si? w komorach
  3. ?piwór do worka kompresyjnego upychamy, a nie rolujemy - zapobiega to zginaniu ociepliny i materia?u ci?gle w tych samych miejscach
  4. ?piwory pierzemy tylko w ostateczno?ci, ka?de pranie pogarsza jego w?a?ciwo?ci; do prania stosujemy minimalne ilo?ci ?rodków pior?cych zalecanych przez producenta b?d? oddajemy ?piwór do profesjonalnego zak?adu pior?cego puch - ale nie do pralni chemicznej!
  5. W ?piworach puchowych cz?sto niewielkie ilo?ci wype?nienia przebijaj? materia? pokrycia i wydostaj? si? na zewn?trz - 2-5 piórek na jednym biwaku to norma, je?li piórko nie wypad?o ca?kiem, a jedynie wystaje z materia?u staramy si? je z?apa? od drugiej strony i wci?gn?? z powrotem do komory ?piwora.
  6. ?piworów z wype?nieniem sztucznym nie nale?y wystawia? na bezpo?rednie dzia?anie promieni s?onecznych - degraduj? one struktur? w?ókien poliestrowych
  7. W ?piworze ?pimy w bieli?nie termoaktywnej, zim? mo?emy za?o?y? skarpetki, r?kawiczki, czapk? i w razie potrzeby dodatkow? warstw? cienkiego polaru, ale nic wi?cej. Za?o?enie wierzchniej kurtki, spodni i butów sprawi, ?e prawie nic z ciep?a naszego cia?a nie przedostanie si? do ?piwora.

Na sam koniec

Pami?tajmy, ?e ka?dy cz?owiek inaczej odczuwa zimno, wiele zale?y od izolacji od pod?o?a, kondycji psychofizycznej, przebytej trasy, posi?ków, które spo?yli?my na szlaku, w ko?cu wilgotno?ci powietrza i innych czynników atmosferycznych. Dobierajmy ?piwór z g?ow?, a je?li nie mamy do?wiadczenia górskiego nie oszcz?dzajmy zbytnio na jego wadze. Sen to podstawa.

 ?ród?o: http://ngt.pl
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | mg schutze dnia June 19 2011 12:09:45
To pierwsze zdj?cie jest.... genialne Szeroki u?miech
Zielony ?piwór na bia?ym ?niegu i bia?a kominiarka w zielonym ?piworze. U?miech
#2 | Landsil dnia June 19 2011 19:53:57
no zdj?cie genialne, info o tyle ciekawe co akurat mi nieprzydatne (i wcale nie chodzi o zgubiony ?piwór), tym nie mniej podane w przyst?pnej formie.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [1 głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Zbrojownia Combat Zmiana Homemade Libia LIGA ASG Nowe pistolety WP KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Szkolenie Certyfikowane Niemcy zamykaj? Act od Valor
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:5,172
Wczoraj:33,800
W tym tygodniu:177,914
W tym miesiącu:520,397
W tym roku:520,397
Wszystkich:57,237,897
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: