Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:09
Zachód słońca: 16:02
Dzień trwa:
8 Godzin 53 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:40
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

MIASTO DUCHÓW
Czarnobyl
Niniejsza rekonstrukcja wydarze? zosta?a oparta na felietonie Ireny Szymczak, zamieszczonym w wydaniu specjalnym magazynu Focus 1/2006, na dokumentacji z angielskiej Wikipedii oraz na wielu stronach internetowych. Do?o?y?em wszelkich stara?, by z potoku m?tnych, a czasami nawet sprzecznych informacji, wy?owi? prawdziwe fakty.

Przygotowania do eksperymentu

CzAES, czyli Czarnobylskaja Atomnaja Elektrostacija, mia?a sk?ada? si? z trzech par reaktorów. Pierwsze dwa bloki nie sprawia?y wcze?niej wi?kszych problemów. Trzeci i najnowszy, czwarty, mie?ci?y si? w jednym budynku. Budow? pi?tego i szóstego przerwano po katastrofie.
Blok czwarty zosta? uruchomiony 31 grudnia 1983 roku, ale ju? po dwóch latach wymaga? remontu. W tym celu dyrekcja zaplanowa?a wy??czenie go 25 kwietnia 1986 r.. By?a to znakomita okazja, ?eby przeprowadzi? pewien eksperyment, którego wyniki mia?y zwi?kszy? niezawodno?? elektrownii.
Mo?e wydawa? si? to dziwne, ale do produkcji pr?du, elektrownia potrzebuje pr?du. Podczas normalnej pracy, wszystkie urz?dzenia poch?aniaj? cz??? energii, któr? same wytworzy?y. Problem pojawia si? przy nag?ym wy??czeniu reaktora - przecie? systemy bezpiecze?stwa musz? by? w??czone, a rozgrzan? maszyneri? trzeba ch?odzi?. Uruchomienie awaryjnego generatora trwa?o a? 40 sekund, ale w sytuacji kryzysowej liczy si? ka?da sekunda.
Diatlow, Fomin i Kowalenko wpadli na pomys?, by w czasie uruchamiania agregatu czerpa? pr?d z turbiny, która obraca?aby si? jeszcze si?? rozp?du. Trzeba by?o tylko zmierzy?, jak d?ugo turbina b?dzie si? obraca? po zatrzymaniu reaktora.
O eksperymencie nikt nie powiadomi? resortu energetyki ani s?u?b nadzoru j?drowego z Kijowa. - Sami to wymy?lili?my - mówi? dyrektor Bruchanow. Zapewne wiedz?, zdobyt? podczas testu, zarz?d chcia? trzyma? jak asa w r?kawie, by w razie prawdziwego problemu zab?ysn?? pomys?owo?ci?.


25 kwietnia 1986
Po pó?nocy rozpoczyna si? trudny proces zmniejszania mocy czwartego reaktora czwartego z 3200 megawatów do 1700 megawatów. Wszystkie zachodnie reaktory dzia?aj? na zasadzie ujemnego sprz??enia zwrotnego. Znaczy to, ?e je?eli moc przekroczy norm?, to szybko?? reakcji samoczynnie spadnie. Zatem nie ma mo?liwo?ci, by elektrownia sama si? rozp?dzi?a. W Czarnobylu by?o inaczej. Przy wysokich obrotach, pr?dko?? reakcji zwi?ksza?a si? jeszcze bardziej. Trzeba wi?c zastosowa? skomplikowane systemy bezpiecze?stwa, by reaktor nie wymkn?? si? spod kontroli.


Gdy reaktor osi?ga ju? moc 1700 megawatów, technicy wy??czaj? awaryjny system ch?odzenia, gdy? móg? zak?óci? przebieg testu. Nagle dzwoni telefon. - Mamy problem - mówi dyspozytor po rozmowie. - W Kijowie chc? wi?cej pr?du. Przesuwamy eksperyment...
Zgod? na od??czenie reaktora dyrekcja otrzymuje dopiero przed pó?noc? nast?pnego dnia, ale wtedy przychodzi nocna zmiana, która nie za bardzo wie, co ma robi?.


26 kwietnia 1986

Po szybkich wyja?nieniach, obowi?zki przejmuje nowa ekipa techników. Moc utrzymuje si? na poziomie 700 megawatów - jest to bezpieczna granica, poni?ej której reaktor staje si? nieprzewidywalny.
00:28 - Z nieznanych powodów moc spada do zaledwie 30 MW. Leonid Tuptonow chwyta si? za g?ow? i musi szybko zdecydowa?, czy ca?kowicie zgasi? reaktor, czy go podkr?ci?. Wie, ?e przy tak wolnych obrotach, moc mo?e skoczy? bez ?adnego ostrze?enia. Za namow? zast?pcy szefa bloków 3 i 4, Anatolija Diatlowa, postanawia kontynuowa? test. Nie maj? poj?cia, ?e ich b??d b?dzie kosztowa? radzieck? gospodark? 200 miliardów dolarów.
Wyjmuj? pr?ty spowolniaj?ce reakcje, z wyj?tkiem dwudziestu sze?ciu. Moc, zamiast podnie?? si? do oczekiwanych 700, ro?nie do 200 MW i skacze raz w gór?, raz w dó?. Reaktor przegrzewa si?.
01:03 - Tuptonow postanawia w??czy? dodatkowe ch?odzenie. Zmiana temperatury powoduje nieprzewidziany spadek mocy, a pi?tna?cie minut pó?niej komputer nakazuje bezwarunkowo wy??czy? reaktor. Technicy ignoruj? go, wy??czaj?c systemy bezpiecze?stwa. Wyci?gaj? kilka nast?pnych pr?tów.

01:23:04 - Leonid Tuptonow my?li, ?e uda?o mu si? ustabilizowa? reaktor na poziomie 200 MW i nakazuje rozpocz?? test. Odcina dop?ywa gor?cej pary z reaktora do turbiny. W??cza stoper.
01:23:40 - Po zatrzymaniu, jej temperatura i ci?nienie ro?nie w zastraszaj?cym tempie. Reaktor samoczynnie rozp?dza si?, a w jego wn?trzu wytr?ca si? wodór. Prowadnice pr?tów wyginaj? si? od ciep?a. Ca?y budynek 3 i 4 reaktora dr?y. Technicy zrywaj? si? z miejsc. Nikt wcze?niej nie spodziewa? si? tak gwa?townej reakcji. Nikt nie ma poj?cia, co za chwil? si? stanie.
Wska?niki wariuj?. Kto? wciska przycisk "skram". Jest to procedura, polegaj?ca na jak najszybszym wsuni?ciu pr?tów grafitowych do ?rodka reaktora, by wy?apa? neutrony i zatrzyma? reakcje ?a?cuchowe. Wy??czenie tym sposobem trwa?o zwykle 20 sekund. Przycisk "skram" zosta? wci?ni?ty o 13 sekund za pó?no. Na chwil? przed wybuchem, moc reaktora by?a równa 30000 megawatom.
01:23:47 - Cich? i spokojn? noc rozdziera pot??ny huk. Mieszanina wodoru i innych gazów zapala si? i rozsadza wa??c? 2000 ton kopu?? przeciwradiacyjn?, która burzy budynek bloku czwartego (inne ?ród?a podaj? 1000 lub 500 ton). W ca?ej elektrowni ga?nie ?wiat?o. Rdze? reaktora topi si?, a do ?rodka dostaje si? ?wie?e powietrze.
01:24 - Gdyby na tym si? sko?czy?o, ska?eniu uleg?by obszar bezpo?rednio s?siaduj?cy z elektrowni?. Jednak z nieznanych przyczyn nast?puje druga eksplozja, wyrzucaj?c szcz?tki reaktora w powietrze. Gor?cy grafit, w po??czeniu z tlenem, momentalnie zapala si?. Po reaktorze czwartym zostaje tylko krater. Ca?y budynek 3 i 4 bloku momentalnie staje w ogniu.
Walka z demonem
01:26 - Na miejscu b?yskawicznie pojawia si? ekipa stra?aków pod kierownictwem majora Tielatnikowa. Gdyby wiedzieli co si? sta?o, pewnie nie laliby wody na substancje radioaktywne. Woda, po zetkni?ciu z gor?cym paliwem j?drowym, natychmiast paruje, bulgocze i unosi si? razem z nim. Podobnie zjawisko zachodzi gdy patelnie z p?on?cym olejem polejemy wod?.
05:00 - Gdy po?ar zostaje opanowany, do akcji wkraczaj? likwidatorzy, którzy (niczego nie?wiadomi) ?opatami wrzucaj? porozrzucane paliwo j?drowe i grafit do dziury po reaktorze. Poziom promieniowanie tysi?ckrotnie przewy?sza norm?.
12:00 - Do elektrowni przyje?d?aj? kolejne grupy stra?aków oraz wojsko. Naukowcy w Leningradzie postanawiaj? zasypa? krater piaskiem, betonem i substancjami hamuj?cymi reakcje ?a?cuchowe. Z pobliskiego lotniska bez przerwy nadlatuj? helikoptery Mi-8 i nieprzerwanie zasypuj? blok 4 z powietrza.
W tym ca?ym chaosie kto? przypomnia? sobie, ?e pod reaktorem jest wielki zbiornik ch?odniczy z wod?. Naukowcy boj? si?, ?e gor?ce szcz?tki (kilka tysi?cy stopni Celsjusza) przetopi? si? przez beton i wpadn? do zimnej wody. Gdyby do tego dosz?o, powsta?aby ogromna chmura pary wodnej, która rozsadzi?aby usypywan? bez przerwy gór? betonu. W mgnieniu oka trud, op?acony zdrowiem setek likwidatorów, poszed?by na marne, a ska?enie bez w?tpienia by?oby jeszcze wi?ksze.
21:00 - Podj?ta zostaje trudna decyzja. Wojsko ma wykopa? 135-metrowy tunel, by wypompowa? wod?. To ci??ka praca, trudno si? tu kopie. Jednak po wielu godzinach udaje si? powstrzyma? wisz?c? w powietrzu katastrof?.


27 kwietnia 1986

Do Czarnobyla przyje?d?aj? kolejne oddzia?y wojska, stra?aków, milicji i ratowników. Rozpoczyna si? akcja ewakuacyjna najbli?szego miasta - Prypeci. Ludzie w kombinezonach i maskach przeciwgazowych próbuj? wyprowadzi? zdezorientowanych ludzi. Ulice zape?niaj? si? autobusami. Wsz?dzie lataj? helikoptery. Wojskowi przez megafony nawo?uj? ludzi do ucieczki.
Rosyjskie media milcz?. Szwedzka elektrownia Forsmark bije na alarm. Wed?ug tamtejszych techników, wzrost promieniowania musia? by? spowodowany jak?? awari? w Zwi?zku Radzieckim. Ukrai?cy s?uchaj? zagranicznych stacji, by dowiedzie? si?, co dzieje si? w ich kraju.


30 kwietnia 1986

Do radzieckich w?adz dotar?o, ?e nie s? w stanie zatuszowa? tak powa?nej katastrofy i wydaj? pierwsze oficjalne o?wiadczenie: "Awaria nast?pi?a w jednym z pomieszcze? czwartego bloku energetycznego i spowodowa?a zniszczenie cz??ci konstrukcji reaktora, jego uszkodzenie i pewnie wyciek substancji radioaktywnych".
Lud pracuj?cy jest przygotowywany do jutrzejszego ?wi?ta Pracy. Przecie? to jest teraz najwa?niejsze...


8 maja 1986

Dwa dni wcze?niej uda?o si? opanowa? niekontrolowan? emisj? pierwiastków radioaktywnych do atmosfery. Od tej pory poziom promieniowania w strefie zamkni?tej zaczyna si? zmniejsza?. Po co najmniej 300 latach zmniejszy si? do neutralnego dla ludzi poziomu. Optymalny poziom b?dzie tu dopiero po 600 latach.Wn?trze reaktora

Ministerstwo Zdrowia Zwi?zku Radzieckiego ustanawia nowe warto?ci dopuszczalnego poziomu promieniowania. Dzi?ki temu absurdalnemu pomys?owi, promieniowanie w Czarnobylu zostaje uznane jako "nieprzekraczaj?ce normy".

Zamkni?ta zostaje strefa w promieniu 30 km od elektrowni. Rozpoczyna si? ?mudny proces usuwania szkód. Zaanga?owano 600 tysi?cy ludzi. Maszyny musz? by? przemyte specjalnymi chemikaliami. Na gruzach czwartego bloku przez nast?pne kilka miesi?cy b?dzie budowany sarkofag, by reaktor spocz?? w nim na wieki.


KONIEC PIERWSZEJ CZ??CI


Przygotowa?: Jacek Szyntar w oparciu o ?ród?o : http://www.eksel....rnobyl.php

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | xiaojun dnia October 19 2018 14:34:41
20181019 junda
cheap jordans
polo ralph lauren
bucks jerseys
coach outlet
lebron james shoes
converse shoes
canada goose jackets
burberry outlet
michael kors outlet
true religion jeans
polo ralph lauren
coach outlet online
lacoste polo shirts
herve leger outlet
christian louboutin outlet
coach outlet
cheap jordans
pandora jewelry
reebok outlet store
gucci handbags
michael kors outlet clearance
canada goose jackets
links of london
adidas uk
ugg outlet
true religion jeans
michael kors outlet
oakley sunglasses
coach outlet
pandora charms
ugg boots
ugg outlet
ferragamo outlet
reebok trainers
michael kors outlet
gucci outlet
pandora charms
ugg outlet
kate spade outlet
nike blazer pas cher
barbour jackets
canada goose outlet
ray ban sunglasses
moncler outlet
canada goose outlet
air max 90
adidas ultra boost
pandora charms
jordan shoes
coach outlet
kate spade outlet
chelsea jersey
tory burch outlet
nike outlet
mulberry outlet
pandora
mulberry bags
ralph lauren shirts
polo ralph lauren
off-white
kate spade outlet
ray ban sunglasses
michael kors outlet
malone souliers mules
michael kors outlet
pandora outlet
coach outlet online
coach outlet online
swarovski crystal
nba jerseys
ugg boots
coach outlet online
kate spade outlet
mulberry handbags
christian louboutin outlet
coach outlet online
longchamp outlet
canada goose outlet
manolo blahnik outlet
chrome hearts outlet
adidas crazy
true religion jeans
air jordan 4
north face jackets
ugg boots
oakley sunglasses
ferragamo outlet
ugg outlet
coach outlet
fitflops sale clearance
canada goose outlet
cheap jerseys
red bottom shoes
wizards jerseys
air max 1
nba jerseys
coach outlet online
ugg boots clearance
nfl jersey wholesale
coach outlet
jordan shoes
ugg outlet
nike revolution
trailblazers jerseys
celtics jerseys
adidas outlet
coach handbags
nike presto
minnetonka outlet
true religion jeans
polo ralph lauren
fitflops sale
gucci outlet
cheap jordans
nike shoes
christian louboutin outlet
ugg outlet
coach outlet
raptors jerseys
air huarache
michael kors
true religion jeans
michael kors outlet
ferragamo outlet
prada sunglasses
kate spade outlet
michael kors outlet
coach outlet
true religion jeans
uggs outlet
michael kors outlet
pandora charms
kate spade outlet
moncler jackets
hermes birkin
tory burch outlet
denver broncos jerseys
clarks shoes
jordan shoes
magic jerseys
coach outlet
oakley sunglasses
nike shoes
cartier jewelry
michael kors handbags
michael kors handbags
cheap nfl jerseys
cheap jerseys
longchamp handbags
cazal sunglasses
fitflops
ed hardy clothing
gucci outlet
moncler outlet
air max 90
ugg boots
ysl outlet
birkenstock outlet
pandora charms
ferragamo shoes
ugg outlet
jordan shoes
pandora charms
supreme clothing
canada goose coats
nike store uk
coach outlet
nike tennis
off white
ray ban sunglasses
christian louboutin shoes
canada goose outlet
yeezy boost
stephen curry shoes
barcelona jersey
ferragamo shoes
warriors jerseys
nuggets jerseys
air jordan shoes
hermes outlet
scarpe mbt
world cup jerseys
michael kors outlet
ugg outlet
heat jerseys
nike outlet
moncler outlet
true religion jeans
michael kors outlet
tory burch outlet
christian louboutin outlet
air huarache
nike foamposite
longchamp handbags
mbt shoes
christian louboutin outlet
cleveland cavaliers jersey
air jordan shoes
michael kors outlet
kate spade outlet
oakley sunglasses
ugg boots
true religion outlet
moncler outlet
christian louboutin shoes
canada goose coats
michael kors outlet clearance
mont blanc pens
supreme clothing
kobe 9
harden shoes
michael kors outlet
adidas nmd
ray ban sunglasses
ugg boots
ugg outlet
coach outlet
rockets jerseys
canada goose outlet
air force 1
coach outlet
jordan shoes
76ers jerseys
coach outlet
polo ralph lauren
lacoste soldes
prada outlet
ugg boots
longchamp solde
ray ban sunglasses
true religion jeans
christian louboutin outlet
jimmy choo shoes
true religion uk
polo outlet
coach outlet
ralph lauren polo shirts
nike air force 1
red bottom shoes
fred perry polo shirts
ubiq shoes
kate spade outlet
ecco shoes
pandora charms sale clearance
cheap jordans
christian louboutin outlet
canada goose jackets
thunder jerseys
spurs jerseys
michael kors
polo outlet
air max 90
manchester united jersey
hornets jerseys
giuseppe zanotti outlet
coach outlet
pandora charms
uggs outlet
valentino outlet
cavaliers jerseys
coach outlet
ugg boots clearance
canada goose jackets
michael kors outlet
longchamp outlet
suns jerseys
ray ban sunglasses
canada goose outlet
oakley sunglasses
michael kors
ralph lauren pas cher
pandora jewelry
canada goose outlet
ray ban sunglasses
swarovski outlet
yeezy boost
chrome hearts sunglasses
chicago blackhawks jerseys
dansko shoes
ugg outlet
nhl jerseys
canada goose coats
cheap jordans
adidas outlet
christian louboutin outlet
nike roshe one
puma outlet
canada goose outlet
toms shoes
coach outlet online
true religion outlet
mcm outlet
polo outlet
ugg outlet
dior outlet
canada goose outlet
cheap jordans
cheap jerseys
van cleef & arpels jewelry
denver broncos jerseys
canada goose coats
coach outlet online
ray ban sunglasses
true religion jeans
canada goose jackets
kappa clothing
canada goose coats
nike shoes
moncler outlet
michael kors wallets
oakley sunglasses
nike shoes
uggs outlet
swarovski outlet
true religion jeans
ugg outlet
ray ban sunglasses
canada goose outlet
nike cortez
nba jerseys
louboutin shoes
moncler outlet
camel shoes
tory burch outlet
kate spade outlet
san francisco 49ers jerseys
michael kors
red bottom shoes
nike factory outlet
longchamp outlet
ugg outlet
mbt shoes
dolce and gabbana
ray ban outlet
michael kors outlet
coach outlet
canada goose outlet
coach outlet
cheap jordans
fitflops sale clearance
polo ralph lauren
michael kors outlet
uggs outlet
lakers jerseys
pandora outlet
coach outlet
michael kors outlet
adidas trainers
tory burch handbags
adidas wings
jordan shoes
oakley sunglasses
canada goose outlet
jack wolfskin
pandora charms
nike air max 2015
michael kors outlet
fila shoes
under armour outlet
michael kors outlet
ugg boots
columbia sportswear
tory burch outlet
christian louboutin outlet
vans shoes
ugg outlet
canada goose jackets
nike free
canada goose outlet
nike dunks
soccer jerseys
kevin durant shoes
keen shoes
nike shoes
bvlgari jewelry
simulation shoes
asics shoes
michael kors outlet
ralph lauren polo shirts
canada goose jackets
longchamp handbags
jeep shoes
football shirts
cheap snapbacks
canada goose parka
ferragamo outlet
montblanc pens
cheap jordans
basketball shoes
michael kors outlet
moncler jackets
moncler outlet
ugg outlet
air jordan release dates
coach outlet
dc shoes
canada goose outlet
canada goose outlet
true religion outlet
polo ralph lauren
mavericks jerseys
ray ban sunglasses
toms shoes
coach outlet
fitflops sale clearance
burberry outlet
moncler outlet
coach handbags
coach outlet
mont blanc pens
michael kors outlet
ugg outlet
cheap football shirts
soccer jerseys
ugg boots
michael kors outlet
mbt shoes
tory burch outlet
air jordan 3
canada goose jackets
kobe shoes
balenciaga sneakers
cheap jordans
coach outlet
polo outlet
air max 97
canada goose outlet
real madrid jersey
nets jerseys
michael kors outlet
michael kors outlet
kate spade outlet
pandora jewelry
ralph lauren outlet
ray ban sunglasses
canada goose outlet
nike lunarglide
michael kors outlet
jazz jerseys
mulberry outlet
jordan shoes
celine outlet
chrome hearts outlet
lakers jerseys
polo outlet
ralph lauren pas cher
michael kors outlet
canada goose outlet
burberry outlet
ugg boots clearance
michael kors outlet
christian louboutin outlet
coach factory outlet
red bottom shoes
kings jerseys
new balance shoes
longchamp bags
michael kors outlet
polo shirts
coach outlet
supreme clothing
uggs outlet
uggs outlet
palladium boots
fitflops shoes
mulberry handbags
givenchy handbags
ugg boots
ralph lauren polo shirts
prada shoes
michael kors outlet online
tory burch outlet
gucci outlet
hermes belt
suicoke sandals
christian louboutin store
north face jackets
christian louboutin outlet
pistons jerseys
uggs outlet
miu miu handbags
burberry outlet
nobis outlet
ugg outlet
coach outlet store online
pandora outlet
new york knicks jersey
mulberry handbags
uggs
true religion outlet
[url=http://www.poLolaurenoutlet.us.com]polo ralph lauren[/url]
polo ralph lauren
coach outlet
canada goose jackets
hermes outlet
nhl jerseys
air max 2017
wellensteyn jackets
ugg outlet
baltimore ravens jerseys
moncler outlet
canada goose outlet
bulls jerseys
cheap jordans
pandora charms
houston texans jerseys
soccer shoes
tory burch outlet
coach canada
fitflops outlet
jordan shoes
adidas nmd
cheap mlb jerseys
balenciaga sneakers
timberwolves jerseys
ugg outlet
canada goose jackets
swarovski outlet
longchamp pliage
pelicans jerseys
ralph lauren polo
nike revolution
christian louboutin outlet
pacers jerseys
coach outlet
futbol baratas
swarovski crystal
fitflops sale
coach factory outlet
ralph lauren polo
air jordan retro
saucony shoes
ugg outlet
michael kors outlet
tory burch outlet
michael kors outlet
bottega veneta outlet
christian louboutin boutique
san antonio spurs jerseys
coach outlet online
kate spade outlet
michael kors outlet online
cheap mlb jerseys
kobe bryant shoes
hawks jerseys
canada goose outlet
ugg outlet
coach outlet
canada goose jackets
supra shoes
toms shoes
knicks jerseys
michael kors handbags
fitflops
uggs outlet
polo ralph lauren
uggs outlet
ferragamo outlet
indianapolis colts jerseys
michael kors handbags
jordan shoes
louboutin pas cher
coach outlet
salomon shoes
longchamp solde
nfl jerseys wholesale
cheap jordans
le coq sportif shoes
uggs outlet
golden state warriors jerseys
pandora outlet
michael kors outlet
cheap nfl jerseys
yeezy boost 350
canada goose jackets
stussy clothing
mizuno running shoes
ugg outlets
pandora charms
polo ralph lauren
coach factory outlet
clippers jerseys
marc jacobs outlet
[url=http://www.My?lihka.us.org]My?lihka clothing[/url]
canada goose outlet
mulberry bags
cheap nhl jerseys
merrell shoes
christian louboutin outlet
kate spade outlet
polo ralph lauren
coach handbags
golden goose sneakers
y3 shoes
canada goose outlet
visvim shoes
michael kors outlet
uggs outlet
canada goose jackets
undefeated clothing
michael kors handbags
canada goose outlet
oakley sunglasses
pandora charms
red bottom shoes
supreme clothing
light up shoes
mulberry sale
canada goose jackets
ugg boots
air jordan 4
air max
birkenstock sandals
air jordan 12
ugg boots
true religion jeans
pandora charms
north face jackets
canada goose
christian louboutin outlet
cheap jordans
polo ralph lauren
uggs outlet
coach outlet
grizzlies jerseys
canada goose outlet
ugg outlet
yeezy boost
coach outlet online
swarovski outlet
five fingers shoes
canada goose outlet
oakley sunglasses
cheap jordans
tods outlet
mulberry handbags
canada goose outlet
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
LIGA ASG Niemcy zamykaj? Survival KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Mndur Gorka E SPOS Combat Arctic Combat Makarov KWC Odda? r?k? Zwyci?zcy wrzesie?
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:17,978
Wczoraj:35,078
W tym tygodniu:17,978
W tym miesiącu:848,338
W tym roku:848,338
Wszystkich:57,565,838
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: