Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 4:24
Zachód słońca: 20:34
Dzień trwa:
16 Godzin 09 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 2:24
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Kandahar 2011 dzia?ania stabilizacyjne w airsofcie

Kandahar 2011 - dzia?ania stabilizacyjne w airsofcie

Grey Darmowy Podr?cznik Taktyki ASG. Specjalizacja: Tematyka zwi?zana z taktyk? ASG oraz tematy MILSIM.

?ród?o: http://podrecznik...ogspot.com

Odtwarzanie dzia?a? nie-bojowych w airsofcie to bardzo trudny temat. Wbrew temu, co lubimy o sobie s?dzi?, praktycznie ka?dy gracz w ameryka?skim wojsku okre?lony by by? mianem trigger-happy. Szczególnie daje si? to odczu? na d?u?szych milsi mach, gdy po parunastu, kilkudziesi?ciu godzinach patrolowania, obserwowania i czajenia si? gracze zaczynaj? wykazywa? si? ogromn? ch?ci? do otwarcia ognia. W efekcie mnóstwo imprez z aspiracjami ostatecznie ko?czy si? wielk? strzelank? na sam koniec.

 

Kandahar 2011 to zaj?cia Ranger Survival Club, które mia?y za zadanie przedstawi? cz?onkom RSC i zaproszonym grupom trudno?? zada? stabilizacyjnych i pokojowych. Uda?o si? to w 100%.

 

Kandahar 2011 - zaj?cia Ranger Survival Club from Chris Studzinski on Vimeo.

 

Kandahar 2011 - zaj?cia Ranger Survival Club
Materia? filmowy nagrany przeze mnie - niestety nie wszystko uda?o si? z?apa?, bo w momentach istotnych by?em strzelcem, nie kamerzyst?.


Wra?enia

Moje wra?enia w trakcie gry to ekstaza mieszaj?ca si? z nud?. Gdy sta?em na warcie przez dziesi?? godzin mia?em serdecznie do??, ale przez reszt? czasu by?em zachwycony nietuzinkowo?ci? zaistnia?ych sytuacji i ich rozwi?zaniami. Nigdy w swojej sze?cioletniej przygodzie z airsoftem nie mia?em do czynienia z podobnym przebiegiem wydarze?, cho? kilka razy bra?em udzia? w teoretycznie zbli?onych imprezach, przynajmniej pod wzgl?dem charakteru dzia?a?. To co odró?nia?o Kandahar od innych imprez to POZORANCI, a nie gracze larpowi czy airsoftowi oraz specyfika Ranger Survival Club, stowarzyszenia paramilitarnego nastawionego na nauk? i ?wiczenie realnej taktyki wojskowej.

Pozoranci cywilni

Zaj?cia nie by?y typowym milsimem nastawionym na wygranie. Uczestnik zaj?? czu? si? jak wrzucony w inne ?rodowisko kulturalne ?o?nierz z wyznaczonymi priorytetami dzia?a? i licznymi nakazami, jak si? zachowywa? wzgl?dem ludno?ci cywilnej. W zapisanych nakazach i zakazach wpisany by? absurd – praktycznie bez 100% pewno?ci nie mo?na rozbroi? delikwenta, a je?li ju?, trzeba mu bro? jak najszybciej odda?. Kar? za wi?kszo?? narusze? by?a w nast?pstwach zemsta rodowa, czyli eskalacja przemocy w rejonie dzia?a?.

Do tego wszystkiego dochodzi?y rozmowy z lokalsami, z których ma?o co wynika?o, bo poziom porozumienia by? ni?szy od miernego. Z jednej strony przyczynia?a si? do tego teoretycznie ró?nica j?zykowa (autochtoni u?ywa? mieli gwary ?l?skiej), ale w praktyce prawdziw? przeszkod? by?a postawa mieszka?ców wobec nas, obcych ?o?nierzy. Cywile nie mówili nam otwarcie nie, ale ca?y czas mówili swoje, niewiele sobie robi?c z zapewnie? czy ??da? ?o?nierzy. W efekcie byli?my wobec ludno?ci bezradni. Dzia?a?o to ?wietnie i nijak nie mo?na porówna? gier z elementem LARPa, gdzie wszystko da si? wynegocjowa? w relacjach gracz-gracz. Tutaj nie da?o si? nic, cho? min??o sporo czasu, nim si? w tym zorientowali?my. Bo dialog istnia?, przynajmniej iluzorycznie.

Walka w absurdzie czyli misja stabilizacyjna

Kolejn? spraw? by?y dzia?ania partyzanckie. W grze nie bra? udzia? ?aden team reprezentuj?cy si?y przeciwnika. Cz??? ludno?ci cywilnej, w wi?kszo?ci bez do?wiadczenia airsoftowego, po prostu bra?a repliki, zak?ada?a KZK i sz?a w las. A to ostrzelali baz?, a to zasadzili si? przy drodze, a to wystrzelili pocisk RPG (rac?), a to wysadzili si? w samochodzie pu?apce.

Gdy jednak z?apani zostali w lesie czy wiosce w mundurze i z broni? bez trudu unikali konsekwencji mówi?c, ?e id? na polowanie. Ba, nawet upolowali ?wini?, któr? pó?niej pocz?stowali ?o?nierzy z kontyngentu. W trakcie 22 godzin dzia?a? tylko raz uda?o si? kogo? aresztowa? pod zarzutem dzia?ania zbrojnego, a i to tylko poprzez do?? naci?gane dowody, z których zapewne w d?u?szej perspektywie czasowej oskar?ony by si? oczy?ci? (by? widziany, jak chowa? mundur i karabinek tu? po ataku na grup? wojska).

Samochód-pu?apka

Do ciekawych elementów zaj?? nale?a?a inspekcja samochodów i przechodniów przez posterunek. W za?o?eniu posterunek "Prochownia" by? po?o?ony na ucz?szczanej drodze przez któr? przewijali si? cywile. ?o?nierze sprawdzali przechodz?cych i przeje?d?aj?ce pojazdy i puszczali dalej. W ramach ogranicze? niezale?nych posterunek nie by? zbudowany 'jak nale?y', ale fabularnie spe?nia? swoj? rol? i da? mo?liwo?? ?o?nierzom odczu? na czym polega praca na posterunku drogowym i dlaczego jest to tak ryzykowna i niewdzi?czna robota.

Pozoranci dysponowali kilkoma samochodami terenowymi, które cz?sto kursowa?y tam i z powrotem, aby odtworzy? fabularny ruch. ?o?nierze przyzwyczaili si? do pracy, wpadli w rutyn?. I niespodziewanie w ?rodku dnia dobrze znany samochód wjecha? na posterunek, pasa?er zakrzykn?? "Allah Akhbar" i odpali? ?adunek. W wyniku zaniedbania bezpiecze?stwa na posterunku, czyli przebywania przy bramie zbyt wielu ?o?nierzy, straty okaza?y si? ogromne. Zgin?li mi?dzy innymi dowódca i oficer ??cznikowy.
W tym momencie pojawi? si? tradycyjny w airsofcie problem z ci?g?o?ci? dowodzenia. Nawet gdy znalaz? si? ch?tny na przej?cie funkcji dowódczej na dwugodzinny czas respawnu zawarty w zasadach zaj??, to nie mia? on wi?kszego poj?cia o tym co si? do tej pory dzia?o, co nale?y robi?, jakie dzia?ania ju? zosta?y podj?te etc. W efekcie przez dwie godziny trwa? marazm i szerzy?o si? niepos?usze?stwo, a wydawane chaotyczne rozkazy s?u?y?y tylko jednemu celowi – dotrwa? do czasu, kiedy dowódca si? zrespuje.

Zako?czenie zaj??

Na sam koniec brak pomys?u na posuni?cie misji do przodu, czyli zdobycie zaufania miejscowych sprawi?, ?e dowództwo postanowi?o przeprowadzi? masowe aresztowanie wszystkich cywilów w wiosce. Wyra?nie czu?o si?, ?e uczestnicy zaj?? maj? potrzeb? postawienia przys?owiowej kropki nad i, a cz??? po prostu ?wierzbi? palec na spu?cie. Operacja zosta?a przeprowadzona do?? p?ynnie, ze sporadycznym u?yciem broni, bez ofiar. W efekcie wszyscy pozoranci wyl?dowali zwi?zani na dziedzi?cu placówki, a zaj?cia zosta?y przerwane.

Podsumowanie

Dla mnie osobi?cie zaj?cia by?y odkryciem, ?e w airsofcie mo?na znale?? co? nowego, ?wie?ego. Podstawow? ró?nic? mi?dzy wi?kszo?ci? milsimów, a Kandahar 2011 by?o to, ?e w?a?ciwie by?a tylko jedna strona. Partyzanci nie byli zorganizowani, nie stanowili realnego zagro?enia jako zorganizowana si?a i w?a?ciwie mo?na by?o si? skupi? na realizacji zadania – zdobywaniu serc i umys?ów. Tu niestety zawiod?o przygotowanie dowództwa i uczestników, ale prawdopodobnie podobnie mog?o to wygl?da? na pocz?tku prawdziwych misji stabilizacyjno-pokojowych. Dostosowanie si? do nowej sytuacji musi zajmowa? czas, a Kandahar 2011 trwa? zaledwie 22 godziny, a przygotowanie uczestników ogranicza?o si? w wi?kszo?ci do przeczytania broszury o tym, jakie zwyczaje panuj? w rejonie dzia?a?.

Z wielk? ch?ci? wzi??bym udzia? w podobnych zaj?ciach / milsimach, które poprzedzone by by?y porz?dnymi, prawid?owo przeprowadzonymi szkoleniami. Kandahar 2011 przywróci? mi wiar? w to, ?e w airsofcie mo?na jeszcze wiele zrobi?.

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | broda32 dnia August 23 2011 09:58:19
Siema Chris!!
Od miesiaca jestem w Polsce... narazie u rodziców nad jeziorami w Czplinku ,ale 27 wracam do Szczecina.
Mam juz polski nr : 514-282-566...odezwij sie po kablu cobym mogl dopisac Cie do ksiazki numerow.
Pozdrawiam !!U?miech
broda
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [1 głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Lipiec 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Arctic Combat Nowe pistolety WP Alice Custom Skarby... Zwyci?zcy wrzesie? Radio ASG Mndur Gorka E SPOS Makarov KWC Taktyka zielona Act od Valor
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
https://www.mallacoota...
https://fixfactor.co.uk
https://carpestology.c...
https://amoura.com.au/
https://americandry.com
https://www.123.clinic
[url=https://swiindex....
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:2,349
Wczoraj:15,025
W tym tygodniu:2,349
W tym miesiącu:177,737
W tym roku:2,911,033
Wszystkich:51,399,437
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: