Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:06
Zachód słońca: 16:06
Dzień trwa:
8 Godzin 59 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:34
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Mity airsoftu cz??? II Airsoft a Paintball

Mity airsoftu cz??? II – Airsoft a Paintball

Piotr "Procent" ?opaci?ski 
?ród?o: http://blog.gunfire.pl

Malarze, farbiarze, hydraulicy… wiele okre?le? przylgn??o ju? do paintballowców ze strony Maniaków airsoftu, wi?kszo?? ma charakter ironiczny b?d? prze?miewczy.
Jako airsoftowcy wychodzimy cz?sto z za?o?enia, ?e latanie z kolankiem hydraulicznym, z wystaj?c? plastikow? nerk?, w której le?? kulki z produktów spo?ywczych, którymi paintballowcy cz?stuj? innych amatorów tego hobby, jest do?? zabawne.

 

Có?… tak samo to zabawne, jak udawanie ?o?nierzy i wydawanie tysi?cy z?otych na zb?dny sprz?t, a wszystko po to, by zadawa? sobie ból kulkami, które nie zostawiaj? ?ladu przez osoby, które wierz? w prawdomówno?? i honor ka?dego innego uczestnika gry.
Jedno i drugie jest natomiast pasj? wielu osób, a pasja nie potrzebuje racjonalnego usprawiedliwienia swej egzystencji. Jednak?e tak to dzia?a, i? airsoftowcy ?miej? si? z pantballowych absurdów, nie widz?c takowych w airsofcie i na odwrót.
Konflikt przypominaj?cy ten, traktuj?cy o wy?szo?ci ?wi?t Wielkanocnych nad Bo?ym Narodzeniem.
Czy jednak da si? do tej kwestii podej?? obiektywnie, racjonalnie, rzeczowo i jednoznacznie stwierdzi? – „airsoft jest lepszy od paintballu”?

(Stereo)typowy fan paintballu:

?ród?o: athenatt.deviantart.com

Po pierwsze ci??ko nazwa? mnie osob? obiektywn?, gdy? o ile airsoft znam ?wietnie, to w pantball bawi?em si? jedynie okazyjnie i w ?adnym stopniu profesjonalnie.
S? na szcz??cie ludzie, którzy równolegle, lub w kolejno?ci po sobie nast?puj?cej bawili si? zarówno w airsoft jak i w paintball i którzy dziel? si? do?wiadczeniem pozwalaj?cym na w miar? obiektywne porównanie tych dwóch hobby.

Fani airsoftu i jednocze?ni antyfani paintballu zawsze próbuj? w logicznych argumentach uzasadni? wy?szo?? kulek bia?ych, plastikowych nad kolorowymi, spo?ywczymi. Po pierwsze padnie argument realizmu.
Przeci?tny marker i przeci?tna replika  nie powinny by? w jakikolwiek sposób porównywane, bo markery w ?aden sposób nie przypominaj? broni palnej, w ?aden.
S? osoby, które napisz? zaraz, ze s? markery, które staraj? si? by? replikami, czy nawet s? RAMy ju? bardzo zbli?one wygl?dem do broni, ale to mniejszo?? rynku, a pisz? tutaj o przeci?tnym sprz?cie, najpowszechniejszym.

A tak polska Wikipedia przedstawia airsoftowca:

?ród?o: Wikipedia (http://galeria.eldesign.pl/)

Brn?c dalej w realizm mo?na pisa? o u?ywaniu oryginalnego oporz?dzenia i ogólnie du?ej ilo?ci sprz?tu i oporz?dzenia wojskowego w airsofcie.
Tutaj sprawa jest bardziej dyskusyjna, bo z jednej strony w paintballu wykorzystuje si? taki sprz?t, chocia? w mniejszym stopniu, ale z drugiej strony to w naszej zabawie coraz cz??ciej takiego sprz?tu si? nie wykorzystuje i dalej nazywa si? to airsoftem.
Aczkolwiek powiedzmy, ?e je?liby wzi?? ca?o?? obu ?rodowisk, to ten argument przemawia na korzy?? kulek bia?ych.

Kolejnym argumentem si?gaj?cym ju? do aksjologicznego aspektu  (w tym przypadku) airsoftu, to twierdzenie, ?e to hobby ma znamiona elitarno?ci, g?ównie przez to, ?e osoby lataj?ce w r?kach z ASG musz? cechowa? si? uczciwo?ci?, a nawet rycerskim wr?cz, honorem.
Có?, ?miem podda? w w?tpliwo?? to twierdzenie, którego gor?cym zwolennikiem by?em  z  5-6 lat temu, gdzie ?rodowisko w Polsce tworzy?o par? tysi?cy osób, a obecnie ponad 10-krotnie wi?cej. Wtedy nie tylko podczas samej walki, ale i poza ni?, czy nawet poza wspólnymi spotkaniami na strzelaninach, wszyscy wykazywali si? uczciwo?ci? i byli pomocni w wielu wypadkach. wynika?o to z bardzo prostej przyczyny – ka?dy czu? si? cz??ci? ?rodowiska i traktowa? je jako wspólne dobro, o które trzeba dba?.
Nie przecz?, ?e wiele ?rodowisk dalej dzia?a na takiej zasadzie i chwa?a im za to, jednak do?wiadczenie wywiedzione z wi?kszo?ci ?rodowisk, w których mia?em okazje si? obraca? pokazuje, ?e s? to ?rodowiska anonimowe, w ramach których cz?sto tworz? si? mniejsze, które wzajemnie si? zwalczaj?, czy rywalizuj? ze sob? w nie do ko?ca zdrowy sposób.

Kto powiedzia?, ?e paintball nie jest realistyczny (Manewry Unit-o3)?

?ród?o: http://www.milita...ntball.pl/

W ?wietle powy?szego akapitu, podwójn? moc b?dzie mia? kontrargument „malarzy” o tym, ?e u nich kulka ?lad zostawia i intencje ani honorowo?? nie s? tak wa?ne, jak w airsofcie – technika wszystko wymusza. Chocia? s?ysza?em tak?e o sytuacjach oszustw, czy prób nieczystego zachowania w rozgrywkach paintballowych, jednak?e techniki oszukiwania w paintballu musz? by? si?? rzeczy bardziej wyrafinowane i s? trudniejsze ni? w przypadku replik ASG.

Takimi argumentami przerzuca? si? mo?na bardzo d?ugo i ka?da ze stron znajdzie dziesi?tki „za” na rzecz swojego hobby. Dyskusja taka jednak nie prowadzi do niczego i jest ca?kowicie bezsensowna. Jedynymi kompetentnymi osobami w takiej dyskusji, s? wg mnie takie,  które bawi?y si? d?ugo i w miar? profesjonalnie zarówno w paintball jak i airsoft. Jednak?e i w tym przypadku werdykt z takiej dyskusji b?dzie subiektywny na zasadzie „wol? paintball/airsoft, bo…”.

Jeszcze jeden przyk?ad, ?e paintball te? mo?e mie? klimat:

Moja opinia jest taka, ?e w zale?no?ci od tego, czego dana osoba oczekuje i na co liczy, to atrakcyjniejsza dla niej b?dzie inna zabawa ze strzelaniem.
Powszechna jest opinia, ?e paintball dostarcza wi?cej  adrenaliny, tzn. wi?kszo?? rozgrywek jest dynamiczniejszych ni? airsoftowe. Nie ma tam tez nacisku na wojskowy sprz?t, nie mówi?c ju? o jakiej? rekonstrukcji, ogólnie realizm wygl?du schodzi na dalszy plan, co nie przeszkadza realizmowi w walce. Pozostaje tez kwestia kosztów – airsoft w podstawowej eksploatacji jest ta?szy ni? paintball, mniej tez funduszy potrzeba „na start”.

Wszelkie powy?sze porównania opiera?em na „warto?ciach u?rednionych”, czyli na przeci?tnym airsoftowcu i pantballowcu, nie na specjalistycznych ?rodowiskach (reko, LARP, MilSim). Odrzuci?em tez ca?kiem komercyjne wersje obu zabaw. Bo wiadomo, ze mo?emy spotka? zarówno airsoft o profilu bardzo sportowym, zbli?onym do charakteru paintballa, jak i w drug? stron?, rekonstrukcyjne wr?cz podej?cie z markerem w r?ce.
Jednak?e wydaje mi si?, ze konflikt na linii tych dwóch hobby b?dzie trwa? jeszcze d?ugo i w?a?ciwie jest on ca?kiem zabawny, bo generuje zarówno zabawne teksty jak i niezgorsze dowcipy.

 


Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Mario75 dnia June 30 2011 01:46:16
Filmik jest przednie zmontowany. Nie jest to kwestia czy painball jest lepszy czy airsoft. Równie dobrze mogliby aktorzy filmu biega? z gumowymi replikami.

Co do kwestii uczciwo?ci, ?e niby paintball mechanicznie wymusza i? wida? trafienia jest nietrafiony. Sam zaczyna?em przygod? ze strzelaniem z paintballem i wiem jak niektórzy potrafili zetrze? farb? z munduru, albo maj?c farb? na goglach powiedzie?, ?e nie dostali. Bywa i tak.

Jak ka?de hobby s? ?rodowiska, które dbaj? o to aby zarówno w paintballu jak i airsofcie by?o uczciwie, wymuszaj?c zachowania pasjonatów w taki czy inny sposób.

Wiemy, ?e równie? paintball bywa taktyczny i bardziej "realny" tworz?c nie tylko speed paintballa w kolorowych ciuszkach, ale i u?ywaj?c mapy, koszernego sprz?tu i markerów w których ci??ko dostrzec "sp?uczki".

Reasumuj?c jednemu podoba si? paintball innemu airsoft i nic w tym zdro?nego.

Podobnie nas wszystkich traktuj? military?ci na zlotach pojazdów militarnych.

Ostatnio zadzwoni? do mnie Skura z naszego Teamu z propozycj?, która wysz?a od Painballowca o stworzeniu manewrów gdzie z jednej strony walczyliby paintballowcy, a z drugiej airsoftowcy. Na odr?bnych polach walki. Niejako w s?siedztwie. Wspólnym mianownikiem by?by integracyjny camp. Pomys? na manewry tych dwóch podobnych, ale i ró?nych pasji po??czone ze wspóln? integracj? wydaje si? ciekawy i warty stworzenia.

Jeste?my lud?mi tolerancyjnymi, którzy traktuj? tak samo wszystkich z po?ród nas. Przynajmniej taka przy?wieca idea jednemu i drugiemu hobby. Zatem my?l?, ?e czemu nie usi??? przy jednym ognisku snuj?c opowie?ci o polu walki i wymieniaj?c si? specyficznym militarnym fair play klimatem.

Nie od razu Rzym zbudowano, ale mo?na spróbowa? wymieni? si? do?wiadczeniami dobrze si? przy tym bawi?c, nie przekonuj?c na si?? nikogo o tym, ?e moja racja jest lepsza.

Daleki jestem od wypowiedzi "bo moje jest mojesze" i tak rotfl
#2 | Patol dnia June 30 2011 10:20:28
Chcia?bym zauwa?y?, ?e cz??ciej s?yszy si? o przej?ciu z paintball'a na ASG ni? odwrotnie... ;-)

Co do adrenaliny przy szybkich rozgrywkach, to przecie? jest du?o grup specjalizuj?cych si? w CQC. Na przyk?ad u Nas na pó?nocy SGO Gda?sk czy SFAT Szczecin. Ci, którzy mieli okazj? lizn?? dzia?ania w budynkach zgodz? si? ze mn?, ?e s? to szybkie i pe?ne emocji rozgrywki. :-)

Dla mnie oczywi?cie kulki wygrywaj? z "farbkami". Nigdy nie lubi?em wyk?adów z malarstwa... ;-P
#3 | Mario75 dnia June 30 2011 11:24:18
Jest te? Liga ASG owiana nadal mg?? tajemnicy. Bardzo dynamiczna. Prawda Patol? Jak tam Maras si? czuje? Z przymru?eniem oka
#4 | Maras dnia June 30 2011 12:27:38
Taki ma?y off : Szkoda, ?e w komentarzach nie mo?na dodawa? "lubi? to" Szeroki u?miech
#5 | Mario75 dnia June 30 2011 14:07:05
Ostatnio widzia?em na plakacie nadrukowany przycisk "Lubie to". Plakat by? na wysoko?ci przechodnia. Wi?c ka?dy móg? sobie nacisn?? "Lubi? to" Huraa!!
#6 | Technofilia dnia June 30 2011 14:12:24
Z wikipedi:

"Sprz?t do paintballa pojawi? si? w USA ju? w latach 50. XX w. i by? wykorzystywany przez s?u?by le?ne do znaczenia drzew z odleg?o?ci, jak równie? w rolnictwie do znaczenia byd?a. Dopiero w maju 1981 trzej przyjaciele z Hampshire: Bob Gurnsey, Hayes Noel, Charles Gaines wpadli na pomys? bezkrwawej rozgrywki, wykorzystuj?c markery s?u??ce do znakowania byd?a, w celach rozrywkowych. 27 czerwca 1981 rozegrano pierwsz? gr?: 12 zawodników zabawi?o si? w "capture the flag". Zwyci?zca nie odda? ani jednego strza?u. Zabawa nabra?a rozg?osu (mi?dzy innymi dzi?ki nag?o?nieniu przez media), spodoba?a si? i ruszy?a w ?wiat. Pocz?tkowo paintball okre?lano mianem Survival, ale do?? szybko nazwa ta ust?pi?a obecnej[1]. Od tego czasu nast?pi? szybki rozwój paintballa na ca?ym ?wiecie, pojawili si? wytwórcy odpowiedniego wyposa?enia dla graj?cych, ustalono zasady i wymogi bezpiecze?stwa. Pocz?tkowo zabawa grup pojedynczych entuzjastów, cz?sto o zainteresowaniach my?liwskich lub militarystycznych, przekszta?ci?a si? w sport dost?pny dla wi?kszo?ci osób."

No bywa. Sam kiedy? lizn??em malarstwa i nawet mi si? podoba?o ale: jest za ma?o ludzi bawi?cych si? farbkami z w?asnym sprz?tem a po za tym troszk? to boli. Nie ?ebym by? ze szk?a ale jako? te si?ce mnie nie rajcowa?y.
Jedyne co naprawd? przemawia na wielki plus to ekologia. Mo?e i Pan le?niczy b?dzie niezadowolony z kolorowych drzew ale za to jest to nic innego jak ?elatyna która ulegnie degradacji.

W ASG równie? mamy kulki BIO ale to bardziej chwyt marketingowy ni? wymierny efekt. Wi?c jako ASGowcy to troszk? ?miecimy ale lubi? te ?mieci U?miech Artyku? mi si? podoba? U?miech
#7 | edie dnia July 01 2011 18:08:07
Troszk? mo?e wr?ce i swe 3 grosze U?miech
Mam przyjació? bawi?cych si? w painting i chyba w?a?nie to s?owo bardziej trafnie opisuje czym jest pb. zabawa.Tak po prostu. Wi?kszo?? osób które znam, a które od czasu do czasu strzelaj? farbkami nie ma swojego sprz?tu, bo i po co? marker to marker, s? lepsze, gorsze, ka?dego mo?na wypo?yczy? kwestia ceny która zaporow? nie jest. Liczy si? pojechanie, postrzelanie i super fun.

Ja tak zaczyna?em asg. Dla zabawy. I dalej mnie to bawi i przede wszystkim chc? by mnie to bawi?o. Ale w asg stety czy niestety jest bardzo du?o , jak ja to mówi? "zaj?? dodatkowych", mimowolnie przeplata si? to na co dzie? w ?yciu czy to podczas rozmów czy nawet podczas przegl?dania internetu, zawsze w jaki? dziwny sposób cz?owiek zaw?druje na jak?? stron? zwi?zan? z asg. To wci?ga. Cholernie wci?ga. To w jakim stopniu cz?owiek zanurzy si? w ?rodowisku zale?y od niego. Nie jest to bagno wi?c nie nale?y si? go ba? ale je?eli kto? chce zachowa? dystans musi uwa?a? U?miech
Tego problemu nie ma z pb, przynajmniej ja go nie widz?, albo ludzie traktuj? to jako dora?ny, fajny, wypadowy sport albo.. ci?gnie ich do czego? wi?kszego i wtedy zmieniaj? szaty na asg.
#8 | Patol dnia July 01 2011 18:52:30
Post Edie'go przypomnia? mi jedn? sytuacj?. Kilka lat temu podczas bada? przed podj?ciem nowej pracy lekarz zapyta? czy posiadam jakie? przewlek?e schorzenia, odpowiedzia?em "tak, ASG" facet zdziwiony do mnie "a co to? Czym si? objawia?" - "w weekendy z kolegami dla rozrywki polujemy na siebie...". Wyt?umaczy?em pokrótce co i jak i poszed?em. Jako, ?e to przychodnia "pod domem" czasem widz? tego lekarza. By? poniedzia?ek i faceta specjalnie nie rozbawi?em ale teraz zawsze wita mnie z u?miechem na twarzy. :-) Ciekawe ile w tym ?miechu ze "starych ch?opów bawi?cych si? w strzelanego", a ile sympatii. ;-)
#9 | Mario75 dnia July 01 2011 19:17:10
ASG ma pozytywne strony zarówno dla m?odych maniaków jak w tek?cie Jacka: http://www.koalic...eadmore=93 ale i dla "starszych". Bowiem o?miel? si? zasugerowa?, ?e podczas drugiego "dojrzewania" b?d?c Maniakami ASG, faceci zajmuj? si? karabinami i ca?ym tym sprz?tem, lataniem po lesie i sp?dzaniem czasu przy ogniskach, w plenerze, nie ocieraj?c ?zy jak to dawniej za m?odo?ci bywa?o. Nie ocieraj? bo nadal czuj? si? m?odzi i nadal bawi? si? w to co sprawia?o im rado?? lata temu.

Nie musz? si? zatem ugania? podczas drugiego "dojrzewania" za m?odymi dziewczynami je?d??c kabrioletami, bo te? nie musz? niczego, w ten stereotypowy sposób, sobie udowadnia? Z przymru?eniem oka

My?l?, ?e nie jest to do ko?ca naci?gana teoria. W tym co? jest. Na pewno "starsi" Airsoftowcy blisko magicznej 40stki co? o tym wiedz?.

Nie musimy szuka? czego? co daje nam adrenalin? i smak przygody. Daje nam to ASG U?miech
#10 | edie dnia July 02 2011 07:55:25
Ha ! Patol ja mia?em tak samoSzeroki u?miech tyle ?e mój ?apiduch zapyta? "czy uprawia Pan jakie? sporty extremalne" i tu mia?em zagadk? bo czy? obietnic? wypróbowania 430 gatunków piw polskich w do?? krótkim czasie mo?na nazwa? extremalnym sportem ? no nie jakie to tam extremum i rzuci?em ochoczo "a takie tam asg.." (w tym wieku to ju? extremum Fajne) oczywi?cie musia?em powyja?nia? a co to takiego i podczas wyja?niania do?? nerwowo patrzy?em jak lekarzowi oczy si? powi?kszaj? i coraz to cz??ciej looka w stron? skierowa? Stres , ju? my?la?em ?e jak nic b?d? dyma? do psychologa albo do ?wirka ale jako? si? wybroni?em a i lekarz co jaki? czas gdy si? widzimy obiecuje mi ?e jak tylko znajdzie chwil? czasu to wpadnie zobaczy? na w?asne oczy o co w tym chodzi.Tak?e co? w tm jest U?miech
#11 | HoHoL dnia July 05 2011 11:49:17
Ja si? troch? pobawi? w adwokata diab?a.

Postawione w artykule pytanie czy Airsoft jest lepszy od PB nie podaje za?o?e? brzegowych oceny obu hobby.

Podnoszony tutaj jako argument koronny REALIZM repliki/markera tak naprawd? nikomu nie jest potrzebny.

Bo co z tego realizmu repliki w ASG wynika ?

Dzi?ki temu jest celniejsza ? Bardziej dalekosi??na ?

To czy co? wygl?da jak bro? palna czy tez nie nie ma znaczenia przy za?o?eniu ?e zabawa polega na celnym trafianiu si? kulkami. Z dok?adnie tak? sam? frajd? mo?na to robi? przy u?yciu Hi Endowej konstrukcji Systemy jak i markera do znakowania byd?a U?miech

Druga sprawa tego REALIZMU.
Powiedzcie mi prosz? ilu maniaków ASG umie pos?ugiwa? si? swoj? replik? ? Ilu potrafi poprawnie z?o?y? si? do strza?u, przyj?? poprawn? postaw? strzeleck?, wymieni? magazynek, ?e ju? o bezpiecze?stwie nie wspomn?.

Macie repliki 1:1 prawdziwej broni palnej ale pracowa? na nich umie 1 na 10.

Dlatego ten argument jest wa?ny by? mo?e dla kolekcjonerów, osób które uprawiaj? airsoft tylko dlatego ?e maj? FAJN? replik?. Wypieszczon?, wychuchan?.

Ja podobnie jak moi znajomi mam zupe?nie inne spojrzenie na temat ASG vs PB.

Dla nas nie ma vs, jest tam znak równo?ci. Od lat uczestniczymy w milsimach zarówno ASG jak i PB.

I replika b?d? militarny marker s? dla nas jedynie narz?dziem, które w niesprzyjaj?cych warunkach symulacji ma po prostu wyplu? kulki i trafi? nimi w przeciwnika.

Niestety ani ASG ani PB nie s? idealnymi narz?dziami w tej zabawie ale lepszych chwilowo nie ma i trzeba si? zadowoli? wróblem w gar?ci.

Przypominaj? mi si? stare czasy gdy w?a?ciciele Atari i Commodore toczyli ze sob? podobne boje po czym przyszed? czas PCtów i wszystkich pogodzi? U?miech
#12 | Patol dnia July 05 2011 12:53:36
Moje C64 [FTW;] te? by?o PeCetem... ;-P A pogodzi?a wszystkich Amiga notabene Commodore'a. ;] Nie wa?ne... ;]

W sumie jak dla mnie, to kwestia gustu. Wole ASG. Nie wiem jak jest z PB ale do replik jest chyba wi?cej gad?etów.

Obecnie stosunek umiej?cych pracowa? na ostrej te? jest chyba inny... ;] Na moje oko w ASG jest wi?cej osób maj?cych o tym wiedz?. :] Kiedy? w "czasach springów" mo?na by?o tak powiedzie? ale teraz jest wiele ekip k?ad?cych nacisk na ten element. Na przyk?ad podczas "mariówki" Radzio ze SFAT'ów przeprowadzi? szkolenie b?d?ce w?a?ciwie wst?pem do operowania "narz?dziem" i by?o utrzymane w duchu obcowania z ostrym odpowiednikiem.

Tak czy inaczej równie? nie widz? sensu porównywania obu sportów. :]
#13 | HoHoL dnia July 05 2011 15:08:06
Je?eli podchodzimy kolekcjonersko czyli moja wymarzona M4 jak z "I'm Legend" z ok?adzinami Kings Arms itd. itp. to jak najbardziej si? zgadzam. Ilo?? gad?etów jest niezliczona.

Tu raczej si?gamy do podstaw. Czyli, czym jest dla mnie ASG.
Okazuje si? ?e dla ka?dego b?dzie czym? innym.

Dla jednych ASG jest usprawiedliwieniem kolekcjonowania replik. I to replika jest ich fetyszem.

Dla drugich to mo?liwo?? sp?dzenia czasu w zacnym gronie.

Dla trzecich to mo?liwo?? poprzebierania si? w wojaka z Navy Seals i pospacerowanie po lesie.

Dla kolejnych rywalizacja.

A jeszcze dla innych wszystko po trochu.

S?k w tym ?e pomijaj?c t? cz??? kolekcjonersk? reszt? mo?emy realizowa? zarówno w Airsofcie jak i w Paintball'u.

PS. Konkurentem Amigi by?o Atari ST z tego co pami?tam. Co do PC to oczywi?cie mówi?em o komputerach zgodnych z IBM-PC co bysmy sie ju? za s?ówka nie chwytali Z przymru?eniem oka
#14 | Patol dnia July 05 2011 16:29:15
No tak nie do ko?ca...
ASG jest bli?sze sercu tym, dla których wa?na jest wojskowa "nuta". Zbli?enie do realnego wizerunku odgrywa istotn? rol? w budowaniu klimatu. Powiedzmy, ?e "pejntbol" jest mniej "romantyczny" ni? "ersoft". Owszem wszystkie wymienione przez Ciebie elementy powielaj? si? jednak s?k w szczegó?ach. Ró?nica jest mniej/wi?cej taka jak przyjecha? na zlot pojazdów militarnych stylizowanym, cywilnym Humvee - H1, a pomalowan? w plamy H3-k?. Do tego dochodzi, to ?e "wymarzone M4" czy "ka?asz" s? niemal identyczne z ostrym pierwowzorem. Wielu moich znajomych od "kompozytu" pracuje w s?u?bach mundurowych i dzi?ki podobie?stwom mog? utrwala? pami?? mi??niow?. OK jest du?o ró?nic, a ASG rodzi równie? swoje z?e nawyki. Jednak patrz?c pod k?tem pracy z ostr?, bli?ej tu ni? do PB. :]

Ps
Z czasów "staro?ytnych" pami?tam tylko jedn? osob? z ST. Mo?liwe, ?e w innych miastach/krajach by?o inaczej.
Ps.2
Zaraz znajd? jaki? emulator i pogram sobie w Contre/Gryzora Szeroki u?miech hehehe ;]
#15 | HoHoL dnia July 05 2011 20:42:17
W artykule masz zdj?cia z paintballowego Unita organizowanego przez Dziusa i chyba mi nie powiesz ze nie widzisz tam klimatu U?miech

Z reszt? si? zgadzam.
#16 | Patol dnia July 06 2011 07:58:14
Pewnie, ?e widz?. :]
Najwa?niejsi s? ludzie... :]

Mi?dzy innymi dlatego nie ma sensu porównywa?.

Pozdrawiam :]
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [2 głosy]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Mndur Gorka E SPOS Radio ASG LIGA ASG Podcast ASG Makarov KWC Skarby... Nowe pistolety WP Odda? r?k? Survival Tajna bro?
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:29,043
Wczoraj:34,843
W tym tygodniu:101,452
W tym miesiącu:931,812
W tym roku:931,812
Wszystkich:57,649,312
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: