Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:17
Zachód słońca: 15:56
Dzień trwa:
9 Godzin 38 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:55
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

?piwór gar?? informacji

 

?piwór gar?? informacji - co o ?piworze nale?y wiedzie?

Za zgod? autora: Rafa? (Spineless)

zdj?cie: cityonfire.com

 

Cytuj?c wikipedi?: "?piwór - swego rodzaju worek do spania, s?u??cy za przeno?ne i niemal natychmiastowe miejsce do spania. Zwini?ty - jest ?atwy w transporcie, staje si? wi?c nieodzownym elementem wyposa?enia podró?ników".
Krótko mówi?c w takim to w?a?nie worku do spania przychodzi nam odpoczywa? po m?cz?cym dniu, i tu, na wst?pie postawmy sobie zatem pytania: jaki ?piwór wybra? w zale?no?ci od warunków w jakich przyjdzie nam spa?, jakie materia?y s? najlepsze, która konstrukcja najbardziej si? sprawdzi, jakie wype?nienie wybra? i w ko?cu jak si? ?piworem opiekowa? aby jak najd?u?ej z niego korzysta? ?

Kszta?t ?piwora - czyli wybieramy mi?dzy komfortem a wag?


Mumia - ?piwór o anatomicznym kszta?cie zw??aj?cym si? ku do?owi. Dzi?ki takiej konstrukcji ?piwór charakteryzuje si? zmniejszon? wag? i obj?to?ci? po spakowaniu w stosunku do typowych "kopert", jednak?e dzieje si? to kosztem miejsca w ?piworze, co z kolei wp?ywa na komfort spania. U?ywany do szeroko poj?tej turystyki.

Koperta - o kszta?cie prostok?ta, oferuje najwi?cej miejsca do spania, zazwyczaj rozpinana jest na ca?ej d?ugo?ci wraz ze stopami. Z powodu du?ej obj?to?ci do ogrzania, traci si? sporo na komforcie cieplnym, jest ponadto du?a po spakowaniu. Najpopularniejsza na typowych campingach i wakacyjnych wyjazdach samochodowych.

Let's move - bardzo podobny w kszta?cie do klasycznej mumii, ale szerszy w ?rodkowej cz??ci, umo?liwia przyj?cie pozycji embrionalnej podczas snu.

Noga s?onia - w zasadzie jest to jedna, obszerna "nogawka", w któr? si? wchodzi. Przeznaczona g?ównie dla my?liwych lub fotografów. Czasem od spodu wszywa si? wzmocnienia z nieprzemakalnej tkaniny oraz zamki, które umo?liwiaj? chodzenie.

Specjalistyczne- cz?sto s? to bardziej puchowe kombinezony ni? ?piwory. Nogi i r?ce maj? osobne "r?kawy", dzi?ki temu mo?na swobodnie si? w nich porusza?, za? zamek frontowy umo?liwia wyj?cie r?k ze ?piwora. U?ywane niekiedy w obszarach podbiegunowych, podczas wypraw wysokogórskich, przez ?o?nierzy, my?liwych.

Budowa - czyli co ka?dy ?piwór ma lub mie? powinien


Kaptur - powinien by? stosunkowo g??boki, dobrze docieplony oraz posiada? ?ci?gacz, który zaci?gni?ty, uniemo?liwi wydostanie si? nagrzanego powietrza. Konieczny w zasadzie w ka?dych warunkach

Ko?nierz termiczny - zamyka od wewn?trz komor? g?ówn? ?piwora, utrudniaj?c ucieczk? rozgrzanego powietrza, najlepiej by by? spinany rzepem i mia? wszyt? link?, któr? zaci?gamy przed snem. Niezb?dny w ?piworach wielosezonowych, w letnich nie jest konieczny

Zamek - z lewej b?d? z prawej strony ?piwora, d?ugi b?d? krótki - zale?nie od modelu. W niektórych ?piworach zimowych wszyty jest krótki zamek po?rodku wora, dzi?ki czemu zyskuje on na uniwersalno?ci a sam ?piwór charakteryzuje si? nieznacznie ni?sz? wag?, wyst?puj? tak?e ?piwory bez zamków.
Zamki powinny p?ynnie chodzi? w obu kierunkach, dobrze by by?y dwubiegowe, dzi?ki temu podczas cieplejszych nocy regulujemy temperatur? rozpinaj?c tylko cz??? zamka np na wysoko?ci stóp. Wi?kszo?? modeli posiada zamki, które umo?liwiaj? spinanie z innymi ?piworami, w ten sposób tworzy si? jeden obszerny ?piwór, w którym pomieszcz? si? nawet trzy osoby

Listwa termiczna - biegn?ca wzd?u? zamka komora, wype?niona ocieplin? sztuczn? b?d? puchem, chroni cia?o przed przedostawaniem si? zimnego powietrza od strony zamka. Zwracajmy uwag? czy podczas rozpinania i zapinania ekspresów nie wcina si? w nie. Je?li ju? kupili?my ?piwór i listwa nieustannie wcina si? w zamek pomo?e wszycie cienkich pasemek usztywniaj?cego materia?u. Przyda si? w ka?dych warunkach, chyba, ?e kupujemy ?piwór typowo "schroniskowy".

Kieszonka - wszyta na wysoko?ci klatki piersiowej jest bardzo przydatnym patentem, chowamy w niej telefon, dokumenty, inne drobiazgi

Kiesze? na poduszk? - niektóre ?piwory posiadaj? wszyt? pod g?ow? kiesze? na poduszk?, mo?na do niej w?o?y? tak?e polar lub inn? cz??? odzie?y, która b?dzie j? zast?powa?

Kiesze? docieplaj?ca - ?piwory zimowe mog? by? wyposa?one w kiesze? docieplaj?c? stopy, która mo?e okaza? si? niezwykle przydatna w warunkach bardzo niskich temperatur

Pasy antypo?lizgowe - naszyte s? od spodniej strony na materia? zewn?trzny, zapobiegaj? ze?lizgiwaniu si? ?piwora na pochy?o?ciach terenu

Worek kompresyjny- chyba przedstawia? nie trzeba. Zdecydowanie najlepsze s? tu worki zaopatrzone w kilka krzy?uj?cych si? ta?m, kompresuj?ce ?piwór w ka?dym kierunku

Materia? zewn?trzny i wewn?trzny

Zewn?trzne pokrycie ?piwora to zazwyczaj materia?y nylonowe b?d? poliestrowe, cz?sto wzmacniane rip-stopem, który w pewnym stopniu zapobiega rozdzieraniu materia?u. Niektóre z nich powleczone s? dodatkow? impregnacj? b?d? posiadaj? membran?, dzi?ki której odporne s? na przemakanie, niestety dzieje si? to kosztem gorszej oddychalno?ci materia?u. W?ród materia?ów zewn?trznych wykorzystywanych w ?piworach puchowych dominuj? wyroby z Pertexu (Microlight, Quantum, Endurance) oraz belgijskiej firmy Concordia (Piumi, Microfighter), gwarantuj? one wysok? puchoszczelno?? ponadto w pewnym stopniu chroni? przed zawilgoceniem puchu. Nie b?d? opisywa? wszystkich tych materia?ów, wszelkie informacje odno?nie ich w?a?ciwo?ci mo?na uzyska? z pierwszej r?ki na forum, tam te? znajduj? si? opinie dotycz?ce ich u?ytkowania oraz trwa?o?ci.

Niegdy? typowym materia?em wewn?trznym by?a bawe?na, poza spor? wag?, niewielk? odporno?ci? na wilgo? posiada?a jedn? niew?tpliw? zalet? - by?a przyjemna w kontakcie ze skór?.
Dzi? na pokrycia wewn?trzne ?wietnie nadaje si? czysty nylon - stosowany jest on w niemal wszystkich typach ?piworów. Jest lekki, wytrzyma?y, brudzi si? o wiele wolniej od zwyk?ej bawe?ny, ale niektórym osobom wydaje si? ma?o przyjemny, dlatego do?? cz?sto stosuje si? mieszanki bawe?ny z wiskoz?, b?d? w?a?nie z nylonem. Mo?na tak?e dokupi? lub uszy? sobie wk?adk? bawe?nian?, która dodatkowo chroni ?piwór przed zabrudzeniem i nieznacznie podnosi komfort termiczny ?piwora. Ciekaw? propozycj? s? wk?adki polarowe b?d? jedwabne, które obni?aj? temperatur? komfortu nawet o 5-6°C, przez co ?piwór staje si? bardziej uniwersalny i mo?na w nim spa? w ni?szych temperaturach.

Komory w ?piworach puchowych


Pikowane - najprostsze pod wzgl?dem budowy; dwie warstwy materia?u przeszyte na wylot, a powsta?e komory wype?nione puchem; u?ywane najcz??ciej w ko?drach, niekiedy kurtkach puchowych
Komory typu H - dwie warstwy materia?u s? po??czone paskiem materia?u, przekrój wygl?da jak po?o?ona litera H - poprzeczk? stanowi dodatkowy materia?
Komory typu S - dwie warstwy po??czone paskiem materia?u biegn?cym po skosie, dzi?ki temu, ?e szwy nie znajduj? si? jeden nad drugim ma lepsze w?a?ciwo?ci izolacyjne
Komory typu T - komory w kszta?cie trapezu; ?wietnie stabilizuj? u?o?enie puchu i zapobiegaj? przesuwaniu si? wierzchniej warstwy materia?u w stosunku do wewn?trznej
Komory typu V- pomi?dzy dwiema warstwami materia?u w kszta?cie litery "V" doszyta jest kolejna, trzecia warstwa Budowa "cegie?kowa" - przekrój komór podobny do cegie?ek w murze; najcz??ciej stosowane w ?piworach ekstremalnych i wyprawowych.

Komory w ?piworach syntetycznych


Budowa jednowarstwowa - ocieplina u?o?ona jest w jednej komorze; stosowane w ?piworach letnich b?d? docieplaj?cych
Budowa wielowarstwowa - ocieplina u?o?ona jest w kilku komorach umieszczonych jedna nad drug?, taka budowa ?piwora zapewnia lepsze parametry izolacyjno?ci; stosowane w ?piworach wielosezonowych
Inne- zaliczamy do nich uk?ad gontowy, gontowo-dwuwarstwowy, falowy i inne pochodne, zapewniaj? one bardzo dobre parametry izolacyjno?ci, ale wykorzystywane s? bardzo rzadko i tylko przez renomowanych producentów; stosowane w drogich ?piworach wielosezonowych

Wype?nienie

Dzielimy je na sztuczne oraz puchowe. O przydatno?ci poszczególnych rodzajów wype?nie? w terenie decyduje przede wszystkim: odporno?? na wod? i zdolno?? zatrzymywania emitowanego przez nas ciep?a, ponadto takie w?a?ciwo?ci jak: przewodnictwo cieplne, ?ywotno??, obj?to?? po spakowaniu, w ko?cu waga.

Wype?nienie sztuczne

To przede wszystkim wielokanalikowe w?ókna poliestrowe pokryte warstw? silikonu. Najwa?niejsz? cech? jest spr??ysto?? w?ókien i odpowiednia powierzchnia zewn?trzna. Spr??ysto?? wp?ywa na wspó?czynnik nadymania (co? na kszta?t CUI w ?piworach puchowych) za? powierzchnia zewn?trzna ma wp?yw na absorbowanie wilgoci. Klasyczne w?ókno poliestrowe ma szorstk? powierzchni?, przeto w do?? du?ym stopniu zatrzymuje kropelki wody, problem ten rozwi?zano pokrywaj?c w?ókna warstewk? silikonu. Warto zaznaczy?, ?e wype?nienia ?piworów "supermarketowych" posiadaj? bardzo nietrwa?e pokrycie silikonowe, które schodzi po pierwszym praniu b?d? nie maj? go wcale, co powoduje tworzenie si? "k??bów" wype?nienia i w konsekwencji obni?a komfort termiczny ?piwora. Nie sposób omówi? czy cho?by wymieni? wszystkie stosowane wype?nienia syntetyczne; na ogó? ró?ni? si? one jedynie nazw?, wyj?tkiem s? wype?nienia najwy?szej jako?ci, stosowane w drogich, profesjonalnych ?piworach takie jak Primaloft, Polarguard, Thermolite.

Wype?nienia puchowe

Puch do dzi? jest materia?em bezkonkurencyjnym, je?li chodzi o parametry izolacyjno?ci. ?adne, nawet najlepsze syntetyki nie mog? pochwali? si? takimi mo?liwo?ciami zatrzymywania ciep?a jak to naturalne wype?nienie. Do produkcji ?piworów u?ywany jest puch g?si i kaczy. Doros?e g?si i kaczki ?yj?ce w klimacie zimnym i umiarkowanym posiadaj? najlepszy puch, dlatego te?, puch polski uwa?any jest za jeden z najlepszych na ?wiecie. Powszechnie uwa?a si?, ?e puch z g?si jest lepszy od puchu kaczego.

Renomowane firmy szyj?ce ?piwory, w tym i polskie, stosuj? puch prany i sterylizowany w temperaturze 120°C, dzi?ki temu nawet po zawilgoceniu nie wydziela on nieprzyjemnego zapachu.

W celu okre?lenia jako?ci wype?nienia puchowego podaje si? dwa parametry:

  • stosunek ilo?ci puchu do pierza, najcz??ciej wynosi on 90/10, ale cz?sto w ?piworach ekspedycyjnych stosuje si? wype?nienia 95/5. Oczywi?cie im wi?cej puchu w stosunku do ilo?ci pierza, tym lepiej.
  • wspó?czynnik CUI - który okre?la ilo?? cali sze?ciennych, jak? jest w stanie wype?ni? jedna uncja puchu (czyli 28,35 gram). Krótko o samej metodzie pomiaru: uncja mieszanki 90/10 puchu pozostaje sprasowana w cylindrze pomiarowym przez 24 h. Nast?pnie, po usuni?ciu t?oka, mierzy si? obj?to?? po rozpr??eniu. Wynik powy?ej 550 cali sze?ciennych obj?to?ci klasyfikuje puch jako dobry, a warto?? powy?ej 650 cali sze?ciennych jako "ekstra". W praktyce, w wype?nieniach ?piworów najcz??ciej wyst?puje puch 600-650 CUI, ale niektóre firmy u?ywaj? puchu najwy?szej próby osi?gaj?cego nawet 860 CUI.

Termika - czyli kilka s?ów o k?amstwach producentów i normie EN 13537

Powszechnym procederem jest celowe b??dne podawanie temperatur komfortu w ?piworach syntetycznych i puchowych. Cz?sto producent zapewnia, ?e jego ?piwór pomimo niewielkiej wagi zapewnia optymaln? temperatur? podczas wielkich mrozów, a przy tym kosztuje on grosze - zapami?tajmy wi?c - ?piwór musi albo wa?y? albo kosztowa?. Czasem zdarzaj? si? wyj?tkowe okazje cenowe, ale naprawd? s? to pojedyncze przypadki. W?a?nie po to, by ujednolici? sposób okre?lania temperatur komfortowych i ukróci? przek?amania producentów wprowadzono niedawno europejsk? norm? EN 13537. Norma jest skonstruowana przy u?yciu termalnego manekina (wytwarza on tyle ciep?a, co ludzkie cia?o), który jest ubrany w bielizn? termiczn? z d?ugim r?kawem oraz skarpety zakrywaj?ce kostki. Manekin jest wyposa?ony w sensory temperatury na ca?ym swoim "ciele", z których dane pozwalaj? na odczyty temperatury wewn?trz ?piwora.
Opracowuj?c komfort termiczny u?ytkownika ?piwora, uwzgl?dniono p?e? u?ytkownika. Z bada? wynikn??o, i? kobiety wymagaj? o oko?o 7°C wi?kszego komfortu cieplnego. Uwzgl?dniaj?c te ró?nice opracowano 3 progi temperatur w ?piworze:

Obszar komfortu (T-Comfort): to temperatura, przy której przeci?tna kobieta (o standardowym wzro?cie, wadze, przy normalnym stopniu zm?czenia i po posi?ku), prze?pi komfortowo w ?piworze ca?? noc.

Obszar dolnej granicy (T-Limit): to najni?sza temperatura, przy której przeci?tny m??czyzna, o standardowym wzro?cie, wadze, przy normalnym stopniu zm?czenia i po posi?ku) prze?pi ca?? noc.

Obszar ekstremalny (T-Extreme): to temperatura graniczna, przy której przeci?tny m??czyzna ze wzgl?du na zbyt ma?y komfort cieplny nie b?dzie móg? zasn?? natomiast u kobiety wyst?pi hipotermia. Obszar ekstremalny nigdy nie powinien by? brany pod uwag? przy dokonywaniu wyboru ?piwora przez normalnego turyst?.

Kobieta wg normy: 25 lat, 60 kg, 160 cm wzrostu.
M??czyzna wg normy: 25 lat, 70 kg, 173 cm wzrostu.

Dokonuj?c wyboru ?piwora, pami?tajmy, i? Norma EN 13537 - zosta?a stworzona dla standardowych osób. Nie uwzgl?dniono w niej stopnia naszego zm?czenia, braku posi?ku, zbyt ma?ej tkanki t?uszczowej u osób bardzo szczup?ych, miejsca snu - np. s?abo os?oni?tego od wiatru, grubo?ci materaca, wilgotno?ci powietrza itd. Dlatego osoby nara?one na wyst?powanie takich sytuacji lub osoby starsze podczas dokonywania wyboru ?piwora powinny bra? pod uwag? wszystkie te czynniki.
W Polsce nie wszystkie firmy podaj? temperatury wed?ug normy EN 13537.

Puch czy syntetyk - czyli odwieczny problem wyboru

Termika

Dominacja puchu nad syntetycznym wype?nieniem w tym aspekcie jest niepodwa?alna. Jednostka puchu magazynuje do 50% wi?cej powietrza ni? ocieplina sztuczna o tej samej wadze, wi?c maj?c mniej puchu (a wi?c mniejsz? wag? ?piwora) uzyskujemy taki sam komfort termiczny jak w przypadku ci??szego ?piwora syntetycznego. Dzi?ki wype?nieniu puchowym ?piwory te osi?gaj? znakomite mo?liwo?ci przewodnictwa cieplnego; powietrze ogrzane w jednym miejscu ?piwora jest regularnie rozprowadzane po ca?ej komorze ?piwora. Jest tylko jedno "ale", puch jest bardziej kompresowalny ni? wype?nienie sztuczne - zgniatamy go podczas le?enia i w zasadzie nie ma wtedy ?adnej ociepliny, która zatrzyma?aby ciep?o. W ni?szych temperaturach potrzebna jest wi?c dobra mata samopompuj?ca lub konstrukcja mieszana ?piwora: spód-wype?nienie sztuczne, góra-puchowe.

Waga

Puch jest zdecydowanie l?ejszy ni? ocieplina syntetyczna, dzi?ki czemu osi?gaj?c taki sam komfort termiczny d?wigamy ?piwór l?ejszy o kilkaset gram. Przyk?ad: ?piwór syntetyczny z komfortem -10°C wa?y ok. 2 kg, ?piwór puchowy zapewniaj?cy komfort w takiej samej temperaturze wa?y circa 1,4 kg. Ró?nica jak wida? jest znaczna.

Kompresja

Puch lepiej si? kompresuje ni? wype?nienie sztuczne, wi?c spakowany ?piwór zajmie w plecaku mniej miejsca ni? ?piwór syntetyczny. Zdania odno?nie wytrzyma?o?ci skompresowanych ?piworów, a w?a?ciwie ich wype?nienia s? podzielone; pami?ta? jednak trzeba, ?e ?aden ?piwór nie wytrzyma z?ego przechowywania, je?li nie b?dzie regularnie wietrzony, za? puch "roztrzepywany", je?li b?dziemy go trzyma? ci?gle w worku kompresyjnym straci on swoje w?a?ciwo?ci izolacyjne i nie b?dzie nam dobrze s?u?y?.

Odporno?? na wilgo?

Sztuczne wype?nienie, w przeciwie?stwie do puchu izoluje nawet, gdy jest mokre. W?ókna poliestrowe ch?on? niewiele wody, ponadto szybciej wysychaj? ni? ich konkurenci, dlatego "syntetyki" polecane s? w rejony o podwy?szonej wilgotno?ci, na jachty czy kajaki. Je?li mamy mo?liwo?? regularnego suszenia i wietrzenia ?piwora podczas wyjazdu kupmy ?piwór puchowy. Obiegowe opinie mówi?, i? nawet lekko wilgotny puch traci swoje w?a?ciwo?ci izolacyjne oraz ?e wydziela on wtedy nieprzyjemny zapach - rzeczywi?cie podczas zawilgocenia ?piwora traci on na "lofcie", a wi?c nie akumuluje w sobie tyle powietrza, co puch suchy, ale aby wyra?nie to odczu? podczas biwaku, puch musia?by zaabsorbowa? co najmniej tyle samo wody, ile sam wa?y. Brzydki zapach jest mitem, przynajmniej, je?li mówimy o dobrym puchu wykorzystywanym przez renomowanych producentów - wilgotny puch ma swój charakterystyczny zapach, ale wcale nie wykr?ca on nosa.

?ywotno??

?piwory syntetyczne s? dwu- trzykrotnie ta?sze od porównywalnych ?piworów puchowych, ale nale?y tak?e pami?ta?, ?e nawet cz?sto u?ytkowany ?piwór puchowy mo?e z powodzeniem s?u?y? bez zauwa?alnego pogorszenia swych w?a?ciwo?ci przez 5, ba, nawet 10 i wi?cej lat, oczywi?cie o ile b?dziemy si? nim dobrze opiekowa?. ?piwory syntetyczne po dwóch, trzech latach widocznie trac? na grubo?ci wype?nienia - ocieplina si? zbija, przeto i temperatura komfortu nie jest taka, jak w nowym ?piworze. Reasumuj?c, zamiast kupowa? w ci?gu dekady 3 ?piwory syntetyczne mo?emy kupi? jeden, porz?dny ?piwór z wype?nieniem puchowym, jak nietrudno si? domy?li?, nie tylko na tym nie tracimy, ale te? mo?emy zaoszcz?dzi?.
Dodatkowym argumentem jest fakt, i? wi?kszo?? firm oferuje us?ugi uzupe?niania puchu, dzi?ki temu, je?li b?dziemy chcieli zmniejszy? wag? naszego ?piwora u?ywaj?c lepszego puchu, nie musimy kupowa? nowego ?piwora, a jedynie p?acimy za wype?nienie go nowym puchem.

 

?ród?o: http://ngt.pl

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Listopad 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Elektryczny Blow Back Tajna bro? Makarov KWC Podcast ASG MG 42 by MG Schutze Arctic Combat Taktyka zielona ?o?nierz Specnazu Nowe pistolety WP Zwyci?zcy wrzesie?
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:2,813
Wczoraj:40,166
W tym tygodniu:247,832
W tym miesiącu:2,813
W tym roku:6,027,614
Wszystkich:54,516,018
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: