Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:19
Zachód słońca: 15:47
Dzień trwa:
8 Godzin 28 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 10:05
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Zaczynamy Airsoft! Poradnik o pocz?tkach z ASG dla zielonych.

 

Zaczynamy Airsoft! Poradnik o pocz?tkach z ASG dla zielonych.

 

Autor: SirHawk

 

 

Coraz wi?cej osób przekonuje si?, ?e poza gr? w shootery, s? jeszcze inne sposoby na interesuj?ce strzelanie. Taki trend jest oczywi?cie zadowalaj?cy, bo i wi?cej towaru mo?e si? znale?? na sklepowych pó?kach i sprzedawcy mog? liczy? na wi?kszy zarobek. Nowi "wtajemniczeni" bardzo cz?sto w poszukiwaniu wiedzy potrafi? zasypa? fora wieloma pytaniami. Co mo?e nie by? fajne, je?eli takie pytanie by?o ju? raz zadane i znalaz?o odpowied?. Napisa?em wi?c krótki poradnik dla tak zwanych "zielonych". Zapraszam szczególnie osoby, dla których airsoft jest nowy!

 

 

Seri? "Zaczynamy Airsoft!" planuj? roz?o?y? na 4 cz??ci. W tym artykule zamieszczam porady odno?nie odnajdowania si? w ?rodowisku. Zach?cam do przeczytania szczególnie osoby nowe, stawiaj?ce pierwsze kroki w Airsofcie. Zach?cam te? do przeczytania ca?o?ci oraz pozostawienia komentarzy przez zarówno "zielonych", jak i tych wprawionych. A teraz zapraszam do lektury!

Poszukiwanie oparcia.

Pierwsz? rzecz? jest oczywi?cie znalezienie dru?yny. Co robimy? Szukamy profili dru?yn w sklepach stacjonarnych, na stronach o tematyce airsoftowej/militarnej/hobbystycznej lub pytamy znajomych. Interesuj? nas ekipy w promieniu np. ok. 12km od naszego miejsca pobytu, je?eli nie mamy za du?ych mo?liwo?ci podró?y samodzielnej. Je?li mamy prawo jazdy wraz z pojazdem, to sami ustalamy ten zakres. Nast?pnie wchodzimy w kontakt z dowódc? lub jego zast?pc? i omawiamy warunki rekrutacji. Najcz??ciej b?dzie to skutkowa? zaproszeniem na forum i dog??bnym zapoznaniem si? z regulaminem rekruta. Bardzo wa?ne jest, aby sprawdzi? wymagania sprz?towe ekipy. Najcz??ciej s? to: oficjalny mundur; repliki na u?yciu; wyposa?enie taktyczne; rekonstrukcja b?d? jej brak. Na ich podstawie b?dziemy kompletowa? sprz?t. Niektóre ekipy stawiaj? tak?e wymagania czasowe odno?nie kompletowania wyposa?enia. To tak?e jest warte uwagi. Je?eli wymogi nas satysfakcjonuj?, to przechodzimy do nast?pnego etapu. Je?li nie - ?wiat na tej ekipie si? nie ko?czy. Nast?pnym krokiem jest spytanie o trening lub mo?liwo?? zorganizowania go, w celach zapoznawczych z dru?yn?. Uwaga! Nie jeste?my nachalni! Nie pytamy o trening codziennie. Je?eli jako rekrut nie posiadamy dost?pu do sekcji treningowej na forum, to prosimy którego? z cz?onków ekipy o poinformowanie nas o zbli?aj?cym si? treningu. W przypadku pozytywnej odpowiedzi za?atwiamy sobie transport na miejsce manewrów.

Pierwszy trening.

Niektórzy zaczynaj? go z replik? i mundurem, inni z jednym lub drugim, a jeszcze inni z niczym. Najwa?niejsze: pierwszy trening z ekip? ma na celu sprawdzenie nie umiej?tno?ci a charakteru osoby i mo?liwo?ci szkoleniowych. Nie zgrywamy twardzieli ale nie jeste?my te? na biwaku. Jeste?my sob? i obserwujemy wszystko to, co robi dru?yna. Uczymy si? wzrokiem i zapami?tujemy ruchy. Je?eli zostaniemy poproszeni o powtórzenie czynno?ci, robimy j? tak, jak zapami?tali?my. Kolejna ma?a uwaga: ?adnych czynno?ci nie nauczysz si? od razu, wi?c katowa? si? nie musimy. Tak jak w szkole, nauczyciel o czym? powie, ty powininene? samemu dowiedzie? si? o tym wi?cej w stosownym czasie. ?wiczenia, powtarzanie czynno?ci w my?lach i tym podobnym. Pami?? mi??niowa jest "wytwarzana" ju? przy analizie sytuacji. Czym mniej skomplikowana czynno??, tym oczywi?cie mniej czasu potrzeba na wyszlifowanie umiej?tno?ci. Nawet zwyczajne wyrzuty nóg mog? by? wyrobione dopiero po kilku miesi?cach. Najwa?niejsze jest wi?c skupienie wizualne podczas pierwszych treningów i nauki nowych czynno?ci. Staramy si? te? nie milcze? i pytamy o czynno?ci wykonywane w podczas treningu, o ekip?, inne hobby czy nawet zainteresowania. Zbieramy informacje o potencjalnie przysz?ych towarzyszach.

Nie ma sk?adów? Tworzymy w?asny!

Mo?e si? zdarzy?, ?e wymogi ?adnej z ekip nie b?d? w smaku z naszymi preferencjami lub po prostu nie ma ?adnej w naszym zasi?gu. Wtedy najlepiej zebra? dwie osoby wspóldziel?ce z nami zainteresowanie ASG. Podstaw? ka?dej dru?yny jest dowódca - spo?ród zgromadzonych ju? osób musicie takiego wybra?. Mog? ozwa? si? g?osy protestu. Wtedy pozostaje debata i próby nak?onienia do zmiany zdania. Kiedy ju? obierzecie lidera, pomy?lcie nad nazw? teamu. Nie musi nic wskazywa?. Po jej ustaleniu zak?adacie stron? informacyjn? o ekipie (wystarczy za?o?enie fora na fora.pl). Podstawy ju? za wami! Co dalej? Projektujecie swoje logo (b?dzie waszym identyfikatorem), okre?lacie profil grupy (szturm, zwiad i tym podobne) i informujecie region o waszej nowej dru?ynie. Jak? Poprzez fora, WMASG, regionalne stowarzyszenia (przyk?adowo Koalicja Pó?noc), wywieszanie og?osze? w sklepach militarnych. Sprawy administracyjne, restrykcje, wymogi musz? ju? by? wcielane w ?ycie za zgod? wybranego zarz?du. Pó?niej ju? tylko umawiajcie si? na treningi, zloty i trzymajcie dyscyplin?. Wasza ekipa jest gotowa do boju.

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Cinek dnia July 18 2011 00:00:39
Super, cudowny poradnik. Ale jak nie ma nikogo w promieniu 12km, to znaczy, ?e si? nie bawimy, tak?

No có?, ale i tak brawo za ch?ci. Reszty nie komentuje, bo nie widz? sensu, ?eby to czyta?.
#2 | SirHawk dnia July 18 2011 02:54:10
Mog? wyst?pi? problemy z obecno?ci? na treningach, je?li nie mamy w?asnego ?rodka transportu.
#3 | Mario75 dnia July 18 2011 22:34:58
W naszym Teamie Dantee przyje?d?a ponad 100km w jedn? stron?. Jednak generalnie takie przypadki zdarzaj? si? bardzo rzadko. Nasz Dantee jest chlubnym ewenementem.

Uwa?am, ?e artyku? wskazuje do?? dobry kierunek dla nowego Airsoftowca. Do?? cenne i racjonalne rady.

Fajnie by by?o gdyby pojawi?y si? dalsze cz??ci takiego poradnika. Wówczas z czasem mo?na spi?? na jednej podstronie i doda? do dzia?u Tutoriale, aby nowi Airsoftowcy mogli w przysz?o?ci szybko znale?? tre?ci zawarte w dedykowanych im Artyku?ach.
#4 | Cinek dnia July 19 2011 08:52:20
Problemem jest, jak ju? pisa?em wcze?niej, sztywne trzymanie si? jakich? 'niby-zasad'. Po co takie teksty, w stylu '12km', 'pami?? mi??niowa' itp.
#5 | SirHawk dnia July 19 2011 17:22:14
A kto powiedzia?, ?e ma to by? bezwzgl?dnie stosowane? 12km to wed?ug mnie optymalna odleg?o??. Wypisa?em zachowania, na których nowi powinni si? wzorowa?.
#6 | Mario75 dnia July 19 2011 19:20:20
Pozwoli?em sobie SirHawk zmieni? na "np. ok. 12km". Teraz ka?dy sobie prze?o?y na siebie, bior?c pod uwag? ilo?? wzniesie? do pokonania oraz innych przeszkód terenowych Z przymru?eniem oka

Mam nadziej?, ?e si? nie obrazisz. Co do pami?ci mi??niowej to ona si? wyrabia czy chcemy tego czy nie, wykonuj?c ile? razy t? sam? czynno??. Wa?ne, ?eby nie uczy? si? tych odruchów z b??dami.

Temat by? ju? omawiany wielokrotnie przy ró?nych okazjach. Np. podczas rozmowy o tym czy Airsoftowiec b?dzie umia? poprawnie obs?ugiwa? bro? paln?.
#7 | edie dnia July 20 2011 07:08:23
Periodyk dla pocz?tkuj?cych mo?e wyj?? z tego fajny, cho? dla "starych" wyjadaczy jak Cinek czytanie jego jest bez sensu.. co?..
#8 | Cinek dnia July 20 2011 15:59:33
Nie chodzi o to, czy kto? jest starym wyjadaczem czy nie (a ju? napewno nie jestem nim ja, dopiero 3 lata mijaj?, wi?c bez przesady) tylko o to, ?e osoby nowe, zafascynowane ASG, b?d? si? kierowa? jakimi? g?upimi przes?aniami, w?a?nie co? w stylu '12km' i tak dalej. Poradnik powinien by? napisany w taki sposób, ?eby wyja?nia? problemy, które mo?emy napotka? po drodze, a nie prowadzi? nas za r?czk? jak ma?e dzieci. No kurde, sam mam tylko 19 lat, ale nie wyobra?am sobie, ?eby osoby 16-19 lat nie potrafi?y znale?? w swojej okolicy grupy ASG. Powinno zosta? tu omówione zachowanie na pierwszej imprezie, wybór sprz?tu, poradnik odno?nie wyboru sprz?tu, poradnik odno?nie dzia?ania ca?ego ?wiata ASG, odno?nie zakazów, nakazów, prawa ASG i przedewszystkim bezpiecze?stwa w ?wiecie Airsoftu.

Po 3 latach, nie wzi??bym si? za pisanie takiego poradnika, bo wiem, ?e jeszcze za ma?o widzia?em, czyta?em. O to mi g?ównie chodzi U?miech

EDIT: Przy okazji - akapit 'Pierwszy trening' jest bez sensu...
#9 | SirHawk dnia July 20 2011 20:00:45
Cinek, mam 17 lat, 3 lata sta?u a widzia?em pierdo?y nawet o wiele starsze ode mnie. I to takie, które ?eby co? zrobi? to musia?e? im mówi? wszystko krok po kroku. Widzia?em ju? wystarczaj?co, by móc my?le? w wielu kategoriach o ASG. Pami?taj te?, ?e na t? stron? mog? te? wchodzi? te osoby, które nawet skatalogowa? ASG nie b?d? umie?.

Te? nie musz? czyta? artyku?ów jak ten, ale zawsze warto przeczyta? ?eby wiedzie?, co autor próbuje wcisn??. A jak kto? pó?niej ma narzeka?, ?e zmarnowa? czas na co?, co mu si? nie przyda, to ju? jego problem...

To jest pierwsza cz???, dotycz?ca podstaw w ogóle. Teorie ASG postaram si? napisa? w 3. cz??ci. Teraz pisz? o wyposa?eniu.

PS. Dlaczego, wg. Ciebie Cinek Pierwszy Trening jest bez sensu? Nawet argumentem nas nie zaszczyci?e?.
#10 | Cinek dnia July 20 2011 22:00:51
Jak wolisz.

- zacznij trening czegokolwiek, bez...czegokolwiek. Skoro nie masz sprz?tu, to po co treningi? Przyk?ad - ja latam od pocz?tku z rodzin? M4/M16, co by by?o gdyby teraz pan X po?yczy? ode mnie replik? na trening, a pó?niej kupi? AK albo G36? Troch? bez sensu, nieprawda??

- podczas pierwszego treningu nauczysz si? czegokolwiek? Ciekawe..a ju? na pewno, jak przyjdziesz bez niczego...

- Jak chcesz powtarza? na przyk?ad szybkie celowanie w my?lach? Telepatycznie poprosisz replik?, ?eby strzela?a?

- przepraszam, o jakie wyrzuty nóg chodzi? WTF?

Tak przy okazji - pierdo??, to teraz ty si? okazuje, ?e jeste?. Skoro 3 lata ju? si? bawisz w Airsoft, to strzelanie byle gdzie, podczas zbiórki na Zombie Night by?o najwi?ksz? g?upot?. Bierzesz si? za pisanie poradników, a sam robisz b??dy. Po tym jak si? zachowywa?e?, co piszesz i co czytam, uwa?am Ci? za osob? nie odpowiedzialn?, która co? tam s?ysza?a, co? tam si? bawi?a w ASG, a tak naprawd? nic nie wie.

PS. Poradnik odno?nie oporz?dzenia z ch?ci? przeczytam - lubi? lektur? fantasy i komedie.
#11 | SirHawk dnia July 20 2011 22:49:55
Jak poprosi?em, tak zrobi?e?. I o to chodzi?o.

"zacznij trening czegokolwiek, bez...czegokolwiek. Skoro nie masz sprz?tu, to po co treningi? " - skoro nie masz ksi??ek, to po co przychodzisz do szko?y? Nikt ci nie ka?e.

Mój pierwszy trening by? w?a?nie bez sprz?tu, poza mundurem. I zapami?ta?em kilka zachowa?. U mnie w ekipie go?? by? na dwóch treningach bez sprz?tu. Tak?e wyniós? kilka rzeczy.

"co by by?o gdyby teraz pan X po?yczy? ode mnie replik? na trening, a pó?niej kupi? AK albo G36?". To samo, gdyby? po?yczy? od kole?anki piank? do w?osów, a kupi?by? ?el. Teoretycznie, dwie ró?ne rzeczy, praktycznie ró?ni? si? tylko wygl?dem. I metod? nak?adania. Poza tym, nie spotka?em nikogo, kto by ju? za pierwszym razem dostosowa? si? do konkretnego modelu karabinu.

My?lisz, ?e w jaki sposób osi?gn??em sukcesy w strzelectwie sportowym? Trzy dni ?wiczy?em teori? strzeleck? na strzelnicy, zanim dosta?em karabin. I bez poprzedniego treningu z wiatrówk?, czy kbks w ?apach mia?em bardzo wysokie wyniki podczas prób. Wi?c u innych na podobne osi?gi tak?e s? mo?liwo?ci.

Wyrzuty nóg - nie sprecyzowa?em i nie wyja?ni?em faktycznie, za co przepraszam. Chodzi?o mi o poprawny wyrzut nóg w czasie dynamicznego przej?cia z pozycji stoj?cej na le??c? bez skoku.

"Jak chcesz powtarza? na przyk?ad szybkie celowanie w my?lach? Telepatycznie poprosisz replik?, ?eby strzela?a?". Dziwne, ja potrafi? sobie wyobrazi?, jak osoba celuje. Wystarczy, ?e chwil? popatrz? na jej ruchy. Mo?e moja wyobra?nia jeszcze si? dobrze trzyma?

My?lisz, ?e ja jedyny strzela?em kiedykolwiek w ciemne miejsce na zlotach? Mylisz si?. Ka?demu, kto jest w miar? lu?ny, mo?e si? zdarzy? chwila nieuwagi. Jestem airsoftowcem, strzelam z kulek. Kto? mo?e oberwa?, ale nie zginie. Jeste?my lud?mi, dlatego mo?emy pozwoli? sobie na chwilow? g?upot? wywo?an? eufori?. Aczkolwiek, katuj?c ?cian? rurk?, próbuj?c obudzi? o pi?tej nad ranem reszt? osób, bo chcesz si? pobawi? i wyra?nie mówi?c "Na****em si?" jeste? ostatni? osob?, która ma prawo wytkn?? mi tamten b??d.

Teraz mi znajd? tak? osob?, która nigdy si? nie wyg?upi?a. Do dzie?a!
#12 | Cinek dnia July 21 2011 15:31:30
Od pocz?tku, bo chyba nie rozumiesz pewnych kwestii...

- jak chcesz ?wiczy?, cokolwiek, nie maj?c sprz?tu do tego? O?wie? mnie. Mo?liwe jest na przyk?ad ?wiczenie biegów d?ugodystansowych, bez butów?

- Fajnie, ?e ?wiczy?e? na pierwszym treningu bez sprz?tu. Tylko co ?wiczy?e?? Bieganie?

- je?li kto? ?wiczy? b?dzie przy u?yciu na przyk?ad AK, to my?lisz, ?e tak samo dobrze b?dzie pos?ugiwa? si? na przyk?ad M4? Ciekawa teoria...

- Nie obchodz? mnie twoje sukcesy w strzelectwie sportowym. We? pod uwag? to, ?e strzelectwo sportowe NIE JEST dynamiczne, i tutaj nie trzeba specjalnych umiej?tno?ci. W ASG zachodz? takie zjawiska, jak cho?by dynamiczne wej?cia do pomieszcze?, dostanie si? pod ostrza? i tak dalej.

- wyrzuty nóg przy przej?ciu do le?enia? No ciekawe, bo jestem po kilku szkoleniach wojskowych/policyjnych i ten temat by? tam omawiany, jako? nikt nic nie mówi? o wyrzutach nóg, tylko o dynamicznym padni?ciu...

- wyobra?anie, jak kto? celuje, a celowanie to dwie ró?ne rzeczy...tak samo jak normalne ?ycie, a gra komputerowa.

- przez twoj? chwil? nieuwagi kto? móg? straci? oko. Pomy?la?e? o tym? Nie b?d? tutaj pisa?, co tak naprawd? o tym my?l?, bo panuje Nietykieta, ale z ch?ci? wyja?ni? Ci ten temat, na najbli?szym strzelaniu, na którym niestety, ale b?dziemy razem.

- to, ?e postrzelaniu by?em pijany, i wali?em uszczelk? o ?cian?, jest raczej mniejszym z?em, ni? strzelanie na o?lep. Bo ja Ci? tylko obudz?, a ty wybijesz komu? oko. Zabi? owszem, nie zabijesz, ale co za problem rozwali? oko? Albo z?ba?

Ciekawe, jakie jest zdanie innych, na temat strzelania przez Ciebie byle gdzie. Zapraszam wszystkich do wypowiedzi.

PS. Ciekawy ten twój 3 letni sta? w airsofcie, skoro odwali?e? taki numer na Zombie Night.
#13 | SirHawk dnia July 21 2011 16:56:49
Nie wiem, co wy w 13. ?wiczycie, ale u nas s? treningi taktyczne. Czy przy manewrach potrzebujesz koniecznie taktycznych butów? Nie? Tak s?dzi?em. A na biegi d?ugodystansowe nic nie sprawdzi si? lepiej od nietaktycznych adidasów.

Nie mam sprz?tu - korzystam z kieszeni. Kieszenie mam zawsze.

Dalszy rozwój tematu padni?? jest zb?dny, bo jest wiele technik.

Jak co? sobie umiesz wyobrazi?, to pó?niej ?atwiej jest szkoli? si? w tym. Przynajmniej tak jest ze mn?. Powiedz mi jedno: strzela?e? kiedy? sportowo? Odnosz? wra?enie, ?e nie, bo g?upoty chrzanisz. Poza ró?nic? dynamiki, strzelectwo jest o wiele trudniejsze, bo nie masz w magazynku 300 kulek a cel jest o wymiarach 5cm x 5cm w odleg?o?ci 10m. Pogratuluj? ci, je?eli za pierwsz? seri? uzyskasz chocia?by 35 punktów na takiej tarczy. O strzelaniu z kbks z pasa nie b?d? ju? nic pisa?.

I co maj? umiej?tno?ci przystosowawcze do karabinu z wchodzeniem do budynku, tym bardziej do dostania si? pod ostrza?? Zanim napiszesz co?, co si? nie pokrywa z wypowiedzi?, doczytaj jak nale?y. Czas masz nieograniczony. Chyba, ?e trolujesz, wtedy inna sprawa....

Je?eli kto? by straci? oko, to by?aby te? jego wina. Ka?demu mo?e nadej?? ochota wystrzelenia serii. Zreszt? w zgodzie z zasadami nosimy okulary ca?y czas,
Na zachowanie sta? ma znikome dzia?anie. Wiek odgrywa g?ówn? rol? a ja i ty jeste?my w takim wieku, ?e niczego nie mo?na si? po nas spodziewa? ze 100% pewno?ci?. Do chwili lekkomy?lno?ci przyzna?em si? na ?amach relacji.

Co do twojego przyczepienia si? do tematu modeli karabinów - ja ci odpowiedzia?em na zadane pytanie. Nie pisa?em z my?l? o wielorazowym po?yczaniu. A tak przy okazji, jak szybko mo?na si? przestroi?? W tydzie?? Trzy dni? Jeden? Mi na przyk?ad przestrojenie si? z M4 na G36 i pó?niej na AK oboj?tnie jaki zajmuje par?dziesi?t minut marszu. Wyjmowanie magazynków jest zawsze takie same, wk?adanie jest innego tempa. Do ró?nic wagowych szybko si? przyzwyczaj?. Nie jestem zbyt zr?czny, wi?c ka?dy jest w stanie szybko si? dostosowa?.
#14 | Cinek dnia July 21 2011 17:30:07
Nie strzela?em nigdy sportowo. Strzelam z broni ostrej, na strzelnicach.

W przypadku utraty oka przez kogo?, jest to twoja wina, to ty masz my?le?, i bawi? si? bezpiecznie. A je?li nie jeste? w stanie/nie umiesz bawi? si? bezpiecznie, to sory, ale nie powiniene? si? bawi? w ASG.

I zacznij my?le?. Co maj? umiej?tno?ci przystosowawcze? To, ?e z replik?/broni? z któr? wi?cej ?wiczysz, jeste? w stanie wykona? wszystkie rzeczy lepiej.

Co do wyjmowania magów - z tego co wiem, w AK i M4/M16 robi si? to troch? inaczej. Nie wiem czy zauwa?y?e?, magazynki s? inaczej zbudowane...

I nie, nie masz racji - wiek nie odgrywa g?ównej roli. G?ówn? rol? odgrywaj? nabyte umiej?tno?ci, i to czego si? nauczyli?my, oraz zachowanie. Znam ludzi m?odszych ode mnie i od Ciebie, którzy s? bardziej, nazwijmy to 'ogarni?ci' i którzy nie robi? takich g?upot, jak strzelanie byle gdzie.

W par?dziesi?t minut, to mo?esz obiad ugotowa?. Poznanie broni, i przystosowanie jej do siebie, oraz siebie do niej, zajmuje niestety troch? wi?cej. Chocia?by dlatego, ?e ka?da jest inaczej zbudowana.
#15 | SirHawk dnia July 21 2011 18:20:27
Tak, dzi?ki za przypomnienie. Przecie? maj?c w posiadaniu repliki obu modeli, nie mog?em tego zauwa?y?. Jak napisa?em, jedynie wolniej prze?adowuj?.

Pisz?c wyjmuj?c, mia?em na my?li wyci?ganie z ?adownic.

Umiej?tno?ci przystosowawcze maj? to do siebie, ?e pozwalaj? szybciej przystosowa? si? do innego modelu karabinu. Jednak to oczywiste, ?e nie b?dziemy równie szybko ni? dzia?a?. Magazynki wymienia? w pi?? sekund te? damy rad? si? nauczy? szybko. Wymiana w dwie b?dzie wymaga? oczywi?cie d?u?szych ?wicze?. Dok?adne celowanie przez przyrz?dy to kwestia oddania kilku strza?ów. Chyba, ?e jest si? upo?ledzonym, wtedy pozostaje strzela? z tego, co jak najbardziej przypomina nasz? replik?. Inaczej po?amiemy sobie paznokie?, a wiadomo jaka to tragedia.

To jest Airsoft. Tutaj z czego replik? d?u?ej latasz jest równie wa?ne, co posiadanie chi?czyka, czy "firmówk?". Swojego gnata poznajesz z zasi?gu i szybkostrzelno?ci. Do wygl?du za? przystosujesz si? sam pr?dzej czy pó?niej. "Poznanie broni", ch?opie w jakim temacie ty jeste?? To s? repliki, a nie bro? palna! To, co potrzebujemy wiedzie? przy zamianie karabinu to ergonomia, metoda prze?adowania, wywa?enie ewentualnie zasi?g i dost?p do hop-up. Czy to a? tak ci??ko wyrobi?? Replika to: kolba, korpus, magazynek, chwyt przedni i lufa. Wi?cej do u?o?enia si? nie potrzeba.

Je?eli strzelasz rekreacyjnie, to nie dziwi? si? twojej opinii. Byle g?upi umie odda? strza?, ale nie ka?dy trafi gdzie powinien.

Mo?e faktycznie, zwalenie winy na wiek jest g?upie, ale czym m?odsza osoba, tym trudniej jej pohamowa? eufori?.

Dogryzamy sobie, jak stare panienki. Tym gorzej, ?e wygl?da to coraz ?mieszniej i zabierasz mi tekst na nast?pne artyku?y.
#16 | Agapow dnia July 22 2011 09:09:09
SirHawk, Dobra robota. Pisz dalsze cz??ci. Nawet je?li nie wszycy zgadzaj? si? z twoimi tezami to ci do których kierowany jest artyku? na pewno skorzystaj?.
#17 | Cinek dnia July 24 2011 22:37:36
Rekreacyjnie, to id? z dziewczyn? na spacer. A na strzelnic?, ucz?szczam regularnie.

Pisz dalej poradniki - nie skomentuj? ju? ?adnego, swoje uwagi zachowam dla siebie. Przynajmniej, ludzie mniej do czytania b?d? mieli. Co do tego dogryzania - po prostu, pisa?em o tym, o czym wiem. Co sprawdza?em, i co znam z do?wiadczenia.

Mi?ej nocy ?ycz?, sko?czmy to, bo faktycznie dziecinada si? robi.
#18 | Espadon dnia October 20 2011 20:07:35
[color=#ffff00]
[color=#0000cc]Hymmm. A ja tu jestem nowy i musz? powiedzie?, ?e ten artyku? jako wst?p do osób które pierwszy raz trafi?y na ten temat i chc? z?apa? kontakt jet OK. Czemu?
Po pierwsze to na ogó? jest to m?odzie?, która ma wyznaczony jakikolwiek kierunek dzia?ania.
Po drugie. Nikt podejrzewam tutaj nie jest zawodowym pisarzem i je?li sam nie napisa?, to tym bardziej nie powinien wy?miewa? czego? co si? wreszcie pojawia?o po jak podejrzewam d?ugim kilkuletnim czasie.
Czemu? BO JEST! A S? pewne rzeczy które by? powinny. Tak jak ta?ma w kiblu. Szeroki u?miech

Po trzecie to jak napisano jest to pierwszy artyku? z serii. Ja czekam z ut?sknieniem na drugi. Mo?e dostan? komplet opowiastek, w jednym miejscu na wi?kszo?? podstawowych pyta?. Dowiem si? na podanych przyk?adach co to jest HI-CAP co to FPS i dla czego 130 to ma?o. Przyk?ady broni i przedzia?ów cenowych jakie powinno si? omija? z daleka, a przy jakich zatrzyma?. Czego nie powinno si? robi? zawsze, a co zawsze powinno. Dla was to mo?e normalka, ale fakt noszenia okularów nie musi by? komu? obcemu znany, a i okularów mamy ca?? gam?.

Pozdrawiam serdecznie jad?cych jadem do artyku?u i czekam na wi?cej cz??ci.
[/color][/color]
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Alice Custom ?o?nierz Specnazu Arctic Combat Survival Niemcy zamykaj? KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG LIGA ASG Tajna bro? MG 42 by MG Schutze Nowe pistolety WP
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:5,565
Wczoraj:33,800
W tym tygodniu:178,307
W tym miesiącu:520,790
W tym roku:520,790
Wszystkich:57,238,290
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: