Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:00
Zachód słońca: 15:22
Dzień trwa:
8 Godzin 21 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 10:13
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Gra terenowa: GOLIAT 2011 - relacja

Gra terenowa: „GOLIAT 2011” - relacja

 

W dniach 24-26 czerwca 2011 niedaleko Rosnowa w województwie zachodniopomorskim odby?a si? gra terenowa „GOLIAT 2011” organizowana przez Jednostk? Strzeleck? 1373 z Koszalina. Umo?liwi?y lepsze poznanie i integracj? Jednostek Strzeleckich Pomorskiego Okr?gu Strzeleckiego a w szczególno?ci Pomorza zachodniego i ?rodkowego.

 

 

?wiczenie odbywa?o si? w fikcyjnej Republice Rosnowii powsta?ej w 2008 r na terenie Pomorza ?rodkowego. Na pocz?tku 2011 r dosz?o w niej do kryzysu politycznego i wojny domowej. Aby zapobiec eskalacji konfliktu zawi?za?a si? tzw. „Koalicja Po?udniowa”, której si?y na prze?omie maja i czerwca zaj??y Rosnowie i prowadz? w niej misj? pokojow? zmierzaj?c? do ustabilizowania sytuacji w regionie.

W rol? si? stabilizacyjnych „Koalicji Po?udniowej” wcieli?y si? Jednostki Strzeleckie 1373 z Koszalina, 4039 z Cz?uchowa i cz?onkowie Special Forces Airsoft Team ze Szczecina. Ich miejscem stacjonowania a zarazem centralnym miejscem manewrów sta? si? teren by?ych magazynów wojskowych, który przez dwa dni pe?ni? rol? bazy si? koalicji.

Przeciwnikiem dla si? stabilizacyjnych sta?a si? tzw. Republika Zachodnia, której batalion piechoty morskiej zdesantowa? si? na wybrze?u morza ba?tyckiego, pó?nocnej granicy Rosnowii. Podczas gdy trwaj? walki na wybrze?u 30 km na po?udnie, w okolicy miejscowo?ci Rosnowa dzia?a ju? grupa dywersyjno – rozpoznawcza Republiki Zachodniej której rol? pe?ni?a reprezentacja Jednostki Strzeleckiej 4031 ze Szczecina.
Tak w pi?tek 24 czerwca 2011 rozpoczynaj? si? manewry „Goliat 2011”. W pi?tkowy wieczór na teren bazy przybywaj? pierwsi strzelcy z JS1373 Koszalin a reprezantacja JS 4039 z Cz?uchowa jest ju? w okolicy. W Rosnowie jest ju? te? JS 4031 ze Szczecina, która o 2.00 w nocy zostaje wprowadzona w sytuacje taktyczn?, otrzymuje pierwsze mapy. zadanie przygotowawcze. Noc i sobotni poranek nie rozpieszczaj?, pogoda w kratk?, na zmian? s?o?ce i ulewny deszcz nie daj? szansy na ostatni wypoczynek przed dzia?aniami. O godz. 7.00 rano w sobot? 25 czerwca kolejne spotkanie z grup? dywersyjn? ze szczecina. Komplet map i pe?ny rozkaz bojowy. Wykona? przenikanie za linie przeciwnika, zorganizowa? baz? sta??, nawi?za? ??czno?? z dowództwem i przyst?pi? do dzia?a? rozpoznawczych w nakazanym rejonie.
W Tym samym czasie do bazy si? stabilizacyjnych docieraj? kolejne si?y tym razem JS z Cz?uchowa. O godz. 12.00 odbywa si? apel oficjalnie rozpoczynaj?cy manewry.

 


Teren bazy otacza podwójny p?ot z drutem kolczastym rozdzielony pasem zieleni. Na jedynej bramie wjazdowej zostaje zorganizowany posterunek kontrolny z umocnionym stanowiskiem karabinu maszynowego. W jednym z budynków oprócz pomieszcze? socjalnych, magazynu broni i biurka s?u?by dy?urnej zostaje zorganizowane stanowisko dowodzenia ze sprz?tem ??czno?ci sto?em odpraw oraz mapami i zdj?ciami satelitarnymi okolicznego terenu. Wartownicy pe?ni? s?u?b? na bramie, patroluj? obwód bazy a kable telefonów polowych ??cz? posterunki, stanowisko dowodzenia i biurko s?u?by dy?urnej.

 


O zaplanowanej godz. 12.30 kierownictwo ?wiczenia nawi?zuje kontakt radiowy z grup? dywersyjn?, odbiera meldunek i przekazuje przybli?ony rejon stacjonowania si? koalicji po?udniowej.
O godz. 14.00 po krótkiej odprawie, zapoznaniu z terenem, opracowaniu rozkazu bojowego i omówieniem sprz?tu ??czno?ci wzmocniona JS 4039 Cz?uchów jako pierwsza wyrusza na patrol poza teren bazy. Si?y stabilizacyjne zostaj? podzielone na trzy zmiany. Grup? odpoczywaj?c?, pe?ni?ca s?u?b? wartownicz? oraz prowadz?c? patrole i inne zadania poza terenem bazy. Zmiany nast?puj? co 3 godziny.

 

 

Pierwszy patrol przebiega spokojnie, po powrocie do bazy nast?puje omówienie zadania i porównanie procedur. O godz. 18.00 na patrol wyrusza wzmocniona reprezentacja SFAT Szczecin, ochron? bazy przejmuj? strzelcy z Cz?uchowa a JS Koszalin czeka w gotowo?ci jako QRF ( si?y szybkiego reagowania ). O godz. 19.00 nast?puje pierwszy kontakt ogniowy z przeciwnikiem. Do bazy droga radiow? sp?ywaj? meldunki o ataku grupy dywersyjnej na patrol. Do samochodu terenowego ?aduje si? zespó? szybkiego reagowania, który przeszukuje teren gdzie nast?pi?a potyczka. Jak si? okaza?o porwany zosta? jeden ze strzelców si? stabilizacyjnych. Jak si? pó?niej okaza?o niespodziewanego ataku na patrol dokona?a zaskoczona grupa rozpoznawcza z JS 4031 Szczecin prowadz?c? rozpoznanie bazy si? stabilizacyjnych.

 


Dwie godziny pó?niej o godz. 21.00 dwa kilometry dalej w jednym z opuszczonych budynków dosz?o do spotkania grupy dywersyjnej z partyzantami ruchu oporu walcz?cymi przeciwko Koalicji Po?udniowej. Grupa dywersyjna otrzyma?a granaty dymne i hukowe oraz informacje o planowanym na 23.00 transporcie dokumentów z bazy si? stabilizacyjnych. Grupa dywersyjna otrzyma?a zadanie przeprowadzenia zasadzki na wskazany pojazd i przechwycenia dokumentów.

 


Tymczasem w bazie dosz?o do kolejnej zmiany grup. Po powrocie z patrolu ochron? placówki przej?? SFAT, JS Cz?uchów otrzyma?a czas wolny pe?ni?c jednocze?nie rol? QRF a JS Koszalin przeprowadzi?a patrol wokó? bazy.
Zgodnie z planem o godz. 21.00 z bazy wyjecha? samochód osobowy z dwu osobow? za?og? i teczk? dokumentów. Oko?o 500 m od bazy kierowca zwolni? widz?c posta? na poboczu drogi. Po zatrzymaniu i wyj?ciu z pojazdu okaza?o si?, ?e by? to zaginiony od czterech godzin strzelec porwany w czasie patrolu. Sytuacja by?a podejrzana jednak na reakcj? zabrak?o ju? czasu. Niedaleko samochodu wybuch? pierwszy granat. Strza?y z pistoletów hukowych, race i ?wiece dymne. Wymiana ognia trwa?a krótko. Kilka sekund pó?niej kilkunastu osobowa grupa szturmowa podbieg?a do pojazdu, zabezpieczenie terenu, rozbrojenie rannego kierowcy i pasa?era. Wreszcie przeszukanie pojazdu i znalezienie teczki z dokumentami. Wszystko w nieca?e 3 minuty.
W tym samym czasie zaalarmowana odg?osami zasadzki za?oga bazy organizowa?a zespó? si? szybkiego reagowania. Chwile pó?niej dwa pojazdy ze strzelcami z Cz?uchowa dotar?y na miejsce zasadzki. Zabezpieczenie terenu, odnalezienie i opatrywanie rannych ewakuacja medyczna do bazy.
Dalsze wydarzenia potoczy?y si? b?yskawicznie, o 23.30 kiedy grupa dywersyjna sk?ada?a meldunek z przeprowadzonej zasadzki, w bazie trwa?a ju? odprawa grup szturmowych. S?u?bom nas?uchu radiowego ( RADINT ) uda?o si? przechwyci? wiadomo?? o planowanym na 24.30 spotkaniu ruchu oporu z grup? dywersyjn? Republiki Zachodniej. Na miejsce w trybie alarmowym przetransportowano grup? szturmow?, która mia?a zorganizowa? zasadzk? na miejscu spotkania. Desant pó? kilometra dalej, skryte rozmieszczenie grup i oczekiwanie. Pojazd ruchu partyzantów pojawi? si? o czasie, 10 min pó?niej z ciemno?ci wy?oni?y si? kolejne postaci. Spotkanie nie trwa?o d?ugo, jak tylko pojazd partyzantów zacz?? si? oddala? wybuch?a pierwsza petarda. Nast?pnie race i strza?y z pistoletów hukowych, grupa kontaktowa dywersantów rozpocz??a wycofywanie jednak na ich ty?ach ju? czka?a pozosta?a cze?? grup y przechwytuj?cej si? stabilizacyjnych. W wyniku operacji zosta? zatrzymany jeden cz?onek grupy dywersyjnej.

 


W ci?gu kolejnej godziny wszystkie si?y stabilizacyjne powróci?y do bazy aby wzmocni? jej ochron?. Ca?odniowe dzia?ania i brak snu dawa?y powoli o osobie zna?. Kilka grup uda?o si? na odpoczynek a ochron? ponownie przej??a grupa z Cz?uchowa. O godz.4.45 nast?pi? szturm. Na podstawie przechwyconych dokumentów które zawiera?y zdj?cia satelitarne okolicy i szczegó?owe plany bazy grupa szturmowa wykry?a przej?cia w ogrodzeniu i dosta?a si? na teren obozu. Od pierwszych strza?ów do wej?cia do budynku min??a tylko chwila co spot?gowa?o efekt zaskoczenia. Grupy dywersyjne wdar?y si? do na stanowiska dowodzenia i do pomieszcze? socjalnych. Ca?o?? przy akompaniamencie granatów hukowych, rac i ?wiec dymnych.
O godz. 5.00 udanym szturmem grup dywersyjnych zako?czy?a si? cz??? praktyczna manewrów po której si?y dywersyjne przegrupowa?y si? na teren bazy. O godz. 6.30 odby? si? oficjalny apel i podsumowanie ?wiczenia.

Manewry umo?liwi?y realizacj? zarówno typowych dzia?a? dywersyjnych i rozpoznawczych jak i zada? wykonywanych w czasie zagranicznych misji stabilizacyjnych i pokojowych. Umo?liwi?y porównanie taktyki i sta?ych procedur operacyjnych w jednostkach strzeleckich. By?y okazj? do sprawdzenia sprz?tu, oporz?dzenia i ?rodków ??czno?ci. A przede wszystkim okazj? do lepszego poznania i integracji Jednostek Strzeleckich Pomorskiego Okr?gu Strzeleckiego a w szczególno?ci Pomorza zachodniego i ?rodkowego.

 

 

 W manewrach wzi??o udzia? 36 osób w tym:
  - JS 4031 Szczecin – 13 osób
  - JS 1373 Koszalin – 11 osób
  - JS 4039 Cz?uchów – 7 osób
  - SFAT Szczecin – 2 osoby
  - pozostali – 3 osoby

?ród?o: http://www.js1373.pl

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Listopad 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Act od Valor Mndur Gorka E SPOS Survival Combat Taktyka zielona Podcast ASG Alice Custom KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Niemcy zamykaj? Tajna bro?
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:19,025
Wczoraj:33,315
W tym tygodniu:163,625
W tym miesiącu:1,000,614
W tym roku:7,025,415
Wszystkich:55,513,819
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: