Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:19
Zachód słońca: 15:47
Dzień trwa:
8 Godzin 28 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 10:05
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Otwarte manewry Koalicji Pó?noc Storehouse Of Biological Weapon 19.06.2011

Otwarte manewry Koalicji Pó?noc "Storehouse Of Biological Weapon" 19.06.2011

Od spontanicznej wymiany ognia po trening taktyczny...
Trzy ró?ne ?wiaty stworzone przez Jedn? Koalicj? Pó?noc!

Trzy miejsca: Ustka / Koszalin / Ko?obrzeg

Trzy ró?ne rozgrywki:

Ustka - otwarte strzelanie spontaniczne
Koszalin - otwarte ?wiczenia taktyczne
Ko?obrzeg - otwarty scenariusz

Trzy razy dla lokalnych maniaków ASG

Poni?ej znajdziecie krótk? relacj? tego co dzia?o si? pod Ko?obrzegiem.
Tekst: Orzech D-ca W?ciek?e Bobry Ko?obrzeg KOALICJA PÓ?NOC
Zdj?cia i video: Bro?o oraz Yava W?ciek?e Bobry Ko?obrzeg KOALICJA PÓ?NOC
Monta? video: Mario D-ca C/3/75th Rangers Koszalin KOALICJA PÓ?NOC

Obrazek


Witam wszystkich 20110619 odby? si? scenariusz na terenie B?otnicy pod Ko?obrzegiem organizowany przez W?ciek?e Bobry Koalicja Pó?noc. Wsta?em rano skoro ?wit by?a godzina 7.00 .Zjad?em standardowe ?niadanie ,wyszpei?em si? i uda?em si? na parking .Tam ju? czeka? Dynia i Yava .Zapakowali?my si? w auto i pojechali?my po Bro?a, a nast?pnie udali?my si? na wyznaczony parking na samej B?otnicy. Na miejscu byli?my o 8.10 .Czeka? ju? na nas komitet powitalny Yba, Maras i Sosik :) .Zacz?li?my ?adowa? magazynki ubiera? si? w kamizele.

Obrazek

Obrazek
Bro?o - s?dzia i fotograf w jednym

Co 5 min doje?d?a?y kolejne osoby, a Ja oczywi?cie sprawdzam w aucie czy zabra?em mask? przeciw gazow? a jej tam nie ma, nie my?l?c d?u?ej dzwoni? do Maria z Rangers KP i pytam si? dyskretnie czy ca?kiem przypadkowo nie ma maski w swoim aucie .. ? S?ysz? ?miech i odpowiedz, ?e ze dwie si? znajd?. Ucieszy?em si? mamy drug? mask? :D Mario mówi ?e ju? w Ko?obrzegu ekipa.

Obrazek

Obrazek

Po chwili zaje?d?aj? kolejne auta i na 15 min przed 9.00 byli ju? wszyscy uczestnicy, nawet ch?opaki ze ?widwina nas odwiedzili :) Wszystkich uczestników by?o 32 sztuki z fotografem Yav? i S?dzi? g?ównym Bro?em. Ustawi?em wszystkich w trzy szeregu i omówi?em zasady oraz regu?y gry. Przedstawi?em zarys scenariusza, nast?pnie podzieli?em uczestników na dwie grupy czyli Afga?skich Bojowników z Organizacji Czerwone Smoki którzy dysponowali Broni? biologiczn? oraz drug? grup?, któr? byli SF czyli Jednostki Specjalne Narodów Zjednoczonych. Stosunek si? by? nast?puj?cy Afga?czycy 20 os a SF 10 os.

Obrazek

Obrazek

Po odprawie Afga?czycy udali si? na miejsce rozgrywki w celu roz?o?enia dwóch magazynów broni, w jednym z nich mia?a znajdowa? si? w?a?ciwa skrzynia z broni? biologiczn? natomiast by?a te? druga skrzynia która by?a atrap? aby zadanie nie by?o zbyt proste bo w ko?cu SF-i uwielbiaj? trudne misje. Gra rozpocz??a si? o godz. 10.00 i trwa?a do godziny 13.00 czyli pe?ne 3h.
Po rozpocz?ciu Bojownicy mieli 15 min na roz?o?enie magazynów po up?ywie 15 min SF wyruszy?o na misje odnalezienia magazynu oraz zabezpieczenie skrzyni na umówione miejsce gdzie mia? by? wezwany helikopter aby podj?? Bro? Biologiczn? na pok?ad i przetransportowa? j? na lotniskowiec, który by? zacumowany w tamtym rejonie.

Obrazek

Obrazek

SF zaraz na pocz?tku natrafili na opór ze strony Afga?czyków walczyli zaciekle w pierwszym starciu zosta?o 3-ech rannych, na szcz??cie medycy uporali si? z opatrywaniem ran a pozostali zdo?ali odeprze? zasadzk? odsy?aj?c przeciwnika na respa. Jednostka specjalna przeczesywa?a ca?? B?otnic? w poszukiwaniu magazynów. W ko?cu trafili?my na jeden z nich lecz niestety by? to fa?szywy magazyn w którym znajdowa?a si? atrapa. W tej akcji stracili?my kilku ludzi przeciwnicy równie?. Po tej akcji ju? kontakt z wrogiem by? ju? ca?y czas i dochodzi?o do ma?ych potyczek.Gdzie? ukryty by? snajper Thomson ( wsz?dzie poznam ten odg?os snajpery ) nie widz?c go nerwowo si? rozgl?da?em, ale by? tak zamaskowany ,?e nie mog?em go zlokalizowa?.Z jego r?ki ponios?em obra?enia pó?niej zosta?em dobity i wróci?em na respa pó?niej do??czy? do mnie Mario.

Obrazek

Obrazek

Dantee z pozosta?ymi przeczesywa? teren w poszukiwaniu w?a?ciwego magazynu. Po pó? godziny do??czy?em z Mariem do reszty ekipy byli?my ju? na wysoko?ci respa naszego wroga który za ka?dym razem by? bardzo mobilny i inteligentny. W pewnym momencie wpadli?my na kolejn? zasadzk? by?a ostra wymiana kompozytu kilku zgin??o i udali si? na respa. Zosta?a nas garstka, kontynuowali?my przeszukiwanie, w pewnym momencie Mario z Ghostem natrafili na drugiego snajpera a ja z Sokomem cofn?li?my si? do ch?opaków i trzymali?my praw? flank? .Stopniowo robili?my oskrzydlenie i dotarli?my do polany a wtedy ujrza?em pierwszy raz drugi w?a?ciwy magazyn i micha si? ucieszy?a, ale po chwili jak zauwa?y?em Bojowników z organizacji Czerwonego Smoka to minka mi zrzed?a bo by?o ich sporo, ale po kolej ich wyjmowa?em z Sokomem.W pewnym momencie by?o odwrotnie dosta?em kul?, a Sokom mnie opatrzy?, nie na d?ugo jednak bo z ty?u zaszed? nas kole? i porostu nas rozwali?. I tu ju? Rambo si? sko?czy?. Z drugiej strony przebija? si? Dantee, Sebi ,Patol, Fubar, NWManiak i Patricans.

Obrazek

Obrazek

Dzielnie walczyli wbijaj?c si? w ?rodek pozycji wroga.Widzia?em wszystko ze wzniesienia niestety Bojownicy byli liczniejsi i nie da?o si? du?o zrobi? a po za tym byli bardzo dobrze zorganizowani pi?knie si? ustawili :D .Widzia?em te? jak zrobili wspania?y rajd na SFów. Mieciu z Edim robili daleki zwiad to dawa?o im przewag? tak ?e nie byli zaskoczeni, wiedzieli wszystko co i jak z której strony.

Obrazek

Obrazek

Podsumowuj?c Scenariusz i rozgrywka na wysokim poziomie pomimo tego, ?e wi?kszo?? osób w Organizacji Czerwonego Smoka nie by?a zrzeszona. Byli to w wi?kszo?ci wolni strzelcy pomimo tego dzia?ali jak znakomita machina bojowa. SF po mimo znakomitego zagrania i wyszkolenia zabrak?o troch? szcz??cia i dodatkowych luf :D Ale takie za?o?enie mia? scenariusz czyli stosunek si? 2:1 . Po podsumowaniu przez g?ównego s?dziego Bro?a oraz Game Mastera Orzecha jednog?o?nie og?osili zwyci?stwo Afga?skich Bojowników !!! Zabawa by?a przednia, dobre towarzystwo po prostu zacnie :)

Obrazek

Obrazek

Scenariusz zako?czy? si? zwyci?stwem Organizacji Czerwonego Smoka, ale nie na d?ugo bowiem b?dzie kontynuacja, a wi?c cz??? II w której SF Narodów Zjednoczonych b?dzie depta? im po pi?tach .......

Obrazek

Obrazek

Po zako?czeniu scenariusza by?o 30 min przerwy na posilenie si? za?adowanie magazynków, podzia? na dwie dru?yny i rozpocz?cie lu?nego strzelania na zasadzie zdobywania artefaktu który posiada?a dru?yna przeciwna.
Pomimo ?e mia?a to by? lu?na strzelanka obie strony podesz?y powa?nie do zada?.
W pierwszej turze byli Bojownicy umie?cili artefakt na skrzy?owaniu i obsadzili woko?o stanowiska aby ewentualnie wpu?ci? Nas w zasadzk?.

Obrazek

Obrazek

Walki trwa?y i ludzie schodzili co chwil? na wybrany punkt.
Pozostali Dantee, Sebi i Patol raidem dopadli artefaktu i zdobywaj?c go zako?czyli pierwsz? tur?.
Druga tura odby?a si? ko?o budynku i tym razem SF broni? artefaktu. W mi?dzy czasie zacz?? pada? deszcz z frontu burzowego i kto mia? ubra? poncho.

Obrazek

Obrazek

Tym razem znów przeciwnik okaza? hart ducha (deszcz ich zmoczy?) i inteligencj? zachodz?c Nas od budynku i drogi.
Szybka walka skutkowa?a czerwieni? szmat w punkcie zbiorczym trupów.
Okaza?o si? ?e zosta? jeden Bojownik i dwóch obro?ców.
Walki zako?czy?y si? i udali?my si? na pobliski parking.
Szybkie po?egnanie w strugach g?stego deszczu i ka?dy uciek? do domu z zadowoleniem mile sp?dzonego dnia.
Wielkie podzi?kowania dla wszystkich uczestników za wol? walki, wspania?? zabaw? i do zobaczenia w polu.


Untitled from Mario.75 on Vimeo.Dopisek Mario:
W zwi?zku z tym i? nie dopisa?y sk?ady Teamów z Koszalina na ?wiczenia Taktyczne zabrali?my Koalicyjnym transportem zg?oszonych zarówno ludzi z 1st Cavalry Division Koszalin jak i wolnych strzelców, na scenariusz i pó?niejsze wolne strzelanie pod Ko?obrzegiem. Z czego wszyscy byli kontenci.
Podzi?kowania za walk? Fair Play, za dobr? organizacj? imprezy przez W?ciek?e Bobry Ko?obrzeg KOALICJA PÓ?NOC, za dobr? prac? w polu zarówno SF jak i Red Dragon, oraz za wysokie morale i dalsze prowadzenie walki pomimo opadów deszczów. Tak trzyma? Koledzy!

Obrazek

Obrazek

 

Link do zdj??: LINK

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Yava dnia June 24 2011 00:39:40
Bro?o Bardziej odpowiedzialny za film jest Z przymru?eniem oka
Super wysz?o U?miech
Ahh ta moja emka Z?yKiller
#2 | Darecki dnia June 24 2011 20:14:32
Widz?, ?e koledzy równie? ?wietnie si? bawili. Mam nadziej?, ?e ju? nied?ugo wszyscy spotkamy si? na wspólnych manewrach.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [3 głosy]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Radio ASG Zbrojownia Combat Arctic Combat Nowe pistolety WP Skarby... Survival ?o?nierz Specnazu Zwyci?zcy wrzesie? Zmiana
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:4,591
Wczoraj:33,800
W tym tygodniu:177,333
W tym miesiącu:519,816
W tym roku:519,816
Wszystkich:57,237,316
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: