Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:17
Zachód słońca: 15:56
Dzień trwa:
9 Godzin 38 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:55
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Kupujemy ?piwór

Kupujemy ?piwór...

i jak o niego dba?

Za zgod? autora: Rafa? (Spineless)

zdj?cie: lentex.pl

Kupujemy - czyli co wybra? i na co zwraca? uwag?, by nie kupi? bubla

Postawmy sobie tutaj pierwsze i najwa?niejsze pytanie: w jakich warunkach zamierzamy spa? ?

?piwór letni/schroniskowy

Je?li ?piwór ma nam s?u?y? w lecie i podczas wyjazdów schroniskowych mo?emy wybra? w zasadzie dowolny ?piwór z temperatur? komfortow? ok. +5°C. Nie musimy wybiera? modeli z ko?nierzem termicznym i listw? przy zamku, wi?c mo?emy dzi?ki temu zaoszcz?dzi? nieco na wadze. Zazwyczaj trafimy na ?piwory syntetyczne jednowarstwowe, z ocieplin? ?redniej jako?ci, ale te? nie potrzebujemy jakich? kosmicznych technologii. Waga takich modeli oscyluje wokó? 1 kg, za? cena to 150-200 z?otych.
?piwory puchowe na takie warunki powinny mie? 200-300 g puchu, waga ca?kowita wynosi wtedy ok. 0,7 kg, a cena w zale?no?ci od producenta 350-600 z?otych

?piwór trzysezonowy

W tym przypadku wybieramy mumi?, b?d? konstrukcj? do niej podobn?, koperty do takich zastosowa? raczej si? nie nadaj?. W warunkach polskich gór temperatura komfortowa, jaka w tym przypadku nas interesuje to ok. -5°C. ?piwór bezwzgl?dnie powinien mie? dobry, zaci?gany kaptur, ko?nierz termiczny i listw? ocieplaj?c?. Przewa?nie doszukamy si? modeli syntetycznych dwuwarstwowych, wa??cych 1,6-1,8 kg i kosztuj?cych 200-300 z?otych. Na rynku dost?pne s? inne, l?ejsze modele zapewniaj?ce komfort w takich temperaturach, ale wykorzystane w nich wype?nienie wysokiej jako?ci (Polarguard, Primaloft, Thermolite) powoduje, ?e kosztuj? one zazwyczaj > 350 z?otych.
L?ejsze s? tak?e puchówki (1-1,2 kg) wype?nione 400-600 gramami puchu wysokiej jako?ci, ale niska waga i wysoka jako?? produktu podbijaj? cen? do 500-700 z?otych

?piwór zimowy

?piwory zimowe, zwane równie? czterosezonowymi, pozwalaj? przespa? noc w temperaturach ok. -15°C (mówimy tu oczywi?cie o warunkach termicznych naszego kraju) i mniej wi?cej taka powinna by? temperatura komfortu dla wybieranego przez nas ?piwora. Podobnie jak w przypadku ?piworów trzysezonowych, ko?nierz termiczny i dobrze dopasowany kaptur to podstawa, jedna gruba, b?d? podwójna listwa, tak?e jest elementem niezb?dnym. ?piwory puchowe posiadaj?ce 700-900 g puchu (waga ca?kowita do 1,5 kg) b?d? kosztowa?y od 650 do 800 z?, a nawet wi?cej.
Ta?sze ?piwory syntetyczne kosztuj? powy?ej 350 z?otych, niestety, przy wadze przekraczaj?cej 2 kg. Wyj?tkiem s? tu syntetyki z wype?nieniami najwy?szej jako?ci, których wa?? nawet kilkaset gram mniej.

 


zdj?cie: flickr.com

?piwór wyprawowy

Tej grupy nie b?d? omawia? bardziej szczegó?owo. Kto?, kto kupuje ?piwór tego typu, najprawdopodobniej zna si? na ?piworach lepiej ode mnie. Dla ciekawskich napisz? jedynie, i? s? to ?piwory z najlepszym wype?nieniem puchowym, zapewniaj? komfortowy nocleg przy temperaturach schodz?cych nawet poni?ej -40°C. Koszt zakupu takiego ?piwora wynosi > 1000 z?otych, ale waga rzadko kiedy osi?ga 2 kg, za wyj?tkiem ?piworów syntetycznych wa??cych 3-4 kg.

Niezwykle wa?ne jest dobranie odpowiednio ciep?ego ?piwora - bardzo cz?sto producenci podaj? nieprawdziwe dane dotycz?ce temperatur komfortu!!! Nigdy nie patrzmy na temperatury ekstremum, jako na realne temperatury, w jakich mo?emy spa?. Je?li termika ?piwora zosta?a sprawdzona za pomoc? normy EN 13537 mo?emy by? pewni, ?e producent nie zani?a temperatur.

Znamy ju? ceny, wag? oraz temperatury komfortu, jakie ?piwór powinien zapewnia? w konkretnych warunkach, teraz powiemy sobie, na co jeszcze zwraca? uwag? podczas kupna.
Oczywistym jest fakt, by dok?adnie obejrze? nasz "worek do spania" w sklepie, sprawdzi? jako?? szycia, p?ynno?? dzia?ania zamków, etc. Zapytajmy w sklepie o dat? produkcji ?piworów, jest to o tyle wa?ne, ?e mówi nam jak d?ugo ?piwór le?a? w worku kompresyjnym, przecie? ani hurtownicy, ani sklep nie wywieszaj? wszystkich ?piworów, a ?piwór le??cy w worku du?o szybciej traci swoje w?a?ciwo?ci.
Zwró?my uwag? na stron? wszycia zamka, unikniemy dzi?ki temu niespodzianek w terenie, ponadto, je?li jest to mo?liwe po?ó?my si? w ?piworze na prób?, zaci?gnijmy kaptur, ko?nierz, pami?tajmy jednocze?nie o doborze odpowiedniego rozmiaru ?piwora - powinien by? dopasowany do cia?a, nie za du?y, ale te? musimy mie? kilka cm zapasu w ka?d? ze stron, by wype?nienie (szczególnie puch) mog?o si? rozpr??y?. Je?li wybieramy ?piwór zimowy we?my poprawk? jeszcze kilku dodatkowych centymetrów; cz?sto w zimie wrzuca si? do ?piwora odzie?, by nie zamarz?a w plecaku, podobnie robimy z kartuszem gazowym, termosem, wod? do picia etc. Absolutnie nie mo?emy wypycha? materia?u stopami ani barkami, je?li dotykamy wyprostowanymi nogami ko?ca ?piwora nale?y wzi?? wi?kszy rozmiar.
Spójrzmy na worek kompresyjny; po zaci?gni?ciu powinien wygl?da? bardziej jak kulka ni? pod?u?ny walec.

Dbamy o ?piwór - czyli jak nie zrobi? mu "kuku"

  1. Po pierwsze i najwa?niejsze: ?piworów, ani tych puchowych ani syntetycznych nigdy nie przechowujemy w worku kompresyjnym d?u?ej ni? jest to konieczne. W domu ?piwór rozwieszamy, najlepiej w szafie, mo?na tak?e uszy? sobie spory worek bawe?niany, do którego wrzucamy ?piwór
  2. Po ka?dym roz?o?eniu ?piwora puchowego roztrzepujemy go, tak by puch równolegle "rozszed?" si? w komorach
  3. ?piwór do worka kompresyjnego upychamy, a nie rolujemy - zapobiega to zginaniu ociepliny i materia?u ci?gle w tych samych miejscach
  4. ?piwory pierzemy tylko w ostateczno?ci, ka?de pranie pogarsza jego w?a?ciwo?ci; do prania stosujemy minimalne ilo?ci ?rodków pior?cych zalecanych przez producenta b?d? oddajemy ?piwór do profesjonalnego zak?adu pior?cego puch - ale nie do pralni chemicznej!
  5. W ?piworach puchowych cz?sto niewielkie ilo?ci wype?nienia przebijaj? materia? pokrycia i wydostaj? si? na zewn?trz - 2-5 piórek na jednym biwaku to norma, je?li piórko nie wypad?o ca?kiem, a jedynie wystaje z materia?u staramy si? je z?apa? od drugiej strony i wci?gn?? z powrotem do komory ?piwora.
  6. ?piworów z wype?nieniem sztucznym nie nale?y wystawia? na bezpo?rednie dzia?anie promieni s?onecznych - degraduj? one struktur? w?ókien poliestrowych
  7. W ?piworze ?pimy w bieli?nie termoaktywnej, zim? mo?emy za?o?y? skarpetki, r?kawiczki, czapk? i w razie potrzeby dodatkow? warstw? cienkiego polaru, ale nic wi?cej. Za?o?enie wierzchniej kurtki, spodni i butów sprawi, ?e prawie nic z ciep?a naszego cia?a nie przedostanie si? do ?piwora.

Na sam koniec

Pami?tajmy, ?e ka?dy cz?owiek inaczej odczuwa zimno, wiele zale?y od izolacji od pod?o?a, kondycji psychofizycznej, przebytej trasy, posi?ków, które spo?yli?my na szlaku, w ko?cu wilgotno?ci powietrza i innych czynników atmosferycznych. Dobierajmy ?piwór z g?ow?, a je?li nie mamy do?wiadczenia górskiego nie oszcz?dzajmy zbytnio na jego wadze. Sen to podstawa.

 ?ród?o: http://ngt.pl
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | mg schutze dnia June 19 2011 12:09:45
To pierwsze zdj?cie jest.... genialne Szeroki u?miech
Zielony ?piwór na bia?ym ?niegu i bia?a kominiarka w zielonym ?piworze. U?miech
#2 | Landsil dnia June 19 2011 19:53:57
no zdj?cie genialne, info o tyle ciekawe co akurat mi nieprzydatne (i wcale nie chodzi o zgubiony ?piwór), tym nie mniej podane w przyst?pnej formie.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [1 głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Listopad 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Odda? r?k? Tajna bro? Combat Arctic Combat MG 42 by MG Schutze Radio ASG Makarov KWC Elektryczny Blow Back Podcast ASG Skarby...
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:2,972
Wczoraj:40,166
W tym tygodniu:247,991
W tym miesiącu:2,972
W tym roku:6,027,773
Wszystkich:54,516,177
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: