Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:02
Zachód słońca: 17:13
Dzień trwa:
10 Godzin 11 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:23
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Oregon 300 TOPO

Nowy GPS turystyczny ?amie niepisan? zasad?, ?e ekrany dotykowe nie nadaj? si? do urz?dze? u?ywanych w trudnych warunkach. Garmin Oregon nie ma przycisków steruj?cych. Wszystkie funkcje obs?ugujemy pukaj?c palcem w ekran.


Na ekranie Oregona mo?emy zobaczy? pofa?dowan? rze?b? terenu

Seria Garmin Oregon sk?ada si? z pi?ciu modeli: 200, 300, 400c, 400i i 400t. Do testu trafi? Oregon 300, wyposa?ony w kompas, czujnik barometryczny, 850 MB pami?ci i modu? bezprzewodowej transmisji danych. Model 200 nie ma tych dodatków, a pami?? liczy zaledwie 24 MB (we wszystkich wersjach mo?na j? rozbudowa? za pomoc? karty microSD). Modele 400 maj? a? 4 GB pami?ci i fabrycznie preinstalowane mapy.

Dobrze le??cy w d?oni Oregon sprawia wra?enie solidnego. Uwa?a? trzeba oczywi?cie na ekran LCD, ale jest on nieco zag??biony w obudowie, co w pewnym stopniu go chroni. Nie próbowa?em specjalnie go zarysowa?, jednak po tygodniu noszenia w plecaku lub kieszeni nadal wygl?da jak nowy. Niestety, od samego pocz?tku doskonale wida? na nim odciski palców, które utrudniaj? ogl?danie mapy. I bez tego nie jest najlepiej - ekran jest o wiele mniej wyra?ny od stosowanych w seriach 60 czy 76. W?a?ciwie bez pod?wietlenia (regulowanego w??cznikiem z boku obudowy) niewiele na nim wida?, a w ostrym s?o?cu nawet pe?ne pod?wietlenie niewiele pomaga. Denerwuj?ce jest przy tym, ?e po wyczerpaniu ok. po?owy baterii Oregon zaczyna oszcz?dza? energi? i odmawia w??czenia pod?wietlenia.


Porównanie ekranu Oregona i GPSmap 76CSx.
Po lewej w cieniu z wy??czonym pod?wietleniem, po?rodku z maksymalnym.
Po prawej kompromitacja Oregona: w s?o?cu nawet pomimo pod?wietlenia
obraz jest gorszy ni? na 76CSx bez pod?wietlenia.

Oregon zosta? wypuszczony na rynek wkrótce po premierze serii Colorado, która równie? wyró?nia?a si? awangardowym sterowaniem. Niestety, Colorado poleg? (i to dos?ownie) w testach wodoodporno?ci. W Oregonie unikni?to b??dów w uszczelnieniu. W obudowie mo?emy znale?? dwa miejsca, którymi teoretycznie mog?aby wnikn?? woda. S? nimi komora baterii i gniazdo USB. Wyeliminowano pi?t? achillesow? Colorado - gniazdo karty pami?ci, przez które wlewa?a si? woda. W Oregonie kart? wk?ada si? podobnie jak do telefonu komórkowego. Gniazdo z “zasuwk?” umieszczono pod bateriami. Te za? znajduj? si? w komorze otoczonej grub? uszczelk?, do której solidnie doci?ni?ta jest tylna pokrywa. Gniazdo USB jest natomiast os?oni?te gumow? za?lepk?. Przycisk w??cznika jest jedynie zaznaczony przet?oczeniem na bocznej uszczelce - nie ma szans, ?eby dosta?a si? tam cho?by kropla.


Komora baterii i karty pami?ci jest dobrze uszczelniona


K?piel w górskim strumieniu nie robi na Oregonie wra?enia.

W zestawie oprócz odbiornika znajdziemy znany ju? z Colorado klips z karabinkiem. Mimo stara?, nie uda?o mi si? go jednak zamontowa?. By? mo?e by?a to usterka tego egzemplarza - ta?ma ??cz?ca zosta?a zamontowana tak, ?e nie sposób wcisn?? klipsa w szyn? w tylnej cz??ci Oregona. Nie uwa?am tego za du?? strat? - gad?et ten wydaje mi sie zbyt du?y i niezgrabny. Zamiast niego wygodniejsza b?dzie ta?ma na nadgarstek lub smycz, któr? mo?emy zamontowa? w dolnej cz??ci obudowy. Niestety, drobiazg ten musimy sobie dokupi?.


Klips z karabinkiem to gad?et, który mo?emy spokojnie zostawi? w domu

W zestawie nie znajdziemy tak?e uchwytu samochodowego ani zasilacza. Niby trudno si? dziwi? - wszak to urz?dzenie przystosowane do noszenia w d?oni, a nie do jazdy samochodem. Jednak pewien uk?on w stron? kierowców zosta? wykonany. Po pierwsze, jest to pierwszy r?czniak z ekranem dotykowym, który dotychczas wyró?nia? GPSy samochodowe. Po drugie, w?ród kilku profili ustawie? Oregona jest tak?e samochodowy. Oferuje on trójwymiarowy widok mapy, zwany tu “trybem motoryzacyjnym”. Oczywist? i dost?pn? w r?czniakach od dawna funkcj? jest autorouting. Dzia?a on jednak z opó?nieniem, kiedy zjedziemy z zaplanowanej trasy - z wyznaczeniem nowej Oregon zwleka zbyt d?ugo. Brakuje ju? tylko jednej typowej cechy GPSów samochodowych - komunikatów g?osowych. Manewry zapowiadane s? pi?ni?ciami g?o?niczka i typow? dla Garminów, wyra?n?, bia?? strza?k? w czarnej obwódce. Je?li zatem zdarzy nam si? kawa?ek trasy wycieczki pokona? samochodem, to mo?emy do nawigacji u?y? Oregona. Przy odrobinie szcz??cia uda nam si? wcisn?? go mi?dzy kokpit a przedni? szyb?, gdzie b?dzie sta? stabilnie nawet bez uchwytu. Zasilanie w d?ugich trasach zapewni typowy zasilacz USB.

 

Do obs?ugi r?czniaka przy u?yciu ekranu dotykowego podchodzi?em z pocz?tku sceptycznie. Szybko pojawi?y si? odciski palców, co nie poprawi?o mojego zdania o tym rozwi?zaniu. Jednak niebawem doceni?em wygod? Oregona. Ekran reaguje nie tylko na naci?ni?cia, ale i “ci?gni?cie” zawarto?ci. Mo?na w ten sposób nie tylko przesuwa? map?, ale i “przeci?ga?” pozycje menu, jak w s?ynnym iPhonie. Oregon jest te? pierwszym GPSem turystycznym, w którym wygodnie mo?emy wpisywa? teksty (np. adresy). W ergonomii menu brakuje mi dwóch rzeczy, do których jestem przyzwyczajony jako u?ytkownik 76CSx - menu podr?cznego i bezpo?rednich przej?? mi?dzy ekranami. W starszych Garminach, b?d?c na dowolnym ekranie, mo?na wcisn?? “Menu” i zmienia? ustawienia tego ekranu. Jednym przyci?ni?ciem klawisza mo?emy tez przechodzi? z mapy na kompas i dalej, jak nam wygodnie (kolejno?? ekranów ustala u?ytkownik) i z powrotem. W Oregonie ka?da taka operacja wymaga wyj?cia do menu g?ównego i wybrania tam innego ekranu lub ustawie?.

Interesuj?c? nowo?ci? w Colorado i Oregonie jest mo?liwo?? wy?wietlenia trójwymiarowej mapy. Nie mam tu na my?li wspomnianego wcze?niej “trybu motoryzacyjnego”, który wy?wietla p?ask? map? pod k?tem. Chodzi o faktycznie trójwymiarow? rze?b? terenu widoczn? na pofa?dowanej mapie. Do uzyskania takiego widoku potrzebna jest mapa z danymi wysoko?ciowymi (DEM), np. nowa GPMapa Topo. Musz? przyzna?, ?e efekt ten nieco mnie rozczarowa?. Po pierwsze, pe?ni on raczej funkcj? podgl?du, a nie jednego z trybów nawigacji. Po drugie, wydajno?? Oregona okazuje si? zbyt s?aba - widok mo?emy skalowa?, przesuwa? i obraca?, ale urz?dzenie reaguje wtedy bardzo wolno, a widoczny obszar mapy jest mocno ograniczony. Dane DEM s? jednak wykorzystywane tak?e w bardziej przydatny sposób - dzi?ki nim mapy w rzucie 2D mog? by? pocieniowane, co dodaje im plastyczno?ci bez wspomnianych wy?ej wad.


Zdj?cie tylnej pokrywy nie przychodzi ?atwo, ale za to jest ona dobrze uszczelniona

Oregon jest nowo?ci? na rynku i jest nadal intensywnie rozwijany. Dzieje si? to poprzez wprowadzanie poprawek do oprogramowania wewn?trznego. Warto zatem cz?sto (a pierwszy raz tu? po zakupie) pod??cza? GPS do komputera i programem WebUpdater sprawdzi?, czy nie ma przypadkiem nowszego firmware’u. Najnowsza poprawka (2.30) doda?a m.in. mo?liwo?? wyboru dowolnej pozycji w trybie demonstracyjnym. Funkcja ta by?a w Garminach obecna chyba “od zawsze”, ale najwyra?niej twórcy Oregona o niej zapomnieli. U?ytkuj?c Oregona z polskim menu natkniemy si? tak?e na luki w t?umaczeniach - niektóre teksty nadal s? pisane po angielsku. Mo?na si? spodziewa?, ?e kolejne wersje firmware’u b?d? eliminowa? te niedoróbki.

Czu?o?? Oregona, dzi?ki wykorzystaniu nowego chipsetu Cartesio, jest znakomita. Urz?dzenie bardzo szybko jest gotowe do nawigacji, nie wykazuje charakterystycznego dla SiRFstarIII “p?ywania” na postoju i nie przeszkadza mu zbytnio umieszczenie w ma?o optymalnym miejscu (np. kiesze? kurtki rzuconej na tylne siedzenie samochodu), spacer po lesie ani szyba atermiczna, odcinaj?ca cz??? sygna?u z satelitów.

Podsumowuj?c, Oregon podoba mi si? znacznie bardziej ni? “niewypa?” Colorado. Przypuszczam, ze ten ostatni nie zagrzeje d?ugo miejsca w ofercie Garmina, natomiast przed Oregonem widz? udan? przysz?o??. Jest ?wietn? propozycj? dla nowych u?ytkowników GPSów turystycznych, którzy nie maj? “wypaczonych przyzwyczaje?”, wynikaj?cych z wcze?niejszych do?wiadcze? z urz?dzeniami sterowanymi klasycznymi klawiszami. S?aby (w porównaniu z poprzednikami) ekran nie robi a? tak z?ego wra?enia, gdy porówna? go do wi?kszo?ci palmtopów czy smartfonów. Jaki? cie? si? zawsze znajdzie, ?eby da?o si? odczyta? wskazania w s?oneczny dzie?. Prosta obs?uga i mo?liwo?? tworzenia profili (np. do wycieczek pieszych, rowerowych, do samochodu) na pewno zadowoli u?ytkowników.

 

 

 

 

 

 

?ród?o: http://blogn.pl

 

 

 

Cechy Oregon 300:
• bardzo czytelny, kolorowy, dotykowy ekran z pow?ok? antyrefleksyjn?
• ?atwy w obs?udze, dotykowy interfejs ekranowy
• mo?liwo?? nawigowania do wskazanego punktu na wbudowanej mapie bazowej ca?ego ?wiata
• niezrównana funkcja prezentacji map topograficznych w widoku trójwymiarowym
• 8 do 14 godz. pracy na 2 bateriach AA lub akumulatorach NiMH
• mo?liwo?? dostosowanie urz?dzenia do w?asnych wymaga? dzi?ki trybom pracy (automotive, marine, recreation, fitnes, geocache lub w?asne)
• procedura Hotfix™ - umo?liwia skrócenie czasu akwizycji satelitów, dzi?ki przechowywanych w pami?ci urz?dzenia danych efemeryd, umo?liwiaj?cych predykcj? po?o?enia satelitów w obszarach, dla których w ci?gu ostatnich trzech dni zosta?y zarejestrowane te dane.

 

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Mario75 dnia July 07 2011 00:03:39
Takiego Garmina mamy u siebie na wyposa?eniu dzi?ki uprzejmo?ci naszego Kolegi Grubego. W dzie? rzadko u?ywany, ze wzgl?du na ?wiczenie pracy z map?. W nocy idealnie si? sprawdza.

Co do klipsa z karbi?czykiem w naszym Garminie dzia?a i korzystamy z tego mocowania.

Na temat wgrywania map najwi?cej powiedzia?by nasz Navigator Sokom. To on przygotowuje nam dok?adne mapy i wgrywa na urz?dzenie.

Jak dla mnie Garmin naprawd? ?wietnie si? sprawdza w ci??kich warunkach, czy deszcz, czy ?nieg.

Od bodaj?e 8.07.2011 ma pojawi? si? w promocji w MediaMarkt za 699z? gdzie jego cena normalnie oscyluje w granicach 1000z?. Cen? powtarzam z pami?ci, bo widzia?em na ulotce. Musieliby?cie potwierdzi? w sklepie czy si? nie pomyli?em.
#2 | HoHoL dnia July 07 2011 11:42:24
Jak ten dotykowy ekran dzia?a z r?kawicami taktycznymi ?
Przy naszej zabawie r?kawice mamy non-stop ubrane.

U?ywa?em do tej pory garminów 60csx i eTrex legend Hcx i potwierdzam ich zdolno?? pracy w naprawd? ci??kich warunkach ale jako? ten dotykowy ekran Oregona do mnie nie przemawia.
#3 | Mario75 dnia July 07 2011 12:06:30
W r?kawiczkach taktycznych dzia?a, ale nie jest to jaka? rewelacja. Menu ma du?e ikony i nie ma problemu z naciskiem du?ej powierzchni palca w r?kawiczce. Jednak np. wpisywanie nazwy punktu czy dok?adne wcelowanie szpilk? mo?e by? utrudnione.

Dlatego zalecam przyczepienie do tego Garmina wska?nika na smyczy, lub cho?by u?ywanie kawa?ka ga??zki.

Ekran nie jest pojemno?ciowy, wi?c zadowoli si? czymkolwiek co wska?e cel na ekranie.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [1 głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Alice Custom Zwyci?zcy wrzesie? Szkolenie Certyfikowane Combat Zmiana LIGA ASG Nowe pistolety WP Tajna bro? Radio ASG Makarov KWC
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:6,766
Wczoraj:38,361
W tym tygodniu:153,486
W tym miesiącu:794,146
W tym roku:5,663,643
Wszystkich:54,152,047
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: