Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:14
Zachód słońca: 15:55
Dzień trwa:
8 Godzin 41 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:52
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Dzie? Prewencji 2011

Dzie? Prewencji 2011

Awatar u?ytkownika  Ramirez Dowódca SGO Gda?sk www.sgo.gda.pl/forum oraz za?o?yciel inicjatywy S.T.O.R.M. - specjalizacja CQB i czarna taktyka
30.07.2011 mia?a miejsce trzecia ju? ods?ona imprezy "Dzie? Prewencji", która tym razem go?ci?a bardzo szerok? reprezentacj? ?rodowiska ASG. Akcja zorganizowana zosta?a przez Gmin? Ustka oraz Stowarzyszenie militarne Koalicja Pó?noc. Jak zauwa?yli przedstawiciele Urz?du Gminy "impreza przybra?a w tym roku barwy moro i oliwkowe"

W?ród s?u?b i instytucji zaanga?owanych w Dzie? Prewencji znalaz?y si?
- Komisariat Policji w Ustce
- Placówka Stra?y Granicznej w Ustce
- Wydzia? ?andarmerii Wojskowej w Ustce
- Stra? Gminna w Ustce
- Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w S?upsku im. J. Korczaka
- S?owi?ski Park Narodowy w Smo?dzinie
- Firma Medyczna Mag Med w Ustce
- Ochotnicza Stra? Po?arna w Rowach i Obje?dzie

Z kolei ?rodowisko ASG (Stowarzyszenie Koalicja Pó?noc oraz go?ci) reprezentowali:
75th Ranger RGT KP
Team SHAFT ATU Ustka KP
Team Black Widow S?upsk KP
Team Navy Seals Koszalin KP
6th Forest Recon Division Koszalin
S?upscy Najemnicy
oraz SGO Gda?sk

Image
Od lewej w tle przedstawiciele: Stra?y Granicznej, Stra?y Gminnej, ?andarmerii Wojskowej, Stowarzyszenia Koalicji Pó?noc, SGO Gda?sk.

Image

Pierwsz? atrakcj? jaka zosta?a przygotowana dla widzów by?a zintegrowana akcja s?u?b obecnych na "Dniu
Prewencji". Ogromnym wyró?nieniem okaza?o si? zaproszenie przez ?andarmeri? Wojskow? grupy SGO Gda?sk do wspólnego udzia?u w pokazie. ?andarmi zaufali do?wiadczeniu grupy z Gda?ska, w??czaj?c ich do organizacji blokady drogowej, odbicia zak?adnika i aresztowania podejrzanego.

Image

Image

Image

Nie by?o to jednak jedyn? atrakcj? pokazu. Do pomocy uwolnionemu zak?adnikowi skierowani zostali ratownicy wyszkoleni w zakresie TCCC firmy Mag-Med, a nast?pnie Ochotnicza Stra? Po?arna w Rowach do ugaszenia pozorowanego po?aru.

Image

Image

Porz?dku podczas pokazu pilnowali funkcjonariusze Policji oraz Stra?y Gminnej wspierani przez kolegów ze Stowarzyszenia Koalicja Pó?noc.

ImagePokaz zebra? kilkaset widzów i nagrodzony zosta? gromkimi brawami. Obserwatorów czeka?y ju? kolejne atrakcje przygotowane przez ?rodowisko ASG i s?u?by:

Image
stanowisko ze sprz?tem ASG Koalicja Pó?noc

Image
pojazdy ?andarmerii wojskowej

Image
pojazdy oraz sprz?t Stra?y Granicznej, Gminnej oraz Policji

Image
sprz?t Stra?y S?owi?skiego Parku Narodowego w Smo?dzinie

Image
ca?y czas oblegana strzelnica ASG

Image
w?ród go?ci strzelnicy ASG obowi?zkowo pojawili si? równie? sami funkcjonariusze

Dzi?ki uprzejmo?ci ?andarmerii Wojskowej, która u?yczy?a swojego sprz?tu i kierowców do pokazu grupy SGO Gda?sk, widzowie mogli kolejny raz przyjrze? si? akcji aresztowania pozoranta.

Image

Image

ImagePodczas dnia prewencji nie zapomniano równie? o najm?odszych. Poza setkami zdj?? zrobionymi z funkcjonariuszami i maniakami ASG, Stra? Graniczna, ?andarmeria Wojskowa oraz Stowarzyszenie Koalicja Pó?noc przygotowa?y konkursy z nagrodami.

Image

Image

Impreza by?a doskona?a okazj? do podzielenia si? swoj? pasj? i pozytywn? energi?. Jak oceni? Przedstawiciel Stowarzyszenia Koalicja Pó?noc "Otworzyli?my ludziom nowy horyzont na airsoft i powoli przestaniemy by? postrzegani jak du?e dzieci , a raczej jako partnerzy w ró?nych przedsi?wzi?ciach (...)". S?owa te potwierdza ogromne zainteresowanie atrakcjami zorganizowanymi przez ?rodowisko ASG oraz uznanie jakie zyska?o to zarówno u widzów, s?u?b mundurowych jak i organizatorów którzy oficjalnie zaprosili uczestników na Dzie? Prewencji 2012.

Image

Pragniemy podzi?kowa?
gunfire.pl
za ufundowanie nagród w konkursie oraz wsparcie sprz?towe
ekipie fotograficznej tabodesign.com
za profesjonaln? opraw? fotograficzn? imprezy.

ZDJ?CIA: LINK

SGO Gda?sk kieruje specjalne podzi?kowania dla firmy http://www.Spinake.pl, która przygotowa?a dla grupy znakomite naszywki identyfikacyjne.

Image

 

 

Jacek 6th Forest Recon Division Koszalin Specjalizacja: Nowo?ci

 


Obrazek
W dniu 30 lipca 2011 roku odby?a si? impreza pt."Dzie? Prewencji" w Rowach.
Koalicja Pó?noc wraz z SGO Gda?sk oraz 6th Forest Recon Division pokazali si? w sk?adzie ponad 30 osób.


Kilkutygodniowe przygotowania i trud w?o?ony w organizacje owego przedsi?wzi?cia op?aci?y si? i poskutkowa?y sukcesem.
Obrazek

Przytocz? s?owa jednego z uczestników imprezy - to co wspólnie uda?o nam si? stworzy?, otworzy?o now? kart? w dziejach ASG.
Nikt bowiem z osób, które by?y ?wiadkami opisywanej imprezy, nie spodziewa? si? takiego widowiska w Rowach.


Wyjazd z Koszalina mia? odby? si? ju? w pi?tek, ale warunki atmosferyczne przes?dzi?y o tym, ?e jednak wyruszymy w sobot? z rana. Na miejsce przyjechali?my oko?o godziny 11:30. Kilkoro zaprzyja?nionych maniaków ASG ju? na nas czeka?o. Szybko przyst?pili?my do wypakowywania sprz?tu oraz budowy stoiska pokazowego ASG.


W nast?pnych kilkunastu minutach, niedu?a armia wys?anników podj??a si? konstruowania strzelnicy przystosowanej do ASG w miejscu udost?pnionym przez w?a?ciciela strzelnicy paintball.
Plandeki, tarcze ?elowe, puszki, sto?y i repliki broni zape?ni?y miejsce strzela?. Nawet kiedy ono nie by?o otwarte, przed wej?ciem ju? gromadzi?y si? grupki ch?tnych na przetestowanie swoich si? w strzelaniu z broni krótkiej b?d? d?ugiej.


Obrazek

W nied?ugim czasie pó?niej, dotar?a do nas dru?yna SGO z Gda?ska. Kiedy tylko zd??yli si? wyszpei? i za?o?y? kominiarki, zacz?to przygotowania do jednego z punktów kulminacyjnych w programie imprezy - pokazu dynamicznego zatrzymania i przej?cia zak?adnika.
Wraz z SGO Gda?sk przyjecha?a grupa fotograficzna TaboDesign.com dzi?ki, której mo?ecie ogl?da? zdj?cia w ?wietnej jako?ci czytaj?c ten artyku?.


Obrazek
Podczas trwania przedsi?wzi?cia, ilo?? ludzi ogl?daj?cych nasze pokazy, stoiska i korzystaj?cych ze strzelnicy stale si? powi?ksza?a. Z tego co wiem w?adze gminy by?y pod wra?eniem z jakim rozmachem zorganizowali?my co? takiego.
Momentami b?d?c przy stoisku pokazowym czy te? strzelnicy by? taki t?ok ludzi zainteresowanych naszym hobby, ?e nie by?o jak si? przecisn??. Ka?dy chcia? si? przymierzy? chocia? na chwil? do tradycyjnego ka?acha lub nowoczesnej emki. Wielokrotnie przechodz?c po placu przy koncertowej "Muszli" proszono mnie o zdj?cie lub o wyja?nienie na czym polega nasze hobby i na jakiej zasadzie dzia?amy.

Obrazek

Obrazek

O godzinie 17:00 przyst?pili?my do oficjalnego pokazu zatrzymania podejrzanych i uwolnienia zak?adnika z udzia?em SGO Gda?sk, ?andarmerii Wojskowej S?upsk, 6FRD oraz SN.
Ulica s?oneczna zosta?a ca?kowicie zamkni?ta. Ekipa Koalicji Pó?noc, Stra? Gminna oraz Stra? Graniczna zabezpiecza?a teren przed wej?ciem cywili i innych osób mog?cych zak?óci? przebieg wydarzenia b?d? spowodowa? wypadek.
Koalicja Pó?noc wraz z zaprzyja?nionymi Airsoftowcami skutecznie panowa?a nad t?umem, który z minuty na minut? przybiera? na ilo?ci. Ludzie z wielkim zaciekawieniem stworzyli ogromny kordon w okó? ulicy, która sta?a si? scen? pokazu.

Bia?y samochód dostawczy z piskiem opon ruszy? do ucieczki, za nim na sygnale p?dzi? oddzia? ?W. Kiedy tylko na drodze pojawi?a si? kolczatka, przest?pcy byli zmuszeni si? zatrzyma?. Do akcji przyst?pi?o SGO Gda?sk i ?W S?upsk. W ci?gu kilku sekund podejrzani byli obezw?adnieni, a zak?adnik przej?ty przez s?u?by medyczne i przetransportowany do karetki. W wyniku u?ycia ?adunków pirotechnicznych powsta? po?ar, szybka interwencja stra?y po?arnej zapobieg?a dalszemu rozprzestrzenianiu si? ognia.


Obrazek

Obrazek

ObrazekKiedy usta?o wycie syren i opad? dym, a ostatni pojazd odjecha?, ludzie po chwili dezorientacji i wielkiego zaskoczenia, z zapartym tchem w piersiach zacz?li bi? gromkie brawa.

Huk, dym, syreny, uzbrojeni ludzie w mundurach i oporz?dzeniu, wojskowe pojazdy oraz znakomite zaplecze techniczne wywo?a?y na twarzach wielu obserwatorów szeroki u?miech z doz? niedowierzania. Oto w?a?nie chodzi?o, aby stworzy? tak unikatow? atmosfer?, która b?dzie niezapomnianym prze?yciem dla wielu osób.

W dalszym czasie SGO Gda?sk zaprezentowa?o drugi pokaz, który równie? wywo?a? du?e wra?enia na ogl?daj?cych.


Podsumowuj?c, musz? przyzna?, ?e Dzie? Prewencji 2011 by? znakomit? imprez? zarówno s?u?b militarnych jak i maniaków ASG. ?wietna wspó?praca, zaanga?owanie, profesjonalizm i ci??ka praca w?o?ona w przygotowania spowodowa?y, ?e mamy otwart? drog? na dalsze organizacje tego typu. Wielokrotne pochwa?y s? g?ówn? oznak?, ?e zrobili?my co? naprawd? niesamowitego, co? co podoba?o si? wszystkim ludziom, którzy byli 30 lipca w Rowach.

Obrazek

Serdeczne podzi?kowania dla wszystkich przyby?ych, dla tych którzy w?o?yli wiele wiele pracy w to, aby wszystko si? uda?o i wysz?o jak powinno, podzi?kowania dla tych co stworzyli ?wietny klimat imprezy i pokazali, ?e ASG nie oznacza tylko strzelanek, ale tak?e ró?nego rodzaju akcje dla spo?ecze?stwa.Po cz??ci oficjalnej, jak to zazwyczaj bywa, nast?pi?a cz??? nieoficjalna, tylko dla ASGowców - ognisko integracyjne. Podczas ogniska nast?pi?o podsumowanie imprezy, podzi?kowania oraz urodzinowe ?piewanie "sto lat" dla Dantee'go.Obrazek

 

 

Darecki D-ca Black Widow S?upsk KP. Specjalizacja: pikantne relacje z imprez.

"Dzi?kuj? wszystkim którzy pomagali na strzelnicy. W szczególno?ci Shaftom, SirHawkowi i Forestom. Oczywi?cie wielkie podzi?kowania dla Bones i Patola. Bior?c pod uwag? t?umy które nas nawiedza?y my?l? ze si? uda?o. Zreszt? mina Pana od Paintballa mówi?a wszystko. W przysz?ym roku b?dzie jeszcze lepiej. Mario mam nadziej?, ?e jeste? zadowolony. Szkoda, ?e cz??? planu nie zosta?a wykonana. Chodzi mi np. o dynamiczne strzelanie czy tez konkurs o którym wspomina?e?. "
 
Dantee D-ca First Fireteam 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC. Specjalizacja: wywiady.
 
"To co pokazali?my otworzy?o now? kart? w dziejach asg.
Okaza?o si? ?e jak mogli my?le? niektórzy nie bawimy si? tylko w wojsko czy inne s?u?by , ale wyszkoleniem i zaanga?owaniem mo?emy si? z nimi równa?. ...
Otworzyli?my ludziom nowy horyzont na airsoft i powoli przestaniemy by? postrzegani jak du?e dzieci , a raczej jako partnerzy w ró?nych przedsi?wzi?ciach.."
 
Maras D-ca Navy Seals Koszalin KOALICJA PÓ?NOC. Specjalizacja: ró?ne ró?no?ci od oddzia?ów specjalnych do ciekawostek historycznych. Promocja Portalu na Facebook oraz w innych mediach.
 
"Kawa? dobrej roboty Panowie i Panie. Podzi?kowania dla wszystkich za ogarni?cie imprezy bo wysz?o nam to po mistrzowsku. "
 
Mario D-ca 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC - Redaktor Naczelny.

"Podzi?kowania wielkie za zaanga?owanie i pomoc w przygotowaniu i organizowaniu Dnia Prewencji.

Za rok musi nas by? jeszcze wi?cej. Widzia?em jak byli?cie zm?czeni po tych paru godzinach oblegani przez ludzi. Nie by?o nawet komu si? polansowa?, bo ka?dy zasuwa?, albo na stanowisku z prezentacj?, albo na strzelnicy, scenie, prezentacji z ?andarmeri?, Stra?? Po?arn? i medykami, przy zabezpieczaniu ulic... ehhh by?o tego sporo. Jak na tak du?? ilo?? ludzi, którzy przyszli na Dzie? Prewencji, mo?na powiedzie?, ?e nasza liczebno?? by?a jak za krótka ko?dra :wink: ale dali?cie rad? i naprawd? jestem z Was wszystkich dumny.

Podzi?kowania naszemu Koordynatorowi od ??czno?ci z Urz?dem Gminy i za?atwiania spraw przeró?nych od miejsca na obóz, sto?y, opony, drzewo, wod?, sanitariaty i Najwy?szy wie co jeszcze, oraz konferansjerk? z Edim na scenie - Dantee cz?owiek od rzeczy du?ych po ma?e gwo?dzie, którymi Sebi naprawi? mi samochód :lol:

Podzi?kowania dla Teamów Koalicji Pó?noc:
Team Rangers Koszalin KP:
Dantee - podzi?kowania jeszcze raz za wielki wk?ad czasu i nerwów.
Sebi - który oczy mia? wsz?dzie pomagaj?c przy stanowisku ASG z prezentacj? szpeju. Przezwyci??a? ból kr?gos?upa, który od paru dni go m?czy?. Wielki szacun, ?e mimo takiego stanu zdrowia, Sebi wytrwa? do ko?ca.
Patol - plakat, identyfikatory, banner, TV i laptop z prezentacj?, hmmm... generalnie masa roboty i to wszystko jeden Patol! Dzi?ki serdeczne!
Bones - niezast?piona na strzelnicy. Marta trzyma?a na wej?ciu na strzelnic? wzorowy porz?dek.

Team SHAFT ATU Ustka KP:
Edie - Wraz z Dantee na scenie amfiteatru przedstawili Airsoft, przygotowali Airsoftowo-Militarny konkurs z nagrodami od Gunfire.pl Edie generalnie ogarnia? bardzo wiele, od Strzelnicy zanim dojecha? Dareckii po wszystko inne. Dzi?ki niemu mog?em ?apa? oddech.
Yena, Tony i "M?ody"- ?wietne wsparcie od sceny przez stanowisko prezentacji do strzelnicy. Pó?niej mi?e towarzystwo Kole?anek przy ognisku. Yena mimo rany stopy dawa?a dzielnie rad?. Kole?anki wspiera? dzielnie "M?ody".

Team Black Widow S?upsk KP:
Darecki - Przej?cie kontroli i opieka Strzelnicy. Niestety tyle si? dzia?o i by?o do ogarni?cia, ?e nie uda?o si? rozwiesi? ?wietnych tarcz strzelniczych wykonanych przez Dareckiego. Naszych pi?? tarcz silikonowych zosta?o poszatkowanych przez uczestników Dnia Prewencji. BB 0,30g od Gunfire.pl /25kg! dla uczestników Dnia Prewencji/ na do?? bliskim dystansie ci??a wszystko jak leci. Strzelnica by?a zabezpieczana paroma warstwami od siatki po plandeki i foli? budowlan? i w bardzo du?ej odleg?o?ci ota?mowana.

Paluszek - Któr? zabrali nam Policjanci do swojej prezentacji. Niestety Paluszek nie mieli?my kogo wys?a? do Ciebie, ?eby na stanowisku Policji pomóg? Tobie. Brak?o nam najzwyczajniej ludzi. Paluszek obezw?adnia?a bardzo skutecznie Marasa, a w godzinach wieczornych patrol spo?eczny zaprowadzi? porz?dek.

Team Navy Seals Koszalin KP:
Maras
- szkoda, ?e dojecha? tylko D-ca, ale za to Maras jest jak kilku ludzi w jednym. Jego zabezpieczenie imprezy by?o imponuj?ce. Maras przy tym chyba si? nigdy nie m?czy, a energi? móg?by obdzieli? par? osób. Tak trzyma? Maras!


Spoza Koalicji Pó?noc du?e podzi?kowania dla:
SGO Gda?sk weaz z D-c? Ramirezem - Koledzy robota jak? zrobili?cie zrobi?a piorunuj?ce wra?enie. Ludzie po pokazie g?ównym nie wiedzieli czy ju? mog? bi? brawo czy jeszcze nie. Masa ludzi, sam nie wiem sk?d si? ich tyle wzi??o. Wzorowa akcja po tylko dwóch próbach z ?andarmeri? Wojskow?. Generalnie same pochwa?y zarówno od s?u?b mundurowych, organizatorów jak i uczestników Dnia Prewencji. Zatem Ramirez wpisz ten termin na sta?e do kalendarza Teamu. Za rok damy jeszcze wi?kszego czadu!

6th Forest Recon Division Koszalin - ?wietna praca, g?ównie podczas obs?ugi strzelnicy ASG. Forestów by?o trzech, ale pomagali za sze?ciu. Kapitalne wsparcie. Mam nadziej? liczy? na Wasz? pomoc w roku 2012.
?wietna praca w roli pozorantów. Jacek dodatkowo bra? udzia? w pokazie udzielania pierwszej pomocy.

S?upscy Najemnicy na czele z Jastonem i Kajk? - Jaston oprócz przywiezienia dwóch fotografów i zbrojnego wsparcia eventu, wcieli? si? z jednym z Forestów w rol? z?oczy?ców, których wielokrotnie wyjmowali z samochodu SGO Gda?sk wraz z ?andarmeri? Wojskow?. Samochód dostarczy?a Koalicja Pó?noc. Pojazdy pozosta?e z po?cigu, oraz kolczatk? zapewni?a ?andarmeria Wojskowa.
Pirotechnik? podczas prezentacji dynamicznego zatrzymania w pe?ni zapewni?a Koalicja Pó?noc.

SirHawk - Kapitalne wczucie si? w klimat kiedy trzeba, konkretne ogarnianie t?umu, ?wietna pomoc na strzelnicy i na stanowisku prezentacji ASG. Na jego pokerowej twarzy nie da?o si? wyczyta? zm?czenia. Dobra robota Kolego! Takiego cz?owieka tylko wi?cej i cz??ciej blisko Koalicji Pó?noc!

Starszy z SPZ - Dzi?ki za tarcze balistyczne, które by?y z powodzeniem wykorzystywane do ko?ca na strzelnicy. Jedyne które znios?y ca?y dzie? :) ?wietna i bardzo rzeczowa pomoc na stanowisku prezentacji ASG by?a nie do zast?pienia. Szkoda tylko, ?e nie uda?o si? pozosta? na wieczornym ognisku. Starszy dzi?ki równie? za u?yczenie pistoletu na CO2 na strzelnic? i odpowiadanie na wiele pyta? uczestników Dnia Prewencji. Trzeba przyzna? Tobie, ?e masz cierpliwo??. Do zobaczenia podczas realizacji innych projektów oraz Dnia Prewencji 2012.

Podzi?kowania równie? Ochotniczej Stra?y Po?arnej, które mam nadziej? przeka?e Dantee, za dokarmianie nas wszystkich pyszn? grochówk?, któr? przyrz?dzili m?odsi przedstawiciele Stra?y Po?arnej.

Nie wiem komu nale?y podzi?kowa? za kaw? i chleb ze smalcem oraz pyszne ogórki, wi?c Dantee musisz pomóc w tej kwestii :D

Wi?c zatem do realizacji tego samego projektu za rok."
 
 
Patol 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC - Specjalizacja: Grafika Portalu, Fotografia, Survival, Nowinki i Ciekawostki zwi?zane z militariami. Obróbka audio-wizualna.
 
"No Panowie i Panie gdyby nie Wasze zaanga?owanie mog?oby by? kiepsko. Chyba wszystkich zaskoczy?o zainteresowanie imprez?. Ka?dy robi? swoje i dzi?ki temu dali?my rad?. By?em troch? na strzelnicy i na "wystawce" tu i tu by? zapierdziel. Ekipa "strzelaczy" mia?a roboty po pachy. Ludzie z wystawy, to samo. Na tym drugim stanowisku by?em cz??ciej wszyscy dawali rad? ale kilka osób wyj?tkowo przyczyni?o si? do sukcesu. Te osoby, to ranna Yena z SHAFT'u, Starszy z SPZ i Sebi z 75th. Yena mimo bólu z u?miechem na ustach panowa?a nad kramem, za? u jej boku ze stoickim spokojem odpowiada? na potoki pyta? Starszy. Po drugiej stronie sta? Sebi, który z bólem kr?gos?upa dzielnie panowa? nad chaosem macaj?cej i przymierzaj?cej si? do wszystkiego gawiedzi. W skrócie kawa? mistrzowskiej roboty! Uczestniczenie w tym by?o czyst? przyjemno?ci?. Musia?bym jeszcze wiele napisa? by przekaza? wszystkim moje pe?ne uznanie i wdzi?czno?? za pomoc. Z tak? ekip? nie ma rzeczy niemo?liwych! :D

Osobno chcia?bym podzi?kowa? ekipie SGO. Równie? wspaniale si? sprawili. Musz? si? przyzna? do tego, ?e spodziewa?em si? i? tak b?dzie. :wink: Motywuje fakt, ?e pozytywnych ludzi jest wi?cej, a ?atwo?? wspó?pracy tylko wzmaga, to uczucie. Jeszcze raz dzi?kuj? w imieniu swoim i KP."

 

AMUNICJ? ORAZ NAGRODY W KONKURSACH UFUNDOWA? WWW.GUNFIRE.PL

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Dantee dnia August 03 2011 20:06:06
Dzi?kuj? wszystkim za ca?okszta?t .Wiele s?ów nie odda tego co zrobili?cie, aby dzie? ten by? tak wspania?y.
Dopiero co min??o kilka dni a ju? mam pomys?y co mo?emy zrobi? za rok ?eby wysz?o jeszcze bardziej efektownie w kwestii pokazów.
#2 | vandal7 dnia August 06 2011 09:48:36
swietnie to wyglada, prosze wybaczyc bardzo komerycjny opis ale szkoda ze mnie tam nie bylo : ) czekam na relacje z nastepnego razu U?miech
brawo !
#3 | grabwurte dnia July 18 2017 16:49:57
#4 | shareways dnia September 16 2017 12:01:16
ranking kremów przeciwzmarszczkowych naturalny krem przeciwzmarszczkowy jednej wystarczy? naszej ?upie? pstry leczenie tr?dzik ró?owaty leki
#5 | chenjinyan dnia July 20 2018 04:43:19
chanyuan2018.07.20
knicks jerseys
kyrie 4
keen shoes
columbia sportswear
kevin durant jerseys
van cleef & arpels jewelry
pandora jewelry
kobe 9
adidas uk
jimmy choo sunglasses
nike dunks
polo ralph lauren
polo ralph lauren
canada goose jackets
bottega veneta outlet
hermes belt
longchamp handbags
air max 90
spurs jerseys
air jordan 4
nets jerseys
adidas trainers
coach outlet
minnetonka outlet
cheap jordans
polo outlet
jordan shoes
mulberry handbags
harry winston jewelry
fitflops
mulberry handbags
air jordan retro
basketball shoes
herve leger outlet
jack wolfskin
canada goose outlet
kate spade outlet
michael kors outlet
nike cortez
nike presto
canada goose outlet
canada goose outlet
ugg boots
true religion jeans
true religion outlet
coach outlet online
ugg outlet
michael kors
oakley sunglasses
coach outlet
michael kors outlet
true religion jeans
air jordan shoes
mcm outlet
ray ban sunglasses
michael kors outlet online
kate spade outlet
denver broncos jerseys
visvim shoes
mac makeup
canada goose outlet
true religion jeans
longchamp outlet
furla handbags
camel shoes
tory burch outlet
ecco shoes
pandora charms
true religion outlet
michael kors outlet
fitflops shoes
coach outlet online
polo ralph lauren
suns jerseys
kate spade outlet
christian louboutin outlet
gentle monster sunglasses
michael kors outlet
malone souliers mules
gucci outlet
pandora charms
76ers jerseys
ed hardy clothing
michael kors outlet
pandora charms
pandora charms
pistons jerseys
burberry outlet
prada shoes
canada goose outlet
burberry outlet
raptors jerseys
true religion outlet
clippers jerseys
coach outlet
jordan shoes
lakers jerseys
kate spade outlet
ray ban sunglasses
canada goose outlet
louboutin shoes
bally shoes
michael kors outlet
canada goose outlet
yeezy boost
harden shoes
[url=http://www.poLolaurenoutlet.us.com]polo ralph lauren[/url]
canada goose jackets
bcbg dresses
louboutin pas cher
coach outlet
toms shoes
fingerlings monkey
kate spade outlet
nike shoes
kate spade outlet
michael kors uk
ralph lauren polo shirts
true religion uk
nike factory outlet
jeep shoes
champion clothing
jordan 32
ugg outlet
barbour jackets
dolce and gabbana
ray ban sunglasses
dsquared2 jeans
coach outlet online
cheap jordans
stuart weitzman shoes
yeezy boost 350
basketball jerseys
cheap jordans
pandora charms
ralph lauren polo shirts
birkenstock outlet
nuggets jerseys
coach handbags
dansko shoes
chrome hearts outlet
nike air force 1
michael kors handbags
canada goose outlet
michael kors
kobe shoes
bulls jerseys
nhl jerseys
cheap jordans
ray ban sunglasses
polo ralph lauren
adidas outlet
cartier jewelry
canada goose jackets
michael kors handbags
moncler outlet
mavericks jerseys
vans shoes
ray ban sunglasses
air huarache
michael kors outlet
magic jerseys
grizzlies jerseys
ray ban sunglasses
miu miu handbags
uggs outlet
canada goose jackets
fitflops sale clearance
jimmy choo shoes
ray ban sunglasses
michael kors outlet
canada goose outlet
canada goose outlet
coach outlet
north face jackets
ferragamo outlet
le coq sportif shoes
coach outlet online
polo ralph lauren
kevin durant shoes
air max 90
y3 shoes
mont blanc pens
nike revolution
air jordan shoes
nike air max 90
pandora jewelry
canada goose jackets
fitflops sale clearance
cheap jerseys
canada goose parka
coach outlet
michael kors
pandora outlet
longchamp handbags
baltimore ravens jerseys
cheap jerseys
prada handbags
oakley sunglasses
adidas nmd
pandora charms
ugg boots clearance
adidas soccer shoes
tag heuer watches
oakley sunglasses
uggs outlet
polo ralph lauren
ugg outlet
mulberry outlet
freshjive clothing
houston texans jerseys
manchester united jersey
saucony shoes
christian louboutin outlet
[url=http://www.My?lihka.us.org]My?lihka clothing[/url]
coach outlet
montblanc pens
ugg boots
christian louboutin outlet
tory burch outlet
christian louboutin outlet
nike free
undefeated clothing
oakley sunglasses
brequet wathes
audemars piguet watches
heat jerseys
swarovski outlet
givenchy jewelry
ugg boots
ugg boots
canada goose outlet
adidas nmd
ferragamo outlet
michael kors outlet
chloe outlet
michael kors outlet
fitflops sale clearance
longchamp bags
lacoste polo shirts
thunder jerseys
ugg outlet
coach outlet
canada goose
ugg outlet
cheap jordans
oakley sunglasses
kappa clothing
nike air max
ugg outlet
nike store
mizuno running shoes
coach outlet online
kevin durant shoes
michael kors outlet
cheap nfl jerseys
cheap nhl jerseys
nike air max 2015
kate spade outlet
world cup jerseys
jordan shoes
kate spade outlet
tory burch outlet
michael kors outlet online
bvlgari jewelry
futbol baratas
ray ban sunglasses
links of london
tory burch outlet
reebok trainers
nba jerseys
cheap jordans
mulberry handbags
coach outlet online
michael kors outlet
polo ralph lauren
ralph lauren outlet
moncler outlet
celine outlet
ralph lauren pas cher
swarovski outlet
air jordan 4
kate spade outlet
ysl outlet
michael kors outlet
belstaff jackets
coach outlet
air max uk
chelsea jersey
coach outlet store online
pandora jewelry
adidas wings
canada goose jackets
canada goose outlet
fitflops sale
birkenstock sandals
uggs outlet
cheap jordans
coach outlet
christian louboutin shoes
michael kors outlet
ralph lauren polo
toms shoes
off white
hermes outlet
ray ban sunglasses
michael kors outlet
kate spade outlet
bulgari jewelry
nike shoes
moncler jackets
air max 90
oakley sunglasses
lebron james shoes
nba jerseys
michael kors outlet
michael kors outlet
indianapolis colts jerseys
givenchy handbags
michael kors outlet
reebok outlet store
air more uptempo
christian louboutin outlet
uggs outlet
ray ban sunglasses
five fingers shoes
nfl jerseys wholesale
[url=http://www.poLolacostepaschers.fr]lacoste soldes[/url]
tods outlet
clarks shoes
barcelona jersey
mulberry outlet
longchamp outlet
coach outlet online
longchamp handbags
oakley sunglasses
ugg outlet
longchamp outlet
kd 9
cheap jordans
fossil watches
true religion jeans
air jordan 3
uggs outlet
swarovski crystal
kings jerseys
coach outlet
denver broncos jerseys
jordan shoes
prada outlet
longchamp solde
bape clothing
polo outlet
valentino outlet
alexander mcqueen shoes
burberry outlet
ugg outlet
nike roshe one
air max 90
michael kors outlet
hermes outlet
ralph lauren polo shirts
ray ban sunglasses
ferragamo shoes
ugg outlet
warriors jerseys
polo ralph lauren
swarovski outlet
nike tennis
pacers jerseys
canada goose outlet
cazal sunglasses
michael kors handbags
suicoke sandals
cheap snapbacks
air max 2017
oakley sunglasses
toms shoes
swarovski outlet
nike shoes
polo ralph lauren
ugg outlet
ugg outlets
cheap football shirts
polo outlet
mulberry handbags
chrome hearts outlet
wellensteyn jackets
ray ban outlet
cheap mlb jerseys
dc shoes
alife clothing
pandora charms sale clearance
michael kors wallets
true religion jeans
oakley sunglasses
pandora charms
uggs outlet
canada goose outlet
canada goose jackets
gucci handbags
rockets jerseys
ugg boots
prada sunglasses
nfl jersey wholesale
true religion jeans
hermes birkin
ugg boots clearance
jordan shoes
huf clothing
under armour outlet
jerseys from china
christian louboutin outlet
coach outlet online
michael kors outlet
polo outlet
cheap mlb jerseys
canada goose outlet
coach outlet
kate spade outlet
ferragamo outlet
coach outlet
nike pegasus
chicago blackhawks jerseys
cheap jordans
dior outlet
ugg outlet
mulberry bags
ugg outlet
armani exchange
jordan shoes
coach handbags
trailblazers jerseys
moncler outlet
uggs outlet
san antonio spurs jerseys
true religion jeans
oakley sunglasses
christian louboutin outlet
hawks jerseys
coach factory outlet
canada goose outlet
fila shoes
gucci outlet
fitflops outlet
kate spade outlet
coach outlet
nike lunarglide
coach factory outlet
yeezy boost
coach outlet online
supreme uk
air max 97
true religion jeans
canada goose outlet
merrell shoes
cheap jordans
nba jerseys
longchamp pliage
canada goose outlet
canada goose jackets
canada goose jackets
uggs
simulation shoes
pandora charms
nike roshe
coach outlet
cheap jordans
michael kors outlet
adidas crazy
coach outlet
polo ralph lauren
canada goose jackets
michael kors
carrera sunglasses
moncler outlet
tory burch outlet
stussy clothing
10 deep clothing
timberwolves jerseys
cheap jordans
jordan shoes
adidas outlet
coach factory outlet
pandora charms
air max 97
longchamp pas cher
kobe bryant shoes
supra shoes
guess factory
air huarache
san francisco 49ers jerseys
christian louboutin shoes
nike revolution
pandora outlet
football shirts
christian louboutin outlet
balmain jeans
gucci outlet
ugg outlet
michael kors
ubiq shoes
isabel marant shoes
manolo blahnik outlet
soccer jerseys
stephen curry shoes
kd 10 elite
chopard jewelry
balenciaga sneakers
polo shirts
ugg outlet
polo outlet
chloe sunglassess
bucks jerseys
canada goose jackets
oakley sunglasses
real madrid jersey
tory burch outlet
hornets jerseys
nike outlet
salomon shoes
true religion jeans
polo ralph lauren
nike foamposite
michael kors outlet
cheap jordans
fitflops
polo ralph lauren
canada goose outlet
puma outlet
canada goose outlet
true religion jeans
karen millen dresses
supreme clothing
michael kors outlet
longchamp solde
jazz jerseys
moncler jackets
arcteryx jacket
michael kors outlet
michael kors outlet
gucci outlet
swarovski crystal
air jordan release dates
light up shoes
calvin klein jeans
celtics jerseys
ray ban sunglasses
golden goose sneakers
canada goose outlet
coach outlet
coach outlet online
michael kors outlet
nike outlet
a bathing ape
michael kors outlet
wizards jerseys
ray ban sunglasses
air force 1
ugg boots
cavaliers jerseys
michael kors handbags
polo ralph lauren
nike store uk
nike blazer pas cher
true religion jeans
g-star jeans
jordan shoes
coach canada
ferragamo outlet
brequet wathes
coach outlet
burberry outlet
soccer jerseys
palladium boots
fendi handbags
nhl jerseys
coach outlet
nobis outlet
pandora charms
tory burch outlet
michael kors outlet
lakers jerseys
canada goose jackets
air jordan 12
converse shoes
james harden jerseys
fitflops sale
asics shoes
diesel jeans
michael kors handbags
mulberry bags
air max 95
jordan shoes
ferragamo outlet
michael kors outlet
pandora
balenciaga sneakers
new balance shoes
oakley sunglasses
tory burch outlet
fred perry polo shirts
canada goose jackets
ferragamo shoes
coach outlet
giuseppe zanotti outlet
canada goose coats
true religion outlet
pelicans jerseys
air max 1
cleveland cavaliers jersey
nike store
coach outlet
mbt shoes
uggs outlet
michael kors outlet
pandora charms
marc jacobs outlet
isabel marant outlet
soccer shoes
golden state warriors jerseys
longchamp handbags
oakley sunglasses
coach outlet
#6 | fubaaro dnia October 02 2018 03:17:36
wylecz-zylaki.pl Wylecz ?ylaki Skuteczne sposoby na leczenie ?ylaków
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [5 głosów]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Act od Valor Arctic Combat Zwyci?zcy wrzesie? Combat LIGA ASG KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG MG 42 by MG Schutze Radio ASG Elektryczny Blow Back Nowe pistolety WP
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:30,946
Wczoraj:35,236
W tym tygodniu:134,509
W tym miesiącu:718,087
W tym roku:718,087
Wszystkich:57,435,587
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: