Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:17
Zachód słońca: 15:51
Dzień trwa:
8 Godzin 33 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 10:00
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Po manewrach POMERANIAN EAGLE

Po manewrach "POMERANIAN EAGLE"

Technofilia Team 13PBP S?upsk-L?bork. Specjalizacja: Organizator wielu imprez ASG. Autor relacji z imprez oraz refleksji dotycz?cych ?rodowiska ASG.

 

Na samym wst?pie musz? powiedzie? jedno - nigdy wi?cej nie b?d? pomaga? w wyborze wzgórz do zdobycia. Nie i koniec :)

No to teraz tak na serio. 18-19.06.2011r w Lasach nieopodal Dziechna odby?y si? manewry pod kryptonimem "POMERANIAN EAGLE". Imprez? zorganizowa? team "M.O.S.T. Rangers ASG L?bork". W szranki o rzeczone wzgórze stan??y grupy GOLD (USMC, 2nd Battalion 8th Marines, M.O.S.T. Rangers) i SILVER (13PBP, Panthera L?bork, SPZ).

Ka?da z grup mia?a identyczne zadanie. Nale?a?o dosta? si? z punktu startowego, do punktu docelowego i zaj?? wzgórze lub je odbi?. Na trasie przemarszu by?y rozmieszczane po trzy punkty kontrolne. Na nich znajdowa?y si? artefakty i wycinki map które prowadzi?y do punktów nast?pnych. Wydaje si? proste, ale przydzielenie do ka?dej z ekip po dwie osoby n?kaj?ce j?, zmieni?o ca?kowicie oblicze rozgrywki.

 

Zabaw? mieli n?kaj?cy jak i sami n?kani, a atrakcyjny teren sprzyja? swawol?. Zasada dzia?a? n?kaj?cych by?a nader prosta - przyczai? si?, spowodowa? zgon dwóch, trzech osób i odej?cie na bezpieczn? odleg?o??. N?kani natomiast mogli przekona? si? o tym, jak wa?ne jest rozpoznanie i odpowiedni szyk w marszu. Dla nich najlepsz? obron? nie by?o oddanie strza?u, lecz wykrycie jednostek n?kaj?cych co automatycznie powodowa?o bezzasadno?? danej zasadzki.

 

Mija?y godziny a resp by? jednym z bardziej obleganych miejsc na polu walki. Gdy grupa GOLD zbli?a?a si? do celu, okaza?o si? i? SILVER siedzi ju? na obwarowanym wzgórzu. Dla wyrównania szans obie grupy n?kaj?ce przy??czy?y si? do atakuj?cych. Niestety okaza? si? by? to mecz do jednej bramki.

 

Bardzo szybko w szeregi GOLD wdar?o si? znaczne os?abienie morale. Zreszt? nie ma si? co dziwi?, respy by?y co 10 minut ale i to nawet nie pomaga gdy l?duje si? na nim dziesi?ty raz z rz?du. Obwarowania SILVER by?y na tyle skuteczne ?e nawet próby oskrzydlenia czy te? zaj?cia od ty?u spe?za?y na niczym. W ko?cu o 19.30 og?oszono koniec rozgrywki. "Sreberka" cieszy?y si? z utrzymania wzgórza a "z?otka" z tego ?e ju? dzisiaj wi?cej pod t? gór? wchodzi? nie b?d? musieli. Jak to mówi? "wilk syty i owca ca?a".

Po rozgrywce nast?pi?a d?ugo oczekiwana cz??? programu, czuli integracja przy ognisku. No, ale uczestnicy "POMERANIAN EAGLE" nawet do tej cz??ci programu nie mieli ?atwego dost?pu. Jak na z?o?? zacz??o la? co sko?czy?o si? totalnym przemoczeniem i rozk?adaniem namiotów w strugach deszczy. Gdy ju? oko?o 21.00 przesta?o la? a namioty i plandeki sta?y gotowe do u?ytku, rozpalono ognisko i zacz?to gaworzy? jakie to rzeczy nie dzia?y si? owego dnia. Nale?y tu doda? i? na ka?dego z uczestników czeka?y kie?baski, bu?eczki, woda do picia jak i mycia. I wiecie co? To wszystko sponsorowali orgowie. Ja osobi?cie poczu?em si? z lekka zawstydzony tym faktem gdy? nie my?la?em ?e da si? jeszcze co? zdzia?a? bez komerchy.

Co si? dzia?o podczas integracji mówi? nie b?d? gdy? ka?dy wie jakie s? efekty integracji ASG.

Dnia nast?pnego, czyli w niedziel? po ?niadanku strony konfliktu zamieni?y si? miejscami i posz?y na nies?awne wzgórze. I tym razem team SILVER podszed? do tematy troszk? zbyt ambicjonalnie i za wszelk? cen? chcia? zdoby? szczyt. Niestety GOLD nie da? rady odeprze? ataku przeciwnika, b?d?c w mniejszym sk?adzie osobowym i totalnie zaskoczonym tym co zobaczy? zbli?aj?cego si? do ich ostoi. Mini czo?gi zbudowane z pa?atek.

 

Nie powiem ?e pomys? by? z?y. Jak dla mnie by? nawet genialny ale chcia?bym zauwa?y? jedn? rzecz - wygrywanie za wszelk? cen? wcale nie jest PRO.

Ca?? zabawa sko?czy?a si? oko?o godziny 13.30. Ostatnie porz?dki i do domciu.

 

Podsumowuj?c ca?? imprez?, musz? z nieukrywan? rado?ci? wystawi? organizatorom ocen? jak najbardziej pozytywn?.

Wybór i przygotowanie terenu na pi?? (by?y co prawda jakie? zgrzyty na trasie SILVER ale szybko organizatorzy to nadrobili). Przygotowanie logistyczne na pi?? (co niektórzy przez organizatorów zostali na miejsce przywiezieni i odwiezieni z takich czy innych powodów). Stosunek jako?ci do ceny - skala si? sko?czy?a - Panowie nie rozpieszczajcie tak uczestników bo b?dziecie musieli robi? imprezy dla ca?ego pomorza.

Tak?e jak widzicie mo?na zrobi? naprawd? dobr? imprez?, unikaj?c komercjalizacji. Nie sk?ami? chyba stwierdzaj?c i? by?a to jedna z najlepszych, o ile nie najlepsza impreza w jakiej bra?em udzia? w tym roku.

Wielkie podzi?kowania dla organizatorów "M.O.S.T. Rangers ASG L?bork" oraz uczestników manewrów "POMERANIAN EAGLE". Na nast?pnej imprezie melduj? si? obowi?zkowo.

?ród?o: http://www.13pbp.hostit.pl/

Wi?cej zdj?? w galerii Shadow z M.O.S./T.Rangers Asg L?bork

Link do Galerii Picassa cz??c 1

Link do Galerii Picassa cz??? 2


oraz na forum organizatora

www.mostrangers.fora.pl

 

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | starszy dnia June 22 2011 08:47:47
Czytam ten opis manewrów Techno i si? zastanawiam czy ja by?em na tej samej
imprezie. Wiem stary jestem ,k?opoty ze wzrokiem,kondycj? ale par? rzeczy nale?a?o by
wyprostowa?. Opis integracji " ka?dy wie jakie s? efekty integracji ASG" - by?o bardzo mi?o
par? piw,rozmowy i do spania i jak zwykle jedna z osób si? tradycyjnie na****?a i by?a
lekko marudna. Mo?e tak lubi .
"Wygrywanie za wszelk? cen? nie jest PRO"- co to ma znaczy? ,je?eli co? robisz rób to
jak najlepiej potrafisz lub nie rób wcale. W którym miejscu rozgrywki Sreberka za wszelk?
cen? d??y?y do wygranej? Pomys? z mini czo?gami to wykorzystanie do?wiadcze? z
Black Mirror i Zimowego Odwrotu. Zabrak?o te? opisu jak Sreberka broni?y nie
obwarowanego wzgórza i utrzyma?y go. Po zmianie ról Sreberka atakowa?y i w jakie?
5min zdobyli?my wzgórze. Mo?na-mo?na .
Jak dla mnie impreza zorganizowana fantastycznie za co chwa?a orgom M.O.S.T. Rangers
ps. na pocz?tku artyku?u jest Twoje zdj?cie i podpis D-ca 13. Jak mnie pami?? nie myli
D-c? jest SEBA a z-c? CZUJNY
#2 | Mario75 dnia June 22 2011 09:27:34
B??d w podpisie to moja wina. Nie zaktualizowa?em podpisu. D-c? by? tymczasowo Techno, potem wróci?o dowodzenie do Chorhe Seba. Prosz? ew. potwierdzi? lub zdementowa? informacje na temat aktualnego D-cy czy jest to faktycznie Czujny, wówczas zmieni?.
#3 | chorheSeba dnia June 22 2011 09:39:57
Wi?c tak!
D-c? 13PBP jestem ja chorheSeba Z przymru?eniem oka (zwróci?em uwag? na podpis pod fotk? Technofila ).
Na w/w strzelance by?em D-c? grupy SILVER licz?c? 8 ludzi (mniej ni? w grupie GOLD- Technofil nie wiedzia?, ?e cz??? ekipy si? wykruszy?a zanim si? zacz?? start!). Sk?ady oraz Dowodzenie grup ustali? Organizator !!!. Technofil + Cinek z 13PBP zg?osili si? to Grupy Przeszkadzaj?cej grupie GOLD wi?c nie wiedzia? co dzieje si? w grupie SILVER! nikt z grupy SILVER nie zauwa?y? ?adnych zgrzytów poniewa? takowych nie by?o My?li , a wr?cz przeciwnie- byli?my zaskoczeni i dobrze si? bawili?my na trasie przemarszu. Zasadzki by?y zorganizowane profesjonalnie i w odpowiednio dobranych miejscach . Na wzgórze dotarli?my i je zaj?li?my szczerze powiedziawszy przez przypadek (organizator dodawa? znaki na trasie aby opó?ni? nam marsz ze wzgl?du i? grupa GOLD porusza?a si? wolniej), my?l?c ?e zgubili?my drog? (marsz w kó?ko od punktu D do C takie urozmaicenie U?miech ). Wzgórze zosta?o profesjonalnie przygotowane do obrony (mieli?my czas, prawie godzin?).
Zdobywanie wzgórza w niedzielne przedpo?udnie przez grup? SILVER nie by?o ,,ZA WSZELK? CEN? " a z rozmys?em i planem po obserwacji poczyna? grupy GOLD, ma?o przygotowanymi atakami dwójek! Os?ony balistyczne imitowa?y pojazd opancerzony, których nie zabrania prawo ASG ani nie zabrania? Organizator (nie wiem dlaczego Technofil tak zareagowa?, a wiem ?e widzia? wiele! ). Dodam tu jeszcze i? przygotowania nasze do obrony wzgórza pozwoli?y nam okre?li? s?abe punkty obrony z których korzystali?my podczas ataku Wy?miewacz .
Integracja ? nie powiniene? Technofil pisa? o tym w ten sposób poniewa? w miar? szybko po?o?y?e? si? spa? (po moich dwóch namowach). Integracja zako?czy?a si? i wszyscy zalegli w swoich wcze?niej przygotowanych legowiskach. Pobudka mi?dzy 7.00 - 7.30 owocowa?a rozpaleniem ogniska oraz wyjazdem kilku osób z grupy GOLD i jednej z SILVER (co spowodowa?o przej?cie Grupy Przeszkadzaj?cej w liczbie 4 osób do grupy GOLD).
No a teraz sama POMERANIA. Koledzy rzeczywi?cie MANEWRY te zorganizowane by?y profesjonalnie mimo tego, ?e M.O.S.T. Rangers L?bork jest ?wie?ynk? w airsofcie (lecz jej cz?onkowie bawi? si? ju? od lat). Manewry te zosta?y zorganizowane w celu wymiany do?wiadczenia oraz zabawy ASG z okolicznymi grupami airsoftowymi. D-ca Rangers L?bork kolega MARTIN by? pe?en podziwu pomys?owo?ci i szybko?ci grupy SILVER co uczyni? wyra?aj?c to s?ownie .
To tyle je?li chodzi o powy?szy reporta?.

DOWÓDCA 13 POMORSKIEJ BRYGADY PIECHOTY chorheSeba Hejka
#4 | Mario75 dnia June 22 2011 10:31:53
Techno ma troch? racji patrz?c na natarcie si?ami pancernymi z perspektywy.

Czemu tak uwa?am?

Ciekawe co by by?o jakby kto? z górki rzuci? "improwizowanym ?adunkiem przeciwpancernym" typu pniak w czo?g z pa?atek w wyniku swojej pomys?owo?ci nie zabronionej regulaminem, albo podniós? zasieki i z nimi szed? na czo?g tworz?c drugi super czo?g? U?miech

Rozumiem tworzenie obrony z ga??zi i pa?atek. Nie mamy cz?sto mo?liwo?ci /?eby np. Le?niczemu lasu nie przekopa? Z przymru?eniem oka / okopania si? wi?c cz?sto stosuje si? takie "kuloodporne" os?ony.

Jednak jako? sceptycznie podchodz? do walk na "czo?go-namioty". Mo?e w jakim? Larpie jak Org tak wymy?li to oczywi?cie. Zapewne to czemu? b?dzie w takim scenariuszu s?u?y?o U?miech

Ju? widz? jak schowani niczym legioni?ci za tarczami nacieraj? na siebie czo?gi z pa?atek.
Nosimy w Teamie wszyscy poncha non stop, czy meteo podaje, ?e b?dzie pada?o czy nie. Czy to znaczy, ?e za ka?dym razem mamy wyci?gn?? poncha, zrobi? tarcze balistyczne i prze? na wroga? No nie bardzo.

Pomys?owo?? ok, ale postawmy si? czasem w roli swojego przeciwnika. Czy by?by?/by?aby? zadowolony/a, gdyby na Twoje pieczo?owicie przygotowane fortyfikacje naciera?y namioty? Ju? to widz? jak rano podnosi si? ca?y offgame namiotów i naciera na fortyfikacje przeciwnika U?miech

Takie akcje to mo?e jakie? smaczki danej imprezy, jej klimatu, ale na pewno nie wzór do na?ladowania na wszystkich spotkaniach Z przymru?eniem oka

Ciesz? si?, ?e kto? ma inicjatyw?, ale postarajmy si? aby walka by?a wyrównana.

Je?li mówimy o rozgrywkach przy pomocy "balistyki" z pa?atek czy przerabiane ju? cz?sto "tarcze balistyczne" z p?yt/desek na CQB uwa?am, ?e to nie najlepszy pomys?. Mo?e fajnie si? o tym s?ucha i opowiada, ale moim zdaniem to bardzo zmienia równowag? rozgrywki. Mo?e Orgowie powinni stosowa? dopisek w regulaminie danej imprezy: "nie wolno stosowa? niczego czego Organizator do rozgrywki nie dopu?ci?", bo jak si? czego? nie zabroni to mo?na wszystko U?miech

Zaraz kto? zrobi sobie balistyk? z MRE U?miech bo nie b?dzie zakazane w regulaminie imprezy Z przymru?eniem oka

Organizatorom i uczestnikom gratuluj? udanej imprezy. Oby takich inicjatyw wi?cej!
#5 | Technofilia dnia June 22 2011 18:59:56
Je?eli pisz? ?e "ka?dy wie co si? dzieje podczas integracji ASG" to chyba w dobrym s?owa tego znaczeniu - nie by?em nigdy na z?ej integracji no chyba ?e kto? na takowej by? U?miech

Co do zgrzytów to mia?em na my?li strza?ki które orgowie szybko wymy?lili wi?c jak najbardziej na plus.

Nic wi?cej nie mam do dodania bo s?dz? i? opis jest pe?ny.
Przecie? nikomu nie umniejszy?em zwyci?stwa.
#6 | Dantee dnia June 22 2011 20:06:45
Ja od siebie dodam tylko ?e na pewno ch?tnie poznamy Rangersów z L?borka przy najbli?szej okazji.
#7 | Mario75 dnia June 22 2011 20:49:13
Bo wszyscy Rangers to fajne ch?opy s? ! Z przymru?eniem oka OK OK
#8 | Patol dnia June 22 2011 23:47:39
HOOAH! ;]
#9 | chenjinyan dnia October 10 2018 10:24:58
20181010xiaoke
nike revolution
kate spade new york
cheap uggs
coach factory outlet
coach factory outlet
cheap jordan shoes
canada goose
polo ralph lauren outlet
polo ralph lauren outlet online
pandora jewelry
coach outlet store online
coach factory outlet online
canada goose outlet
michael kors handbags
nfl jerseys
coach handbags online outlet
christian louboutin
ralph lauren
uggs outlet
canada goose outlet store
nba jerseys wholesale
christian louboutin outlet
christian louboutin
christian louboutin sale
polo ralph lauren factory store
christian louboutin sale
canada goose outlet store
cheap jordan shoes
coach outlet store online
coach factory outlet
north face
cheap jordan shoes
the north face
polo ralph lauren outlet
supreme shirts
michael kors outlet online
polo ralph lauren outlet online
christian louboutin
ugg outlet online
michael kors uk
pandora charms
pandora charms
ugg boots clearance
canada goose jackets
ugg boots
coach outlet canada
coach outlet store online
canada goose outlet
cheap jordan shoes
michael kors factory outlet
golden state warriors jersey
louboutin shoes
canada goose outlet store
red bottoms
oakley sunglasses sale
montblanc pens
kate spade handbags
moncler outlet store
canada goose coats
cheap ugg boots
christian louboutin
kate spade new york
michael kors outlet clearance
coach outlet store online
coach outlet online
cheap ugg boots
polo pas cher
nike outlet online
coach outlet online store
broncos jersey
barbour jackets outlet
nfl jerseys wholesale
canada goose outlet online
uggs outlet
christian louboutin
coach factory outlet online
[url=http://www.poLolaurenoutlet.us.com]polo outlet[/url]
michael kors outlet online
coach outlet store
polo ralph lauren outlet online
michael kors handbags
cheap jordans
michael kors outlet clearance
polo ralph lauren outlet
canada goose outlet store
louboutin shoes
polo ralph lauren
ray ban sunglasses outlet
christian louboutin shoes
michael kors outlet clearance
ugg outlet,ugg outlet stores
uggs outlet online
ugg boots
pandora outlet
coach factory outlet
air jordan shoes
mbt outlet
cheap jordan shoes
kate spade handbags
pandora jewelry outlet
lacoste pas cher
coach outlet store online
pandora jewelry
canada goose
kate spade outlet store
ugg outlet online
ralph lauren polo shirts
michael kors outlet store
michael kors outlet clearance
pandora outlet
coach factory outlet
miu miu outlet
cheap jordans
coach outlet online
coach outlet online
coach outlet store
coach factory outlet
canada goose outlet store
pandora jewelry
tory burch outlet online
ugg boots clearance
ugg boots
coach outlet
ugg outlet
under armour outlet
michael kors outlet store
coach outlet store online
cheap ray ban sunglasses
air jordan shoes
michael kors outlet online
nike shoes on sale
michael kors outlet clearance
fitflops sandals
canada goose jackets
pandora charms sale clearance
coach factory outlet online
jordan shoes
canada goose outlet online
polo ralph lauren
polo ralph lauren shirts
coach outlet online
canada goose
ray ban sunglasses outlet
coach outlet online
ugg outlet
balenciaga sandals
cheap jordan shoes
cheap air jordans
ralph lauren factory store
pandora charms outlet
louboutin shoes
coach outlet online
ray ban sunglasses outlet
jordan shoes
ralph lauren polo
pandora jewelry
coach outlet store online
ugg boots
canada goose
moncler jackets
mbt scarpe
canada goose outlet online
ugg boots on sale
ugg boots clearance
uggs outlet
coach factory outlet
polo outlet online store
ugg outlet store
cheap jordans
ugg outlet
coach factory outlet online
michael kors outlet
canada goose coats
gucci outlet online
uggs outlet online
uggs on sale
michael kors outlet clearance
kate spade handbags
michael kors outlet clearance
coach factory outlet
michael kors outlet clearance
christian louboutin
cheap ugg boots
chrome hearts clothing
air jordan shoes
michael kors outlet clearance
harden vol 2
michael kors outlet clearance
jordan shoes
uggs outlet
coach factory outlet
pandora charms outlet
kate spade outlet online
polo ralph lauren outlet
moncler outlet
ugg boots clearance
tory burch outlet store
air jordan shoes
michael kors outlet
mbt shoes outlet
kate spade outlet online
ugg boots on sale 70% off
pandora jewelry
kate spade purses
canada goose jackets
moncler outlet store
coach factory outlet
canada goose uk
longchamp solde
canada goose outlet store
nhl jerseys wholesale
nike outlet
houston texans jersey
burberry outlet stores
kate spade
ugg outlet store
uggs outlet online
michael kors outlet
christian louboutin
cheap oakley sunglasses
coach factory outlet
canada goose outlet sale
supreme shirts
off white outlet
cheap michael kors handbags
air jordan shoes
oakley sunglasses wholesale
christian louboutin sale
coach factory outlet
ugg outlet online
canada goose outlet store
coach outlet store online
chrome hearts jewelry
ralph lauren outlet
ugg boots
barbour mens jackets
pandora jewelry
kate spade outlet store
michael kors outlet store
christian louboutin shoes
michael kors outlet clearance
michael kors outlet clearance
kate spade handbags
coach factory outlet
ugg boots
canada goose outlet store
ugg outlet online
moncler outlet online
christian louboutin sale
manolo blahnik
christian louboutin
michael kors
cheap jordans
ugg boots
michael kors outlet
uggs outlet
canada goose
cheap air jordans
ugg outlet
coach factory outlet online
canada goose
ralph lauren outlet
ugg boots on sale
christian louboutin sale
jimmy choo shoes
longchamp pas cher
supreme
coach outlet store online
oakley sunglasses wholesale
mbt shoes clearance
canada goose outlet online
true religion outlet store
red bottoms
san antonio spurs jersey
pandora outlet
prada shoes on sale
coach outlet
michael kors outlet clearance
louboutin outlet
michael kors outlet clearance
polo ralph lauren shirts
coach outlet online
uggs canada
ralph lauren outlet
canada goose uk
nike shoes on sale
ugg boots outlet
kate spade purses
michael kors outlet clearance
pandora outlet
christian louboutin sale
uggs outlet online
cheap jordans
ugg boots clearance
cheap jordan shoes
uggs outlet
pandora jewelry
cheap jordan shoes
coach outlet store online
adidas outlet store
kate spade new york
michael kors outlet online
uggs outlet online
kate spade
cheap jordans
ugg boots clearance
nike air max schweiz
pandora outlet
oakley sunglasses wholesale
coach outlet
polo outlet
coach outlet store online
uggs outlet online
red bottoms
jordan shoes
ugg boots for women
chrome hearts sunglasses
louboutin shoes
jerseys wholesale
pandora outlet
cheap jordan shoes
ugg boots outlet
air jordan shoes
coach outlet store online
kate spade handbags
coach outlet online
ugg outlet online
polo ralph lauren shirts
uggs outlet
baltimore ravens jersey
kate spade sale
christian louboutin sale
michael kors outlet clearance
canada goose sale
adidas shoes
michael kors outlet online
ralph lauren homme
coach outlet store online
nike outlet store
christian louboutin sale
ugg outlet store
tory burch handbags
michael kors outlet clearance
cheap oakley sunglasses
uggs outlet
coach outlet online
coach outlet store
ralph lauren
christian louboutin
coach factory outlet
ray ban sunglasses outlet
canada goose
moncler outlet
cheap jordan shoes
nike nba jerseys
cheap jordan shoes
michael kors outlet online
hermes online
canada goose jackets
ralph lauren polo
coach outlet store online
pandora jewelry
mbt outlet
michael kors outlet online
uggs outlet online
uggs outlet online
ugg outlet
ugg outlet online
ray ban sunglasses sale
uggs outlet online
nike shoes on sale
christian louboutin
canada goose jackets
ralph lauren polo outlet
cheap oakley sunglasses
pandora charms
moncler outlet store
true religion jeans sale
ralph lauren outlet
christian louboutin
canada goose jackets
cheap air jordans
canada goose jackets for women
michael kors outlet clearance
true religion outlet store
burberry outlet sale online
pandora outlet
ralph lauren
air jordan shoes
ugg boots
canada goose jackets outlet
tory burch sandals
coach factory outlet
kate spade
broncos jerseys
canada goose outlet online
canada goose uk
longchamp outlet online
49ers jerseys
ralph lauren outlet online
cheap ugg boots
coach outlet online
ray ban outlet online
christian louboutin
basketball sneakers
adidas outlet store
new york knicks jerseys
tory burch outlet store
christian louboutin sale
canada goose
polo ralph lauren shirts
nike shoes sale
air jordan retro
denver broncos jersey
colts jersey
coach factory outlet
tory burch outlet store
ralph lauren
canada goose outlet
lacoste outlet
moncler
kate spade
ugg boots on sale 70% off
kate spade new york
cheap ray bans
north face
north face
jordan shoes
michael kors outlet clearance
christian louboutin shoes
nfl jerseys wholesale
pandora jewelry
kate spade handbags
cheap ray ban sunglasses
michael kors outlet clearance
christian louboutin
michael kors outlet online
jordan shoes
christian louboutin
canada goose jackets clearance
fitflops shoes
cheap oakley sunglasses
red bottoms
coach outlet store online
cheap ray ban sunglasses
cheap jordan shoes
malone souliers shoes
mbt shoes clearance
michael kors online
cheap ugg boots
swarovski jewellery
ugg boots clearance
ugg boots
adidas shoes
michael kors outlet store
kate spade purses
pandora jewelry
canada goose outlet
coach factory outlet
christian louboutin sale
coach factory outlet online
coach factory outlet online
christian louboutin
cheap uggs
polo ralph lauren outlet
the north face
oakley sunglasses wholesale
cheap jordan shoes
canada goose outlet
ugg outlet online
supreme uk
ugg boots
coach outlet store online
christian louboutin sale
ugg outlet online
coach outlet online coach factory outlet
canada goose jackets
coach factory outlet
coach factory outlet
supreme shirts
cheap air jordans
givenchy handbags
pandora charms sale clearance
canada goose outlet online
coach outlet store online
ray ban outlet store
uggs outlet online
canada goose jackets
michael kors outlet online
pandora charms
cheap ugg boots
nhl jerseys for sale
pandora jewelry outlet
red bottoms
north face outlet
jordan shoes
ugg outlet online
true religion jeans sale
ugg outlet
longchamp pas cher
coach outlet store online
ray ban sunglasses outlet
uggs outlet online
coach outlet online
ugg boots clearance
coach outlet online
cheap jordan shoes
canada goose jackets sale
adidas crazy
air jordan shoes
ralph lauren polo shirts
louboutin shoes
polo ralph lauren outlet
canada goose jackets clearance
christian louboutin sale
canada goose outlet store
nike factory shoes
mulberry bags
polo ralph lauren
michael kors outlet online
canada goose outlet online
ugg boots clearance
polo ralph lauren outlet online
uggs outlet online
ugg outlet
coach factory outlet
cheap air jordans
canada goose jackets
true religion jeans
christian louboutin sale
jordan shoes
michael kors uk
coach factory outlet
air jordan shoes
michael kors outlet clearance
moncler jackets
kate spade purses
nfl jersey wholesale
mlb jerseys wholesale
moncler coats
jordan shoes
light up shoes
ugg boots
suicoke sandals
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses outlet
ugg outlet
ugg boots outlet
michael kors outlet store
cheap ugg boots
ugg boots
coach factory outlet
canada goose outlet store
cheap oakley sunglasses
polo ralph lauren outlet online
michael kors outlet clearance
michael kors outlet store
swarovski crystal
ugg boots
coach factory outlet online
christian louboutin sale
christian louboutin
coach outlet store
ralph lauren polo shirts
swarovski crystal
true religion jeans for men
#10 | xiaojun dnia October 19 2018 13:27:43
20181019 junda
cheap jordans
polo ralph lauren
bucks jerseys
coach outlet
lebron james shoes
converse shoes
canada goose jackets
burberry outlet
michael kors outlet
true religion jeans
polo ralph lauren
coach outlet online
lacoste polo shirts
herve leger outlet
christian louboutin outlet
coach outlet
cheap jordans
pandora jewelry
reebok outlet store
gucci handbags
michael kors outlet clearance
canada goose jackets
links of london
adidas uk
ugg outlet
true religion jeans
michael kors outlet
oakley sunglasses
coach outlet
pandora charms
ugg boots
ugg outlet
ferragamo outlet
reebok trainers
michael kors outlet
gucci outlet
pandora charms
ugg outlet
kate spade outlet
nike blazer pas cher
barbour jackets
canada goose outlet
ray ban sunglasses
moncler outlet
canada goose outlet
air max 90
adidas ultra boost
pandora charms
jordan shoes
coach outlet
kate spade outlet
chelsea jersey
tory burch outlet
nike outlet
mulberry outlet
pandora
mulberry bags
ralph lauren shirts
polo ralph lauren
off-white
kate spade outlet
ray ban sunglasses
michael kors outlet
malone souliers mules
michael kors outlet
pandora outlet
coach outlet online
coach outlet online
swarovski crystal
nba jerseys
ugg boots
coach outlet online
kate spade outlet
mulberry handbags
christian louboutin outlet
coach outlet online
longchamp outlet
canada goose outlet
manolo blahnik outlet
chrome hearts outlet
adidas crazy
true religion jeans
air jordan 4
north face jackets
ugg boots
oakley sunglasses
ferragamo outlet
ugg outlet
coach outlet
fitflops sale clearance
canada goose outlet
cheap jerseys
red bottom shoes
wizards jerseys
air max 1
nba jerseys
coach outlet online
ugg boots clearance
nfl jersey wholesale
coach outlet
jordan shoes
ugg outlet
nike revolution
trailblazers jerseys
celtics jerseys
adidas outlet
coach handbags
nike presto
minnetonka outlet
true religion jeans
polo ralph lauren
fitflops sale
gucci outlet
cheap jordans
nike shoes
christian louboutin outlet
ugg outlet
coach outlet
raptors jerseys
air huarache
michael kors
true religion jeans
michael kors outlet
ferragamo outlet
prada sunglasses
kate spade outlet
michael kors outlet
coach outlet
true religion jeans
uggs outlet
michael kors outlet
pandora charms
kate spade outlet
moncler jackets
hermes birkin
tory burch outlet
denver broncos jerseys
clarks shoes
jordan shoes
magic jerseys
coach outlet
oakley sunglasses
nike shoes
cartier jewelry
michael kors handbags
michael kors handbags
cheap nfl jerseys
cheap jerseys
longchamp handbags
cazal sunglasses
fitflops
ed hardy clothing
gucci outlet
moncler outlet
air max 90
ugg boots
ysl outlet
birkenstock outlet
pandora charms
ferragamo shoes
ugg outlet
jordan shoes
pandora charms
supreme clothing
canada goose coats
nike store uk
coach outlet
nike tennis
off white
ray ban sunglasses
christian louboutin shoes
canada goose outlet
yeezy boost
stephen curry shoes
barcelona jersey
ferragamo shoes
warriors jerseys
nuggets jerseys
air jordan shoes
hermes outlet
scarpe mbt
world cup jerseys
michael kors outlet
ugg outlet
heat jerseys
nike outlet
moncler outlet
true religion jeans
michael kors outlet
tory burch outlet
christian louboutin outlet
air huarache
nike foamposite
longchamp handbags
mbt shoes
christian louboutin outlet
cleveland cavaliers jersey
air jordan shoes
michael kors outlet
kate spade outlet
oakley sunglasses
ugg boots
true religion outlet
moncler outlet
christian louboutin shoes
canada goose coats
michael kors outlet clearance
mont blanc pens
supreme clothing
kobe 9
harden shoes
michael kors outlet
adidas nmd
ray ban sunglasses
ugg boots
ugg outlet
coach outlet
rockets jerseys
canada goose outlet
air force 1
coach outlet
jordan shoes
76ers jerseys
coach outlet
polo ralph lauren
lacoste soldes
prada outlet
ugg boots
longchamp solde
ray ban sunglasses
true religion jeans
christian louboutin outlet
jimmy choo shoes
true religion uk
polo outlet
coach outlet
ralph lauren polo shirts
nike air force 1
red bottom shoes
fred perry polo shirts
ubiq shoes
kate spade outlet
ecco shoes
pandora charms sale clearance
cheap jordans
christian louboutin outlet
canada goose jackets
thunder jerseys
spurs jerseys
michael kors
polo outlet
air max 90
manchester united jersey
hornets jerseys
giuseppe zanotti outlet
coach outlet
pandora charms
uggs outlet
valentino outlet
cavaliers jerseys
coach outlet
ugg boots clearance
canada goose jackets
michael kors outlet
longchamp outlet
suns jerseys
ray ban sunglasses
canada goose outlet
oakley sunglasses
michael kors
ralph lauren pas cher
pandora jewelry
canada goose outlet
ray ban sunglasses
swarovski outlet
yeezy boost
chrome hearts sunglasses
chicago blackhawks jerseys
dansko shoes
ugg outlet
nhl jerseys
canada goose coats
cheap jordans
adidas outlet
christian louboutin outlet
nike roshe one
puma outlet
canada goose outlet
toms shoes
coach outlet online
true religion outlet
mcm outlet
polo outlet
ugg outlet
dior outlet
canada goose outlet
cheap jordans
cheap jerseys
van cleef & arpels jewelry
denver broncos jerseys
canada goose coats
coach outlet online
ray ban sunglasses
true religion jeans
canada goose jackets
kappa clothing
canada goose coats
nike shoes
moncler outlet
michael kors wallets
oakley sunglasses
nike shoes
uggs outlet
swarovski outlet
true religion jeans
ugg outlet
ray ban sunglasses
canada goose outlet
nike cortez
nba jerseys
louboutin shoes
moncler outlet
camel shoes
tory burch outlet
kate spade outlet
san francisco 49ers jerseys
michael kors
red bottom shoes
nike factory outlet
longchamp outlet
ugg outlet
mbt shoes
dolce and gabbana
ray ban outlet
michael kors outlet
coach outlet
canada goose outlet
coach outlet
cheap jordans
fitflops sale clearance
polo ralph lauren
michael kors outlet
uggs outlet
lakers jerseys
pandora outlet
coach outlet
michael kors outlet
adidas trainers
tory burch handbags
adidas wings
jordan shoes
oakley sunglasses
canada goose outlet
jack wolfskin
pandora charms
nike air max 2015
michael kors outlet
fila shoes
under armour outlet
michael kors outlet
ugg boots
columbia sportswear
tory burch outlet
christian louboutin outlet
vans shoes
ugg outlet
canada goose jackets
nike free
canada goose outlet
nike dunks
soccer jerseys
kevin durant shoes
keen shoes
nike shoes
bvlgari jewelry
simulation shoes
asics shoes
michael kors outlet
ralph lauren polo shirts
canada goose jackets
longchamp handbags
jeep shoes
football shirts
cheap snapbacks
canada goose parka
ferragamo outlet
montblanc pens
cheap jordans
basketball shoes
michael kors outlet
moncler jackets
moncler outlet
ugg outlet
air jordan release dates
coach outlet
dc shoes
canada goose outlet
canada goose outlet
true religion outlet
polo ralph lauren
mavericks jerseys
ray ban sunglasses
toms shoes
coach outlet
fitflops sale clearance
burberry outlet
moncler outlet
coach handbags
coach outlet
mont blanc pens
michael kors outlet
ugg outlet
cheap football shirts
soccer jerseys
ugg boots
michael kors outlet
mbt shoes
tory burch outlet
air jordan 3
canada goose jackets
kobe shoes
balenciaga sneakers
cheap jordans
coach outlet
polo outlet
air max 97
canada goose outlet
real madrid jersey
nets jerseys
michael kors outlet
michael kors outlet
kate spade outlet
pandora jewelry
ralph lauren outlet
ray ban sunglasses
canada goose outlet
nike lunarglide
michael kors outlet
jazz jerseys
mulberry outlet
jordan shoes
celine outlet
chrome hearts outlet
lakers jerseys
polo outlet
ralph lauren pas cher
michael kors outlet
canada goose outlet
burberry outlet
ugg boots clearance
michael kors outlet
christian louboutin outlet
coach factory outlet
red bottom shoes
kings jerseys
new balance shoes
longchamp bags
michael kors outlet
polo shirts
coach outlet
supreme clothing
uggs outlet
uggs outlet
palladium boots
fitflops shoes
mulberry handbags
givenchy handbags
ugg boots
ralph lauren polo shirts
prada shoes
michael kors outlet online
tory burch outlet
gucci outlet
hermes belt
suicoke sandals
christian louboutin store
north face jackets
christian louboutin outlet
pistons jerseys
uggs outlet
miu miu handbags
burberry outlet
nobis outlet
ugg outlet
coach outlet store online
pandora outlet
new york knicks jersey
mulberry handbags
uggs
true religion outlet
[url=http://www.poLolaurenoutlet.us.com]polo ralph lauren[/url]
polo ralph lauren
coach outlet
canada goose jackets
hermes outlet
nhl jerseys
air max 2017
wellensteyn jackets
ugg outlet
baltimore ravens jerseys
moncler outlet
canada goose outlet
bulls jerseys
cheap jordans
pandora charms
houston texans jerseys
soccer shoes
tory burch outlet
coach canada
fitflops outlet
jordan shoes
adidas nmd
cheap mlb jerseys
balenciaga sneakers
timberwolves jerseys
ugg outlet
canada goose jackets
swarovski outlet
longchamp pliage
pelicans jerseys
ralph lauren polo
nike revolution
christian louboutin outlet
pacers jerseys
coach outlet
futbol baratas
swarovski crystal
fitflops sale
coach factory outlet
ralph lauren polo
air jordan retro
saucony shoes
ugg outlet
michael kors outlet
tory burch outlet
michael kors outlet
bottega veneta outlet
christian louboutin boutique
san antonio spurs jerseys
coach outlet online
kate spade outlet
michael kors outlet online
cheap mlb jerseys
kobe bryant shoes
hawks jerseys
canada goose outlet
ugg outlet
coach outlet
canada goose jackets
supra shoes
toms shoes
knicks jerseys
michael kors handbags
fitflops
uggs outlet
polo ralph lauren
uggs outlet
ferragamo outlet
indianapolis colts jerseys
michael kors handbags
jordan shoes
louboutin pas cher
coach outlet
salomon shoes
longchamp solde
nfl jerseys wholesale
cheap jordans
le coq sportif shoes
uggs outlet
golden state warriors jerseys
pandora outlet
michael kors outlet
cheap nfl jerseys
yeezy boost 350
canada goose jackets
stussy clothing
mizuno running shoes
ugg outlets
pandora charms
polo ralph lauren
coach factory outlet
clippers jerseys
marc jacobs outlet
[url=http://www.My?lihka.us.org]My?lihka clothing[/url]
canada goose outlet
mulberry bags
cheap nhl jerseys
merrell shoes
christian louboutin outlet
kate spade outlet
polo ralph lauren
coach handbags
golden goose sneakers
y3 shoes
canada goose outlet
visvim shoes
michael kors outlet
uggs outlet
canada goose jackets
undefeated clothing
michael kors handbags
canada goose outlet
oakley sunglasses
pandora charms
red bottom shoes
supreme clothing
light up shoes
mulberry sale
canada goose jackets
ugg boots
air jordan 4
air max
birkenstock sandals
air jordan 12
ugg boots
true religion jeans
pandora charms
north face jackets
canada goose
christian louboutin outlet
cheap jordans
polo ralph lauren
uggs outlet
coach outlet
grizzlies jerseys
canada goose outlet
ugg outlet
yeezy boost
coach outlet online
swarovski outlet
five fingers shoes
canada goose outlet
oakley sunglasses
cheap jordans
tods outlet
mulberry handbags
canada goose outlet
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [1 głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Combat Taktyka zielona Radio ASG Alice Custom Act od Valor Homemade Libia ?o?nierz Specnazu Tajna bro? LIGA ASG Nowe pistolety WP
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:16,259
Wczoraj:34,292
W tym tygodniu:16,259
W tym miesiącu:599,837
W tym roku:599,837
Wszystkich:57,317,337
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: