Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:17
Zachód słońca: 15:51
Dzień trwa:
8 Godzin 33 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 10:00
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Zombie Night 2

Zombie Night 2

Organizator: Hindus

Mog? czai? si? za ka?dym rogiem. Mog? przyj?? zewsz?d. S? ich niezliczone ilo?ci.
Kiedy w magazynku masz tylko 30 pocisków, liczy si? ka?dy strza?.
Panie i panowie, przygotujcie si? na Zombie Night 2!
 
 
To ju? druga edycja tego eventu, tym razem na pe?nej mocy i z wodotryskami! 

Zawsze zastanawia?e? si?, jak to jest, by? po?rodku Zombiekalipsy? Co, je?li apokaliptyczne wizje sprawdz? si?, zaatakuje nas nieznany wirus i 99% populacji zmieni si? w bezmy?lne potwory? Sprawd? si? w walce o przetrwanie i przekonaj si?, czy zosta?by? tym ostatnim, czy zasili?by? szeregi potworów. 

A mo?e od razu wst?p do pot??nej armii zainfekowanych, strasz przera?onych i osaczonych Survivorów, zobacz na w?asne oczy ?wiat, w którym broni? si? ostatnie jednostki ludzkie. Czy uda wam si? zniszczy? ich w czasie zaledwie godziny? 

Któr?kolwiek ze stron wybierzesz, we? swoich znajomych i przyjació?, którzy umiej? wczu? si? w klimat i przyje?d?ajcie do Luzina! Nie bierzcie ze sob? replik, akumulatorów, kulek. Wystarcz? gogle i odrobina stylizacji, by poczu? emocje i klimat tej najstraszniejszej nocy w roku! Zapraszam! Zapisy drog? emailow? poprzez stron? http://www.hindus.pl/zombienight2/
 
Fabu?a

Prolog


„Nikt tak naprawd? nie spodziewa? si?, tego co mia?o nadej??. S?oneczny,czerwcowy
dzie?. Prawie wszystkie ?awki by?y zaj?te przez grzej?cych si? w promieniach s?o?ca
emerytów; po ?cie?ce co jaki? czas ?mign?? rowerzysta, z oddalonej piaskownicy
s?ycha? by?o radosne krzyki dzieci. Ten sielankowy nastrój psu? tylko le??cy pod murem
parku ?ul. Na jego podartym swetrze spacerowa?o stado much, pobzykuj?c gro?nie na
kolejne nadlatuj?ce do posi?ku owady. Heniek równie? by? bezdomny. Tego w?a?nie dnia
przeszukiwa? kolejne ?mietniki w poszukiwaniu puszek i innego z?omu. Zadowolony,
wyci?gn?? kolejne trzy po ?ubrze, zgniót? je i wsadzi? do worka na swoim r?cznym wózku.
Wtedy jego uwag? przyku?a posta? le??ca pod murem. „To chyba Zdzichu…” – pomy?la? i
ruszy? w tamt? stron?. Chocia? by? przyzwyczajony do smrodu, zapach gnij?cego cia?a
odrzuci? go. Heniek skrzywi? si? z niesmakiem. „To nie on… Ale? cuchnie!” – pomy?la?,
jednak instynkt przetrwania nakaza? mu przeszuka? jego kieszenie. Nachyli? si? nad
trupem i szuka?. W pewnym momencie natkn?? si? na butelk?. „Oho!” – zadowolony z
siebie wyci?gn?? j? i obejrza?. „Niechybnie to jaka? zagraniczna wóda” – pomy?la?,
przygl?daj?c si? z zaciekawieniem pustej butelce z nietypowym korkiem i logiem – 6
czarnych ?d?be? trawy na tle czarnego okr?gu na ?ó?tym tle. „Biohazard? Nigdy nie
s?ysza?em… Szkoda, ?e niczego nie zostawi?, ale mo?e chocia? pow?cham jak to pachnie”
– Heniek odkorkowa? szk?o i przy?o?y? nos do butelki. W tym momencie poczu? ogromny
ból. Zawy? i spojrza?. Trup wbi? mu si? paznokciami w udo. Heniek odskoczy? przera?ony i
zacz?? przygl?da? si? jak martwe, rozk?adaj?ce si? cia?o, zaczyna si? rusza?. Trup
otworzy? oczy – by?y przymglone, ?renice rozszerzone. Podniós? si? bez?adnie i ruszy? w
kierunku He?ka. Ten, z os?upienia i strachu, nie móg? si? ruszy?. Trup zdawa? si? go nie
zauwa?y? i przeszed? obok niego. „Hej! Wy dwaj!” – stoj?cy kilkana?cie metrów dalej
policjant patrzy? gro?nie na nich gro?nie. „Panie w?adzo, nie uwierzy pan…” – Heniek
nie zd??y? doko?czy?. Trup rzuci? mu si? na szyj? i przegryz? t?tnic?. Jasny strumie?
krwi wystrzeli? w niebo i zal?ni? w promieniach s?o?ca. Policjant podbieg? aby rozdzieli?
walcz?cych, ale trup ugryz? go w r?k?. Chwil? pó?niej utworzy?o si? zbiegowisko wokó?
niebywa?ego wydarzenia. Drugie cia?o jednak k?sa?o wszystkich, którzy zbli?yli si? zanadto.
Gdy rzuci?o si? na pobliskiego cz?owieka, policjant wyci?gn?? pistolet i strzeli? do trupa.
Dopiero trzeci strza? który przebi? si? przez serce, unieruchomi? agresywne zw?oki
na dobre. 10 minut pó?niej poczu? si? dziwnie.
Wymiotowa? i krwawi? z ugryzionej r?ki. Po kolejnych minutach straci? przytomno??.
„Budzi si?!” – zawo?a? sanitariusz w karetce pogotowia. Lekarz nachyli? si? nad
policjantem, wygl?d pacjenta zdziwi? go jednak. Jego cia?o nosi?o wszystkie znamiona
?mierci, w jaki sposób otworzy? oczy?
... gdy chwil? pó?niej le?a?, trzymaj?c si? za przegryzion? szyj? i traci? ?wiadomo?? –
wiedzia?, ?e dzieje si? co? naprawd? z?ego. Wiedzia? te?, ?e ?ycie ludzi ju? nigdy nie
b?dzie takie samo… Przygasaj?cym wzrokiem widzia? szamocz?cego si? sanitariusza i
obryzgane krwi? wn?trze karetki.

Kilkana?cie dni pó?niej, ?ycie w miastach, miasteczkach i wsiach zamar?o. Zaraza
rozprzestrzenia?a si? szybciej, ni? mo?na by?o przewidzie?. Wybudowane na szybko
barykady nie zdo?a?y powstrzyma? czarnego ?niwa. Zara?onych ci?gle przybywa?o,
gdy tylko wyczuli obecno?? ?ywych ludzi, ruszali w ich kierunku.Nieliczni, którzy prze?yli,
zeszli do podziemia.
Zanim jeszcze pad?a sie? energetyczna oraz internet, zgromadzili wiele informacji, które
mog?y im si? przyda?. Prowadzili te? rozleg?e obserwacje zachowa? i zwyczajów, by lepiej
broni? si? przed Zombie. Zauwa?yli, ?e wyst?puj? w dwóch formach.
Jedna z nich, to o?ywione cia?a, wirus sprawia?, ?e serce znów zaczyna?o pompowa?
krew, zasila? cia?o. Tylko mózg pozostawa? umar?y, jednak podstawowe funkcje
przejmowa? rdze? kr?gowy. Ich ruchy by?y s?abo skoordynowane i powolne,bod?ce
 
odbierali s?abo lub wcale. Niektóre osobniki by?y czu?e na d?wi?ki, inne na ?wiat?o,
jeszcze inne mia?y doskona?y w?ch. Zawsze jednak w bliskim starciu by?y ?miertelnie
niebezpieczne.
By? te? drugi typ – zainfekowani ?ywi ludzie. Odznaczali si? lepszymi zdolno?ciami –
widzieli, s?yszeli, czuli zapachy. Potrafili biega?.
Skuteczn? broni? na oba by? jednak wci?? strza? w serce. Nikt nie by? wówczas pewien
sk?d wzi?? si? wirus. Sk?d przy zw?okach na ulicy wzi??a si? fiolka z niebezpiecznym
wirusem? Wkrótce tropy zacz??y prowadzi? do opuszczonego o?rodka naukowego w
Luzinie. Czy to mo?liwe, ?e zamkni?ty wiele lat temu, móg? jeszcze zawiera? jakie?
niebezpieczne substancje? A mo?e wcale nie zosta? zamkni?ty? Jedynym sposobem,
?eby si? przekona? by?o przedostanie si? do o?rodka.”

Rozdzia? I

"Las by? zupe?nie cichy. S?o?ce zasz?o ju? godzin? temu i mrok spowi? ca?? okolic?.
M?y?o lekko i nad ca?? polan? unosi?a si? lekka mgie?ka. "To tutaj?" - zapyta?a posta? w
kapturze. "Na to wygl?da... Zreszt?, zrobi?o si? ju? ciemno, sprawd?my, co uda si?
znale??". Grupa ludzi ostro?nie, ?wiec?c sobie latarkami, wesz?a do zruinowanego
budynku. Gdy tylko znikn?li w ?rodku, z pobliskich krzaków wygramoli? si? niezdarnie
jeden z zainfekowanych. Przystan??, pow?szy? chwil?, po czym zawy?. Z okolicznego
lasu, pow?ócz?c nogami, zacz?li wychodzi? kolejni. Ruszyli w ?lad za swoj? perspektyw?
nowego obiadu.

"Jeste?my u celu" - Matt zakomunikowa? przez radio. Szybki rzut oka na swoje
oporz?dzenie upewni?o go, ?e w razie potrzeby zmiana magazynka zajmie mu
tylko 2.2 sekundy. Reszta jego oddzia?u obserwowa?a bacznie okolic?. "Czysto!" -
szepn?? najemnik stoj?cy najbli?ej ciemnego zarysu zabudowa?. Ruszyli wi?c w
szyku do ?rodka. Rozkaz mieli bardzo precyzyjny. Znale?? dokumentacj? i odpali?
bomb?, aby zniszczy? j? doszcz?tnie, wraz z pozosta?ymi ?ladami dzia?alno?ci
laboratorium. Bu?ka z mas?em, zw?aszcza, ?e zdalny ?adunek by? tam ju? dostarczony
poprzednim razem, jednak ówczesna dru?yna ?le zamontowa?a detonator i ca??
operacj? trzeba by?o powtórzy?.
Nagle pojedyncze strza?y z broni krótkiej rozbrzmia?y nad kompleksem. Najemnicy
przykucn?li, lustruj?c okolic?. By?o jednak zbyt ciemno. Pad?y kolejne, oddalone strza?y.
"Kto to jest, do cholery?!" - wysycza? Matt. Centrala nic nie wspomina?a o jakimkolwiek
innym oddziale, a Zombie nie by?y na tyle poj?te, ?eby u?y? broni palnej.
Krzaki w pobli?u zaszele?ci?y i wy?oni?y si? z nich sylwetki kilku zainfekowanych. Szli
prosto na przyczajony pod murem oddzia?. "Zdejmijcie ich!" - zakomenderowa? Matt.
Przyciszone krótkie serie z wyt?umionej broni, wycelowane prosto w serce, skutecznie
powstrzyma?y zbli?aj?ce si? zombie. Ale ju? nadci?gali nast?pni. "Do budynku, szybko!"
- rzuci? Matt i zamkn?? pochód znikaj?c w dziurze w ?cianie. Strza?y zbli?a?y si? coraz
bardziej, korytarz o?wietli?y b?yski wystrza?ów i snop latarki. Nagle dobieg?y ich
przera?liwe krzyki, a z korytarza wybieg?y kolejne 4 osoby. Byli przera?eni i jeszcze
bardziej zdezorientowani, gdy zobaczyli mierz?cych do nich najemników. "Uciekajcie!" -
krzykn?? jeden z uciekinierów i pobieg? na o?lep korytarzem. Nie wiedzia?, ?e i z tamtej
strony nadci?gali kolejni zainfekowani, zwabieni odg?osem wystrza?ów i b?yskiem latarek.
Krzyk pe?en bólu oznajmi? wszystkim, ?e nie ma ju? kogo ratowa?. Matt ruszy? na pi?tro,
gdzie mia? by? przygotowany ?adunek. Jednak tak?e i tam weszli ju? zainfekowani.
Kolejne cia?a upada?y na pod?og? z przestrzelonymi sercami. W ko?cu najemnicy przebili
si? do pomieszczenia z ?adunkami. Podczas gdy pozostali os?aniali wej?cia, strzelaj?c do
podchodz?cych nieumar?ych, Matt otworzy? pokryw? bomby. Ekran lekko rozb?ys? i
wy?wietli? ledwo widoczny napis. "Co jest znowu?!" - krzykn??. Komunikat informowa? o
nieprawid?owym pod??czeniu detonatora. Krople potu sp?ywa?y po jego twarzy.
W trz?s?cym si? ?wietle latarki próbowa? pod??czy? przewody. Zresetowa? system i
uruchomi? uk?ad ponownie. Tym razem ekran gas? ju? ca?kowicie. Bateria by?a na
wyczerpaniu, Matt przeklina? ca?? Central? i organizacj?, ?e nie pomy?leli o dostarczeniu
im nowego ogniwa zasilaj?cego. Mia?o by? prosto, a walczyli o ?ycie.
"Ostatni magazynek!" - krzykn?? stoj?cy przy drzwiach z prawej strony najemnik.
Matt dalej próbowa? wybra? w ciemno sekwencj? uzbrajaj?c? ?adunek. Nagle poczu?,
?e co? go ochlapa?o. Rozejrza? si? i zobaczy?, ?e jest obryzgany krwi?. Jeden z jego
towarzyszy z przegryzionym gard?em ostatkiem si? walczy? z hord? zainfekowanych,
którzy wchodzili ju? do pomieszczenia. "Wysadz? to wszystko" - pomy?la? Matt i odci??
przewody od akumulatora. Wetkn?? jeden z nich w le??cy obok ?adunek C4.
Chwyci? drugi, ale nie si?gn??. Poczu? ugryzienie w nog?. Z?apa? za przewód i
próbowa? doci?gn?? do ?adunku. Wreszcie uda?o mu si? i zatopi? drugi przewód.
Nic jednak si? nie sta?o. Spojrza? na akumulator i zobaczy? dyndaj?cy oderwany
kawa?ek, który trzyma? w r?ku. Nie móg? ju? jednak nic zrobi?. Trzech kolejnych
zainfekowanych rzuci?o si? na niego. Poczu? ostry ból i straci? przytomno??.
Pó? godziny pó?niej ryki zainfekowanych usta?y i w?ród deszczu i mg?y znowu
nasta?a cisza." "
termin
Planowany termin LARPu to noc z 1. na 2. pa?dziernika 2011.
Zbiórka o godzinie 19:30, godzina czasu na stylizacj? i wyja?nienie wszystkich zasad, zaznajomienie z niebezpiecznymi miejscami i fabu??, pierwszy team Survów rusza o godzinie 20:30.
dojazdPrzybli?enie okolicy
Jeszcze wi?kszy zoom

Dojazd autem od strony Wejherowa

wskazówki dojazdu na Zumi
Do Wejherowa wi?kszo?? osób wie jak dojecha?. Stamt?d kierujecie si? w kierunku Szczecina / L?borka. Gdy pojawi si? skrzy?owanie ze ?wiat?ami za K?b?owem (na lewo: Luzino, prosto: L?bork), jedziecie dalej prosto. Droga numer 6 po której si? poruszacie b?dzie zje?d?a? ?ukami przez las. Po wyjechaniu z lasu pilnie obserwujcie lew? stron? drogi. Po oko?o kilometrze droga b?dzie wchodzi? w ?uk w prawo. Zwolnijcie i wypatrujcie zjazdu NA LEWO. Jest tam sporo drzew wi?c to do?? charakterystyczne miejsce. Wjedziecie na kamienisto-wyboist? piaskow? drog?. Po przejechaniu 600 metrów dojedziecie do celu.

Dojazd autem od strony L?borka

wskazówki dojazdu na Zumi
Do L?borka na pewno traficie. Z najwi?kszego ronda kierujecie si? na Wejherowo / Gdyni?. Po oko?o 15 km dojedziecie do ?wiate?, z lewej strony miniecie ko?ció?, z prawej strony par? sklepów i fotoradar. Przejedziecie przez las i po 500 metrach droga zacznie powoli odkr?ca? w lewo. Wzmocnijcie czujno??, bo zjazd w prawo jest w bliskiej odleg?o?ci. Wypatrujcie linii drzew prostopadle do szosy, jest tam zjazd W PRAWO w piaskowo-kamienisto-dziuraw? drog? która po 600 metrach doprowadzi was do celu.

Dojazd za pomoc? SKM

Wyszukujemy na rozk?adzie SKM aktualne po??czenie na SOBOT? i wsiadamy w poci?g który przyjedzie na miejsce wcze?niej, ni? o 19:30. Wychodz?c z SKM jad?cej od strony Wejherowa nale?y skierowa? si? w prawo, zej?? z peronu na ?cie?k? i doj?? ni? do drogi. Tam skr?ci? w prawo a? dojdzie si? do skrzy?owania, po którego lewej stronie znajduj? si? d?uga ulica z domami po obu stronach (droga piaskowa) - tam skr?camy. Potem to ju? ci?gle przed siebie, a? po prawej stronie zauwa?y si? hord? zombie i paru nieszcz??ników.
Zasady

Uwaga! W tek?cie pojawia si? okre?lenie "bro?" wy??cznie ze wzgl?du na wygod? pisania i ?atwo?? zrozumienia. S? to repliki broni, dost?pne bez pozwolenia, o ograniczonej mo?liwo?ci spowodowania uszkodzenia cia?a. Bro? "bia?a" oznacza pa?ki przygotowane z rurki PCV pokrytej otulinowym ko?nierzem, dzi?ki czemu ryzyko wypadku i uszczerbku na zdrowiu s? minimalne. Bro? "palna" oznacza przygotowane przez organizatora repliki ASG o mocy do 320 fps.

Uwaga! W tek?cie pojawia si? tak?e okre?lenie "zabicie", "zgini?cie" - jest to umowna sytuacja, w której trafiona osoba zostaje tymczasowo wyeliminowana z gry i musi spe?ni? warunki przewidziane w zasadach, np. przej?? do punktu "odrodzenia" czyli respawnu.

CELE SURVIVORÓW

"Przetrwa?cy" zaczynaj? w lesie, w punkcie oddalonym o kilkadziesi?t metrów od g?ównego budynku. B?d? dysponowa? wy??cznie zestawem broni bia?ej, do przydzia?u z arsena?u dostarczonego przez organizatora. Ich zadaniem b?dzie przebicie si? do kompleksu budynków i odkrycie Safe House'a (oznaczanego dalej jako SH) - pomieszczenia z zabarykadowanymi wyj?ciami, które daje szans? na chwil? oddechu i przegrupowanie lub przezbrojenie. Od rozpocz?cia rozgrywki maj? tylko godzin? na realizacj? celów, a s? to:
- odnalezienie SH i mapy budynku z zaznaczonymi lokacjami zrzutu zaopatrzenia
- odnalezienie i przyniesienie do SH kolejnych zasobów, a mianowicie: zapasu broni, zapasu amunicji, zapasu ?ywno?ci, zapasu lekarstw oraz urz?dzenia radiowego, które mo?na uruchomi? dopiero po zgromadzeniu pozosta?ych skrzy?
- po nadaniu sygna?u radiowego za pomoc? ustalonego has?a, na które sk?adaj? si? fragmenty w ka?dej ze skrzy?, musz? przedosta? si? do l?dowiska i po odpaleniu flary sygnalizacyjnej, prze?y? tam 5 kolejnych minut. Osoby które b?d? przy flarze po up?yni?ciu tego czasu zostaj? uratowane przez ?mig?owiec i ko?cz? scenariusz pomy?lnie.
Dzi?ki temu, od ka?dego z zespo?ów, oprócz zimnej krwi i trafnych decyzji, wymagana b?dzie umiej?tno?? podzia?u obowi?zków i wspó?pracy. Od tego zale?e? b?dzie szansa na przetrwanie.

CELE ZOMBIE:

Zombie dysponowa? b?d? kilkoma oznaczonymi punktami respawnu, w ró?nych miejscach lokacji. Trafione i zabite zombie uda si? w kierunku najbli?szego punktu, albo takiego, do którego dotarcie nie b?dzie przeszkadza? w dalszej grze (np. je?li Survivorzy id? w kierunku najbli?szego respawnu, Zombie wybiera inny punkt odrodzenia). Po doj?ciu do punktu mo?e od razu wraca? do walki, nie ma potrzeby czekania. W przypadku problemów z latark?, ch?ci wyczyszczenia gogli czy poprawienia stylizacji, zaleca si? przej?? do punktu organizacyjnego, gdzie znajduje si? strefa nie bior?ca udzia?u w grze (Safe Zone). W pozosta?ych punktach dalej mo?e toczy? si? walka i obowi?zkowo nale?y mie? za?o?on? ochron? oczu.

ZASADY BRONI:

- Bro? jest dostarczana tylko i wy??cznie przez organizatora. Nie przyje?d?amy z w?asnymi replikami (wzgl?dy bezpiecze?stwa, limity FPS, Wasza wygoda).
- Amunicja równie? jest dostarczana tylko i wy??cznie przez organizatora. Gramatura zostanie dobrana odpowiednio do replik, Hop-Up zostanie wyregulowany przez nas wcze?niej.
- Bro? bia?? gracze (Survy) otrzymuj? na pocz?tku rozgrywki.
- Bro? "paln?" mog? zdoby? w jednej ze skrzy? na terenie.
- Amunicj? mog? zdoby? w kilku schowkach z amunicj? na terenie rozgrywki. Rozró?niane s? typy amunicji, zgodnie z u?ywanymi replikami, tzn. pistolety Glock, Walther, pistolety maszynowe MP5 u?ywaj? amunicji 9mm Para, pistolety Colt, pistolety maszynowe UMP u?ywaj? amunicji 0.45 ACP, strzelby u?ywaj? Shellsów, karabiny M16, M4, G36 u?ywaj? amunicji 5.56, karabiny z rodziny AK u?ywaj? amunicji 7.62. Prosz? o gr? Fair Play i u?ywanie amunicji odpowiedniego typu.
- Bro? bia?? i "paln?" mo?na przekazywa? mi?dzy graczami, zarówno wewn?trz SH jak i na zewn?trz.
- Bro? bia?? i "paln?" z przemienionych Survivorów mo?na podnosi?, jednak wci?? mo?na u?ywa? jednocze?nie tylko tyle, ile dopuszczaj? zasady
- Replikami nie rzucamy, nie uderzamy, szanujemy - zosta?y przygotowane przez organizatora, który chcia?by, ?eby wróci?y w takim samym stanie jak przekaza? je do gry.

ZASADY PIRO:

- W skrzyni z amunicj? znajd? si? tak?e flary sygnalizacyjne oraz flary stroboskopowe. Maj? one ró?ne funkcje i powinny by? u?ywane w okre?lonych celach i sytuacjach.
- Flary stroboskopowe pe?ni? rol? odwracacza uwagi zainfekowanych od Survów, odpalona i rzucona przyci?gnie uwag? zombie przez ca?y okres ?wiecenia (kilkadziesi?t sekund) daj?c czas na ucieczk?. Flary te nale?y odpala? w bezpiecznej odleg?o?ci od pozosta?ych graczy i odrzuci? j? w takie miejsce, gdzie nikogo nie ma. Nale?y przy tym krzykn?? "Flara!" aby poinformowa? pozosta?ych cz?onków oddzia?u jak i zombiaki o mo?liwym niebezpiecze?stwie oparzenia.
- Flary sygnalizacyjne (stadionowe) odpala ekipa po nadaniu komunikatu radiowego w wyznaczonym do tego miejscu (punkt b?dzie na mapie). Flar? nale?y umie?ci? na stabilnym pod?o?u (mo?na przy?o?y? kawa?kiem gruzu).

ZASADY ZOMBIE:

- Zombie nie biegaj?, ale potrafi? szybko chodzi?.
- Zombie ginie tylko je?li zostanie trafione w metalow? p?ytk? zawieszon? na szyi.
- Zombie po trafieniu w inn? cz??? cia?a zatrzymuje si? na sekund?.
- Zombie po uderzeniu broni? bia?? cofa si? o krok i nie atakuje przez kolejne 3 sekundy.
- Zombie NIE MO?E zas?ania? p?ytki - musi by? zawsze wyeksponowana.
- Po trafieniu w p?ytk? ZOMBIE odchodzi na respa, mo?e dalej udawa? Zombie, ale nie atakuje nikogo po drodze (nawet je?li wejdzie na tak? osob?), nie mo?e zachowywa? si? agresywnie, po prostu nie zauwa?a Survivorów.
- Po doj?ciu na respawn, Zombie wraca do gry. Punkty respawnu zostan? okre?lone na miejscu.
- Zombie po zobaczeniu odpalonego stroboskopu, ruszaj? ?wawo w jego kierunku i zostaj? przy nim (w bezpiecznej odleg?o?ci, ?eby nie wdycha? dymu) dopóki nie przestanie b?yska?.

ZASADY SURVIVORÓW:

- Survivor zaczyna jedynie z broni? bia??, dostarczon? przez organizatora. W trakcie wykonywania dalszych zada? b?dzie mia? mo?liwo?? zdobycia repliki "palnej" i amunicji do niej.
- Survivor jest odpowiedzialny za bro? któr? wybra?, od momentu gdy bierze j? do r?ki (ale tak?e wtedy, kiedy odk?ada j? na ziemi?)
- Nie wolno korzysta? jednocze?nie z broni bia?ej i "palnej" (np. pa?ka w jednej a pistolet w drugiej r?ce). U?ywamy albo jednego, albo drugiego, ale UWAGA! dopuszcza si? u?ywanie np. 2 pistoletów lub 2 PM'ek jednocze?nie. Nie wolno u?ywa? jednocze?nie wi?cej ni? jednej sztuki broni szturmowej oraz shotgunów i strzelb.
- Survivorzy zaczynaj? z miejsc ustalonych przez organizatora w momencie us?yszenia sygna?u d?wi?kowego.
- Survivorzy mog? zbiera? antidota porozrzucane na terenie rozgrywki.
- Survivorzy s? oznaczeni przez dwa zielone lightsticki przyklejone na ramionach w taki sposób, ?eby by?y widoczne z ka?dego kierunku (najlepiej przymocowane ta?m? klej?c? do pagonów bluzy / kurtki). Gdy Survivor zmienia si? w Zombie, odkleja lightsticki i chowa je do kieszeni.

UGRYZIENIE:

Ugryzienie ma miejsce w momencie DOTKNI?CIA Survivora przez Zombie. Zombie ma prawo próbowa? doprowadzi? do UNIERUCHOMIENIA Survivora (patrz: UNIERUCHOMIENIE). Po dotkni?ciu Survivor ma 10 minut na znalezienie i zaaplikowanie antidotum - b?dzie to lightstick w innym ni? zielonym kolorze (dok?adny kolor b?dzie sprecyzowany przed rozpocz?ciem gry). Nale?y przyklei? go lub zamocowa? w widocznym miejscu (np. na karku, z przodu, do ramienia lub r?ki itd). Antidotum sprawia, ?e dotkni?cie zostaje anulowane - gracz musi jednak ca?y czas mie? je ze sob?, nie mo?na go ju? odst?pi? ani odklei?, w momencie odklejenia go celem dania komu? innemu lub od?o?enia, Survivor automatycznie i natychmiast staje si? Zombie. W przypadku nie znalezienia antidotum przed up?ywem czasu, Survivor zmienia si? w Zombie - patrz: PRZEMIANA.

UNIERUCHOMIENIE:

Je?li Zombie b?d? w stanie odci?? drog? ucieczki Survivora, a ten nie b?dzie mia? ju? amunicji albo nie zd??y jej za?adowa? by móc odda? strza?, a Zombie b?dzie w stanie przytrzyma? go przez 5 sekund (liczy? g?o?no!) tak, ?e Survivor nie b?dzie móg? si? uwolni?, nast?puje natychmiastowa przemiana w Zombie (patrz: PRZEMIANA).

PRZEMIANA:

Przemiana w Zombie sk?ada si? z nast?puj?cych czynno?ci:
- Survivor g?o?no oznajmia przemian? mówi?c: "Jestem zombie".
- Zdejmuje wszystkie przyklejone antidota i chowa do kieszeni.
- Zdejmuje lightsticki z ramion i chowa do kieszeni.
- Zabezpiecza replik? i ostro?nie k?adzie j? na ziemi w taki sposób, ?eby by?a widoczna/ W sytuacji, gdy nie jest to mo?liwe (np. las, g?sta trawa, zaro?la), mo?e (ju? jako zombie) przej?? z ni? do miejsca w którym b?dzie widoczna i tam j? pozostawi?. - Wraca na respawn dla Zombie, powiadamia organizatora o przemianie (?eby kontrolowa? ilu Survivorów jeszcze pozosta?o) oraz o typie broni i miejscu jej pozostawienia i wraca do gry jako zombie.Zg?oszenia
Zg?oszenia na Zombie w dowolnych ilo?ciach.
Zg?oszenia na 6-osobowe teamy Survivorów poprzez adres email: hindus(a)tlen.pl ( (a) =@)
lub gg: 1595667
kontakt
Dyskusja prowadzona na forum KSW - tutaj

Kontakt z orgiem:
email: hindus(a)tlen.pl ( (a) =@)
lub gg: 1595667
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Technofilia dnia August 02 2011 06:34:15
Obecno?? obowi?zkowa!
#2 | SirHawk dnia August 02 2011 15:10:19
Tak samo!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 0% [0 głosów]
Bardzo dobre Bardzo dobre 100% [1 głos]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Nowe pistolety WP Zbrojownia Combat Taktyka zielona Homemade Libia KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Szkolenie Certyfikowane Elektryczny Blow Back Radio ASG Makarov KWC
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:16,762
Wczoraj:34,292
W tym tygodniu:16,762
W tym miesiącu:600,340
W tym roku:600,340
Wszystkich:57,317,840
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: