Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:08
Zachód słońca: 16:04
Dzień trwa:
8 Godzin 56 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:37
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Smartfon w Armii

Smartfon w armii

Autor: Bart?omiej Mro?ewski

?ród?o: http://nt.interia.pl

wyszuka?: Patol C/3/75th Rangers Koszalin KP

?o?nierze testuj? iphone'a podczas manewrów w Fort Bliss /PC Format

Smartfony bij? rekordy popularno?ci nie tylko w?ród zwyk?ych u?ytkowników. Ich mo?liwo?ci doceni?o te? wojsko. Wyposa?one w specjalne militarne aplikacje s? z powodzeniem wykorzystywane przez ?o?nierzy do zdobycia przewagi nad przeciwnikiem na polu walki.

 

W Fort Bragg, gdzie znajduje si? centrum szkolenia elitarnych jednostek desantowych armii USA, regularnie ?wicz? ?o?nierze z 82. Dywizji Powietrznodesantowej. W czasie tegorocznych wiosennych manewrów oprócz broni i standardowego wyposa?enia spadochroniarze dostali jeszcze... smartfony. Mogli na nich sprawdzi? lokalizacj? kolegów z oddzia?u naniesion? na map?, informacje o zadaniach wyznaczanych przez dowódc?, a tak?e pozycje "przeciwników" w miar?, jak by?y wykrywane przez kr???ce w okolicy samoloty bezza?ogowe.

Telefon taktyczny

Na smartfonach zainstalowano aplikacj?, która pobiera?a i wy?wietla?a informacje z sieci JBC (Joint Battlefield Command). To wewn?trzna sie? dla grupy taktycznej, najcz??ciej brygady licz?cej ok. 4000 ?o?nierzy. Zadaniem JBC jest dostarczanie ?o?nierzom w czasie rzeczywistym informacji o sytuacji na polu walki. S?u?y te? do zbierania danych wywiadowczych.

Za pomoc? innej aplikacji ?o?nierze mog? zrobi? zdj?cie podejrzanemu obiektowi i przes?a? je razem z danymi GPS do analizy w sztabie. W razie potrzeby transmituj? obraz wideo na ?ywo i sprawdzaj? na podstawie zdj?? odcisków palców to?samo?? schwytanych "terrorystów".

iPhone idzie na front

Niemal ka?dy ameryka?ski nastolatek ma iPhone'a. Gdy idzie do wojska, telefon zabiera do jednostki, a potem na wojn?, gdzie s?u?y mu np. do s?uchania muzyki i u?atwia kontakt z rodzin?. ?o?nierze szybko zorientowali si?, ?e mog? u?y? telefonów nie tylko do celów prywatnych. Na pierwszy ogie? posz?y aplikacje: iSnipe i Bullet- Flight.

Wi?cej ciekawych artyku?ów - do znalezienia w najnowszym numerze PC Format 9/2011. Ju? w kioskach!

Zaprojektowane dla my?liwych i hobbistów strzelectwa, okaza?y si? przydatne dla snajperów, którzy zacz?li ich u?ywa? do przeliczania krzywej balistycznej, po której leci kula. Dzi?ki nim mogli precyzyjniej celowa?. Wkrótce pojawi?y si? aplikacje napisane do celów stricte wojskowych. W 2010 roku kapitan Jonathan Springer ze 101. Dywizji Powietrznodesantowej, przed wyjazdem do Afganistanu zainwestowa? 26 tys. dolarów w opracowanie aplikacji Tactical Nav, przydatnej do naprowadzania na cel ognia artylerii. Pozwala ona za pomoc? kamery i GPS-u wbudowanego w iphone'a okre?la? i przesy?a? wspó?rz?dne dla ognia artyleryjskiego. Poza tym, korzystaj?c ze szczegó?owego wy?wietlacza iPhone'a 4, program pokazuje mapy cyfrowe w skali 1:50 tys. - identycznej z papierowymi mapami topograficznymi u?ywanymi w wojsku.

Aplikacja Tactical NAV:

Uzupe?nia je o siatk? kilometrow?, dzi?ki czemu do?wiadczony ?o?nierz mo?e jednym spojrzeniem oceni? dystans do celu. Aplikacja ma tak?e precyzyjny kompas elektroniczny, który mo?e przesy?a? dane do innych u?ytkowników, co u?atwia koordynacj? manewru. Kapitan Springer sprawdzi? testow? wersj? programu na wojnie. Przy okazji dowiedzia? si?, jak w trudnych warunkach polowych poradzi sobie iPhone. Po wprowadzeniu poprawek udost?pni? aplikacj? w App-Store, sk?d ka?dy mo?e j? ?ci?gn?? za 5,99 dol.

Wojsko lubi smartfony

Genera?owie szybko si? zorientowali, jak wiele mo?e ma?y smartfon, i zgodzili si?, by telefony sta?y si? elementem wyposa?enia wojskowego. Zalet? smartfonu jest to, ?e rekrut umie go obs?ugiwa?, wi?c nie s? potrzebne szkolenia. Poza tym ?o?nierze lubi? swoje smartfony i korzystaj? z nich ch?tniej ni? z topornych systemów wojskowych.

Aby smartfony wprowadzi? do armii w sformalizowany sposób, wojsko uruchomi?o program Connecting Soldiers to Digital Applications (CSDA). ?o?nierze ?wicz?cy na poligonie w Fort Bliss, gdzie s? testowane najnowsze rozwi?zania sieciowe dla wojska, dostali kilkaset smartfonów z ró?nymi systemami: iOS, Blackberry, Android, by sprawdzi? w praktyce, jaki sprz?t najlepiej odpowiada ich potrzebom.

 

Ponadto wojsko zacz??o inwestowa? w tworzenie aplikacji. W pierwszej kolejno?ci tych, które wspieraj? szkolenie rekrutów. Obs?uga baterii przeciwlotniczych patriot od niedawna mo?e szlifowa? swoje umiej?tno?ci na iPhonie dzi?ki aplikacji Patriot Missile. Opracowano j? na bazie ?rodowiska do programowania gier mobilnych Unity 3D. Dzi?ki wizualizacji ?o?nierze mog? krok po kroku przeanalizowa? procedury sk?adania i rozk?adania wyrzutni oraz sposób ?adowania rakiety.

Zreszt? nie tylko armia ameryka?ska ?wiczy na urz?dzeniach mobilnych. Na iPadach ucz? si? na przyk?ad brytyjscy artylerzy?ci, dla których napisano aplikacj? do planowania misji wsparcia ogniowego. Nad w?asn? aplikacj?, tak?e na iPada, pracuj? brytyjskie si?y powietrzne RAF. B?dzie ona pomaga? pilotom w nauczeniu si? poprawnego rozpoznawania z powietrza przeciwnika.

Ro?nie rynek aplikacji

Koncern Textron promuje aplikacj? Soldier Eyes, która korzystaj?c z tzw. rzeczywisto?ci rozszerzonej, pomaga ?o?nierzom patroluj?cym wrogie terytorium. Na obraz z kamery iPhone'a program nanosi opisy informuj?ce o podejrzanych i przyjaznych obiektach w okolicy. Informacje s? aktualne, bo aplikacja pobiera je w czasie rzeczywistym z sieci taktycznej zasilanej informacjami wywiadowczymi. Jest te? kana? zwrotny - Soldier Eyes potrafi transmitowa? obraz na ?ywo z miejsca zdarzenia, a tak?e wysy?a? zdj?cia z danymi GPS. Razem z aplikacj? dostarczane jest tak?e ca?e zaplecze serwerowe. Najwa?niejsze jest to, ?e smartfony za pomoc? prostych akcesoriów mo?na przystosowa? do dzia?ania w szyfrowanej sieci wojskowej, co uniezale?nia armi? od infrastruktury GSM/3G.


Aby wszystko dzia?a?o, trzeba mie? jeszcze sygna? /PC Format

Inn? propozycj? przemys?u wojskowego jest program do odbierania danych transmitowanych przez bezza?ogowe samoloty rozpoznawcze. Za pomoc? aplikacji FAME, opracowanej przez firm? Harris, ?o?nierze mog? odbiera? strumie? wideo przesy?any z predatora i obserwowa? rozwój sytuacji na polu bitwy. Z kolei koncern Rytheon proponuje aplikacj? Android Tactical System, która pozwala na telefonie ?ledzi? pozycje kolegów z oddzia?u.

Android te? walczy

By? mo?e to jednak Android b?dzie systemem operacyjnym urz?dzenia przeno?nego, które za kilka lat stanie si? podstawowym klientem sieci taktycznej JBC. Wojsko zamierza kupi? jeden z modeli smartfonów dost?pnych na cywilnym rynku. Nie b?dzie on jednak wspó?pracowa? z sieciami GSM, 3G i 4G, poniewa? do transmisji danych pos?u?y szyfrowana sie? radiowa, któr? wykorzystuj? systemy ??czno?ci stosowane w sieci JBC. Przede wszystkim b?dzie to Joint Tactical Radio System - radiostacja bazuj?ca na protokole IP oraz Netted Iridium, czyli uproszczonym protokole ??czno?ci satelitarnej, który pozwala na krótkie rozmowy g?osowe jak przez krótkofalówk?. Ponadto za jego po?rednictwem mo?na b?dzie transmitowa? niewielkie ilo?ci danych, wystarczaj?ce do przekazania w?asnej pozycji GPS oraz pobierania informacji o pozycjach wroga i w?asnych oddzia?ów.

Przysz?o??

By? mo?e ju? nied?ugo ?o?nierze nie b?d? musieli d?wiga? ci??kich radiostacji UKF, bo ma?e i tanie urz?dzenia po niewielkich modyfikacjach, np. wzmocnieniu obudowy, b?d? mog?y zast?pi? drogie wojskowe systemy ??czno?ci. Szczególnie ?e producenci sprz?tu sieciowego oferuj? tak?e punkty dost?powe przeznaczone do zastosowa? wojskowych. Cz??ciowo zrekompensuj? one brak wbudowanych w smartfony systemów bezpiecze?stwa. Smartfony do celów wojskowych, wyposa?one w mechanizm zdalnego usuwania danych z telefonu, a nawet chemicznie niszcz?cy pami?? oraz w zabezpieczenia biometryczne i kryptograficzne, nawet gdy dostan? si? w r?ce wroga, b?d? tylko kawa?kiem bezu?ytecznego plastiku.

 

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | DerFleischer dnia August 09 2011 23:31:28
Ciekawy artyku?... Nied?ugo aplikacja Suicide Bomber, szacuj?ca straty wroga i sugeruj?ca miejsce odpalenia ?adunku w pakiecie dla A1kaidy. Mario, widocznie nie doceni?em Twojej zabawki Szeroki u?miech
#2 | Mario75 dnia August 10 2011 01:23:40
Ostatnio pisa?em na forum jad?c na Kocio? Falaise GORa z takiego w?a?nie smartfona. Mobilno??, a przy tym mo?liwo?ci tych urz?dze? s? naprawd? du?e. S? to ma?e komputerki. Jedyny minus to s?abe baterie, ale wojsko ma na to sposoby. Przesy? informacji, je?li b?dzie odpowiednio zabezpieczony, nawet przy wykorzystaniu nadajników telefonii komórkowej. mo?e zbli?y? system do pracy jak w systemie internetu. Systemu, który zosta? stworzony pierwotnie dla wojska, gdzie odci?cie jednego elementu nie zapewnia zniszczenia ca?ego systemu. Wygoda i intuicyjno?? nowych systemów operacyjnych wraz z dedykowanymi aplikacjami dla wojska, mo?e zwiastowa? rewolucj? i na tym polu walki.

Zalety smarfonów w dobie inteligentnych systemów wojskowych to w niedalekiej przysz?o?ci realno?? ich stosowania, w celu polepszenia przep?ywu informacji. Zapraszam tutaj do Artyku?u Patola: http://koalicjapo...admore=642
który traktuje o nowych sposobach walki w cyberprzestrzeni. /Dost?pny tylko dla zarejestrowanych u?ytkowników Portalu/.

Przypomina mi si? w tym przypadku wiele scenariuszy walki elektronicznej, która ostatnio dominuje.

Sami wiecie jak du?o daje dobrze przekazana informacja w bataliach ASG, a co dopiero w wielowarstwowych dzia?aniach wspó?czesnej Armii.

Parali?owanie, przechwytywanie informacji przeciwnika staje si? wa?ne, je?li nie najwa?niejsze.

Je?li dodamy do tego systemy indywidualne wspó?czesnych ?o?nierzy informuj?ce o zmianach na polu walki, oraz raportuj?ce o tych zmianach, powstaje system, który szybko i sprawnie daje realny obraz oraz mo?liwo?? szybkiej reakcji.

Do wojskowego systemu nale?y doda? rozbudowywane systemy inwigilacji jak cho?by rozpoznawanie twarzy, towarzysz?ce nowym programom, cho?by na Facebooku czy innych portalach spo?eczno?ciowych. Mo?na zak?ada? si? w jakim stopniu s? one dotowane przez s?u?by bezpiecze?stwa. Monitoring kamer, elektroniczne chipy, elektroniczny pieni?dz, oraz inne systemy kontroli cz?owieka, o których tutaj nie wspomn?, bo to temat na osobny artyku?, daj? wielkie mo?liwo?ci obronno?ci i bezpiecze?stwu wielu krajów, zaanga?owanych w tak nowatorskie projekty.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [2 głosy]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Mndur Gorka E SPOS Zmiana Podcast ASG Zwyci?zcy wrzesie? Combat Elektryczny Blow Back Makarov KWC LIGA ASG Tajna bro? MG 42 by MG Schutze
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:24,108
Wczoraj:37,566
W tym tygodniu:61,674
W tym miesiącu:892,034
W tym roku:892,034
Wszystkich:57,609,534
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: