Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:08
Zachód słońca: 16:04
Dzień trwa:
8 Godzin 56 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:37
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Negev dla WP

Negev dla WP

?ród?o: www.altair.com.pl

Radomska Fabryka Broni poinformowa?a o podpisaniu z Israel Weapon Industries umowy o wspó?pracy, dzi?ki której 5,56-mm karabinek maszynowy Negev b?dzie móg? by? produkowany w Polsce.


Radomska FB oficjalnie poinformowa?a o podpisaniu z izraelskim IWI porozumienia o mo?liwo?ci produkcji karabinka maszynowego Negev w Polsce. Na zdj?ciu konstrukcja w odmianie Negev Commando, z krótsz? luf? / Zdj?cie: Jakub Link-Lenczowski

 

Pierwszy oficjalny pokaz oferowanej Wojsku Polskiemu broni b?dzie mia? miejsce w po?owie sierpnia. Je?eli armia wyrazi zainteresowanie konstrukcj?, to pierwsze karabinki maszynowe Negev z radomskiej Fabryki Broni b?d? mog?y trafi? w r?ce ?o?nierzy ju? w 2012.

Podstawow? broni? wsparcia dru?yn piechoty pozostaj? w Polsce uniwersalne karabiny maszynowe w odmianie erkaemowej – rosyjskiej konstrukcji PK/PKM (do naboju 7,62 mm x 54R) i rodzimy wz. 2004 Rod (UKM-2000 do amunicji 7,62 mm x 51 NATO). Cho? maj? du?? si?? ognia i spory zasi?g, to jednak ich wad? jest du?a masa – zarówno broni, jak i amunicji, a w efekcie niepor?czno??. W uzbrojeniu Wojska Polskiego brakuje, rozpowszechnionego od lat 1970. w innych pa?stwach NATO, karabinka maszynowego zasilanego z ta?my nabojowej amunicj? 5,56 mm x 45 NATO. Najbardziej znanymi konstrukcjami nale??cymi do tej kategorii s?: FN Minimi/M249 (zobacz: Norwegia wybiera Minimi, 2010-12-14) i jego klony np. po?udniowokorea?ski K3, CETME Ameli, IMI/IWI Negev, czy ARES Shrike – wszystkie z nich mog? by? zasilane nie tylko z ta?my nabojowej, ale równie? z standardowych magazynków od M16, jak równie? tylko o zasilaniu ta?mowym FN Minimi SPW/Mk 46 Mod 0/1, H&K MG4, Denel Mini-SS, czy Zastava Arms M09/M10 (zobacz: Nowy serbski kbkm, 2011-07-03).


Izraelska konstrukcja ma szybkowymienn? luf? o chromowanym przewodzie o d?ugo?ci 460 mm w modelu Negev Standard (powy?ej) i 330 mm w odmianie Negev Commando/SF (poni?ej) / Zdj?cie: Grzegorz Franczyk

Cho? pod koniec lat 1990. rozpocz?to prace nad karabinkiem maszynowym, który – wraz z karabinkiem wz. 96 Beryl i subkarabinkiem wz. 96 Mini Beryl – mia? tworzy? triad? broni do naboju 5,56 mm x 45 NATO, to jednak ostatecznie kbkm wz. 2003 zatrzyma? si? na etapie modelu. Bro? by?a zasilana z ta?my nabojowej LGM-01, odpowiednika NATO-wskiej M27, jak równie? standardowego magazynka od Beryla. Cho? karabinek maszynowy wz. 2003 przeszed? cz??ciowo badania zak?adowe, to jednak zaprzestanie finansowania, jak równie? brak zainteresowania ówczesnego MON tak? konstrukcj? doprowadzi?y do zaprzestania prac rozwojowych.


Negev ma sk?adan? kolb? z tworzywa sztucznego, dwójnóg o regulowanej d?ugo?? podpór i chwyt przedni mocowany w przedniej cz??ci ?o?a. Ten ostatni jest odchylony pod pewnym k?tem, dzi?ki czemu mo?na strzela? w pozycji stoj?cej z Negeva zasilanego z torby nabojowej. Na zdj?ciu bro? zasilana z 150-nabojowego magazynka Armatac SAW-MAG / Zdj?cie: STAG Arms

Dzisiaj, po do?wiadczeniach misyjnych, szczególnie z Iraku, jak równie? zapoznaniu si? z broni? u?ywan? przez sojuszników, decydenci z WP powrócili do idei wprowadzenia karabinka maszynowego do uzbrojenia. Wiadomo, ?e takiej koncepcji przygl?daj? si? uwa?nie przedstawiciele Szefostwa Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych. Jest to bro? l?ejsza, znacznie bardziej por?czna i wygodniejsza w obs?udze podczas walk w terenie zurbanizowanym, ni? typowy ukaem. Dzi?ki mniejszej masie amunicji mo?na przenosi? jej wi?kszy zapas – typowo taka konstrukcja zasilana jest z mi?kkich lub sztywnych toreb i skrzynek amunicyjnych, w których mieszcz? si? 100-200-nabojowe odcinki ta?my. Gdyby w ka?dej dru?ynie piechoty, w miejscu dotychczas u?ywanego jednego ukaemu PKM lub Rod, wprowadzono dwa 5,56-mm karabinki maszynowe, to szacowane jest, ?e WP potrzebowa?oby 8-10 tysi?cy takich konstrukcji.


W maju 2011 konstruktorzy z radomskiej Fabryki Broni oraz przedstawiciele IWI brali udzia? w polskich testach izraelskiego Negeva, podczas których m.in. porównywano t? bro? równie? z innymi dost?pnymi na rynku karabinkami maszynowymi / Zdj?cie: STAG Arms

Tyle teorii, jednak praktyka pokazuje, ?e najlepsze jest wykorzystywanie – w zale?no?ci od zadania oraz terenu dzia?ania – konstrukcji wsparcia zarówno do amunicji po?redniej 5,56 mm x 45, jak i karabinowej 7,62 mm x 51. Niemniej, w przysz?o?ci struktura uzbrojenia b?dzie coraz bardziej elastyczna, a wraz z wprowadzeniem polskiego ?o?nierza przysz?o?ci powinna si? pojawi? koncepcja dobierania broni do okre?lonego zadania. Innymi s?owy dru?yna czy pluton nie b?dzie mia?a sztywnego przydzia?u uzbrojenia, a b?dzie ono wybierane w zale?no?ci od misji.


Testy pokazuj?ce, ?e bro? bez problemów radzi sobie z zasilaniem z ci?gni?tej po piasku ta?my nabojowej i niezawodnie strzela tak zabrudzon? amunicj? / Zdj?cie: STAG Arms

Fabryka Broni od po?owy 2010 prowadzi?a rozmowy o wspó?pracy z izraelskim producentem broni strzeleckiej, ulokowan? w Ramat ha-Szaron fabryk? Israeli Weapon Industries. W pierwszej kolejno?ci chodzi o wspó?prac? przy produkcji 5,56-mm karabinka maszynowego IWI Negev w Polsce. Pocz?tkowo by?oby to z pewno?ci? sk?adanie konstrukcji z izraelskich cz??ci, pó?niej – wraz ze zwi?kszaniem liczby karabinków dostarczonych armii – stopniowe zwi?kszanie udzia?u komponentów powstaj?cych w kraju.


W Izraelu ko?cz? si? prace nad zmodernizowanym karabinkiem maszynowym Negev, do którego konstrukcji wprowadzono 75 zmian. Na zdj?ciu pokazuj?cym porównanie obu wersji, na pierwszy rzut oka widoczna jest odmienna, acz wymienna ze starszym modelem, lufa oraz kolba / Zdj?cie: Remigiusz Wilk

W marcu 2011 delegacja Grupy Bumar i Fabryki Broni odwiedzi?a Izrael, a wkrótce po tym zosta?o zawarte wst?pne porozumienie o wspó?pracy, jak równie? potencjalnej sprzeda?y produkowanych w kraju konstrukcji na innych rynkach. Pierwsze oficjalne pokazy Negeva odb?d? si? w po?owie sierpnia na terenie WAT, a same karabinki maszynowe b?d? prezentowane w barwach FB na MSPO w Kielcach na pocz?tku wrze?nia.


W Polsce mia?y miejsce prace nad karabinkiem maszynowym kal. 5,56 mm, które doprowadzi?y do powstania dwóch modeli: kbkm wz. 2003S – Standardowej z 500-mm luf? i wz. 2003D – Desantowej, z krótsz? 380-mm luf?. Bro? nie wzbudzi?a zainteresowania ówczesnych decydentów z MON / Zdj?cie: Remigiusz Wilk

Pierwsze karabinki maszynowe Negev trafi?y w r?ce izraelskich ?o?nierzy w 1996. Bro? zosta?a zaprojektowana w koncernie Israel Military Industries, a otrzyma?a nazw? Negev od pustynnej wy?yny Negew na po?udniu Izraela. Podobnie, jak mia?o to miejsce w FN Minimi, Izraelczycy zdecydowali si? na podwójny uk?ad zasilania – z ta?my nabojowej i magazynków. W przeciwie?stwie do konstrukcji belgijskiej, w Negevie gniazdo magazynka jest umieszczone pionowo, nie za? sko?nie z lewej strony komory zamkowej, i s?u?y te? jako zaczep do mocowania mi?kkiej torby amunicyjnej. Co niezwyk?e w broni maszynowej, Negev ma mo?liwo?? prowadzenia ognia ci?g?ego i pojedynczego. Wed?ug IWI w ci?gu ostatnich lat bro? zosta?a zakupiona przez armie ponad 50 pa?stw, w tym Estonii, Gruzji i Tajlandii. W 2011 maj? zosta? zako?czone prace nad zmodyfikowan? odmian? karabinka maszynowego, nazywanego roboczo Negev 2000 (zobacz: Negev 2000, 2011-07-07).

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | SirHawk dnia August 06 2011 01:25:31
Chwila... Shrike klonem ?wiminimi? Przecie? to M4 zrobione na lkm... A CETME to te? chyba hiszpa?skie G3 albo M60. Jedynie ten Negev móg?by si? zalicza? do klonów M249. Chyba, ?e chodzi jedynie o komor? zamkow?...

Zanim projekt ?o?nierz Przysz?o?ci zostanie wdro?ony ostatecznie, minie raczej troch? czasu. Ale dobrze wiedzie?, ?e kolejna fabryka powstanie w Polsce.
#2 | vandal7 dnia August 06 2011 10:00:17
Oni, jako wojsko powinni mie? 132 modele karabinów do wyboru a nie ze z bólem i wielkim czasem oczekiwania dostaj? jeden
I powinny tam by? dost?pne najnowsze projekty nie jakie? 2003
Jak na moje niekumate oko to wygl?da jak mongolska bida
#3 | Radzio dnia August 06 2011 12:52:54
MSBS z ci??sza szybko wymienn? luf? rozwi??e problem.

Nie ma sensu moim zdanie ?adowa? kasy w takie cudo. Jedynie przesta? kupowa? UKM, i zostawi? co? co dzia?a czyli PK, do czasu a? z MSBS zrobi si? karabin maszynowy.
#4 | HoHoL dnia August 06 2011 15:32:37
Zanim powstanie MSBS to minie kilka ?adnych lat jak nie dekada.

UKM i PK to karabiny maszynowe na amunicj? karabinow? 7,62x51, Negev to karabinek maszynowy na amunicje po?redni?. Te dwie ca?kiem ró?ne jednostki broni i nie ma co ich porównywa?.

Karabinek maszynowy potrzebny jest tu i teraz a nie za dekad? wi?c nie ma na co czeka?.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Niemcy zamykaj? Tajna bro? Alice Custom Zbrojownia Szkolenie Certyfikowane Radio ASG Zmiana Skarby... Act od Valor Arctic Combat
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:22,337
Wczoraj:37,566
W tym tygodniu:59,903
W tym miesiącu:890,263
W tym roku:890,263
Wszystkich:57,607,763
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: