Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:10
Zachód słońca: 16:03
Dzień trwa:
9 Godzin 53 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:41
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

20110611-12 Otwarte Scenariusze Bojowe FIA

Obrazek
Czas operacyjny: 20110611/0900-20110612/1700
Miejsce: Poligon Radiowo, Bemowo, Warszawa
Raport ko?cowy


Tegoroczna edycja naszych warsztatów MilSimowych, przez nas gospodarzy uznana zosta?a za pe?ny sukces. Mamy oczywi?cie nadziej?, ?e i nasi go?cie tak uwa?aj?.
Dla przypomnienia: OSB to cykliczne szkolenie organizowane przez FIA, na które zapraszane s? ekipy ze ?rodowisk paramilitarnych w ca?ej Polsce, które przyje?d?aj? w celu podniesienia umiej?tno?ci podczas dwóch dni intensywnych wyk?adów teoretycznych po??czonych z ?wiczeniami praktycznymi zwanymi przez nas scenariuszami. Motywem przewodnim OSB 2011 by?a komunikacja radiowa.

Poni?ej umieszczamy raport przygotowany przez jednego z m?odszych sta?em FIAków: Ufomana z Wroc?awia, który podczas tego szkolenia debiutowa? jako dowódca dru?yny. Raport pokazuje tylko wycinek tego co w tym roku wydarzy?o si? na naszym Poligonie Radiowo, lecz nadal jest interesuj?cy i doskonale przedstawia atmosfer?. Na ko?cu umie?cili?my tzw. prajslesy czyli bezcenne wspomnienia innych cz?onków FIA. ?yczymy inspiruj?cej lektury i serdecznie zapraszamy na przysz?oroczn? edycj?!


FIA Czubaka


W artykule jest umieszczony film oraz odno?nik do relacji w czasopi?mie "Polska Zbrojna".


Obrazek


Numer 35/2011
Tre?? mo?na znale?? pod has?em: "Ochotnicza samoobrona" na stronach 26-27.
W przypadku, gdy nie ma mo?liwo?ci nabycia numeru, artyku? mo?na przeczyta? na stronie internetowej czasopisma Polska Zbrojna.
Zach?camy do zakupu!AAR
Otwarte Scenariusze Bojowe FIA
20110611-20110612
II Dru?yna TYGRYS


1. Sk?ad dru?yny:

TYGRYS1
ufoman (dca dru?yny)
Ma?kowy
Agapow - w scenariuszu z SALUTE ErTo
Krzysiek

TYGRYS2
Orzech (dca sekcji)
Emzet
Mysiek
Czecho? - nieobecny II dnia z powodu kontuzji

Obrazek


2. Scenariusz SALUTE

Zadanie:

Zaj?? pozycj? w 90719009 i meldowa? FIAOPS SPOTREP w formie SALUTE.

Zamiar dzia?ania:

Skryte podej?cie do wyznaczonego WP przez TYGRYS2(T2), TYGRYS1(T1) zajmuje pozycj? na wale (90699007) w celu zapewnienia os?ony z góry i dla lepszej widoczno?ci terenu wokó?. Awaryjny punkt zbiórki wyznaczony w 90669004 na has?o "Aladyn, Aladyn, Aladyn".

Realizacja/przebieg dzia?a?:

Obrazek


Obie sekcje osi?gaj? wyznaczone punkty. TYGRYS2 zajmuje pozycj? w budynku, TYGRYS1 punkt obserwacyjny na wale.
TYGRYS przekazuje 5 meldunków rozpoznania po czym FIAOPS nakazuje udanie si? do 90668986.
Obie sekcje osi?gaj? punkt zbiórki w 90669004
TYGRYS wykrywa przeciwnika na wale (90638997), TYGRYS1 zapewnia os?on? ogniow?, TYGRYS2 przemieszcza si? wzd?u? granicy w kierunku po?udniowym.
W trakcie przeskoku przez most TYGRYS2 traci cz?owieka (Mysiek). Pod os?on? ogniow? TYGRYS2 oraz zas?ony dymnej, TYGRYS1 przemieszcza si? na po?udnie. TYGRYS osi?ga punkt 90668986, dokonuje ?wiczenia z "rzutk?" i ko?czy scenariusz.

Wyró?nienia:

Ma?kowy - za bardzo dobr? prac? na radiu
Krzysiek - za bardzo sprawn? wspó?prac? z RTO w ramach ?wiczenia "rzutki"

Obrazek


3. Scenariusz z mo?dzierzem:

Stan osobowy:

TYGRYS - 8
HIENA - 8

Zadanie:

Utworzy? punkt obronny na wa?ach w 90598996. W razie niepowodzenia wycofa? si? do ustalonego RV w 90859004.

Zamiar dzia?ania:

Obrazek


Spodziewane dzia?anie przeciwnika:
- os?ona ogniowa z kierunku pó?nocnego w sile dru?yny
- szturm z kierunku pó?nocno-zachodniego w sile minimum 2 dru?yn

Oparcie ognia mo?dzierzowego o dozory/referencyjne punkty celowania(RPC):

ZULU1 - 90529001
ZULU2 - 90599003
ZULU3 - 90639002
ZULU4 - 90669002
ZULU5 - 90519005

Dru?yna HIENA jako g?ówne si?y obronne.
Dru?yna TYGRYS jako zabezpieczenie pozosta?ych kierunków, obs?uga oraz kierowanie ogniem mo?dzierzowym.
Na has?o "Allo, allo, allo" ca?o?ci? wycofa? si? w kierunku po?udniowym, na w?asn? r?k? znale?? przej?cie przez p?ot i uda? si? do RV przez las.

Realizacja/przebieg dzia?a?:

Obrazek


HIENA oraz TYGRYS zajmuj? wyznaczone pozycje. Dowódca TYGRYS sprawdza rozmieszczenie ludzi, oraz ustala z RTO HIENY (Metiew) komunikacj? dotycz?c? referencyjnych punktów celowania (RPC). Przeciwnik zostaje wykryty w rejonie ZULU5 (Z5). TYGRYS nakazuje ostrza? Z5, obs?uga mo?dzierza melduje, ?e ma niesprawn? amunicj?. Mo?dzierz osi?ga pe?n? sprawno?? po 30 minutach. Dochodzi do ostrza?u poszczególnych RPC. Ogie? mo?dzierzowy zadaje najwi?ksze straty w Z5, Z2 oraz na wschód od Z4.
W trakcie zapadania ciemno?ci przeciwnik decyduje si? na natarcie z kierunku NE. TYGRYS przygniata go ogniem jeszcze nim osi?ga most. Ca?e natarcie zalega, wkrótce rejon zostaje zadymiony przez granaty szturmowców.
Z ca?ego natarcia na wa? dostaje si? 2 przeciwników, którzy zostaj? zlikwidowani po zadaniu strat TYGRYSowi.
Po 10 minutach nast?puje koniec scenariusza.

Straty:

TYGRYS - 4 osoby
HIENA - 1 osoba

Wyró?nienia:

MAK - za bardzo dobre rozstawienie ludzi w obronie.
Metiew - doskona?a praca na radiu z meldunkami o ruchach przeciwnika na N i NW.
Agapow - za bezpo?rednie raportowanie o ruchach przeciwnika na N oraz NE, za poprawk? dotycz?c? ZULU5.

Obrazek


4. Scenariusz MEDEVAC:

Stan osobowy:

TYGRYS - 7
SZAKAL - 5

Zadanie:

Zaj?? i zabezpieczy? kompleks wa?ów w rejonie 90679024.

Zamiar dzia?ania:

Obrazek


Zadanie zosta?o podzielone na nast?puj?ce fazy:

ZULU1

Zaj?cie pozycji 90639013 przez TYGRYS.
Zaj?cie pozycji 90529016 przez SZAKAL. Bezpo?rednio po tym SZAKAL ma za zadanie sprawdzi? pó?nocn? cz??? wa?u (ZULU2 - TYGRYS) pod wzgl?dem aktywno?ci przeciwnika.

ZULU2

Zaj?cie pozycji wyj?ciowej do ataku.

TYGRYS jako wsparcie w 90659018.
SZAKAL jako szturm w 90609020.

ZULU3

Pod os?on? ogniow? dru?yny TYGRYS, SZAKAL szturmuje obiekt i zabezpiecza pierwszy kompleks wa?ów. TYGRYS do??cza i zabezpiecza kolejny kompleks wa?ów. Po oczyszczeniu i rozstawieniu perymetru meldunek do FIAOPS o zako?czeniu fazy ZULU3.

Realizacja/przebieg dzia?a?:

Obrazek


TYGRYS i SZAKAL osi?gaj? faz? ZULU2. Wykryto przeciwnika w docelowych wa?ach. Dru?yny przechodz? do realizacji fazy ZULU3. TYGRYS prowadz?c ogie? zaporowy zmusza przeciwnika do wycofania si?. Pod os?on? dymu SZAKAL przyst?puje do szturmu. Ze strat? (ranny) 1 cz?owieka SZAKAL zajmuje pierwszy kompleks wa?ów i zabezpiecza perymetr. TYGRYS2 zajmuje kolejny kompleks, TYGRYS1 sprawdza pomieszczenia i do??cza do SZAKALA.

Obrazek


SZAKAL doprowadza rannego(Mr Green), medyk stwierdza za?amanie nerwowe. Ranny zostaje zabezpieczony (odebranie broni, magazynków, granatów itp.). TYGRYS melduje FIAOPS zako?czenie fazy ZULU3, sprawdza mo?liwo?? przejazdu mi?dzy wa?y i wzywa MEDEVAC na t? pozycj?.
Dochodzi do straty (Emzet) na wschodnim perymetrze, nie ma mo?liwo?ci podj?cia cia?a.

Obrazek


Podje?d?a MEDEVAC zatrzymuj?c si? na drodze. W trakcie przejmowania rannego dochodzi do ataku ze strony wschodniej. Ranny wyrywa si? ratownikom i ucieka na zachód. MEDEVAC odje?d?a, ranny z powrotem zostaje usadowiony na wale wewn?trz obrony. Przeciwnik zostaje odparty.

Obrazek


Ponowne wezwanie MEDEVAC z korekt? podj?cia rannego 100m na zachód. Ponownie w trakcie ewakuacji dochodzi do ataku od wschodu. Ranny trafia do pojazdu, MEDEVAC odje?d?a, przeciwnik zostaje odparty.
Otrzymanie rozkazu od FIAOPS przemieszczenia si? oko?o 250m w kierunku SE. Po reorganizacji ca?o?? rusza w kierunku wschodnim wykorzystuj?c wa?y jako os?on?. W trakcie pierwszych manewrów FIAOPS nakazuje powrót do bazy. Ca?o?? w punkcie wyj?cia po 20 minutach.

Wyró?nienia:

Krzysiek - za opiek? nad rannym.

Obrazek


Prajslesy

Agapow:

Dla mnie dwa pricelessy.
1) Green, który do?wiadczy? stresu pola walki. Niech to Ufo opisze, jak opowiada? my?la?em ?e padn?
2) ostrza? mo?dzierzowy - przyk?ad jak mo?na zatrzyma? przewa?aj?ce si?y przeciwnika. Od tej pory trzeba cz??ciej prowadzi? gry z u?yciem mo?dzierza.

Szynszyl:

1. atak na OPS (od pocz?tku do ostatniej kulki)
2. ewakuacja trupów (zdwajam pompki/brzuszki)
3. akcja z Greenem - równie? pad?em jak us?ysza?em
4. kulka widmo i wyci?ganie Viteza ;] spod ostrza?u (Szynszyl: Vitez co robimy?! Vitez - "wi?c ...aaaaghrrr")

Kojee:

Prajsles 1 - W pierwszym scenariuszu Rzymek nakazuje Gepardowi przemie?ci? si? na dalsz? pozycj?. Nadaj? do nich komunikat, oni go odbieraj? i wykonuj?. Siedzimy sobie w bunkrze i w pewnej chwili s?ycha? szeleszczenie trawy. Patrzymy, a tam Gepard sobie idzie. Zadowoleni z dobrej marszruty Geparda powracamy do zada? sztabowych, Saszka siedzi nad map?, ja przy radiu a Rzymek patrz?c na map? analizuje sytuacj?. W tym momencie nagle od strony okien rozrywa si? granat. Jestem w szoku, wybuch by? blisko. Nie zd??y?em si? nawet zastanowi? i po chwili drugi wybuch. Zacz??em si? wydziera?: "Tu FIA OPS, tu FIA OPS, nie strzela?! Swoi!" (bardzo prawdopodobne, ?e ten komunikat by? poprzetykany paroma innymi przerywnikami). Dosta?em bardzo szybk? odpowied? w postaci ostrej serii z KMu. Adrenalina skoczy?a mi bardzo wysoko, pobieg?em po bro? i ustawi?em si? do ostrza?u. W tym momencie us?ysza?em ciche pykni?cie czego? o ziemi?. Patrz? - do bunkra wpad? granat. Szybka my?l "o k***a". Wydar?em mord? najszybciej jak mog?em "GRANAAAAT!" i zacz??em spierd***? szybciej ni? potrafi? do korytarza. Uda?o mi si? o u?amki sekund, prze?y?em. Tego by?o dla mnie za wiele, pu?ci? mi zawór bezpiecze?stwa. Wróci?em do pomieszczenia gdzie wcze?niej pad? granat i krzykn??em przez okno w stron? atakuj?cych: "No to chod?cie tu do mnie wy sku*****ny! Czekam!". D?ugo czeka? nie musia?em, w oknie pojawi?a si? sympatyczna g?ówka a ja poczu?em zapach krwi. Pu?ci?em d?ug? seri? w jej kierunku, g?owa znikn??a, nie mam poj?cia czy trafi?em. W tym czasie gdy si? to dzia?o Rzymek biega? jak oszala?y po ca?ym bunkrze i do wszystkich mo?liwych okien wydziera? si?: "Przerwa? ogie?!". Saszka z kolei, zabójca-gwa?ciciel, zwany równie? Rze?nikiem ze Shropshire, wybieg? z drugiej strony bunkra i przerzuci? 2 granaty przez ca?y bunkier. Prawdopodobnie zabi?y 2 osoby. Zaraz po tym poci?gn?? ze swojego KMu kolejne 2 osoby, które sta?y na szczycie bunkra. Niestety nied?ugo po tym, biegaj?c po bunkrze, zobaczy?em zabitego Saszk?. Zrobi? swoje po czym zgin?? bohatersko. Po chwili w ko?cu kto? chyba zorientowa? si? co si? dzieje i przerwali?my wymian? ognia. Ogólnie by? to fuckup gigantyczny, ale da? niesamowicie du?o adrenaliny. By?a to sytuacja wybitnie dziwna, po raz pierwszy (i mam nadziej? ostatni) zdarzy?o mi si? strzela? do w?asnych jednostek po pozytywnym ich rozpoznaniu! D?ugo okrzykiwali?my si?, ?e jeste?my "swoi", ale gdy nie by?o reakcji i robi?o si? coraz gorzej, zacz?li?my si? martwi? o dowództwo i o w?asne ?ycie. Jedyn? mo?liwo?ci? prze?ycia i uratowania Rzymka, oraz kontynuowania tej operacji by?o odparcie ataku swoich jednostek.

Prajsles 2 - Scenariusz z atakiem na stanowisko mo?dzierzowe. Czerwoni stoj? na pozycjach i czekaj? na autoryzacj? ataku. Grad pocisków mo?dzierzowych rozrywa si? dos?ownie na nich. Musz? jak najszybciej ruszy? do natarcia, bo wszyscy zgin? zanim zrobi? krok, mo?dzierz jest idealnie wstrzelony w ich pozycje! Próbujemy nada? radiem autoryzacj? ataku, ale nie da si? - radio jest uszkodzone. W akcie desperacji Rzymek wysy?a go?ca, mnie, z rozkazem jak najszybszego wykonania natarcia. ?ci?gam zb?dne oporz?dzenie, po?yczam pistolet i biegn? sprintem. Mijam pozycje atakuj?cych, le?? i czekaj? tylko na spuszczenie smyczy. W tym momencie pocisk mo?dzierzowy rozrywa si? naprawd? niedaleko mnie, rzucam si? na gleb? i zas?aniam g?ow? r?kami. Uda?o si?, kolejny fart dzisiejszego dnia, prze?y?em. Wychylam ostro?nie g?ow? z trawy i widz?, ?e dwóch (albo wi?cej?) ch?opaków nie mia?o takiego szcz??cia jak ja - pocisk rozerwa? si? tu? ko?o ich pozycji, nie mieli ?adnych szans. A taka fajna pozycja, za wa?em, niby bezpieczna... Biedaki. Nast?pny challange - skrzy?owanie. Jestem ju? niedaleko dowódcy polowego. Nakazuj? ludziom obstawiaj?cym skrzy?owanie, ?eby mnie os?aniali. Przeskakuj? przez drog? najszybciej jak umiem i ju? jestem przy dowódcy. Uda?o mi si? przekaza? rozkaz. Droga z powrotem ju? by?a troch? bardziej bezpieczna i uda?o mi si? dotrze? do stanowiska FIA OPS. Generalnie w tym scenariuszu by? zajebisty klimat, zwyk?e przebiegni?cie 200m dalej by?o naprawd? du?ym wyzwaniem, pocisk mo?dzierzowy móg? spa?? wsz?dzie.

ufoman:

Scenariusz drugiego dnia w ramach szkolenia MEDEVAC. Green dosta? za?amania nerwowego w trakcie szturmu na pozycje przeciwnika w celu przej?cia obiektu. Maj?c go ju? pod opiek?, jego zachowanie by?o nad wyraz przekonuj?ce, ?e rzeczywi?cie palma mu odbi?a. Zupe?nie jakbym napotka? zagubione, przera?one dziecko w ciemnym lesie. Najwi?cej do?wiadczenia, odno?nie tekstów jakie Green nam dostarcza?, mia? Krzysiek jako osoba wyznaczona do jego pilnowania.
Jedna sytuacja by?a po prostu masakryczna, moment podjechania MEDEVAC. Krzysiek zaprowadzi? Greena do ch?opaków ze wsparcia medycznego, oni go przej?li i w tym momencie zacz?? si? atak przeciwnika od wschodu. Samego momentu ucieczki nie zarejestrowa?em wzrokowo poniewa? by?em zaj?ty darciem ryja z komendami. Nagle s?ysz? jakie? krzyki, odwracam g?ow? na prawo i widz? Greena sprintuj?cego na zachód. Momentalnie uruchomi? mi si? tryb ?owcy i ruszy?em za nim, jednak?e z pewnych wzgl?dów osi?gni?cie pr?dko?ci maksymalnej nie wchodzi?o w gr?. Z?apa?em go dopiero 100m dalej.
Za drugim razem gdy nadjecha? MEDEVAC razem z Boorasem wr?cz si?owali?my si? z "zielonym". Ledwo byli?my w stanie go utrzyma?. Strasznie ba? si? tego "?mig?owca", na to wygl?da?o.
Green, dostarczy?e? nam niesamowitych wra?e?, dzi?ki.

Metiew:

Akcja z Greenem - genialne wra?enie, podchodz? do rannego, odbieram go pytam co i jak, lekko chwytam za rami? i nagle... BAM BAM BAM, mamy kontakt na wschód, Green zaczyna przyspiesza?, ja lekko trzymaj?c jego rami? dr? si? PADNIJ, PADNIJ KU@&A! a on nic, ja na glebie, z RF na plecach czo?gam si? do helikoptera, nadaj? meldunek do opsów i startujemy... B?d? to pami?ta? d?ugo... No i to zdziwienie Skoczka jak wrócili?my do "szpitala":
S: Gdzie wasz ranny?
My: uciek?...
S: Jak to uciek?!?
my: no normalnie...

Obrazek


FIA ufoman


Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Mario75 dnia September 04 2011 21:30:24
Dodano film z prezentacj?. Zatem zapraszam do obejrzenia w Artykule FIA.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
LIGA ASG ?o?nierz Specnazu Skarby... Zwyci?zcy wrzesie? Szkolenie Certyfikowane Radio ASG Zmiana Mndur Gorka E SPOS Elektryczny Blow Back Homemade Libia
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:11,632
Wczoraj:39,221
W tym tygodniu:91,171
W tym miesiącu:1,001,456
W tym roku:5,870,953
Wszystkich:54,359,357
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: