Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:02
Zachód słońca: 17:13
Dzień trwa:
10 Godzin 11 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:23
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Paski uk?adaczy

Paski uk?adaczy

?ród?a: Strza? 6/2009
http://www.equipped.pl

zdj?cie: tactical.pl

S?owo „Rigger” (w j?zyku polskim odpowiednikiem b?dzie „uk?adacz/sk?adacz spadochronów”) w Si?ach Zbrojnych USA okre?la ?o?nierza zajmuj?cego si? sk?adaniem spadochronów i przygotowaniem palet do zrzutu du?ych ?adunków. Riggers wyró?niaj? si? charakterystyczn? naszywk? w formie spadochronu na?o?onego na na rozpostarte skrzyd?a, na którego linkach umieszczony jest napis „RIGGER” oraz czerwonymi bejsbolowymi czapeczkami. W pewnym okresie ich wyró?nikiem, który obecnie rozpowszechni? si? na ca?ym ?wiecie, zarówno w wojsku, jak i w cywilu sta? si?… pasek do spodni. Standardowy pasek wydawanym ?o?nierzom w USA mia? szeroko?? 25 mm i by? wykonany ze stosunkowo mi?kkiej ta?my bawe?nianej, wyposa?anej w dwa rodzaje klamer. Bawe?niane ta?my okaza?y si? ma?o odporne na trudy u?ytkowania, zbyt w?skie i mi?kkie, za? klamry prócz tego, ?e niespecjalnie pewnie trzyma?y, to jeszcze przyspiesza?y zu?ycie ta?m. Rozwi?zanie problemu znale?li w?a?nie Riggers. Do pakowania palet czy przygotowania sprz?tu do zrzutu na spadochronie u?ywali oni nylonowych ta?m o szeroko?ci 40 mm, d?ugo?ci oko?o 5 m, zako?czonych prost?, zapewniaj?c? pewne trzymanie, metalow? klamr?, dzi?ki której ?atwo by?o ?ci?gn?? ta?m?. Jak wszystko w przyrodzie, równie? i nylonowe ta?my ulega?y w ko?cu zu?yciu – z racji obj?to?ci pakowanych przedmiotów ich odcinek najbli?ej klamry, o d?ugo?ci oko?o 1,5 m, pozostawa? praktycznie nienaruszony. Dziwnym trafem za? szeroko?? ta?my idealnie pasowa?a do szeroko?ci szlufek spodni mundurowych. Po dokonaniu tych dwóch „odkry?” nast?pnym krokiem by?o obci?cie zu?ytego odcinka wybrakowanej ta?my i u?ycie pozosta?ego z klamr? jako paska do spodni. Tak narodzi? si? Rigger Belt. Pocz?tkowo by? oznak? „elitarno?ci”, gdy? ?ycie ?yciem, a regulamin – regulaminem i prze?o?eni nie akceptowali w szlufkach ?o?nierskich spodni niczego innego, czego nie wydano im z magazynu mundurowego, a ju? z ca?? pewno?ci? dostawali alergii na widok „w?asnej twórczo?ci”. Riggers, jako swojego rodzaju uprzywilejowana grupa, mogli sobie jednak pozwoli? na pewne odst?pstwa od regulaminu, tym bardziej, ?e wzrok obserwatora i tak bardziej przyci?ga?a czerwona baseballowa czapeczka, a nie pasek. Opór dowództwa zosta? w ko?cu prze?amany i Rigger Belt sta? si? regulaminowym paskiem do spodni Si? Zbrojnych USA, o czym za chwil?.

 

Zdj?cie: studionewmedia.com

Ju? w drugiej po?owie lat 80. XX w. USA pojawi?y si? Rigger Belts produkowane przez komercyjne firmy. Bodaj pierwsz?, która zaoferowa?a takie paski, jeszcze pod nazw? BDU Belt (konsekwentnie u?ywan? przez t? firm? do dzi?), by?a U.S. Cavalry. Wykonane by?y z ta?my nylonowej o szeroko?ci 40 mm, jednak cie?szej, a mimo to sztywniejszej, ni? „oryginalna”, ze stalow? klamr?, znacznie l?ejsz? od stosowanej w ta?mach do mocowania ?adunków. Pod koniec lat 90. ub. w. nast?pi? wysyp pasków na rynku cywilnych mi?o?ników militariów i od tego momentu „tradycyjny” pasek do spodni odszed? w zapomnienie. Wzros?a tez znacznie liczba firm oferuj?cych ten asortyment – obecnie praktycznie ka?dy producent „taktycznego” asortymentu ma je w swojej ofercie.

 

zdj?cie: pacificrescue.com

 

Wykonywane s? w zasadzie podobnie, cho? – w zale?no?ci od producenta – ró?ni? si? budow? klamry, a niektóre maja podszyte rzepem ko?cówki, co u?atwia przymocowanie wolnego ko?ca ta?my. Sama ta?ma nadal ma szeroko?? 40 mm i wykonana jest z nylonu, ale uzyskano kompromis pomi?dzy jej sztywno?ci? i wygod? noszenia – jest na tyle mi?kka, ?e nie uciska u?ytkownika, ale jednocze?nie tak sztywna, ?e pewnie przytrzymuje spodnie, za? zamocowane na niej akcesoria (pokrowiec na nó?, multitoola, latark?, ?adownica z magazynkami czy kabura z broni?) nie powoduj? jej zaginania. Obecnie w standardowym Rigger Belt raczej nie stosuje si? klamer stalowych – dominuj? stopy aluminium, z uwagi na mas? oraz odporno?? na rdzewienie. Producenci s? na bie??co z potrzebami rynku i po 11 wrze?nia 2001, kiedy s?u?by porz?dkowe na lotniskach sfiksowa?y na punkcie bezpiecze?stwa i s? gotowe nie wpu?ci? na pok?ad terrorysty „uzbrojonego” w dezodorant, pilnik do paznokci, nó? do papieru czy rozebra? go z butów, wypu?cili na rynek paski z klamrami z tworzywa sztucznego. Pozwala to bezpiecznie pokonywa? kontrol? „na bramce”, unikaj?c przechodzenia przez ni? trzymaj?c spodnie w gar?ci. Zdawa?oby si?, ?e w tak prostej konstrukcji – kawa?ek ta?my z zaszyt? prost? klamr? – ju? nic nie da si? wymy?li?. A jednak…

 

zdj?cia: missiontactical.com

 

Kilka lat po Rigger Belt pojawi?a si? nieco zmodyfikowana odmiana paska nazwana Rigger Rescue Belt. Czemu ratunkowy? Bo stanowi niejako fragment uprz??y asekuracyjnej. Wykonany jest ze znacznie grubszej ta?my nylonowej, cz?sto z dwóch jej warstw, z bardzo solidn? klamr? oraz ko?cówk? mocowan? rzepem. Dodatkowo, w pobli?u klamry, wszyty jest tzw. D-Ring – rodzaj solidnego, metalowego pier?cienia (niektórzy producenci stosuj? klamr? „zintegrowan?”, jednocze?nie spinaj?c? pasek i s?u??c? do podpi?cia karabinka. W przypadku wykorzystania paska w technikach linowych to rozwi?zanie jest znacznie bardziej niewygodne, ni? klamra „dzielona”). W pozycji „spoczynkowej” le?y on p?asko na pasku, utrzymywany w tej pozycji przez w?sk? tasiemk? z rzepem, a w sytuacji awaryjnej, po odpi?ciu rzepa mo?na go podnie?? i wpi?? we? np. karabinek z ósemk?, za pomoc? której mo?na zjecha? po linie. W skrajnej sytuacji mo?e by? tez wykorzystany do ewakuacji jego u?ytkownika za pomoc? liny z karabinkiem. Jako, ?e pas stanowi jedynie szcz?tkow? „uprz??”, to ewakuacja z jego pomoc? mo?e by? uci??liwa – z ca?? pewno?ci? spowoduje wyrwanie szlufek, podjechanie pasa na wysoko?? piersi (producenci przypominaj? o tym, by w czasie jego u?ycia nie podnosi? w gór? r?k, co mog?oby spowodowa? wysuni?cie si? z paska), a pozycja ewakuowanego b?dzie raczej ma?o komfortowa. Trzeba si? jedna z tym pogodzi?, bo jest to jedynie opcja awaryjna, z której mo?na skorzysta? unikaj?c noszenia uprz??y asekuracyjnej „na co dzie?”. Rescue Belt jest te? znacznie ci??szy od „standardowego” paska – wynika to z grubo?ci ta?my oraz zastosowania ci??kiej klamry i D-Ringa. Prawd? mówi?c – jeden Rescue Belt ma mas? kilkunastu Rigger Belt… Z uwagi na zastosowany w nich materia? (stal) nie ma te? mo?liwo?ci przej?cia z nim przez bramk? wykrywacza metalu, a póki co nie zanosi si? na zast?pienie go tworzywem sztucznym. Z drugiej strony w sytuacji awaryjnej innego rodzaju mo?na u?y? tego paska jako broni obuchowej – uproszczonej wersji korbacza – kilkadziesi?t gram stali na ko?cu ponadmetrowej ta?my robi wra?enie… Niektórzy producenci stosuj? w miejsce stali stop aluminium – pas jest l?ejszy, ale klamra spinaj?ca znacznie grubsza i wi?ksza, o bardziej skomplikowanej budowie, za? D-Ring jest o niemal centymetr szerszy ni? ta?ma. Co? za co?. Co ciekawe – cho? niektórzy producenci stosuj? w konstrukcji Rigger Rescue Belt atestowane elementy, to ka?dy uprzedza, ?e nie ponosi odpowiedzialno?ci za u?ycie swojego wyrobu w technikach linowych.

 

zdj?cie: socnet.com

 

Opór wojskowej materii prze?amywano kilkana?cie lat – dopiero w 2001 roku, wraz z nowo testowanym mundurem MCCUU (Marine Corps Combat Utility Uniform) w kamufla?u MARPAT do Korpusu Piechoty Morskiej USA trafi?y regulaminowe Rigger Belts. Wykonano je z nylonowej ta?my, zako?czonej klamr? ze stopu aluminium w kilku kolorach: piaskowym (Tan), szarym (Gray), zielonym (Green), br?zowym (Brown) i czarnym (Black). Taka gama kolorystyczna nie zosta?a stworzona po to, aby Marine móg? sobie dobiera? kolor paska w zale?no?ci od nastroju czy koloru oczu – wzorem wschodnich sztuk walki poszczególne kolory oznaczaj? stopnie wtajemniczenia w walce wr?cz, której naucza si? wed?ug MCMAP (Marine Corps Martial Arts Program – Program Sztuk Walki Korpusu Piechoty morskiej, zwany te? Semper Fu od motta USMC – Semper Fi). Zatem spotykaj?c Marine w DIFAC (DInning FACility – mesa) na obiedzie mo?emy od razu okre?li? jak? krzywd? dzielny wojak mo?e nam uczyni?, je?li tylko rzucimy okiem na jego pasek od spodni. Mniej wi?cej trzy lata pó?niej Rigger Belt trafi? do US Army, wraz z nowym mundurem ACU (Army Combat Uniform) z racji kamufla?u zwanego I See You albo Szar? Szmat?. W przeciwie?stwie do USMC nie zastosowano jednak kolorowych pasków, poprzestaj?c na jednej barwie, przyj?tej jako regulaminowa dla dodatków  – piaskowym.

 

Zdj?cie: tnairsoft.com

Nadal nie zosta? oficjalnie wprowadzony do u?ycia Rigger Rescue Belt, ale pasy niektórych producentów maj? nadany numer NSN (NATO Stock Number), potwierdzaj?cy spe?nienie wojskowych norm Sojuszu i jednocze?nie dopuszczaj?cy dany przedmiot do u?ytku w wojsku, pomimo faktu, ?e nie zosta? wydany z magazynu, a – na przyk?ad – zakupiony prywatnie.

Zatem je?eli przewidujesz, ?e b?dziesz musia? ucieka? z domu zje?d?aj?c po linie, chcesz si? poczu? jak Marine po kursie MCMAP albo po prostu potrzebujesz dobrego, trwa?ego i wygodnego paska do spodni – Rigger Belts s? zdecydowanie dla Ciebie.

 

zdj?cie: marinecorpstimes.com

 

USMC MCMAP

Pas piaskowy:
Podstawowe ciosy: proste, podbródkowe, haki
Podstawowe techniki ataku na górn? cz??? cia?a: atak na oczy, uderzenia doln? kraw?dzi? pi??ci (Hammer fist), uderzenia ?okciami
Podstawowe techniki ataku na dolne partie cia?a: kopni?cia, uderzenia kolanem, uderzenia stop?
Walka karabinem z bagnetem na poziomie podstawowym
Podstawowe duszenia i rzuty
Podstawowe techniki obezw?adniania bez u?ycia broni i z wykorzystaniem ?rodków przymusu bezpo?redniego<
Podstawowe techniki walki no?em
Podstawowe techniki walki broni? improwizowan?.

Pas szary:
Techniki z poziomu podstawowego poszerzone o:
Walka karabinem z bagnetem na poziomie ?rednim
Techniki ataku na górn? cz??? cia?a z uderzeniami kantem d?oni oraz ?okciami na poziomie ?rednim
Techniki ataku na dolne partie cia?a: kopni?cia, uderzenia kolanem, uderzenia stop? na poziomie ?redni;
Duszenia i rzuty na poziomie ?rednim
Obrona przed uderzeniami, duszeniem i trzymaniem
Techniki obezw?adniania bez u?ycia broni i z wykorzystaniem ?rodków przymusu bezpo?redniego na poziomie ?rednim
Techniki walki no?em na poziomie ?rednim
Podstawowe techniki walki pa?k?
Techniki walki broni? improwizowan? na poziomie ?rednim.

Pas zielony:
Zwi?kszenie nacisku na techniki ataku z uwzgl?dnieniem:
Walki karabinkiem z bagnetem
Ataki na miejsca wra?liwe
Duszenia i rzuty na poziomie ?rednim
Kontrataki
Techniki obezw?adniania na poziomie ?rednim
Walka w parterze na poziomie ?rednim
Walka pa?k? na poziomie ?rednim
Techniki walki broni? improwizowan? na poziomie ?rednim

Pas br?zowy:
Zaawansowane techniki walki karabinem z bagnetem
Zaawansowane techniki walki w parterze i duszenia
Zaawansowane rzuty
Walka z uzbrojonym przeciwnikiem
Rozbrajanie przeciwnika z broni palnej
Zaawansowane techniki walki no?em
Zaawansowane techniki walki pa?k?

Pas czarny
Zaawansowane techniki walki karabinem z bagnetem
Zaawansowane duszenia, trzymania i rzuty
Walka w parterze na poziomie zaawansowanym
Podstawowe techniki walki z przeciwnikiem uzbrojonym w bro? paln?
Zaawansowane ataki na górne partie cia?a
Zaawansowane techniki walki no?em
Ataki na miejsca wra?liwe (atemi)
Zaawansowane techniki walki broni? improwizowan?

Pas czarny
Walka broni? d?ug? z przeciwnikiem uzbrojonym w bro? d?ug?
Walka broni? krótk? z przeciwnikiem uzbrojonym w bro? d?ug?
Walka go?ymi r?koma z przeciwnikiem uzbrojonym w bro? d?ug?

Artyku? we wcze?niejszej postaci ukaza? si? w magazynie STRZA? nr 06/2009.

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Sundowner dnia July 14 2011 19:17:28
O rany ale bujda. Pas USMC to nie Riggers Belt, materia? jest podobny - ta?ma nylonowa, ale klamry zupe?nie inne - Riggers belt ma przelotow? - ATESTOWAN?, lub "cobra" równie? atestowan? jak sprz?t do wspinaczki, a pas USMC ma albo przelotow?, albo "stylow?" zaciskow? z EGA - o któr? swoj? drog? Piechota Morska walczy?a latami. Pas USMC równie? nie ma ani D-ringa, ani miejsca na karabi?czyk, to po prostu pas do spodni, tak samo "ratowniczy" jak mój duty belt Blackhawka.
#2 | leilei3915 dnia August 11 2018 10:50:47
2018811 leilei3915
pandora charms sale clearance
gucci outlet
michael kors outlet clearance
adidas outlet store
canada goose outlet
true religion jeans
kate spade handbags
polo outlet
off white
off white shoes
supreme clothing
coach outlet online
michael kors outlet online
oakley sunglasses
ralph lauren
coach outlet online
pandora jewelry
ugg boots
canada goose jackets
cheap jerseys
canada goose jackets
canada goose outlet
ralph lauren
true religion outlet
ugg boots
tory burch outlet online
kate spade outlet online
canada goose jackets canada
michael kors outlet
tory burch shoes
mbt shoes outlet
ray ban sunglasses
mbt
coach outlet online
michael kors outlet online
cheap snapbacks
adidas nmd r1
nike air jordan 4
pandora jewelry
coach outlet
prada outlet store
ugg boots
vans shoes
canada goose
mont blanc pens
canada goose jackets
christian louboutin sale
coach outlet store online
oakley sunglasses
fitflops sale
moncler coats
coach factory outlet
coach outlet
kate spade handbags
ralph lauren polo shirts
fred perry shirts
nfl jerseys wholesale
kate spade outlet
christian louboutin shoes
ugg outlet
nike shoes
nfl jerseys
moncler jackets
coach outlet
tory burch shoes
nhl jerseys wholesale
nike air max
true religion
coach factory outlet
canada goose outlet
polo ralph lauren
coach factory outlet
adidas yeezy
pandora jewelry outlet
canada goose jackets
ugg boots
michael kors outlet online
ferragamo outlet store
adidas outlet
uggs outlet
michael kors outlet
polo ralph lauren
michael kors outlet
true religion jeans
mulberry outlet
michael kors outlet online
pandora outlet
michael kors outlet
ugg boots on sale
uggs outlet online
pandora outlet
nike outlet
cheap jerseys
ralph lauren polo
pandora charms sale clearance
uggs canada
ugg outlet
oakley sunglasses wholesale
canada goose outlet
nike shoes
pandora charms
cheap nfl jerseys
michael kors outlet
michael kors uk
coach factory outlet
coach outlet
coach outlet online
michael kors handbags clearance
michael kors handbags
pandora outlet
ray ban sunglasses
coach outlet
nike outlet
coach outlet online
coach outlet
rolex replica watches for sale
coach outlet
michael kors outlet
kate spade outlet
nike outlet online
canada goose jackets
kate spade bags
off-white clothing
coach outlet
michael kors handbags
coach factory outlet
ugg outlet
cheap nike shoes
michael kors outlet online
polo outlet
michael kors outlet clearance
cheap ugg boots
polo ralph lauren
canada goose jackets
oakley sunglasses
nfl jerseys
michael kors outlet
cheap jordans
canada goose
mlb jerseys
michael kors outlet
canada goose jackets
nfl jerseys wholesale
mulberry outlet
coach factory outlet
cheap ugg boots
adidas outlet
oakley sunglasses
mlb jerseys wholesale
coach outlet
pandora rings
ugg boots on sale
coach factory outlet
ugg outlet online clearance
superdry clothing
coach outlet online
canada goose outlet store
michael kors outlet
ray-ban sunglasses
canada goose jackets
ugg outlet
cheap jerseys
oakley sunglasses
michael kors outlet
michael kors outlet online
mulberry handbags
michael kors outlet
lacoste shirts
mont blanc
ed hardy clothing
polo ralph lauren
coach outlet online
coach outlet store online
christian louboutin shoes
cheap oakley sunglasses
coach outlet online
cheap mlb jerseys
oakley sunglasses wholesale
michael kors handbags
ugg boots
ugg boots clearance
cheap oakley sunglasses
longchamp outlet
canada goose outlet
coach outlet online
coach outlet
adidas yeezy boost
pandora jewelry
louboutin shoes
uggs outlet
canada goose outlet
pandora charms
ralph lauren
nike sneakers
cheap ray ban sunglasses
fitflop sandals
michael kors outlet
pandora charms
manolo blahnik
nhl jerseys
canada goose jackets
coach outlet
clarks outlet
pandora charms sale clearance
canada goose outlet
coach factory outlet
pandora jewelry
michael kors outlet
coach outlet
michael kors outlet online
superdry
michael kors outlet online
kate spade outlet
polo ralph lauren
uggs outlet
coach factory outlet
canada goose outlet store
polo ralph lauren outlet
cheap nhl jerseys
canada goose jackets
cheap nfl jerseys
pandora charms
mcm outlet
coach outlet
cheap jerseys wholesale
canada goose outlet
kate spade outlet
coach outlet online
true religion
coach outlet store online
giuseppe zanotti outlet
ugg boots clearance
uggs outlet
cheap ugg boots
nike outlet store
pandora outlet
coach factory outlet
canada goose jackets
canada goose outlet
ray ban sunglasses wholesale
polo ralph lauren
ugg outlet
ralph lauren polo
ralph lauren
valentino shoes
uggs outlet
kate spade bags
fitflops shoes
pandora outlet
mbt shoes
polo ralph lauren
ed hardy outlet
canada goose outlet store
christian louboutin
kate spade handbags
vans outlet store
ed hardy
pandora outlet
canada goose
coach factory outlet
polo ralph lauren
red bottoms
cheap ray ban
ugg boots clearance
canada goose jackets
coach factory outlet
pandora jewelry
ugg outlet
canada goose outlet
coach outlet online
coach outlet
michael kors outlet clearance
ray ban outlet
mbt shoes outlet
yeezy boost
pandora outlet
nike shoes on sale
true religion
polo outlet
polo ralph lauren outlet
ugg,uggs,uggs canada
uggs outlet online
giuseppe zanotti sneakers
michael kors outlet
canada goose jackets
pandora charms
coach outlet online
polo ralph lauren
tory burch outlet online
nike shoes for men
true religion jeans sale
true religion outlet
puma outlet
christian louboutin outlet
jordan shoes
polo ralph lauren
polo ralph lauren
coach outlet online
supreme clothing uk
michael kors outlet clearance
pandora charms
moncler coats
tory burch outlet stores
true religion outlet
canada goose outlet store
oakley sunglasses wholesale
ugg boots clearance
coach outlet
true religion outlet store
kobe bryant shoes
coach outlet
kate spade sale
supreme
prada outlet
canada goose
lacoste shoes
pandora jewelry
uggs outlet
canada goose outlet
rolex watches
michael kors outlet clearance
nike shoes
true religion
coach outlet
adidas outlet
polo ralph lauren outlet
polo ralph lauren
coach outlet store online
cheap jordan shoes
polo ralph lauren
true religion outlet
cheap jordans
coach factory outlet
polo outlet
ralph lauren uk
mont blanc
pandora outlet
michael kors outlet clearance
nike shoes
pandora jewelry outlet
ugg boots
michael kors outlet online
pandora jewelry
michael kors outlet clearance
fred perry polo shirts
fred perry polo shirts
canada goose outlet store
canada goose outlet store
mbt shoes
coach outlet online
coach outlet store online
cheap ugg boots
kate spade
michael kors outlet clearance
ugg outlet
canada goose
coach outlet store online clearance
uggs canada
ray ban sunglasses outlet
nike shoes for men
oakley sunglasses
longchamp outlet online
ralph lauren uk
cheap oakley sunglasses
fred perry polo shirts
pandora outlet
pandora outlet
coach outlet store
polo ralph lauren outlet
tory burch sandals
michael kors outlet clearance
tory burch handbags
nike air max
ray ban sunglasses
pandora charms
lacoste polo
coach factory outlet
ralph lauren uk
moncler coats
canada goose outlet
louboutin
pandora outlet
polo ralph lauren
moncler outlet
canada goose
michael kors outlet
yeezy boost
michael kors outlet online
coach outlet
asics shoes
pandora jewelry
michael kors outlet clearance
polo outlet
canada goose jackets
coach factory outlet
adidas nmd shoes
mbt shoes
pandora jewelry outlet
moncler outlet online
coach outlet
ugg boots
coach outlet online
canada goose jackets
coach factory outlet
canada goose
adidas yeezy boost
coach outlet online
michael kors handbags sale
canada goose outlet online
coach outlet online
nfl jerseys wholesale
coach outlet
michael kors outlet
christian louboutin shoes
valentino outlet
nike outlet
vans outlet
pandora charms sale clearance
cheap ray bans sunglasses
christian louboutin outlet
adidas outlet online
coach outlet store online
kate spade outlet
nfl jerseys
nike shoes outlet
michael kors handbags outlet
christian louboutin outlet
mbt outlet
kate spade bags
ralph lauren outlet
michael kors outlet online
uggs outlet
ray ban sunglasses outlet
michael kors outlet clearance
coach factory outlet
polo ralph lauren
michael kors outlet clearance
ralph lauren outlet
pandora jewelry outlet
cheap nfl jerseys
christian louboutin
fitflops clearance
michael kors
michael kors outlet online
adidas yeezy shoes
ralph lauren shirts
pandora
yeezy boost
coach handbags
moncler outlet
polo outlet stores
kate spade outlet store
polo ralph lauren outlet
true religion outlet
mbt outlet clearance
christian louboutin
nike outlet store
kate spade sale
uggs outlet
nfl jerseys wholesale
christian louboutin shoes
birkenstock outlet
pandora charms
pandora outlet
cheap ray ban sunglasses
coach outlet online
fitflops sale clearance
canada goose uk
coach outlet store online
cheap air jordan
ray ban sunglasse
rolex watches
true religion
michael kors outlet
adidas yeezy shoes
coach factory outlet
ralph lauren outlet online
michael kors outlet online
mbt shoes outlet
pandora charms sale clearance
coach factory outlet
canada goose outlet
canada goose jackets
ray ban sunglasses outlet
michael kors outlet online
ugg outlet
coach outlet
ray ban sunglasses
uggs outlet
lacoste outlet
lacoste clothing
polo outlet
michael kors outlet
canada goose
polo ralph lauren outlet online
gucci outlet store
ugg outlet store
snapbacks wholesale
air jordan retro
pandora outlet
christian louboutin
pandora jewelry
coach outlet store online
pandora outlet store
michael kors outlet
kate spade outlet
ugg outlet
michael kors outlet online
ray ban sunglasse
supreme outlet
michael kors outlet
michael kors outlet clearance
pandora outlet
jordan retro
ugg boots clearance
kobe 12 shoes
pandora outlet
ralph lauren uk
pandora jewelry
oakley sunglasses
christian louboutin sale
nike outlet store
canada goose jackets
lunette ray ban
adidas outlet store
canada goose
michael kors handbags
nike shoes outlet
michael kors outlet online
nike outlet
kate spade outlet
true religion jeans
true religion outlet store
nike outlet store
michael kors handbags clearance
uggs outlet
ugg outlet
christian louboutin shoes
mulberry outlet
cheap jordans
coach outlet
christian louboutin shoes
michael kors outlet online
canada goose
michael kors outlet
polo ralph lauren pas cher
adidas yeezy boost
coach outlet online
canada goose jackets
fitflop sandals
polo ralph lauren
michael kors outlet
polo pas cher
coach outlet online
nike outlet online
moncler outlet
michael kors outlet clearance
yeezy shoes
michael kors outlet
mont blanc pens
coach factory outlet
polo ralph lauren outlet
mont blanc pens
michael kors
ralph lauren polo
oakley sunglasses
pandora charms outlet
michael kors outlet online
mulberry bags
louboutin shoes
canada goose jackets
polo ralph lauren outlet
christian louboutin uk
pandora outlet
ugg boots on sale
adidas outlet store
polo outlet
pandora charms
birkenstock outlet
moncler outlet online
polo ralph lauren outlet
ugg outlet
cheap mlb jerseys
michael kors handbags
christian louboutin
asics running shoes
michael kors outlet online
coach outlet online
rolex watch
michael kors outlet online
coach outlet store online
kate spade outlet online
ray ban sunglasses wholesale
michael kors outlet clearance
true religion
coach factory outlet
nike factory store
pandora
pandora outlet
nike outlet
yeezy boost 350
adidas outlet
cheap nfl jerseys
pandora outlet
uggs outlet
ralph lauren
jordan shoes
ugg boots clearance
polo ralph lauren
christian louboutin shoes
adidas shoes for women
christian louboutin shoes
coach factory outlet
kate spade handbags
pandora jewelry
nike outlet online
canada goose outlet
ralph lauren outlet
polo ralph lauren outlet
mlb jerseys
adidas shoes for men
true religion outlet
pandora charms
pandora outlet
yeezy boost 350 v2
christian louboutin shoes
ugg outlet
michael kors outlet online
coach outlet online
pandora charms
kate spade purses
pandora charms outlet
christian louboutin shoes
mont blanc pens
pandora charms
true religion outlet
polo ralph lauren
coach outlet
ugg boots clearance
nfl jerseys wholesale
oakley sunglasses
ralph lauren
fitflops sale clearance
michael kors outlet
christian louboutin shoes
kobe shoes 11
michael kors outlet clearance
coach outlet online
nike trainers
coach factory outlet online
huarache shoes
polo ralph lauren outlet
adidas outlet store
coach outlet
kate spade outlet online
michael kors outlet clearance
cheap ugg boots
kate spade outlet
nike outlet
adidas nmd r2
fivefingers
ferragamo shoes
air jordan 4
true religion jeans
michael kors outlet clearance
coach outlet
michael kors outlet
kate spade
pandora charms outlet
yeezy boost 350
fitflop sale
coach outlet
air max shoes
canada goose outlet
canada goose outlet
michael kors outlet online
nba jerseys wholesale
michael kors outlet clearance
ugg outlet online clearance
valentino shoes
ugg outlet
rolex replica
prada outlet store
canada goose coats
ugg outlet
louboutin outlet
oakley sunglasses wholesale
adidas yeezy
mbt shoes
mont blanc
mcm handbags
mlb jerseys
coach factory outlet
pandora jewelry
pandora jewelry
hermes birkin
coach factory outlet
polo outlet
coach outlet online
pandora charms
prada outlet
adidas yeezy shoes
pandora outlet online
polo outlet store
michael kors handbags
pandora charms outlet
true religion jeans
pandora charms
ralph lauren uk
canada goose jackets
canada goose jackets canada
coach outlet
coach outlet
coach outlet
michael kors outlet clearance
pandora charms
moncler jackets
ugg boots
pandora charms
mbt shoes clearance
pandora outlet
ferragamo outlet
yeezy boost 350
ugg boots
pandora outlet
ugg boots
canada goose
pandora outlet
christian louboutin outlet
birkenstock shoes
pandora charms
polo ralph lauren
kate spade outlet
moncler jackets
coach outlet
polo ralph lauren
fred perry shirts
christian louboutin
nike kyrie
coach factory outlet
giuseppe zanotti sneakers
ralph lauren shirts
michael kors outlet clearance
michael kors outlet store
nike outlet store
kate spade outlet online
michael kors handbags
michael kors outlet
oakley sunglasses
canada goose
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [2 głosy]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Alice Custom Skarby... Zwyci?zcy wrzesie? Odda? r?k? Tajna bro? MG 42 by MG Schutze Zmiana KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Act od Valor Szkolenie Certyfikowane
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:6,886
Wczoraj:38,361
W tym tygodniu:153,606
W tym miesiącu:794,266
W tym roku:5,663,763
Wszystkich:54,152,167
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: