Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:16
Zachód słońca: 15:58
Dzień trwa:
9 Godzin 42 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:52
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

ZOMBIE NIGHT

 

UWAGA! To nie jest strzelanka Exclamation To jest LARP z elementami airsoftu Exclamation


„Nikt tak naprawd? nie spodziewa? si?, tego co mia?o nadej??. S?oneczny, czerwcowy dzie?. Prawie wszystkie ?awki by?y zaj?te przez grzej?cych si? w promieniach s?o?ca emerytów; po ?cie?ce co jaki? czas ?mign?? rowerzysta, z oddalonej piaskownicy s?ycha? by?o radosne krzyki dzieci. Ten sielankowy nastrój psu? tylko le??cy pod murem parku ?ul. Na jego podartym swetrze spacerowa?o stado much, pobzykuj?c gro?nie na kolejne nadlatuj?ce do posi?ku owady.

Heniek równie? by? bezdomny. Tego w?a?nie dnia przeszukiwa? kolejne ?mietniki w poszukiwaniu puszek i innego z?omu. Zadowolony, wyci?gn?? kolejne trzy po ?ubrze, zgniót? je i wsadzi? do worka na swoim r?cznym wózku. Wtedy jego uwag? przyku?a posta? le??ca pod murem. „To chyba Zdzichu…” – pomy?la? i ruszy? w tamt? stron?. Chocia? by? przyzwyczajony do smrodu, zapach gnij?cego cia?a odrzuci? go. Heniek skrzywi? si? z niesmakiem. „To nie on… Ale? cuchnie!” – pomy?la?, jednak instynkt przetrwania nakaza? mu przeszuka? jego kieszenie. Nachyli? si? nad trupem i szuka?. W pewnym momencie natkn?? si? na butelk?. „Oho!” – zadowolony z siebie wyci?gn?? j? i obejrza?. „Niechybnie to jaka? zagraniczna wóda” – pomy?la?, przygl?daj?c si? z zaciekawieniem pustej butelce z nietypowym korkiem i logiem – 6 czarnych ?d?be? trawy na tle czarnego okr?gu na ?ó?tym tle. „Biohazard? Nigdy nie s?ysza?em… Szkoda, ?e niczego nie zostawi?, ale mo?e chocia? pow?cham jak to pachnie” – Heniek odkorkowa? szk?o i przy?o?y? nos do butelki. W tym momencie poczu? ogromny ból. Zawy? i spojrza?. Trup wbi? mu si? paznokciami w udo. Heniek odskoczy? przera?ony i zacz?? przygl?da? si? jak martwe, rozk?adaj?ce si? cia?o, zaczyna si? rusza?. Trup otworzy? oczy – by?y przymglone, ?renice rozszerzone. Podniós? si? bez?adnie i ruszy? w kierunku He?ka. Ten, z os?upienia i strachu, nie móg? si? ruszy?. Trup zdawa? si? go nie zauwa?y? i przeszed? obok niego. „Hej! Wy dwaj!” – stoj?cy kilkana?cie metrów dalej policjant patrzy? gro?nie na nich gro?nie. „Panie w?adzo, nie uwierzy pan…” – Heniek nie zd??y? doko?czy?. Trup rzuci? mu si? na szyj? i przegryz? t?tnic?. Jasny strumie? krwi wystrzeli? w niebo i zal?ni? w promieniach s?o?ca. Policjant podbieg? aby rozdzieli? walcz?cych, ale trup ugryz? go w r?k?. Chwil? pó?niej utworzy?o si? zbiegowisko wokó? niebywa?ego wydarzenia. Drugie cia?o jednak k?sa?o wszystkich, którzy zbli?yli si? zanadto. Gdy rzuci?o si? na pobliskiego cz?owieka, policjant wyci?gn?? pistolet i strzeli? do trupa. Dopiero trzeci strza? który przebi? si? przez serce, unieruchomi? agresywne zw?oki na dobre. 10 minut pó?niej poczu? si? dziwnie. Wymiotowa? i krwawi? z ugryzionej r?ki. Po kolejnych minutach straci? przytomno??. 
„Budzi si?!” – zawo?a? sanitariusz w karetce pogotowia. Lekarz nachyli? si? nad policjantem, wygl?d pacjenta zdziwi? go jednak. Jego cia?o nosi?o wszystkie znamiona ?mierci, w jaki sposób otworzy? oczy? 
… gdy chwil? pó?niej le?a?, trzymaj?c si? za przegryzion? szyj? i traci? ?wiadomo?? – wiedzia?, ?e dzieje si? co? naprawd? z?ego. Wiedzia? te?, ?e ?ycie ludzi ju? nigdy nie b?dzie takie samo… Przygasaj?cym wzrokiem widzia? szamocz?cego si? sanitariusza i obryzgane krwi? wn?trze karetki.


Kilkana?cie dni pó?niej, ?ycie w miastach, miasteczkach i wsiach zamar?o. Zaraza rozprzestrzenia?a si? szybciej, ni? mo?na by?o przewidzie?. Wybudowane na szybko barykady nie zdo?a?y powstrzyma? czarnego ?niwa. Zara?onych ci?gle przybywa?o, gdy tylko wyczuli obecno?? ?ywych ludzi, ruszali w ich kierunku.Nieliczni, którzy prze?yli, zeszli do podziemia. 
Zanim jeszcze pad?a sie? energetyczna oraz internet, zgromadzili wiele informacji, które mog?y im si? przyda?. Prowadzili te? rozleg?e obserwacje zachowa? i zwyczajów, by lepiej broni? si? przed Zombie. Zauwa?yli, ?e wyst?puj? w dwóch formach. 
Jedna z nich, to o?ywione cia?a, wirus sprawia?, ?e serce znów zaczyna?o pompowa? krew, zasila? cia?o. Tylko mózg pozostawa? umar?y, jednak podstawowe funkcje przejmowa? rdze? kr?gowy. Ich ruchy by?y s?abo skoordynowane i powolne,bod?ce odbierali s?abo lub wcale. Niektóre osobniki by?y czu?e na d?wi?ki, inne na ?wiat?o, jeszcze inne mia?y doskona?y w?ch. Zawsze jednak w bliskim starciu by?y ?miertelnie niebezpieczne.
By? te? drugi typ – zainfekowani ?ywi ludzie. Odznaczali si? lepszymi zdolno?ciami – widzieli, s?yszeli, czuli zapachy. Potrafili biega?. 
Skuteczn? broni? na oba by? jednak wci?? strza? w serce. 
Nikt nie by? wówczas pewien sk?d wzi?? si? wirus. Sk?d przy zw?okach na ulicy wzi??a si? fiolka z niebezpiecznym wirusem? Wkrótce tropy zacz??y prowadzi? do opuszczonego o?rodka naukowego w Luzinie. Czy to mo?liwe, ?e zamkni?ty wiele lat temu, móg? jeszcze zawiera? jakie? niebezpieczne substancje? A mo?e wcale nie zosta? zamkni?ty? Jedynym sposobem, ?eby si? przekona? by?o przedostanie si? do o?rodka.”

ZASADY UZBROJENIA: Repliki - tylko ogie? pojedynczy. Zakaz hicapów. Ka?dy zaczyna z 30 pociskami - dodatkow? amunicj? b?dzie mo?na znale?? na terenie rozgrywki.

ZASADY MEDYKÓW: Ka?dy z Survivorsów b?dzie dysponowa? jednym antidotum na uk?szenie. Leczy? mo?e zarówno siebie jak i innych. Antidota mo?na stosowa? wielokrotnie po ka?dym ugryzieniu, ale po zaaplikowaniu leku dalej jest si? wra?liwym na nowe uk?szenia.

 

Opis eventu

Event b?dzie mia? miejsce w Luzinie, woj. pomorskie, w Polsce (?eby nikt nie pomyli? z miejscowo?ci? i1;m1;k9;l0;l5;l6; w obwodzie Omskim, w Rosji) na terenie "?winiarni". Jest to kompleks opuszczonych budynków i las w okolicy. 
Wikimapia:

http://wikimapia.org/#lat=54.5701367&lon=18.0725741&z=18&l=28&m=b

Dojazd na miejsce poci?giem SKM albo samochodem. 

Zbiórka na miejscu 2 LIPCA 2011 (sobota) o godzinie 20:00. B?dzie oko?o godziny na przygotowanie stylizacji na miejscu, ponowne obja?nienie zasad, wyja?nienie wszystkich niejasno?ci i wytypowanie pierwszej grupy Survivorów. 

Strzelanie rozpocznie si? oko?o 21:00 i dla nieogarni?tych przypominam, ?e b?dzie to STRZELANIE NOCNE. Potrwa do godziny 2:00 - 3:00 albo do ostatniego ch?tnego na survivora Wink

Po strzelaniu b?dzie okazja do grillowania i wypoczywania w tym klimatycznym kompleksie, dlatego przypominam o zabraniu picia i jedzenia na pó?niejsze biesiadowanie w apokaliptycznym klimacie ataku zombie. 

Zasady gry

ZASADY ZOMBIE
- Zombie nie biegaj?, ale potrafi? szybko chodzi?. 
- Zombie ginie tylko je?li zostanie trafione w metalow? p?ytk? zawieszon? na szyi. 
- Zombie po trafieniu w inn? cz??? cia?a zatrzymuje si? na sekund?. 
- Zombie NIE MO?E zas?ania? p?ytki - musi by? zawsze wyeksponowana. 
- Po trafieniu w p?ytk? ZOMBIE odchodzi na respa, mo?e dalej udawa? Zombie, ale nie atakuje nikogo po drodze (nawet je?li wejdzie na tak? osob?), nie mo?e zachowywa? si? agresywnie, po prostu nie zauwa?a Survivorów. 
- Po doj?ciu na respawn, Zombie wraca do gry. Punkty respawnu zostan? okre?lone na miejscu. ZASADY SURVIVORÓW
- Survivor powinien mie? mo?liwie s?ab? replik?, bezpiecze?stwo na pierwszym miejscu, wi?kszo?? trafie? i tak b?dzie z dystansu kilku metrów i maj?c do wyboru replik? o mocy 420 a 350 fps, powinien wybra? t? s?absz?. 
- Survivorzy zaczynaj? z miejsc ustalonych przez organizatora w momencie us?yszenia sygna?u d?wi?kowego. 
- Survivorzy mog? zbiera? antidota porozrzucane na terenie rozgrywki. 
- Survivorzy s? oznaczeni przez dwa zielone lightsticki przyklejone na ramionach w taki sposób, ?eby by?y widoczne z ka?dego kierunku (najlepiej przymocowane ta?m? klej?c? do pagonów bluzy / kurtki). Gdy Survivor zmienia si? w Zombie, odkleja lightsticki i chowa je do kieszeni. 

UGRYZIENIE
Ugryzienie ma miejsce w momencie DOTKNI?CIA Survivora przez Zombie. Zombie ma prawo próbowa? doprowadzi? do UNIERUCHOMIENIA Survivora (patrz: UNIERUCHOMIENIE). Po dotkni?ciu Survivor ma 10 minut na znalezienie i zaaplikowanie antidotum - b?dzie to lightstick w innym ni? zielonym kolorze (dok?adny kolor b?dzie sprecyzowany przed rozpocz?ciem gry). Nale?y przyklei? go lub zamocowa? w widocznym miejscu (np. na karku, z przodu, do ramienia lub r?ki itd). Antidotum sprawia, ?e dotkni?cie zostaje anulowane - gracz musi jednak ca?y czas mie? je ze sob?, nie mo?na go ju? odst?pi? ani odklei?, w momencie odklejenia go celem dania komu? innemu lub od?o?enia, Survivor automatycznie i natychmiast staje si? Zombie. W przypadku nie znalezienia antidotum przed up?ywem czasu, Survivor zmienia si? w Zombie - patrz: PRZEMIANA. 

UNIERUCHOMIENIE
Je?li Zombie b?d? w stanie odci?? drog? ucieczki Survivora, a ten nie b?dzie mia? ju? amunicji albo nie zd??y jej za?adowa? by móc odda? strza?, a Zombie b?dzie w stanie przytrzyma? go przez 5 sekund (liczy? g?o?no!) tak, ?e Survivor nie b?dzie móg? si? uwolni?, nast?puje natychmiastowa przemiana w Zombie (patrz: PRZEMIANA). 

PRZEMIANA
Przemiana w Zombie sk?ada si? z nast?puj?cych czynno?ci: 
- Survivor g?o?no oznajmia przemian? mówi?c: "Jestem zombie". 
- Zdejmuje wszystkie przyklejone antidota i chowa do kieszeni. 
- Zdejmuje lightsticki z ramion i chowa do kieszeni. 
- Zabezpiecza i chowa replik?. 
- Wraca na respawn dla Zombie, powiadamia organizatora o przemianie (?eby kontrolowa? ilu Survivorów jeszcze pozosta?o) i wraca do gry jako zombie. Cele gry
Celem Survivorów jest odnalezienie na terenie o?rodka niezb?dnych dokumentów pozwalaj?cych na wyprodukowanie antygenu, dzi?ki czemu mo?liwe b?dzie wyleczenie ludzko?ci i zniszczenie zarazy bez masowej eksterminacji. Dokumenty b?d? schowane w odpowiednio oznaczonej teczce. Teczk? nale?y przenie?? do punktu ewakuacyjnego (zostanie okre?lony na miejscu przed rozpocz?ciem gry). 

Cele Zombie jest... egzystencja. Zombie nie lubi? ?wiat?a, ale w nocy pod??aj? za ?ród?em np. latarki. Zombie pod??aj? te? za odg?osami oraz dobrze widz? w ciemno?ciach. Ale przede wszystkim... Zombie GRAJ? FAIR i zapewniaj? dobr? rozrywk? Survivorom. Zako?czenie rundy
Pojedyncza runda (gra) ko?czy si?, je?li: 
- teczka z dokumentami zostanie zniszczona (szczegó?y na odprawie przed sam? gr?)\ 
- teczka zostanie dostarczona do punktu ewakuacyjnego 
- wszyscy Survivorzy zmieni? si? w Zombie. 

Po zako?czeniu nast?puje odprawa przed kolejn? rund?, zostanie ona oznajmiona przez sygna? d?wi?kowy. Wówczas wszyscy gracze (Zombie i Survivorzy) wracaj? do punktu odpraw. Zostaje wybrany nowy zespó? Survivorów (czas na charakteryzacj? albo zostawienie zb?dnego baga?u na respie), ponownie zostaj? roz?o?one antidota, prze?adowane magazynki, teczka z dokumentami od?o?ona na miejsce, Survivorzy rozlokowani na pozycjach startowych, Zombie na swoich pozycjach i sygna?em d?wi?kowym zostaje og?oszony start kolejnej rundy.

 

Organizatorem imprezy jest Hindus, którego znacie jako twórc? ASGPEGI!

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Sierpień 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Podcast ASG Nowe pistolety WP Zwyci?zcy wrzesie? Elektryczny Blow Back Act od Valor Radio ASG Skarby... Odda? r?k? Taktyka zielona
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:8,893
Wczoraj:42,387
W tym tygodniu:213,746
W tym miesiącu:1,124,031
W tym roku:5,993,528
Wszystkich:54,481,932
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: