Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:57
Zachód słońca: 17:19
Dzień trwa:
10 Godzin 22 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:11
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

28 sierpnia 2011 Projekt: Mroki Puszczy Strumienie Akhlaru

28 sierpnia 2011 -Projekt: Mroki Puszczy -Strumienie Akhlaru

Radzio :) D-ca Special Forces Airsoft Team - Szczecin. Specjalizacja: Nowo?ci ze ?wiata ASG. Milsim'y

W imieniu grupy Special Forces Airsoft Team chcia?bym zaprosi? was do udzia?u w przygotowanym przez nas scenariuszu. Jest to trzeci z serii scenariuszy...

 

Wojna na pustyniach ?rodkowego Wschodu trwa, zniszczenie i rze?.
Zgie?k bitwy.
Przechwycona wiadomo??.
Projekt: Mroki Puszczy
Lasy Akhlaru.
Opuszczony Bunkier?
Zestrzelony Samolot?
Pojemniki substancji niewiadomego przeznaczenia, ale cz??? sk?adników znanego pochodzenia...
Pierwiastki wyst?puj?ce tylko w jednym miejscu na Ziemi, w górzystych rejonach Lasu Akhlaru."Kto powiedzia?, ?e tylko cz?owiek jest istot? obdarzon? inteligencj?? Kto powiedzia?, ?e tylko cz?owiek mo?e by? panem ?wiata?

Co gdyby, gdyby jego or?? tak?e by? inteligentny?"

Profesor Reimar von Ohrdruf

Zbiórka: Do godziny 09:20.
Miejsce zbiórki: Mapka - Click (zielona strza?ka)
Rozpocz?cie: 10:00
Zako?czanie: 16:30


Limit fps: Tak, wed?ug szczeci?skich zasad z limitem.

Limit amunicji: ??cznie mo?na posiada? przy sobie, 600 kulek. Zakaz u?ywania elektrycznych boxów, do replik innych ni? te które w oryginale s? zasilane z ta?my. Mo?na mie? przy sobie tylko 1 hi-capa, za?adowanego.

Miejsce: Puszcza Bukowa

Wst?p: Wpisowe wynosi 5z? od osoby. [P?atne na miejscu]

Limit miejsc: Ilo?? miejsce nieograniczona [Jednak strony zostan? podzielone na równe liczebnie, w miar? mo?liwo?ci, przy zg?oszeniu swojego udzia?u prosz? o podanie preferowanej strony]

Pirotechnika: Zabroniona. [Jedyna dopuszczona zostanie dostarczona przez organizatora]

Zg?oszenia: Mo?na podawa? je na forum, lub wysy?aj?c prywatn? wiadomo??.

Wa?ne: Na zg?oszenia czekamy najpó?niej do 26 sierpnia 2011 roku, do godziny 22:00.

Mile widziane: Kompas i umiej?tno?? korzystania z niego i mapy.
Do wyznaczania pozycji, mo?e by? warto zabra? linijk?, w miar? mo?liwo?ci wydamy przygotowane przez nas protraktory.
Przybory do pisania, te? mile widziane.
Rozgrywka:

- Ka?da grupa dostanie na pocz?tku map?.
- Dowódca oddzia?u jest zobowi?zany do podawania poprzez SMS do s?dziego co 60 minut, miejsca swego po?o?enia jak i ich status (czy maj? je?ców, rannych, stan liczebny oddzia?u). Organizator mo?e to w trakcie rozgrywki w jaki? sposób wykorzysta? by urozmaici? spotkanie.
- Na ka?d? ze stron? b?d? przygotowane 3 plecaki medyczne z opatrunkami.
- Tylko medyk mo?e opatrywa? rannych.
- Pierwsze trafienie opatruje medyk, po drugim trafieniu, dana osoba umiera.
- Opatrunki musz? by? za?o?one prawid?owo, s?dzia ma prawo powiedzie? danej osobie, ?e jest ranna/trafiona "je?eli opatrunek spadnie".
- Transportowanie osób rannych, które nie zosta?y jeszcze opatrzone, osoba ranna nie mo?e strzela?, je?eli podejdzie do niej zdrowy gracz mo?e j? "przetransportowa?". Noszenie rannego polega na tym, ?e osoba trafiony k?adzie r?k? na ramieniu zdrowej osoby i idzie za ni?, w takiej sytuacji, ?adna z osób nie mo?e biega?. Zdrowy gracz i tylko on mo?e strzela?.
- Trafiona osoba, nie mo?e rozmawia? i u?ywa? radia, mo?e jedynie krzycze?/wzywa? medyka.
- Je?eli trafionej osobie, w ci?gu 15 minut nie zostanie udzielona pomoc przez medyka, umiera.
- Martwy gracz mo?e uda? si? do TOC, gdzie b?d? przebywa? s?dziowie, lub pod??a? jako trup za oddzia?em, do momentu a? wezwany zostanie MEDEVAC i b?dzie móg? wróci? do gry.
- Martwy gracz mo?e zosta? ewakuowany ?mig?owcem MEDEVAC, aby móc wróci? do gry. [Opis uproszczonej procedury poni?ej]
- Komunikacja poprzez u?ycie telefonów komórkowych jest dozwolona.
- Zadania b?d? ujawniane sukcesywnie w czasie gry.

Branie je?ców i przeszukiwanie.
Podczas scenariusza jest mo?liwo?? brania je?ców. Odbywa si? to poprzez podej?cie do ?ywego, b?d? rannego przeciwnika i po?o?eniu mu r?ki na ramieniu oraz o poinformowaniu go o tym, ?e zosta? wzi?ty do niewoli. Nale?y go wyleczy? je?eli jest ranny. Od momentu wzi?cia do niewoli bro? je?ca zostaje dezaktywowana i wszelkie próby stawiania oporu s? zakazane. Wi?zy na r?kach s? fikcyjne.
Przeszukiwanie je?ca rannego/opatrzonego, odbywa si? poprzez zadeklarowanie przeszukania, po tej deklaracji osoba przeszukiwania jest zobowi?zana do oddania posiadanych przedmiotów fabularnych.MEDEVAC

Istniej mo?liwo?? ewakuacji zabitych i rannych ?mig?owcem. Respawn graczy, w tej opcji zajmuje 10 minut. MEDEVACu, mo?na równie? u?y? do wyleczenia rannych. W Projekcie Mroki Puszczy: Nocne Maski, jest to jedyny sposób na wyleczenie rannych i martwych graczy.


- Na g?ównym kanale rozgrywki, dany oddzia? informuje s?dziego o ch?ci wezwania ?mig?owca, poprzez swojego RTO*.
- Po potwierdzeniu przez s?dziego, prze??czaj? si? na ustalony wcze?niej kana?, gdzie prowadzony jest dalszy ci?g procedury.
- Po prze??czeniu kana?u i nawi?zaniu ??czno?ci, nale?y poda? miejsce w którym znajduje si? oddzia?.
- S?dzia potwierdza przyj?cie pozycji oddzia?u i podaje miejsce gdzie przeprowadzona zostanie ewakuacja ?mig?owcem.
- Po doprowadzeniu rannych/martwych na miejsce nale?y sp?dzi? w nim 10 minut.
- Po up?ywie 10 minut, nale?y odpali? ?wiec? dymn?, po jej wypaleniu petard? hukow?.
- Po odpaleniu ?wiecy dymnej i petardy hukowej, ranni/martwi wracaj? do gry.


Przyk?ad MEDEVAC.

- TOC* TOC tu ALFA*, odbiór.
- ALFA tu TOC, odbiór.
- TOC, ALFA potrzebuje MEDEVAC*, odbiór.
- ALFA medevac zrozumia?em, bez odbioru.
[Zmiana cz?stotliwo?ci na z góry ustalon?.]
- TOC TOC tu ALFA, odbiór.
- ALFA tu TOC, odbiór.
- TOC pozycja ALFA to 80314032, odbiór.
- ALFA tu TOC, MEDEVAC w pozycji 80615075*, odbiór.
- TOC tu ALFA, MEDEVAC w pozycji 80615075, zrozumia?em, bez odbioru.
[Udanie si? na wyznaczon? pozycj?.]
[Po dotarciu na miejsce odliczanie 10 minut, odpalenie ?wiecy dymnej, petardy hukowej.]
[Respawn.]

*
TOC - Tactical Operations Center - Centrum Operacji Taktycznych.
ALFA - Przyk?adowa nazwa kodowa oddzia?u.
MEDEVAC - Medical evacuation - Ewakuacja medyczna, za pomoc? ?mig?owca, pojazdu.
80615075 - Przyk?adowa pozycja oddzia?u, w systemie UTM.
RTO - Radio team operator.Przed gr? zostanie poprowadzona odprawa z mechaniki rozgrywki. Mini szkolenie dla medyków i radiooperatorów. Ka?da dru?yna powinna wcze?niej pomy?le? kto b?dzie pe?ni? te funkcj?. Organizator zapewnia opatrunki oraz plecak i radiostacje dla RTO.


Lista zg?osze? - Federacja Emiratów.

Lista zg?osze? -Zjednoczone Królestwa.Miejsce zbiórki - zielona strza?ka

Mapa - Click

Przypominam, zbiórka do godziny 0920.Podawanie pozycji w UTM.Mapy terenu rozgrywki udost?pnione zostan? jutro wieczorem.


Rozkazy operacyjne dla obu strona na pod forach, zapraszam do zg?aszania si? i rejestracji.

Mapa terenu rozgrywki.

Mapy s? w skali 1:10 000, jak b?dziecie je drukowa?, wy??cznie marginesy i automatyczne dopasowywanie do strony, mapy s? wyskalowane.


Mapa - Projekt: Mroki Puszczy - Strumienie Akhlaru [208 kb] [Mapa do podgl?du]

Mapa - Mapa - Projekt: Mroki Puszczy - Strumienie Akhlaru [9 129 kb] [Mapa do druku]Protraktor tam samo jak mapy jest wyskalowany.

Protraktor - Projekt: Mroki Puszczy - Strumienie Akhlaru [23 kb] [Protraktor do druku na folii]Oczywi?cie par? map i protraktorów przygotujemy dla was, jednak wydrukowanie map we w?asnym zakresie mile widziane.

http://www.koalicjapolnoc.pl/Phorum/viewtopic.php?f=12&t=1726

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Szopen dnia August 28 2011 21:24:15
Zacnie by?o,dzi?ki wszystkim za super spotkanie
#2 | Mario75 dnia August 28 2011 21:44:29
Mo?e kto? si? pokusi o ma?? relacj?? Jak co? ?mia?o. Relacj? mo?na wys?a? cho?by na ogólny adres e-mail Koalicji Pó?noc.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Taktyka zielona Act od Valor Tajna bro? Zmiana Odda? r?k? Survival Homemade Libia Radio ASG Zwyci?zcy wrzesie? Arctic Combat
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:21,495
Wczoraj:35,892
W tym tygodniu:57,387
W tym miesiącu:698,047
W tym roku:5,567,544
Wszystkich:54,055,948
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: