Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 g³osów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 g³osy]

Ogó³em g³osów: 172
Musisz zalogowaæ siê, aby móc zag³osowaæ.
Rozpoczêto: 11.01.11

Archiwum ankiet
S³oneczny panel
Dzi¶ jest:

Wschód s³oñca: 6:49
Zachód s³oñca: 15:29
Dzieñ trwa:
8 Godzin 39 minut
Jest krótszy od najd³u¿szego dnia o: 9:54
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Raport z obserwacji

Czas zmian - Raport z obserwacji 16-17.07.2011r

 ?ród?o: www.killteam.pl

 

By?o ciep?e, pó?ne popo?udnie. Lekki wiaterek przypomina? o tym, ?e jeszcze przed po?udniem by?a jak to mówi? – pogoda pod psem. By?o gdzie? oko?o godziny szesnastej, gdy nad jeziorem „Morzycz” w okolicach Linii  pojawi?y si? dwa samochody.

Zaparkowa?y pod lasem. Wy?oni?o si? z nich siedem, dobrze znanych w pó??wiatku ASG osób.

Znalaz?y si? w?ród nich Agata K. pseudonim „Arabeska” oraz Anna S. pseud. „Dzióbek”.  Po chwili obserwacji da?o si? rozpozna? reszt? twarzy. Byli to: Maksym N. pseud. „Noro”, Pawe? Z. pseud. „Zieluch”, Marcin T. pseud. „Cinek” lub te? znany jak „Ciastek”, Krzysztof S. pseud. „Suchy” oraz niejaki Karol K. pseud. „Technofilia”.

Po krótkiej chwili zaj?li si? przygotowywaniem obozowiska; wygl?da?o na to, ?e zamierzaj? sp?dzi? tam najbli?sze 24h. Pocz?tkowo wygl?da?o to na spotkanie czysto towarzyskie. Grill, k?piel w jeziorze i napoje regeneruj?ce nie wskazywa?y na jakie? niespodziewane ruchy ze strony zgromadzonych.

O jak?e mo?na by by?o si? pomyli?! Ci ludzie okazali si? bardziej przebiegli ani?eli mog?oby si? komu? wydawa?…

Gdy tylko zacz?? zapada? zmrok, a czujno?? przypadkowych gapiów zosta?a u?piona, obserwowani zasiedli przy niedawno rozpalonym, niewielkim ognisku. Mimo spo?ytych napojów regeneruj?cych ich miny sta?y si? jakby troch? powa?niejsze. Nale?a?o si? nieco zbli?y?.

Rozmawiali na temat nowopowsta?ego teamu o przekornej nazwie „KILL TEAM”. Wszystko kr?ci?o si? wokó? rozmów nad profilem teamu; temat wspó?pracy z innym teamami równie? cz?sto si? pojawia?. Konwersacja by?a przerywana tylko podczas wybuchu salwy ?miechu lub te? podczas otwierania izotermika.

Obrady trwa?y gdzie? do 2.00 w nocy. Zgasili ognisko i udali si? na spoczynek.

Obserwacja 17.07.2011r

Jako pierwszy z namiotu gdzie? oko?o 6.00.  wy?oni? si? niejaki „Noro” Od tej pory do oko?o dziewi?tej rano ju? wszyscy wstali. Wspólny posi?ek, rozmowy przy kawie i lekki lifting obozowiska po nocnych obradach.

Z tego co pods?ucha?em, podejrzani nie zamierzali tego dnia omawia? oficjalnych spraw, a skoncentrowa? si? na wypoczynku. Z tego mo?na by?o wywnioskowa?, i? dzie? b?dzie spokojny. No, a tu kolejne zaskoczenie. „KILL TEAM” pokaza?, ?e nawet odpoczywaj?c mo?na nie?le namiesza? w lokalnym ?rodowisku. Kilka fotek w wodzie z broni? i nie by?o mowy o byciu niewidzialnym. To po prostu nie mog?o pozosta? niezauwa?one przez lokaln? flor? i faun?.

Wyg?upy w wodzie i na l?dzie (ca?e szcz??cie, ?e jeszcze lata? nie umiej?) trwa?y gdzie? do godziny 16.00.

Zwini?cie obozowiska nie stanowi?o dla nich wi?kszego problemu. Posprz?tali ?mieci i dogasili ogie?. Chwil? pó?niej byli ju? przy samochodach. Rzucili ostatni raz okiem dooko?a siebie, czy aby na pewno niczego nie zapomnieli. W ko?cu wsiedli i pojechali.

 

Wnioski

Z obserwacji wyra?nie wynika: istnieje wyra?ne zagro?enie, ?e Ci ludzie b?d? chcieli nie?le namiesza? w pomorskim ?rodowisku ASG. „KILL TEAM” jaki zobaczy?em tam nad jeziorem, na pewno b?dzie walczy? o wysok? pozycj?.

Technofilia Kill Team L?bork. Specjalizacja: Organizator wielu imprez ASG. Autor relacji z imprez oraz refleksji dotycz?cych ?rodowiska ASG.

Witam wszystkich serdecznie.


Mam szalon? przyjemno?? poinformowa? wszystkich o powstaniu nowego teamu ASG o nazwie KILL TEAM


Mamy zamiar stworzy? samodzielny odzia?, do dzia?a? specjalnych. Drugim naszym za?o?eniem jest organizacja wszelakich imprez o zabarwieniu ASG.
W sk?ad teamu wchodz?:
Technofilia
Suchy
Cinek
Zieluch
Noro

oraz Panie fotograf:
Arabeska
Dzióbek


Je?eli Nas kojarzycie, to z pewno?ci? kojarzycie Nas z poprzedniego teamu czyli 13 Pomorskiej Brygady Piechoty.


Postanowili?my za?o?y? w?asny team tylko z jednego powodu ch?? zrobienia jeszcze czego? wi?cej ni? do tej pory. Dzi?ki do?wiadczeniom z 13PBP wiemy w jakim kierunku i?? i czego si? wystrzega?. Swoj? drog? pragniemy podzi?kowa? by?ym kompanom, a w szczególno?ci Sebie, za to ?e pokazali Nam, jak si? dobrze bawi? w ASG. Wspólne treningi i strzelanki wiele wnios?y do obecnego profilu KILL TEAM.
Zapraszamy wszystkich na nasz? now? stron? www.killteam.pl
Do zobaczenia na stronie i w polu.


SALUT

Komentarze
Podziel siê tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Mario75 dnia July 22 2011 18:09:33
Ostatnio pojawi?y si? roszady na naszej scenie Airsoftowej. Niedawno zlikwidowano Team20 ze S?upska na wniosek tkzw. partii rz?dz?cej z Team40 S?awno.

Tym razem wiadomo?? rado?niejsza. Zazwyczaj z podzia?ów Teamów rodz? si? nowe silne ekipy, które maj? now? si?? i zapa? do dzia?ania.

Wiem to z autopsji. Kiedy? Rangers b?d?c sekcja KPMu oddzieli?a si? tworz?c w?asny Team. Jak wida? nie pró?nowali?my i nasz? energi? skierowali?my w dobr? stron? wspó?tworz?c Koalicj? Pó?noc i pr??nie dzia?aj?c w terenie.

Gratuluj? i ?ycz? powodzenia! Pomys?ów Techno nie brakuje. Nie brakuje mu równie? odwagi wdra?ania ich w ?ycie.
?ycz? Techno podobnych sukcesów lub bardziej spektakularnych jakie do?wiadczyli Rangers po stworzeniu w?asnego Teamu, a by?o to niespe?na rok temu. Podobnej drogi ?ycz?.

Nasze ?rodowisko Airsoftowe z Techno na pewno nie b?dzie si? nudzi?o Z przymru?eniem oka
#2 | Dantee dnia July 22 2011 20:05:04
Powodzenia dla nowego Teamu ale starych znajomych U?miech
#3 | Cinek dnia July 23 2011 10:52:53
Ku chwale KT! U?miech Niech ?yje wujek Techno, hip hip, hura ! Szeroki u?miech
#4 | Technofilia dnia July 23 2011 12:41:31
Ajtam ajtam
#5 | muniekole dnia August 11 2017 22:20:37
Rehabilitacja leczeniem tr?dziku ró?owatego nie jest sanowana za? najlepiej jest wyznacza? pod spodem w stosunku do s?abni?cia cz??ci zaczerwienienia twarzy oraz przemiany palnych, s?abni?cia liczebno?ci, wieku uzyskania i mocy wymiotów natomiast symultanicznych wyk?adników ?wi?du, parzenia za? nami?tno??. Dwójka pryncypialnego algorytmy leczenia tr?dziku ró?owatego owo miejscowe tudzie? www.lupiez-pstry.info/ oralnego medykamenty antybiotyczne. Rehabilitacja laserowa pozosta?a równie? zaszeregowana jako forma leczenia. Na przestrzeni kiedy w szeregu kilku tygodni wyci?gi cz?stokro? pobudzaj? przelotnego pocenie si?, zaczerwienienie z regu?y powraca po zabiegu. Przewlek?e kuracja, przewa?nie od niepewnego a? do dwóch lat, by? mo?e wi? si? a? do ondulacji stra?y poziomu obok poniektórych pacjentów. Trwa?e leczenie istnieje cz?stokro? potrzebnego, atoli poniektóre przypadki oddaj? po pewnym terminie za? zostaj? niezachwianie. Ciep?ego wypadki, pozostawione bez leczenia, pogarszaj? si? razem spo?ród up?ywem wieku.
Dodaj komentarz
Zaloguj siê, aby móc dodaæ komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani u¿ytkownicy mog± oceniaæ zawarto¶æ strony
Zaloguj siê lub zarejestruj, ¿eby móc zag³osowaæ.

¦wietne! ¦wietne! 100% [1 g³os]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 g³osów]
Dobre Dobre 0% [0 g³osów]
¦rednie ¦rednie 0% [0 g³osów]
S³abe S³abe 0% [0 g³osów]
Kalendarz
<< Listopad 2017 >>
Po Wt ¶r Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Niemcy zamykaj? Homemade Libia Combat Zwyci?zcy wrzesie? Makarov KWC Nowe pistolety WP Alice Custom Radio ASG Podcast ASG Act od Valor
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa u¿ytkownika

Has³oNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj siê

Nie mo¿esz siê zalogowaæ?
Popro¶ o nowe has³o
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przet³umacz stronê

Szybki t³umacz
Ostatnie Komentarze
News
With a long background...
When you are going to ...
Reproduction purses ar...
Nonetheless, when acqu...
Style is a significant...
In case you're questio...
On the other hand, Can...
In contemporary societ...
Unlike pants or t-shir...
Shimada, who is alread...
Brands do not develop ...
It is noticeable exact...
You make sure to get o...
Nike makes some outsta...
In all honesty, few of...
Yes, in addition to Ro...
These are all powerful...
Each August, "Classic ...
For that reason, each ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Artyku³y
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=http://www.outlet...
Od 20110217 Odwiedziny go¶ci:
Dzi¶:5,021
Wczoraj:10,195
W tym tygodniu:5,021
W tym miesi±cu:214,804
W tym roku:3,650,240
Wszystkich:40,842,999
Shoutbox
Musisz zalogowaæ siê, aby móc dodaæ wiadomo¶æ.

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portée
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-porté.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

RichardGene
19-07-2017 22:58
mqvrsjy http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-o
g-2017-093.asp http://www.starlig
htmusic.it/913-jor
dan-23-nere.php http://www.garim.i
t/nike-flyknit-chu
kka-7.5-650.asp http://www.ipielsa
.it/032-bor

RichardGene
17-07-2017 07:53
cqneyeq http://www.wallban
k-lfc.co.uk/755-ad
idas-zx-flux-all-r
ed-on-feet.htm http://www.posicio
namientotiendas.co
m.es/275-nike-free
-run-3.0.html http://www.auto-mo
bile.es/589-puma-e
vospeed-2016

ThomLig
16-07-2017 18:32
&#1082;&#1086;&#1092;
&#1077; &#1058;&#1086;&#1088;
&#1088;&#1080;&#1085;
&#1086; &#1087;&#1086; &#1072;&#1082;&#1094;
&#1080;&#1086

Clintonrub
11-07-2017 23:06
&#1058;&#1080;&#1085;
&#1077;&#1076;&#1086;
&#1083;
&#8211; &#1101;&#1092;&#1092;
&#1077;&#1082;&#1090;
&#1080;&#1074;&#1085;
&

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: