Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:09
Zachód słońca: 16:02
Dzień trwa:
8 Godzin 53 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:40
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Kandahar 2011 dzia?ania stabilizacyjne w airsofcie

Kandahar 2011 - dzia?ania stabilizacyjne w airsofcie

Grey Darmowy Podr?cznik Taktyki ASG. Specjalizacja: Tematyka zwi?zana z taktyk? ASG oraz tematy MILSIM.

?ród?o: http://podrecznik...ogspot.com

Odtwarzanie dzia?a? nie-bojowych w airsofcie to bardzo trudny temat. Wbrew temu, co lubimy o sobie s?dzi?, praktycznie ka?dy gracz w ameryka?skim wojsku okre?lony by by? mianem trigger-happy. Szczególnie daje si? to odczu? na d?u?szych milsi mach, gdy po parunastu, kilkudziesi?ciu godzinach patrolowania, obserwowania i czajenia si? gracze zaczynaj? wykazywa? si? ogromn? ch?ci? do otwarcia ognia. W efekcie mnóstwo imprez z aspiracjami ostatecznie ko?czy si? wielk? strzelank? na sam koniec.

 

Kandahar 2011 to zaj?cia Ranger Survival Club, które mia?y za zadanie przedstawi? cz?onkom RSC i zaproszonym grupom trudno?? zada? stabilizacyjnych i pokojowych. Uda?o si? to w 100%.

 

Kandahar 2011 - zaj?cia Ranger Survival Club from Chris Studzinski on Vimeo.

 

Kandahar 2011 - zaj?cia Ranger Survival Club
Materia? filmowy nagrany przeze mnie - niestety nie wszystko uda?o si? z?apa?, bo w momentach istotnych by?em strzelcem, nie kamerzyst?.


Wra?enia

Moje wra?enia w trakcie gry to ekstaza mieszaj?ca si? z nud?. Gdy sta?em na warcie przez dziesi?? godzin mia?em serdecznie do??, ale przez reszt? czasu by?em zachwycony nietuzinkowo?ci? zaistnia?ych sytuacji i ich rozwi?zaniami. Nigdy w swojej sze?cioletniej przygodzie z airsoftem nie mia?em do czynienia z podobnym przebiegiem wydarze?, cho? kilka razy bra?em udzia? w teoretycznie zbli?onych imprezach, przynajmniej pod wzgl?dem charakteru dzia?a?. To co odró?nia?o Kandahar od innych imprez to POZORANCI, a nie gracze larpowi czy airsoftowi oraz specyfika Ranger Survival Club, stowarzyszenia paramilitarnego nastawionego na nauk? i ?wiczenie realnej taktyki wojskowej.

Pozoranci cywilni

Zaj?cia nie by?y typowym milsimem nastawionym na wygranie. Uczestnik zaj?? czu? si? jak wrzucony w inne ?rodowisko kulturalne ?o?nierz z wyznaczonymi priorytetami dzia?a? i licznymi nakazami, jak si? zachowywa? wzgl?dem ludno?ci cywilnej. W zapisanych nakazach i zakazach wpisany by? absurd – praktycznie bez 100% pewno?ci nie mo?na rozbroi? delikwenta, a je?li ju?, trzeba mu bro? jak najszybciej odda?. Kar? za wi?kszo?? narusze? by?a w nast?pstwach zemsta rodowa, czyli eskalacja przemocy w rejonie dzia?a?.

Do tego wszystkiego dochodzi?y rozmowy z lokalsami, z których ma?o co wynika?o, bo poziom porozumienia by? ni?szy od miernego. Z jednej strony przyczynia?a si? do tego teoretycznie ró?nica j?zykowa (autochtoni u?ywa? mieli gwary ?l?skiej), ale w praktyce prawdziw? przeszkod? by?a postawa mieszka?ców wobec nas, obcych ?o?nierzy. Cywile nie mówili nam otwarcie nie, ale ca?y czas mówili swoje, niewiele sobie robi?c z zapewnie? czy ??da? ?o?nierzy. W efekcie byli?my wobec ludno?ci bezradni. Dzia?a?o to ?wietnie i nijak nie mo?na porówna? gier z elementem LARPa, gdzie wszystko da si? wynegocjowa? w relacjach gracz-gracz. Tutaj nie da?o si? nic, cho? min??o sporo czasu, nim si? w tym zorientowali?my. Bo dialog istnia?, przynajmniej iluzorycznie.

Walka w absurdzie czyli misja stabilizacyjna

Kolejn? spraw? by?y dzia?ania partyzanckie. W grze nie bra? udzia? ?aden team reprezentuj?cy si?y przeciwnika. Cz??? ludno?ci cywilnej, w wi?kszo?ci bez do?wiadczenia airsoftowego, po prostu bra?a repliki, zak?ada?a KZK i sz?a w las. A to ostrzelali baz?, a to zasadzili si? przy drodze, a to wystrzelili pocisk RPG (rac?), a to wysadzili si? w samochodzie pu?apce.

Gdy jednak z?apani zostali w lesie czy wiosce w mundurze i z broni? bez trudu unikali konsekwencji mówi?c, ?e id? na polowanie. Ba, nawet upolowali ?wini?, któr? pó?niej pocz?stowali ?o?nierzy z kontyngentu. W trakcie 22 godzin dzia?a? tylko raz uda?o si? kogo? aresztowa? pod zarzutem dzia?ania zbrojnego, a i to tylko poprzez do?? naci?gane dowody, z których zapewne w d?u?szej perspektywie czasowej oskar?ony by si? oczy?ci? (by? widziany, jak chowa? mundur i karabinek tu? po ataku na grup? wojska).

Samochód-pu?apka

Do ciekawych elementów zaj?? nale?a?a inspekcja samochodów i przechodniów przez posterunek. W za?o?eniu posterunek "Prochownia" by? po?o?ony na ucz?szczanej drodze przez któr? przewijali si? cywile. ?o?nierze sprawdzali przechodz?cych i przeje?d?aj?ce pojazdy i puszczali dalej. W ramach ogranicze? niezale?nych posterunek nie by? zbudowany 'jak nale?y', ale fabularnie spe?nia? swoj? rol? i da? mo?liwo?? ?o?nierzom odczu? na czym polega praca na posterunku drogowym i dlaczego jest to tak ryzykowna i niewdzi?czna robota.

Pozoranci dysponowali kilkoma samochodami terenowymi, które cz?sto kursowa?y tam i z powrotem, aby odtworzy? fabularny ruch. ?o?nierze przyzwyczaili si? do pracy, wpadli w rutyn?. I niespodziewanie w ?rodku dnia dobrze znany samochód wjecha? na posterunek, pasa?er zakrzykn?? "Allah Akhbar" i odpali? ?adunek. W wyniku zaniedbania bezpiecze?stwa na posterunku, czyli przebywania przy bramie zbyt wielu ?o?nierzy, straty okaza?y si? ogromne. Zgin?li mi?dzy innymi dowódca i oficer ??cznikowy.
W tym momencie pojawi? si? tradycyjny w airsofcie problem z ci?g?o?ci? dowodzenia. Nawet gdy znalaz? si? ch?tny na przej?cie funkcji dowódczej na dwugodzinny czas respawnu zawarty w zasadach zaj??, to nie mia? on wi?kszego poj?cia o tym co si? do tej pory dzia?o, co nale?y robi?, jakie dzia?ania ju? zosta?y podj?te etc. W efekcie przez dwie godziny trwa? marazm i szerzy?o si? niepos?usze?stwo, a wydawane chaotyczne rozkazy s?u?y?y tylko jednemu celowi – dotrwa? do czasu, kiedy dowódca si? zrespuje.

Zako?czenie zaj??

Na sam koniec brak pomys?u na posuni?cie misji do przodu, czyli zdobycie zaufania miejscowych sprawi?, ?e dowództwo postanowi?o przeprowadzi? masowe aresztowanie wszystkich cywilów w wiosce. Wyra?nie czu?o si?, ?e uczestnicy zaj?? maj? potrzeb? postawienia przys?owiowej kropki nad i, a cz??? po prostu ?wierzbi? palec na spu?cie. Operacja zosta?a przeprowadzona do?? p?ynnie, ze sporadycznym u?yciem broni, bez ofiar. W efekcie wszyscy pozoranci wyl?dowali zwi?zani na dziedzi?cu placówki, a zaj?cia zosta?y przerwane.

Podsumowanie

Dla mnie osobi?cie zaj?cia by?y odkryciem, ?e w airsofcie mo?na znale?? co? nowego, ?wie?ego. Podstawow? ró?nic? mi?dzy wi?kszo?ci? milsimów, a Kandahar 2011 by?o to, ?e w?a?ciwie by?a tylko jedna strona. Partyzanci nie byli zorganizowani, nie stanowili realnego zagro?enia jako zorganizowana si?a i w?a?ciwie mo?na by?o si? skupi? na realizacji zadania – zdobywaniu serc i umys?ów. Tu niestety zawiod?o przygotowanie dowództwa i uczestników, ale prawdopodobnie podobnie mog?o to wygl?da? na pocz?tku prawdziwych misji stabilizacyjno-pokojowych. Dostosowanie si? do nowej sytuacji musi zajmowa? czas, a Kandahar 2011 trwa? zaledwie 22 godziny, a przygotowanie uczestników ogranicza?o si? w wi?kszo?ci do przeczytania broszury o tym, jakie zwyczaje panuj? w rejonie dzia?a?.

Z wielk? ch?ci? wzi??bym udzia? w podobnych zaj?ciach / milsimach, które poprzedzone by by?y porz?dnymi, prawid?owo przeprowadzonymi szkoleniami. Kandahar 2011 przywróci? mi wiar? w to, ?e w airsofcie mo?na jeszcze wiele zrobi?.

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | broda32 dnia August 23 2011 09:58:19
Siema Chris!!
Od miesiaca jestem w Polsce... narazie u rodziców nad jeziorami w Czplinku ,ale 27 wracam do Szczecina.
Mam juz polski nr : 514-282-566...odezwij sie po kablu cobym mogl dopisac Cie do ksiazki numerow.
Pozdrawiam !!U?miech
broda
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [1 głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Act od Valor Skarby... Radio ASG Alice Custom Taktyka zielona Tajna bro? Makarov KWC Podcast ASG Survival Arctic Combat
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:4,306
Wczoraj:35,078
W tym tygodniu:4,306
W tym miesiącu:834,666
W tym roku:834,666
Wszystkich:57,552,166
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: