Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:19
Zachód słońca: 15:47
Dzień trwa:
8 Godzin 28 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 10:05
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Namiot - gar?? informacji

Namiot - gar?? informacji

Za zgod? autora: Rafa? (Spineless)

Zdj?cie: Koalicja Pó?noc na PanzerFaust IV 2010
Na zdj?ciu we wn?trzy namiotu Patol Rangers, dalej Areta i najbli?ej obiektywu Maras Seals

 

Konstrukcje


Igloo
Najpopularniejszymi namiotami s? obecnie namioty typu igloo, z dwoma, krzy?uj?cymi si? w jednym miejscu pa??kami. Jest to jedna z najprostszych konstrukcji, rozbicie takiego namiotu jest szybkie i nie wymaga wi?kszej wprawy. Konstrukcja jest do?? odporna na wiatr, za? ilo?? miejsca oferowanego jest na ogó? wystarczaj?ca, dodatkowym atutem (kto wie czy nie najwi?kszym) jest mo?liwo?? rozbicia namiotu bez korzystania z odci?gów - to tzw. konstrukcja samono?na. W warunkach zimowych, w czasie w?drówki po terenach o piaszczystym pod?o?u czy po prostu podczas rozk?adania namiotu w deszczu naprawd? docenia si? takie rozwi?zanie. Minusem jest s?aby stosunek realnej powierzchni u?ytkowej do wielko?ci namiotu (?cianki ?ci?te pod mocnym k?tem uniemo?liwiaj? dobre wykorzystanie namiotu) oraz na ogó? niewielkie przedsionki. Jest wiele modyfikacji igloo, wyst?puj? wersje z trzema stela?ami, czterema, a nawet wi?cej, wszystko zale?y od warunków, do jakich namiot jest stworzony.

Tunelowe
Konstrukcje tunelowe staj? si? coraz bardziej popularne i do?? cz?sto wypieraj? standardowe igloo, dzieje si? tak z powodu bardzo du?ej przestrzeni u?ytkowej, jak? oferuj?, nawet do 25% wi?kszej ni? w przypadku igloo o tej samej wielko?ci. Takie namioty rozk?ada si? zazwyczaj nieco d?u?ej, bo niezb?dne jest umocowanie kilku odci?gów b?d? szpilek napr??aj?cych ca?? konstrukcj?. Odporno?? na warunki pogodowe (np. silny wiatr) jest zró?nicowana i bardzo mocno zale?na od staranno?ci umiejscowienia odci?gów, tuneli na stela?e, k?ta opadania ?cian namiotu, jednocze?nie, przyjmuje si?, ?e to jednak igloo jest bardziej wytrzyma?e (szczególnie je?li posiada 3 lub wi?cej stela?y). Namiotu tunelowego, w odró?nieniu od igloo, nie mo?emy przestawi? w inne miejsce bez demonta?u cho?by cz??ci konstrukcji (odci?gów, szpilek). Namioty te maj? zazwyczaj wi?ksze i lepsze do zagospodarowania przedsionki ni? pozosta?e konstrukcje.

Namioty z dachem dwuspadowym
Jedne z najstarszych i najprostszych konstrukcji. Maj? sporo minusów: maszt w samym ?rodku wej?cia, s?aba odporno?? na warunki atmosferyczne, kiepski stosunek realnej powierzchni u?ytkowej do ca?kowitej, du?a ilo?? ?ledzi i szpilek potrzebnych do rozbicia namiotu, a co za tym idzie tak?e spora waga. Obecnie mo?na spotka? takie konstrukcje nawet w katalogach uznanych producentów jako namioty ultralekkie, najcz??ciej bez stela?y jako konstrukcje jednopow?okowe.

Geodezyjne
Na pewno jedne z najciekawszych, najbardziej efektownych konstrukcji. Wygl?dem przypominaj? nieco igloo, ale posiadaj? wi?ksz? ilo?? stela?y (4 b?d? wi?cej), które krzy?uj? si? w wielu punktach, dzi?ki temu maj? bardzo du?? odporno?? na warunki atmosferyczne, mocne podmuchy wiatru czy ci??ar ?niegu. Wi?ksza ilo?? pa??ków modyfikuje geometri? namiotu, zwi?kszaj?c ilo?? powierzchni u?ytkowej. Wa?? sporo, ale s? stworzone do najtrudniejszych warunków. S? to konstrukcje samono?ne.

Pó?geodezyjne
Najcz??ciej tak okre?la si? konstrukcje oparte na trzech stela?ach krzy?uj?cych si? w trzech punktach. S? to aerodynamiczne konstrukcje samono?ne ?wietnie spe?niaj?ce rol? w bardzo ci??kich warunkach. Niestety, oferuj? zazwyczaj niewielk? ilo?? miejsca zarówno w sypialni jak i w przedsionku. Realna powierzchnia u?ytkowa za spraw? mocno ?ci?tych ?cianek jest ma?a, ale ci??ko znale?? konstrukcj? bardziej odporn? na wiatr.

Inne
Jest oczywi?cie jeszcze wiele innych konstrukcji, których omawia? tu, ze wzgl?du na ich rzadko?? i d?ugo?? artyku?u nie b?d?. Na forum NGT cz?sto mo?na znale?? informacje dotycz?ce konkretnych modeli, wi?c tam prosz? kierowa? wszelkie zapytania.

Stela?e

Przebrn?li?my ju? przez wybór kszta?tu namiotu, teraz nale?y omówi? sposób mocowania stela?y, gdy? bezpo?rednio wp?ywa on na komfort u?ytkowania naszego sprz?tu. Dzielimy go na dwie grupy:

Stela?e zewn?trzne
Pa??ki wsuwa si? w specjalne tunele znajduj?ce si? na zewn?trz tropiku, za? sypialnia jest podwieszona haczykami, klipsami, b?d? innym sposobem pod tropik. Najwi?kszym atutem jest szybko?? rozbijania takiego namiotu - wk?adamy stela? w odpowiedni tunel, mocujemy go do "oczka" przy ziemi i to koniec zabawy z rozk?adaniem.
Nie musimy m?czy? si? z odczepianiem za ka?dym razem sypialni, chyba, ?e chcemy po równo podzieli? ci??ar namiotu wraz z naszym towarzyszem. Zewn?trzny sposób mocowania stela?y daje te? wi?ksz? odporno?? na warunki atmosferyczne, gdy? tropik jest lepiej napi?ty ni? w przypadku stela?y wewn?trznych (oczywi?cie je?li namiot jest prawid?owo uszyty). Dodatkowo, rozbijaj?c namiot w deszczu nie ma ryzyka zamoczenia sypialni, za? na wyjazd minimali?ci wagowi nie musz? zabiera? ca?ego namiotu a np. tylko tropik wraz ze stela?em, sypialni? mo?na swobodnie zostawi?. Z minusów: modele takie na ogó? nie maj? mo?liwo?ci rozstawienia samej sypialni, ponadto ci??ko roz?o?y? ci??ar namiotu na dwie lub wi?cej osób.

Stela?e wewn?trzne
Pa??ki instaluje si? do tuneli wszytych na zewn?trz sypialki b?d? przypina za pomoc? klipsów do niej. Rozbijanie i sk?adanie trwa nieco d?u?ej, gdy? najpierw rozk?adamy sypialni?, na któr? dopiero narzucamy tropik, a ten nast?pnie przytwierdzamy do stela?y. Podczas mocnego wiatru takie "narzucanie" tropiku mo?e sko?czy? si? jego porwaniem, na co nale?y szczególnie uwa?a?. Musimy tak?e pami?ta?, ?e w czasie rozbijania w deszczu prawie zawsze w pewnym stopniu zmoknie nam sypialka. Ponadto p?kni?cie stela?u mo?e sko?czy? si? przebiciem tropiku - wtedy mamy podwójny problem. Jednak?e, du?ym atutem tego typu konstrukcji jest mo?liwo?? roz?o?enia sypialni niezale?nie od tropiku oraz ?atwo?? równego podzielenia namiotu na dwie lub wi?cej osób. Z moich do?wiadcze? wynika, ?e namioty takie ?atwiej wysuszy? - tropik mo?na swobodnie zdj?? i suszy? oddzielnie od postawionej obok sypialni.

Pow?oka


Konstrukcje jednopow?okowe
Jak sama nazwa wskazuje sk?adaj? si? z jednej tylko pow?oki namiotu, prawie zawsze jest to warstwa "tropiku" - wodoodporna, lecz nie "oddychaj?ca", tylko sporadycznie mamy do czynienia z materia?ami membranowymi. Konstrukcje takie stosuje si? w namiotach "minimalistycznych", w których najwi?kszy nacisk po?o?ono na nisk? wag?, a nie wysoki komfort biwakowania. Po nawet niezbyt wilgotnych nocach i pomimo otwartej wentylacji namiotu bardzo cz?stym widokiem b?dzie skroplona para wodna na bocznych ?ciankach i suficie. Mo?na cz??ciowo ?agodzi? skutki wycieraj?c rano lub nawet noc? wn?trze namiotu r?cznikiem b?d? nieu?ywan? koszulk?, ale to tylko dora?ne dzia?ania. Zim? po prostu wytrzepujemy zamarzni?t? pow?ok? a problem cz??ciowo znika.

Konstrukcje dwupow?okowe
Czyli "standardowe" charakteryzuj? si? wyst?powaniem osobnej, przepuszczaj?cej powietrze sypialni i nieprzemakalnego tropiku. Ro?nie nam rzecz jasna waga oraz obj?to?? namiotu, ale cz??ciowo obchodzimy problem skroplonej pary wodnej. Cz??ciowo, gdy? sypialka nie b?dzie zazwyczaj mokra od ?rodka, mokry natomiast b?dzie tropik.
Je?li przestrze? pomi?dzy sypialni? a tropikiem pozwala na swobodn? cyrkulacj? powietrza, efekt mokrego tropiku b?dzie s?abszy, upraszczaj?c, wraz z coraz lepsz? wentylacj? namiotu, maleje ilo?? skroplonej pary wodnej.
Namioty bez sypialni ze wzgl?du na ni?sz? wag? i obj?to?? po spakowaniu ?wietnie sprawdzaj? si? jako namioty ultralekkie i do samotnych w?drówek, niestety kosztem komfortu noclegu - o tym nale?y pami?ta? podczas wyboru namiotu.

Materia?y


Tropik / pod?oga
Wspó?cze?nie najcz??ciej wykorzystuje si? materia?y z w?ókien sztucznych. Najpopularniejsze tropiki wykonane s? z poliestrów i poliamidów, splot, grubo?? i ci??ar tych materia?ów jest ró?ny. Dla zwi?kszenia odporno?ci tropików materia? pleciony jest w rodzaj kratki tzw. Rip-stop (RS), który w znacznym stopniu uniemo?liwia jego rozdzieranie, za? je?li ju? tropik zostanie przedarty, owe rozdarcie nie poszerza si? i zatrzymuje w obr?bie jednej kratki. Wa?nym aspektem jest odporno?? na promieniowanie UV - promienie te niszcz? struktur? materia?u i powoduj? os?abienie jego w?a?ciwo?ci, dlatego te? nie zaleca si? zostawiania namiotu roz?o?onego podczas dni s?onecznych.
Najnowsze tropiki pokrywane s? ponadto warstw? silikonu, który zwi?ksza odporno?? materia?u, dzi?ki czemu cie?szy materia? pokryty silikonem jest nawet bardziej wytrzyma?y od grubego "standardowego" poliestru - oszcz?dzamy na wadze, jednak?e kosztem wy?szej ceny namiotu. Ponadto silikonowany materia? nie jest tak podatny na wp?yw temperatury i o wiele d?u?ej utrzymuje parametry wodoodporno?ci.
Pod?ogi cz??ciej wykonywane s? z Polietylenu (PE) lub Poliuretanu (PU), zazwyczaj s? grubsze od materia?u wykorzystywanego na tropik, wi?c nie ma potrzeby stosowania rip-stopu.

Wentylacja
Jeden z najwa?niejszych elementów namiotu. Niewystarczaj?ca spowoduje, ?e obudzimy si? w mokrym lub zaszronionym namiocie, zbyt dobrej nie opisuj?, bo takowa nie istnieje. Sposobów wentylowania namiotu jest bez liku, od zwyk?ych moskiter, z których cz??ciowo uszyta jest sypialnia, po r?kawy wentylacyjne w namiotach wyprawowych i "szyberdachy", które otwieramy np na czas gotowania. Bardzo wiele zale?y od samej konstrukcji namiotu, d?ugo?ci tropiku, a nawet sposobu rozbicia ca?o?ci, zbyt s?abo naci?gni?ty tropik mo?e znacznie os?abi? cyrkulacj? powietrza mi?dzy warstwami namiotu. Im mamy wi?ksz? przestrze? mi?dzy sypialni? a tropikiem, tym lepiej.

Wodoodporno??
Wg. europejskiej normy DIN materia? wodoodporny musi wytrzyma? napór 1500 mm s?upa wody. Jest to minimalna zalecana warto??, najta?sze namioty supermarketowe nie posiadaj? nawet takiej odporno?ci, w namiotach ekspedycyjnych warto?ci te si?gaj? 10 000 mm. Wystarczaj?ce w niemal ka?dych warunkach parametry to ok. 5000 mm s?upa wody dla pod?ogi i ok. 3000 mm dla tropiku (wy?sze warto?ci dla pod?ogi z powodu ci?nienia wywieranego przez osoby wewn?trz namiotu). Warto wybiera? namiot z wy?szymi parametrami wodoodporno?ci maj?c w pami?ci, i? materia? z biegiem czasu starzeje si? i nie zapewnia takiej ochrony jak na pocz?tku u?ytkowania.
Za wodoodporno?? odpowiadaj? tak?e podklejane szwy w tropiku i pod?odze, jednak?e niektóre namioty wyprawowe takich podkleje? nie maj?, bo i mie? nie musz? - w przypadku opadów ?niegu ci?nienie wywierane na materia? jest mniejsze ni? w przypadku d?ugotrwa?ych opadów deszczu, za? je?li kto? koniecznie chce dostosowa? taki namiot do "normalnego" u?ytkowania mo?e zaimpregnowa? szwy specjalnym preparatem zwi?kszaj?cym wodoodporno??.

Stela? z w?ókna szklanego
To w?a?ciwie ?ywica zbrojona w?óknem szklanym. Stela? taki jest stosunkowo ci??ki, ponadto posiada zdecydowanie mniejsz? wytrzyma?o?? ni? aluminium, ale za to jest bardzo elastyczny i niezwykle tani, dlatego tak bardzo rozpowszechni? si? na ?wiecie. Stela?e takie polecane s? do namiotów rodzinnych czy turystycznych na ciep?e pory roku, podczas przymrozków maszty z w?ókna maj? tendencj? do p?kania. Niegdy? namioty wyposa?one by?y w maszty z pe?nego w?ókna, dzi? najcz??ciej wykorzystuje si? rurki, które s? l?ejsze oraz ?atwo je z?o?y? dzi?ki przeci?gni?tym przez ?rodek gumkom. W?a?ciwie wszystkie stela?e z w?ókna szklanego maj? podobne parametry, trudno mówi? tu o lepszych czy gorszych produktach, natomiast warto zaznaczy?, ?e dro?sze z modeli (np. Durapole, Durawrap, Powerflex) pokrywa si? specjaln? pow?ok?, która zwi?ksza odporno?? mechaniczn? bez istotnej zmiany ich masy. W razie p?kni?cia rurki nie rozwarstwia si? ona na ca?ej d?ugo?ci, lecz tylko w miejscu z?amania, dzi?ki temu ?atwo mo?na j? zabezpieczy? i zmniejszy? ryzyko uszkodzenia namiotu.

Stela? z aluminium
Najcz??ciej spotykane oznaczenia aluminium maj? posta? numeryczn? typu 7001 czy 7075. Popularne oznaczenia stopu odnosz? si? do w?a?ciwo?ci materia?u i rodzaju sk?adników w stopie, im wy?sze, tym aluminium bardziej wytrzyma?e, ale i trudniejsze do obróbki. Najbardziej wytrzyma?e stopy aluminium produkowane obecnie zawieraj? scandium, który jest o po?ow? l?ejszy i o 25% bardziej wytrzyma?y od tytanu ! Spawanie cz??ci stopów wywo?uje konieczno?? usuwania napr??e? powsta?ych w tym czasie, st?d dodatkowe oznaczenia typu T6 czy T9 (oznaczaj? one ogó? procesów maj?cych na celu stabilizacj? stopu).
Maszty aluminiowe s? o wiele bardziej stabilne i wytrzyma?e ni? pa??ki z w?ókien sztucznych, ponadto s? >15% l?ejsze od nich. Produkty renomowanych firm s? zazwyczaj oksydowane lub lakierowane, aby zabezpieczy? powierzchni? przed korozj? i u?atwi? wsuwanie stela?a do przeznaczonego dla niego tunelu.
Wi?cej informacji dotycz?cych tych stela?y znajdziesz w artykule Stela?e w namiotach
Oprócz tradycyjnych stela?y z?o?onych z rurek z w?ókna szklanego b?d? stopów metali, w niektórych namiotach mo?na spotka? si? z rozwi?zaniami alternatywnymi.

Inflatable technology
Jest jednym z najnowszych pomys?ów usztywnienia namiotów bez udzia?u tradycyjnych stela?y. Funkcj? usztywniaczy pe?ni? specjalne tunele powietrzne, w które za pomoc? do??czonej pompki t?oczy si? powietrze. Zalet? takiego rozwi?zania jest mniejsza waga namiotu oraz elastyczno?? tuneli w momencie granicznego napr??enia materia?u (stela? si? "k?adzie", ale po zmniejszeniu si?y wiatru samoistnie wraca do swojej poprzedniej pozycji). Wed?ug zapewnie? jednego z producentów (Nemo Equipment) dobrze rozstawiony namiot wyposa?ony w ten system znosi dzia?anie wi?kszych si? ni? tradycyjny stela? aluminiowy.

Inne elementy
Bardzo wa?nymi elementami namiotu s? jego zamki, powinny by? firmowane przez Salmi, YKK, b?d? firm? produkuj?c? namiot - mamy wtedy pewno??, ?e nie zawiod? nas nawet w najtrudniejszych warunkach. Klamry wyst?puj?ce w niektórych konstrukcjach nie s? ju? tak wa?ne, ale logo Rock Lockster, Duraflex b?d? Nexus gwarantuje wysok? jako??.
Szpilki czy ?ledzie do??czone do namiotu nie powinny wygina? si? w r?kach, jednymi z lepszych i na pewno dobrze dost?pnych s? szpilki aluminiowe - lekkie, wytrzyma?e i niedrogie.
Podczas zakupu zwró?my te? uwag? na kilka innych akcesoriów namiotu: odci?gi tropiku powinny mie? wplecione odblaskowe w?ókna, dzi?ki którym noc? ?atwiej znajdziemy rozbity namiot, za? na kempingach zmaleje prawdopodobie?stwo, ?e kto? si? o nie przypadkiem potknie. Odci?gi nie powinny by? po prostu wszyte w tropik - winny by? wszyte w szeroki kawa?ek materia?u, który dopiero ??czy si? z tropikiem - si?a naci?gu rozk?ada si? wtedy na wi?ksz? powierzchni? i zmniejsza mo?liwo?? wyprucia linki.
Kolejn? wa?n? spraw? jest zagospodarowanie samego wn?trza namiotu. Siatkowe kieszonki u?atwiaj? utrzymanie porz?dku, a pó?eczka pod sufitem to ?wietne miejsce na drobny sprz?t np. czo?ówk?.
Niegdy? w tropik cz?sto wkleja?o si? okienka z tworzywa, rozja?niaj? one co prawda wn?trze, ale nale?y pami?ta?, ?e zwi?kszaj? nieco wag? namiotu i s? mniej trwa?e ni? pozosta?e elementy.

Wybieramy namiot

Kupno namiotu to sprawa do?? skomplikowana, wszak to wybór na lata, a przecie? nikt nie chce sta? si? posiadaczem bubla. Przed udaniem si? do sklepu warto wi?c zastanowi? si? nad kilkoma sprawami:
- Ile osób ma pomie?ci? ?
- W jakich warunkach b?dziemy u?ywa? namiotu ?
- Jak ci??ki mo?e by? ?
- Ile pieni?dzy jeste?my w stanie na niego wyda? ?

Wielko??
Jest to podstawowe zagadnienie, z którym spotykamy si? podczas zakupu namiotu. Wybra? musimy rozwi?zanie kompromisowe pomi?dzy jego realn? wielko?ci? a wag?. Na ogó? parametry wielko?ci podawane na ulotkach zgadzaj? si? z prawd?, we?my tylko pod uwag?, ?e ?ciany namiotu w zasadzie nigdy nie tworz? k?ta prostego z pod?og?, tote? realne wymiary zmniejszone s? przez k?t opadania ?cianek. Ponadto producent pisz?c o namiocie np. dwuosobowym zak?ada, i? w sypialni zmieszcz? si? dwie osoby - bez baga?u, sprz?t l?duje w przedsionku b?d? w innym miejscu poza namiotem. Niniejsza, bardzo uproszczona tabelka mo?e pomóc w doborze odpowiedniej wielko?ci namiotu - parametr szeroko?ci jest tu najwa?niejszy:

D?ugo?? sypialni zazwyczaj oscyluje mi?dzy 210 - 230 cm, które wystarczaj? wi?kszo?ci u?ytkowników. Wysoko?? to te? sprawa kompromisu, w moim mniemaniu minimalna wysoko?? sypialni (bior?c pod uwag? cz?owieka o wys. 175 cm) to 100 cm - mo?na wtedy usi??? w namiocie w pozycji wyprostowanej.
Pami?tajmy, ?e namiot na warunki zimowe powinien by? wi?kszy, tak by, chocia? cz??? ekwipunku ulokowa? w sypialni. Oczywi?cie dobór wielko?ci jest kwesti? wysoce indywidualn?, s? osoby kupuj?ce namiot "na styk", s? kupuj?ce "na wyrost" - najlepiej poprosi? o roz?o?enie namiotu w sklepie (rzadka mo?liwo??, ale warto zapyta?) i samemu zadecydowa?.

Na jakie warunki

Wiosna - Jesie?
Je?li zamierzamy u?ywa? namiotu w "normalnych" warunkach, a wi?c od wiosny do jesieni,

 • Zwró?my bardziej uwag? na komfort noclegu lub te? wag? namiotu, w mniejszym za? na parametry.
 • Wodoodporno?? na poziomie 5000/3000 (pod?oga/tropik) w zupe?no?ci wystarczy,
 • Stela? przyda?by si? aluminiowy, ale je?li nie sta? nas na wi?kszy wydatek w?ókno szklane nam wystarczy.
 • Zazwyczaj namioty te wyst?puj? w kolorach zieleni b?d? szaro?ci - ?atwo si? dzi?ki temu zaszy? w lesie, ponadto do tak stonowanych kolorów nie ci?gnie tyle robactwa ile do jasnych materia?ów tropiku.
 • Wybierzmy model z dobr? wentylacj?, powinien mie? moskitiery w znacznej cz??ci sypialni, aby zapewni? przewiew, ale te? uchroni? przed owadami.


Zima

 • U?ytkowanie namiotu zim? zbli?a nas do modeli wyprawowych, ale swobodnie mo?na u?ywa? wi?kszo?? modeli "letnich" w zimowych warunkach gór typu "Beskidy", pod warunkiem, ?e mamy stela? aluminiowy b?d? mocniejszy - stosowanie w?ókna szklanego cz?sto ko?czy si? p?kaniem ogniw stela?a.
 • Wybierzmy namiot o konstrukcji geodezyjnej lub pó?geodezyjnej - odpornej na ci??kie warunki atmosferyczne.
 • Przydadz? si? dwa przedsionki na sprz?t i dwa wej?cia; jedno b?dzie zawsze os?oni?te przed wiatrem.
 • Je?li zamierzamy kupi? namiot stricte na zim?, kupmy namiot z fartuchami ?nie?nymi, dzi?ki którym pod tropik nie nawieje ?niegu, za? sama konstrukcja namiotu b?dzie bardziej stabilna. Obecnie cz?sto rezygnuje si? z fartuchów na rzecz d?u?szych, si?gaj?cych niemal pod?o?a tropików, i rzeczywi?cie, takie wyj?cie te? si? sprawdza, ale trzeba by? ?wiadomym wad i zalet powy?szego rozwi?zania.
 • Przyjmuje si?, ?e namioty zimowe powinny mie? wy?sze parametry wodoodporno?ci, przede wszystkim materia?u pod?ogi, zazwyczaj podaje si? warto?ci 7000 mm i 10 000 mm jako wystarczaj?ce.
 • Wodoodporno?? tropiku na poziomie 3000 mm spokojnie wystarcza.
 • Wa?na jest wentylacja, tym bardziej, ?e bardzo cz?sto gotuje si? w ?rodku namiotu, mog? to by? r?kawy wentylacyjne b?d? po prostu lekko uchylone wej?cia
 • "Oczka" na ?ledzie i szpilki powinny by? na tyle szerokie, by mo?na by?o umie?ci? w nich czekan, szabl? ?nie?n?, kijki etc.
 • Zaleca si? wybieranie namiotów o jasnych kolorach: ?ó?tym b?d? czerwonym - ?atwiej je znale?? po?ród ?niegu, za? wn?trze sypialni jest dzi?ki temu ja?niejsze.


Ekspedycje i wyprawy
Namioty wyprawowe s? zazwyczaj bardzo podobne do dobrych namiotów zimowych, zarówno konstrukcyjnie jak i w kwestii wykorzystanych materia?ów. Wyj?tkiem s? namioty bazowe, o du?o bardziej skomplikowanej konstrukcji i znacznie wi?kszej wadze oraz namioty specjalistyczne, na przyk?ad przeznaczone na pustynie czy pó?pustynie. Szerzej tej kategorii nie b?d? omawia? - je?li kto? wybiera si? na powa?n? wypraw? w góry wysokie zapewne lepiej ode mnie orientuje si? w tych kwestiach.

Waga
Waga w du?ym stopniu jest zale?n? wielko?ci namiotu. Zazwyczaj, im wi?kszy namiot, tym wi?ksza waga, cho? bardzo wiele zale?y od u?ytych materia?ów i samej konstrukcji, wi?c niejednokrotnie spotkamy si? z tym, i? namiot dwuosobowy jednej firmy b?dzie l?ejszy od namiotu jednoosobowego innej. Granic? wagow? ka?dy powinien ustali? sobie sam, bior?c pod uwag? docelow? wielko?? namiotu, sposób jego transportu i fakt czy namiot b?dziemy nosi? sami czy te? podzielimy si? jego mas? z towarzyszem podró?y.
Osobi?cie wychodz? z za?o?enia, ?e typowe dwuosobowe igloo nie powinno wa?y? wi?cej ni? 3 kg, za? namiot do solowych woja?y 2 kg, ale tak jak mówi?em jest to subiektywne odczucie i niezb?dne jest ?ledzenie w?tków na forum oraz ewentualne pytanie bardziej do?wiadczonych turystów. Pami?tajmy tak?e, ?e, szczególnie zim?, namiot podczas biwaków nieco zyskuje na wadze (rzadko kiedy udaje si? wytrzepa? ca?y lód z sypialki czy tropiku), ponadto u?ywanie zimowych ?ledzi znacznie zwi?ksza mas? ca?ego zestawu. Wag? poszczególnych konstrukcji namiotowych mo?na nieco obni?a?, ale mowa o tym b?dzie za chwil?.

Cena
Sedno sprawy. Nie ma co si? ?udzi?, ?e kupimy namiot tani i bardzo dobry. Hipermarketowe cuda s? dobre na okresy bez wiatru i opadów - nieraz mo?na zobaczy? na kempingach obleczone w foli? budowlan? namioty, które nie daj? rady nawet s?abiutkim deszczom, podobnie szybko p?kaj? pa??ki ich stela?a. Oczywi?cie mo?e trafi? si? dobry egzemplarz, ale nie warto ryzykowa?. Pr?dzej kupmy namiot u?ywany sprawdzonego producenta b?d? poczekajmy na dobr? promocj? interesuj?cego nas modelu. Bardzo uogólniaj?c - ci??ko kupi? dwuosobowe igloo markowego producenta ze stela?em aluminiowym za mniej ni? 500 z?, trudno tak?e znale?? namiot "zimowy" za mnniej ni? 700 z?.

O konkretnych modelach i ich cenach nie b?d? mówi?, wszelkie dyskusje przenie?my, tam, gdzie ich miejsce - na forum.

Ostatnia, ale bardzo wa?na kwestia
Po zakupie namiotu roz?ó?my go w domu na prób?, posprawdzajmy jako?? szwów, sposób mocowania masztów i odci?gów - w terenie przy fatalnej pogodzie mo?e nie by? czasu na b??dy.

Minimalizacja wagi namiotu

Przebiega w kilku etapach:

 • wyborze odpowiednio lekkiego namiotu,
 • namiotu, który mo?na odchudzi? (nie zabieraj?c którego? z jego elementów)
 • wymianie poszczególnych cz??ci namiotu na l?ejsze.

Niektóre namioty, dzi?ki swojej konstrukcji maj? mo?liwo?? odczepiania niektórych niepotrzebnych w danej chwili elementów, takich jak: fartuchy ?nie?ne, sypialnia (vide konstrukcje ze stela?em zewn?trznym), kieszonki, pó?ka na drobiazgi, odci?gi czy cz??? pod?ogi. Namiot podczas takich operacji traci nawet do 40% pocz?tkowej masy, wi?c mo?emy zaoszcz?dzi? naprawd? sporo d?wigania. Masa poszczególnych cz??ci na przyk?adzie namiotu Husky Falcon: waga ca?kowita - 3821g
22 szpilki aluminiowe + pokrowiec na nie = 322g
stela? z aluminium 8,5mm (ok. 9 m d?ugo?ci) z pokrowcem = 625g
worek z zestawem naprawczym = 174g
sypialnia = 1058g
tropik = 1642g

Wymieni? w namiocie mo?na przede wszystkim stela? i szpilki/?ledzie. Wymiana stela?a z w?ókna szklanego na aluminium o tej samej ?rednicy to oszcz?dno?? wagi o 15-30% (zale?y od stopu aluminium), zyskujemy nie tylko oszcz?dno?? wagi, lecz przede wszystkim wi?ksz? odporno?? masztów.
L?ejsze, nawet o 50-60% s? stela?e z w?ókna w?glowego, ale niestety nie s? one póki co dost?pne na polskim rynku, a samo zdobycie ich za granic? kosztuje kilkaset z?otych. Przyk?adowy producent takich stela?y:
- fibraplex
- havel-composites

Starodawne szpilki stalowe odchodz? powoli do lamusa, coraz cz??ciej zamieniane s? na lekkie i wytrzyma?e produkty ze stopów aluminium b?d? tytanu czy te? w?ókien w?glowych. Waga jednej szpilki stalowej to ok. 25 g, aluminiowej 9-15 g, tytanowej 1(!)-5,5 g, za? karbonowej 3,5-4,5 g. Je?li posiadamy stare szpilki stalowe najbardziej op?aca si? kupno szpilek z aluminium (5 szpilek - 15 z?), tytanowe kosztuj? ok. 79 z? - 6 szpilek, a karbonowe (krótsze od wy?ej wymienionych) 79 z? za 6 sztuk.

Zróbmy teraz ma?y test minimalizacji wagi. Za?ó?my, ?e posiadamy namiot 2-osobowy, o konstrukcji igloo z pa??kami z w?ókna szklanego i stalowymi szpilkami, ca?o?? niech wa?y 3 kg. Dzi?ki wymianie stela?y na aluminiowe oraz zestawu szpilek jego waga mo?e zej?? nieco poni?ej 2,5 kg. Je?li namiot posiada dodatkowo stela? zewn?trzny i nie zabierzemy sypialni w podró?, b?dziemy nosi? ok. 1,5 kg. Jest to bardzo uproszczona tabela, ale obrazuje jak wiele mog? zaoszcz?dzi? minimali?ci wagowi, niestety, do?? du?ym nak?adem finansowym. Za 440 z? mo?na ju? kupi? u?ywany namiot renomowanej firmy, ale i tak amatorów "odchudzania" nie brakuje.

Konserwacja, ewentualne naprawy oraz kilka praktycznych porad

 • Namiotu nie trzeba w jaki? specjalny sposób konserwowa?, niektórzy co prawda spryskuj? tropik czy materia? pod?ogi sprayami zapewniaj?cymi zachowanie wodoodporno?ci, ale w moim odczuciu, je?li nie kupili?my namiotu z Tesco nie jest to konieczne. Natomiast, je?li pod?oga naprawd? mocno przecieka powinni?my pomy?le? o jej wymianie b?d? nowym namiocie.
 • Nale?y co jaki? czas wyczy?ci? namiot (przede wszystkim zewn?trzny materia? pod?ogi) za pomoc? g?bki z rozcie?czonym s?abym detergentem, ja np. u?ywam zwyk?ego szarego myd?a.
 • Dok?adnie suszmy namiot - niedosuszenie mo?e spowodowa? rozwój grzybów na materiale, które wcale nie s? ?atwe do usuni?cia, a u?ywanie preparatów grzybobójczych wi??e si? z niema?ymi kosztami. Je?li rano zwijamy mokry namiot, co przecie? znów tak rzadko si? nie zdarza, pami?tajmy, aby tropik solidnie wytrzepa? przed w?o?eniem do pokrowca, podobnie post?pujmy z sypialni?. W domu bezwzgl?dnie namiot, je?li nie rozstawiamy to chocia? rozwieszamy na kilka godzin ?eby dok?adnie wysech?.
 • Do wi?kszo?ci namiotów producenci do??czaj? zestaw naprawczy, dzi?ki któremu mo?emy zreperowa? niewielkie rozdarcia materia?u b?d? p?kni?ty stela?. W celu wi?kszych napraw namiot powinni?my odda? do serwisu zajmuj?cego si? takimi naprawami, w Polsce jest nim mi?dzy innymi Marabut.
 • Je?li jedziemy w mocno kamienisty teren kupmy plandek? budowlan? b?d? p?acht? pod namiot, tak, by kamienie nie przebi?y materia?u pod?ogi.
 • Podczas zimowych biwaków pami?tajmy, aby maszynki zamków umieszczone by?y u góry ekspresu - u?atwi to wyj?cie je?li zasypie nam namiot.
 • Mimo, ?e namioty s? w wi?kszo?ci niepalne (pali? si? nie pal?, ale materia? si? topi) uwa?a? z otwartym ogniem, szczególnie odpalaj?c kuchenk?. Czasem lepiej nawet uruchomi? j? przed namiotem i dopiero wtedy wej?? do ?rodka.
 • Je?li zacinaj? si? nam zamki przesmarujmy je zwyk?? ?wiec? b?d? silikonem.

Kilka najciekawszych nowinek technologicznych i innych bajerów


STAT (Sleep Tight Anchor Transfer)
W przypadku, gdy ?pimy na niewielkiej pó?ce skalnej, a grunt pod nami nie jest zbyt pewny, system ten umo?liwia zrobienie z namiotu wyposa?onego namiastk? Portaledge'a. Specjalny zaczep przy dachu namiotu umo?liwia wpi?cie tam asekuracji z ko?ci, haków i temu podobnych, do ?rodka namiotu przeci?gn?? mo?emy asekuracj? z uprz??y. Wyst?puje w okre?lonych modelach namiotów firmy Nemo Equipment.

Condensation Curtain
System polegaj?cy na oddzieleniu cz??ci sypialni nylonow? kurtyn?, która ko?czy si? na wysoko?ci barków le??cego cz?owieka - pozwala to na zmniejszenie ewentualnego oszronienia/zawilgocenia pozosta?ej cz??ci namiotu (najwi?cej ciep?ego powietrza wydalamy podczas oddychania). (Na zdj?ciu CC z systemem STAT)

Moki Cheez
Opatentowany przez Nemo Equipment system docieplenia namiotu, zwi?kszaj?cy o 15-20% temperatur? cz??ci sypialnej poprzez zainstalowanie w niej dodatkowego materia?u metalizowanego, odbijaj?cego ciep?o do wewn?trz sypialni. Materia? jest oddychaj?cy, wi?c maleje ryzyko skroplenia pary wodnej.

RIF (Removable Insulated Floor) Pomys? na lepsz? izolacj? namiotu od strony pod?o?a dzi?ki instalacji dodatkowej wk?adki (pod?ogi) z pianki EVA. Wk?adk? mo?na oczywi?cie montowa? i demontowa? w dowolnym momencie..

Extra Vestibule
Dodatkowo instalowany przedsionek, zwi?kszaj?cy powierzchni? u?ytkow? namiotu. Oczywi?cie namiotu mo?na bez przeszkód u?ywa? pomijaj?c ten element. Wyst?puje w okre?lonych modelach namiotów, najcz??ciej ekspedycyjnych np. Black Diamond,

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | muniekole dnia August 11 2017 23:48:38
Terapia leczeniem tr?dziku ró?owatego nie jest uzdrawiana a najprzyzwoiciej jest wyznacza? u do?u wobec umorzenia ilo?ci zaczerwienienia facjaty za? modyfikacyj zapalnych, zmniejszenia wielko?ci, terminu wytrzymania oraz si?y torsji i jednoczesnych znaków ?wi?du, dymienia tudzie? uczucie. Para pocz?tkowego wybiegi leczenia tr?dziku ró?owatego to miejscowe oraz http://hemoroidyobjawy.pl/ ustnego medykamenty antybiotyczne. Leczenie laserowa uleg?aby i zaliczona w charakterze odmiana leczenia. W toku kiedy w etapu kilku tygodni ?rodki nierzadko wywo?uj? niechwilowego pocenie si?, zaczerwienienie tak bywa wraca po zabiegu. D?ugotrwa?e kuracja, z regu?y od jednego a? do dwóch lat, by? mo?e wi? si? do trwa?ej weryfikacji stanu tu? przy niektórych pacjentów. Trwa?e kuracja jest notorycznie konieczne, cho? niektóre casusy rezygnuj? po jacy? frazeologizmie tudzie? twierdz? niezachwianie. Niepozosta?ego casusy, pozostawione bez leczenia, pogarszaj? si? wespó? z przeciekiem okresu.
#2 | muniekole dnia August 29 2017 17:42:59
cellulit tabletki babka p?esznik zastosowanie http://cockpit.pl/funcs.php?name=ogloszenia&id=10 jak powi?kszy? biust jak oczy?ci? organizm z toksyn domowe sposoby
#3 | shareways dnia September 18 2017 12:09:27
krem na tr?dzik ró?owaty jak leczy? hemoroidy zmarszczek Artyku?y proces zio?a na oczyszczenie jelit ma?? na tr?dzik ró?owaty bez recepty
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Arctic Combat LIGA ASG Mndur Gorka E SPOS MG 42 by MG Schutze Skarby... Nowe pistolety WP Survival Tajna bro? Podcast ASG Taktyka zielona
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:4,333
Wczoraj:33,800
W tym tygodniu:177,075
W tym miesiącu:519,558
W tym roku:519,558
Wszystkich:57,237,058
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: