Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 4:08
Zachód słońca: 20:42
Dzień trwa:
16 Godzin 34 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 2:00
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Dzie? Prewencji 2011

Dzie? Prewencji 2011

Awatar u?ytkownika  Ramirez Dowódca SGO Gda?sk www.sgo.gda.pl/forum oraz za?o?yciel inicjatywy S.T.O.R.M. - specjalizacja CQB i czarna taktyka
30.07.2011 mia?a miejsce trzecia ju? ods?ona imprezy "Dzie? Prewencji", która tym razem go?ci?a bardzo szerok? reprezentacj? ?rodowiska ASG. Akcja zorganizowana zosta?a przez Gmin? Ustka oraz Stowarzyszenie militarne Koalicja Pó?noc. Jak zauwa?yli przedstawiciele Urz?du Gminy "impreza przybra?a w tym roku barwy moro i oliwkowe"

W?ród s?u?b i instytucji zaanga?owanych w Dzie? Prewencji znalaz?y si?
- Komisariat Policji w Ustce
- Placówka Stra?y Granicznej w Ustce
- Wydzia? ?andarmerii Wojskowej w Ustce
- Stra? Gminna w Ustce
- Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w S?upsku im. J. Korczaka
- S?owi?ski Park Narodowy w Smo?dzinie
- Firma Medyczna Mag Med w Ustce
- Ochotnicza Stra? Po?arna w Rowach i Obje?dzie

Z kolei ?rodowisko ASG (Stowarzyszenie Koalicja Pó?noc oraz go?ci) reprezentowali:
75th Ranger RGT KP
Team SHAFT ATU Ustka KP
Team Black Widow S?upsk KP
Team Navy Seals Koszalin KP
6th Forest Recon Division Koszalin
S?upscy Najemnicy
oraz SGO Gda?sk

Image
Od lewej w tle przedstawiciele: Stra?y Granicznej, Stra?y Gminnej, ?andarmerii Wojskowej, Stowarzyszenia Koalicji Pó?noc, SGO Gda?sk.

Image

Pierwsz? atrakcj? jaka zosta?a przygotowana dla widzów by?a zintegrowana akcja s?u?b obecnych na "Dniu
Prewencji". Ogromnym wyró?nieniem okaza?o si? zaproszenie przez ?andarmeri? Wojskow? grupy SGO Gda?sk do wspólnego udzia?u w pokazie. ?andarmi zaufali do?wiadczeniu grupy z Gda?ska, w??czaj?c ich do organizacji blokady drogowej, odbicia zak?adnika i aresztowania podejrzanego.

Image

Image

Image

Nie by?o to jednak jedyn? atrakcj? pokazu. Do pomocy uwolnionemu zak?adnikowi skierowani zostali ratownicy wyszkoleni w zakresie TCCC firmy Mag-Med, a nast?pnie Ochotnicza Stra? Po?arna w Rowach do ugaszenia pozorowanego po?aru.

Image

Image

Porz?dku podczas pokazu pilnowali funkcjonariusze Policji oraz Stra?y Gminnej wspierani przez kolegów ze Stowarzyszenia Koalicja Pó?noc.

ImagePokaz zebra? kilkaset widzów i nagrodzony zosta? gromkimi brawami. Obserwatorów czeka?y ju? kolejne atrakcje przygotowane przez ?rodowisko ASG i s?u?by:

Image
stanowisko ze sprz?tem ASG Koalicja Pó?noc

Image
pojazdy ?andarmerii wojskowej

Image
pojazdy oraz sprz?t Stra?y Granicznej, Gminnej oraz Policji

Image
sprz?t Stra?y S?owi?skiego Parku Narodowego w Smo?dzinie

Image
ca?y czas oblegana strzelnica ASG

Image
w?ród go?ci strzelnicy ASG obowi?zkowo pojawili si? równie? sami funkcjonariusze

Dzi?ki uprzejmo?ci ?andarmerii Wojskowej, która u?yczy?a swojego sprz?tu i kierowców do pokazu grupy SGO Gda?sk, widzowie mogli kolejny raz przyjrze? si? akcji aresztowania pozoranta.

Image

Image

ImagePodczas dnia prewencji nie zapomniano równie? o najm?odszych. Poza setkami zdj?? zrobionymi z funkcjonariuszami i maniakami ASG, Stra? Graniczna, ?andarmeria Wojskowa oraz Stowarzyszenie Koalicja Pó?noc przygotowa?y konkursy z nagrodami.

Image

Image

Impreza by?a doskona?a okazj? do podzielenia si? swoj? pasj? i pozytywn? energi?. Jak oceni? Przedstawiciel Stowarzyszenia Koalicja Pó?noc "Otworzyli?my ludziom nowy horyzont na airsoft i powoli przestaniemy by? postrzegani jak du?e dzieci , a raczej jako partnerzy w ró?nych przedsi?wzi?ciach (...)". S?owa te potwierdza ogromne zainteresowanie atrakcjami zorganizowanymi przez ?rodowisko ASG oraz uznanie jakie zyska?o to zarówno u widzów, s?u?b mundurowych jak i organizatorów którzy oficjalnie zaprosili uczestników na Dzie? Prewencji 2012.

Image

Pragniemy podzi?kowa?
gunfire.pl
za ufundowanie nagród w konkursie oraz wsparcie sprz?towe
ekipie fotograficznej tabodesign.com
za profesjonaln? opraw? fotograficzn? imprezy.

ZDJ?CIA: LINK

SGO Gda?sk kieruje specjalne podzi?kowania dla firmy http://www.Spinake.pl, która przygotowa?a dla grupy znakomite naszywki identyfikacyjne.

Image

 

 

Jacek 6th Forest Recon Division Koszalin Specjalizacja: Nowo?ci

 


Obrazek
W dniu 30 lipca 2011 roku odby?a si? impreza pt."Dzie? Prewencji" w Rowach.
Koalicja Pó?noc wraz z SGO Gda?sk oraz 6th Forest Recon Division pokazali si? w sk?adzie ponad 30 osób.


Kilkutygodniowe przygotowania i trud w?o?ony w organizacje owego przedsi?wzi?cia op?aci?y si? i poskutkowa?y sukcesem.
Obrazek

Przytocz? s?owa jednego z uczestników imprezy - to co wspólnie uda?o nam si? stworzy?, otworzy?o now? kart? w dziejach ASG.
Nikt bowiem z osób, które by?y ?wiadkami opisywanej imprezy, nie spodziewa? si? takiego widowiska w Rowach.


Wyjazd z Koszalina mia? odby? si? ju? w pi?tek, ale warunki atmosferyczne przes?dzi?y o tym, ?e jednak wyruszymy w sobot? z rana. Na miejsce przyjechali?my oko?o godziny 11:30. Kilkoro zaprzyja?nionych maniaków ASG ju? na nas czeka?o. Szybko przyst?pili?my do wypakowywania sprz?tu oraz budowy stoiska pokazowego ASG.


W nast?pnych kilkunastu minutach, niedu?a armia wys?anników podj??a si? konstruowania strzelnicy przystosowanej do ASG w miejscu udost?pnionym przez w?a?ciciela strzelnicy paintball.
Plandeki, tarcze ?elowe, puszki, sto?y i repliki broni zape?ni?y miejsce strzela?. Nawet kiedy ono nie by?o otwarte, przed wej?ciem ju? gromadzi?y si? grupki ch?tnych na przetestowanie swoich si? w strzelaniu z broni krótkiej b?d? d?ugiej.


Obrazek

W nied?ugim czasie pó?niej, dotar?a do nas dru?yna SGO z Gda?ska. Kiedy tylko zd??yli si? wyszpei? i za?o?y? kominiarki, zacz?to przygotowania do jednego z punktów kulminacyjnych w programie imprezy - pokazu dynamicznego zatrzymania i przej?cia zak?adnika.
Wraz z SGO Gda?sk przyjecha?a grupa fotograficzna TaboDesign.com dzi?ki, której mo?ecie ogl?da? zdj?cia w ?wietnej jako?ci czytaj?c ten artyku?.


Obrazek
Podczas trwania przedsi?wzi?cia, ilo?? ludzi ogl?daj?cych nasze pokazy, stoiska i korzystaj?cych ze strzelnicy stale si? powi?ksza?a. Z tego co wiem w?adze gminy by?y pod wra?eniem z jakim rozmachem zorganizowali?my co? takiego.
Momentami b?d?c przy stoisku pokazowym czy te? strzelnicy by? taki t?ok ludzi zainteresowanych naszym hobby, ?e nie by?o jak si? przecisn??. Ka?dy chcia? si? przymierzy? chocia? na chwil? do tradycyjnego ka?acha lub nowoczesnej emki. Wielokrotnie przechodz?c po placu przy koncertowej "Muszli" proszono mnie o zdj?cie lub o wyja?nienie na czym polega nasze hobby i na jakiej zasadzie dzia?amy.

Obrazek

Obrazek

O godzinie 17:00 przyst?pili?my do oficjalnego pokazu zatrzymania podejrzanych i uwolnienia zak?adnika z udzia?em SGO Gda?sk, ?andarmerii Wojskowej S?upsk, 6FRD oraz SN.
Ulica s?oneczna zosta?a ca?kowicie zamkni?ta. Ekipa Koalicji Pó?noc, Stra? Gminna oraz Stra? Graniczna zabezpiecza?a teren przed wej?ciem cywili i innych osób mog?cych zak?óci? przebieg wydarzenia b?d? spowodowa? wypadek.
Koalicja Pó?noc wraz z zaprzyja?nionymi Airsoftowcami skutecznie panowa?a nad t?umem, który z minuty na minut? przybiera? na ilo?ci. Ludzie z wielkim zaciekawieniem stworzyli ogromny kordon w okó? ulicy, która sta?a si? scen? pokazu.

Bia?y samochód dostawczy z piskiem opon ruszy? do ucieczki, za nim na sygnale p?dzi? oddzia? ?W. Kiedy tylko na drodze pojawi?a si? kolczatka, przest?pcy byli zmuszeni si? zatrzyma?. Do akcji przyst?pi?o SGO Gda?sk i ?W S?upsk. W ci?gu kilku sekund podejrzani byli obezw?adnieni, a zak?adnik przej?ty przez s?u?by medyczne i przetransportowany do karetki. W wyniku u?ycia ?adunków pirotechnicznych powsta? po?ar, szybka interwencja stra?y po?arnej zapobieg?a dalszemu rozprzestrzenianiu si? ognia.


Obrazek

Obrazek

ObrazekKiedy usta?o wycie syren i opad? dym, a ostatni pojazd odjecha?, ludzie po chwili dezorientacji i wielkiego zaskoczenia, z zapartym tchem w piersiach zacz?li bi? gromkie brawa.

Huk, dym, syreny, uzbrojeni ludzie w mundurach i oporz?dzeniu, wojskowe pojazdy oraz znakomite zaplecze techniczne wywo?a?y na twarzach wielu obserwatorów szeroki u?miech z doz? niedowierzania. Oto w?a?nie chodzi?o, aby stworzy? tak unikatow? atmosfer?, która b?dzie niezapomnianym prze?yciem dla wielu osób.

W dalszym czasie SGO Gda?sk zaprezentowa?o drugi pokaz, który równie? wywo?a? du?e wra?enia na ogl?daj?cych.


Podsumowuj?c, musz? przyzna?, ?e Dzie? Prewencji 2011 by? znakomit? imprez? zarówno s?u?b militarnych jak i maniaków ASG. ?wietna wspó?praca, zaanga?owanie, profesjonalizm i ci??ka praca w?o?ona w przygotowania spowodowa?y, ?e mamy otwart? drog? na dalsze organizacje tego typu. Wielokrotne pochwa?y s? g?ówn? oznak?, ?e zrobili?my co? naprawd? niesamowitego, co? co podoba?o si? wszystkim ludziom, którzy byli 30 lipca w Rowach.

Obrazek

Serdeczne podzi?kowania dla wszystkich przyby?ych, dla tych którzy w?o?yli wiele wiele pracy w to, aby wszystko si? uda?o i wysz?o jak powinno, podzi?kowania dla tych co stworzyli ?wietny klimat imprezy i pokazali, ?e ASG nie oznacza tylko strzelanek, ale tak?e ró?nego rodzaju akcje dla spo?ecze?stwa.Po cz??ci oficjalnej, jak to zazwyczaj bywa, nast?pi?a cz??? nieoficjalna, tylko dla ASGowców - ognisko integracyjne. Podczas ogniska nast?pi?o podsumowanie imprezy, podzi?kowania oraz urodzinowe ?piewanie "sto lat" dla Dantee'go.Obrazek

 

 

Darecki D-ca Black Widow S?upsk KP. Specjalizacja: pikantne relacje z imprez.

"Dzi?kuj? wszystkim którzy pomagali na strzelnicy. W szczególno?ci Shaftom, SirHawkowi i Forestom. Oczywi?cie wielkie podzi?kowania dla Bones i Patola. Bior?c pod uwag? t?umy które nas nawiedza?y my?l? ze si? uda?o. Zreszt? mina Pana od Paintballa mówi?a wszystko. W przysz?ym roku b?dzie jeszcze lepiej. Mario mam nadziej?, ?e jeste? zadowolony. Szkoda, ?e cz??? planu nie zosta?a wykonana. Chodzi mi np. o dynamiczne strzelanie czy tez konkurs o którym wspomina?e?. "
 
Dantee D-ca First Fireteam 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC. Specjalizacja: wywiady.
 
"To co pokazali?my otworzy?o now? kart? w dziejach asg.
Okaza?o si? ?e jak mogli my?le? niektórzy nie bawimy si? tylko w wojsko czy inne s?u?by , ale wyszkoleniem i zaanga?owaniem mo?emy si? z nimi równa?. ...
Otworzyli?my ludziom nowy horyzont na airsoft i powoli przestaniemy by? postrzegani jak du?e dzieci , a raczej jako partnerzy w ró?nych przedsi?wzi?ciach.."
 
Maras D-ca Navy Seals Koszalin KOALICJA PÓ?NOC. Specjalizacja: ró?ne ró?no?ci od oddzia?ów specjalnych do ciekawostek historycznych. Promocja Portalu na Facebook oraz w innych mediach.
 
"Kawa? dobrej roboty Panowie i Panie. Podzi?kowania dla wszystkich za ogarni?cie imprezy bo wysz?o nam to po mistrzowsku. "
 
Mario D-ca 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC - Redaktor Naczelny.

"Podzi?kowania wielkie za zaanga?owanie i pomoc w przygotowaniu i organizowaniu Dnia Prewencji.

Za rok musi nas by? jeszcze wi?cej. Widzia?em jak byli?cie zm?czeni po tych paru godzinach oblegani przez ludzi. Nie by?o nawet komu si? polansowa?, bo ka?dy zasuwa?, albo na stanowisku z prezentacj?, albo na strzelnicy, scenie, prezentacji z ?andarmeri?, Stra?? Po?arn? i medykami, przy zabezpieczaniu ulic... ehhh by?o tego sporo. Jak na tak du?? ilo?? ludzi, którzy przyszli na Dzie? Prewencji, mo?na powiedzie?, ?e nasza liczebno?? by?a jak za krótka ko?dra :wink: ale dali?cie rad? i naprawd? jestem z Was wszystkich dumny.

Podzi?kowania naszemu Koordynatorowi od ??czno?ci z Urz?dem Gminy i za?atwiania spraw przeró?nych od miejsca na obóz, sto?y, opony, drzewo, wod?, sanitariaty i Najwy?szy wie co jeszcze, oraz konferansjerk? z Edim na scenie - Dantee cz?owiek od rzeczy du?ych po ma?e gwo?dzie, którymi Sebi naprawi? mi samochód :lol:

Podzi?kowania dla Teamów Koalicji Pó?noc:
Team Rangers Koszalin KP:
Dantee - podzi?kowania jeszcze raz za wielki wk?ad czasu i nerwów.
Sebi - który oczy mia? wsz?dzie pomagaj?c przy stanowisku ASG z prezentacj? szpeju. Przezwyci??a? ból kr?gos?upa, który od paru dni go m?czy?. Wielki szacun, ?e mimo takiego stanu zdrowia, Sebi wytrwa? do ko?ca.
Patol - plakat, identyfikatory, banner, TV i laptop z prezentacj?, hmmm... generalnie masa roboty i to wszystko jeden Patol! Dzi?ki serdeczne!
Bones - niezast?piona na strzelnicy. Marta trzyma?a na wej?ciu na strzelnic? wzorowy porz?dek.

Team SHAFT ATU Ustka KP:
Edie - Wraz z Dantee na scenie amfiteatru przedstawili Airsoft, przygotowali Airsoftowo-Militarny konkurs z nagrodami od Gunfire.pl Edie generalnie ogarnia? bardzo wiele, od Strzelnicy zanim dojecha? Dareckii po wszystko inne. Dzi?ki niemu mog?em ?apa? oddech.
Yena, Tony i "M?ody"- ?wietne wsparcie od sceny przez stanowisko prezentacji do strzelnicy. Pó?niej mi?e towarzystwo Kole?anek przy ognisku. Yena mimo rany stopy dawa?a dzielnie rad?. Kole?anki wspiera? dzielnie "M?ody".

Team Black Widow S?upsk KP:
Darecki - Przej?cie kontroli i opieka Strzelnicy. Niestety tyle si? dzia?o i by?o do ogarni?cia, ?e nie uda?o si? rozwiesi? ?wietnych tarcz strzelniczych wykonanych przez Dareckiego. Naszych pi?? tarcz silikonowych zosta?o poszatkowanych przez uczestników Dnia Prewencji. BB 0,30g od Gunfire.pl /25kg! dla uczestników Dnia Prewencji/ na do?? bliskim dystansie ci??a wszystko jak leci. Strzelnica by?a zabezpieczana paroma warstwami od siatki po plandeki i foli? budowlan? i w bardzo du?ej odleg?o?ci ota?mowana.

Paluszek - Któr? zabrali nam Policjanci do swojej prezentacji. Niestety Paluszek nie mieli?my kogo wys?a? do Ciebie, ?eby na stanowisku Policji pomóg? Tobie. Brak?o nam najzwyczajniej ludzi. Paluszek obezw?adnia?a bardzo skutecznie Marasa, a w godzinach wieczornych patrol spo?eczny zaprowadzi? porz?dek.

Team Navy Seals Koszalin KP:
Maras
- szkoda, ?e dojecha? tylko D-ca, ale za to Maras jest jak kilku ludzi w jednym. Jego zabezpieczenie imprezy by?o imponuj?ce. Maras przy tym chyba si? nigdy nie m?czy, a energi? móg?by obdzieli? par? osób. Tak trzyma? Maras!


Spoza Koalicji Pó?noc du?e podzi?kowania dla:
SGO Gda?sk weaz z D-c? Ramirezem - Koledzy robota jak? zrobili?cie zrobi?a piorunuj?ce wra?enie. Ludzie po pokazie g?ównym nie wiedzieli czy ju? mog? bi? brawo czy jeszcze nie. Masa ludzi, sam nie wiem sk?d si? ich tyle wzi??o. Wzorowa akcja po tylko dwóch próbach z ?andarmeri? Wojskow?. Generalnie same pochwa?y zarówno od s?u?b mundurowych, organizatorów jak i uczestników Dnia Prewencji. Zatem Ramirez wpisz ten termin na sta?e do kalendarza Teamu. Za rok damy jeszcze wi?kszego czadu!

6th Forest Recon Division Koszalin - ?wietna praca, g?ównie podczas obs?ugi strzelnicy ASG. Forestów by?o trzech, ale pomagali za sze?ciu. Kapitalne wsparcie. Mam nadziej? liczy? na Wasz? pomoc w roku 2012.
?wietna praca w roli pozorantów. Jacek dodatkowo bra? udzia? w pokazie udzielania pierwszej pomocy.

S?upscy Najemnicy na czele z Jastonem i Kajk? - Jaston oprócz przywiezienia dwóch fotografów i zbrojnego wsparcia eventu, wcieli? si? z jednym z Forestów w rol? z?oczy?ców, których wielokrotnie wyjmowali z samochodu SGO Gda?sk wraz z ?andarmeri? Wojskow?. Samochód dostarczy?a Koalicja Pó?noc. Pojazdy pozosta?e z po?cigu, oraz kolczatk? zapewni?a ?andarmeria Wojskowa.
Pirotechnik? podczas prezentacji dynamicznego zatrzymania w pe?ni zapewni?a Koalicja Pó?noc.

SirHawk - Kapitalne wczucie si? w klimat kiedy trzeba, konkretne ogarnianie t?umu, ?wietna pomoc na strzelnicy i na stanowisku prezentacji ASG. Na jego pokerowej twarzy nie da?o si? wyczyta? zm?czenia. Dobra robota Kolego! Takiego cz?owieka tylko wi?cej i cz??ciej blisko Koalicji Pó?noc!

Starszy z SPZ - Dzi?ki za tarcze balistyczne, które by?y z powodzeniem wykorzystywane do ko?ca na strzelnicy. Jedyne które znios?y ca?y dzie? :) ?wietna i bardzo rzeczowa pomoc na stanowisku prezentacji ASG by?a nie do zast?pienia. Szkoda tylko, ?e nie uda?o si? pozosta? na wieczornym ognisku. Starszy dzi?ki równie? za u?yczenie pistoletu na CO2 na strzelnic? i odpowiadanie na wiele pyta? uczestników Dnia Prewencji. Trzeba przyzna? Tobie, ?e masz cierpliwo??. Do zobaczenia podczas realizacji innych projektów oraz Dnia Prewencji 2012.

Podzi?kowania równie? Ochotniczej Stra?y Po?arnej, które mam nadziej? przeka?e Dantee, za dokarmianie nas wszystkich pyszn? grochówk?, któr? przyrz?dzili m?odsi przedstawiciele Stra?y Po?arnej.

Nie wiem komu nale?y podzi?kowa? za kaw? i chleb ze smalcem oraz pyszne ogórki, wi?c Dantee musisz pomóc w tej kwestii :D

Wi?c zatem do realizacji tego samego projektu za rok."
 
 
Patol 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC - Specjalizacja: Grafika Portalu, Fotografia, Survival, Nowinki i Ciekawostki zwi?zane z militariami. Obróbka audio-wizualna.
 
"No Panowie i Panie gdyby nie Wasze zaanga?owanie mog?oby by? kiepsko. Chyba wszystkich zaskoczy?o zainteresowanie imprez?. Ka?dy robi? swoje i dzi?ki temu dali?my rad?. By?em troch? na strzelnicy i na "wystawce" tu i tu by? zapierdziel. Ekipa "strzelaczy" mia?a roboty po pachy. Ludzie z wystawy, to samo. Na tym drugim stanowisku by?em cz??ciej wszyscy dawali rad? ale kilka osób wyj?tkowo przyczyni?o si? do sukcesu. Te osoby, to ranna Yena z SHAFT'u, Starszy z SPZ i Sebi z 75th. Yena mimo bólu z u?miechem na ustach panowa?a nad kramem, za? u jej boku ze stoickim spokojem odpowiada? na potoki pyta? Starszy. Po drugiej stronie sta? Sebi, który z bólem kr?gos?upa dzielnie panowa? nad chaosem macaj?cej i przymierzaj?cej si? do wszystkiego gawiedzi. W skrócie kawa? mistrzowskiej roboty! Uczestniczenie w tym by?o czyst? przyjemno?ci?. Musia?bym jeszcze wiele napisa? by przekaza? wszystkim moje pe?ne uznanie i wdzi?czno?? za pomoc. Z tak? ekip? nie ma rzeczy niemo?liwych! :D

Osobno chcia?bym podzi?kowa? ekipie SGO. Równie? wspaniale si? sprawili. Musz? si? przyzna? do tego, ?e spodziewa?em si? i? tak b?dzie. :wink: Motywuje fakt, ?e pozytywnych ludzi jest wi?cej, a ?atwo?? wspó?pracy tylko wzmaga, to uczucie. Jeszcze raz dzi?kuj? w imieniu swoim i KP."

 

AMUNICJ? ORAZ NAGRODY W KONKURSACH UFUNDOWA? WWW.GUNFIRE.PL

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Dantee dnia August 03 2011 20:06:06
Dzi?kuj? wszystkim za ca?okszta?t .Wiele s?ów nie odda tego co zrobili?cie, aby dzie? ten by? tak wspania?y.
Dopiero co min??o kilka dni a ju? mam pomys?y co mo?emy zrobi? za rok ?eby wysz?o jeszcze bardziej efektownie w kwestii pokazów.
#2 | vandal7 dnia August 06 2011 09:48:36
swietnie to wyglada, prosze wybaczyc bardzo komerycjny opis ale szkoda ze mnie tam nie bylo : ) czekam na relacje z nastepnego razu U?miech
brawo !
#3 | grabwurte dnia July 18 2017 16:49:57
#4 | shareways dnia September 16 2017 12:01:16
ranking kremów przeciwzmarszczkowych naturalny krem przeciwzmarszczkowy jednej wystarczy? naszej ?upie? pstry leczenie tr?dzik ró?owaty leki
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [5 głosów]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Czerwiec 2018 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Combat Homemade Libia Szkolenie Certyfikowane ?o?nierz Specnazu Tajna bro? Makarov KWC KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG MG 42 by MG Schutze Podcast ASG Taktyka zielona
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=http://www.jordan...
[url=http://www.jordan...
[url=http://www.jordan...
[url=http://www.jordan...
[url=http://www.jordan...
[url=http://www.jordan...
[url=http://www.jordan...
[url=http://www.jordan...
[url=http://www.jordan...
[url=http://www.jordan...
[url=http://www.jordan...
[url=http://www.jordan...
[url=http://www.jordan...
[url=http://www.jordan...
[url=http://www.jordan...
[url=http://www.jordan...
[url=http://www.jordan...
[url=http://www.jordan...
[url=http://www.jordan...
[url=http://www.jordan...
[url=http://www.jordan...
[url=http://www.jordan...
[url=http://www.jordan...
[url=http://www.jordan...
[url=http://www.jordan...
[url=http://www.jordan...
[url=http://www.jordan...
[url=http://www.jordan...
[url=http://www.jordan...
[url=http://www.jordan...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=http://www.jordan...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:7,947
Wczoraj:11,554
W tym tygodniu:55,449
W tym miesiącu:185,218
W tym roku:1,895,756
Wszystkich:43,503,052
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

CurtisDob
22-04-2018 00:59
Gh Ormone Della Crescita Fa Male Thrift purchasing and consignment store shopp

CurtisDob
20-04-2018 08:45
Asics High Tops Womens If you do not desire to use smoking replacing treatment to Pomocy you give up smoking, look at requesting your per

CurtisDob
15-04-2018 22:03
Oxandrolone Sale Using a innovative name can Pomocy one's post

KateSpadestomb
10-12-2017 09:04
istochnik ooo lux @usapost brend yaroslavl sebe bez problem Posrednik Ssha Instagram @usapost belarus platya ! ; ôčđěŕ Ćĺíńęčĺ ďëŕňü˙ ęóďčňü ďëŕňüĺ Âĺá-ńŕéň usapost

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portĂŠe
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-portĂŠ.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: