Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:08
Zachód słońca: 16:04
Dzień trwa:
8 Godzin 56 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:37
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

If You see the flash

If You see the flash…

Piotr "Procent" ?opaci?ski redaktor Bloga Gunfire.pl

O?wietlenie w dzia?aniach MilSimowych lub w CQB odgrywa czasami kluczow? rol? i mo?e si? zdarzy?, ze posiadanie latarki wa?niejsze b?dzie od posiadania repliki.
Rynek oferuje nam setki ?róde? ?wiat?a i tak naprawd? wiele osób ma problem z doborem czego? dla siebie z jednej strony i pod konkretny profil dzia?a? z drugiej.
Warto dok?adnie zastanowi? si? kiedy o?wietlenie b?dzie nam potrzebne, bo mo?e si? okaza?, ze zamiast lanserskiego gadgetu na bro?, bardziej przyda nam si? ma?o lanserski przedmiot na g?ow?.

 

Nim przejd? do tego co zewn?trzne, czyli typów o?wietlenia, warto par? s?ów powiedzie? o ?ródle ?wiat?a i jego przetwornikach/filtrach. 2 najpowszechniejsze rodzaje to ?arówki i diody LED.
Mog?oby si? wydawa? ze w dzisiejszych czasach te drugie s? wyborem lepszym, uniwersalniejszym, ekonomiczniejszym, ekologiczniejszym itd. Jednak nie zawsze. Jak? przewag? posiada dioda wobec ?arówki.

Przede wszystkim jest d?ugowieczna, jej czas pracy mo?e dochodzi? nawet do 100 000h u?ytecznego czasu ?ycia, czyli momentu, w którym jasno?? diody spada o 50%.
Po drugie s? wydajniejsze, tzn. pobieraj?c t? sama ilo?? mocy emituj? mocniejszy strumie? ?wiat?a.
Po trzecie nie nagrzewaj? si? tak jak klasyczne ?arówki.
Po czwarte dzi?ki elektronicznym systemom stabilizacji pozwalaj? regulowa? moc diody, za czym idzie mo?liwo?? ?wiecenia ja?niej lub ciemniej.
Po pi?te w ko?cu dzi?ki d?u?szej ?ywotno?ci i elektronice o wiele lepiej nadaj? si? do u?ytku z trybem strobo.

Jakie zalety maj? ?arówki/ halogeny?
Lepiej oddaj? barwy, gdy? ich ?wiat?o jest bardziej podobne do dziennego, s? prostsze w konstrukcji, nie wymagaj? elektronicznego uk?adu stabilizacyjnego, a ponadto lepiej wspó?pracuj? z filtrami podczerwieni koniecznymi do u?ytku o?wietlenia z urz?dzeniami takimi jak noktowizory.
Wprawdzie dost?pne s? ju? LEDy przystosowane do wspó?pracy z IR, ale ich ceny s? o wiele wy?sze od standardowych.
Wymieni? nale?y jeszcze t? cech?, jak? jest mniejsze rozpraszanie ?wiat?a przez ?arówki, przez co dzia?aj? one od diod lepiej np. we mgle czy dymie.

Widoczna wyra?na ró?nica w barwie ?wiat?? mi?dzy ?arówk? (u góry), a diod? LED (na dole), co posiada odbicie w oddawaniu barw:


Drugi element istotny dla charakterystyki ?wiat?a, to mo?liwo?? jego zmiany przez zastosowanie filtra.
Jest ich ca?a gama, poprzez zwyk?e kolorowe, s? tak?e takie posiadaj?ce dodatkowe funkcje, np. filtr IR, eliminuj?cy z widma ?wiat?a wszystkie barwy poza podczerwon?, czy filtr niebieski o odpowiedniej charakterystyce, który przy zastosowaniu odpowiednich okularów pe?ni funkcje lampy ultrafioletowej (np. do wykrywania zmytych, ?wie?ych plam krwi).
W dzia?aniach airsoftowych zdecydowanie najcz??ciej przydawa? nam si? b?dzie filtr czerwony. Czerwone ?wiat?o bowiem jest bowiem mniej widoczne w nocy (porównuj?c do innych barw przy za?o?eniu ?arówki tej samej mocy) oraz nie m?czy tak wzroku, tzn. po wy??czeniu o?wietlenia nasz wzrok szybkiej „przyzwyczai si?” do ciemno?ci.

?wiat?o tej samej latarki bez i z zastosowaniem filtra czerwonego:


Po przyd?ugim wst?pnie w ko?cu mo?emy przej?? do sedna.
Opisa? chc? 4 rodzaje o?wietlenia z którego korzystam, czyli latarki r?czne, nag?owne (czo?owe), nahe?mowe, oraz o?wietlenie taktyczne do broni.

Zaczn? od kategorii najpopularniejszej i jednej z najbardziej uniwersalnych, czyli latarek r?cznych.
Mo?emy je kupi? wsz?dzie, w supermarketach, na stacjach benzynowych itp. Standarem w nich staj? si? diody LED, jednak z uwagi na wi?kszy stopie? skomplikowania konstrukcji i konieczno?? zastosowania elektroniki tanie LEDy s? bardzo awaryjne, a do tego o ile lepsze latarki cz?sto opieraj? si? na jednej, silnej diodzie, to tanie maja ich par?na?cie.
W zwi?zku z tym polecam zainwestowa? wi?cej i mie? latark? na lata. Je?li nie potrzebujemy jej do zastosowa? specjalistycznych (filtry IR, istotna barwa ?wiat?a), to lepiej darowa? sobie klasyczne ?arówki/?arniki. Po pierwsze b?dziemy ej musieli cz?sto wymienia?, bo ?redni czas ci?gn??o ?wiecenia ?arniki latarki Surefire, to 1,5 h, a z uwagi na ich zaawansowanie techniczne (Surefire u?ywa na przyk?ad ?arników xenonowych), ceny takich cz??ci s? wysokie. Je?li interesuje nas du?a moc na ni?sz? cen?, to warto spojrze? na wyroby takich firm jak Fenix czy Mactronic (w przypadku tej drugiej tylko niektóre serie, gdy? firma robi te? zwyk?e latarki za par?na?cie z?).
Je?li chcemy natomiast produkt, dla którego jedyn? mo?liwo?ci?, ?e przestanie nam s?u?y? jest jego zagubienie b?d? kradzie?, to powinni?my wybiera? w ofercie Streamlighta czy Surefire.
Wykonanie korpusu z materia?u takiego jak lotnicze aluminium pozwala je?dzi? po nim samochodem.

Latarka r?czna Surefire U2 (cena producenta  – oko?o 250$).
Przy g?owicy widoczne pokr?t?o do regulacji mocy ?wiecenia w 5 stopniach – od 2 do 100 lumenów. Po zdj?ciu klipsa i zastosowaniu pier?cienia monta?owego to w pe?ni funkcjonalna latarka taktyczna.

Zaletami latarek r?cznych jest to, ?e mo?na je wygodnie nosi? w kieszeni (wiele z nich ma w zestawie klips), b?d? w specjalnej kaburze.
Ponadto przy u?yciu pier?cienia monta?owego (takiego jak do lunety), b?d? nawet ta?my izolacyjnej czy opasek zaciskowych mo?emy takie akcesorium zamontowa? do repliki, s? te? zwykle mo?liwo?ci przymontowania do he?mu/kasku. Przy wyborze tego typu latarki warto rozezna? si? jakiego rodzaju ma w??cznik.
Najlepiej, by dawa? on mo?liwo?? w??czenia przez naci?niecie latarki na sta?e (na klik), posiada? w??cznik chwilowy, oraz mo?liwo?? zabezpieczenia przed przypadkowym w??czeniem (np. przez lekkie odkr?cenie w??cznika).

Drug? grup?, któr? chc? opisa? s? latarki taktyczne dedykowane do broni niekiedy tez zwane ?adnie systemami o?wietlenia taktycznego.
Czym ró?ni? si? od zwyk?ych latarek r?cznych? Zwykle posiadaj? zintegrowany monta? do broni, oraz w??cznik przystosowany do u?ytku na niej, np. ?elowy przycisk na kablu. Moc ?arnika/diody jest na tyle silna, by móc skutecznie o?lepi? przeciwnika (warto?ci od 50 do paruset lumenów), a sama wi?zka ?wiat?a jest skupiona.
W?a?ciwie wi?kszo?? latarek takich firm jak Surefire to latarki r?czne o cechach o?wietlenia do broni.
Korpus ma ?rednic? odpowiednia dla pier?cieni monta?owych, mo?na im wymieni? w??cznik na kablowy itp.
Produkty ze zintegrowanym monta?em do szyny standardu Picatinny s? mniej uniwersalne, bo do?? niewygodnie trzyma? je w r?ce, wi?c lepiej kupi? zwyk?? latark? r?czna i dokupi? do niej monta? osobno.
Tak jak w przypadku opisu poprzedniej grupy produktów i w tej klasie warto sprawdzi?, czy w??cznik ma opcje sta?ego w??czenia przez klikni?cie.

Zestaw SureFire M962 KIT01 (cena producenta – 1100$), zawieraj?cy poza latark? zestaw filtrów, ?arników, w??cznik kablowy oraz dodatkowe baterie. Posiada zintegrowany monta? QD na szyn? Picatinny:

Monta? M93 typu QD zintegrowany z latark? Surefire M962:

W??cznik M962 umo?liwiaj?cy obs?ug? latarki jednocze?nie z kabla, lub z przycisku na tyle korpusu (np., gdy chcemy w??czy? latark? na sta?e):


W przypadku dwóch pierwszych opisanych grup zwraca? trzeba uwag? na mo?liwo?ci zasilania. W przypadku latarek taktycznych, czy nawet latarek EDC firm militarnych s? to najcz??ciej baterie litowe CR123A. Ich zalet? jest praca w du?ym zakresie temperatur, oraz charakterystyka pr?dowa, dzi?ki której prawie do samego ko?ca utrzymuj? wysokie napi?cie. Coraz wi?cej latarek mo?e tak?e obs?ugiwa? substytut baterii CR123, specjalne akumulatory.

Latarka M962 zamontowana na M4A1 z upper receiverem CQBR:

Tak?e ceny latarek w dwóch pierwszych grupach mog? by? do?? wysokie. 150-200 z? to minimum, za oko?o 400 z? mamy ju? ca?kiem spory wybór ró?nych mocy i jako?ci. Najdro?sze s? markowe zestawy o?wietlenia taktycznego, których ceny id? w tysi?ce z?otych. Nie warto ich jednak kupowa? u dystrybutorów itp., gdy? na E-bay’u mo?emy takowe dosta? czasami nawet par? razy taniej ni? cena producenta, a s? to w pe?ni oryginalne i nowe produkty. Chi?czycy te? tworz? kopie produktów SureFire, nawet z logiem, ale zwykle jest to zaznaczone w opisie, a poza tym do?? ?atwo je odró?ni? od orygina?u.

Porównanie wielko?ci U2 oraz M962:

Surefire standaryzuje swoje produkty dzi?ki temu, mo?na miedzy wieloma modelami latarek wymienia? swobodnie g?owice czy w??czniki. Na zdj?ciu widoczny korpus od M962 z g?owic? LED od U2:

Trzeci rodzaj o?wietlenia jaki chcia?bym opisa? stanowi? latarki nag?owne, tzw. czo?ówki.
Patent jest dziecinne prosty – ?ród?o ?wiat?a znajduje si? na naszym czole i o?wietla nam albo drog? przed nami, albo nasze d?onie, np. przy wykonywaniu ró?nych operacji manualnych. Wa?ne, by nasza czo?ówka mia?a regulowany k?t nachylenia, bo bez tego jest praktyczno?? jest o wiele ni?sza.

Jest to zdecydowanie najlepsza latarka do wykorzystania podczas obozowania, czy poruszania si?, by o?wietla?o nam najbli?sz? drog?. Cechy dobrej czo?ówki?
Prócz wspomnianego ju? regulowanego k?ta nachylenia, to ma?a waga, kompaktowy wymiar, regulowana moc oraz mo?liwo?? ?wiecenia na czerwono.
Mo?liwo?? stopniowania jasno?ci przydaje si?, gdy? s?abego ?wiat?? b?dziemy potrzebowa?, do przy?wiecenia sobie przy ró?nych czynno?ciach manualnych, grzebaniu w plecaku, czy czytaniu mapy, gdzie cz?sto (szczególnie w przypadku map laminowanych), jasny strumie? odbijaj?c si? od jej powierzchni po prostu nas o?lepia.
Wi?ksza moc przydaje si? np. przy szukaniu drogi w nocy, czy nawet jako „szperacz”. Dobrej klasy latarki tego typu nierzadko oferuj? w najmocniejszym trybie ponad 50 lumenów.
Tak samo oferowa? powinny wymienion? wy?ej mo?liwo?? ?wiecenia na czerwono.
Obecnie najcz??ciej latarka taka posiada po prostu dodatkow? diod? w takim kolorze, lecz jest te? mo?liwo?? zastosowania kolorowych filtrów. Poszukuj?c dobrej czo?ówki warto uda? si? do sklepów turystycznych, bo tam w?a?nie znajdziemy ich najwi?kszy wybór, takich firm jak chocia?by Petzl czy Black Diamond. Przeznaczy? na taki zakup trzeba ?rednio 100-150 z?.

Latarka Petzl Tikka XP (cena oko?o 130 z?) oferuje par? stopni mocy ?wiat?a i mo?liwo?? zastosowania filtrów rozpraszaj?cych ?wiat?o w ró?nych kolorach (równie? prze?roczystego):


Ostatni rodzaj latarek, o jakich chcia?bym wspomnie?, to ?wiat?o na he?m/kask. Od czo?ówek ró?ni? si? one g?ównie tym, ?e montujemy je z prawej b?d? lewej strony skorupy, a nie na ?rodku.
Wynika to z tego, ze w centralnej cz??ci ochrony naszej g?owy cz?sto znajduje si? chocia?by monta? na noktowizor co uniemo?liwia lub utrudnia przenoszenie tam ?ród?a ?wiat?a. Latarki nahe?mowe s? zwykle jeszcze mniejsze od czo?owych i zwykle oferuj? mniejsz? moc ?wietln?. Wa?na w ich przypadku jest wygodna i intuicyjna obs?uga, nawet w r?kawiczkach.
Przydatnym gadgetem jest te? dioda IR s?u??ca jako znacznik podczerwieni w?a?nie.

Latarka SureFire HL-1 (cena producenta – 190$). Litery IFF informuj? nas, ?e mamy do czynienia z diod? IR:

HL-1 posiada 5 diod (+1 dioda – znacznik IR). W zale?no?ci od wersji maj? one ró?ne kolory. W tym przypadku s? to 3 bia?e…

…i 2 niebieskie:

Producenci tego typu o?wietlenia próbuj? uczyni? swe produkty bardziej uniwersalnymi oferuj?c do nich monta?e pozwalaj?ce przymocowa? taka latark?, np. do oporz?dzenia czy do broni.
Przydatna jest te? (jak w przypadku czo?ówek) regulacja k?ta nachylenia. Uniwersalno?? takiej konstrukcji powinna by? g?ównym wyznacznikiem przy wyborze, gdy? relatywnie do swych mo?liwo?ci, produkty tego typu s? do?? drogie.

Monta? na he?m SF HL-1:


Ufff, dobrn?li?my do ko?ca, wysz?o tych opisów ca?kiem sporo. Mam nadzieje jednak, ?e chocia? paru osobom pomog? rozwia? w?tpliwo?ci co do tego jakiej latarki potrzebuj?.
Pod warunkiem, ze ch?? lansu nie za?mi wzgl?dów praktycznych, bo wiadomo, ?e naj?adniej wygl?da latarka taktyczna na replice, albo nahe?mowa na naszej g?owie, podczas gdy najwszechstronniejsze s? dwa pozosta?e typy. Najwa?niejsze jest jednak, by bez wzgl?du na to, na jaki rodzaj si? zdecydujemy, postawi? zdecydowanie na jako??, bo o?wietlenie to ten element, w który warto zainwestowa?, by s?u?y? nam tak d?ugo, tak my b?dziemy tego chcieli.

 

?ród?o: http://blog.gunfire.pl/

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Taktyka zielona Act od Valor Homemade Libia Zwyci?zcy wrzesie? Zmiana Combat Alice Custom LIGA ASG Tajna bro? Elektryczny Blow Back
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:24,468
Wczoraj:37,566
W tym tygodniu:62,034
W tym miesiącu:892,394
W tym roku:892,394
Wszystkich:57,609,894
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: