Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:09
Zachód słońca: 16:05
Dzień trwa:
9 Godzin 56 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:37
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

10 lipca 2011 - Projekt: Mroki Puszczy

10 lipca 2011 - Projekt: Mroki Puszczy


Radzio :) - D-ca Special Forces Airsoft Team - Szczecin.


 
W dniu 10 lipca 2011 roku, grupa Special Forces Airsoft Team, ze Szczecina zorganizowa?a w Puszczy Bukowej, scenariusz pod nazw? Projekt: Mroki Puszczy. Jest to pierwsza z serii gier przewidzianych do realizacj. Celem przy?wiecaj?cym ich organizacji, jest ch?? podniesienie poziomu szczeci?skiej sceny airsofotowej, poprzez stworzenie ?rodowiska do nabywania nowych, przydatnych umiej?tno?ci oraz zapoznanie graczy z terenami Puszczy Bukowej. W za?o?eniach ka?dy kolejny scenariusz zostanie rozegrany na innym obszarze. Liczymy ze Projekt: Morki Puszczy, uda si? rozwin??, poszerzaj?c go o nowe elementy rozgrywki oraz zdarzenia fabularne. Sta? si? to mo?e dzi?ki uwagom i sugestiom uczestników oraz do?wiadczeniom nabytym w trakcie organizacji jak i prowadzenia scenariusza.

Obrazek
Errhile - I.Ch, ?ó?w - niezrzeszony.

Zjednoczone Królestwa i Federacja Emiratów wpadaj? w wir szale?czych zdarze?, którego apogeum przypadnie na koniec 2011 roku – monumentaln? bitw? o prze??cz Trzech Cesarzy. Przez lata mocarstwa prowadz? wojny na pustyniach ?rodkowego Wschodu. Nikt nie jest w stanie powstrzyma? rzezi, jaka ma tam miejsce.
W zgie?ku bitwy, agenci obu mocarstw, przechwytuj? informacj? o potencjalnej mo?liwo?ci zmiany oblicza tej wojny, mo?liwo?ci za któr? przyjdzie zap?aci? ogromn? cen?. Nie mo?na przegapi? tej okazji, na swój ?wiat musimy zas?u?y?!.
W lasach Akhlaru, ukryte przed oczami ciekawskich, prowadzone s? badania nad si?ami które istnia?y od pocz?tku ?wiata i b?d? istnie? a? po jego koniec, bez wzgl?du na czas i przestrze?.
Cicha wojna rozpocz?ta, oddzia?y specjalne w drodze.
Rozpocz?cie: 09:00
Zako?czanie: 16:00 [w przypadku braku rozstrzygni?cia fabularnego]

Limit fps: Tak, wed?ug szczeci?skich zasad z limitem.

Limit amunicji: ??cznie mo?na posiada? przy sobie, 600 kulek. Zakaz u?ywania elektrycznych boxów, do replik innych ni? te które w oryginale s? zasilane z ta?my. Mo?na mie? przy sobie tylko 1 hi-capa, za?adowanego.

Miejsce: Puszcza Bukowa

Wst?p: Wpisowe wynosi 5z? od osoby. [P?atne na miejscu]

Limit miejsc: Ilo?? miejsce nieograniczona [Jednak strony zostan? podzielone na równe liczebnie, w miar? mo?liwo?ci]

Pirotechnika: Zabroniona. [Jedyna dopuszczona zostanie dostarczona przez organizatora]

Zg?oszenia: Mo?na podawa? je na forum, lub wysy?aj?c prywatn? wiadomo??.

Wa?ne: Na zg?oszenia czekamy najpó?niej do 8 lipca 2011 roku, do godziny 22:00

Mile widziane: Kompas i umiej?tno?? korzystania z niego i mapy.


Rozgrywka:

- Ka?da grupa dostanie na pocz?tku map?. Na mapie zaznaczony b?dzie punkt startu oraz miejsce spotkania z [...].
- Dowódca oddzia?u jest zobowi?zany do podawania poprzez SMS do s?dziego co 30 minut, miejsca swego po?o?enia jak i ich status (czy maj? je?ców, rannych, stan liczebny oddzia?u). Org mo?e to w trakcie rozgrywki w jaki? sposób wykorzysta? by urozmaici? spotkanie.
- Na ka?d? ze stron? b?d? przygotowane 2 torby medyczne z opatrunkami.
- Tylko medyk mo?e opatrywa? rannych.
- Pierwsze trafienie opatruje medyk, po drugim trafieniu, dana osoba umiera.
- Opatrunki musz? by? za?o?one prawid?owo, s?dzia ma prawo powiedzie? danej osobie, ?e jest ranna/trafiona "je?eli opatrunek spadnie".
- Transportowanie rannych, osoba ranna nie mo?e strzela?, je?eli podejdzie do niej zdrowy gracz mo?e j? "przetransportowa?". Noszenie rannego polega na tym, ?e osoba trafiony k?adzie r?k? na ramieniu zdrowej osoby i idzie za ni?, w takiej sytuacji, ?adna z osób nie mo?e biega?. Zdrowy gracz i tylko on mo?e strzela?.
- Trafiona osoba, nie mo?e rozmawia? i u?ywa? radia, mo?e jedynie krzycze?/wzywa? medyka.
- Je?eli trafionej osobie, w ci?gu 15 minut nie zostanie udzielona pomoc przez medyka, umiera.
- Martwy gracz mo?e uda? si? do g?ównego respa, w którym musi sp?dzi? 30 minut, po czym wraca do gry.
- Martwy gracz mo?e zosta? ewakuowany ?mig?owcem MEDEVAC. [Opis uproszczonej procedury poni?ej]
- Zadania b?d? ujawniane sukcesywnie w czasie gry.


Elementem, maj?cym wprowadzi? klimat dzia?ania w oderwaniu od si? g?ównych w za?o?eniach mia? by? medevac i rezygnacja ze sta?ego respawnu, nie zrobili?my tego jednak. Poza wezwaniem ?mig?owca, mo?na by?o uda? si? do wyznaczonego respawnu na terenie gry. W kolejnych grach, mo?liwo?? powrotu do gry zabitym i rannym zapewni tylko i wy??cznie MEDEVAC.


Poni?ej przygotowane przez nas procedury MEDEVACu.MEDEVAC

Istniej mo?liwo?? ewakuacji zabitych i rannych ?mig?owcem. Respawn graczy, w tej opcji zajmuje 10 minut. MEDEVACu, mo?na równie? u?y? do wyleczenia rannych.


- Na g?ównym kanale rozgrywki, dany oddzia? informuje s?dziego o ch?ci wezwania ?mig?owca, poprzez swojego RTO.
- Po potwierdzeniu przez s?dziego, prze??czaj? si? na ustalony wcze?niej kana?, gdzie prowadzony jest dalszy ci?g procedury.
- Po prze??czeniu kana?u i nawi?zaniu ??czno?ci, nale?y poda? miejsce w którym znajduje si? oddzia?.
- S?dzia potwierdza przyj?cie pozycji oddzia?u i podaje miejsce gdzie przeprowadzona zostanie ewakuacja ?mig?owcem.
- Po doprowadzeniu rannych/martwych na miejsce nale?y sp?dzi? w nim 10 minut.
- Po up?ywie 10 minut, nale?y odpali? ?wiec? dymn?, po jej wypaleniu petard? hukow?.
- Po odpaleniu ?wiecy dymnej i petardy hukowej, ranni/martwi wracaj? do gry.


Przyk?ad MEDEVAC.

- TOC* TOC tu ALFA*, odbiór.
- ALFA tu TOC, odbiór.
- TOC, ALFA potrzebuje MEDEVAC*, odbiór.
- ALFA medevac zrozumia?em, bez odbioru.
[Zmiana cz?stotliwo?ci na z góry ustalon?.]
- TOC TOC tu ALFA, odbiór.
- ALFA tu TOC, odbiór.
- TOC pozycja ALFA to 80314032, odbiór.
- ALFA tu TOC, MEDEVAC w pozycji 80615075*, odbiór.
- TOC tu ALFA, MEDEVAC w pozycji 80615075, zrozumia?em, bez odbioru.
[Udanie si? na wyznaczon? pozycj?.]
[Po dotarciu na miejsce odliczanie 10 minut, odpalenie ?wiecy dymnej, petardy hukowej.]
[Respawn.]

*
TOC - Tactical Operations Center - Centrum Operacji Taktycznych.
ALFA - Przyk?adowa nazwa kodowa oddzia?u.
MEDEVAC - Medical evacuation - Ewakuacja medyczna, za pomoc? ?mig?owca, pojazdu.
80615075 - Przyk?adowa pozycja oddzia?u, w systemie UTM.
RTO - Radio team operator.Przed gr? zostanie poprowadzona odprawa z mechaniki rozgrywki, mini szkolenie dla medyków nawigatorów oraz RTO. Ka?da dru?yna powinna wcze?niej pomy?le? kto b?dzie pe?ni? t? funkcj?. Organizator zapewnia opatrunki oraz radiostacje dla RTO.Do plecaków medycznych jakie zosta?y wydane graczom, poza opatrunkami by?y do??czone zestawy do wezwania ?mig?owca, by?a to petarda hukowa, ?wieca dymna oraz instrukcje w jaki sposób nawi?za? kontakt radiowy i wezwa? MEDEVAC.


Gracze zostali te? poinstruowaniu w jaki sposób wyznacza? pozycj? w których si? znajduj?, oraz jak nanie?? je na map?. Wydane zosta?y przygotowane przez nas protraktory, oraz mapy terenu rozgrywki.


Po wprowadzeniu medyków w sposób udzielania pomocy rannym, oraz wyja?nieniu jak u?ywa? mapy i podawa?/odczytywa? pozycj? przysz?a pora na przekazanie w r?ce graczy radiostacji i pokazanie jak z nich korzysta?, wyznaczonym z uczestników RTO.


Gdy odprawa zosta?a zako?czona poszczególne strony ruszy?y na pozycje wyj?ciowe.Dla osób zainteresowanych po scenariuszu przewidziane by?o ognisko w Le?niczówce, ale o tym na koniec.


Wracaj?c do scenariusza, poni?ej przedstawi? schemat w jakim mia?a rozwin?? si? rozgrywka. Po dotarciu na pozycje wyj?ciowe gracze musieli odczeka? do godziny startu.


Obrazek
?o?nierze Federacji Emiratów - Projekt: Mroki Puszczy


Nast?pnie wyruszali na spotkanie z przedstawicielem lokalnego kolorytu, który mia? przekaza? im zdobyt? radiostacj?, jednak tubylcy byli tak przera?eni i niepewni, ?e oddali radiostacje i kazali nas?uchiwa?, nie ujawniaj?c ?adnych informacji o tym co si? dzieje w lesie.


Obrazek
W drodze na spotkanie z informatorem, ?o?nierze Federacji Emiratów - Projekt: Mroki Puszczy


Obrazek


Z radiostacj? na plecach i s?uchawk? przy uchu, gracze udali si? g??biej w niezbadane tereny, tam oko?o godzin? od rozpocz?cia scenariusza, przechwycili transmisj?, w której kto? podawa? pozycj? rozlokowania markerów.
Ale o co chodzi tego gracze mieli si? w?a?nie dowiedzie?.


Obrazek
?o?nierze Federacji nanosz? na map? punkty z przechwyconej transmisji.


Po naniesienie punktów na mapy i podzieleniu obowi?zków i wyznaczeniu zada?, grupy uda?y si? sprawdzi? co znajdowa?o si? na wspomnianych wspó?rz?dnych.

Obrazek


Obrazek
Andy - S.T.Re.F.A, Errhile - I.Ch, ?ó?w - niezrzeszony.


Znajdowali w nich map? z oznaczonym punktem i obszarem, oraz 4 cyfrowy kod.


Obrazek
Andy - S.T.Re.F.A, przy punkcie


Po dotarciu do miejsce z markerów, musieli znale?? obiekt zaznaczony na mapie, który w ka?dy wypadku by? bunkrem. Jednak znalezienie i dostanie si? do bunkrów nie zawsze by?o ?atwe.

Obrazek
Pocz?tek w?drówki.


Obrazek


Obrazek
Ka?dy kolejny krok przybli?a do celu.


Obrazek


Obrazek


Obrazek
Wida? ju? wej?cie do bunkra.


Obrazek
Przed wej?ciem nale?a?o poda? kod i ju? mo?na by?o przeszuka? obiekt.


Obrazek


Obrazek


Obrazek

W czelu?ciach na poszukiwaczy czeka?a karta z kodem i lokalizacj? bunkra g?ównego.

Obrazek
Zapasowe wyj?cie nie zawsze nadawa?o si? do u?ytku.


Obrazek


Czasami znalezienie wej?cia by?o ?atwiejsze.


Obrazek


Obrazek


Kolejny punkt, kolejny bunkier.


Obrazek
Wygl?da znajomo?


?ladami odkrywców betonowych cudów.


Obrazek


Obrazek


ObrazekW ka?dym bunkrze, znajdowa?a si? mapa z zaznaczonym Bunkrem G?ównym, oraz kod potrzebny do otwarcia drzwi wewn?trz, dzi?ki czemu mo?liwe by?o by zdobycie...

Jednak drzwi nie zosta?y otwarte a sekret skrywany za nimi, spoczywa bezpieczny wewn?trz, betonowych czelu?ci.


ObrazekCel jak postawili?my sobie przed zorganizowaniem zosta? osi?gni?ty przekazali?my nowe umiej?tno?ci i wiedz? do naszego ?rodowiska, co mamy nadzieje zaowocuje z czasem podniesieniem si? poziomu naszej sceny Airsoftowej.

Ju? dzisiaj mam przyjemno?? zaprosi? wszystkie zainteresowane osoby na drugi scenariusz, który zostanie zorganizowany 7 sierpnia 2011 roku w Szczecinie, na terenie Puszczy Bukowej, trzeba rozwia? Mrok.

Projekt: Mroki Puszczy - Nocne Maski

Zapraszamy
Special Forces Airsoft Team i Zaprzyja?nieni
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Mndur Gorka E SPOS Arctic Combat Alice Custom Nowe pistolety WP Skarby... Niemcy zamykaj? LIGA ASG Szkolenie Certyfikowane Radio ASG Zmiana
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:25,059
Wczoraj:40,318
W tym tygodniu:65,377
W tym miesiącu:975,662
W tym roku:5,845,159
Wszystkich:54,333,563
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: