Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:17
Zachód słońca: 15:51
Dzień trwa:
8 Godzin 33 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 10:00
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

STRASZYD?O SURVIVAL SERIES PROJEKT BÓBR

STRASZYD?O SURVIVAL SERIES PROJEKT BÓBR

Inspiracj? stworzenia obiektu p?ywaj?cego w?asnej roboty by?a ch?? adaptacji pomys?ów podpatrzonych w Internecie, autorstwa podobnych nam zapale?ców, którzy potrafi? w alternatywny sposób sp?dza? czas na ?onie natury. Wyznaczyli?my kilka punktów, których mieli?my si? trzyma? podczas wykonywania zadania:
1. koszty – mo?liwie jak najni?sze,
2. naturalno?? – jak najwi?kszy stopie? wykorzystywania materia?u przyjaznego ?rodowisku,
3. niezawodno?? – ?ódka ma przep?yn?? wiele kilometrów,
4. trudne warunki – zapalenie militarne i surwiwalowe cz?onków JS4016, wymusza?o przydatno?? tego projektu w sytuacjach ekstremalnych, zarówno przy budowie jak eksploatacji.MATERIA?Y
Przede wszystkim trzeba by?o sobie odpowiedzie? na pytanie o to, z czego zrobimy nasz? ?ódk?.
Poszycie musia?o by? stosunkowo mocne i mo?liwie jak najta?sze, dlatego wybór pad? na foli? budowlan?, która z?o?ona w warstwy dawa?a pewno??, ?e przy uszkodzeniu jednej z nich istnieje kolejna, tak zwana „bezpieczna”, pozwalaj?ca dobi? do brzegu po awarii, oszcz?dzaj?c sprz?t i nas samych przed zamoczeniem.
Stela?. Tu pierwsze pomys?y opiera?y si? na konstrukcjach wymagaj?cych zakupienia gotowego materia?u w sklepach budowlanych, co rodzi?o problemy logistyczne (materia?y trzeba by?o jako? przetransportowa? na miejsce), jak równie? znacznie zwi?ksza?o koszty. Wybór pad? na naturalne ga??zie i kije, których wiele jest w lasach. Znacznym u?atwieniem realizacji naszego projektu by?a mo?liwo?? korzystania z prywatnego terenu le?nego nieopodal rzeki, sk?d mogli?my spokojnie czerpa? budulec. Po pó?niejszej konsultacji z le?niczym na temat mo?liwo?ci wyci?cia kilkudziesi?ciu kijów leszczynowych okaza?o si?, ?e nie jest to ?aden problem, nawet na terenie Lasów Pa?stwowych. Wymaga to oczywi?cie wcze?niejszego odwiedzenia miejscowego le?niczego i ustalenia z nim warunków takiego korzystania z lasu. Leszczyna, ze wzgl?du na swoj? gi?tko??, jak równie? wytrzyma?o??, spe?nia?a idealnie rol? stela?u. Do ??czenia poszczególnych elementów stosowany by? sznurek jutowy, kupowany na kilogramy. Jego zalet? by?a dobra wytrzyma?o?? przy kilku w?z?ach i oplotach, wygoda przy wi?zaniu – sznurek sam si? zaciska, a jego koszt pozwoli? na solidne i cz?ste w?z?y. Istotnym elementem budowy by?a srebrna ta?ma klej?ca zbrojona i zwyk?a, br?zowa, do paczek. Mocna ta?ma s?u?y?a równie? do pó?niejszych, ewentualnych napraw.

BUDOWA
Pierwszym krokiem jest wyznaczenie grubymi, mocnymi ko?kami kszta?tu przysz?ej ?ódki, jej d?ugo?ci i szeroko?ci. Do?wiadczenie pokaza?o, ?e wystarczy 0,5-0,75 m d?ugo?ci na ka?d? osob? za?ogi wraz z zasobnikiem. W takich odleg?o?ciach wbijamy pod k?tem prostym w ziemi? ko?ki tak, by wystawa?y ok. 0,5 m ponad ni?. Na rufie i dziobie wbija si? po 3 ko?ki – 1 skrajny i 2 po?rednie, zaokr?glaj?ce rogi do burt. Przy burtach wystarcz? dr?gi wbite co 0,75-1 m.

Obrazek
https://picasaweb.google.com/dkachniarz ... 7757394850

Drugim krokiem jest instalacja burt, dziobu i rufy. Na ka?dy z trzech poziomów burt potrzebne s? cztery kije leszczynowe o grubo?ci przy pniu 2-3 cm oraz po jednym kijku na dziób i ruf?. D?ugo?? leszczyn uzale?niona jest d?ugo?ci ?ódki - nale?y pami?ta? o tym, aby zagi?ta ko?cówka kija z jednej burty si?ga?a do burty z przeciwnej strony. W ten sposób tworzymy okr?gi burtowe – jeden zaraz nad ziemi?, drugi 10-15 cm nad ziemi?, trzeci w zale?no?ci od tego jak wysoka ma by? ?ódka - 30-40 cm nad ziemi? (powy?ej 50 cm burta b?dzie utrudnia?a wios?owanie).
Wszystkie miejsca styczne ko?ków wbitych w ziemi? i kijów tworz?cych okr?gi burtowe nale?y zwi?za? ze sob?. Bardzo wa?ne jest staranne oczyszczenie leszczyny, lub innego drzewa, z ga??zi i pozbycie si? wszelkich zadziorów oraz mo?liwie jak najlepsze dopasowanie do siebie ko?ców podczas monta?u.

Obrazek
https://picasaweb.google.com/dkachniarz ... 3060706514

Trzecim krokiem jest przymocowanie od wewn?trz 3 wzd?u?ników dennych, sk?adaj?cych si? z dwóch kijów leszczyny ka?dy. Kije wzd?u?nika umiejscowione powinny by? w taki sposób, ?e gruby koniec, odpowiednio zaokr?glony, bez ostrych kraw?dzi, dochodzi do okr?gu po?o?onego najbli?ej ziemi, ale nie dotyka go. Natomiast gi?tka ko?cówka wychodzi z dziobu i rufy do góry. Jeden wzd?u?nik umiejscowiony na ?rodku, a pozosta?e dwa w równych odleg?o?ciach mi?dzy najni?szym okr?giem, a ?rodkowym wzd?u?nikiem. Punkty styczne, jak i wzd?u?niki mi?dzy sob?, wi??emy w co najmniej 2 miejscach.

Obrazek
https://picasaweb.google.com/dkachniarz ... 7239109970

Czwartym krokiem jest zamontowanie wr?g przebiegaj?cych nad wzd?u?nikami i nad najni?szym okr?giem przy ziemi oraz, po zewn?trznej stronie, dwóch okr?gów burtowych, znajduj?cych si? wy?ej. Je?li grubo?? kijów b?dzie odpowiednio dobrana, zapewni to dobr? wytrzyma?o?? i sztywno?? konstrukcji. Wr?gi umiejscawiamy co ok. 0,5 m - w zale?no?ci od d?ugo?ci ca?ej ?ódki b?dzie ich od kilku do kilkunastu. Wszystkie miejsca styczne wi??emy do wzd?u?ników i okr?gów burtowych. Odcinamy wystaj?ce kawa?ki ponad burt? pami?taj?c, aby nie odci?? ich zbyt nisko.

Obrazek
https://picasaweb.google.com/dkachniarz ... 4762535682

Krok pi?ty to zainstalowanie mocnego sznurka/linki, uniemo?liwiaj?cego rozej?cie si? ca?ej konstrukcji na boki i odci?cie w?z?ów przytwierdzaj?cych stela? do ko?ków wbitych w ziemi?. Gotow? konstrukcj? przewracamy do góry nogami i sprawdzamy, czy nie odstaj? ostre kraw?dzie, zadziory, które trzeba usun??. Nast?pnie owijamy ??czenia i ko?ce grubszych leszczyn ta?m? klej?c? br?zow?.

Obrazek
https://picasaweb.google.com/dkachniarz ... 5624093042

Krok szósty to roz?o?enie folii na poszycie, z?o?enie jej na warstwy. Pod zewn?trzn? warstw? warto w?o?y? co? mocniejszego. Sprawdza si? siatka zbrojeniowa z w?ókna szklanego do tynków. Jej koszt jest niewielki, a zabezpiecza kolejne warstwy przy nabiciu si? na wystaj?c? ga??? czy inne przeszkody.
Na tak przygotowan? foli? k?adziemy stela? ?ódki. Nast?pnie dopasowujemy odpowiedni kawa?ek folii do burty, naddatek zawijamy i zaklejamy mocn? ta?m? klej?c?. Klejenie musi odbywa? si? na sucho - wilgo? czy deszcz os?abiaj? w?a?ciwo?ci klej?ce ta?my. Mo?na zakleja? ta?m? mi?dzy ka?d? wr?g?, jednak nie jest to niezb?dne.

Obrazek
https://picasaweb.google.com/dkachniarz ... 9372510274

Obrazek
https://picasaweb.google.com/dkachniarz ... 0374507570

Krok dodatkowy, wzmacniaj?cy konstrukcj?, polega na naklejeniu pasków mocnej ta?my klej?cej wzd?u? punktów najbardziej nara?onych na przetarcie, czyli na przyk?ad wzd?u?ników dennych.

Obrazek

https://picasaweb.google.com/dkachniarz ... 5051181378

Obrazek
https://picasaweb.google.com/dkachniarz ... 7218071234

Podsumowuj?c, konstrukcja opiera si? zatem na:
- trzech poziomych okr?gach burtowych,
- trzech wzd?u?nikach dennych,
- wr?gach poprzecznych umieszczanych co pó? metra.
Kszta?t ?ódki podyktowany by? przede wszystkim stabilno?ci? i komfortem, jaki uzyskali?my poprzez do?? du?? powierzchni? pok?adu. Okr?g?y kszta?t dziobu i rufy pozwoli? wyeliminowa? ostre zako?czenia ??cze? ga??zi w tak newralgicznych punktach jak dziób, który w przypadku zahaczenia o dno jest najbardziej nara?on? na uszkodzenia cz??ci? konstrukcji. Kszta?t ?ódki nie nale?y do najbardziej hydrodynamicznych - g?ówn? si?? nap?dow? jest nurt rzeki i wios?a za?ogi. Ma to znaczenie szczególnie na rozlewiskach i jeziorach, gdzie nara?eni mo?emy by? na brak nurtu i wiatry, które jak na z?o?? nie pchaj? nas pomocnie w plecy, a zazwyczaj przeszkadzaj? znosz?c z kursu. Jedn? z w?a?ciwo?ci leszczyny jest jej gi?tko??, nale?y jednak pami?ta? o odpowiednim ?ci?gni?ciu konstrukcji. Polecam mocniejszy sznurek, który b?dzie trzyma? burty w odpowiedniej odleg?o?ci od siebie. Jednym z wniosków, jakie wynik?y z u?ytkowania tego typu ?odzi jest konstrukcja 3-osobowa, w której osoba znajduj?ca si? na rufie ma mo?liwo?? sterowania i manewrowania. Wios?a dla za?ogi powinny by? podobnej wielko?ci. Osoba siedz?ca na dziobie ma za zadanie obserwacj? dna, czy nie ma zagra?aj?cych ga??zi lub innych podwodnych przeszkód, które mog?yby uszkodzi? ?ódk?. Zanurzenie nie jest du?e, do 10-15 cm, w zale?no?ci od obci??enia, wi?c nad wi?kszo?ci? podwodnych przeszkód przep?ywa si? bez kontaktu z nimi.
Konstrukcja wykorzystana by?a niejednokrotnie i za ka?dym razem zaskakiwa?a odporno?ci? i wygod?. Na l?dzie mo?e spe?nia? rol? schronienia przed deszczem. Po zako?czonym sp?ywie wystarczy zdj?? foli?, a ca?y stela? zbudowany z naturalnych materia?ów pozostawi?, nie martwi?c si? o zanieczyszczanie ?rodowiska.
Je?li masz uwagi, wykorzysta?e? wskazówki przy budowie w?asnej jednostki lub masz pomys?y jak ulepszy? ?ódk?, ch?tnie je poznamy i zastanowimy si? nad ewolucj? Bobra.

Obrazek
https://picasaweb.google.com/dkachniarz ... 9413650994

dAVe
Wszelkie prawa zastrze?one. All rights reserved.

linki do galerii z wypraw:
https://picasaweb.google.com/dkachniarz/BOBR1
https://picasaweb.google.com/dkachniarz/BOBR202link do artyku?u na Forum: http://www.koalic...amp;t=1783

link do artyku?u na FB: http://www.facebook.com/notes/straszydl ... 4421181219

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Dantee dnia August 27 2011 09:15:00
Gratulacje Koledzy OK OK .Widz? tutaj znakomity pomys? dla Teamu Koalicji Navy Seals rotfl
#2 | Landsil dnia August 27 2011 11:54:49
na prawd? bardzo ciekawy artyku?
#3 | niania890 dnia September 18 2017 13:32:30
Jestem w szoku!
Pomys? jest znakomity, ju? wiem co b?dziemy robi? na nast?pnym obozie harcerskim z moj? dru?yn?!
Wchod?cie jak macie czas na
https://poznajsev...
#4 | chenjinyan dnia October 10 2018 11:01:41
20181010xiaoke
nike revolution
kate spade new york
cheap uggs
coach factory outlet
coach factory outlet
cheap jordan shoes
canada goose
polo ralph lauren outlet
polo ralph lauren outlet online
pandora jewelry
coach outlet store online
coach factory outlet online
canada goose outlet
michael kors handbags
nfl jerseys
coach handbags online outlet
christian louboutin
ralph lauren
uggs outlet
canada goose outlet store
nba jerseys wholesale
christian louboutin outlet
christian louboutin
christian louboutin sale
polo ralph lauren factory store
christian louboutin sale
canada goose outlet store
cheap jordan shoes
coach outlet store online
coach factory outlet
north face
cheap jordan shoes
the north face
polo ralph lauren outlet
supreme shirts
michael kors outlet online
polo ralph lauren outlet online
christian louboutin
ugg outlet online
michael kors uk
pandora charms
pandora charms
ugg boots clearance
canada goose jackets
ugg boots
coach outlet canada
coach outlet store online
canada goose outlet
cheap jordan shoes
michael kors factory outlet
golden state warriors jersey
louboutin shoes
canada goose outlet store
red bottoms
oakley sunglasses sale
montblanc pens
kate spade handbags
moncler outlet store
canada goose coats
cheap ugg boots
christian louboutin
kate spade new york
michael kors outlet clearance
coach outlet store online
coach outlet online
cheap ugg boots
polo pas cher
nike outlet online
coach outlet online store
broncos jersey
barbour jackets outlet
nfl jerseys wholesale
canada goose outlet online
uggs outlet
christian louboutin
coach factory outlet online
[url=http://www.poLolaurenoutlet.us.com]polo outlet[/url]
michael kors outlet online
coach outlet store
polo ralph lauren outlet online
michael kors handbags
cheap jordans
michael kors outlet clearance
polo ralph lauren outlet
canada goose outlet store
louboutin shoes
polo ralph lauren
ray ban sunglasses outlet
christian louboutin shoes
michael kors outlet clearance
ugg outlet,ugg outlet stores
uggs outlet online
ugg boots
pandora outlet
coach factory outlet
air jordan shoes
mbt outlet
cheap jordan shoes
kate spade handbags
pandora jewelry outlet
lacoste pas cher
coach outlet store online
pandora jewelry
canada goose
kate spade outlet store
ugg outlet online
ralph lauren polo shirts
michael kors outlet store
michael kors outlet clearance
pandora outlet
coach factory outlet
miu miu outlet
cheap jordans
coach outlet online
coach outlet online
coach outlet store
coach factory outlet
canada goose outlet store
pandora jewelry
tory burch outlet online
ugg boots clearance
ugg boots
coach outlet
ugg outlet
under armour outlet
michael kors outlet store
coach outlet store online
cheap ray ban sunglasses
air jordan shoes
michael kors outlet online
nike shoes on sale
michael kors outlet clearance
fitflops sandals
canada goose jackets
pandora charms sale clearance
coach factory outlet online
jordan shoes
canada goose outlet online
polo ralph lauren
polo ralph lauren shirts
coach outlet online
canada goose
ray ban sunglasses outlet
coach outlet online
ugg outlet
balenciaga sandals
cheap jordan shoes
cheap air jordans
ralph lauren factory store
pandora charms outlet
louboutin shoes
coach outlet online
ray ban sunglasses outlet
jordan shoes
ralph lauren polo
pandora jewelry
coach outlet store online
ugg boots
canada goose
moncler jackets
mbt scarpe
canada goose outlet online
ugg boots on sale
ugg boots clearance
uggs outlet
coach factory outlet
polo outlet online store
ugg outlet store
cheap jordans
ugg outlet
coach factory outlet online
michael kors outlet
canada goose coats
gucci outlet online
uggs outlet online
uggs on sale
michael kors outlet clearance
kate spade handbags
michael kors outlet clearance
coach factory outlet
michael kors outlet clearance
christian louboutin
cheap ugg boots
chrome hearts clothing
air jordan shoes
michael kors outlet clearance
harden vol 2
michael kors outlet clearance
jordan shoes
uggs outlet
coach factory outlet
pandora charms outlet
kate spade outlet online
polo ralph lauren outlet
moncler outlet
ugg boots clearance
tory burch outlet store
air jordan shoes
michael kors outlet
mbt shoes outlet
kate spade outlet online
ugg boots on sale 70% off
pandora jewelry
kate spade purses
canada goose jackets
moncler outlet store
coach factory outlet
canada goose uk
longchamp solde
canada goose outlet store
nhl jerseys wholesale
nike outlet
houston texans jersey
burberry outlet stores
kate spade
ugg outlet store
uggs outlet online
michael kors outlet
christian louboutin
cheap oakley sunglasses
coach factory outlet
canada goose outlet sale
supreme shirts
off white outlet
cheap michael kors handbags
air jordan shoes
oakley sunglasses wholesale
christian louboutin sale
coach factory outlet
ugg outlet online
canada goose outlet store
coach outlet store online
chrome hearts jewelry
ralph lauren outlet
ugg boots
barbour mens jackets
pandora jewelry
kate spade outlet store
michael kors outlet store
christian louboutin shoes
michael kors outlet clearance
michael kors outlet clearance
kate spade handbags
coach factory outlet
ugg boots
canada goose outlet store
ugg outlet online
moncler outlet online
christian louboutin sale
manolo blahnik
christian louboutin
michael kors
cheap jordans
ugg boots
michael kors outlet
uggs outlet
canada goose
cheap air jordans
ugg outlet
coach factory outlet online
canada goose
ralph lauren outlet
ugg boots on sale
christian louboutin sale
jimmy choo shoes
longchamp pas cher
supreme
coach outlet store online
oakley sunglasses wholesale
mbt shoes clearance
canada goose outlet online
true religion outlet store
red bottoms
san antonio spurs jersey
pandora outlet
prada shoes on sale
coach outlet
michael kors outlet clearance
louboutin outlet
michael kors outlet clearance
polo ralph lauren shirts
coach outlet online
uggs canada
ralph lauren outlet
canada goose uk
nike shoes on sale
ugg boots outlet
kate spade purses
michael kors outlet clearance
pandora outlet
christian louboutin sale
uggs outlet online
cheap jordans
ugg boots clearance
cheap jordan shoes
uggs outlet
pandora jewelry
cheap jordan shoes
coach outlet store online
adidas outlet store
kate spade new york
michael kors outlet online
uggs outlet online
kate spade
cheap jordans
ugg boots clearance
nike air max schweiz
pandora outlet
oakley sunglasses wholesale
coach outlet
polo outlet
coach outlet store online
uggs outlet online
red bottoms
jordan shoes
ugg boots for women
chrome hearts sunglasses
louboutin shoes
jerseys wholesale
pandora outlet
cheap jordan shoes
ugg boots outlet
air jordan shoes
coach outlet store online
kate spade handbags
coach outlet online
ugg outlet online
polo ralph lauren shirts
uggs outlet
baltimore ravens jersey
kate spade sale
christian louboutin sale
michael kors outlet clearance
canada goose sale
adidas shoes
michael kors outlet online
ralph lauren homme
coach outlet store online
nike outlet store
christian louboutin sale
ugg outlet store
tory burch handbags
michael kors outlet clearance
cheap oakley sunglasses
uggs outlet
coach outlet online
coach outlet store
ralph lauren
christian louboutin
coach factory outlet
ray ban sunglasses outlet
canada goose
moncler outlet
cheap jordan shoes
nike nba jerseys
cheap jordan shoes
michael kors outlet online
hermes online
canada goose jackets
ralph lauren polo
coach outlet store online
pandora jewelry
mbt outlet
michael kors outlet online
uggs outlet online
uggs outlet online
ugg outlet
ugg outlet online
ray ban sunglasses sale
uggs outlet online
nike shoes on sale
christian louboutin
canada goose jackets
ralph lauren polo outlet
cheap oakley sunglasses
pandora charms
moncler outlet store
true religion jeans sale
ralph lauren outlet
christian louboutin
canada goose jackets
cheap air jordans
canada goose jackets for women
michael kors outlet clearance
true religion outlet store
burberry outlet sale online
pandora outlet
ralph lauren
air jordan shoes
ugg boots
canada goose jackets outlet
tory burch sandals
coach factory outlet
kate spade
broncos jerseys
canada goose outlet online
canada goose uk
longchamp outlet online
49ers jerseys
ralph lauren outlet online
cheap ugg boots
coach outlet online
ray ban outlet online
christian louboutin
basketball sneakers
adidas outlet store
new york knicks jerseys
tory burch outlet store
christian louboutin sale
canada goose
polo ralph lauren shirts
nike shoes sale
air jordan retro
denver broncos jersey
colts jersey
coach factory outlet
tory burch outlet store
ralph lauren
canada goose outlet
lacoste outlet
moncler
kate spade
ugg boots on sale 70% off
kate spade new york
cheap ray bans
north face
north face
jordan shoes
michael kors outlet clearance
christian louboutin shoes
nfl jerseys wholesale
pandora jewelry
kate spade handbags
cheap ray ban sunglasses
michael kors outlet clearance
christian louboutin
michael kors outlet online
jordan shoes
christian louboutin
canada goose jackets clearance
fitflops shoes
cheap oakley sunglasses
red bottoms
coach outlet store online
cheap ray ban sunglasses
cheap jordan shoes
malone souliers shoes
mbt shoes clearance
michael kors online
cheap ugg boots
swarovski jewellery
ugg boots clearance
ugg boots
adidas shoes
michael kors outlet store
kate spade purses
pandora jewelry
canada goose outlet
coach factory outlet
christian louboutin sale
coach factory outlet online
coach factory outlet online
christian louboutin
cheap uggs
polo ralph lauren outlet
the north face
oakley sunglasses wholesale
cheap jordan shoes
canada goose outlet
ugg outlet online
supreme uk
ugg boots
coach outlet store online
christian louboutin sale
ugg outlet online
coach outlet online coach factory outlet
canada goose jackets
coach factory outlet
coach factory outlet
supreme shirts
cheap air jordans
givenchy handbags
pandora charms sale clearance
canada goose outlet online
coach outlet store online
ray ban outlet store
uggs outlet online
canada goose jackets
michael kors outlet online
pandora charms
cheap ugg boots
nhl jerseys for sale
pandora jewelry outlet
red bottoms
north face outlet
jordan shoes
ugg outlet online
true religion jeans sale
ugg outlet
longchamp pas cher
coach outlet store online
ray ban sunglasses outlet
uggs outlet online
coach outlet online
ugg boots clearance
coach outlet online
cheap jordan shoes
canada goose jackets sale
adidas crazy
air jordan shoes
ralph lauren polo shirts
louboutin shoes
polo ralph lauren outlet
canada goose jackets clearance
christian louboutin sale
canada goose outlet store
nike factory shoes
mulberry bags
polo ralph lauren
michael kors outlet online
canada goose outlet online
ugg boots clearance
polo ralph lauren outlet online
uggs outlet online
ugg outlet
coach factory outlet
cheap air jordans
canada goose jackets
true religion jeans
christian louboutin sale
jordan shoes
michael kors uk
coach factory outlet
air jordan shoes
michael kors outlet clearance
moncler jackets
kate spade purses
nfl jersey wholesale
mlb jerseys wholesale
moncler coats
jordan shoes
light up shoes
ugg boots
suicoke sandals
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses outlet
ugg outlet
ugg boots outlet
michael kors outlet store
cheap ugg boots
ugg boots
coach factory outlet
canada goose outlet store
cheap oakley sunglasses
polo ralph lauren outlet online
michael kors outlet clearance
michael kors outlet store
swarovski crystal
ugg boots
coach factory outlet online
christian louboutin sale
christian louboutin
coach outlet store
ralph lauren polo shirts
swarovski crystal
true religion jeans for men
#5 | chenjinyan dnia November 16 2018 04:31:05
puma fenty slides
baseball jersey
polo ralph lauren
hermes bags
pandora jewelry
cheap soccer jerseys
nike outlet store
michael kors handbags
timberland boots
yeezy desert rat 500
philipp plein
maillot de foot
russell westbrook jersey
nike tn
cheap nhl jerseys
louboutin
air jordan
ugg sale
new balance sandals
polo shirts
ralph lauren outlet
coach outlet
versace sunglasses
nike air force 1
canada goose jackets
tiffany jewelry
ugg australia
ralph lauren
links of london
coach factory outlet
stephen curry shoes
ray ban wayfarers
puma outlet
nike kd 10
off-white clothing
supra shoes
yeezy shoes
pandora jewelry
cheap nfl jerseys
suicoke
fingerlings
ysl bags
celine handbags
vans shoes
persol sunglasses
canada goose
ray ban
ray ban sunglasses
monster headphones
north face outlet
oakley sunglasses
moncler jackets
converse shoes
lebron soldier 9
baseball bats
birkenstock outlet
mont blanc pens
christian louboutin outlet
timberland
timberland
baby uggs
paul george shoes
mont blanc pens
longchamp outlet
teva sandals
nike shox
canada goose outlet
michael kors uk
nike kyrie 2
ugg boots sale
mizuno shoes
football shirts
hermes belt
coach wallets
supreme
nfl jerseys
oakley sunglasses
nike huarache
ugg outlet
sac longchamp
ugg clearance
longchamp outlet
under armour shoes
converse shoes
oakley vault
canada goose jackets
balenciaga
jordan 1
curry jersey
adidas yeezy 350 boost
vans outlet
fitflops
adidas nmd outlet
woolrich jackets
lebron soldier 11
fitflops
skechers sandals
supreme pas cher
moncler outlet
tory burch handbags
jordan shoes
jordan 3
christian louboutin outlet
lee jeans
[url=http://www.caMy?lietasdefutbolbaratases.es]caMy?lietas de futbol[/url]
sophia webster shoes
adidas shoes
new balance shoes
ralph lauren
nike flip-flops
ugg sale
hockey jerseys
coach outlet online
pandora jewelry
flipflops
ralph lauren
mulberry handbags
ugg slippers
maui jim sunglasses
ralph lauren
nike hyperdunk
giuseppe zanotti
kate spade handbags
bvlgari jewelry
uggs on sale
jordan
coach outlet online
true religion outlet
jordan shoes
nike shoes
lululemon outlet
ugg boots
ugg boots
michael kors
oakley sunglasses
columbia outlet
saucony shoes
tiffany jewelry
lebron soldier 10
pandora jewelry
canada goose outlet
polo ralph lauren
kate spade handbags
nike huarache
canada goose outlet
coach outlet
marc jacobs handbags
nike shoes
adidas outlet
asics shoes
ferragamo shoes
jordan 11
ray ban
cartier bracelet
superdry
lululemon
true religion
longchamp
ugg shoes
adidas wings
manchester united jersey
salvatore ferragamo
prada handbags
levi jeans
kate spade purse
adidas football boots
ugg for men
ray ban sunglasses
adidas jeremy scott
ugg boots
north face outlet
ralph lauren outlet
ugg boots
nike presto
linda farrow sunglasses
burberry outlet
ugg for women
uggs outlet
jordan xx9
nike kyrie 3
lebron 13
mcm outlet
mbt
louboutin
ferragamo belt
nike air max
juicy couture
ugg for kids
air jordan
[url=http://www.caMy?lietasfutbole2018.com]caMy?lietas de futbol[/url]
nike air max
tory burch shoes
louboutin
lebron ambassador 10
michael kors
philipp plein outlet
jordan
cheap jerseys
ralph lauren
miu miu sunglasses
adidas ultra boost
nba jerseys
pelikan pens
tiffany rings
ugg boots
polo outlet
kobe 11
nike revolution
x-large clothing
alexander mcqueen
ugg outlet store
uggs sale
soccer jersey
tommy hilfiger shirts
coach outlet
mbt
nike roshe
nike free
running shoes
oakley sunglasses
moncler outlet
yoga pants
ugg boots
manolo blahnik shoes
nike shoes
timberland
ugg boots
jordan 4
replica rolex watches
hundreds clothing
nike tennis
birkenstock sandals
adidas stan smith
nike socks
jordans
jordans
ugg factory outlet
air max
moncler outlet
canada goose outlet
longchamp
lebron james jersey
christian louboutin
vibram fivefingers
balenciaga triple s
michael kors outlet
snapback hats
nike outlet
jordan
tory burch sandals
tory burch outlet
nike dunks
versace clothing
valentino shoes
ugg store
ralph lauren
burberry outlet
jimmy choo outlet
ugg outlet
kate spade outlet
soccer jerseys
marc jacobs
roshe run
ugg boots
nike air max
coach outlet
valentino
coach outlet online
dansko
ronaldo jersey
michael kors outlet
harden vol 1
ralph lauren
polo outlet
coach handbags outlet
dior handbags
nike kd 8
beats by dre
vans outlet
nike lunarglide
nike outlet
uggs outlet
ralph lauren
mac makeup
hermes bags
kate spade outlet
rolex watches
michael kors bags
vetements clothing
nike flight bonafide
ugg sale
maglie calcio
ugg outlet
ugg outlet
visconti pens
breitling watches
michael kors outlet
coach handbags
flops
the north face
arc'teryx clothing
ray ban sunglasses
supreme clothing
harden vol 2
wedding shoes
oakley sunglasses
swarovski crystal
coach factory outlet
jordan 8
kevin durant shoes
fjallraven outlet
jordan shoes
nike air max
[url=http://www.My?lihka.us.com]My?lihka clothing[/url]
montblanc pen
tory burch
north face
oakley sunglasses cheap
ray ban sunglasses
michael kors outlet
mac cosmetics
ysl sunglasses
ugg sale
fußballtrikots
police sunglasses
nike epic react
oakley sunglasses
malone souliers
cheap nfl jerseys
moncler outlet
red bottoms
ralph lauren jeans
undefeated clothing
coach outlet
nike shoes for women
prada sunglasses
adidas outlet
fila
fitflops
nike sb
nine west
coach outlet
coach outlet
shoe carnival
nike air max 97
nike air max
spalding basketball
nike air max 1
pandora jewelry
omega watches
vapormax
pasotti ombrelli
nike air max 95
tom brady jersey
swarovski rings
christian louboutin
moncler outlet
mikimoto jewelry
light up shoes
michael kors handbags
versace bags
ugg boots
adidas superstar
canada goose jackets
michael kors outlet clearance
michael kors handbags
moncler outlet
pandora jewelry
basketball shoes
hermes bags
converse
ugg outlet
ray bans
tods
hogan shoes
ugg boots
cristiano ronaldo jersey
wholesale nfl jerseys
north face
christian louboutin shoes
supreme new york
soccer jerseys
coach factory outlet
jordans
canada goose sale
ralph lauren
north face jackets
jimmy choo
jordan 12
maillot de foot
pandora jewelry
victoria's secret
nike air max 2018
kobe 12
jordan 6
true religion sale
ugg australia
jordan pas cher
michael kors handbags
onitsuka tiger shoes
adidas flip flops
ray ban sunglasses
under armour
cheap nfl jerseys
canada goose jackets
ugg boots
michael kors outlet
adidas stan smith
adidas shoes
prada outlet
herve leger dresses
supreme clothing
ugg outlet store
coach factory outlet
true religion jeans
nike air force 1
ray ban
adidas outlet
prada outlet
coach outlet
jordans
nike blazer
pandora outlet
michael kors outlet
michael kors
nike free
coach bags
russell wilson jersey
coach outlet
uggs outlet
hermes kelly bag
coach outlet
oakley sunglasses
jordan 5
supra shoes
nike blazer
nike mercurial
audemars piguet
coach outlet
ugg outlet
polo ralph lauren
stuart weitzman
hollister clothing
christian louboutin
timberland
givenchy handbags
air max
womens ugg boots
nike dunks
mac cosmetics
nike outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
stussy clothing
ray ban
off-white
hermes outlet
ugg boots
nfl jerseys
pandora jewelry
nike outlet
prada bags
nike air max 90
christian louboutin shoes
birkenstock shoes
burberry outlet
adidas outlet
canada goose jackets
adidas slides
kate spade outlet
canada goose outlet
converse shoes
polo ralph lauren
true religion jeans
burberry sale
nike air max 270
coach outlet
bcbg
red bottom shoes
longchamp handbags
moncler jackets
uggs official site
michael kors handbags
cheap jordans
miu miu handbags
nike cortez
nike factory
michael kors handbags
nicholas kirkwood shoes
fitflops sale
balenciaga sandals
jordan shoes
longchamp
coach factory outlet
nike air max plus
ナイキ スニーカー
nike trainers
ray ban sunglasses
oakley sunglasses
christian louboutin shoes
trikots günstig
michael kors purse
adidas yeezy
ferragamo shoes
maglia calcio
russell westbrook shoes
canada goose jackets
ralph lauren
ugg sale
vans shoes
breguet watches
dolce & gabbana
columbia outlet
ray ban sunglasses
ralph lauren
mlb jerseys
barcelona jersey
swarovski jewelry
ugg outlet
nobis jackets
nfl jerseys wholesale
parajumpers jackets
van cleef & arpels jewelry
adidas nmd for sale
coach outlet
replica watches
ysl makeup
tag heuer watches
nfl jerseys
nike outlet
basketball shoes
nike air max 2017
ray ban sunglasses
ray ban sunglasses
north face jackets
tiffany & co
snapback hats
fitflops
ugg clearance
north face outlet
reebok shoes
new balance
marcelo burlon
mlb jerseys
nike factory
mcm backpack
north face outlet
bottega veneta
tom ford sunglasses
y3 shoes
belstaff outlet
louboutin
cheap jerseys
true religion
moose knuckles jackets
coach outlet
nike free
lebron 15
kate spade outlet
flip flops
canada goose coats
mlb jerseys
kate spade outlet
omega watches
lebron 14
jordan
manolo blahnik
nfl jerseys
coach outlet
puma slides
ray ban
nike outlet
ugg outlet
north face outlet
lebron 15
birkenstock
michael kors outlet
chenyingying20181116
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [1 głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Nowe pistolety WP Makarov KWC Podcast ASG Homemade Libia LIGA ASG Zwyci?zcy wrzesie? MG 42 by MG Schutze Niemcy zamykaj? Radio ASG KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:16,621
Wczoraj:34,292
W tym tygodniu:16,621
W tym miesiącu:600,199
W tym roku:600,199
Wszystkich:57,317,699
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: