Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:57
Zachód słońca: 17:19
Dzień trwa:
10 Godzin 22 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:11
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Projekt: Weapon X

Projekt: Weapon X


Organizator: M.O.S.T. Rangers ASG L?bork"M.O.S.T. Rangers ASG L?bork"


wypichci? Nam now? imprez? o niepowtarzalnym klimacie!


 


Je?eli powa?nie traktujesz niekonwencjonalne imprezy a nie otrzyma?e? zaproszenia - zg?o? swój akces do Martina


na http://www.mostrangers.fora.pl


 


 
?ród?o: http://www.killte...
Projekt: Weapon X


Informacje ogólne:


Projekt Weapon X jest imprez? na zaproszenie.

Projekt Weapon X jest imprez? bezp?atn?.

Projekt Weapon X odb?dzie si? w dniu 24.09.2011 w okolicach Sasina ( gm. Choczewo)

Projekt Weapon X jest gr? dla graczy powy?ej 16 roku ?ycia, przy czym za osoby nieletnie bior?ce udzia? w rozgrywce odpowiadaj? doro?li z w?a?ciwych dla nieletnich teamów.

Ka?dy uczestnik bior?cy udzia? w grze Projekt Weapon X powinien mie? ?wiadomo?? zagro?e? istniej?cych lub mog?cych zaistnie? podczas rozgrywki. Udzia? w imprezie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem istniej?cego stanu rzeczy i wykluczeniem odpowiedzialno?ci organizatorów za jakiekolwiek szkody czy te? na zdrowiu, czy te? mieniu uczestników.

Przyjmujemy zapisy jedynie do frakcji NAJEMNIKÓW oraz ARMII.

Rozgrywka odbywa? si? b?dzie w terenie zielonym oraz w budynkach.

Zabronione jest u?ywanie ?rodków pirotechnicznych (jedyny ?rodek pirotechniczny, który zostanie u?yty podczas rozgrywki, zostanie dostarczony przez organizatora).

Rozgrywka b?dzie trwa? równie? po zmroku, dlatego miejsca szczególnie niebezpieczne zostan? oznakowane ?wiat?em chemicznym koloru czerwonego.

Mapy terenu rozgrywki ( z zaznaczonymi wszystkimi kluczowymi obiektami r11; Off Game, Respawn itp.) wr?czone zostan? Dowódcom grup na odprawie ( wybranych przed gr? spo?ród uczestników).

Teren rOff Gamer1; jest wy??czony z rozgrywki ( otoczony ta?m?) na nim stanie obóz uczestników gry oraz b?dzie mia?a miejsce integracja po zako?czeniu dzia?a? bojowych.

Wszyscy uczestnicy winni si? stawi? w miejscu odpraw pomi?dzy 14.oo a 15.oo 24.09.2011 ( sobota). Zalecamy przybycie po 14.oo tak, aby by? czas rozstawi? namioty i przygotowa? sobie socjal przed gr?, gdy? po niej mo?e zabrakn?? si?y i ch?ci a przecie? i jedno i drugie przyda si? na integracji.

Odprawa, gdzie zostan? wy?onieni dowódcy frakcji oraz gdzie b?dzie mo?na zada? ostatnie pytania i co lepsze us?ysze? na nie odpowied?, odb?dzie si? o godz. 15.3o. Po niej b?dziecie si? mogli rwyszpei? r i przygotowa? psychicznie do starcia.

Gra rozpoczyna si? nieodwracalnie o godzinie 16.3o i trwa do 23.oo. Koniec gry obwie?ci g?os gwizdka. Gra mo?e zosta? zako?czona szybciej lub te? zosta? nierozstrzygni?ta ( u?atwi to nam zorganizowanie jej sensownej kontynuacji).

Po 23.Oo wszystkie strony konfliktu przechodz? do rOffr17;a r gdzie zap?onie ognisko.

Na nast?pny dzie? (niedziela 25.09.2011) nie przewidzieli?my ?adnych atrakcji.


Wszelkie ustalenia zawarte w niniejszym opisie mog? ulec cz??ciowym lub te? ca?kowitym zmianom.

Na Projekt Weapon X powiniene? zabra? ze sob?:

1. Namiot,
2. Karimat?,
3. ?piwór,
4. Kubek ,
5. Miseczk? ,
(powy?sze tylko, je?eli planujesz zosta? na integracji oraz do nast?pnego dnia)
6. Latark? wzgl?dnie latarki ( dzia?ania b?d? toczy? si? od popo?udnia do nocy r11; jak masz noktowizor to nie zastanawiaj si? nad jego zabraniem),
7. Banda? ( wystarczy jedna rolka),
8. Jad?o i napitek wedle w?asnego uznania,
9. Przede wszystkim dobry humor!


Podczas imprezy mo?esz liczy? na:

1. Parking gdzie pozostawisz swoje autko ( w lesie nieopodal obozu),
2. Miejsce gdzie rozstawisz swój namiot,
3. Miejsce gdzie rozpalisz ognisko ( o opa? do niego nie musisz si? troszczy?)
4. Tradycyjnie ju? u L?borskich Rangersr17;ów mo?esz liczy? na bu?eczk? i kie?bask?,
5. Tym razem nasze menu wzbogaci poranna kawa ( czarna bez mleczka i cukru r11; przecie? to wojna) oraz jajeczniczka.
6. Zapewnimy równie? dost?p do wody ( zimnej, co prawda, ale zawsze) aby? móg? si? op?uka? po trudach walki.


Informacje szczegó?owe:


W grze bior? udzia? trzy frakcje:

I. Armia
II. Najemnicy
III. Mutanty ( Frakcja obsadzona)

Ka?da z frakcji ma wyznaczone zadania, które musi spe?ni?:

 Armia:

- Przeprowadzi? desant na wysp?,
- Przej?? nad wysp? kontrol? (zaj?? i zabezpieczy? l?dowisko dla helikopterów- przez zaj?cie rozumie si? wywieszenie flagi)
- Odebra? rozkazy ( umieszczone w punkcie kontrolnym zaznaczonym na mapie

Najemnicy:
- Przeszkodzi? w desancie armii na wysp?, i zaj?ciu przez ni? l?dowiska, odnale?? artefakt z map? i informacjami (zaznaczone na mapie)
- Odnale?? dr. Fritzlr17;a,
- Przej?? jego notatki, (w nich mi?dzy innymi informacje dotycz?ce numerów kont)
- Zatrze? ?lady.( Kabuuumr30; - gdzie kabuuum si? znajduje to wie Fritzl)

 Mutanty ( Frakcja obsadzona):
- Zabi?, zabi?, zainfekowa? i zabi?r30;
- Ewentualnie zje??r30;

Ka?da z frakcji ma narzucon? stylizacj?:

 Armia r11; pe?ne umundurowanie wraz z wyposa?eniem.
 Najemnicy r11; ró?norakie cz??ci umundurowania i wyposa?enia, arafatki i inne takier30;
 Mutanty ( Frakcja obsadzona) r11; wygl?daj? przera?aj?cor30;Mechanika gry: Obowi?zuj? zdroworozs?dkowe ograniczenia mocy replik ( gra cz??ciowo rozgrywa? si? b?dzie w budynkach)!!!

 Wykluczona pirotechnika i os?ony balistyczne

 Zasady trafie?:
- pierwsze- ranny, opatruje druga osoba, NIE SAM POSTRZELONY! Ranny mo?e opatrywa? rannego)
- drugie- minimalnie po 5 min. r11; trup- zej?cie do respa na 10 min.)
 Ranny nie mo?e si? zbytnio rusza? ani strzela? , natomiast mo?e ukry? si? przed dalszym ostrza?em i krzykiem r JESTEM RANNY r wzywa? pomocy. Je?li ta nie nadejdzie w ci?gu 10 min. r11; trup i do respawnr17;u.

 Brak medyków r11; ka?dy gracz posiada banda? do ewentualnego opatrzenia kolegi z oddzia?u. Rannemu zak?adamy banda? w widocznym miejscu na ko?czynie.

 Respawny ( 10 min. ) s? osobne dla ka?dej frakcji. Miejsca te uj?te s? na szkicach ( mapach) oraz wyra?nie oznakowane w terenie. Respy nie mog? by? przejmowane.

 Jednym z zada? uczestników gry b?dzie odnalezienie artefaktów (zielone dla Armii, pomara?czowe dla Najemników), które b?d? niezb?dne do prowadzenia dalszej gry. Rozmieszczenie kolejnych artefaktów b?dzie odkrywane przed uczestnikami w trakcie rozgrywki. B?d? to mapy oraz niezb?dne informacje- ró?ne dla ka?dej frakcji. Zabrania si? zajmowania/przechwytywania nie swoich artefaktów. Zdobyte artefakty dru?yna przenosi ze sob?.

 Terminatorstwo i Terminatorzy r11; w zwi?zku z tym, ?e to impreza na zaproszenie ( a zapraszamy jedynie zaufane i zaprzyja?nione teamy) wykluczamy takie zjawisko i takie osoby. Po prostu we ?bach nam nie chce si? pomie?ci?, ?e koledzy kolegom mogliby w ten sposób prostowa? rogi. ALE, ale jakby co, to winny dostanie od rangersr17;ów w ryj. A co?

S?dziowie r11; brak. Po raz kolejny stworzyli?my imprez?, w której równie? chcemy wzi?? czynny udzia? a nie ?azi? i kuka? czy te?, aby wszystko idzie pod sznurek.
Na odprawie jednak dostaniecie numer alarmowy do orga r w razie czegor1;.

 Ró?nice zda? r11; w sytuacjach nie jasnych zalecamy pow?ci?ganie emocji i tzw. rodpuszczanier1; w imi? dobrej zabawy. Oczywi?cie potem mo?na podkablowa? jednego czy drugiego do rangersr17;ów i wiadomo co si? dzieje r11; w ryj.

 W grze bierze udzia? równie? frakcja uzbrojonych Mutantów, która jest wrogo nastawiona do pozosta?ych frakcji, ba do wszystkich. Nawet do babci mieszkaj?cej nieopodal. Mutanty jak sama nazwa wskazuje s? nie do ko?ca normalne i ich zachowania równie? nie s? do ko?ca normalne ?eby nie powiedzie?, ?e ca?kowicie nie normalne. Natomiast wiemy, ?e s? nie?miertelne ( no prawie) a postrza? zatrzymuje je w bezw?adzie TYLKO na 30 sec. Mutanty przemieszczaj? si? w sposób charakterystyczny dla mutantów, ale na pewno nie biegaj?. Maj? utrudnione mo?liwo?ci komunikacji - brak bieg?ej znajomo?ci jakiegokolwiek j?zyka. Potrafi? natomiast strzela? i infekowa?, niczym zombie r11; klepni?ciem np. rannego, nieruszaj?cego si? ?o?nierza. Infekcja nast?puje poprzez klepni?cie ?ywego / rannego. Zainfekowany staje si? po?rednim mutantem. Aby rozpozna? mutanta nale?y go spotka? i wtedy wszystko staje si? jasner30; natomiast po?redni mutant nosi na piersi b?yszcz?cy emblemat, który dostaje podczas infekcji od pe?noprawnego mutanta.

 Po?redni mutant ró?ni si? tym od zwyk?ego mutanta, ?e co prawda postrza? w któr?kolwiek cz??? cia?a równie? zatrzymuje go na 30 sec. To ju? trafienie w emblemat ( otrzymany przy zainfekowaniu) pozbawia go trwale ?ycia. Taki zabity po?redni mutant trafia do respa ( w?a?ciwego dla swojej frakcji gdzie zostawia emblemat) i wychodzi ju?, jako zdrowy cz?owiek przynale??cy do frakcji, z której pochodzi? przed infekcj?.

?ród?o: www.mostrangers.f...


Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Mario75 dnia August 23 2011 16:47:39
Aktualizacja News'a.
#2 | Technofilia dnia August 23 2011 17:18:01
Szybko kolego Mario dzia?asz U?miech
#3 | Sebi dnia August 23 2011 17:29:44
No nie powiem filmik wymiata na maxa Szok
#4 | Mario75 dnia August 23 2011 18:05:07
@Techno
Mówisz i masz U?miech
#5 | edie dnia August 23 2011 19:12:46
Niez?e, niez?e i kusi, jak tylko czas i ?rodki pozwol? stawi? czo?a mutantom !... i najemnikom ... i tej babci z s?siedztwa..
Z babci? to ?art.. jej nic nie da rady..
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [2 głosy]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Elektryczny Blow Back KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Survival Odda? r?k? Radio ASG LIGA ASG Tajna bro? Zbrojownia Skarby... Makarov KWC
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:21,943
Wczoraj:35,892
W tym tygodniu:57,835
W tym miesiącu:698,495
W tym roku:5,567,992
Wszystkich:54,056,396
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: